Tshooj 17

Qhov tseeb, tag nrho tej lus hais tawm uas hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los ces tib neeg yeej tsis paub li; tag nrho tej ntawd yog hom lus uas lawv yeej tsis tau hnov dua li. Qhov zoo li ntawd, ces nws yeej hais tau hais tias Vajtswv cov lus kiag ces yeej yog ib qho lus zais tob. Neeg feem coob ntseeg yuam kev hais tias tej lus zais tob ntawd mas tsuas suav tej yam uas tib neeg tsis muaj cuab kav xav tawm xwb, tej xwm txheej saum ntuj ceeb tsheej uas tam sim no Vajtswv pub tib neeg paub, los sis qhov tseeb ntawm tej uas Vajtswv ua nyob rau hauv sab yeeb ceeb xwb. Los ntawm qhov no los, nws yog ib qho pov thawj qhia hais tias tib neeg tsis saib Vajtswv cov lus kom sib txig siab luag, los sis lawv tsis saib tej ntawd kom muaj nuj nqis; tab sis, lawv tsuas tsom ntsees rau tej yam uas lawv tus kheej xav hais tias yog “tej lus zais tob” xwb. Qhov no qhia tau hais tias tib neeg tsis paub xyov Vajtswv cov lus yog dab tsi los sis xyov tej lus zais tob ntawd yog dab tsi; lawv tsuas lam nyeem Nws cov lus nyob rau hauv tus ciaj ciam ntawm lawv tus kheej tej kev xav phem xwb. Qhov muaj tiag ces yog qhov uas tsis muaj ib tug neeg twg kiag li uas nyiam Vajtswv cov lus tiag tiag, thiab qhov no ces yog kiag tus cag ntawm Nws cov lus hais tias “neeg yog kws tshaj lij rau txoj kev dag Kuv.” Nws tsis yog hais tias Vajtswv hais tias tib neeg mas tsis muaj ib qho zoo li los sis yog tej yam uas ntxhov quav niab xwb; qhov no piav txog qhov xwm txheej tiag tiag ntawm noob neej. Tib neeg tus kheej mas yeej qhia tsis tau kom meej hais tias Vajtswv qhov chaw nyob hauv lawv lub siab ntawd dav npaum li cas; tsuas yog Vajtswv Tus Kheej thiaj li paub qhov no tag nrho xwb. Yog li ntawd, nyob rau lub sij hawm no, tib neeg ces zoo li tej me nyuam mos uas tseem noj mis xwb. Hos hais txog qhov vim li cas lawv ho haus kua mis thiab vim li cas lawv thiaj tsim nyog ciaj nyob, ces lawv yeej tsis paub ib qho hlo li. Tsuas yog leej niam thiaj li to taub tej uas ib tug me nyuam mos tim tsum xwb; nws yuav tsis pub tus me nyuam mos ntawd tuag tshaib li, los sis nws yuav tsis cia tus me nyuam mos noj nws tus kheej kom tuag li thiab. Vajtswv paub tib neeg qhov kev tim tsum zoo tshaj plaws, yog li ntawd ntau lub sij hawm ces Nws txoj kev hlub tshwm sim nyob rau hauv Nws cov lus, ntau lub sij hawm Nws txoj kev txiav txim raug nthuav tawm nyob rau hauv cov lus ntawd thiab, ntau lub sij hawm cov lus ntawd ua rau tib neeg raug mob mus txog qhov tob tshaj plaws hauv lawv lub siab, thiab ntau lub sij hawm mas lawv yeej hais tau yam siab dawb npaug thiab hais tau yam kub siab lug. Qhov no cia tib neeg hnov txog Vajtswv txoj kev siab dawb siab zoo thiab kev cuag tau yooj yim, thiab hais tias Nws tsis yog ib tug uas xav tau hauv nruab siab, uas muaj tsim kawg nkaus uas chwv tsis tau li xwb. Los sis Nws tsis yog Ntuj Ceeb Tsheej Leej Tub nyob rau hauv tib neeg lub siab, tus uas ntsia tsis