Tshooj 16

Los ntawm tib neeg txoj kev xav, Vajtswv mas loj heev, muaj ntau yam heev, zoo heev, piav tsis tau li; nyob ntawm neeg ob lub qhov muag, Vajtswv cov lus nce mus siab, thiab tshwm los zoo li ib qho ua tiav uas zoo tshaj plaws li ntawm lub ntiaj teb. Tab sis vim neeg tau poob ntau yam heev thiab lawv cov tswv yim yooj yim heev, thiab, ntau dua ntawd, vim lawv cov peev xwm uas txais tej ntawd me heev li, txawm tias Vajtswv hais Nws cov lus meej npaum li cas, los lawv yeej zaum twj ywm thiab tsis nti hlo li, zoo li lawv tau mob puas hlwb lawm. Thaum lawv tshaib plab, lawv tsis nkag siab tias lawv yuav tsum noj mov; thaum lawv nqhis dej, lawv tsis nkag siab tias lawv yuav tsum haus dej; lawv tsuas qw thiab quaj qw tag zog xwb, cuag nkaus li yog lawv tau txoj kev txom nyem uas piav qhia tsis tau nyob puag hauv lawv lub siab, tab sis lawv tsis muaj peev xwm tham txog qhov ntawd li. Thaum Vajtswv tsim tib neeg, Nws qhov kev npaj siab yog kom tib neeg ua neej nyob rau hauv kev ua neej thiab txais Vajtswv cov lus raws li qhov nws xav. Tab sis, puag thaum lub hauv paus, tib neeg poob rau Ntxwgnyoog txoj kev sim siab lawm, hnub no nws yeej tseem tsis muaj peev xwm nti kom nws tus kheej dim, thiab yeej tseem tsis muaj peev xwm paub txog tej tswv yim txawj ntxias dag uas Ntxwgnyoog ib txwm ua tau ntau txhiab xyoo los lawm. Ntxiv ntawd mus, tib neeg tsis muaj qhov kev txawj ntse uas yuav paub tag nrho Vajtswv cov lus—txhua yam no tau dhau los ua qhov xwm txheej tam sim no. Raws li txhua yam uas muaj nyob niaj hnub no, tib neeg tseem nyob hauv kev phom sij ntawm Ntxwgnyoog txoj kev sim siab, thiab yog li ces yeej tseem tsis muaj peev xwm txaus siab rau Vajtswv cov lus raws li qhov yog. Ib txwm tib neeg tus moj yam yeej tsis muaj kev coj tsis ncaj los sis kev txawj ntxias dag li, tib neeg muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog lwm leej lwm tus, lawv tsis nyob lawv ib leeg twm zeej xwb, thiab lawv lub neej kuj tsis zoo los kuj tsis phem thiab. Yog li ntawd, ib yam nkaus, txhua tus puav leej tsa Vajtswv nyob rau qhov chaw siab; Nws cov lus txeem mus nyob hauv tib neeg, neeg ua neej nyob thaj yeeb ua ke thiab nyob hauv qab Vajtswv kev saib xyuas thiab kev tsom kwm, lub thiaj teb muaj kev sib raug zoo puv npo, tsis muaj Ntxwgnyoog txoj kev cuam tshuam, thiab Vajtswv lub koob meej yog qhov tseem ceeb tshaj rau tib neeg. Cov neeg zoo li ntawd yog cov tub txib qaum ntuj: ntshiab huv, muaj zog zis, tsis yws dab tsi txog Vajtswv li, thiab muab tag nrho lawv lub zog rau Vajtswv lub koob meej nyob rau hauv ntiaj teb no. Tam sim no yog lub caij hmo ntuj tsaus dub nciab—txhua tus tab tom xuas dub thiab tshawb xyuas, hmo tsaus ntuj dub nciab ua rau lawv cov plaub hau tsa nqug, thiab lawv pab tsis tau dab tsi tsuas muaj tshee nyho xwb; ua twb zoo mloog, lub suab nroo uas cov cua tshuab sab qaum teb hnub poob tuaj nthwv tas nthwv