Tshooj 18

Tag nrho Vajtswv cov lus ces muaj ib qho ntawm Nws tus moj yam nyob rau hauv. Vajtswv tus moj yam mas yuav muab hais qhia tsis tau tag nrho rau hauv cov lus, ces yeej txaus los qhia kom pom hais tias muaj ntau npaum li cas nyob rau hauv Nws. Qhov uas tib neeg pom tau thiab kov tau ces yog, thaum kawg, muaj ciaj ciam kawg, ib yam li tib neeg lub peev xwm. Txawm hais tias Vajtswv cov lus mas yeej meej kawg, los tib neeg tsis muaj peev xwm to taub cov lus ntawd tau tag nrho. Muab cov lus no coj los ua qhov piv txwv: “Xob tib laim xwb, txhua tus tsiaj tau raug nthuav tawm hauv nws lub cev tseeb. Yog li kuj ib yam nkaus li ntawd, raug qhia kom paub qhov tseeb los ntawm Kuv txoj kev kaj, tib neeg rov qab tau txais txoj kev dawb huv uas nws twb txeev muaj dua ib zaug los lawm. Au, lub ntiaj teb qub uas qias vuab tsuab! Thaum kawg, nws tau vau los rau hauv tus dej qias vuab tsuab thiab, tog mus rau hauv qab thu dej, tau yaj mus rau hauv cov av nkos lawm!” Tag nrho Vajtswv cov lus ces muaj Nws kiag, thiab txawm hais tias tib neeg sawv daws yeej paub txog cov lus no, los yeej tsis muaj ib tug twg uas paub lawv lub ntsiab li. Nyob rau ntawm Vajtswv qhov muag, ces tag nrho cov uas tawm tsam Nws ces yog Nws cov yeeb ncuab, qhov ntawd ces yog, cov uas yog tej ntsujplig phem tug ces yog tsiaj xwb. Los ntawm qhov no, yus yuav muaj peev xwm saib pom tus yam ntxwv tseeb ntawm pawg ntseeg. Tag nrho tib neeg ces yeej raug qhia kom paub qhov tseeb los ntawm Vajtswv cov lus, thiab nyob rau qhov kev kaj no, lawv tshuaj xyuas lawv tus kheej yam tsis raug qhuab qhia los sis raug cem los sis raug tshem tawm los ntawm lwm tus, yam tsis raug yuam mus raws lwm tus tib neeg tej kev ua ub ua no, thiab yam tsis raug lwm tus taw qhia tej ub tej no rau. Los ntawm qhov “kev pom ntawm lub koob tsom kab mob,” ces lawv pom meej heev hais tias muaj kev mob nkeeg ntau npaum li cas nyob rau hauv lawv. Nyob hauv Vajtswv cov lus, txhua hom ntsujplig yeej raug muab faib nyias muaj nyias hom thiab muab nthuav tawm raws li nws lub cev thaum chiv keeb; cov uas muaj cov tub txij qaum ntuj tej ntsujplig nrog ces yog cov uas paub qhov tseeb thiab muaj kev tig ras to taub, yog li ntawd Vajtswv cov lus, “rov qab tau txais txoj kev dawb huv uas nws twb txeev muaj dua ib zaug los lawm.” Cov lus no yog muab los ntawm qhov tau los zaum kawg uas Vajtswv ua tau. Nyob ib pliag, muaj tseeb, ces qhov tau los no tseem ua tsis tau tiav tag nrho—nws tsuas yog ib qho kev xav ua ntej xwb, los ntawm qhov ntawd ces thiaj pom Vajtswv txoj kev xav. Cov lus no ces yeej txaus coj los qhia kom pom hais tias muaj ib co tib neeg coob coob uas yuav ntog vig voog nyob rau hauv Vajtswv cov lus thiab yuav swb nyob rau hauv tus txheej txheem uas maj mam pib ib qho zuj zus ntawm txoj kev ntxuav kom tib neeg tag nrho dawb huv lawm. Nyob ntawm no, “tau yaj mus rau hauv cov av nkos lawm” tsis muaj dab tsi sib nraus nrog rau Vajtswv qhov kev siv hluav taws rhuav tshem lub ntiaj teb, thiab “xob laim” ces yog hais txog Vajtswv txoj kev npau taws. Thaum Vajtswv tso plhuav Nws qhov kev npau taws tawm, ces tag nrho lub ntiaj teb yuav tau ntsib tau pom txhua yam kev puas ntsoog tshwm sim los, xws li ib lub roob tawg. Sawv nyob siab rau saum ntuj, ces yeej pom tau hais tias nyob hauv ntiaj teb, txhua yam kev puas tsuaj twb los ze rau tag nrho