Tshooj 19

Nyob rau hauv tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab mas, nws zoo li, Vajtswv nyob siab heev, thiab piav tsis tau Nws li. Cuag nkaus li Vajtswv tsis nrog tib neeg nyob thiab cuag nkaus li Nws saib tsis taus tib neeg vim Nws nyob siab heev. Txawm li cas los xij, Vajtswv nplawm tib neeg tej kev xav phem thiab muab tej ntawd nrhuav tshem tag nrho, muab tej ntawd faus rau hauv “qhov ntxa” uas yog qhov chaw uas tej ntawd ciaj tshauv. Tus cwj pwm uas Vajtswv coj rau tib neeg tej kev xav phem mas zoo sib xws li tus cwj pwm uas Nws coj rau cov tuag thiab, uas qhia txog lawv raws li lub siab nyiam. Saib zoo li tias “tej kev xav phem” ntawd tsis muaj kev xav li; yog li ntawd, Vajtswv thiaj li tau ua tes hauj lwm no txij thaum ntuj tsim teb raug los txog rau niaj hnub no, thiab yeej tsis tso tseg li. Vim yog lub cev nqaij daim tawv, noob neej thiaj li raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, thiab vim yog Ntxwgnyoog tej kev ua nyob rau hauv ntiaj teb, noob neej thiaj li muaj txhua yam kev xav phem raws li tus txheej txheem ntawm lawv tej kev ntsib kev pom. Qhov no hu ua “yeej ib txwm tsim muaj li ntawd los.” Qhov no yog theem kawg ntawm Vajtswv tes hauj lwm hauv ntiaj teb lawm, yog li ntawd lub tswv yim ntawm Nws tes hauj lwm tau mus txog qhov siab kawg lawm, thiab Nws tab tom txhib Nws txoj kev cob qhia tib neeg kom lawv thiaj li tau txhua yam puv npo nyob rau hauv Nws tes hauj lwm kawg, kom thaum kawg thiaj li ua tau zoo raws Vajtswv lub siab nyiam. Yav dhau los, tib neeg tsuas muaj Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo xwb, tiam sis tsis muaj ib lo lus hais los ntawm Vajtswv Tus Kheej li. Thaum Vajtswv hais lus los ntawm Nws tus kheej lub suab, txhua tus xav tsis thoob li, thiab cov lus niaj hnub no mas haj yam xav tsis thoob. Cov lus ntawd lub ntsiab lus mas haj yam nkag siab nyuaj, thiab zoo li noob neej ceeb tag li, vim rau qhov tsib caug feem pua ntawm Nws cov lus yog los ntawm cov cim qog lus. “Thaum Kuv hais lus, tib neeg mloog Kuv lub suab nrog rau kev mob siab mloog; thaum Kuv nyob ntsiag to, ces, lawv tseem siv rov qab pib hais lawv tus kheej ‘tej kev lag luam lawm.’” Zaj lus no muaj ib co lus nyob rau hauv cov cim qog lus. Vajtswv yim hais lus tso dag li Nws hais ntawm no, ces cov lus ntawd yim rub tau tib neeg los nyeem cov lus ntawd xwb. Tib neeg muaj peev xwm lees txais yuav kev raug qhuab ntuas thaum lawv so lawm. Qhov tseem ceeb, txawm hais tias, qhov no yog los thaiv tib neeg kom tsis txhob qaug zog los sis tag kev cia siab thaum lawv tsis to taub Vajtswv cov lus xwb los xij. Qhov no yog ib lub tswv yim ntawm Vajtswv kob tsov rog tawm tsam Ntxwgnyoog. Tsuas yog tib txoj kev no xwb tib neeg thiaj li tseem nyiam txog Vajtswv cov lus thiab cuab pob ntseg mloog cov lus ntawd txuas ntxiv mus tab txawm thaum lawv tsis to taub cov lus ntawd los xij. Txawm li cas los xij, kuj tseem muaj qhov zoo heev nyob rau hauv Nws cov lus txhua lo uas tsis muaj cov cim