tau ncaj qha rau lub ntsej muag, thiab tseem haj yam tsis yog tus neeg tua neeg uas tua cov tsis muaj kev txhaum, li qhov uas tib neeg xav hauv nruab siab. Vajtswv tus moj yam tag nrho raug muab nthuav tawm nyob rau hauv Nws tes hauj lwm; tus moj yam ntawm Vajtswv hnub no los yeej tseem tshwm sim nyob rau hauv Nws tes hauj lwm thiab. Yog li ntawd, Nws tes hauj lwm qhuab qhia ces yog ib qho ntawm cov lus, tsis yog qhov uas Nws ua los sis Nws tshwm sim sab nraud. Txog tham kawg, txhua tus yuav tau kev qhuab qhia los ntawm Vajtswv cov lus thiab raug ua kom muaj txhua yam vim yog cov lus ntawd. Nyob rau hauv lawv qhov kev ntsib kev pom, uas Vajtswv cov lus coj, tib neeg yuav tau ib txoj kev los xyaum ua raws, thiab los ntawm cov lus ntawm Vajtswv lub qhov ncauj kiag ces lawv yuav los paub tag nrho Nws tus moj yam. Vim yog Nws cov lus, tag nrho Vajtswv tes hauj lwm yuav raug ua tiav hlo, tib neeg yuav ciaj los, thiab tag nrho tej yeeb ncuab yuav swb tag nrho. Qhov no yog tes hauj lwm tseem ceeb tshaj, uas tsis muaj leej twg yuav lam cia li tsis quav ntsej tau li. Cia peb los saib Nws cov lus: “Kuv cov lus hais tawm nrov cuag xob nthe, cia ntsa paug rau txhua txhia txoj xub ke thiab nyob tag nrho rau hauv ntiaj teb, thiab nyob rau hauv tej suab xob nthe thiab xob laim ntawd, noob neej raug tsoo ntog pawg lug. Tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav tsawv tau khov kho rau hauv qhov xob nthe thiab xob laim ntawd; tib neeg feem coob ces ntshai tswv yim ploj tag thaum Kuv qhov kaj tshwm plaws los thiab tsis paub ua dab tsi li.” Kiag thaum Vajtswv rua Nws lub qhov ncauj kiag, cov lus tawm tuaj. Nws ua txhua yam tiav hlo los ntawm cov lus, txhua yam raug hloov los ntawm cov lus ntawd, thiab txhua tus raug tsim dua tshiab los ntawm cov lus ntawd. Qhov “xob nroo thiab xob laim” ntawd yog hais txog dab tsi? Thiab qhov “laim txias” ntawd yog hais txog dab tsi? Tsis muaj ib yam dab tsi kiag li uas yuav khiav dim Vajtswv cov lus li. Nws siv cov lus ntawd los nthuav tawm tag nrho tib neeg lub siab thiab qhia kom pom txog lawv tej kev phem; Nws siv cov lus los rhuav tshem lawv tej yeeb yam qub thiab ua kom tag nrho Nws cov neeg muaj txhua yam. Qhov no tseem tsis yog kiag qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv cov lus thiab lod? Nyob rau hauv tag nrho lub qab ntuj khwb, yog tsis muaj txoj kev txhawb thiab kev tiv thaiv yam ruaj khov ntawm Vajtswv cov lus, ces tag nrho noob neej yeej raug rhuav tshem mus txog ntua qhov uas tu noob kiag ntev los lawm. Qhov no yog lub hauv paus keeb cag ntawm qhov uas Vajtswv ua, thiab yog txoj kab ke uas Nws ua hauj lwm nyob rau thaum Nws qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo. Qhov no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv cov lus. Cov lus no nkaug ncaj qha mus rau qhov tob tshaj ntawm tib neeg tus ntsuj. Kiag thaum tib neeg pom Nws cov lus, lawv cia li yoob tag nrho thiab ntshai heev, thiab