tuaj zoo li yog suab cua nrov xyaw tib neeg lub suab quaj suab nyiav. Tib neeg tu siab thiab quaj rau lawv txoj hmoo. Yog vim li cas lawv nyeem Vajtswv cov lus tab sis tsis muaj peev xwm nkag siab txog tej lus ntawd li? Nws zoo li lawv lub neej nyob ze qhov tsis muaj kev cia siab li lawm, zoo li lawv twb yuav poob rau txoj kev tuag lawm, zoo li lawv hnub kawg twb nyob kiag ntawm lawv ob lub qhov muag lawm. Tej kev tu siab zoo li no yog kiag lub sij hawm cov tub txib qaum ntuj uas piam sij yooj yim tsa suab hu Vajtswv ntag, qhia txog lawv tus kheej txoj kev txom nyem ua lub suab tu siab quaj ib zaug tas ib zaug thiab. Nws yog qhov laj thawj no uas cov tub txib qaum ntuj ua dej num nrog Vajtswv cov tub thiab cov neeg yuav tsis nqes rov los rau saum tib neeg ib zaug ntxiv lawm; qho no yog los tiv thaiv lawv kom txhob raug Ntxwgnyoog txoj kev dag ntxias thaum tseem yog cev nqaij daim tawv, tsis muaj peev xwm daws tau lawv tus kheej kom dim, thiab yog li lawv ua dej num nyob hauv yeeb ceeb uas tib neeg pom tsis tau. Yog li ntawd, thaum Vajtswv hais tias, “thaum Kuv nce mus rau saum lub zwm txwv hauv tib neeg lub siab, nws yuav yog lub sij hawm thaum Kuv cov tub thiab Kuv cov neeg tswj kav lub ntiaj teb,” Nws hais txog lub caij uas thaum cov tub txib qaum ntuj nyob hauv ntiaj teb zoo siab rau tej koob hmoov uas ua dej num rau Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej. Vim hais tias tib neeg yog kev nthuav tawm los ntawm cov tub txib qaum ntuj cov ntsujplig, Vajtswv hais tias rau tib neeg ces, nyob hauv ntiaj teb zoo ib yam li nyob saum ntuj ceeb tsheej; rau tib neeg ua dej num rau Vajtswv nyob hauv ntiaj teb ces zoo ib yam li cov tub txib saum ntuj ua dej num ncaj qha rau Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej—thiab yog li ntawd, lub caij nyoog nws nyob hauv ntiaj teb, tib neeg txaus siab rau tej koob hmoov ntawm lub ceeb tsheej thib peb. Qhov no yog yam uas yeej tau hais nyob hauv cov lus no lawm.

Nws muaj ntsiab lus ntau heev raug zais nyob hauv Vajtswv cov lus lawm. “Thaum hnub ntawd los txog, neeg yuav paub Kuv nyob hauv lawv nruab siab, thiab yuav nco Kuv nyob hauv lawv cov kev xav.” Cov lus no yog qhia ncaj qha rau tib neeg lub siab. Vim txoj kev tsis muaj zog ntawm cov tub txib qaum ntuj, lawv ib txwm vam khom rau Vajtswv nyob hauv txhua yam, thiab yeej ib txwm lo nrog Vajtswv thiab qhuas Vajtswv. Tab sis vim Ntxwgnyoog txoj kev cuam tshuam, ces lawv pab tsis tau lawv tus kheev thiab tswj tsis tau lawv tus kheej lawm; lawv xav hlub Vajtswv tab sis tsis muaj peev xwm hlub Nws kom kawg lawv lub siab, thiab yog li ces lawv tau tiv mob nkeeg. Tsuas yog thaum Vajtswv tes dej num mus txog ib theem twg lawm xwb cov tub txib qaum ntuj uas txom nyem no txoj kev ntshaw los hlub Vajtswv tiag tiag thiaj li yuav muaj peev xwm los rau lawv tiag, uas yog qhov vim li cas Vajtswv thiaj li hais cov lus ntawd. Tus