Tshooj 20

Vajtswv tau tsim txhua tus noob neej, thiab tau coj txhua tus noob neej los txog ntua hnub no. Yog li, Vajtswv paub txhua yam uas tshwm sim nyob rau ntawm tib neeg: Nws paub txoj kev iab hauv tib neeg lub ntiaj teb, nkag siab txoj kev qab zib hauv tib neeg lub ntiaj teb, thiab yog li txhua hnub Nws piav txog tej yam ntxwv ntawm lub neej ntawm noob neej txhua tus, thiab, tshaj ntawd ntxiv, saib xyuas txoj kev qaug zog thiab kev coj tsis ncaj ntawm noob neej txhua tus. Nws tsis yog Vajtswv lub siab nyiam uas txhua tus noob neej raug pov mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws, los sis uas tag nrho ntawm noob neej raug cawm dim. Yeej ib txwm muaj ib tus qauv rau Vajtswv cov dej num, txawm li ntawd los tsis muaj leej twg muaj peev xwm nkag siab txog tej kev cai ntawm tag nrho tej uas Nws ua. Thaum tib neeg rais los paub txog Vajtswv txoj kev muaj hwj chim tshaj thiab kev chim siab lawm, Vajtswv hloov pauv lub suab mus rau txoj kev hlub tshua thiab kev hlub tam sim ntawd, tiam sis thaum tib neeg los paub Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev hlub lawm, Nws hloov pauv lub suab tam sim ntawd dua ib zaug ntxiv, ua rau Nws cov lus tawv uas yuav noj tau zoo li lawv yog ib tug qaib ciaj sia. Nyob rau hauv Vajtswv txhua lo lus, yeej tsis tau muaj dua uas yuav rov hais txog thaum chiv keeb li, thiab yeej tsis tau muaj Nws ib lo lus raug hais raws li tus qauv ntawm cov lus hais tawm nag hmo li; txawm hais tias lub suab tsis zoo ib yam, thiab tsis muaj kev sib txuas nyob rau hauv cov ntsiab lus los—txhua lo lus puav leej ua rau tib neeg haj yam xav tsis thoob xwb. Qhov no yog Vajtswv lub tswv yim, thiab txoj kev nthuav tawm ntawm Nws tus yam ntxwv. Nws siv lub suab thiab tus xeeb ceem ntawm Nws txoj kev hais lus los faib tib neeg cov kev xav phem, kom ua rau Ntxwgnyoog tsis meej pem, rhuav Ntxwgnyoog ntawm lub hwj tsam los lom Vajtswv tej dej num. Txoj kev xav tsis thoob ntawm Vajtswv cov dej num ua rau tib neeg lub siab kiv los ntawm Vajtswv cov lus. Lawv yuav luag tsis muaj peev xwm nrhiav tau lawv tus kheej lub qhov rooj txuas, thiab haj tseem tsis paub tias thaum twg lawv tsim nyog noj mov los sis so, yog li kev ua tiav tiag tiag “rau kev mus pw thiab zaub mov los muab fij rau Vajtswv.” Txawm li ntawd los nyob rau theem no, Vajtswv yeej tseem tsis txaus siab rau tej xwm txheej tam sim no, thiab npau taws rau tib neeg tas li xwb, yuam nws kom coj nws lub siab tseeb tawm los. Yog tsis li ntawd, thaum uas Vajtswv tau nthuav tawm txoj kev siab dawb me me ces, tib neeg yuav “mloog lus” tam sim ntawd thiab tsis coj nruj. Qhov no yog txoj kev qis ntawm tib neeg; tsis tuaj yeem hais tau nws, tiam sis yuav tsum raug nplawm los sis raug cab kom nws txav mus. “Ntawm txhua tus uas Kuv tau saib, yeej tsis muaj leej twg txeev nrhiav Kuv kom ntxaws ntxaws thiab kom ncaj qha li. Lawv txhua tus puav leej los rau ntawm Kuv xub ntiag vim txoj kev yaum ntawm lwm tus xwb, ua raws li feem coob, thiab lawv tsis kam los them tus nqi los sis siv sij hawm los txhawb lawv lub neej li.” Cov zoo li no yog tej xwm txheej ntawm thoob plaws lub ntiaj teb. Yog li, yog tsis muaj txoj hauj lwm ntawm cov thwj tim los sis cov thawj coj ces, txhua tus tib neeg twb tau tawg ua sab ua sua, thiab yog li, mus thoob plaws txhua txhua tiam, tsis muaj qhov tu ncua ntawm cov thwj tim thiab cov cev lus lawm.