khiav tsis saib qab li. Lawv xav khiav kom dim qhov muaj tiag ntawm Nws cov lus, uas yog qhov laj thawj uas thiaj pom cov “neeg tawg rog” no nyob txhua txhia qhov chaw. Kiag thaum uas Vajtswv cov lus raug tshaj tawm, ces tib neeg tso tes khiav. Qhov no yog ib qho ntawm noob neej tus yam ntxwv phem uas Vajtswv ua kom pom. Tam sim no kiag, tib neeg sawv daws pib tsim hauv lawv txoj kev feeb tsis meej los lawm; cuag nkaus li lawv tau muaj tej mob uas hlwb puas—thiab, tam sim no lawv pom Vajtswv cov lus lawm, ces zoo li lawv tseem muaj tej nyuag tw meem txheej com ntawm tus mob ntawd, thiab tsis muaj peev xwm rov tau lawv tus yam ntxwv qub lawm. Qhov no ces qhov uas tib neeg sawv daws zoo li cas kiag ntag, thiab nws kuj yog ib qho uas qhia kom pom tseeb tseeb txog cov lus no tias: “Coob tus neeg, raug txhawb los ntawm tus duab ci ploj loog no, ces tsim dheev tam sim ntawd hauv lawv tej zeem muag cuav los. Tab sis tsis muaj ib tug twg uas yuav ras dheev txog hais tias lub sij hawm twb los txog rau qhov uas Kuv qhov kaj twb nqis los rau hauv ntiaj teb lawm.” Yog vim li no Vajtswv thiaj hais tias, “Tib neeg feem coob ces yoob tag los ntawm qhov kaj uas tshwm plaws los txog ntua ntawd.” Muab hais li no mas yog qhov zoo tsim nyog kawg nkaus lawm. Vajtswv qhov kev piav txog noob neej ces yeej tsis muaj ib qho khoob li, lub hau koob kiag los twb tsis haum nkag rau li, thiab Nws tau muab hais tau yog kawg nkaus thiab tsis muaj ib qho yuam kev li, ces yog vim li no tib neeg sawv daws thiaj li ntseeg tag nrho. Tshaj qhov ntawd, yam tsis paub txog hlo li, lawv txoj kev hlub rau Vajtswv pib tshwm sim muaj nyob rau qhov tob tshaj plaws hauv lawv lub siab. Tsuas yog li ntawd xwb mas Vajtswv qhov chaw nyob ntawd thiaj li muaj tseeb zuj zus tuaj, thiab qhov no kuj yog ib txoj kev uas Vajtswv ua hauj lwm thiab.

“Cov neeg feem coob tsuas yog yoob me ntsis xwb; lawv qhov muag fam tag thiab qhov kaj ua rau ntog vig voog rau hauv av nkos.” Vim yog cov neeg zoo li ntawd tsawm tsam Vajtswv txoj kev xav (qhov ntawd ces yog, lawv tawm tsam Vajtswv), thaum Nws cov lus los, lawv thiaj raug kev rau txim vim lawv txoj kev ntxeev siab; yog vim li no nws thiaj hais tias lawv raug qhov kev kaj ua rau lawv ob lub qhov muag raug mob lawm. Cov neeg zoo li ntawd twb tau raug muab cob rau Ntxwgnyoog lawm; yog li ntawd, thaum nkag mus rau tes hauj lwm tshiab, lawv thiaj tsis muaj kev tig ras to taub los sis tsis muaj kev kev paub qhov tseeb. Tag nrho cov uas tsis muaj tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig nyob rau ces yeej raug Ntxwgnyoog nkag mus nyob rau lawm, thiab yeej tsis muaj ib qho chaws rau Vajtswv nyob tob hauv lawv lub siab li. Yog li ntawd, thiaj hais tias cov neeg no “ntog vig voog rau hauv av nkos.” Tag nrho cov uas nyob rau tus yam ntxwv zoo li no ces yog nyob rau tus yam ntxwv uas ntxhov quav niab. Lawv tsis muaj peev xwm yuav nkag tau los mus rau txoj kev yog, los sis