Tshooj 21

Nyob rau hauv Vajtswv qhov muag pom, ces tib neeg zoo li tej tsiaj nyob rau hauv tsiaj lub ntiaj teb. Lawv sib tawm tsam, sib tua, thiab muaj kev sib cev ncauj cev lus zoo heev li. Nyob rau hauv Vajtswv qhov muag pom, ces lawv kuj zoo li tej liab, txawj sib ntxias sib dag heev tsis hais hnub nyoog li cas los sis yog poj niam los txiv neej li. Vim li ntawd, txhua yam uas tag nrho tib neeg ntiaj teb ua thiab qhia pom ntawd yeej tsis raws Vajtswv lub siab li. Lub sij hawm uas Vajtswv npog Nws lub ntsej muag mas yog kiag thaum cov tib neeg thoob plaws lub ntiaj teb raug sim lawm. Txhua tus tib neeg quaj nyiav yam mob siab heev, lawv txhua tus puav leej ua neej nyob rau hauv txoj kev ntshai txog kev puas ntsoog, thiab lawv tsis muaj ib tug twg li uas txeev khiav dim Vajtswv txoj kev txiav txim li. Tseeb tiag, Vajtswv lub hom phiaj tseem ceeb uas los ua cev nqaij daim tawv ntawd yog los txiav txim rau tib neeg thiab teem txim rau lawv thaum nyob hauv Nws lub cev nqaij daim tawv. Nyob rau hauv Vajtswv lub siab mas, nws twb yeej txiav txim siab los ntev lawm hais tias leej twg yuav dim los sis raug rhuav tshem raws li lawv lub ntsiab tseem ceeb lawm, thiab qhov no yuav tau maj mam ua kom yooj yim nyob rau theem kawg. Ntau hnub thiab ntau hli dhau mus lawm zuj zus, tib neeg hloov pauv thiab lawv lub cev qub raug muab nthuav tawm tuaj. Nws txawm tshwm sim tuaj seb yog qaib los sis yog os nyob rau hauv lub qe ntawd thaum lub qe daug. Lub sij hawm thaum lub qe ntawd daug ces yog kiag lub sij hawm uas tej kev puas tsuaj hauv lub ntiaj teb yuav los xaus ntag. Los ntawm qhov no los ces pom tau hais tias, yuav kom paub hais tias seb nyob rau sab hauv yog ib tug “qaib” los sis yog ib tug “os” mas, “lub qe” yuav tsum daug. Qhov no yog txoj kev npaj hauv Vajtswv lub siab, thiab txoj kev npaj ntawd yuav tsum ua kom tiav.

“Cov noob neej uas txaus hlub tshua, uas txom nyem ntsuav! Vim li cas tib neeg hlub Kuv, tiam sis tsis muaj peev xwm los caum raws tej kev xav ntawm Kuv tus Ntsujplig?” Vim yog tib neeg tus yam ntxwv no, lawv thiaj li yuav tsum raug qhuab ntuas kom ua tau zoo raws Vajtswv lub siab nyiam. Thiab vim yog Vajtswv txoj kev tsis nyiam noob neej kiag li, Nws thiaj li tau tshaj tawm ntau zaus lawm hais tias: “Au cov ntxeev siab ntawm noob neej txhua tus! Lawv yuav tsum raug tsoo nyob rau hauv Kuv qab xib taws; lawv yuav tsum ploj mus nyob rau hauv Kuv txoj kev rau txim, thiab lawv yuav tsum, nyob rau hauv hnub uas Kuv txoj hauj lwm loj tau tiav hlo lawm, raug cuam pov tseg tawm ntawm noob neej mus, kom noob neej txhua tus thiaj li paub lawv lub ntsej muag phem.” Vajtswv tab tom hais lus rau txhua tus noob neej nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab Nws kuj tab tom hais lus rau Ntxwgnyoog nyob rau hauv sab ntsujplig thiab, uas yog nyob sab saum lub qab ntuj khwb. Qhov no yog Vajtswv lub siab nyiam, thiab qhov no yog qhov uas yuav ua kom tiav los ntawm Vajtswv txoj kev npaj 6,000 xyoo.