noob neej lawm, ib hnub los ze zuj zus. Nyob qhov siab saib los, ces lub ntiaj teb yeej muaj ntau qhov duab zoo li tej uas tshwm sim ua ntej yuav muaj ib qho av qeeg. Kua hluav taws ntws tsis muaj chaw nres, kua zeb kua hlau ntws sis laub sis lug, tej toj roob hauv pes txav tag, thiab ib qho duab ci txias to ntsais pluj plias rau txhua txhia qhov chaw. Tag nrho lub ntiaj teb tau tog mus rau hauv cov hluav taws lawm. Qhov no yog daim duab ntawm qhov uas Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws tawm, thiab nws yog lub sij hawm ntawm Nws txoj txiav txim lawm. Tag nrho cov uas muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha yuav tsis muaj peev xwm khiav dim li. Yog li ntawd, tsis tas yuav siv tsov rog ntawm ib lub teb chaws rau ib lub teb chaws thiab kev tsis sib haum ntawm tib neeg los rhuav tshem tag nrho lub ntiaj teb li; tab sis, lub ntiaj teb yuav “xyiv fab hlo yam nco meej meej rau nws tus kheej” nyob rau hauv lub me nyuam txaj ntawm Vajtswv txoj kev rau txim. Tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm khiav dim li; txhua leej txhua tus yuav tsum mus kom dhau qhov kev sim siab no, ib tug zuj zus. Tom qab ntawd, tag nrho lub qab ntuj khwb yuav rov ci ntsa paug los ntawm tus duab ci uas dawb huv thiab tag nrho noob neej yuav rov pib dua ib lub neej tshiab. Thiab Vajtswv yuav so rau sab saum lub qab ntuj khwb thiab foom koob hmoov rau noob neej txhua hnub. Ntuj ceeb tsheej yuav tsis qhuav qhawv yam tiv tsis taus kiag li lawm, tab sis yuav muaj sia muaj zog yam uas tsis tau pom dua hlo li txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los, thiab “hnub thib rau” yuav los rau thaum Vajtswv pib dua ib lub neej tshiab. Vajtswv thiab noob neej yuav nkag mus so thiab lub qab ntuj khwb yuav tsis nro thiab qias neeg lawm, tab sis yuav raug hloov dua tshiab. Vim li no es Vajtswv thiaj hais tias: “Lub ntiaj teb yuav tsis tseem muaj kev tuag thiab nyob ntsiag to mus ntxiv lawm, lub ntuj yuav tsis nyob khoob lug cia thiab tu siab mus ntxiv lawm.” Nyob rau hauv lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej, yeej tsis tau muaj dua tej kev xav tsis ncaj ncees los sis tib neeg tej kev xav li, los sis ib qho ntawm noob neej tus moj yam qias vuab tsuab li, vim Ntxwgnyoog txoj kev thab plaub yeej tsis muaj nyob rau ntawd. “Tib neeg” muaj peev xwm to taub Vajtswv cov lus, thiab lub neej nyob saum ntuj ceeb tsheej mas yog ib lub neej uas muaj kev xyiv fab puv npo. Tag nrho cov uas nyob saum ntuj ceeb tsheej ces yeej muaj Vajtswv lub tswv yim thiab lub meej mom. Vim yog qhov sib txawv ntawm ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb, cov pej xeem saum ntuj ceeb tsheej ces tsis yog hu ua “tib neeg”; tab sis, Vajtswv muab lawv hu ua “ntsujplig.” Ob lo lus no mas muaj lub ntsiab sib txawv—cov uas tam sim no ces hu ua “tib neeg” ces tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, hos cov “ntsujplig” ces tsis tau raug. Nyob rau thaum kawg, Vajtswv yuav hloov cov tib neeg hauv ntiaj teb mus ua cov uas muaj tej yeeb yam zoo li cov ntsujplig saum ntuj ceeb tsheej, thiab thaum ntawd ces lawv yuav tsis raug yuam mus rau Ntxwgnyoog txoj kev thab plaub lawm. Qhov no yog lub ntsiab tseeb ntawm cov lus, “Kuv txoj kev dawb huv tau nthuav dav mus thoob plaws lub qab ntuj khwb lawm.” “Lub ntiaj teb hauv nws tus yam ntxwv xub