lawv tsis muaj peev xwm rov muab tau qhov zoo li qub uas ib txwm muaj lawm; tag nrho lawv tej kev xav ces yeej sib nraus tas li xwb. Txhua tus nyob rau hauv ntiaj teb yeej raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab mus txog ntua qhov kawg nkaus lawm. Tib neeg yeej tsis muaj sia muaj zog li thiab tsw lwj cuag tej niag cev tuag xwb. Tag nrho ntiaj teb tib neeg dim nyob rau hauv ib qho kab mob sib kis loj, uas tsis muaj leej twg khiav dim tau li. Lawv tsis kam ciaj nyob rau hauv ntiaj teb, tab sis yeej ib txwm xav hais tias zoo li muaj tej yam zoo tshaj yuav tshwm sim rau tib neeg pom ntawm lawv ob lub qhov muag kiag; zoo li ntawd, ces tib neeg sawv daws thiaj li yuam qhi lawv tus kheej kom ua neej nyob ntxiv mus. Lawv twb tsis muaj ib lub zog nyob hauv lawv lub siab los ntev heev lawm; lawv tsuas siv lawv tej kev cia siab uas ntsia tsis pom ntawd ua ib tug ncej tse sab ntsujplig xwb, thiab yog li ntawd lawv thiaj li txheem lawv lub tob hau ua txuj ua txiv neej yawg thiab tsuas lam nyob hnub dhau hnub rau hauv ntiaj teb xwb. Cuag nkaus li tib neeg sawv daws ces yog tej tub ki ntawm niag dab uas yug los ua neeg xwb. Yog vim li no Vajtswv thiaj hais tias, “qhov kev kub ntxhov vov tag nrho lub ntiaj teb, ib qho txaus tu siab yam tiv tsis taus hlo li uas, muab saib ti ti, ces yog ib qho kev tu siab tshaj plaws li.” Vim qhov xwm txheej no tau tshwm sim tuaj, Vajtswv thiaj pib “tseb cov noob ntawm Kuv tus Ntsujplig” thoob plaws tag nrho lub qab ntuj khwb, thiab Nws pib ua Nws tes hauj lwm cawm tib neeg nyob rau hauv tag nrho lub ntiaj teb. Nws yog vim qhov kev ua tej hauj lwm no ntxiv mus ces Vajtswv thiaj li pib tso txhua yam kev puas ntsoog los, ua li ntawd ces thiaj cawm tau cov tib neeg uas muaj lub siab tawv. Nyob rau tej theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm, kev cawm dim yeej tseem yog tshwm sim nyob rau hauv ntau yam kev puas ntsoog, thiab tsis muaj ib tug uas txog nws zeeg ntsib kev puas ntsoog lawm es tseem yuav khiav dim li. Tsuas yog nyob rau thaum kawg xwb mas thiaj li yuav muaj kev ua tau tiav ib qho xwm ntxheej nyob rau hauv ntiaj teb uas yog “nyob ntsiag to li lub ntuj ceeb tsheej thib peb: Nyob ntawm no, tej yam muaj sia, loj thiab me, nyob ua ke yam sib haum xeeb, yeej tsis muaj ib zaug uas yuav ‘muaj kev tsis sib haum ntawm lub qhov ncauj thiab tus’ nplaig li.” Ib qho ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces yog los txeeb kom tau tag nrho noob neej thiab muab kom tau cov neeg xaiv tseg los ntawm Nws cov lus; ib qho thiab ces yog los txeeb kom tau tag nrho cov tub ntawm txoj kev ntxeev siab los ntawm ntau yam kev puas ntsoog. Qhov no yog ib qho ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas loj heev. Tsuas yog nyob hauv txoj kev no xwb mas thiaj yuav tsim tau lub nceeg vaj hauv ntiaj teb uas Vajtswv xav tau ntawd kom tiav hlo, thiab qhov no yog ib qho ntawm Nws tes hauj lwm uas yog tseem tseem kub.

