Tshooj 15

Qhov sib txawv loj tshaj plaws ntawm Vajtswv thiab tib neeg ces yog qhov tias Vajtswv cov lus ib txwm mus ncaj qha mus rau qhov tseem ceeb tshaj ntawm qhov teeb meem ntawd, tsis npog ib yam dab tsi li. Yog li ntawd, thiaj li pom tau kis no ntawm Vajtswv tus moj yam nyob rau hauv thawj sob lus niaj hnub no. Nws qhia tib neeg tej yam ntxwv tseeb tshwm thiab tab meeg nthuav Vajtswv tus moj yam tawm rau tib lub sij hawm. Nws yog lub hauv paus uas muaj ntau kis txog lub peev xwm ntawm Vajtswv cov lus uas ua tau tiav hlo kom tau txiaj ntsig. Txawm li cas los xij, tib neeg tsis to taub qhov no; lawv tsuas lam yog pheej paub lawv tus kheej los ntawm Vajtswv cov lus yam tsis tau “soj ntsuam” Vajtswv li xwb. Cuag nkaus li lawv ntshai tsam ua txhaum rau Nws los sis tias Nws yuav muab lawv tua vim lawv “txoj kev ua twb zoo ceev faj.” Qhov tseeb, thaum tib neeg feem coob noj thiab haus Vajtswv txoj lus lawm, lawv ua li ntawd los ntawm ib txoj kev xav phem, tsis yog txoj kev xav zoo. Tej zaum nws hais tau tias tam sim no tib neeg tau pib “tsom ntsoov rau txoj kev txo hwj chim thiab kev zwm rau” raws li txoj kev coj qhia ntawm Nws cov lus lawm. Los ntawm qhov no los ces, nws ua tau pov thawj qhia tias tib neeg tau pib mus rau lwm qhov uas phem tshaj lawm—los ntawm qhov tsis cuab pob ntseg mloog Nws cov lus ib los li mus rau txoj kev ua yam tsis tsim nyog rau cov lus ntawd li. Txawm li cas los xij, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas to taub los ntawm txoj kev xav zoo li, los sis yeej tsis txeev muaj ib tug tib neeg twg uas to taub Vajtswv lub hom phiaj tiag tiag txog qhov kom noob neej cuab pob ntseg mloog Nws cov lus li. Paub tau qhov ntawd los ntawm qhov Vajtswv hais tias Nws tus kheej tsis cheem tsum los ntsib los pom lub neej ntawm pawg ntseeg es thiaj li muaj peev xwm to taub, kom yog yog thiab tsis muaj qhov yuam kev txog tej yam ntxwv tseeb ntawm txhua tus tib neeg nyob rau hauv qhov ntawd li. Vim hais tias lawv nyuam qhuav tau txais txoj kev to taub qhov tseeb txog ib lub tswv yim tshiab, ces tib neeg tseem tsis tau muab lawv tus kheej tej kev xav phem ntawd tshem tawm mus kom tag nrho; tus ntxhiab tsw lwj ntawm cov cev tuag yeej tseem tsw thoob plaws pawg ntseeg. Cuag nkaus li tib neeg nyuam qhuav noj tshuaj thiab tseem tsis tau meej pem, lawv lub siab zoo tseem tsis tau xeev tag nrho kom rov zoo li qub. Cuag nkaus li txoj kev tuag tseem hem lawv, ua kom lawv tseem ntshai, thiab tsis tuaj yeem hla dhau lawv tus kheej. “Noob neej puav leej yog txhua yam tsim tawm los uas tu ncua kev paub-yus tus kheej”: Qhov uas cov lus no tau hais yeej tseem yog hais raws li txoj kev tsim pawg ntseeg xwb. Txawm qhov tseeb yog qhov tias cov tib neeg uas nyob rau hauv pawg ntseeg txhua tus puav leej cuab pob ntseg mloog Vajtswv cov lus los xij, lawv tej yeeb yam yeej tseem nyuaj hloov heev, daws tsis tau li. Vim yog li no Vajtswv thiaj li tau hais li Nws hais nyob rau theem tas los los txiav txim rau tib neeg, kom lawv thiaj li yuav lees txais qhov kev qhuab ntuas hnyav heev los ntawm Nws cov lus thaum lawv tab tom khav theeb. Txawm hais tias tib neeg tau raug kev lim tib neeg kom dawb huv li tsib lub hlis nyob rau hauv lub qhov ntuj los xij, lawv tus yam ntxwv tseeb yeej tseem yog tus uas tsis paub Vajtswv. Lawv tseem ua txhaum; lawv cia li tau dhau los tiv thaiv qhov tawm tsam Vajtswv me ntsis ntxiv lawm. Kauj ruam no yog thawj kauj ruam zoo uas tib neeg ua