qog lus thiab, thiab muaj peev xwm paub tau cov lus ntawd ntxiv thiab haj yam ua rau tib neeg nyiam Vajtswv cov lus ntxiv thiab hnov qhov qab zib ntawm Nws cov lus hauv lawv tus kheej lub siab. Thaum Vajtswv cov lus muaj ntau hom heev, thiab muaj nplua mias thiab sib txawv, thiab vim hais tias tsis muaj qhov rov hais txog cov npe nyob rau hauv Vajtswv cov lus ntau lo, raws li qhov lawv paub li lawm, ces tib neeg thiaj li ntseeg hais tias Vajtswv yeej tshiab tas li thiab yeej tsis muaj hnub qub li. Piv txwv tias: “Kuv tsis tau hais kom tib neeg yog ‘cov neeg siv’ nkaus xwb; Kuv kuj hais kom lawv yog ‘cov neeg tsim ua’ uas yog cov los rhuav tshem Ntxwgnyoog.” Cov lus uas hais tias “cov neeg siv” thiab “cov neeg tsim ua” uas nyob rau hauv sob lus ntawd muaj cov ntsiab lus zoo sib xws txog qee cov lus uas tau hais yav dhau los lawm, tiam sis Vajtswv tsis yog ib tug uas tsis hloov pauv yooj yim; tiam sis, Nws ua kom tib neeg paub txog Nws txoj kev tshiab thiab saib Vajtswv txoj kev hlub kom muaj nqis. Cov lus tso dag hauv Vajtswv txoj kev hais lus muaj Nws txoj kev txiav txim thiab Nws tej lus taij tib neeg. Vim Vajtswv cov lus txhua lo puav leej muaj hom phiaj, vim cov lus ntawd puav leej muaj lub ntsiab lus, Nws cov lus tso dag thiaj li tsis yog txhob txwm ua kom lom zem los sis ua rau tib neeg qw luag, los sis tsis yog txhob txwm los ua kom lawv tej nqaij tau so xwb. Tiam sis, Vajtswv cov lus tso dag yog npaj siab los tso kom noob neej dim ntawm txoj kev raug khi tsib txhiab xyoo, kom tsis txhob raug khi ntxiv li lawm, kom lawv thiaj li muaj peev xwm los lees txais yuav Vajtswv cov lus tau zoo dua. Vajtswv lub tswv yim yog siv ib rab diav uas muaj suab thaj puv nkaus los pab lawv tshuaj kom nqis; Nws tsis yuam kiag cov tshuaj iab mus rau hauv tib neeg lub caj pas. Muaj qhov iab nyob rau hauv qhov qab zib, thiab kuj muaj qhov qab zib nyob rau hauv qhov iab thiab.

“Thaum qhov tsaus ntawm qhov kev kaj pib tshwm sim zuj zus rau tim Sab Hnub Tuaj, tag nrho cov tib neeg nyob hauv lub qab ntuj khwb yuav tau mob siab me ntsis ntxiv rau nws. Tib neeg yuav tsis poob mus rau qhov phem ntxiv lawm, tib neeg yuav tawm mus soj ntsuam xyuas lub hauv paus ntawm txoj kev kaj nyob rau sab hnub tuaj no. Vim lawv muaj rab peev xwm tsawg, thiaj tsis muaj leej twg muaj peev xwm pom lub chaw chiv keeb ntawm qhov kaj.” Qhov no tab tom tshwm sim nyob rau txhua qhov hauv lub qab ntuj khwb, tsis yog tsuas nyob rau ntawm Vajtswv cov tub thiab Nws cov neeg xwb. Cov tib neeg uas nyob rau hauv sab kev ntseeg ib puag ncig thiab cov tsis ntseeg txhua tus puav leej muaj txoj kev xav no. Thaum lub sij hawm uas Vajtswv txoj kev kaj ci tuaj lawm, ces lawv lub siab maj mam hloov pauv tag nrho, thiab lawv cia li pib tshawb pom tias lawv lub neej txoj sia tsis muaj qab hau dab tsi li, tias noob neej lub neej txoj sia tsis muaj nuj nqis yam tsis ras txog li. Noob neej tsis caum lub neej yav tom ntej, ua twb zoo xav txog tag kis, los sis txhawj xeeb txog tag