Tshooj 14

Tib neeg yeej tsis tau nkag siab ib qho dab tsi los ntawm Vajtswv cov lus los li. Tab sis, lawv tsuas lam muab “saib muaj nuj nqis” ntiav ntiav xwb, tsis to taub txog lawv lub tseem ntsiab li. Yog li ntawd, txawm hais tias neeg feem coob yeej nyiam Nws cov lus hais tawm, los Vajtswv qhia hais tias lawv yeej tsis saib tej ntawd muaj nuj nqis tiag tiag li. Qhov laj thawj rau qhov no ces yog qhov hais tias, nyob rau qhov Vajtswv pom, ces txawm hais tias Nws cov lus yeej yog yam muaj nuj nqis, los tib neeg yeej tsis tau saj cov lus ntawd qhov qab zib tiag tiag li. Yog li no, lawv tsuas “ua kom zoo rau lawv qhov nqhis dej los ntawm tej kev xav txog cov txiv nkhawb” xwb, ua li ntawd ces txog tau lawv txoj kev siab hlob hauv nruab siab me ntsis lawm. Tsis yog Vajtswv tus Ntsujplig tsuas ua hauj lwm rau hauv tag nrho tib neeg xwb, tab sis lawv kuj, muaj tseeb, tseem tau txais kev qhuab qhia los ntawm Vajtswv txoj lus los thiab; nws tsuas yog hais tias lawv tsis xyuam xim kiag li es thiaj li tsis muaj peev xwm pom qhov muaj nuj nqis ntawm nws lub ntsiab tseeb xwb. Nyob rau hauv tib neeg lub siab, tam sim no ces yog tiam uas lub nceeg vaj twb raug tsim tau tiav hlo lawm, tab sis nyob rau hauv lub ntsiab tseeb, ces qhov no mas tsis yog li ntawd. Txawm hais tias qhov uas Vajtswv hais lus faj lem txog ces yog qhov uas Nws twb tau ua tiav lawm, los lub nceeg vaj tiag tiag tseem los tsis tau txog tag nrho rau hauv ntiaj teb. Tab sis, thaum tib neeg hloov lawm, thaum tes hauj lwm nce qib mus tom ntej, thiab thaum xob laim tawm plaws ntawm Sab Hnub Tuaj tuaj—qhov ntawd ces yog, thaum Vajtswv cov lus nqis tob zuj zus—lub nceeg vaj yuav maj mam tshwm los rau hauv ntiaj teb, maj mam tab tsis nqis tag nrho los rau hauv lub ntiaj teb no. Tus txheej txheem ntawm qhov lub nceeg vaj los ces kuj yog tus txheej txheem ntawm tes hauj lwm qaum ntuj nyob rau hauv ntiaj teb thiab. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, thoob plaws lub qab ntuj khwb, Vajtswv tau pib ib qho hauj lwm uas yeej tsis tau ua dua nyob rau txhua txhua tiam thoob plaws keeb kwm li: los muab lub ntiaj teb teeb kho dua tshiab kom tag nrho. Piv txwv li, muaj kev hloov loj heev tab tom tshwm sim thoob plaws qab ntuj khwb, nrog rau kev hloov nyob rau hauv Teb Chaws Yixayee, qhov kev ntxeev teb chaws nyob rau Teb Chaws Amelikas, qhov kev hloov nyob rau Teb Chaws Iyiv, qhov kev hloov nyob rau Teb Chaws Xau Viaj, thiab qhov kev rhuav tshem Suav Teb. Thaum uas tag nrho lub qab ntuj khwb tau nyob tus lawm thiab tau rov raug kho kom nyob li qub lawm, ces Vajtswv tes hauj lwm hauv ntiaj teb yuav tiav hlo lawm; qhov ntawd ces yog thaum lub nceeg vaj yuav los rau hauv ntiaj teb. Qhov no yog lub ntsiab tseeb ntawm cov lus, “Thaum txhua lub teb chaws hauv ntiaj teb raug cuam tshuam, thaum ntawd ces yog kiag thaum uas Kuv lub nceeg vaj yuav raug tsim tsa thiab tsim kom muaj, nrog rau thaum Kuv yuav hloov thiab tig mus rau lub qab ntuj khwb tag nrho.” Vajtswv yeej tsis zais ib yam dab tsi rau noob neej li; Nws tau qhia tib neeg ua ntu zus txog Nws qhov muaj nplua mias—tab sis lawv xav tsis tawm hais tias Nws txhais li cas, thiab tsuas lam lees txais Nws cov lus li cov neeg ruam xwb. Nyob rau theem hauj lwm no, tib neeg tau kawm tau qhov uas piav tsis tau kom to taub li ntawm Vajtswv thiab, tshaj qhov ntawd, tam sim no ces thiaj li saib qhov kev nyuab ntawm txoj kev to taub Nws