mus rau txoj kev paub Vajtswv cov lus; yog li ntawd, nyob rau hauv txoj kev txuas rau lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv cov lus mas, nws yeej tsis nyuaj los mus pom tias ib feem nyob rau yav tas los ntawm tes hauj lwm uas pua kev rau niaj hnub no, thiab tias tsuas yog tam sim no xwb txhua yam thiaj li zoo li qub. Tib neeg txoj kev ua tsis tau zoo uas ua rau tib neeg tuag taus ntawd yog qhov lawv nyiam los cais Vajtswv tus Ntsujplig tawm ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv tus kheej mus kom tau kev ywj pheej thiab zam dhau txoj kev pheej txwv. Qhov no yog qhov laj thawj uas Vajtswv muab noob neej piav zoo yam li ib co me nyuam noog uas “ya yam kaj siab lug.” Qhov no yog tus yam ntxwv tseeb ntawm txhua tus tib neeg ntiaj teb. Nws yog yam uas ua rau txhua tus tib neeg vau yooj yim heev, thiab nws yog qhov chaw uas ua rau lawv plam lawv txoj kev yooj yim heev. Nws muaj pov thawj nyob rau hauv qhov no qhia tias Ntxwgnyoog tes hauj lwm ntawm tib neeg ntiaj teb ces tsis muaj ib yam dab tsi tshaj tes hauj lwm no li. Ntxwgnyoog yim ua tes hauj lwm ntawd rau hauv tib neeg, ces Vajtswv tej kev cheem tsum ntawm lawv yim nruj xwb. Nws cheem tsum kom tib neeg mob siab rau lawv txoj kev mloog Nws cov lus, hos Ntxwgnyoog siv zog ua hauj lwm heev los tsoo qhov ntawd kom tawg. Txawm li cas los xij, Vajtswv yeej ib txwm hais kom tib neeg nco ntsoov cuab pob ntseg mloog Nws cov lus ntxiv; qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm kob tsov rog nruj tsiv nyob rau sab yeeb ceeb. Qhov ntawd hais tau li no hais tias: Yam uas Vajtswv xav ua nyob rau hauv tib neeg ces yog kiag yam uas Ntxwgnyoog xav rhuav tshem ntag, thiab yam uas Ntxwgnyoog xav rhuav tshem ntawd ces yog nthuav tawm los ntawm tib neeg, tsis muaj qhov npog kiag li. Muaj tej qauv qhia meej meej txog yam uas Vajtswv ua nyob rau hauv tib neeg: Lawv tej yam ntxwv zoo zuj zus tuaj. Kuj muaj cov sawv cev meej meej txog Ntxwgnyoog txoj kev rhuav tshem nyob rau hauv tib neeg ntiaj teb xws li: Lawv dhau los ua phem zuj zus, thiab lawv tej yam ntxwv poob qis heev li lawm. Thaum lawv tej xwm txheej ntawd phem txaus lawm, ces lawv yeej yuav raug Ntxwgnyoog ntes xwb xwb li. Qhov no yog tus yam ntxwv tseeb ntawm pawg ntseeg, raws li tau hais nyob rau hauv Vajtswv cov lus, thiab qhov ntawd kuj yog qhov xwm txheej tseeb ntawm sab yeeb ceeb. Qhov ntawd yog ib txoj kev thim xav ntawm sab yeeb ceeb tej tswv yim kev txawj ntse. Yog hais tias tib neeg tsis muaj cuab kav los koom tes nrog Vajtswv, ces lawv nyob rau hauv txoj kev phom sij ntawm qhov raug Ntxwgnyoog ntes lawm. Qhov no yog ib qho tseeb. Yog hais tias tib neeg muaj peev xwm muab lawv lub siab fij tag nrho rau Vajtswv tswj kav tiag tiag, ces qhov ntawd tsuas zoo ib yam li Vajtswv tau hais tias, “Lawv, thaum nyob rau ntawm Kuv hauv ntej, zoo li nyob rau hauv Kuv lub xub ntiag, saj txog nws txoj kev sov siab.” Qhov no qhia tias Vajtswv tej kev cheem tsum rau tib neeg ntiaj teb tsis siab; Nws tsuas yog xav kom lawv sawv los thiab koom tes nrog Nws xwb. Qhov no tsis yog ib qho uas yooj yim thiab zoo siab lod? Qhov no puas yog ib qho uas tau ua rau txhua tus uas tshaj li tshaj plaws thiab tus tib neeg zoo kawg tswv yim? Qhov ntawd zoo li cov thawj tub rog tau thim tawm ntawm tshav rog es los sib koom tes ua ke—cov “uas tshaj lij tshaj plaws” no tau raug txoj kev txom nyem ua rau txav tsis tau, thiab lawv tsis paub tias xyov yuav ua li cas.