kis; tiam sis, lawv tuav rawv lub tswv yim uas lawv yuav tsum noj thiab haus ntxiv thaum lawv tseem “hluas,” thiab tias qhov ntawd thiaj li yuav tsim nyog thaum hnub kawg los txog xwb. Noob neej tsis muaj ib txoj kev ntshaw dab tsi los tswj kav lub ntiaj teb li. Lub zog ntawm noob neej txoj kev hlub lub ntiaj teb twb raug tus “dab phem” muab nyiag mus tag nrho li lawm, tiam sis tsis muaj leej twg paub tias lub hauv paus yog dab tsi. Yam uas lawv ua tau ces yog khiav mus khiav los, ib leeg qhia rau ib leeg xwb, vim rau qhov Vajtswv hnub tseem tsis tau los txog. Muaj ib hnub, txhua tus tib neeg yuav pom cov lus teb rau tej lus zais tob uas piav tsis tau. Qhov no yog kiag li qhov Vajtswv tau hais thaum Nws hais tias, “Tib neeg sawv ntawm lub lav pw thiab txoj kev npau suav los, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj li mam ras tias Kuv hnub twb maj mam los yuav txog lawv lawm.” Thaum lub sij hawm ntawd los txog, txhua tus tib neeg uas yog Vajtswv tug yuav zoo li cov nplooj ntsuab xwb xiab “npaj tos ua lawv txoj dej num txhawm rau Kuv thaum uas Kuv tseem nyob hauv lub ntiaj teb.” Muaj coob leej ntawm Vajtswv cov neeg hauv lub Suav Teb tseem raug tsim txom tom qab Vajtswv hais Nws lub suab tawm lawm, yog li ntawd Vajtswv thiaj li hais tias, “tiam sis, tsis muaj lub hwj chim los hloov pauv tau qhov tseeb, lawv tsis muaj peev xwm ua tau dab tsi tsuas tos Kuv lus hais lawm xwb.” Lawv tseem muaj ib txhia uas yuav raug muab ntiab tawm mus thiab—tsis yog txhua tus yuav tsis nyob twj ywm tsis hloov pauv li. Tiam sis, tib neeg tsuas ua tau raws li tus qauv ntawd tom qab raug sim siab tag lawm xwb, los ntawm qhov uas lawv tau txais “daim ntawv ua tau zoo” lawm xwb; yog tsis li ntawd, ces lawv yuav dhau los ua cov khoom seem uas siv tsis tau lawm. Vajtswv tas zog qhia tawm txog tib neeg tus yam ntxwv tseeb, yog li ntawd tib neeg thiaj li paub txog Vajtswv txoj kev zais tob. “Yog hais tias Nws tsis yog Vajtswv, ua li cas Nws thiaj li yuav muaj peev xwm paub peb tus yam ntxwv zoo ua luaj li?” Txawm li ntawd los xij, vim yog tib neeg txoj kev ua tsis tau zoo, “hauv tib neeg lub siab, Kuv yeej tsis yog tus nyob siab tshaj los sis qis tshaj. Thaum lawv tau txhawj, nws yuav ua tsis tau kom sib txawv txawm yuav muaj Kuv los sis tsis muaj.” Qhov no tsis yog kiag tus yam ntxwv ntawm txhua tus tib neeg uas haum rau qhov tseeb tshaj plaws lod? Raws li noob neej xav mas, Vajtswv nyob rau ntawd thaum lawv nrhiav Nws thiab thaum lawv tsis nrhiav ces Nws tsis nyob ntawd lawm. Muab ua lwm lo lus hais, ces muaj Vajtswv nyob rau hauv noob neej lub siab kiag thaum lawv cheem tsum Nws txoj kev pab xwb, tiam sis thaum lawv tsis cheem tsum Nws ntxiv lawm, ces tsis muaj Nws nyob ntxiv lawm. Qhov no yog yam nyob rau hauv tib neeg lub siab. Qhov tseeb, txhua tus tib neeg hauv ntiaj teb yeej xav li no, suav tag nrho txhua tus uas “tsis ntseeg tias muaj Vajtswv” huv si thiab lawv “txoj kev xav” txog Vajtswv kuj pom tsis meej thiab pom tsis tseeb.