ntawd muaj nuj nqis; vim qhov laj thawj no, lawv tau hnov zoo li niaj hnub no, kev ntseeg Vajtswv yog qhov uas ua nyuab tshaj plaws li, npaum nkaus li qhia ib tug npua kom hu nkauj. Lawv ces yeej pab tsis tau lawv tus kheej li, zoo nkaus li cov nas tsuag uas mag ib roog ntxiab xwb. Muaj tseeb, tsis hais ib tug neeg twg yuav muaj zog npaum li cas los sis ib tug neeg twg yuav txawj npaum li cas, los sis tsis hais ib tug neeg twg yuav muaj peev xwm loj yam tsis muaj chaw kawg li, los thaum los txog Vajtswv txoj lus, ces tej ntawd tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Nws zoo nkaus li noob neej ces tsuas yog ib pawg tshauv ntawm cov ntawv kub hnyiab nyob rau qhov Vajtswv pom xwb—yeej tsis muaj ib qho nuj nqis dab tsi li, haj yam siv tsis tau ua dab tsi li thiab. Qhov no yog ib qho kev piv txwm zoo tshaj plaws txog lub ntsiab ntawm cov lus uas hais tias, “Kuv thiaj li tau, los ntawm lawv kis pom, nkaum zuj zus thiab rais mus ua qhov uas lawv xav tsis txog zuj zus lawm.” Los ntawm no ces nws yog pov thawj hais tias Vajtswv tes hauj lwm mas ua raws li ib qho kev nce qib mus zuj zus raws li ntuj tsim, thiab raug ua mus raws li qhov uas tib neeg lub siab lub ntsws muaj peev xwm txais yuav tau. Thaum noob neej tus yeeb yam nyob ruaj nrees thiab khov kho lawm, ces cov lus Vajtswv hais tawm yuav haum raws li lawv tej kev xav phem, thiab tej kev xav phem no muab saib ces yuav luag zoo li kuj haum nrog rau Vajtswv thiab, yam tsis muaj ib qho sib txawv me me hlo li. Qhov no ces ua rau tib neeg paub me ntsis txog “qhov tseeb ntawm Vajtswv,” tab sis qhov ntawd tsis yog Nws lub hom phiaj loj. Vajtswv cia tib neeg nyob kom tus ua ntej uas yuav pib Nws tes hauj lwm tiag nyob rau hauv ntiaj teb yam muaj qib muaj duas. Yog li ntawd, nyob rau hauv qhov pib tshiab ntawm no uas yog ib qho cov nyom heev rau tib neeg, lawv paub hais tias lawv tej tswv yim dhau los yuam kev lawm, thiab hais tias Vajtswv thiab noob neej yeej sib txawv li lub ntuj thiab lub ntiaj teb, thiab yeej tsis zoo sib xws hlo li. Vim Vajtswv cov lus mas yuav muab ntaus nqi tsis tau rau ntawm yeej cum ntawm tib neeg tej kev xav phem mus ntxiv lawm, ces tib neeg thiaj li pib saib Vajtswv rau hauv ib qho kev kaj tshiab tam sim ntawd; qhov tau los, ces yog lawv saib Vajtswv yam xav tsis thoob hlo li, cuag nkaus li tus Vajtswv uas muaj qab hau ntawd mas yog ib tug uas txav tsis tau ti npaum nkaus li ib tug Vajtswv uas ntsia tsis pom thiab kov tsis tau li, thiab cuag nkaus li lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tsuas lam yog daim plhaub sab nraud xwb, yeej tsis muaj Nws lub ntsiab tseeb hlo li. Txawm hais tias Nws yog tus Ntsujplig qhov kev yug los ua neeg, los Nws yeej hloov tau rov mus ua tus Ntsujplig thiab ya mus tau txhua lub sij hawm; yog li ntawd tib neeg thiaj li tsim muaj qhov ua ib siab xav uas muab zais cia zoo zoo. Thaum hais txog Vajtswv, ces lawv muab lawv tej kev xav phem coj los kho rau Nws hnav, hais tias Nws mas caij tau tej huab thiab tej iab oo, mus kev tau saum nplaim dej, thiab tshwm plaws los thiab yaj ntshis mus tau nrog tib neeg. Ib txhia mas tseem haj yam txawj piav tau ntxaws tshaj thiab. Vim ntawm tib neeg txoj kev tsis paub dab tsi thiab tsis muaj kev to taub tob, Vajtswv thiaj hais tias, “Thaum lawv ntseeg hais tias lawv tau tawm tsam Kuv los sis ua txhaum Kuv tej kev cai tswj fwm lawm, los Kuv tseem yuav ua ntsej lag muag dig.”