Kis twg ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum rau tib neeg ntiaj teb yog qhov loj tshaj plaws, ces qhov ntawd yog kis uas Ntxwgnyoog tej kev tawm tsam noob neej yog qhov hnyav tshaj plaws, yog li ntawd, txhua tus tib neeg tej yam ntxwv thiaj li raug muab nthuav tawm zuj zus. “Ces nej leej twg uas tab tom sawv rau ntawm Kuv xub ntiag yuav dawb huv ib yam li cov daus uas poob los thiab ib yam li cov pob zeb ntsuab muaj nqis uas tsis muaj chaw thuam li?” Txhua tus tib neeg yeej tseem dag Vajtswv thiab npog tej yam kom Nws tsis txhob pom; lawv yeej tseem ua raws li lawv tus kheej tej kev dag ntxias uas tshwj xeeb. Lawv tsis tau muab lawv lub siab tso rau hauv Vajtswv ob txhais tes kom tag nrho los ua kom tau zoo raws Nws, tiam sis lawv xav kom tau txais Nws tej nqi zog los ntawm kev kub siab lug. Thaum tib neeg noj ib pluag mov qab, lawv muab Vajtswv tso rau ib sab, cia Nws sawv ntawd, tos ntsoov kom raug “saib xyuas”; thaum tib neeg muaj khaub ncaws zoo nkauj, ces lawv sawv ntawd tsom iav, xyiv fab heev rau lawv tus kheej txoj kev zoo nkauj, thiab nyob rau hauv lawv nruab siab, lawv tsis ua kom tau zoo raws Vajtswv. Thaum lawv muaj chiv meem, thaum lawv muaj tej kev xyiv fab zoo heev, lawv zaum rau ntawm lawv lub meej mom siab tshaj plaws ntawd thiab pib xyiv fab rau qhov ntawd, tiam sis tsis txo lawv tus kheej lub hwj chim raws li qhov tshwm sim ntawm Vajtswv txoj kev txhawb nqa. Tiam sis, lawv sawv rau saum lawv tej chaw siab siab, hais lawv cov lus ua suab nrov nrov, thiab tsis cuab pob ntseg mloog txog qhov muaj Vajtswv li, los sis lawv tsis nrhiav kom paub Nws txoj kev muaj nuj nqis li. Thaum ib neeg muaj ib tug neeg uas nrov koob nrov npe nyob rau hauv lawv lub siab, los sis thaum lawv lub siab raug lwm tus tib neeg txeeb tau lawm, qhov ntawd txhais hais tias lawv twb tsis lees paub qhov muaj Vajtswv lawm, cuag nkaus li Nws tsuas yog ib tug neeg seem nyob rau hauv lawv lub siab lawm xwb. Lawv ntshai heev tsam tias Vajtswv yuav nyiag lwm tus txoj kev hlub lawv mus lawm, ces lawv yuav nyob ib leeg xwb. Vajtswv txoj kev npaj siab thaum pib yog qhov tias tsis muaj ib yam dab tsi hauv lub ntiaj teb yuav ua rau tib neeg tsis quav ntsej txog Nws li, thiab txawm hais tias tib neeg yuav muaj txoj kev sib hlub los xij, tiam sis Vajtswv tsis tuaj yeem raug ntiab tawm ntawm “txoj kev hlub” no mus li. Txhua yam hauv lub ntiaj teb mas qhuav qhawv xwb—tab txawm yog kiag tib neeg tej kev xav uas pom tsis tau los sis kov tsis tau los xij li. Yog tsis muaj Vajtswv, ces txhua yam uas raug tsim tawm los ntawd yuav rov qab mus ua qhov tsis muaj dab tsi li lawm xwb. Nyob rau hauv ntiaj teb mas, txhua tus tib neeg puav leej muaj tej yam uas lawv nyiam, tiam sis yeej tsis muaj leej twg uas txeev