Nyob rau hauv cov lus hais tawm no, Vajtswv ua tib zoo los sau lub ntsiab ntawm tej yam ntxwv ntawm lub neej ntawm noob neej txhua tus. Cov lus zoo li nram qab no ces yog hom ntawd ntag: “Tib neeg lub neej tsis muaj kev sov siab me me li, thiab tsis muaj ib txoj lw ntawm kev ua neej los sis txoj kev kaj li—txawm li ntawd los nws tau txeev ua raws li nws tus kheej lub siab nyiam, nyob rau hauv ib lub neej uas muaj nuj nqi uas nws maj nrawm txog yam tsis tau ua tiav ib yam dab tsi li. Tib ntsais muag xwb, hnub tuag twb los ze lawm, thiab tib neeg tuag yam txom nyem ntsuav.” Vim li cas Vajtswv thiaj li tau coj qhia noob neej txoj kev muaj nyob los txog ntua hnub no, thiab kuj tseem nthuav tawm txog txoj kev qhuav qhawv ntawm lub neej uas nyob rau hauv tib neeg lub ntiaj teb thiab? Thiab vim li cas Nws piav qhia txog tag nrho lub neej ntawm txhua tus tib neeg raws li “maj maj los txog thiab maj maj tawm mus”? Qhov no, nws tuaj yeem hais tau tias, txhua yam yog Vajtswv txoj kev npaj, txhua yam nws yog raug tsa tseg los ntawm Vajtswv lawm, thiab xws li, nyob rau hauv lwm txoj kev huab hwm nws qhia txog tias Vajtswv ntxub txhua yam tshwj yog lub neej hauv lub hwj chim qaum ntuj xwb. Txawm hais tias Vajtswv tau tsim txhua tus noob neej los, Nws yeej ib txwm tsis tau muaj kev txaus siab rau hauv lub neej ntawm txhua tus noob neej li, thiab yog li Nws tsuas yog tso cai rau noob neej los nyob rau hauv qab txoj kev coj tsis ncaj ntawm Ntxwgnyoog xwb. Tom qab uas noob neej tau los dhau ntawm tus txheej txheem no lawm, Nws yuav rhuav tshem los sis cawm noob neej kom dim, thiab yog li tib neeg yuav tsum ua kom tiav ib lub neej hauv ntiaj teb uas tsis qhuav qhawv. Qhov no yog txhua feem ntawm Vajtswv txoj kev npaj. Thiab yog li, yeej ib txwm muaj ib txoj kev xav hauv tib neeg lub siab, uas tau ua rau tsis muaj leej twg zoo siab hlo tuag rau ib txoj kev tuag uas tsis muaj txim—tiam sis tsuas yog cov uas ua tiav txoj kev xav no xwb thiaj li yog cov tib neeg ntawm lub sij hawm kawg. Hnub no, tib neeg tseem nyob rau hauv ib txoj kev qhuav qhawv uas nyob mus li thiab lawv tseem tos ntsoov txoj kev xav uas tsis pom ntawd: “Thaum Kuv npog Kuv lub ntsej muag los ntawm Kuv ob txhais tes, thiab nias tib neeg nyob hauv qab av, lawv cia li ua tsis taus pa tam sim ntawd lawm, thiab yuav luag tsis muaj peev xwm kov yeej. Lawv txhua tus puav leej quaj rau Kuv, ntshai heev tias Kuv yuav rhuav tshem lawv, vim lawv txhua tus xav pom hnub uas Kuv tau txais koob meej.” Tej xwm txheej zoo li no puav leej yog ntawm txhua tus tib neeg hnub no. Lawv txhua tus puav leej nyob rau hauv ib lub “tshuab nqus tsev,” uas tsis muaj “pa,” uas ua nyuaj rau lawv ua pa. Vajtswv siv txoj kev xav hauv tib neeg lub siab los txhawb txoj kev ciaj sia ntawm txhua tus noob neej; yog tsis li ntawd, txhua tus yuav “tawm tsev mus ua hauj sam,” raws li qhov tshwm los ntawm qhov uas noob neej yuav ploj mus, thiab los rau qhov xaus. Yog li, nws yog vim txoj lus cog tseg uas Vajtswv tau muab rau tib neeg kom tib neeg thiaj li ciaj sia los txog ntua hnub no. Qhov no yog qhov tseeb, tiam sis tib neeg yeej nrhiav tsis pom txoj cai no li, thiab yog li nws tsis paub tias yog vim li cas nws thiaj li “ntshai heev tsam tias kev tuag yuav los raug rau nws zaum ob.” Kev ua noob neej, tsis muaj leej twg muaj lub siab tuab los ua neej nyob mus ntxiv, txawm li ntawd los kuj tsis muaj leej twg muaj lub siab tuab los tuag li thiab, thiab yog li Vajtswv hais tias tib neeg “tuag yam txom nyem ntsuav.” Yam zoo li no yog qhov xwm txheej tseeb nyob rau hauv tib neeg. Tej zaum, hauv lawv tej kev vam, qee tus tib neeg tau ntsib kev poob siab thiab xav txog kev tuag, tiam sis cov kev xav no yeej tsis tau los txog rau txoj kev ua tiav; tej zaum, qee leej tau xav txog kev tuag vim yog tej kev tsis sib haum xeeb ntawm tsev neeg, tiam sis dhau ntawm kev txhawj xeeb rau lawv tus hlub lawv tseem tsis muaj peev xwm ntawm kev ua kom tiav lawv txoj kev xav thiab; thiab tej zaum, qee leej tau xav txog kev tuag vim yog tej kev sib tso ntawm lawv txoj kev sib yuav, tiam sis lawv tsis kam mus kom dhau qhov ntawd. Yog li, tib neeg tuag nrog rau tej kev tsis txaus siab los sis tej kev khuv xim mus ib txhis hauv lawv lub siab. Yam zoo li no yog tej yam ntxwv ntawm txhua tus tib neeg. Saib tawm mus thoob plaws lub ntiaj teb dav dav ntawm tib neeg, tib neeg los thiab mus rau hauv ib txoj kev yoog uas tsis paub xaus, thiab txawm hais tias lawv xav tias yuav muaj kev xyiv fab nyob rau hauv kev tuag dua li hauv kev ua neej nyob los, lawv tseem ua dej num los ntawm kev hais lus, thiab yeej tsis muaj leej twg coj los ntawm kev ua piv txwv li, los ntawm kev tuag thiab kev rov qab los thiab kev qhia rau cov tseem ua neej nyob tias yuav zoo siab li cas rau txoj kev xyiv fab ntawm kev tuag. Tib neeg ntxim thuam phem heev: Lawv tsis muaj kev txaj muag li los sis kev huab hwm-yus tus kheej li, thiab lawv rov qab mus rau ntawm lawv lo lus tas li xwb. Nyob rau hauv Nws txoj kev npaj, Vajtswv tau npaj tseg ib pab tib neeg ua ntej lawm uas yuav zoo siab rau Nws txoj lus cog tseg, thiab yog li Vajtswv hais tias, “Ntau tus ntsujplig tau nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab ntau tus tau tuag thiab tau rov los yug nyob rau hauv ntiaj teb lawm. Txawm li ntawd los yeej tsis muaj lawv ib tug twg tau muaj lub hwj tsam los zoo siab rau tej koob hmoov ntawm lub teb chaws hnub no li.” Txhua tus uas zoo siab rau tej koob hmoov ntawm lub teb chaws hnub no twb tau npaj tseg ua ntej los ntawm Vajtswv txij puag thaum Nws tau tsim lub ntiaj teb los lawm. Vajtswv tau npaj rau cov ntsujplig no kom los nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv thaum lub sij hawm kawg, thiab thaum kawg, Vajtswv yuav tsum muab tau pab tib neeg no, thiab npaj rau lawv los nyob hauv Xi-ene. Vim tias, nyob rau hauv lub lub ntsiab tseem ceeb, cov ntsujplig ntawm cov tib neeg no yog cov tim tswv, Vajtswv hais tias, “Puas yog tias yeej tsis txeev muaj ib txoj lw ntawm Kuv nyob rau hauv tib neeg tus ntsujplig li?” Qhov tseeb, thaum tib neeg nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, lawv tseem tsis tau paub txog tej hauj lwm ntawm sab ntsujplig li. Los ntawm cov lus yooj yooj yim no—“tib neeg saib Kuv li ib tug tub qhe zov” xwb—Vajtswv tus yeeb yam tuaj yeem raug pom tau. Nyob rau hauv cov lus yooj yooj yim no, txoj kev xav uas sib chab sib chaws ntawm Vajtswv tau raug nthuav tawm