Vajtswv nthuav tawm noob neej lub ntsej muag phem dab tuag thiab lawv lub ntiaj teb nruab nrog tau ncaj meej kawg nkaus, yeej tsis xu Nws daim phiaj ib qho me me hlo li. Yeej tseem hais tau hais tias Nws yeej tsis tau ua ib qho dab tsi yuam kev hlo li. Qhov no yog qhov pov thawj uas ua rau neeg ntseeg li hais. Vim yog lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm, ntau cov ntawm Nws cov lus thiab tej kev ua thiaj ua rau nco ntsoov tsis ploj kiag li, thiab yog li ntawd thiaj zoo li tib neeg tau ib qho kev to taub tob tshaj txog Nws thiab, cuag li lawv tau tshawb pom tej yam muaj nuj nqis heev nyob rau hauv Nws. “Nyob rau hauv lawv tej cim xeeb, ces Kuv yog ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub tshua rau tib neeg tshaj qhov kev rau txim rau lawv, los sis yog tus Vajtswv Tus Kheej kiag uas tsis ntaus nqi li qhov Nws hais. Tag nrho tej no ces tsuas yog kev xav hauv nruab siab uas tshwm sim los ntawm tib neeg txoj kev xav xwb, thiab lawv tsis raws li qhov tseeb.” Txawm hais tias noob neej yeej tsis tau muab ib qho tseem ceeb lo rau Vajtswv lub ntsej muag tseeb, los lawv paub “qhov ob sab ntawm Nws tus moj yam” zoo npaum nkaus li lawv sab qaum tes; lawv mas nrhiav qhov phem hauv Vajtswv cov lus thiab tej kev ua tas mus li xwb. Qhov no mas yog vim tib neeg yeej ib txwm nyiam mloog tej yam tsis zoo xwb, thiab tsis quav ntsej txog tej yam zoo li, tsuas lam saib ib muag rau Vajtswv tej kev ua xwb. Yog Vajtswv yim hais tias Nws muab Nws Tus Kheej zais yam txo hwj chim hlo rau hauv Nws qhov chaw nyob, ces noob neej yim taij ub taij no ntau tshaj rau Nws xwb. Lawv hais tias, “Yog hais tias tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua zoo saib noob neej txhua yam kev ua thiab yeej tau ntsib tau pom tib neeg lub neej lawm, es vim li cas feem ntau ntawm lub sij hawm Vajtswv ho pheej tsis paub peb tej xwm txheej tiag tiag li? Qhov no puas yog txhais tau hais tias Vajtswv yeej khiav nkaum tiag tiag li lawm?” Txawm hais tias Vajtswv saib tob mus rau hauv tib neeg lub siab, los Nws yeej tseem ua hauj lwm raws nraim li noob neej tus yam ntxwv tiag tiag li, yeej tsis yog yuav pom tsis meej los sis tshaj ntuj tsim li. Yuav kom tshem tau tag nrho noob neej tus moj yam qub pov tseg, mas Vajtswv thiaj li tau hais lus los ntawm ntau ntau kis yam tsis txuag zog kiag li, nthuav tawm tib neeg tus yeeb yam tseeb thiab tshaj tawm kev txiav txim rau lawv tej kev tsis mloog lus, ib pliag ces hais tias Nws yuav saib xyuas txhua tus, thiab ib pliag ces ho tshaj tawm hais tias Nws yuav cawm ib pab neeg; muab tej kev cheem tsum tso rau tib neeg los sis ceeb toom rau lawv; thiab sib hloo ntso muab lawv tej siab ntsws plab plawv phais thiab kho kom zoo. Yog li ntawd, nyob hauv txoj kev coj qhia ntawm Vajtswv cov lus, ces cuag nkaus li tib neeg twb tau ncig mus thoob plaws txhua ces kaum ntuj lawm thiab tau nkag mus rau hauv ib lub vaj uas muaj txhua