muab Vajtswv cov lus coj los saib li yog yam uas lawv nyiam li. Qhov no qhia txog qib uas tib neeg to taub txog Nws cov lus. Txawm hais tias Nws cov lus hnyav los xij, yeej tsis muaj leej twg raug mob los ntawm cov lus ntawd li, vim rau qhov tib neeg tsis cuab pob ntseg mloog cov lus ntawd tiag tiag; tiam sis, lawv ho soj ntsuam cov lus ntawd yam li cov lus ntawd yog ib lub paj uas zoo nkauj. Lawv tsis saib Nws cov lus yam li cov txiv uas tej zaum lawv yuav tau saj cov txiv ntawd, yog li ntawd lawv tsis paub lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv cov lus li. “Yog tias noob neej muaj peev xwm los pom txoj kev ntse ntawm Kuv rab ntaj tiag tiag lawm, lawv yeej yuav dhia paj paws ceev nrooj zoo li cov nas ntsooj mus rau hauv lawv cov qhov.” Tus tib neeg uas muaj tus yam ntxwv li ib tug tib neeg dog dig, ces tom qab nyeem Vajtswv cov lus lawm, yeej yuav xav tsis thoob, txaj muag heev, thiab tsis muaj peev xwm mus ntsib lwm tus li lawm. Txawm li cas los xij, niaj hnub no, tib neeg tsis zoo li qub lawm—lawv siv Vajtswv cov lus yam li ib qho cuab yeej los tawm tsam lwm tus. Lawv yeej tsis paub txaj muag kiag li.

Vim Vajtswv cov lus hais tawm, peb thiaj li raug coj los rau tus yam ntxwv no: “Nyob rau hauv lub teb chaws, tsis yog hais tias tsuas yog tej lus hais tawm uas hais los ntawm Kuv lub qhov ncauj tuaj xwb, tiam sis Kuv ob txhais ko taw tsuj kom raws kev raws cai mus thoob plaws txhua daim av thiab.” Nyob rau hauv kob tsov rog ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog mas, Vajtswv yeej yeej txhua txhua kauj ruam li. Nws tab tom nthuav Nws tes hauj lwm kom dav mus thoob plaws lub qab ntuj khwb, ces qhov ntawd hais tau hais tias Nws cov hneev taw thiab tej cim ntawm Nws txoj kev muaj yeej ntawd muaj nyob rau txhua qhov txhia chaw li. Ntxwgnyoog cia siab, rau hauv nws tej kev dag ntxias, los rhuav tshem Vajtswv txoj kev cawm tib neeg los ntawm kev ua kom tej teb chaws tawg, tiam sis Vajtswv tau siv qhov no rov los tsim kho thoob plaws lub qab ntuj khwb—txawm hais tias tsis rhuav tshem kom qhov ntawd ploj mus los xij. Vajtswv ua qee yam tshiab txhua hnub, tiam sis tib neeg tsis paub li. Lawv tsis cuab pob ntseg mloog tej tswv yim kev txawj ntse ntawm sab yeeb ceeb, yog li ntawd lawv thiaj li tsis muaj peev xwm pom Vajtswv tes hauj lwm tshiab. “Nyob rau hauv lub qab ntuj khwb, txhua yam ci ntsa iab zoo li tej duab ci tshiab ntawm Kuv lub koob meej, qhia txog ib txoj kev sov siab uas kov yeej tej kev txawj xav thiab txhawb nqa tib neeg tej ntsujplig, zoo li tam sim no nws muaj nyob rau hauv ib lub ntuj uas dhau ntawm ntau lub ntuj lawm, uas tau pib xav nyob rau hauv noob neej txoj kev xav, tsis raug tab kaum los ntawm Ntxwgnyoog thiab dim ntawm tej kev tawm tsam ntawm cov yeeb