Tshooj 22 thiab 23

Hnub no, sawv daws yeej txaus siab hlo los to taub Vajtswv txoj kev xav thiab paub Vajtswv tus moj yam, tab sis tsis muaj leej twg paub qhov laj thawj hais tias vim li cas lawv ho tsis muaj peev xwm ua tau tej uas lawv txaus siab hlo los ua, vim li cas lawv lub siab pheej ntxeev siab rau lawv tas li xwb thiab lawv tsis muaj peev xwm ua kom tau tiav hlo tej uas lawv xav tau ntawd. Qhov tau los ces yog, lawv pheej raug teeb meem los ntawm kev tag kev cia siab tag nrho, tab sis lawv kuj ntshai heev thiab. Tsis muaj peev xwm nthuav tawm tau tej kev xav no, lawv ces nyo hau nyes rau txoj kev tus siab thiab nug lawv tus kheej tas mus li: “Puas yog Vajtswv tsis tau qhia kom kuv paub? Puas yog Vajtswv twb tso kuv tseg ntsiag to lawm? Tej zaum lwm tus yeej tsis ua li cas, thiab Vajtswv yeej tau qhia kom lawv sawv daws paub lawm tseg kiag kuv xwb. Vim li cas kuv pheej hnov raug cuam tshuam thaum kuv nyeem Vajtswv cov lus—vim li cas kuv pheej tsis to taub ib yam dab tsi kiag li?” Txawm hais tias tej kev xav ntawd yeej nyob rawv hauv tib neeg lub siab, los yeej tsis muaj ib tug twg uas tau luag hais tawm li; lawv tsuas yog peem tag zog nyob sab hauv xwb. Qhov tseeb, tsis muaj leej twg tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li muaj peev xwm to taub Nws cov lus los sis to taub Nws txoj kev xav tiag tiag. Tab sis Vajtswv yeej ib txwm hais kom tib neeg to taub Nws txoj kev xav—qhov no tsis yog zoo li yuam ib tug os kom tsaws saum ib tug ceg ntoo lod? Vajtswv tsis paub txog tej uas tib neeg ua tsis tau lod? Qhov no yog ib qho kev sib tshuam nyob hauv Vajtswv tes hauj lwm, uas tib neeg yeej tsis to taub li, thiab yog li ntawd, Vajtswv thiaj hais tias, “Tib neeg ua neej nyob hauv qhov kev kaj, tab sis lawv tsis paub txog qhov muaj nuj nqis ntawm qhov kev kaj. Lawv tsis paub dab tsi txog lub ntsiab tseeb ntawm qhov kev kaj, thiab lub hauv paus keeb cag ntawm qhov kev kaj, thiab, tshaj qhov ntawd, qhov kev kaj yog leej twg li.” Raws li qhov uas Vajtswv cov lus qhia tib neeg thiab hais kom lawv ua mas, tsis muaj leej twg yuav dim nyob li, vim tsis muaj ib yam dab tsi hauv tib neeg cev nqaij daim tawv uas lees txais Vajtswv cov lus li. Yog li ntawd, kev muaj peev xwm mloog Vajtswv cov lus, muab saib kom rau nqi thiab ntshaw Vajtswv cov lus, thiab siv Vajtswv cov lus ntawd kom taw qhia txog tib neeg tus yam ntxwv rau lawv tus kheej tej xwm txheej, thiab ua li ntawd kom los paub lawv tus kheej—qhov no yog qhov qauv quag uas siab tshaj plaws. Thaum uas lub nceeg vaj tshwm sim kiag rau thaum kawg lawm, tib neeg, cov uas nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, yeej tseem tsis muaj cuab kav to taub txog Vajtswv txoj kev xav li, thiab yeej tseem yuav cheem tsum Nws tus kheej txoj kev coj qhia—tab sis tib neeg tsuas yog tsis muaj Ntxwgnyoog txoj kev cuam tshuam lawm xwb, thiab yuav muaj tib neeg lub neej li ib txwm muaj; qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj ntawm txoj kev tua kom Ntxwgnyoog