Qhov tseeb tiag, Vajtswv yeej zoo li qub, thiab muaj qee yam uas tsuas ua tau tiav yog Nws ua neeg los ua tej ntawd thiab pom tej ntawd los ntawm Nws tus kheej ob lub qhov muag nkaus xwb. Nws tsis zoo li tib neeg xav hauv nruab siab, Vajtswv tsis nyob qhov ntawd thaum txhua yam mus raws li Nws xav tau; qhov no yog lub txim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tsim teeb meem rau tib neeg, uas ua rau tib neeg pom tsis meej txog Vajtswv lub ntsej muag tseeb. Vim li ntawd, nyob rau tiam kawg, Vajtswv thiaj li tau los ua cev nqaij daim tawv los tab meeg nthuav Nws qhov tseeb tawm rau tib neeg, yam tsis zais ib yam dab tsi li. Muaj ib co lus piav qhia txog Vajtswv tus moj yam mas hais tshaj dhau li lawm, xws li thaum hais tias Vajtswv rhuav tshem tau lub ntiaj teb los ntawm ib lo lus los sis ib qho kev xav me me xwb. Vim li ntawd, tib neeg feem coob thiaj li hais tej yam zoo li, Vim li cas Vajtswv twb muaj hwj huaj loj tsis muaj chaw kawg, tiam sis ho nqos tsis tau Ntxwgnyoog ua ib los puv nkaus li? Cov lus no tsis muaj qab hau, thiab qhia hais tias tib neeg tseem tsis paub Vajtswv. Qhov Vajtswv yuav los rhuav tshem Nws cov yeeb ncuab ntawd mas cheem tsum ib qho txheej txheem, tiam sis yeej hais tau tseeb hais tias Vajtswv muaj yeej tas li: thaum kawg Vajtswv yeej yuav kov yeej Nws cov yeeb ncuab. Tsuas zoo ib yam li thaum ib lub teb chaws uas muaj zog kov yeej ib lub uas tsis muaj zog xwb, nws yuav tsum tau txais kev muaj yeej los ntawm nws tus kheej, ib kauj ruam zuj zus, qee zaus siv dag zog, qee zaus siv tswv yim. Muaj ib qho txheej txheem, tiam sis nws hais tsis tau hais tias, vim lub teb chaws uas muaj zog muaj tej riam phom foob pob loj uas nyob rau tiam tshiab hos lub teb chaws uas tsis muaj zog poob qab deb dua, ces lub teb chaws uas tsis muaj zog ntawd yuav cia li yeem swb yam tsis tawm tsam li. Qhov ntawd yog ib qho kev sib cav uas tsis muaj qab hau. Yeej hais tau ncaj nrab hais tias lub teb chaws uas muaj zog yeej yuav yeej hos lub teb chaws uas tsis muaj zog yeej yuav swb xwb li, tiam sis lub teb chaws uas muaj zog tsuas hais tau hais tias muaj zog dua thaum nws tus kheej mus txeeb lub teb chaws uas tsis muaj zog xwb. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li ib txwm hais tias tib neeg tsis paub Nws. Yog li ntawd, cov lus saum toj no puas sawv cev rau sab uas hais tias vim li cas tib neeg thiaj li tsis paub Vajtswv? Tej no puas yog tib neeg tej kev xav phem? Vim li cas Vajtswv thiaj li tsuas nug seb tib neeg puas paub Nws qhov tseeb, thiab los ua cev nqaij daim tawv hauv tus neeg xwb? Yog li ntawd, tib neeg feem coob thiaj li muaj lub siab dawb paug pe hawm Ntuj Ceeb Tsheej, tiam sis “Ntuj ceeb tsheej yeej tsis tau txais ib qho txiaj ntsig me me los ntawm tej dej num ntawm tib neeg li, thiab yog tias Kuv txoj kev saib xyuas ntawm tib neeg yog saib xyuas raws li nws txhua tes dej num xwb, ces tag nrho ntawm noob neej yuav nyob rau hauv Kuv txoj kev rau txim.”