yeeb yam ntawm cov tub txib qaum ntuj yog hlub, nco ntsoov, thiab mloog Vajtswv lus, tab sis lawv tsis muaj peev xwm ua tau qhov no tiav nyob hauv ntiaj teb, thiab tsis muaj lwm txoj kev li lawm tab sis tsuas ua siab ntev tos kom txog lub sij hawm no xwb. Tej zaum nej yuav saib rau lub ntiaj teb niaj hnub no: Yeej muaj ib tug Vajtswv nyob hauv txhua tus neeg lub siab, tab sis neeg tsis muaj peev xwm paub qhov txawv tias tus Vajtswv nyob hauv lawv lub siab yog tus Vajtswv tseeb los yog tus vajtswv cuav, thiab txawm tias lawv hlub lawv tus Vajtswv no, los lawv tsis muaj peev xwm hlub Vajtswv tiag tiag, qhia tau tias lawv tswj tsis tau lawv tus kheej. Tib neeg lub ntsej muaj phem uas raug Vajtswv muab nthuav tawm yog Ntxwgnyoog lub ntsej muag tseeb nyob hauv yeeb ceeb. Tib neeg thaum chiv thawj yeej dawb huv thiab tsis muaj kev txhaum, thiab yog li ntawd txhua yam qias vuab tsuab, tej yam ntxwv qias neeg uas tib neeg ua yog Ntxwgnyoog tej kev ua nyob hauv yeeb ceeb, thiab yog ib qhov keeb kwm ncaj ncees uas tsim los ntawm sab ntsujplig. “Hnub no, neeg muaj kev tsim nyog, thiab ntseeg tias lawv muaj peev xwm khav theeb hlo nyob rau ntawm Kuv xub ntiag, thiab tso dag, tso luag nrog Kuv yam tsis muaj ib qho kev ntshai me me li, thiab saib Kuv sib txig sib luag. Neeg tseem tsis paub Kuv, nws tseem ntseeg tias peb tus yeeb yam mas yeej zoo sib xws, uas peb puav leej yog cev nqaij daim tawv thiab roj ntsa, thiab ob leeg puav leej nyob hauv tib neeg lub ntiaj teb.” Qho no yog qhov Ntxwgnyoog tau ua nyob hauv tib neeg lub siab. Ntxwgnyoog siv tej kev xav phem thiab tib neeg ob lub qhov muag rua pliav los tawm tsam Vajtswv, txawm li ntawd los Vajtswv qhia rau tib neeg tej yam tshwm sim no yam tsis zais li, xwv kom tib neeg thiaj li yuav zam dhau tej kev puas tsuaj no. Txhua tus tib neeg uas txawj tuag qhov tsis muaj zog ces yog hais tias lawv tsuas pom “ib lub cev ntawm cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha xwb, thiab tsis pom Vajtswv tus Ntsujplig li.” Qhov no yog lub hauv paus ntawm Ntxwgnyoog ib qho kev ntxias tib neeg. Txhua tus neeg ntseeg tias tsuas yog tus Ntsujplig nyob hauv cev nqaij daim tawv no xwb thiaj li muaj peev xwm hu tau ua Vajtswv. Hnub no tsis muaj ib tug twg ntseeg qhov ntawd li, tus Ntsujplig rais los ua cev nqaij daim tawv thiab tshwm sim kiag nyob rau ntawm lawv xub ntiag; neeg pom Vajtswv xws li muaj ob fab—“tej khaub ncaws thiab cev nqaij daim tawv”—thiab tsis muaj ib tug saib Vajtswv xws li kev yug los ua neeg ntawm tus Ntsujplig li, tsis muaj ib tug pom tias lub ntsiab tseeb ntawm cev nqaij daim tawv yog Vajtswv tus moj yam. Nyob hauv tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab, Vajtswv yeej yog li ib txwm muaj nyob, tab sis lawv tsis paub hais tias qhov raug zais ntshis nyob hauv qhov ib txwm muaj nyob no yog ib qho ntawm lub ntsiab tseem ceeb heev los ntawm Vajtswv no lod?