swb, uas qhov tseem ceeb ces yog Nws uas kom rov muab tau lub ntsiab tseem ceeb thaum xub thawj ntawm tib neeg, cov uas Vajtswv tsim. Nyob rau hauv Vajtswv lub siab, “cev nqaij daim tawv” ces yog hais txog cov hauv qab no: qhov kev tsis muaj peev xwm paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb; qhov kev tsis muaj peev xwm pom tej xwm txheej ntawm sab yeeb ceeb; thiab, dhau qhov ntawd, qhov kev muaj peev xwm raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab tab sis kuj tseem raug Vajtswv tus Ntsujplig coj thiab. Qhov no yog lub ntsiab tseeb ntawm cev nqaij daim tawv uas Vajtswv tsim. Raws li ib txwm muaj, nws kuj txhais taus hais tias kom zam tej kev cov nyom hauv noob neej lub neej uas ib qho kev tsis muaj qib muaj quas ntawd yuav tsim muaj. Vajtswv yim hais lus ntau, thiab Nws yim hais tau ntxaws, ces tib neeg yim to tau xwb. Tib neeg ces yeej hloov yam tsis nco xav txog li, thiab nyob rau hauv txoj kev kaj yam tsis nco xav txog li, thiab yog li ntawd, “vim yog qhov kev kaj, lawv thiaj li loj hlob, thiab tau ncaim txoj kev tsaus ntuj mus lawm.” Qhov no ces yog daim duab zoo nkauj heev ntawm lub nceeg vaj, thiab qhov “nyob rau hauv txoj kev kaj, ncaim ntawm txoj kev tuag” uas pheej nquag nquag hais txog ntag. Thaum Xi-ene tshwm sim rau hauv ntiaj teb—thaum lub nceeg vaj tshwm sim los—ces yuav tsis muaj tsov rog hauv ntiaj teb lawm; yuav tsis muaj kev tshaib nqis, kab mob sib kis loj, thiab av qeeg ntxiv lawm; tib neeg yuav tsis tsim cuab yeej riam phom lawm; sawv daws yuav nyob hauv txoj kev thaj yeeb thiab kev ruaj ntseg; thiab tsuas yuav muaj kev sib hais li ib txwm muaj rau tib neeg, thiab kev sib hais li ib txwm muaj rau tej teb chaws lawm xwb. Tab sis tam sim no mas tsis muaj ib yam piv tau qhov no li. Tag nrho tej uas nyob hauv lub qab ntuj no mas ntxhov quav niab xwb, thiab tej kev ntxeev teb chaws pib maj mam tshwm tuaj nyob rau txhua lub teb chaws. Nyob rau hauv Vajtswv tej lus hais tawm, tib neeg maj mam hloov zuj zus lawm, thiab, nyob rau sab haud, txhua lub teb chaws maj mam raug rhuav lawm. Npanpiloo lub hauv paus ruaj khov pib co qig txoog lawm, zoo li ib lub tsev vaj ntxwv nyob rau saum cov xuab zeb, thiab, thaum uas Vajtswv txoj kev xav txav mus, ntau yam kev hloov loj tshwm sim nyob rau hauv ntiaj teb yam tsis nco pom li, thiab txhua yam cim tshwm sim rau thaum twg los tau, qhia rau tib neeg hais tias tiam kawg ntawm lub ntiaj teb twb los txog lawm! Qhov no yog Vajtswv qhov phiaj xwm; tej no yog tej kauj ruam uas Nws ua hauj lwm, thiab txhua lub teb chaws yuav raug muab rhuav kom puas ntsoog tag nrho. Lub Xaudoo Qub yuav raug rhuav tshem pov tseg tag nrho nyob rau zaum ob, thiab yog li ntawd Vajtswv thiaj hais tias, “Lub ntiaj teb tab tom puas ntsoog! Npanpiloo ces nres nti tsis taus li lawm!” Tsis muaj leej twg tsuas yog Vajtswv Tus Kheej xwb thiaj li muaj cuab kav to taub qhov no tag nrho; nws muaj, txog thaum kawg, ib qho chaw kawg rau tib neeg txoj kev tig ras paub. Piv txwv, cov nom tswv tuav