yam uas txhua lub paj mas sib tw ua lub zoo nkauj tshaj plaws xwb. Vajtswv txawm yuav hais dab tsi los xij noob neej yeej yuav to taub Nws txoj lus, cuag nkaus li Vajtswv yog ib lub hlau nplaum uas nqus txhua yam uas muaj hlau nyob rau hauv los rau ntawm nws. Thaum uas tau nyeem cov lus, “Tib neeg yeej tsis quav ntsej txog Kuv li, yog li ntawd Kuv thiaj tsis saib lawv tseem ceeb, ib yam nkaus li thiab. Lawv tsis quav ntsej txog Kuv, ces Kuv tsis tas yuav ua hauj lwm hnyav tshaj rau lawv li. Qhov no tsis yog qhov zoo tshaj rau ob tog thiab lod?” tag nrho Vajtswv cov tib neeg ces zoo li rov raug tsoo poob mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws dua lawm thiab, los sis raug ntaus rau ntawm lawv qhov chaw tuag dua ib zaug ntxiv lawm thiab, ua rau lawv cia li yoob tag nrho lawm. Yog li ntawd, lawv thiaj li to taub txoj kab ke ib zaug ntxiv. Lawv mas yeej tsis tshua meej meem txog cov lus hais tias, “Yog nej tsis muaj peev xwm tuav nej tej dej num li ib co tswv cuab ntawm Kuv cov neeg hauv lub nceeg vaj, ces nej yuav raug ntxub thiab tsis lees txais los ntawm Kuv!” Tib neeg feem coob hnov zoo li lawv mas mob heev ces lawv kua muag si laws, xav zoj hais tias, “Kuv twb nce yuav luag tsis tau tawm hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws no los, yog li ntawd kuv ces tsis muaj kev cia siab li lawm yog hais tias kuv rov poob mus rau hauv dua. Kuv tsis tau txais ib yam dab tsi nyob hauv tib neeg lub ntiaj teb li, thiab muaj txhua yam kev nyuaj siab thiab kev ceeb laj txom nyem loj nyob hauv kuv lub neej. Qhov thaj hwm, ces txij thaum qhov los rau hauv txoj kev ntseeg lawm, ces kuv tau ntsib kev raug tso pov tseg ntawm cov neeg yus hlub, kev tsim txom los ntawm kuv tsev neeg, thiab raug liam kom puas koob puas npe los ntawm lwm tus hauv meem xeeb coj, thiab kuv tsis tau xyiv fab rau ib qho ntawm lub ntiaj teb txoj kev zoo siab hlo li. Yog kuv rov qab poob rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws, ces kuv lub neej tseem tsis yog haj yam tsis muaj qab hau li thiab lod?” (Yog ib tug neeg twg yim nyob rau qhov no ntev, ces lawv hnov yim tu siab xwb.) “Tag nrho kuv tej kev cia siab ces muab tso plhuav rau hauv Vajtswv ob txhais tes lawm. Yog Nws muab kuv tso pov tseg, ces kuv xum tuag kiag tam sim no…. Ua li, txhua yam twb xub raug Vajtswv xaiv tseg lawm, ces tam sim no kuv tsuas nrhiav kev los hlub Vajtswv lawm xwb; tag nrho lwm yam ces tso tom qab. Vim li cas qhov no thiaj li yog kuv txoj hmoo?” Tib neeg yim xav li no ntau, ces lawv yim los ze rau ntawm Vajtswv tus qauv quag thiab lub hom phiaj ntawm Nws cov lus. Nyob rau qhov zoo li no, ces thiaj ua tau tiav hlo lub hom phiaj ntawm Nws cov lus. Tom qab tib neeg pom Vajtswv cov lus lawm, lawv sawv daws txawm muaj ib qho kev sib tawm tsam txog rau sab tswv yim nyob hauv nruab nrog. Lawv tib txoj kev xaiv ces tsuas yog nyoo zwm rau qhov uas txoj hmoo yuam xwb, thiab