Vajtswv cheem tsum tas mus li kom tib neeg to taub lub zog loj hlob ntawm ntuj ceeb tsheej. Lawv puas yuav ua tau qhov no tiag mas? Qhov muaj tiag ces yog qhov, raws li tib neeg tus yam ntxwv tiag tiag tam sim no, uas tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab los tau 5,900 xyoo lawm, ces lawv yeej piv tsis tau Petus li; raws li qhov ntawd, ces lawv tsis muaj peev xwm ua tau qhov no li. Qhov no yog ib txoj kab ke ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Nws yuav tsis cia tib neeg nyob twj ywm tos li; tab sis Nws yuav kom lawv rau siab ntso nrhiav. Tsuas yog ua li ntawd nkaus xwb mas Vajtswv thiaj li muaj lub cib fim ua hauj lwm rau hauv tib neeg. Nws yuav zoo los muab ib qho lus piav me ntsis ntxiv rau koj; tsis li ntawd, ces tib neeg yuav lam muaj ib qho kev to taub ntiav ntiav xwb. Tom qab Vajtswv tsim noob neej thiab muab tus ntsujplig rau lawv lawm, Nws tau hais rau lawv hais tias yog lawv tsis hu Nws, ces lawv yuav tsis muaj peev xwm sib txuas tau nrog rau Nws tus Ntsujplig thiab, yog li ntawd, lub “yeeb yaj tsom nruab ntug” saum ntuj ceeb tsheej yuav tsis muaj hnub uas tau txais nyob rau hauv ntiaj teb li. Thaum Vajtswv tsis nyob rau hauv tib neeg lub siab lawm, ces muaj ib qhov chaw zaum seem tseg rau lawm yam, thiab Ntxwgnyoog yuav txeeb lub cib fim nkag los rau. Thaum tib neeg sib txuas nrog rau Vajtswv los ntawm lawv lub siab lawm, Ntxwgnyoog ceeb thiab ntshai ceev ceev ces khiav vig voog tawm lawm. Los ntawm noob neej txoj kev quaj hu, Vajtswv muab yam lawv tim tsum rau lawv, tab sis thaum xub thawj mas Nws tsis “nyob” rau hauv lawv. Nws tsuas muab kev pab cuam tas zog xwb vim yog lawv txoj kev quaj hu, thiab los ntawm tib neeg lub zog nruab nrog ces tib neeg tau kev ruaj khov, ces kom Ntxwgnyoog tsis txhob tau luag los “ua si” tau raws nws siab nyiam. Yog li ntawd, yog tib neeg muaj kev sib txuas nrog Vajtswv tus Ntsujplig tas mus li, ces Ntxwgnyoog tsis tau luag los thiab tsim kev cuam tshuam. Yog tsis muaj Ntxwgnyoog tej kev cuam tshuam, ces tag nrho tib neeg lub neej yuav nyob li qub li ib txwm muaj, thiab Vajtswv yuav muaj lub cib fim los ua hauj lwm yam tsis muaj dab tsi khuam nyob rau hauv lawv. Zoo li ntawd, ces qhov uas Vajtswv xav ua thiaj li ua tau kom tiav hlo los ntawm tib neeg. Los ntawm qhov no ces thiaj li paub hais tias vim li cas Vajtswv pheej yuav cheem tsum kom tib neeg muaj kev ntseeg ntau ntxiv, thiab kuj tseem tau hais tias, “Kuv tsuas txib tej qhov tsim nyog raws li tus yeeb yam ntawm tib neeg hauv ntiaj teb xwb. Kuv ib txwm tsis tau muab leej twg tso