dej num rau sab hauv yeej paub hais tias tej xwm txheej tam sim no mas tsis ruaj khov thiab ntxhov hnyo xwb, tab sis lawv tsis muaj cuab kav yuav daws tau tej ntawd li. Lawv tsuas ua tau raws li xwb, cia siab twj ywm hauv nruab siab rau hnub uas lawv muaj cuab kav tsa taus tob hau siab, rau hnub uas los rau thaum lub hnub tawm tim sab hnub tuaj ib zaug ntxiv, uas cia ntsha iab thoob plaws daim av thiab thim tag nrho tej xwm txheej kev txom nyem no. Lawv yeej tsis paub li, txawm li cas los xij, hais tias thaum lub hnub tawm zaum ob, qhov nws tawm ntawd tsis yog yuav npaj los rov tsim kho tej kab lig kev cai qub kom rov zoo li qub—nws yog ib qho kev rov sawv tuaj, ib qho kev hloov tag nrho. Qhov ntawd yog Vajtswv qhov phiaj xwm rau tag nrho lub qab ntuj khwb. Nws yuav coj ib lub ntiaj teb tshiab los, tab sis, tshaj txhua yam tib si, ces Nws yuav xub muab tib neeg hloov dua tshiab tso. Hnub no, qhov tseem ceeb tshaj plaws ces yog coj noob neej los rau Vajtswv cov lus tso, tsis yog lam cia lawv xyiv fab rau tej koob hmoov ntawm lub meej mom xwb. Tshaj qhov ntawd, raws li Vajtswv hais, “Nyob rau hauv lub nceeg vaj, Kuv yog Vajntxwv—tab sis tsis tias saib Kuv zoo li nws tus Vajntxwv hos, tib neeg tseem saib Kuv zoo li tus ‘Cawm Seej uas tau nqis saum ntuj ceeb tsheej los.’ Yog li ntawd, lawv ntshaw kom Kuv muab khoom pub rau lawv thiab yeej tsis nrhiav kev paub txog Kuv li.” Qhov ntawd yog tus yam ntxwv tseeb ntawm tag nrho tib neeg sawv daws. Hnub no, qhov tseem ceeb ces yog muab tib neeg txoj kev siab hlob yam tsis paub txaus ntawd rhuav tshem pov tseg kom tag nrho, kom thiaj li cia tib neeg los paub Vajtswv yam tsis thov ib yam dab tsi li. Txawm yog li, ces, Vajtswv thiaj hais tias, “Muaj coob tus heev uas tau thov Kuv li cov neeg thov khawv; muaj coob tus heev uas tau nthuav lawv ‘lub hnab’ rau Kuv thiab thov kom Kuv muab zaub mov rau lawv noj kom lawv ciaj.” Tej yam ntxwv zoo li no qhia txog tib neeg txoj kev siab hlob, thiab tej yam ntxwv ntawd qhia kom pom hais tias tib neeg tsis hlub Vajtswv, tab sis tsuas taij ub taij no ntawm Nws xwb, los sis sim ua kom tau tej yam uas lawv ntshaw xwb. Tib neeg muaj tus yeeb yam li ib tug hma uas tshaib plab heev; lawv mas txawj dag thiab siab hlob heev, thiab yog li ntawd Vajtswv thiaj muab tej kev cheem tsum ntxiv rau lawv ib zaug tag los ib zaug ntxiv thiab, yuam kom lawv muab lawv lub siab ntawm txoj kev ua siab hlob cob rau Vajtswv thiab los hlub Vajtswv nrog lub siab ntawm txoj kev ua siab dawb paug. Qhov tiag, los txog hnub no, los tib neeg yeej tseem tsis tau muab tag nrho lawv lub siab rau Vajtswv li; lawv tuam ob lub nkoj, muaj qee lub sij hawm ces lawv tos lawv tus kheej xwb, qee lub sij hawm ces tos Vajtswv, yam tsis tso txhua yam tag nrho rau Nws li. Thaum Vajtswv tes hauj lwm mus txog ib theem twg lawm, txhua tus neeg yuav nyob rau hauv txoj tseem kev hlub thiab kev ntseeg, thiab Vajtswv txoj kev xav yuav raug ua tiav hlo; yog li ntawd, Vajtswv tej kev cheem tsum tsis siab kiag li.