lawm. Txij puag thaum ib puas tsav yam uas tau tsim tseg los txog ntua hnub no, nyob hauv Vajtswv lub siab yeej ib txwm muaj kev tu siab nrog rau txoj kev chim siab thiab kev txiav txim, rau qhov cov tib neeg hauv ntiaj teb tsis muaj peev xwm txog kev mob siab rau Vajtswv lub siab nyiam li, ib yam li Vajtswv hais tias, “Tib neeg zoo li ib lub roob uas phem heev.” Txawm li ntawd los Vajtswv kuj tseem hais tias, “Hnub ntawd yuav los txog thaum uas tib neeg ua luam dej los rau ntawm Kuv ib sab los ntawm lub hiav txwv uas muaj hwj chim loj kawg nkaus, kom nws thiaj li yuav zoo siab rau txhua yam kev nplua nuj uas nyob hauv ntiaj teb thiab tso txoj kev pheej hmoo uas yuav raug nqos los ntawm hiav txwv rau tom qab.” Qhov no yog txoj kev ua tiav ntawm Vajtswv lub siab nyiam, thiab kuj tuaj yeem piav tau tias yog ib txoj kev uas hla tsis dhau li, thiab nws ua lub cim txog txoj kev ua tiav ntawm Vajtswv txoj hauj lwm.

Thaum lub teb chaws nqis tag nrho los rau hauv ntiaj teb lawm, txhua tus tib neeg yuav rov qab tau lawv txoj kev zoo li qub. Yog li, Vajtswv thiaj hais tias, “Kuv zoo siab txij puag saum lub ncov ntawm Kuv lub zwm txwv los, thiab Kuv nyob rau hauv tej hnub qub. Cov tim tswv hu cov nkauj tshiab thiab cov kev seev cev tshiab rau Kuv. Lawv tus kheej lub siab muag yuav tsis ua rau kua muag ntws tawm los ntawm lawv tej ntsej muag ntxiv li lawm. Kuv yuav tsis hnov, ntawm Kuv xub ntiag, lub suab quaj nyiav ntawm cov tim tswv ntxiv li lawm, thiab yuav tsis muaj leej twg yws txog kev txom nyem rau Kuv ntxiv li lawm.” Qhov no qhia hais tias hnub uas Vajtswv tau txais koob meej tag nrho yog hnub uas tib neeg zoo siab rau nws txoj kev so; tib neeg yuav tsis muaj kev maj txog raws li qhov tshwm los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tsim teeb meem ntxiv lawm, lub ntiaj teb nres tsis vam meej ntxiv lawm, thiab tib neeg nyob rau hauv txoj kev so—rau qhov tej hnub qub uas suav tsis txheeb nyob saum ntuj ntawd tau hloov dua tshiab tag lawm, thiab lub hnub, lub hli, tej hnub qub, thiab lwm yam, thiab tag nrho tej toj roob hauv pes thiab tej dej ntws uas nyob saum ntuj thiab hauv ntiaj teb, puav leej hloov pauv tag nrho tib si lawm. Thiab vim hais tias tib neeg tau hloov pauv lawm thiab Vajtswv tau hloov pauv lawm, yog li, tib yam nkaus li ntawd, txhua yam yuav hloov pauv thiab. Qhov no yog lub hom phiaj kawg ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab qhov no yog yam uas thaum kawg yuav raug ua tiav. Vajtswv daim phiaj hauv kev hais txog tag nrho cov lus no yam tseem tseem ceeb yog kom tib neeg los paub Nws xwb. Tib neeg tsis nkag siab txog Vajtswv txoj kev cai tswj fwm. Txhua yam uas Vajtswv ua yog raug coj thiab raug npaj los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab Vajtswv tsis kam cia ib tug twg los cuam tshuam li; tiam sis, Nws tso cai rau tib neeg pom tias txhua yam yog tau npaj tseg los ntawm Nws thiab tib neeg tsis muaj peev xwm ua tiav tau. Txawm hais tias tib neeg tuaj yeem pom tau, los sis pom tias xav tau nyuaj los, txhua yam yog Vajtswv ib leeg tswj fwm xwb, thiab Vajtswv tsis xav kom nws raug tsuas dub los ntawm noob neej txoj kev xav me me li. Vajtswv yeej yuav tsis zam txim rau tus uas