rau qhov nyuab li, los sis Kuv ib txwm tsis tau hais kom leej twg ‘nyem nws cov ntshav tawm’ rau Kuv qhov kev zoo siab li.” Tib neeg feem coob mas yeej xav tsis tawm Vajtswv tej kev cheem tsum li. Lawv xav hais tias vim li cas, muab xam rau qhov uas tib neeg tsis muaj lub tswv yim thiab twb raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag yam muab tsis tau rov qab li, es Vajtswv tseem pheej muaj kev cheem ntsum ntxiv rau lawv tag zog li thiab. Qhov no tsis yog Vajtswv muab tib neeg tso rau ib qho chaw nyuaj heev lod? Thaum pom lawv lub ntsej muag uas nyob khov kho lawm, thiab tom qab pom lawv tus yeeb yam tsis paub nyob kiag li, ces koj pab tsis tau tab sis cia li luag xwb. Tib neeg ntau yam kev tshwm sim phem phem ntawd mas txaus luag heev: Ntau lub sij hawm, lawv zoo li tej me nyuam yaus uas nyiam nyiam ua si, hos ntau lub sij hawm mas lawv zoo li cov me nyuam ntxhais ua si ua “leej niam.” Qee lub sij hawm mas lawv zoo li ib tug dev noj ib tug nas tsuag. Yus yeej tsis paub xyov yuav luag los yuav quaj rau lawv tej yam ntxwv phem no li, thiab feem ntau, yog tib neeg yim to taub Vajtswv txoj kev xav tsawg, ces lawv yim yuav raug teeb meem ntau xwb. Yog li ntawd, Vajtswv cov lus hauv qab no—“Kuv puas yog tus Vajtswv uas lam yuam kev nyob ntsiag to rau cov uas raug tsim tawm los xwb?”—ces yeej txaus coj los qhia kom pom hais tias tib neeg ruam npaum li cas, thiab lawv kuj qhia kom pom hais tias tsis muaj ib tug tib neeg twg uas muaj peev xwm to taub Vajtswv txoj kev xav li. Txawm hais tias Nws hais kiag qhia hais tias Nws txoj kev xav yog dab tsi, los lawv yeej tsis muaj peev xwm uas txawj xav txog nws li. Lawv tsuas ua Vajtswv tes hauj lwm raws li tib neeg txoj kev xav xwb. Zoo li ntawd, ces lawv yuav ua cas to taub Nws txoj kev xav mas? “Kuv mus taug kev rau hauv ntiaj teb, tseb tawm Kuv tus ntxhiab tsw qab rau txhua txhia qhov chaw, thiab, nyob rau txhua txhua qhov chaw, Kuv tso Kuv lub cev tseg rau. Txhua qhov chaw mas Kuv lub suab nrov ntxhe ntws rau. Tib neeg txhua txhia qhov chaw nyob ua si rau ntawm tej chaw zoo nkauj ntawm nag hmo, vim tag nrho noob neej yeej nco txog yav tag los …” Qhov no yuav yog qhov xwm txheej thaum lub nceeg vaj raug tsim tsa lawm. Qhov tseeb, nyob rau ntau qhov chaw, Vajtswv twb tau hais lus faj lem txog qhov kev zoo nkauj ntawm qhov kev tshwm sim tuaj ntawm lub nceeg vaj, thiab tag nrho tej no los ua ke ces ua ib daim duab tag nrho ntawm lub nceeg vaj. Txawm li cas los xij, tib neeg tsis quav ntsej txog nws li; lawv tsuas lam saib nws zoo li nws yog ib tug duab kos tseg xwb.