“Yog li, tej roob thiaj dhau los ua tej ciaj ciam ntawm cov teb chaws rau ntawm daim av, tej dej dhau los ua ciaj ciam kem tib neeg nyob ntawm daim av sib txawv, thiab tej cua thiaj li dhau los ua cua ntsawj ntawm ib tug neeg mus rau ib tug neeg raws hauv tej chaw nyob saum lub ntiaj teb.” Qhov no yog tes hauj lwm uas Vajtswv ua thaum tsim lub ntiaj teb. Hais txog qhov no rau ntawm no mas ua rau tib neeg xav tsis thoob li tias: Nws puas yog tias Vajtswv xav tsim lwm lub ntiaj teb thiab? Nws yeej hais tau ncaj ncees hlo hais tias: Txhua zaus uas Vajtswv hais lus mas, Nws cov lus muaj kev tsim lub ntuj lub teb, kev cawm tib neeg, thiab kev puas ntsoog ntawm lub ntiaj teb; nws tsuas yog hais tias qee zaum cov lus ntawd hais tau meej, thiab qee zaum cov lus ntawd hais tau tsis meej xwb. Txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg yog nyob rau hauv Nws cov lus; nws tsuas yog tias tib neeg cais tsis tau cov lus ntawd xwb. Tej koob hmoov uas Vajtswv muab rau noob neej ntawd ua tau lawv txoj kev ntseeg loj hlob ib puas npaug. Nyob rau sab nraud mas, nws zoo li Vajtswv tab tom cog lus rau lawv, tiam sis hauv lub ntsiab tseeb mas qhov ntawd yog qhov ntsuas Vajtswv tej lus taij txog cov tib neeg ntawm Nws lub nceeg vaj xwb. Cov uas tsim nyog siv yuav nyob, hos cov uas tsis tsim nyog yuav raug txoj kev puas tsuaj loj uas poob saum ntuj los ntawd nqos kom tag mus. “Lub suab xob nthe, mus thoob plaws saum lub ntuj, yuav ua rau tib neeg ntog; tej roob siab, thaum lawv nphau los, ces yuav muab lawv faus; tej tsiaj qus thaum lawv tshaib nqhis yuav nqos lawv; thiab tej dej hiav txwv, thaum ntsawj nphwv dej siab tuaj, yuav ploj lawv lub taub hau. Vim tib neeg yuav ntsib kev tsis sib haum xeeb yam tsis muaj qab hau dab tsi, tag nrho tib neeg yuav nrhiav lawv tus kheej txoj kev puas ntsoog loj heev uas tshwm sim los ntawm lawv los.” Qhov no yog “txoj kev saib xyuas tshwj xeeb” uas yuav raug muab nthuav tawm mus rau cov uas ua tsis tau raws li tus qauv thiab cov uas tom qab ntawd yuav tsis tau txais txoj kev cawm dim nyob rau hauv Vajtswv lub nceeg vaj. Vajtswv yim hais tej yam zoo li, “Nej yeej yuav, nyob hauv qab txoj kev qhia ntawm Kuv txoj kev kaj, tsoo kom tej zog ntawm txoj kev tsaus nti tawg du lug. Nej yeej yuav tsis, nyob rau hauv nruab nrab ntawm txoj kev tsaus ntuj nti, poob txoj kev kaj coj kev rau nej,” ces tib neeg yim paub txog lawv tus kheej txoj kev hwm; vim li no, lawv thiaj li yim muaj kev ntseeg los nrhiav lub neej txoj sia tshiab. Vajtswv pab cuam rau noob neej raws li lawv thov Nws. Thaum Vajtswv tau muab lawv qhia tshwm mus txog rau ib theem twg lawm, ces Nws hloov pauv Nws tus yam ntxwv hais lus lawm, siv lub suab ntawm txoj koob hmoov los ua kom tau txais qhov txiaj ntsig zoo tshaj plaws. Qhov taij tib neeg li no ua rau muaj