thawj yog lub ntuj li, thiab lub ntuj koom ua ke nrog lub ntiaj teb. Tib neeg yog txoj hlua khi lub ntuj thiab lub ntiaj teb, thiab vim yog tib neeg txoj kev dawb huv, vim yog tib neeg txoj kev hloov dua tshiab, lub ntuj thiaj li tsis raug zais rau ntiaj teb mus ntxiv lawm, thiab lub ntiaj teb thiaj li tsis nyob ntsiag to rau lub ntuj mus ntxiv lawm.” Qhov no ces yog hais txog cov neeg uas muaj tus ntsujplig ntawm cov tub txib qaum ntuj, thiab nyob rau qhov no, cov “tub txib qaum ntuj” yuav rov muaj peev xwm nyob ua ke yam thaj yeeb lug thiab rov tau lawv tus yam ntxwv qub, tsis raug sib cais los ntawm cev nqaij daim tawv ntawm thaj chaw saum ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb lawm. Cov “tub txib qaum ntuj” uas nyob hauv ntiaj teb yuav muaj peev xwm sib cev ncauj cev lus nrog rau cov tub txib qaum ntuj saum ntuj ceeb tsheej, tib neeg hauv ntiaj teb yuav paub tej lus zais tob saum ntuj ceeb tsheej, thiab cov tub txib qaum ntuj uas nyob saum ntuj ceeb tsheej yuav paub tej lus zais ntawm tib neeg lub ntiaj teb. Ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb yuav sib sau ua ke, yam tsis muaj ncua kev deb ntawm ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb li lawm. Qhov no yog qhov zoo ntawm txoj kev tshwm sim muaj ntawm lub nceeg vaj. Nws yog qhov uas Vajtswv yuav ua kom tiav hlo, thiab nws yog tej yam uas tag nrho tib neeg thiab cov ntsujplig tos ntsoov xwb. Tab sis cov uas nyob rau lub ntiaj teb ntawm txoj kev ntseeg yeej tsis paub txog qhov no li. Lawv tsuas tos tus Cawm Seej Yexus rov los saum ib tauv huab dawb los thiab coj lawv tus ntsuj mus xwb, es cia tej “khoom seem txeej” pov pawg lug thoob plaws lub ntiaj teb xwb (“khoom seem txeej” ces yog hais txog tej cev tuag). Qhov no tsis yog ib qho kev xav phem uas tib neeg muaj thiab lod? Yog vim li no Vajtswv thiaj hais tias: “Au, lub ntiaj teb ntawm tej kev ntseeg! Ua cas nws yuav tsis raug rhuav tshem los ntawm Kuv lub hwj chim hauv ntiaj teb?” Vim yog qhov kev raug ua kom muaj txhua yam ntawm Vajtswv cov neeg hauv ntiaj teb, lub ntiaj teb ntawm txoj kev ntseeg yuav raug ntxeev. Qhov no yog lub ntsiab tseeb ntawm “lub hwj chim” uas Vajtswv hais txog. Vajtswv hais tias: “Puas muaj leej twg, uas nyob hauv Kuv hnub, saib tsis taus Kuv lub npe li? Txhua tus tib neeg coj lawv txoj kev huab hwm rau Kuv, thiab hauv lawv lub siab, lawv quaj rau Kuv ntsiag to.” Qhov no yog qhov uas Nws hais txog qhov tshwm sim los ntawm txoj kev rhuav lub ntiaj teb ntawm txoj kev ntseeg pov tseg. Nws yuav nyoo zwm tag nrho nws rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv lub xub ntiag vim yog Nws cov lus, thiab yuav tsis tos ib tauv huab dawb nqis los los sis ntsia ntsoov saum ntuj lawm, tab sis yuav tig los raug txeeb tau rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv lub xub ntiag. Yog li ntawd cov lus, “hauv lawv lub siab, lawv quaj rau Kuv ntsiag to”—qhov no ces yuav yog qhov tshwm sim los thaum kawg rau lub ntiaj teb ntawm txoj kev ntseeg, uas Vajtswv yuav txeeb tau tag nrho. Qhov no ces yog qhov uas Vajtswv lub hwj chim loj kawg nkaus hais txog—tsoo tag nrho cov neeg uas tuav txoj kev ntseeg, cov uas ntxeev siab tshaj plaws ntawm noob neej ntawd kom ntog tag nrho, ces kom lawv tsis txhob tuav raws lawv tus kheej tej kev xav phem ntxiv lawm es kom lawv thiaj li paub Vajtswv.