Vim yog ntau txhiab xyoo ntawm Ntxwgnyoog txoj kev qias vuab tsuab, tib neeg yeej tau ib txwm nyob hauv txoj kev tsaus ntuj, kom lawv thiaj li tsis muaj teeb meem rau nws lawm xwb, los sis lawv thiaj tsis ntshaw txoj kev kaj lawm xwb. Qhov no ces thiaj coj mus rau qhov hauv qab no, yog li ntawd, thaum uas txoj kev kaj los txog hnub no, “lawv sawv daws tsis nyiam qhov Kuv los txog ntawd li, thiab lawv muab qhov kaj qhov kev los txog ntawd ntiab tawm, cuag nkaus li Kuv yog tib neeg tus yeeb ncuab nyob rau saum ntuj ceeb tsheej. Tib neeg hu Kuv nrog ib qho kaj uas tiv thaiv lawv nyob rau hauv lawv ob lub qhov muag.” Txawm hais tias tib neeg feem coob yeej sim ua lub siab dawb paug los hlub Vajtswv, los Nws yeej tseem tsis tau txaus siab, thiab Nws yeej tseem cem noob neej. Qhov no ua rau tib neeg xav tsis tawm li. Vim lawv nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj, lawv tseem ua dej num rau Vajtswv zoo li lawv ua nyob rau hauv qhov uas tsis muaj txoj kev kaj. Qhov ntawd ces yog, tib neeg sawv daws siv lawv tus kheej tej kev xav phem ua dej num rau Vajtswv xwb, thiab thaum Nws los, qhov ntawd yog lawv tus yam ntxwv, thiab lawv thiaj tsis muaj cuab kav ua dej num rau Nws tau los ntawm txoj kev lees txais txoj kev kaj tshiab; tab sis, lawv ua dej num rau Nws nrog rau tag nrho tej kev ntsib kev pom uas lawv tau muaj ntawm lawv tus kheej xwb. Vajtswv tsis muaj kev xyiv fab los ntawm tib neeg qhov “kev mob siab rau,” yog li ntawd txoj kev kaj yuav raug qhuas tsis tau los ntawm cov tib neeg uas nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj. Yog vim li no es Vajtswv thiaj tau hais cov lus saum toj no lawm; qhov no mas yeej tsis muaj qhov sib nraus nrog qhov muaj tiag li, thiab nws tsis yog Vajtswv txoj kev saib tsis taus noob neej, los sis nws tsis yog Nws txoj kev ua txhaum rau lawv. Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los, yeej tsis tau muaj ib tug tib neeg twg kiag li uas yuav tau saj Vajtswv txoj kev sov siab li; tib neeg sawv daws yeej tsis qhib siab rau Vajtswv li, ntshai rwg tsam Nws muab lawv ntaus vau thiab rhuav tshem lawv kom tu noob xwb. Yog li ntawd, tshaj 6,000 xyoo lawm, Vajtswv yeej tau sib pauv kev sov siab nrog tib neeg lub siab dawb paug, thiab tau ua siab ntev dhawv coj lawv ntxiv mus txhua txhua txoj kev lem. Qhov no mas vim yog tib neeg tsis muaj zog, thiab lawv tsis muaj peev xwm paub Vajtswv txoj kev xav kom puv npo los sis hlub Nws kom kawg siab kawg ntsws, vim lawv yeej pab tsis tau li tsuas tias raug cob Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias nkaus xwb. Txawm li ntawd los xij, Vajtswv yeej tseem zam, thiab muaj ib hnub, tom qab qhov uas ua lub siab ntev heev lawm—qhov ntawd ces yog, thaum Nws rov muab lub ntiaj teb tsim dua tshiab—Nws yuav tsis saib xyuas tib neeg li ib leej niam lawm. Tab sis, Nws yuav muab kev pauj rau tib neeg kom haum rau lawv. Vim qhov laj thawj no, ces qhov no yuav tshwm sim: “Tej cev tuag mas ntab zom zaws saum nplaim dej hiav txwv,” thaum uas “nyob rau tej chaw uas tsis muaj dej, lwm pab neeg tseem xyiv fab hlo, nyob rau hauv tej suab luag thiab suab nkauj, rau tej lus cog tseg uas Kuv tau muab rau lawv.” Qhov no yog qhov kev sib piv ntawm txoj hauv kev kawg ntawm cov uas raug rau txim thiab cov uas tau phaj tshab. “Nplaim dej hiav txwv” ces yog hais txog lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws ntawm noob neej txoj kev rau txim, uas Vajtswv