Thaum Vajtswv pib npog tag nrho lub ntiaj teb, nws hloov mus tsaus ntuj dub nciab lawm, thiab thaum tib neeg pw tsaug zog lawm, Vajtswv siv lub hwv tsam no nqes los nrog tib neeg, thiab tab meeg pib muab tus Ntsujplig mus rau txhua ces kaum ntuj, pib ua tes dej num cawm tib neeg. Nws muaj peev xwm hais tau hais tias thaum Vajtswv pib tshwm los muaj tus yam ntxwv ntawm cev nqaij daim tawv lawm, Vajtswv tus kheej ua dej num nyob hauv ntiaj teb kiag. Ces tus Ntsujplig tes dej num thiaj pib, thiab ces txawm pib kiag tag nrho tes dej num nyob hauv ntiaj teb raws kev raws cai. Tau ob txhiab xyoo, Vajtswv tus Ntsujplig yeej ua dej num tas li thoob plaws lub qab ntuj khwb. Tib neeg yeej tsis paub los sis tsis xav txog qhov no li, tab sis nyob hauv tiam kawg, nyob hauv lub sij hawm thaum tiam no yuav kawg sai, Vajtswv tau nqes los ua dej num hauv ntiaj teb kiag. Qhov no yog txoj koob hmoov zoo rau cov uas yug los nyob rau tiam kawg, uas lawv tus kheej tau pom Vajtswv tus duab nyob hauv cev nqaij daim tawv kiag. “Thaum tag nrho thaj chaw uas nyob tob muaj iab oo tsaus nti, nyob ntawm tib neeg ces Kuv tau pib saj txoj kev iab ntawm lub ntiaj teb. Kuv tus Ntsujplig ncig thoob plaws lub ntiaj teb thiab saib rau hauv txhua tus neeg lub siab, txawm li ntawd los, ib yam nkaus, Kuv puas txeeb tib neeg nyob hauv Kuv cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg.” Tej ntawd yog kev sib koom tes ua dej num ntawm Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej thiab Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb. Thaum kawg, nyob hauv lawv tej kev xav tib neeg yuav ntseeg tias tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb no yog tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, tias lub ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam nyob saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb yog tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb no tsim, thiab tias tib neeg raug tswj los ntawm tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb, tias tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb no ua tes dej num nyob saum ntuj ceeb tsheej rau hauv ntiaj teb, thiab tias tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej tau tshwm los muaj cev nqaij daim tawv. Qhov no yog lub hom phiaj loj ntawm Vajtswv tes dej num nyob hauv ntiaj teb, thiab yog li ces, theem no yog tus qauv siab tshaj plaws ntawm tes dej num nyob hauv lub caij nyoog ntawm cev nqaij daim tawv; nws yog ua los ntawm lub hwj chim qaum ntuj, thiab ua rau txhua tus neeg dhau los ntseeg yam ua siab dawb paug. Yog tib neeg nrhiav Vajtswv ntau zuj zuj los ntawm lawv cov kev xav phem, ces lawv xav ntau zuj zus tias tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb tsis muaj tseeb tiag. Yog li ntawd, Vajtswv hais tias tib neeg nrhiav Vajtswv hauv cov lus thiab tej kev qhuab qhia uas qhuav qhawv xwb. Yog tib neeg yim paub Vajtswv ntau los ntawm lawv tej kev xav phem, lawv yim txawj hais cov lus thiab tej kev qhuab qhia thiab ua rau neeg yim qhuas lawv tshaj tuaj, tib neeg yim hais cov lus thiab tej kev qhuab qhia ntau, lawv yim yuam kev deb ntawm Vajtswv mus, lawv yim tsis muaj peev xwm paub txog tib neeg lub ntsiab tseem ceeb ntau, lawv yim tsis mloog Vajtswv lus ntxiv, thiab lawv yim ncaim deb ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum mus ntxiv. Vajtswv tej kev cheem tsum ntawm tib neeg tsis yog tshaj ntuj tsim li tib neeg lub tswv yim xav, tab sis tsis muaj ib tug twg nkag siab tiag tiag txog Vajtswv txoj kev xav li, thiab yog li ntawd Vajtswv thiaj li hais tias, “Neeg tsuas nrhiav saum lub ntuj uas tsis muaj qhov kawg, los sis saum nplaim dej hiav txwv ntas yuj yees, los sis saum lub nplaim pas dej uas tus yees, los sis hauv cov npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia uas tsis muaj dab tsi xwb.” Vajtswv yim muaj kev cheem tsum ntau ntawm tib neeg, tib neeg mloog zoo li haj yam ncav tsis cuag Vajtswv, thiab lawv yim haj yam ntseeg tshaj tias Vajtswv loj heev. Yog li ntawd, nyob hauv lawv lub tswv yim, txhua lo lus hais tawm los ntawm Vajtswv lub ncauj los tib neeg ua tsis tau, ua rau Vajtswv tsis muaj lwm txoj kev xaiv tsuas ua kiag xwb; tib neeg, lub sij hawm ntawd, tsis muaj ib qho nyuag kev xav me me uas yuav koom tes nrog Vajtswv li, thiab ib nyuag nyo hau tas mus li thiab lees nws tej kev txhaum, sim ua tus neeg txo hwj chim thiab mloog lus. Ua li ntawd, yam uas tsis ras txog li, tib neeg nkag mus rau ib txoj kev ntseeg tshiab, mus rau ib qho kev ntseeg uas tseem nruj tshaj cov kev ntseeg nyob hauv cov pawg ntseeg lawm thiab. Qhov no cheem tsum kom tib neeg tig rov los ua neej nyob li tus yam ntxwv qub los ntawm kev hloov lawv tus yam ntxwv phem mus rau tus zoo; yog tsis ua li ntawd, tib neeg yeej yuav mag ntxiab ntau zuj zus.