Txawm hais tias Vajtswv cov lus twb tau qhia ua ntej ib zaug tas los ib zaug thiab txog qhov zoo nkauj ntawm lub nceeg vaj, tau hais txog ntau yam ntawm nws thiab piav txog nws los ntawm ntau kis uas sib txawv lawm, los lawv yeej tseem tsis muaj peev xwm nthuav tawm tau tag nrho txhua txhua tus yam ntxwv ntawm Tiam Lub Nceeg Vaj vim yog qhov peev xwm los txais ntawd yeej tsis muaj kiag li. Tag nrho cov lus ntawm Nws cov lus hais tawm ntawd yeej raug muab hais lawm, tab sis tib neeg tseem tsis tau saib sab hauv hla lub koob tso saib duab hluav taws xob, nrog rau cov duab hluav taws xob, ua li hais, thiab yog li ntawd thiaj li tsis muaj kev pom thiab kev to taub meej, thiab haj tseem yoob tag xav tsis tawm li thiab. Qhov no yog qhov uas puas loj tshaj plaws ntawm cev nqaij daim tawv. Txawm hais tias nyob hauv lawv lub siab, tib neeg yeej xav hlub Vajtswv, lawv tawm tsam Nws vim yog Ntxwgnyoog txoj kev cuam tshuam, yog li ntawd Vajtswv thiaj li tau kov cov tib neeg uas loog thiab ruam tag lawm ntawd lub siab ib zaug tag los ib zaug ntxiv thiab es kom seb lawv puas xeev rov los. Tag nrho tej uas Vajtswv qhia tshwm ntawd ces yog Ntxwgnyoog txoj kev phem, yog li ntawd Nws cov lus yim nchav, ces Ntxwgnyoog yim xaj muag xwb, tib neeg lub siab thiaj raug daws kom xoob zog ntawm qhov kev rau cuab raug khi, thiab tib neeg txoj kev hlub thiaj li raug tsa kom sawv. Qhov no yog qhov uas Vajtswv ua hauj lwm li cas. Vim Ntxwgnyoog tau raug qhia tshwm thiab vim nws raug ntsia pom tshab plaws lawm, nws thiaj tsis tau luag los nyob rau hauv tib neeg lub siab, thiab yog li ntawd cov tub txib qaum ntuj thiaj tsis raug thab ntxiv lawm. Nyob rau txoj kev no, lawv thiaj li hlub Vajtswv kawg lawv lub siab lub ntsws. Tsuas yog nyob rau zaum no xwb nws thiaj li pom meej meej hais tias, nyob rau hauv lawv tus kheej tiag tiag, ces cov tub txib qaum ntuj yog Vajtswv tug thiab hlub Vajtswv. Nws tsuas yog los ntawm txoj kev no xwb mas Vajtswv txoj kev xav thiaj li yuav raug ua tau tiav log. “Nyob rau hauv tag nrho tib neeg lub siab, hauv lawv lub siab, tam sim no muaj ib qho chaw rau Kuv lawm. Kuv yuav tsis ntsib kev raug ntxub los sis kev raug tsis lees txais ntawm tib neeg mus ntxiv lawm, vim Kuv txoj hauj lwm tseem ceeb twb tau ua tiav tag lawm thiab tsis raug tab kaum ntxiv li lawm.” Qhov no yog lub ntsiab ntawm qhov uas tau piav qhia saum toj no. Vim Ntxwgnyoog txoj kev thab plaub, tib neeg thiaj nrhiav tsis tau sij hawm los hlub Vajtswv thiab thiaj li raug kev cov nyom tas mus li los ntawm tej ub tej no hauv ntiaj teb thiab ntseeg yuam kev los ntawm Ntxwgnyoog es kom lawv thiaj li ua yam niag tsis meej pem. Yog vim li no Vajtswv thiaj tau hais lawm tias