Cov tub txib qaum ntuj mas txav mus los tag mus li rau ntawm Vajtswv cov tub thiab cov neeg xwb, maj nroos rau ntawm ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb thiab nqis los rau noob neej lub ntiaj teb tom qab uas rov mus rau sab yeeb ceeb txhua txhua hnub. Qhov no yog lawv tes dej num, thiab yog li ntawd, txhua hnub, Vajtswv cov tub thiab cov neeg raug saib xyuas, thiab lawv lub neej maj mam hloov zuj zus. Nyob rau hnub uas Vajtswv hloov Nws lub cev, ces cov tub txib qaum ntuj tes hauj lwm nyob rau ntiaj teb ces xaus kiag yam raws kev raws cai thiab lawv yuav rov mus rau saum ntuj ceeb tsheej lawm. Hnub no, tag nrho Vajtswv cov tub thiab cov neeg ces muaj tib tug yam ntxwv xwb. Thaum tej feeb sij dhau mus, ces tib neeg sawv daws hloov zuj zus, thiab Vajtswv cov tub thiab cov neeg maj mam paub tab zuj zus tuaj. Nyob hauv qhov kev sib piv, ces tag nrho cov neeg ntxeev siab los kuj hloov zuj zus rau ntawm tus zaj loj liab ploog lub xub ntiag thiab: Tib neeg tsis ua lub siab ncaj rau tus zaj loj liab ploog lawm, thiab cov dab phem tsis ua raws li nws tej kev npaj tseg lawm. Tab sis, lawv “ua li qhov lawv pom tias tsim nyog xwb, thiab ib leeg mus ib txog kev li.” Yog li ntawd, thaum Vajtswv hais tias, “Ua li cas tej teb chaws hauv ntiaj teb thiaj li tsis puas tsuaj? Ua li cas cov teb chaws hauv ntiaj teb thiaj li tsis poob?” lub ntuj ces nias qhi los tam sim ntawd…. Nws zoo li muaj ib qho uas hnov zoo li yuav muaj tej yam tsis zoo tshwm sim rau qhov kawg ntawm noob neej. Ntau yam cim qhia txog tej uas yuav tshwm sim tom ntej no yog kiag tej uas tab tom tshwm sim nyob rau hauv tus zaj loj liab ploog lub teb chaws tam tsim no ntag, thiab tsis muaj ib tug twg hauv ntiaj teb uas yuav khiav dim li. Qhov ntawd yog ib lo lus faj lem nyob hauv Vajtswv cov lus. Hnub no, tib neeg sawv daws muaj zeem muag pom zem zuag txog yav tom ntej hais tias lub sij hawm mas tshuav luv lawm, thiab lawv hnov zoo li muaj ib qho kev puas ntsoog twb yuav tshwm sim rau lawv—tab sis lawv tsis muaj kev khiav dim li, thiab yog li ntawd lawv tsis muaj kev cia siab li. Vajtswv hais tias, “Thaum Kuv kho ‘sab hauv chav tsev’ ntawm Kuv lub nceeg vaj kom zoo nkauj tuaj ib hnub dhau ib hnub, yeej tsis tau muaj ib tug twg uas yuav cia li khiav vig voog nkag los rau Kuv ‘chav ua hauj lwm’ los cuam tshuam Kuv tes hauj lwm li.” Qhov tseeb, lub ntsiab ntawm Vajtswv cov lus ces tsis yog lam cia li hais tias tib neeg yuav paub Vajtswv nyob rau hauv Nws cov lus xwb. Tshaj txhua yam tib si, lawv qhia hais tias txhua hnub, Vajtswv npaj txhua yam kev tshwm sim nyob thoob plaws lub qab ntuj khwb los ua dej num rau qhov ntxiv mus ntawm Nws tes hauj lwm. Qhov laj thawj uas Nws hais tias “yeej tsis tau muaj ib tug twg uas yuav cia li khiav vig voog nkag los rau Kuv ‘chav ua hauj lwm’ los cuam tshuam Kuv tes hauj lwm li” ces yog qhov hais tias Vajtswv ua hauj lwm hauv lub hwj chim qaum ntuj, thiab tib neeg tsis muaj cuab kav koom tau nyob rau hauv Nws tes hauj lwm, txawm hais tias lawv xav ua npaum twg los xij. Cia Kuv nug koj: Koj puas muaj peev xwm npaj txhua yam kev tshwm sim nyob hauv tag nrho lub qab ntuj khwb? Koj puas muaj peev xwm ua tau kom cov tib neeg hauv ntiaj teb tawm tsam lawv tej poj koob yawm txwv? Koj puas muaj peev xwm yuav ua kom tib neeg thoob plaws qab ntuj khwb los ua dej num rau Vajtswv txoj kev xav? Koj puas muaj peev xwm ua kom Ntxwgnyoog tsim kev kub ntxhov ua lwj ua liam? Koj puas muaj peev xwm ua kom tib neeg xav hais tias lub ntiaj teb mas qhuav qhawv xwb thiab tsis muaj dab tsi li? Tib neeg tsis muaj peev xwm ua tau tej ntawd. Nyob rau yav tag los, thaum uas Ntxwgnyoog “tej kev txawj” tsis tau raug muab coj los tuav tseg tag nrho, mas nws yeej ib txwm cuam tshuam txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm; nyob rau theem no, Ntxwgnyoog tej kev dag tag lawm, thiab Vajtswv thiaj li cia kom nws qhia nws qhov tseeb tawm tuaj, es kom tib neeg sawv daws thiaj li paub nws. Qhov no yog qhov tseeb ntawm cov lus “Yeej tsis muaj ib tug twg uas yuav tau cuam tshuam Kuv tej hauj lwm.”