Yog vim li cas Vajtswv ho tsom ntsoov rau qhov piav txog tej toj roob hauv pes thiab tej dej nyob hauv Nws cov lus hais tawm ntau heev li? Puas yog muaj lub ntsiab lus piv txwv nyob hauv cov lus no? Vajtswv tsis yog pub tib neeg pom tej yam Nws ua nyob hauv Nws cev nqaij daim tawv xwb, tab sis tseem pub tib neeg nkag siab txog Nws lub hwj chim nyob saum ntuj thiab. Nyob hauv txoj kev no, tib lub sij hawm no li qhov ntseeg yam ruaj khov tias qhov no yog Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv, tib neeg kuj los paub txog tej kev ua ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau, thiab ces tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb raug xa mus saum ntuj ceeb tsheej, thiab tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej raug nqes los rau hauv ntiaj teb, tsuas yog thaum tib neeg hloov los muaj peev xwm pom tau tag nrho Vajtswv thiab muaj kev paub zoo tshaj txog lub hwj huam loj tshaj plaws ntawm Vajtswv xwb. Yog Vajtswv yim txeeb tau tib neeg ntau nyob hauv cev nqaij daim tawv thiab hla dhau cev nqaij daim tawv mus ncig rau txheej saud thiab thoob plaws lub qab ntuj khwb ob qho tib si, ces tib neeg pom tej yam Vajtswv ua ntau los ntawm lub hauv paus ntawm tus Vajtswv uas muaj qa hau, thiab yog li ntawd ces paub qhov tseeb ntawm Vajtswv tes dej num thoob plaws lub qab ntuj khwb—tias nws tsis yog dag tab sis yog tiag—thiab yog li ces lawv thiaj li los mus paub tias tus Vajtswv uas muaj qab hau hnub no yog tus Ntsujplig lub cev, thiab tsis yog lub cev nqaij daim tawv uas zoo ib yam li tib neeg. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li hais tias, “Tab sis, thaum Kuv tso Kuv txoj kev npau taws, tam sim ntawd tej toj roob pob zom zaws, tej av pib qeeg tam sim ntawd, dej pib nqhuab kiag tam sim ntawd, thiab tam sim ntawd tib neeg zwm rau kev puas tsuaj.” Thaum tib neeg nyeem Vajtswv cov lus, lawv xav txog cev nqaij daim tawv ntawm Vajtswv, thiab yog li ntawd, tes dej num thiab cov lus nyob hauv yeeb ceeb taw ncaj qha mus rau Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv, yog qhov uas ua tau hauj lwm zoo dua. Thaum Vajtswv hais lus, nws feem ntau yog los saum ntuj ceeb tsheej los rau hauv ntiaj teb, thiab ces ib zaug ntxiv mus hauv ntiaj teb mus rau saum ntuj ceeb tsheej, ua rau neeg tsis muaj peev xwm to taub txog qhov Vajtswv xav ua thiab qhov chiv thawj ntawm Vajtswv cov lus. “Thaum Kuv nyob saum lub ntuj, yeej tsis ua rau cov hnub qub poob siab rau ntawm Kuv xub ntiag li, tab sis, lawv muab lawv lub siab tso plhuav rau lawv tes dej num rau Kuv.” Qhov ntawd yog tus yam ntxwv saum ntuj ceeb tsheej. Vajtswv ua twb zoo npaj txhua yam nyob hauv lub ntuj ceeb tsheej thib peb, nrog rau txhua tus tub qhe nyob hauv txoj kev ua dej num rau Vajtswv uas tab tom ua lawv tus kheej tes dej num rau Vajtswv. Lawv yeej tsis tau ua ib yam dab tsi nyob hauv txoj kev tsis mloog lus rau Vajtswv li, yog li ces lawv tsis raug muab pov rau hauv