nyob rau hauv txoj kev no ces Vajtswv lub hom phiaj thiaj raug ua tiav log. Vajtswv cov lub yim hais tau nchav, ces qhov tau los ntawd ces yog tib neeg lub ntiaj teb sab hauv yim muaj kev cov nyom tuaj. Qhov no ces zoo ib yam li kov ib lub qhov txhab; yim sib zog kov, ces yim mob xwb, txog kiag qhov uas tib neeg yuj lias rau qhov nruab nrab ntawm kev ciaj thiab kev tuag thiab tseem muaj cuab kav plam txoj kev ruaj siab kom ciaj nyob thiab. Zoo li ntawd, tsuas yog thaum tib neeg muaj kev txom nyem loj tshaj plaws thiab nyob rau qhov tob tshaj plaws ntawm txoj kev tag kev cia siab xwb mas lawv thiaj li muab lawv lub siab tiag tiag rau Vajtswv. Tib neeg tus yeeb yam ces yeej zoo li qhov uas yog hais tias yus tseem muaj ib qho kev cia siab me me nyob, ces lawv yeej tsis mus thov kev pab ntawm Vajtswv li, tab sis ho yeem txais yuav tej kab ke pab tus kheej kom muaj txhij los ciaj nyob raws li ntuj tsim xwb. Qhov no ces yog vim tus yeeb yam ntawm noob neej ces yeej xav hais tias tus kheej-ncaj ncees, thiab tib neeg mas yeej muaj ntsis saib tsis taus lwm tus li. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj hais tias, “Tsis muaj ib tug tib neeg twg kiag li uas muaj peev xwm hlub Kuv nyob rau thaum muaj kev kaj siab; tsis muaj ib tug neeg twg kiag li uas yuav ncav tes los nyob rau lub sij hawm thaum muaj kev thaj yeeb thiab kev zoo siab, es kom Kuv ho tau koom lawv txoj kev xyiv fab li.” Qhov no mas txaus tag kev cia siab tiag tiag li; Vajtswv tsim noob neej, tab sis thaum Nws los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb, tib neeg nrhiav kev tawm tsam Nws thiab muab Nws ntiab tawm ntawm lawv thaj chaw, cuag li Nws tsuas yog ib tug me nyuam ntsuag ua loj leeb hauv lub ntiaj teb xwb, los sis zoo li ib tug neeg ntiaj teb uas tsis muaj ib lub teb chaws li. Tsis muaj leej twg hnov zoo li muaj kev sib txuas nrog rau Vajtswv li, tsis muaj leej twg hlub Nws tiag tiag li, thiab tsis muaj leej twg yuav txais tos qhov Nws los hlo li, huab roos tej ntsej muag uas xyiv fab hlo nyob rau hauv tus duab ntxoo rau ib ntsais muag xwb, cuag li ib kob cua daj cua dub tshwm plaws tam sim ntawd los lawm los sis cuag li Vajtswv yuav muab tej kev zoo siab ntawm tej yim neeg ntawd tshem mus, thiab cuag li Vajtswv yeej tsis tau foom koob hmoov rau tib neeg hlo li tab sis, haj tseem, tsuas yog coj hmoov phem los rau lawv nkaus xwb. Yog li ntawd, nyob rau hauv tib neeg lub siab, Vajtswv tsis yog ib tug uas muaj txiaj ntsim, tab sis tsuas yog Ib Tug uas foom phem rau lawv tas li xwb. Vim qhov li no, tib neeg thiaj tsis quav ntsej txog Nws los sis txais tos Nws li; lawv mas yeej coj txias zias rau Nws tas mus li xwb, thiab yeej zoo li no tas mus li xwb. Vim tib neeg zais tej no rau hauv lawv lub siab, Vajtswv thiaj hais tias noob neej mas tsis muaj laj thawj thiab tsis dawb huv li, thiab hais tias txawm yog kiag qhov kev xav uas tib neeg tsim nyog muaj los yeej tsis