Vajtswv pom tshab plaws tib neeg lub ntsiab tseem ceeb. Nyob rau hauv Vajtswv cov lus hais tawm mas, saib zoo li tib neeg “tsim txom” Vajtswv heev es Nws thiaj li tsis xav cuab pob ntseg mloog tib neeg hais, los sis cia siab rau lawv ib qho me me ntxiv li lawm; tib neeg zoo li tsis tau txais kev cawm dim lawm. “Kuv tau pom ntau leej tib neeg kua muag nrog los ntawm lawv ob sab plhu, thiab Kuv tau pom ntau leej tib neeg fij lawv lub siab los pauv Kuv tej kev nplua nuj. Txawm hais tias ‘txoj kev mob siab’ zoo li no los, Kuv yeej tsis tau muab txhua yam ntawm Kuv rau tib neeg dawb dawb raws li qhov tshwm los ntawm nws txoj kev xav tau tam sim ntawd li, rau qhov tib neeg yeej tsis tau zoo siab txaus siab hlo los fij nws tus kheej rau ntawm Kuv xub ntiag.” Thaum Vajtswv nthuav tib neeg tus yeeb yam tawm, mas tib neeg txaj muag rau lawv tus kheej heev, tiam sis qhov no tsuas yog txoj kev paub ntiav ntiav xwb, thiab lawv tsis muaj peev xwm paub lawv tus yeeb yam nyob rau hauv Vajtswv cov lus tiag tiag li; vim li ntawd, tib neeg feem coob thiaj li tsis to taub Vajtswv lub siab nyiam, lawv nrhiav tsis tau ib txoj hau kev rau lawv lub neej nyob rau hauv Vajtswv cov lus li, yog li ntawd lawv yim ruam npaum li cas, ces Vajtswv yim thuam lawv sab npaum li ntawd xwb. Yog li ntawd, lawv cia li ua tus neeg phem tiag tiag yam tsis tsis paub txog li—thiab vim li ntawd, lawv thiaj li los paub lawv tus kheej thaum lawv raug “rab ntaj muag muag” nkaug lawm. Zoo li Vajtswv cov lus mas npuaj teg qhuas tib neeg tej kev ua, thiab txhawb tib neeg tej kev ua—tiam sis tib neeg ib txwm xav hais tias Vajtswv mas thuam lawv tas li xwb. Yog li ntawd, thaum lawv nyeem Vajtswv cov lus, lawv lub ntsej muag hnya cuag dab tsi, cuag nkaus li lawv tshee hnyo. Qhov no yog qhov tsis dawb huv ntawm lawv lub siab, thiab nws yog vim qhov no es lawv thiaj li hnya yam tsis npaj siab li. Lawv qhov mob siab yog qhov uas lawv xav luag, tiam sis lawv luag tsis tau—los sis lawv quaj tsis tau, vim rau qhov tib neeg tus yam ntxwv phem yog lub tshuab tswj fwm “Daim Kab Xev Kaw Yeeb Yaj Duab” uas tso saib, tiam sis lawv tua tsis tau, tsuas tiv mus xwb. Txawm hais tias “txoj kev tsom ntsoov rau Vajtswv cov lus” raug muab tshaj tawm rau txhua lub rooj sib tham ntawm cov neeg ua hauj lwm ua ke los xij, leej twg uas tsis paub tus zaj loj liab ploog ntawd lub zes qe? Thaum tim ntsej tim muag mas, lawv mloog lus npaum li cov yaj, tiam sis thaum tig nrab qaum mus lawm mas lawv phem npaum li cov niag hma, uas pom tau nyob rau hauv Vajtswv cov lus uas hais tias “ntau leej tib neeg hlub Kuv heev li thaum Kuv muab Kuv cov lus rau lawv, txawm li ntawd los tsis mob siab rau Kuv cov lus hauv lawv tus ntsujplig li, tiam sis cia li siv cov lus ntawd zoo