Txhua hnub, cov neeg hauv pawg ntseeg nyeem Vajtswv cov lus, thiab txhua hnub, lawv ua tej hauj lwm uas muab txhua yam phais tso saum “lub roob phais neeg mob.” Piv txwv, “poob lawv tes dej num,” “raug tshem tawm,” “lawv tej kev ntshai tshuav tsawg lawm thiab qhov kev ua siab txias raug tsim kho zoo li qub lawm,” “kev tso pov tseg,” thiab “tsis muaj ‘kev xav’”—tej lus thuam ntawd “tsim txom” tib neeg thiab ua rau lawv ruam tag nrog txoj kev txaj muag. Cuag nkaus li tsis muaj ib qho ntawm lawv lub cev li lawm—txij saum tob hau ti hauv ntiv taw, txij sab hauv rau sab nraud—tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv. Vim li cas Vajtswv thiaj li tuav nkaus tib neeg lub neej tag nrho nrog rau Nws cov lus? Puas yog Vajtswv txhob txwm ua nyuab rau tib neeg xwb? Cuag nkaus li tag nrho tib neeg lub ntsej muag ces lo av nkos tag es ntxuav tsis tawm hlo li. Txhua hnub, nyo hau nyes, lawv tham txog lawv tej kev txhaum, li cov neeg dag noj dag haus. Tib neeg ces raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab dhau heev lawm ces lawv yeej tsis paub lawv tus kheej tus yam ntxwv tiag tiag li lawm. Tab sis rau Vajtswv, ces Ntxwgnyoog tej toj taug muaj nyob thoob plaws txhua txhia qhov chaw hauv lawv lub cev; haj tseem nyob kiag hauv lawv tej hlwb txha lawm thiab, thaum zoo li ntawd, ces yog Vajtswv tej lus qhia tshwm yim tob, ces tib neeg yim ntshai, ces yog li ntawd tag nrho tib neeg thiaj li raug ua kom paub Ntxwgnyoog thiab pom Ntxwgnyoog nyob rau hauv tib neeg, vim lawv tau raug ua kom tsis txhob muaj peev xwm pom Ntxwgnyoog ntawm lawv ob lub qhov muag rua pliav ntawd. Thiab vim tag nrho sawv daws tau to taub qhov tseeb tiag lawm, ces Vajtswv thiaj li qhia tshwm tib neeg tus yeeb yam—uas hais tau hais tias, Nws qhia tshwm Ntxwgnyoog tus duab—thiab ua li ntawd ces yog pub tib neeg pom tus Ntxwgnyoog tiag, kov tau, kom lawv tag nrho thiaj li paub tus Vajtswv uas muaj qab hau. Vajtswv pub tib neeg paub Nws hauv cev nqaij daim tawv, thiab Nws muab lub cev rau Ntxwgnyoog, pub tib neeg paub tus Ntxwgnyoog tiag, kov tau nyob rau hauv tib neeg sawv daws cev nqaij daim tawv. Ntau tus yam ntxwv uas hais txog ntawd ces yog kev nthuav tawm txog Ntxwgnyoog tej kev ua. Thiab yog li ntawd, thiaj hais tau hais tias tag nrho cov uas muaj cev nqaij daim tawv ces yog kev tshwm sim los muaj lub cev ntawm Ntxwgnyoog daim duab. Vajtswv tsis muaj qhov sib haum nrog Nws cov yeej ncuab—lawv ib tug yeej ua yeeb ncuab rau ib tug, thiab yog ob pab uas sib txawv; yog li ntawd, dab ces yeej yog dab mus ib txhis, hos Vajtswv ces yeej yog Vajtswv mus ib txhis; lawv yeej tsis sib haum cuag li hluav taws thiab dej, yeej sib cais cuag li lub ntuj thiab daim av xwb. Thaum Vajtswv tsim tib neeg, muaj ib hom tib neeg muaj cov ntsujplig ntawm cov tub txib qaum ntuj, hos ib hom ces tsis muaj ntsujplig li, thiab zoo li ntawd ces cov tom qab no thiaj raug dab cov ntsujplig nkag rau, thiab yog li