ncuab sab nraud.” Qhov no qhia ua ntej txog txoj kev xyiv fab ntawm Khetos lub teb chaws uas nyob rau hauv lub ntiaj teb, thiab qhov no kuj qhia txog qhov xwm txheej ntawm lub ceeb tsheej thib peb rau tib neeg ntiaj teb thiab: Tsuas yog yam uas dawb huv uas yog Vajtswv li xwb thiaj li muaj nyob rau saud, tsis muaj ib yam dab tsi txog tej kev ua phem ntawm Ntxwgnyoog lub zog li. Tiam sis qhov uas tseem ceeb tshaj yog cia kom tib neeg pom tej xwm tsheej ntawm Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm hauv ntiaj teb kiag: Lub ntuj yog ib lub ntuj tshiab, thiab lawv qab qhov ntawd, lub ntiaj teb los kuj hloov dua tshiab lawm thiab. Vim hais tias qhov no yog lub neej txoj sia uas nyob hauv Vajtswv tus kheej txoj kev coj, txhua tus tib neeg puav leej zoo siab kawg nkaus li. Raws li lawv paub mas, Ntxwgnyoog yog tib neeg ntiaj teb “tus neeg raug txim,” thiab lawv tsis me siab los sis ntshai qhov muaj nws hlo li. Vim yog txoj kev qhia thiab txoj kev coj ncaj qha los ntawm lub hwj chim qaum ntuj, tag nrho Ntxwgnyoog tej kev dag ntxias thiaj li tsis muaj dab tsi li, thiab qhov no twb txaus muab los ua pov thawj qhia lawm tias tsis muaj Ntxwgnyoog ntxiv lawm, twb raug Vajtswv tes hauj lwm rhuav tshem du lug lawm. Twb yog vim li ntawd thiaj li tau hais tias “nyob rau hauv ib lub ntuj uas dhau ntawm ntau lub ntuj lawm.” Thaum Vajtswv hais tias, “Tsis muaj kev cuam tshuam txeev tshwm sim li, los sis lub qab ntuj khwb yeej tsis txeev raug muab sib faib li,” ces yog Nws hais txog tus yam ntxwv ntawm sab yeeb ceeb. Qhov no ua pov thawj qhia tias Vajtswv tshaj tawm txoj kev muaj yeej rau Ntxwgnyoog, thiab qhov ntawd yog lub cim ntawm Vajtswv txoj kev muaj yeej zaum kawg. Tsis muaj ib tug tib neeg twg hloov pauv tau Vajtswv lub siab, thiab tsis muaj leej twg paub Vajtswv lub siab li. Txawm hais tias tib neeg tau nyeem Vajtswv cov lus thiab saib cov lus ntawd kom meej los ntawm txoj kev ua twb zoo ceev faj heev los xij, lawv yeej tseem tsis muaj peev xwm los nthuav tawm tau cov lus ntawd lub ntsiab tseeb li. Piv txwv li, Vajtswv hais tias, “Kuv ua tej kev dhia ya saum cov hnub qub, thiab thaum lub hnub tua nws tus duab ci tuaj, Kuv rhuav tshem lawv txoj kev sov, xa cov daus tawg paj loj poob los loj ib yam nkaus li cov plaub qaib uas poob los ntawm Kuv ob txhais tes los. Thaum Kuv hloov pauv Kuv lub siab, txawm hais tias, txhua yam daus uas tau yaj tag mus ua dej lawm, thiab tam sim ntawd, lub caij nplooj ntoos hlav tau pib txhua qhov chaw hauv qab ntuj thiab cov kob ntsuab tau hloov tag nrho cov toj roob hauv pes hauv ntiaj teb lawm.” Txawm hais tias tib neeg yuav muaj peev xwm xav txog cov lus no rau hauv lawv lub siab los xij, Vajtswv txoj kev npaj siab tsis yooj yim npaum li ntawd. Thaum txhua tus