noob neej “tau mus ntsib ntau yam kev txom nyem, ntau yam ntawm lub ntiaj teb tej kev tsis ncaj ncees, ntau yam kev hloov pauv ntawm noob neej sab, tiam sis tam sim no lawv nyob hauv Kuv txoj kev kaj. Leej twg thiaj li tsis quaj rau tej kev tsis ncaj ncees nag hmo?” Thaum tib neeg tau hnov cov lus no lawm, lawv hnov zoo li Vajtswv yog tus uas raug kev txom nyem li lawv thiab, hlub lawv thiab, nyob rau lub sij hawm ntawd, nrog lawv yws txij tog txij peg thiab. Lawv hnov qhov kev mob ntawm tib neeg lub ntiaj teb tam sim ntawd thiab xav hais tias: “Qhov ntawd muaj tseeb kawg mas—kuv yeej tsis tau xyiv fab rau ib yam dab tsi hauv lub ntiaj teb li. Txij thaum tawm kiag hauv kuv niam lub plab los txog tam sim no, kuv tau ntsib tau pom tib neeg lub neej thiab kuv yeej tsis tau ib yam dab tsi kiag li, tab sis kuv txom nyem kawg nkaus li. Nws yeej qhuav qhawv xwb! Thiab tam sim no kuv raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab heev lawm! Au! Yog tsis yog rau Vajtswv qhov kev cawm dim, ces thaum lub sij hawm uas kuv txoj kev tuag los txog, ces tseem tsis yog kuv ua kuv lub neej tag nrho yam tsis muaj dab tsi li lod? Puas muaj qab hau dab tsi rau tib neeg lub neej li? Tos Vajtswv hais tias txhua yam hauv qab hnub yeej qhuav qhuav xwb li os. Yog Vajtswv tsis qhia kom kuv tig ras to taub hnub no, ces kuv yeej tseem nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj xwb. Cas yuav txaus tu siab ua luaj li!” Nyob rau qhov no, ib qho kev tsis tshua ntseeg tshwm sim nyob hauv lawv lub siab: “Yog kuv tsis tau Vajtswv lo lus cog tseg, yuav ua cas kuv thiaj yuav muaj kev ntsib kev pom lub neej ntxiv mus?” Txhua tus uas nyeem cov lus no yuav poob kua muag thaum lawv thov Vajtswv. Qhov ntawd yog tib neeg lub siab. Nws yuav yog ib qho uas tsis muaj leej twg uas tau nyeem qhov no lawm es yuav tsis muaj ib qho kev xav ua li, tshwj tsis yog lawv lub hlwb tsis xwm yeem lawm xwb. Txhua txhua hnub, Vajtswv yeej nthuav tawm tus yam ntxwv ntawm txhua hom tib neeg. Qee lub sij hawm, Nws yws ub yws no rau lawv. Qee lub sij hawm, Nws pab tib neeg kom kov yeej thiab hla dhau plaws qee thaj chaw. Qee lub sij hawm, Nws taw qhia txog tib neeg “qhov kev hloov” rau lawv. Tsis li ntawd, ces tib neeg yuav tsis paub hais tias lawv tau loj hlob npaum li cas nyob rau hauv lub neej lawm. Qee lub sij hawm, Vajtswv taw qhia txog tib neeg tej kev ntsib kev pom hauv qhov muaj tiag, thiab qee lub sij hawm, Nws taw qhia txog lawv tej kev tsis muaj txaus thiab tej yam tsis zoo. Qee lub sij hawm, Nws muab kev cheem tsum tshiab rau lawv, thiab qee lub sij hawm, Nws taw qhia txog qhov uas lawv to taub Nws npaum li cas. Txawm li cas los xij, Vajtswv kuj tau hais