li tej khoom siv uas tsis muaj tswv thiab muab cov lus ntawd cuam rov qab mus rau qhov chaw uas cov lus ntawd tuaj thaum twg los xij uas lawv nyiam.” Vim li cas Vajtswv thiaj li pheej muab tib neeg qhia tshwm? Qhov no qhia tau hais tias tib neeg tus yeeb yam qub yeej tsis tau txav ib nti li. Zoo li lub Roob Tai, nws sawv nraim rau hauv tib neeg lub siab los tau ntau pua plhom xyoo lawm, tiam sis yuav muaj ib hnub uas Yus Nkoos muab lub roob ntawd tshem mus; qhov no yog Vajtswv txoj kev npaj. Nyob rau hauv Nws cov lus hais tawm mas, tsis muaj ib lub sij hawm uas Vajtswv tsis cheem tsum txog tib neeg, ceeb toom rau tib neeg, los sis taw qhia tib neeg tus yeeb yam tawm uas yog nthuav tawm nyob rau hauv lawv lub neej txoj sia li: “Thaum tib neeg nyob deb ntawm Kuv lawm, thiab thaum nws sim Kuv, Kuv zais Kuv Tus Kheej ntawm nws nyob saum cov huab. Raws li qhov tshwm los, nws tsis muaj peev xwm nrhiav tau ib txoj lw ntawm Kuv li, thiab tsuas nyob los ntawm cov neeg lim hiam txhais tes, ua txhua yam raws li lawv thov xwb.” Qhov tseeb tiag, tib neeg tsis tshua muaj cib fim los nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, vim lawv muaj txoj kev ntshaw nrhiav tsawg heev; vim li ntawd es, txawm tib neeg feem coob hlub Vajtswv los xij, lawv thiaj li nyob hauv tus phem txhais tes, thiab txhua yam uas lawv ua yog tus phem taw qhia xwb. Yog hais tias tib neeg nyob rau hauv Vajtswv txoj kev kaj tiag tiag, ces qhov kev nrhiav Vajtswv txhua lub sij hawm ntawm txhua hnub ntawd, tsis tas Vajtswv yuav hais lus npaum li no li, puas yog? Thaum tib neeg muab cov ntawv ntawd tso tseg lawm, ces lawv muab Vajtswv tso tseg ua ke nrog rau phau ntawv tam sim ntawd lawm thiab, yog li ntawd lawv thiaj li txhawj xeeb txog lawv tus kheej nrog rau lawv tus kheej txoj hauj lwm, tom qab uas Vajtswv ploj hauv lawv lub siab mus lawm. Tiam sis thaum lawv khaws phau ntawv ntawd rov qab los dua, nws cia li ua rau lawv paub hais tias lawv twb tau muab Vajtswv tso tuaj rau tom qab lawm. Tej zoo li no yog tib neeg lub neej txoj sia uas “tsis muaj kev nco tau li.” Vajtswv yim hais lus, ces Nws cov lus yim siab xwb. Thaum cov lus ntawd mus txog qhov siab kawg nkaus lawm, ces tag nrho tes hauj lwm xaus lawm, vim li ntawd, Vajtswv thiaj li tso Nws tej lus hais tawm tseg. Lub hauv paus ntsiab lus uas Vajtswv ua hauj lwm ntawd yog los xaus Nws tes hauj lwm thaum tes hauj lwm ntawd mus txog qhov siab kawg nkaus lawm; Nws yuav tsis ua hauj lwm txuas ntxiv thaum tes hauj lwm ntawd twb mus txog qhov siab kawg nkaus lawm, tiam sis yuav cia li tsum kiag tam sim ntawd. Nws yeej tsis ua tes hauj lwm uas tsis tsim nyog.

Qhov Dhau Los: Tshooj 20

Ntxiv Mus: Tshooj 22 thiab 23

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No