pom muaj nyob rau hauv lawv hlo li. Tib neeg yeej tsis muaj ib qho kev txawj xav rau Vajtswv tej kev xav li, tab sis haj tseem siv qhov uas hu-ua “kev ncaj ncees” los hais Vajtswv thiab. Lawv twb zoo li no los tau ntau xyoo lawm thiab, vim qhov laj thawj no, Vajtswv thiaj tau hais lawm tias lawv tus moj yam tseem tsis tau hloov. Qhov no ces qhia kom pom tau hais tias lawv yeej tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntau tshaj ib teg nyuag plaub qaib xwb. Nws kuj hais tau hais tias tib neeg ces yog ib co niag neeg phem uas tsis muaj nuj nqis dab tsi li, vim lawv tsis saib lawv tus kheej muaj nuj nqis li. Yog hais tias lawv twb tsis hlub lawv tus kheej, haj tseem muab lawv tus kheej tsuj thiab, ces qhov no tseem tsis qhia kom pom txog lawv qhov kev tsis muaj nuj nqis thiab lod? Noob neej ces zoo li ib tug poj niam tsis tsim txiaj uas ua si nrog nws tus kheej thiab muab nws tus kheej pub rau lwm tus deev ua dog ua dig. Txawm li ntawd kiag, los tib neeg tseem tsis lees paub hais tias lawv ces qis npaum li cas li. Lawv muaj kev zoo siab rau hauv kev ua hauj lwm rau lwm tus los sis hauv kev sib tham nrog lwm tus, muab lawv tus kheej tso kiag rau hauv lwm tus txoj kev tswj; qhov no tseem tsis yog kiag txoj kev qias neeg ntawm noob neej thiab lod? Txawm hais tias Kuv tsis tau ntsib tau pom kiag tib neeg ib lub neej, thiab tsis tau ntsib tau pom tib neeg lub neej tiag tiag, los Kuv yeej muaj ib qho kev to taub meej meej txog txhua txoj kev txav, txhua yam kev ua, txhua lo lus, thiab txhua txoj kev ua uas tib neeg ua. Kuv tseem muaj peev xwm muab tib neeg qhia tshwm rau lawv qhov kev txaj muag tob tshaj plaws, rau ntawm qhov uas lawv tsis tau luag los nthuav tawm lawv tus kheej tej kev sib yaum ua phem los sis qhia txog lawv tej kev ntshaw kev plees kev yi li. Zoo li cov qwj uas nkaum rau hauv lawv lub plhaub lawm xwb, lawv tsis tau luag qhia tshwm lawv tus yam ntxwv phem kiag li. Vim tib neeg tsis paub lawv tus kheej, lawv qhov tsis zoo tshaj plaws ces yog ib qho kev txaus siab hlo khav lawv txoj kev zoo txaus nyiam rau lwm tus, khav lawv lub ntsej muag phem dab tuag; qhov no yog ib qho uas Vajtswv ntxub tshaj plaws. Qhov no mas yog vim tib neeg txoj kev sib raug zoo tsis zoo li ib txwm muaj, thiab tsis muaj ib qho kev sib raug zoo li ib txwm muaj rau lwm tus neeg, haj yam tsis muaj ib qho kev sib raug zoo ntawm lawv thiab Vajtswv li. Vajtswv tau hais ntau heev lawm thiab, nyob rau qhov ua li ntawd, Nws lub hom phiaj loj ces yog nyob rau hauv ib qho chaw hauv tib neeg lub siab es kom lawv thiaj li muab tej niag mlom uas tau nyob rau hauv tshem tawm pov tseg. Tom qab ntawd kiag, ces Vajtswv thiaj li muaj cuab kav tuav lub hwj chim tswj tag nrho noob neej, thiab ua tau lub hom phiaj ntawm qhov muaj Nws nyob rau hauv ntiaj teb kom tiav hlo.

Qhov Dhau Los: Tshooj 13

Ntxiv Mus: Tshooj 15

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No