tias: “Kuv tau hnov cov lus hais tiag tiag los ntawm ntau leej tib neeg, suav los ntawm ntau leej tib neeg hais txog lawv tej kev paub mob siab thaum ntsib kev tsim txom; Kuv tau pom ntau leej, nyob hauv tej kev txom nyem, fij lawv lub siab ncaj ncees rau Kuv tsis muaj hnub kawg li, thiab Kuv tau ntsia ntau leej, thaum lawv taug txoj kev pob zeb, nrhiav ib txoj kev tawm.” Qhov no yog ib qho lus piav txog tus neeg zoo hauv tej zaj yeeb yam. Nyob rau txhua txhua ntu ntawm zaj “yeeb yam ntawm tib neeg qhov keeb kwm,” mas tsis yog tsuas muaj cov neeg hauv zaj yeeb yam uas zoo nkaus xwb tab sis yeej muaj cov phem thiab. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li hais ntxiv los mus nthuav tawm txog qhov kev phem ntawm cov neeg phem hauv tej zaj yeeb yam ntawd. Yog li ntawd, nws tsuas yog los ntawm qhov kev sib piv txog qhov sib txawv nrog rau “cov neeg ntxeev siab” xwb mas tej kev ua siab ncaj yam tsis tso tseg kiag thiab kev siab tawv yam tsis ntshai leej twg kiag ntawm cov “neeg ncaj” thiaj li raug nthuav tawm tuaj. Nyob rau hauv tag nrho tib neeg lub neej, yeej muaj tej yam phem thiab kuj, yam zam tsis tau li, muaj yam zoo thiab. Vajtswv siv ob qho tib si los nthuav tawm qhov tseeb txog tib neeg, es kom cov neeg ntxeev siab thiaj li nyo hau thiab lees lawv tej kev txhaum, thiab ces kom, nrog rau kev txhawb siab, cov neeg ncaj thiaj li yuav ua lub siab ncaj ntxiv mus. Tej meem txheej com ntawm Vajtswv cov lus mas tob heev li. Muaj ntau lub sij hawm, tib neeg nyeem thiab khoov luag his huas, hos nyob rau lwm lub sij hawm ces, lawv nyo hau nyes ua twj ywm xwb. Muaj ntau lub sij hawm ces lawv nco txog yav tag los, muaj ntau lub sij hawm ces lawv quaj tu siab nrho thiab lees paub lawv tej kev txhaum, muaj ntau lub sij hawm ces lawv cev tes xuas ub xuas no, thiab muaj ntau lub sij hawm ces lawv nrhiav ub nrhiav no. Tag nrho, ces yeej muaj kev hloov nyob rau hauv tej uas tib neeg ua li ub li no vim yog tej xwm txheej uas sib txawv hauv qhov uas Vajtswv hais. Thaum ib tug neeg twg nyeem Vajtswv cov lus, tej zaum mas cov neeg nyob ib cag yeej tseem ntseeg yuam kev hais tias tus neeg ntawd mas ntshe puas hlwb lawm. Ua twb zoo xav txog cov lus no: “Thiab yog li, tej kev sib cav sib ceg hauv lub ntiaj teb yuav tsis muaj mus ntxiv lawm, thiab, kev ua raws li Kuv cov lus, ntau yam ‘cuab yeej’ ntawm tiam tshiab twb tau thim tawm tag lawm.” Lo lus “cuab yeej” nkaus xwb ces yeej muaj peev xwm ua rau kom muaj lub suab luag tas hnub lawm, thiab thaum twg los xij uas muaj ib tug twg lam nco dheev txog lo lus “cuab yeej” ces lawv yuav luag nrov nrov rau lawv tus kheej. Tsis yog li ntawd lod? Ua cas koj thiaj li yuav tsis luag rau qhov no?