qhov kev poob siab kawg uas Vajtswv tau hais lawm, tab sis muab lawv lub siab tso rau lawv tes dej num; yeej tsis muaj ib tug ua xyem xyav li, thiab ces txhua tus tub txib qaum ntuj ua neej nyob hauv Vajtswv txoj kev kaj. Lub caij no, vim lawv txoj kev tsis mloog lus, thiab vim lawv tsis paub Vajtswv, cov tib neeg nyob hauv ntiaj teb txhua tus ua neej nyob hauv txoj kev tsaus ntuj nti, thiab yog lawv yim tawm tsam Vajtswv heev, lawv yim yuav ua neej nyob hauv txoj kev tsaus ntuj nti. Thaum Vajtswv hais tias, “Yog lub ntuj yim ci ntsa iab dua tuaj, lub ntiaj teb nyob hauv qab yim tsaus ntuj dua tuaj,” Nws hais txog qhov Vajtswv hnub twb txav los ze dua rau txhua tus tib neeg npaum li cas lawm. Yog li ntawd, Vajtswv txoj kev khwv tau 6,000-xyoo uas nyob rau hauv lub ceeb tsheej thib peb twb yuav kawg tsis ntev no lawm. Txhua yam nyob hauv ntiaj teb twb mus rau tshooj kawg lawm, thiab tsis ntev no ces ib tug zuj zuj yuav raug txiav tawm ntawm Vajtswv txhais tes mus. Tib neeg yim mus deb zuj zus rau hauv lub sij hawm kawg, lawv yim tau saj txoj kev coj tsis ncaj nyob hauv tib neeg lub ntiaj teb ntau zuj zus; lawv yim mus deb zuj zus rau hauv lub sij hawm kawg, lawv cev nqaij daim tawv yim ua raws li cev nqaij daim tawv ntshaw. Tseem muaj coob tus xav muab tus yam ntxwv nyuaj siab ntawm lub ntiaj teb tig rov qab, tab sis lawv txoj kev cia siab ploj zoo ib yam lawv cov pa thaum lawv xyu, vim yog tej yam Vajtswv ua. Yog li ntawd, thaum neeg hnov qhov sov ntawm lub caij nplooj ntoos hlav, Vajtswv npog lawv qhov muag, thiab yog li ces lawv ntab yuj yees saum nplaim dej, lawv tsis muaj ib tug twg muaj peev xwm ncav cuag lub nkoj cawm siav uas nyob deb. Vim rau qhov neeg xeeb txawm los tsis muaj zog, Vajtswv thiaj li hais tias tsis muaj ib tug twg muaj peev xwm tig tau ntau yam no rov qab. Thaum neeg tag kev cia siab lawm, Vajtswv pib hais lus rau tag nrho lub qab ntuj khwb. Nws pib cawm tag nrho tib neeg, thiab nws tsuas yuav yog tom qab qhov no lawm xwb tib neeg thiaj li yuav tau txaus siab rau lub neej tshiab uas tau los thaum ntau yam tau tig rov qab los tas lawm. Cov tib neeg niaj hnub no nyob rau theem uas dag lawv tus kheej. Vim hais tias txoj kev nyob ntawm lawv hauv ntej nphob heev thiab tsis muaj lw li, thiab vim lawv lub neej tom ntej “tsis muaj chaw xaus” thiab “tsis muaj ciaj ciam,” cov neeg nyob rau tiam no tsis muaj qhov xav tias yuav tawm tsam, thiab lawv tsuas nyob hnub dhau hnub yam li tus noog Hashau xwb.[a] Yeej tsis tau muaj ib tug twg tau caum kev ua neej tiag tiag thiab kev paub txog tib neeg txoj kev muaj nyob li; tab sis, lawv tos ntsoov hnub thaum tus Cawm seej nyob saum ntuj ceeb tsheej nqes los kiag tam sim ntawd los muab tus yam ntxwv tu siab nyob hauv lub ntiaj teb tig rov qab, tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj li yuav rau siab ua lub neej tiag tiag. Qhov no yog tus yam ntxwv tseeb ntawm tag nrho tib neeg thiab tag nrho tib neeg txoj kev xav.