tau koom noj li, tab txawm tsuas yog ib qho me me xwb los xij; Vajtswv yog tus Vajtswv uas khib tib neeg, thiab nws zoo li Vajtswv tus Ntsujplig muaj lub siab muag heev rau yam zoo li no. Yog li, leej twg uas muaj txoj kev xav siab me me txog kev cuam tshuam yuav raug teeb meem tam sim ntawd los ntawm Vajtswv cov nplaim hluav taws hlawv, ua kom lawv ciaj hmoov tshauv kiag rau hauv hluav taws ntag. Vajtswv tsis tso cai rau tib neeg los nthuav tawm lawv tej peev xwm li lawv nyiam, rau qhov txhua tus uas muaj peev xwm tsis tau txoj sia; cov peev xwm uas tsim nyog no tsuas yog ua dej num rau Vajtswv xwb, thiab xeeb txawm los ntawm Ntxwgnyoog los, thiab yog li thiaj raug Vajtswv ntxub tshwj xeeb, leej twg uas tsis yeem rau qhov no. Txawm li ntawd los feem ntau nws yog cov tib neeg uas tsis muaj txoj sia yog cov uas koom noj hauv Vajtswv txoj hauj lwm, thiab, tshaj ntawd ntxiv, lawv txoj kev koom nrog tseem tshawb nrhiav tsis tau tau, rau qhov nws raug hloov cev los ntawm lawv tej peev xwm. Thoob plaws txhua txhua tiam, cov uas muaj peev xwm yeej ib txwm tsis sawv khov kho li, rau qhov lawv tsis muaj txoj sia, thiab yog li tu ncua tej hwj chim ntawm kev tawm tsam. Yog li, Vajtswv thiaj hais tias, “Yog tias Kuv tsis hais qhov tseeb, tib neeg yeej yuav tsis los rau nws tej kev txawj xav li, thiab yuav cia li poob mus rau hauv Kuv txoj kev rau txim—vim tib neeg tsis paub Kuv hauv Kuv lub cev nqaij daim tawv.” Txhua tus ntawm lub cev nqaij daim tawv thiab ntshav tau raug coj qhia los ntawm Vajtswv, txawm li ntawd los kuj tseem nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev ua qhev, thiab yog li yeej ib txwm tsis muaj tib neeg muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus li ib txwm muaj, seb vim yog txoj kev ntshaw ua kev plees kev yi, los sis txoj kev teev hawm, los sis tej kev npaj ntawm lawv ib puag ncig. Tej kev sib raug zoo uas tsis zoo li ib txwm muaj no yog yam uas Vajtswv ntxub tshaj txhua yam, thiab yog li nws yog vim tej kev sib raug zoo zoo li no cov lus nram qab no uas tawm hauv Vajtswv lub qhov ncauj los hais tias: “Yam Kuv xav tau yog tej tsiaj ciaj sia uas puv npo txoj sia, tsis yog tej cev tuag uas twb lwj tag hauv kev tuag lawm. Vim Kuv zaum pheeb rau ntawm lub rooj ntawm lub teb chaws, Kuv yuav txib txhua tus tib neeg hauv ntiaj teb kom los txais Kuv txoj kev soj ntsuam.” Thaum Vajtswv nyob sab saum lub qab ntuj khwb tag nrho lawm, txhua hnub Nws soj ntsuam txhua tes dej num ntawm cov muaj lub cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha, thiab yeej tsis tau saib dhau lawv txhua tus li. Cov no yog Vajtswv cov dej num. Thiab yog li, Kuv hais kom txhua tus tib neeg los soj ntsuam lawv tus kheej tej kev xav, tej tswv yim thiab tej dej num. Kuv tsis tau hais tias koj yog ib lub cim ntawm txoj kev txaj muag rau Vajtswv, tiam sis ib txoj kev qhia meej meej txog Vajtswv lub koob meej, tias nyob rau hauv koj txhua tes dej num, cov lus, thiab lub neej, koj thiaj tsis rais los ua daim phiaj ntawm Ntxwgnyoog tej kev tso dag tso luag. Qhov no yog Vajtswv txoj kev cheem tsum ntawm txhua tus tib neeg.

Qhov Dhau Los: Tshooj 19

Ntxiv Mus: Tshooj 21

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No