tib neeg uas nyob hauv lub qab ntuj tsis meej pem lawm, Vajtswv hais lub suab tawm txog txoj kev cawm dim, kom tib neeg lub siab thiaj li ras dheev los. Txawm li cas los xij, vim hais tias lawv raug txhua yam kev puas tsuaj lawm, lawv thiaj li hnov tsis muaj kev cia siab nyob rau hauv lub ntiaj teb no lawm, yog li ntawd lawv txhua tus thiaj li nrhiav txoj kev tuag thiab nyob rau hauv tej qhov tsua uas muaj dej khov txias zias xwb. Lawv tau khov tag vim yog los daus hlob heev, txog ntua qhov lawv txoj sia tu vim rau qhov tsis muaj qhov sov nyob rau hauv lub ntiaj teb li lawm. Qhov ntawd yog vim tib neeg txoj kev qias vuab tsuab uas lawv ib leeg tua ib leeg lim hiam zuj zus tuaj ntxiv. Thiab nyob rau hauv pawg ntseeg, cov tib neeg feem coob yuav raug tus zaj loj liab ploog nqos tib pas xwb lawm du lug. Thaum kawg tej kev sim siab tau dhau mus, Ntxwgnyoog tej kev tab kaum yuav raug tshem tawm mus. Tag nrho lub ntiaj teb, tab tom nyob rau hauv txoj kev hloov pauv, qhov ntawd yuav nthuav mus thoob plaws txhua txhia qhov chaw thaum txog lub caij nplooj ntoos hlav, qhov sov yuav sov tag nrho lub ntiaj teb, thiab lub ntiaj teb yuav muaj zog heev. Tej no puav leej yog tej kauj ruam ntawm txoj kev npaj cawm tib neeg tag nrho. “hmo” uas Vajtswv hais txog ntawd yog hais txog thaum Ntxwgnyoog txoj kev npau taws mus txog rau qhov siab tshaj plaws lawm, uas yuav tshwm sim rau hmo ntuj. Qhov ntawd tsis yog qhov uas tab tom tshwm sim tam sim no lod? Txawm hais tias txhua tus tib neeg ciaj sia vim yog txoj kev coj ntawm Vajtswv txoj kev kaj los xij, lawv tau raug kev txom nyem ntawm txoj kev tsaus ntuj ntawm hmo ntawd. Yog tias lawv tsis tuaj yeem khiav kom dim Ntxwgnyoog txoj kev khi, ces lawv yuav nyob rau hauv qhov tsaus ntuj nti mus ib txhis li. Saib cov teb chaws hauv ntiaj teb no seb: Vim yog tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm, es cov teb chaws hauv ntiaj teb thiaj li “khiav rau ub rau no,” thiab nyias “nrhiav nyias tus kheej lub hom phiaj uas tsim nyog.” Vim hais tias Vajtswv hnub tseem tsis tau los txog, tag nrho lub ntiaj teb yeej tseem muaj ib tug yam ntxwv kub ntxhov. Thaum Nws tab meeg tshwm rau thoob plaws lub qab ntuj khwb pom, Nws lub yeeb koob yuav puv nkaus lub Roob Xi-oo, thiab txhua yam yuav nyob muaj qib muaj duas huv si, cuag nkaus li tej ntawd yuav raug Nws ob txhais tes muab kho kom nyob muaj chaw. Vajtswv cov lus tsis yog tsuas hais rau hnub no xwb, tiam sis kuj qhia ua ntej rau tag kis thiab. Hnub no yog lub hauv paus rau tag kis, yog li ntawd, qhov nws sawv cev rau hnub no, thiaj li tsis muaj leej twg to taub tau Vajtswv cov lus hais tag nrho. Tsuas yog tom qab Nws cov lus twb tau tiav tag lawm xwb noob neej thiaj li yuav muaj peev xwm to taub cov lus ntawd tag nrho.