Hnub no, Vajtswv hais ua ntej txog, hais txog tib neeg txoj kev xav tam sim no, tib neeg lub neej tshiab yav tom ntej. Qhov no yog ib qho ci ntsa uas tsaus dua tab tom tshwm tuaj, qhov uas Vajtswv hais txog. Tej yam Vajtswv hais ua ntej yog yam uas thaum kawg Vajtswv yuav ua tau tiav, thiab yog cov txiv ntawm Vajtswv txoj kev kov yeej Ntxwgnyoog. “Kuv mus los rau saum txhua tus neeg thiab Kuv saib qhov txhia qhov chaw. Tsis muaj ib yam saib zoo li laus li lawm, thiab tsis muaj ib tug neeg zoo li tus qub neeg yav dhau los li lawm. Kuv so nyob saum Kuv lub zwm txwv, Kuv zaum nyob saum lub qab ntuj khwb sab saud….” Qhov no yog qhov tshwm sim los ntawm Vajtswv tes dej num tam sim no. Tag nrho ntawm Vajtswv cov neeg xaiv tig rov mus zoo li qhov qub thaum chiv thawj lawm, vim hais tias cov tub txib qaum ntuj, cov uas tau kev txom nyem ntev niaj ntau xyoo, raug tso dim lawm, zoo ib yam li Vajtswv hais tias “lawv lub ntsej muag zoo li tus dawb huv nyob rau hauv neeg lub siab.” Vim cov tub txib qaum ntuj ua dej num nyob hauv ntiaj teb thiab tiam Vajtswv nyob hauv ntiaj teb, thiab vim Vajtswv lub koob meej nthuav mus thoob plaws lub qab ntuj, ntuj ceeb tsheej raug muab nqa los rau hauv ntiaj teb, thiab lub ntiaj teb raug txhawb tsa mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Yog li ntawd, tib neeg yog qhov uas txuas ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb; ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb nyias tsis nyob nyias lawm, tsis sib cais ntxiv lawm, tab sis sib txuas ua ib lub lawm xwb. Thoob plaws lub qab ntuj khwb, tsuas muaj Vajtswv thiab tib neeg lawm xwb. Tsis muaj plua plav los sis av lawm, thiab txhua yam raug hloov dua tshiab, zoo li ib tug me nyuam yaj pw ntawm thaj zaub ntsuab xiab nyob hauv qab lub ntuj, txaus siab hlo rau Vajtswv txhua txoj hmoov hlub. Thiab nws yog vim qhov ntsuab xiab uas txoj pa ntawm txoj sia ci los txog, rau qhov Vajtswv los nrog tib neeg nyob hauv lub ntiaj teb mus tas ib txhiab ib txhis, zoo nkaus li nws twb tau hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj lawm hais tias “Kuv muaj peev xwm nyob tau kaj siab lug rau hauv Xi-oo ib zaug ntxiv lawm.” Qhov no yog lub cim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev swb, nws yog hnub uas Vajtswv so, thiab hnub no yuav yog hnub txhua tus tib neeg qhuas thiab muab tshaj tawm, thiab txhua tus tib neeg yuav tau nco ntsoov. Thaum Vajtswv tau so nyob saum lub zwm txwv lawm, thaum ntawd kuj yog lub sij hawm Vajtswv tso tseg Nws tes dej num nyob hauv ntiaj teb lawm thiab, thiab tib lub sij hawm ntawd yog lub sij hawm ntawm Vajtswv tej lus zais tob raug muab qhia tshwm rau tib neeg pom; Vajtswv thiab tib neeg yuav nyob sib raug zoo mus ib txhis, yuav tsis sib ncaim li lawm—qhov ntawd yog qhov chaw zoo nkauj ntawm lub nceeg vaj!

Nyob hauv tej lub zais tob yog tej lus zais tob uas raug muab zais lawm; Vajtswv cov lus tob tiag tiag thiab piav tsis tau li!

Lus taw qhia:

a. Zaj dab neeg hais txog tus noog Hashau zoo ib yam li Asxov zaj dab neeg ntawm tus ntsaum thiab tus kooj. Tus noog Hashau yeem pw tsaug zog dua li qhov ua ib lub zes thaum huab cua tseem sov, txawm hais tias muaj kev ceeb toom ib zaug tag ib zaug tuaj los ntawm ib tug noog mev phais uas nyob ze nws los xij. Thaum lub caij ntuj no los txog, tus noog mag khov tuag lawm.

Qhov Dhau Los: Tshooj 15

Ntxiv Mus: Tshooj 17

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No