cov txiaj ntsig uas muaj qab hau dua. Vim hais tias txhua tus tib neeg puav leej txaus siab hlo los tham lag luam nrog rau lawv cov kwv luag—lawv txhua tus puav leej tshaj lij txog txoj kev lag luam—qhov no yog kiag qhov uas Vajtswv tab tom hais nyob rau hauv qhov kev hais lus no ntag. Yog li ntawd, “Xi-ene” yog dab tsi? Nyob rau ntawm no Vajtswv tsis yog hais txog lub nceeg vaj hauv lub ntiaj teb, uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, tiam sis yog hais txog rau ib lub rooj koom txoos ntawm txhua tus tub txib qaum ntuj uas los ntawm Vajtswv los. Cov lus uas hais tias “ua tim khawv khov kho thiab ruaj khov” txhais hais tias cov tub txib qaum ntuj yuav tsoo kom tshab plaws tag nrho Ntxwgnyoog lub zog, ua li no thiaj li tsim tsa tau Xi-ene thoob plaws lub qab ntuj khwb no. Yog li ntawd, lub ntsiab lus tiag tiag ntawm Xi-ene yog ib lub rooj koom txoos ntawm cov tub txib qaum ntuj nyob rau hauv ntiaj teb, thiab nyob rau ntawm no yog hais txog cov uas nyob rau hauv ntiaj teb. Yog li ntawd, thiaj li muab lub nceeg vaj uas muaj nyob tom qab lub ntiaj teb ntawd hu ua “Xi-ene,” thiab tsis yog hu ua “lub nceeg vaj” no lawm. Tsis muaj lub ntsiab lus tseeb rau “lub nceeg vaj” hauv lub ntiaj teb; qhov ntawd yog, lub ntsiab tseeb ntawm Xi-ene. Yog li ntawd, tsuas yog muab lawv los txuas rau lub ntsiab lus ntawm Xi-ene xwb tib neeg thiaj li paub lub ntsiab lus tseeb ntawm cov lus uas hais tias, “Nej yuav ua rau Kuv lub yeeb koob ci ntsa iab mus thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb xwb xwb li.” Qhov no qhia txog tej qib ntawm txhua tus tib neeg nyob hauv ntiaj teb rau yav tom ntej. Cov tib neeg ntawm Xi-ene txhua tus yuav tau ua cov vajntxwv uas tswj kav txhua tus tib neeg hauv ntiaj teb tom qab uas lawv raug txoj kev rau txim tag lawm. Txhua yam hauv ntiaj teb yuav ua hauj lwm zoo li qub vim yog cov tib neeg ntawm Xi-ene txoj kev cawm tib neeg. Qhov no tsis muaj ib yam dab tsi li tsuas yog ib txoj kev kos ua dog ua dig txog qhov xwm txheej ntawd xwb. Txhua tus noob neej yuav nyob rau hauv Vajtswv lub nceeg vaj, txhais tau hais tias lawv yuav seem nyob rau hauv Xi-ene. Cov noob neej hauv ntiaj teb yuav muaj peev xwm txuas lus nrog rau cov tub txib qaum ntuj. Vim li ntawd, lub ntuj thiab lub ntiaj teb yuav sib txuas ua ke; los sis, muab ua lwm lo lus hais, ces txhua tus tib neeg hauv ntiaj teb yuav zwm rau Vajtswv thiab hlub Vajtswv ib yam li cov tub txib qaum ntuj. Lub sij hawm ntawd, Vajtswv yuav tab meeg tshwm los rau txhua tus tib neeg hauv lub ntiaj teb pom thiab cia rau lawv pom Nws lub ntsej muag tseeb los ntawm lawv ob lub qhov muag kiag, thiab Nws yuav nthuav Nws Tus Kheej tawm rau lawv lub sij hawm twg los tau.

Qhov Dhau Los: Tshooj 18

Ntxiv Mus: Tshooj 20

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No