Vajtswv tus Ntsujplig nyob txhua qhov chaw hauv lub qab ntuj khwb, tiam sis Nws kuj ua hauj lwm nyob rau hauv txhua tus tib neeg thiab. Vim li ntawd, hauv tib neeg lub siab, nws zoo li Vajtswv txoj kev xav nyob rau txhua qhov thiab txhua qhov chaw puav leej muaj Nws tus Ntsujplig tes hauj lwm. Tseeb tiag, lub hom phiaj ntawm Vajtswv qhov kev tshwm sim rau hauv lub cev nqaij daim tawv yog los txeeb cov uas muaj tus yam ntxwv zoo ntawm Ntxwgnyoog, kom thaum kawg, thiaj li yuav muab tau lawv. Txawm li cas los xij, thaum tab tom ua hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv ntawd, tus Ntsujplig kuj koom tes rau lub cev nqaij daim tawv los hloov pauv cov tib neeg no thiab. Qhov ntawd hais tau hais tias Vajtswv tej kev ua nthuav mus thoob plaws lub ntiaj teb thiab tias Nws tus Ntsujplig nyob txhua txhia qhov chaw thoob plaws lub qab ntuj khwb lawm, tiam sis vim yog tej kauj ruam ntawm Nws tes hauj lwm, es cov uas ua qhov phem thiaj li tseem tsis tau raug rau txim, thiab cov uas ua qhov zoo thiaj li tseem tsis tau txais nqi zog. Yog li ntawd, txhua tus tib neeg hauv ntiaj thiaj li tsis tau qhuas Nws tej kev ua. Nws yog tus nyob saud thiab nyob rau hauv txhua yam; tshaj ntawd ntxiv, Nws nrog txhua tus tib neeg nyob. Qhov no txaus muab los qhia lawm tias yeej muaj Vajtswv tiag. Vim hais tias Nws tsis tau tab meeg tshwm los rau txhua tus tib neeg pom, lawv thiaj li muaj kev nkag siab yuam kev xws li tias, “Raws li noob neej tau paub txog, Kuv saib zoo li muaj nyob tiag tiag, txawm li ntawd los Kuv kuj saib zoo li tsis muaj nyob lawm thiab.” Tag nrho cov uas tam sim no ntseeg Vajtswv ntawd, tsis muaj ib tug twg hais tawm tias ntseeg ib puas feem pua tias muaj Vajtswv tiag tiag li; lawv muaj peb feem tsis ntseeg hos ob feem ntseeg. Qhov no yog qhov uas lawv yog tib neeg ntiaj teb tam sim no ntag. Cov tib neeg niaj hnub no puav leej zoo li qhov xwm txheej hauv qab no: Lawv ntseeg tias muaj ib tug Vajtswv, tiam sis lawv tsis tau pom Nws; los sis, lawv tsis ntseeg tias muaj ib tug Vajtswv, tiam sis muaj ntau yam kev nyuaj uas tib neeg ntiaj teb daws tsis tau li. Zoo li pheej muaj qee yam uas cuam tshuam rau lawv ua rau lawv khiav tsis dim li. Tab txawm hais tias lawv ntseeg Vajtswv los xij, nws zoo li tias lawv pheej muaj ib qho kev pom tsis meej. Txawm li cas los xij, yog tias lawv tsis ntseeg, lawv ho ntshai tsam plam yog tias muaj Nws. Qhov no yog qhov lawv feeb tsis meej.

“Txhawm rau Kuv lub npe, txhawm rau Kuv tus Ntsujplig, thiab txhawm rau tag nrho Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, leej twg thiaj li tuaj yeem fij tag nrho lawv lub zog?” Vajtswv kuj hais tias, “Hnub no, thaum lub teb chaws nyob rau hauv noob neej lub ntiaj teb, yog lub sij hawm uas Kuv tau los ua neeg nyob rau hauv noob neej. Puas muaj leej twg uas tuaj yeem tiv mus rau tom tshav rog sawv cev Kuv yam tsis muaj ib txoj kev ntshai li?” Lub hom phiaj ntawm Vajtswv cov lus yog qhov no: Yog hais tias qhov ntawd tsis yog ua rau tus Vajtswv uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv uas ua Nws tes hauj lwm uas muaj hwj chim qaum ntuj ncaj qha, los sis yog hais tias Nws tsis tau los yug ua neeg tiam sis hos ua hauj lwm los ntawm cov tub leg num, ces Vajtswv yeej yuav tsis muaj peev xwm kov yeej tus zaj loj liab ploog ntawd li, los sis Nws yuav tsis muaj peev xwm kav yam li Vajntxwv rau ntawm tib neeg. Tib neeg ntiaj teb yuav tsis muaj peev