Thaum koj luag, tsis txhob nov qab to taub txog qhov uas Vajtswv cheem tsum ntawm noob neej, thiab tsis txhob nov qab saib tus yam ntxwv tseeb ntawm pawg ntseeg: “Txhua tus noob neej tau tig rov qab mus rau tus yam ntxwv qub uas ib txwm muaj thiab pib ua lub neej tshiab lawm. Kev ua neej nyob rau hauv tej chaw tshiab, uas muaj ib pab tib neeg coob ntsia puag ncig lawv, zoo li lawv twb tau nkag mus rau hauv lub ntiaj teb tshiab tag nrho lawm, thiab vim yog qhov no, lawv thiaj li tsis muaj peev xwm yoog raws li lawv tej chaw nyob ib puag ncig tam sim ntawd los sis nkag mus rau hauv txoj kev tseeb ib zaug li.” Qhov no yog tus yam ntxwv tseeb tam sim no ntawm pawg ntseeg. Tsis txhob ntxov maj heev heev kom tag nrho tib neeg cia li nkag tam sid mus rau hauv txoj kev uas yog. Thaum uas Vajntsujplig tes hauj lwm mus txog ib theem twg lawm, ces tib neeg yeej yuav nkag mus rau nws yam tsis nco xav txog li. Thaum koj to taub lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv cov lus lawm, ces koj yuav paub hais tias Vajntsujplig twb ua hauj lwm txog qhov twg lawm. Vajtswv txoj kev xav ces yog: “Kuv tsuas yog tswj hwm xwb, nyob ntawm nws txoj kev tsis ncaj ncees, ib txoj kev ntsuas uas tsim nyog ntawm ‘kev kawm,’ qhov zoo dua uas los ua kom txhua tus tib neeg taug tau txoj hau kev yog.” Qhov no yog Vajtswv txoj kev hais lus thiab kev ua hauj lwm, thiab nws kuj tseem yog noob neej txoj kev los xyaum ua raws kiag. Tom qab qhov no lawm, Nws taw qhia rau tib neeg txog ib qho ntxiv ntawm noob neej tus yam ntxwv: “Yog tias tib neeg tsis kam los muaj kev zoo siab rau txoj kev zoo siab loj uas nyob rau hauv Kuv, Kuv tsuas yog tuaj yeem mus raws li yam uas lawv twb tau teeb tsa lawv lub siab rau thiab xa lawv mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws lawm xwb.” Vajtswv hais tau ntxaws kawg nkaus li lawm thiab tsis cia ib qho cib fim me me rau tib neeg yws li. Qhov no ces yog kiag qhov sib txawv ntawm Vajtswv thiab tib neeg. Vajtswv mas yeej ib txwm hais lus rau tib neeg yam qhib lug thiab qhib siab hlo. Nyob rau hauv txhua yam uas Vajtswv hais, yus yeej pom Nws lub siab dawb paug, uas ua rau tib neeg muab lawv tus kheej lub siab coj los piv rau Nws lub thiab ua rau lawv qhib lawv lub siab rau Nws, es kom Nws thiaj pom hais tias seb lawv yuav poob mus rau qhov twg ntawm kab xim twg ntawm tus duab zaj haus dej. Vajtswv yeej tsis tau qhuas ib tug neeg twg txoj kev ntseeg los sis kev hlub li, tab sis Nws yeej ib txwm tau muab kev cheem tsum rau tib neeg thiab qhia tshwm sab phem ntawm lawv. Qhov no qhia kom pom tau hais tias tib neeg “lub siab” mas me npaum li cas thiab lawv yeej tsis muaj “kev cai siab” kiag li. Lawv tim tsum “kev qoj ib ce” kom ntau zog los ntxiv rau tej yam uas lawv tsis muaj no, ces yog vim li ntawd Vajtswv thiaj li “tso Nws txoj kev npau taws” rau tib neeg tas mus li. Muaj ib hnub, thaum Vajtswv nthuav tawm tag nrho qhov tseeb txog noob neej, ces tib neeg yuav raug ua kom muaj txhua yam, thiab Vajtswv yuav kaj siab. Tib neeg yuav tsis ua txuj qhuas Vajtswv ntxiv lawm, thiab Nws yuav tsis “qhuab qhia” lawv ntxiv lawm. Txij thaum ntawd mus, ces tib neeg yuav muaj peev xwm “ua neej nyob nrog lawv tus kheej,” tab sis tam sim no tsis tau yog sij hawm. Nws tseem muaj ntau yam nyob rau hauv tib neeg uas hu tau ua “cov khoom cuav,” thiab tseem yuav muaj ntau qhov kev tshuaj xyuas, ntau qhov “chaw kuaj” uas lawv tej “se” yuav tsum raug muab them kom tag. Yog tseem muaj tej khoom cuav thiab, ces lawv yuav raug muab txeeb tseg kom lawv tsis txhob raug muab muag, thiab tom qab ntawd pob khoom nyiag nqa nkag los ntawd yuav raug muab rhuav tshem pov tseg. Qhov no tseem tsis yog ib txoj kev zoo los ua yam ub yam no thiab lod?

Qhov Dhau Los: Tshooj 17

Ntxiv Mus: Tshooj 19

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No