Tshooj 24 thiab 25

Yog tsis muaj kev ua twb zoo nyeem, mas yeej tsis muaj hnub uas yuav tshawb pom ib yam dab tsi nyob rau hauv cov lus hais tawm ntawm ob hnub no li; qhov tseeb, cov lus hais tawm no tsim nyog muab ua tib hnub hais xwb, tiam Vajtswv muab cov lus hais tawm ntawd faib ua ob hnub hais. Qhov ntawd hais tau hais tias, cov lus hais tawm ntawm ob hnub no hais ib zaug xwb tag nrho lawm, tiam sis yuav kom yooj yim zog rau tib neeg los lees txais cov lus hais tawm ntawd, Vajtswv thiaj li muab cov lus hais tawm ntawd faib ua ob hnub hais kom tib neeg thiaj li muaj ib lub hwv tsam los ua pa. Tej yam zoo li no yog Vajtswv txoj kev hlub tshua rau tib neeg. Nyob rau hauv Vajtswv txhua tes hauj lwm mas, txhua tus tib neeg ua lawv tes hauj lwm thiab lawv tes dej num rau ntawm lawv tus kheej qhov chaw. Nws tsis yog tias tsuas yog cov tib neeg uas muaj ib tug tim tswv lub siab thiaj li koom tes xwb; cov uas muaj dab lub siab los kuj “koom tes” ib yam nkaus thiab, thiab tag nrho cov uas muaj Ntxwgnyoog lub siab huv si. Nyob rau hauv Vajtswv cov lus hais tawm ntawd mas pom muaj Vajtswv lub siab nyiam thiab Nws tej kev cheem tsum rau tib neeg. Cov lus uas hais tias “Kuv txoj kev rau txim los rau txhua tus tib neeg, tiam sis nws kuj tseem nyob deb ntawm txhua tus tib neeg thiab. Txhua tus tib neeg lub neej txoj sia mas muaj kev hlub thiab kev ntxub Kuv puv nkaus” qhia tias Vajtswv siv kev rau txim los tso kav thawj rau txhua tus tib neeg, ua kom lawv muaj kev paub txog Nws. Vim yog Ntxwgnyoog txoj kev qias vuab tsuab thiab cov tim tswv txoj kev txhaum, Vajtswv thiaj li siv lus hais xwb, tsis siv kev cai tswj fwm, los rau txim rau tib neeg. Txij li thaum ntuj tsim teb raug los txog rau niaj hnub no, qhov no yeej yog lub hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas hais txog cov tim tswv thiab txhua tus tib neeg. Vim tias cov tim tswv yog Vajtswv cov, muaj ib hnub lawv yuav tau los ua cov tib neeg nyob rau hauv Vajtswv lub nceeg vaj, thiab Vajtswv yuav saib xyuas thiab tiv thaiv lawv. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tag nrho lwm tus los kuj yuav raug muab cais raws li nyias hom thiab. Tag nrho Ntxwgnyoog cov ntsujplig phem yuav raug rau txim, thiab txhua tus uas tsis muaj siab ntsws yuav raug Vajtswv cov tub thiab cov tib neeg tswj kav. Tej zoo li no yog Vajtswv txoj kev npaj. Yog li ntawd, muaj ib zaug Vajtswv thiaj li tau hais lawm tias, “Puas yog qhov Kuv hnub los txog ntawd yog lub sij hawm ntawm tib neeg txoj kev tuag tiag tiag? Kuv puas muaj cuab kav muab tib neeg rhuav tshem tiag tiag rau lub sij hawm thaum Kuv lub nceeg vaj raug tsim tsa?” Txawm hais tias cov no yog ob nqe lus nug yooj yooj yim xwb los xij, cov nqe lus ntawd yog Vajtswv tej kev npaj rau txhua tus tib neeg ntiaj teb lub hom phiaj. Thaum Vajtswv los txog, thaum ntawd yog thaum lub sij hawm uas “cov neeg thoob plaws qab ntuj khwb thiaj li raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rov quav.” Qhov no yog lub hom phiaj uas Vajtswv tshwm los rau txhua tus tib neeg pom, siv txoj kev rau txim los ua kom lawv paub txog qhov muaj Vajtswv. Vim tias lub sij hawm thaum Vajtswv nqis los rau hauv ntiaj teb ntawd yog tiam kawg lawm, yog lub sij hawm uas cov teb chaws hauv ntiaj teb muaj kev kub ntxhov tshaj plaws, yog li ntawd Vajtswv thiaj li hais tias, “Thaum Kuv los rau hauv ntiaj teb, nws raug vov tag nrho rau hauv txoj kev tsaus ntuj thiab tib neeg ‘tsaug zog heev lawm.’” Yog li ntawd, niaj hnub no tsuas muaj cov tib neeg uas muaj peev xwm paub txog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd tsawg tsawg xwb, yuav luag tsis muaj li. Vim tias tam sim no yog tiam kawg lawm, thiaj li tsis muaj leej twg paub tus Vajtswv uas muaj qab hau tiag tiag, thiab tib neeg tsuas muaj ib txoj kev paub ntiav ntiav txog Vajtswv xwb. Nws yog vim qhov no tib neeg thiaj li raug txoj kev lim tib neeg kom dawb huv uas mob heev. Thaum tib neeg ncaim ntawm txoj kev lim tib neeg kom dawb huv mus lawm, thaum ntawd kuj yog thaum lawv pib raug rau txim, thiab nws yog lub sij hawm uas Vajtswv tshwm los rau txhua tus tib neeg pom kom lawv thiaj li pom Nws los ntawm lawv tus kheej. Vim yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tib