xwm paub Vajtswv Tus Kheej txog qhov tseeb, yog li ntawd qhov no yeej tseem yuav yog Ntxwgnyoog kav. Yog li no, theem hauj lwm no yuav tsum yog Vajtswv tus kheej ua kom tiav kiag, los ntawm lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg. Yog tias lub cev nqaij daim tawv hloov pauv lawm, ces txoj kev npaj ntawm theem no yeej ua tsis tau kom tiav li thiab, vim hais tias qhov tseem ceeb thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm lub cev nqaij daim tawv uas sib txawv yuav tsis zoo li qub lawm. Tib neeg tsuas to taub tau lub ntsiab lus ncaj ncaj ntawm cov lus no xwb, vim hais tias Vajtswv to taub lub hauv paus cag. Vajtswv thiaj li hais tias, “Txawm li cas los xij, thaum txhua yam uas tau hais tiav tag lawm, tsis muaj ib tug uas nkag siab tias seb qhov no yog txoj hauj lwm ntawm tus Ntsujplig los sis ib txoj hauj lwm ntawm sab cev nqaij daim tawv. Nws siv sij hawm tag nrho ntawm tib neeg lub neej txoj sia tsuas yog los paub ib yam no kom ntxaws ntxaws xwb.” Tib neeg tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag los tau ntau lub xyoo lawm, thiab lawv twb plam lawv lub siab zoo txog tej teeb meem sab ntsujplig los ntev lawm. Vim qhov laj thawj no, tsuas yog ib sob lus ntawm Vajtswv cov lus xwb tib neeg twb pom zoo li ib lub rooj noj rooj haus lawm. Vim yog qhov nrug deb ntawm tus Ntsujplig thiab cov ntsujplig, txhua tus uas ntseeg Vajtswv thiaj li muaj ib txoj kev ntshaw txog Nws, thiab lawv txhua tus puav leej txaus siab hlo txav los kom ze Nws thiab los nthuav hlo lawv lub siab. Txawm li cas los xij, lawv tsis muaj cuab kav los cuag kiag Nws, vim lawv tseem ntshai. Qhov no yog lub hwj chim uas rub lawv lub siab los ntawm tus Ntsujplig. Vim hais tias Vajtswv yog tus Vajtswv rau tib neeg hlub, thiab nyob rau hauv Nws mas muaj tej khoom siv uas tsis paub tag li rau lawv hlub, txhua tus puav leej hlub Nws thiab txhua tus puav leej xav los cia siab rau Nws. Qhov tseeb, txhua tus puav leej muaj txoj kev hlub Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab—nws tsuas yog hais tias Ntxwgnyoog tej kev tab kaum tau ua rau loog tag, lub hlwb khiav qeeb lawm xwb, ua rau tib neeg tsis paub Vajtswv lawm. Vim yog li no Vajtswv thiaj li hais txog tej kev xav tseeb uas noob neej muaj rau Nws hais tias: “Noob neej yeej tsis tau ntxub Kuv nyob rau hauv lawv lub siab uas tob tshaj plaws li; tiam sis, lawv muaj lub siab npuab Kuv hauv qhov tob ntawm lawv lub siab lub ntsws. … Kuv qhov tseeb ua rau noob neej nyob rau ntawm ib txoj kev poob, ua rau ruam tag thiab tsis meej pem li lawm, thiab txawm li ntawd los lawv yeej kam los txais qhov tseeb ntawd.” Qhov no yog tus yam ntxwv tseeb uas nyob tob puag hauv cov uas ntseeg Vajtswv lub siab. Thaum tib neeg paub Vajtswv tiag tiag lawm, lawv tus cwj pwm coj rau Nws cia li hloov pauv lawm, thiab lawv hais tau lus qhuas tawm hauv lawv nruab siab tuaj vim yog txoj hauj lwm ntawm lawv lub siab. Yeej muaj Vajtswv nyob rau hauv txhua tus tib neeg nruab siab, tiam sis vim yog Ntxwgnyoog txoj kev qias vuab tsuab, tib neeg thiaj li feeb tsis meej tias Vajtswv yog Ntxwgnyoog lawm. Vajtswv tes hauj lwm niaj hnub no yog pib los ntawm qhov teeb meem no ntag, thiab nyob rau hauv sab yeeb ceeb, nws yeej yog qhov tsom ntsoov rau txoj kev sib ntaus sib tua txij thaum pib mus txog thaum xaus.

Qhov Dhau Los: Tshooj 14

Ntxiv Mus: Tshooj 16

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No