ntawd lawv thiaj raug hu ua dab lawm. Txog thaum kawg, cov tub txib qaum ntuj yog tub txib qaum ntuj, dab yog dab—thiab Vajtswv yog Vajtswv. Qhov no yog lub ntsiab ntawm qhov hais tias txhua tus sib cais mus raws li nws hom, thiab yog li ntawd, thaum cov tub txib qaum ntuj los kav hauv ntiaj teb thiab xyiv fab hlo rau tej koob hmoov, ces Vajtswv rov mus rau Nws qhov chaw nyob lawm, thiab cov seem—Vajtswv cov yeeb ncuab—raug hlawv mus ua tshauv. Qhov tseeb, tag nrho tib neeg mas saib sab nraud ces zoo li hlub Vajtswv, tab sis tus cag ces nyob rau hauv lawv lub ntsiab tseem ceeb—ua cas cov uas muaj tus yeeb yam ntawm cov tub txib qaum ntuj ho khiav dim Vajtswv txhais tes thiab poob mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws? Thiab ua cas cov uas muaj tus yeeb yam ntawm cov dab ho yuav hlub tau Vajtswv tiag tiag? Cov tib neeg zoo li ntawd lub ntsiab tseeb tsis yog ib qho ntawm txoj tseem kev hlub Vajtswv tiag, yog li ntawd yuav ua cas lawv thiaj yuav muaj lub cib fim nkag mus rau hauv lub nceeg vaj? Txhua yam ces twb raug Vajtswv npaj tseg puag thaum Nws tsim lub ntiaj teb lawm, ib yam li qhov Vajtswv hais tias, “Kuv mus tom ntej nyob rau hauv tej cua thiab nag, thiab tau siv ib xyoos dhau ib xyoos nyob nrog tib neeg, thiab tau los ncav sij hawm txog rau niaj hnub no. Tej no tsis yog kiag tej kauj ruam ntawm Kuv qhov kev npaj cawm tib neeg lod? Leej twg tau ntxiv dab tsi rau Kuv qhov kev npaj ntawd lawm mas? Leej twg thiaj li muaj peev xwm khiav tawm tau ntawm tej kauj ruam ntawm Kuv qhov kev npaj ntawd mas?” Qhov tau los muaj cev nqaij daim tawv ntawd, Vajtswv yuav tsum muaj kev ntsib kev pom tib neeg lub neej—qhov no tsis yog sab uas muaj qab hau ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau lod? Vajtswv tsis zais ib yam dab tsi ntawm tib neeg li vim yog tib neeg qhov kev qaug zog; tab sis, Nws nthuav tawm kiag qhov tseeb rau tib neeg, ib yam li uas Vajtswv hais tias: “Kuv tau siv ib xyoos dhau ib xyoos nyob nrog tib neeg.” Nws yog kiag qhov uas vim Vajtswv yog Vajtswv uas rais los muaj cev nqaij daim tawv ces Nws tau nyob ib xyoos dhau ib xyoos hauv ntiaj teb; raws nraim li, tsuas yog tom qab uas mus dhau txhua yam txheej txheem lawm xwb mas Nws thiaj li raug xam hais tias yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb mas Nws thiaj ua tau tes hauj lwm nyob rau hauv lub hwj chim qaum ntuj thaum nyob rau hauv cev nqaij daim tawv xwb. Ces, tom qab qhov tau nthuav tawm tag nrho tej lus zais tob lawm, Nws yuav hloov Nws lub cev tau ywj siab. Qhov no kuj yog ib qho ntawm qhov kev piav txog qhov tsis muaj hwj chim tshaj ntuj tsim, uas Vajtswv hais txog ncaj qha.

Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau hla txhua kab ntawm Vajtswv cov lus, yam tsis yog lam ua kom tag kev tag cai xwb—qhov no yog Vajtswv cov lus txib!

Qhov Dhau Los: Tshooj 21

Ntxiv Mus: Tshooj 24 thiab 25

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No