tau hais lawm. Qhov no yog Ntxwgnyoog txoj hau kev kawg, thiab nws yog qhov “chaw so” uas Vajtswv tau npaj rau cov uas tawm tsam Nws. Vajtswv yeej ib txwm xav tau noob neej txoj kev hlub tiag, tab sis tib neeg tsis paub qhov no thiab tsis ua zoo paub txog nws li, thiab tseem ua lawv tus kheej tej hauj lwm xwb. Vim qhov no, nyob hauv tag nrho Nws cov lus, Vajtswv ib txwm thov yam ub yam no ntawm tib neeg thiab qhia txog lawv tej qhov tsis zoo, thiab qhia txog txoj kev xyaum ua raws rau lawv, kom lawv thiaj li xyaum ua raws tau raws li cov lus no. Nws tau qhia kom pom Nws tus kheej lub yam ntxwv rau tib neeg: “Tab sis Kuv yeej tsis tau lam muab ib tug tib neeg twg txoj sia coj los ua si cuag li nws yog ib qho khoom ua si li. Kuv soj ntsuam saib tej kev mob uas tib neeg raug thiab to taub tus nqi uas lawv tau them. Thaum lawv sawv ntawm Kuv xub ntiag, Kuv tsis xav ua kom tib neeg ceeb es thiaj tau qhuab ntuas lawv, los sis Kuv tsis xav muab tej yam tsis txaus nyiam rau lawv li. Tab sis, tag nrho lub sij hawm no, Kuv tsuas pab cuam rau tib neeg thiab muab pub rau lawv xwb.” Thaum tib neeg nyeem cov lus no los ntawm Vajtswv, lawv hnov Nws qhov kev sov siab tam sim ntawd, thiab xav hais tias: Muaj tseeb, kuv tau them ib tug nqi rau Vajtswv lawm, tab sis kuv kuj tau saib Nws ua dog ua dig kom xws kev xws cai xwb, thiab kuv tau yws rau Nws ntau zaus heev. Vajtswv ib txwm coj kuv nrog Nws cov lus, thiab Nws mob siab saib xyuas kuv lub neej heev, tab sis muaj ntau zaus kuv muab nws coj los ua si li nws yog ib qho khoom ua si xwb. Tiag tiag mas kuv tsis tsim nyog ua li no. Vajtswv hlub kuv heev, yog li ntawd vim li cas kuv thiaj li tsis sib zog kom txaus? Thaum tej kev xav li ntawd tshwm sim rau lawv, tib neeg mas yeej xav npuaj lawv ntsej muag kawg kiag, thiab ib txhia neeg mas lub taub ntswg tseem rua hlawv hlo thiab lawv quaj nrov nrov. Vajtswv to taub tej lawv xav thiab hais raws nraim li ntawd, thiab ob peb lo lus no—uas tsis nchav los sis muag li—tshoov siab kom tib neeg muaj kev hlub rau Nws. Thaum kawg, Vajtswv hais lus faj lem txog qhov kev hloov nyob rau hauv Nws tes hauj lwm thaum lub nceeg vaj tshwm sim nyob rau hauv ntiaj teb: Thaum Vajtswv nyob rau hauv ntiaj teb, tib neeg yuav muaj cuab kav dim tej kev puas ntsoog thiab kev puas tsuaj, thiab yuav muaj cuab kav pw ziab tshav yam kaj siab lug; txawm li cas los xij, thaum Nws pib txoj kev txiav txim ntawm hnub zoo tshaj plaws ntawd, ces nws yuav yog thaum Nws tshwm sim los nrog tib neeg sawv daws, thiab tag nrho Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb yuav raug ua tiav hlo. Nyob rau lub sij hawm ntawd, vim yog lub sij hawm los txog lawm, ces nws tsuas yuav zoo nkaus li qhov uas tau sau tseg nyob hauv Vajluskub: “Tus uas tsis ncaj, cia nws tsis ncaj li qub: thiab tus tus dawb huv ces cia nws dawb huv mus.” Cov tsis ncaj ncees yuav tau los rau qhov kev txiav txim, thiab cov dawb huv yuav tau los rau ntawm lub zwm txwv xub ntiag. Tsis muaj ib tug neeg twg kiag li uas yuav muaj cuab kav tau txais Vajtswv txoj kev txaus siab; txawm yog cov tub thiab cov neeg ntawm lub nceeg vaj kiag los xij. Qhov no yog tag nrho Vajtswv txoj kev ncaj ncees, thiab nws yog tag nrho ib qho kev qhia tshwm txog Nws tus moj yam. Nws yuav tsis muaj kev txhawj xeeb rau noob neej txoj kev qaug zog rau zaum ob lawm.

Qhov Dhau Los: Tshooj 16

Ntxiv Mus: Tshooj 18

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No