neeg thiaj li poob rau kev puas tsuaj thiab tsis muaj peev xwm los rho lawv tus kheej tawm—qhov no yog Vajtswv txoj kev rau txim rau tus zaj loj liab ploog ntawd thiab qhov no yog Nws txoj kev cai tswj fwm. Thaum cov huab cua sov ntawm lub caij nplooj ntoos hlav los txog thiab tej paj hmab paj ntoos tawg, thaum txhua yam uas nyob rau hauv lub qab ntuj ntsuab xwb xiab thiab muaj txhua yam rau hauv lub ntiaj teb lawm, ces txhua tus tib neeg thiab txhua yam yuav maj mam to taub qhov tseeb txog Vajtswv txoj kev rau txim, thiab thaum lub sij hawm ntawd txhua yam ntawm Vajtswv tes hauj lwm hauv ntiaj teb yuav kawg. Vajtswv yuav tsis ua hauj lwm los sis nyob rau hauv ntiaj teb no ntxiv lawm, vim Vajtswv tes hauj lwm loj yuav tiav rau thaum ntawd. Puas yog tib neeg tsis muaj peev xwm muab lawv lub cev nqaij daim tawv tso tseg rau lub sij hawm luv luv no? Yam dab tsi thiaj li tshem tau txoj kev hlub ntawm tib neeg thiab Vajtswv tawm mus? Leej twg thiaj li muaj peev xwm muab txoj kev hlub ntawm tib neeg thiab Vajtswv rub tawm mus? Nws puas yog niam thiab txiv, cov txiv, cov nkauj muam viv ncaus, cov poj niam, los sis txoj kev lim tib neeg kom dawb huv uas mob heev? Tej kev xav uas txawj xav puas tshem tau Vajtswv tus yam ntxwv hauv tib neeg tawm mus? Puas yog tib neeg txoj kev tshuav nuj nqis thiab tej kev ua yog lawv tus kheej txoj kev ib leeg ua rau ib leeg? Tib neeg puas tuaj yeem kho tau tej ntawd? Leej twg thiaj li muaj peev xwm tiv thaiv tau lawv tus kheej? Tib neeg puas muaj peev xwm pab cuam rau lawv tus kheej? Leej twg yog tus muaj zog hauv lub neej? Leej twg thiaj li muaj peev xwm ncaim Kuv mus es lawv mus nyob lawv? Vim li cas Vajtswv thiaj li hais kom txhua tus tib neeg ua tes hauj lwm ntawm txoj kev rov xav txog yus tus kheej ib zaug tas ib zaug dua? Vim li cas Vajtswv thiaj li hais tias, “Leej twg qhov kev txom nyem uas yog lawv tus kheej txhais tes twb tau tsim muaj lawm?”

Tam sim no, muaj qhov tsaus ntuj thoob plaws lub qab ntuj khwb, thiab tib neeg loog tag thiab lub hlwb khiav qeeb heev li lawm, tiam sis ob tug koob ntawm lub moo yeej ib txwm dhia mus tom hauv ntej xwb, cov feeb thiab xaws nkoos yeej tsis nres li, lub hnub, thiab lub hli mus ceev lawm zuj zus. Nyob rau hauv lawv txoj kev xav, tib neeg ntseeg tias hnub ntawd tsis nyob deb lawm; nws zoo li lawv twb pom lawv hnub kawg lawm. Tib neeg npaj txhua yam rau lawv tus kheej lub sij hawm tuag yam tsis so li, kom nws thiaj li yuav tsim nyog qhov lawv tuag; yog tsis li ntawd, ces qhov lawv ua neej nyob yeej tsis muaj qab hau li. Yuav tsis khuv xim qhov ntawd lov? Thaum Vajtswv rhuav tshem lub ntiaj teb, Nws pib los ntawm tej kev hloov pauv cov teb chaws tej kev nom kev tswv hauv teb chaws, los ntawm qhov siv tub rog tawm tsam; yog li ntawd, Vajtswv thiaj li npaj kev ua dej num rau tib neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb. Thaj av uas tus zaj loj liab ploog ntawd kauv nyob yog ib qho chaw uas qhia tau tseeb lawm. Vim tias, nyob rau sab hauv, nws twb raug muab cais lawm, nws tej kev nom kev tswv hauv lub teb chaws twb muaj kev kub ntxhov quas niab lawm, txhua tus puav leej koom tes rau tes hauj lwm uas tiv thaiv yus tus kheej, npaj khiav mus rau saum hli—tiam sis lawv yuav ua li cas khiav dim thaj chaw tswj fwm ntawm Vajtswv txhais tes? Ib yam li Vajtswv tau hais lawm tias tib neeg yuav “haus los ntawm lawv tus kheej lub khob dej iab nkaus xwb.” Lub sij hawm uas muaj kev sib cav sib ceg hauv lub teb chaws mas yog kiag thaum Vajtswv ncaim lub ntiaj teb no mus lawm; Vajtswv yuav tsis nyob rau hauv tus zaj loj liab ploog ntawd lub teb chaws mus ntxiv lawm, thiab yuav tau xaus Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb tam sim ntawd. Nws hais tau tias sij hawm dhau mus ceev heev, thiab tsis tshuav sij hawm ntau ntxiv lawm. Los ntawm Vajtswv cov lus lub suab los, nws pom tau hais tias Vajtswv twb hais txog lub hom phiaj ntawm txhua yam thoob plaws lub qab ntuj khwb no lawm, thiab tias Nws tsis muaj dab tsi hais ntxiv rau cov uas seem muaj nyob lawm. Qhov no yog qhov uas Vajtswv nthuav tawm rau tib neeg. Nws yog vim Vajtswv lub hom phiaj uas tsim tib neeg es Nws thiaj li hais tias, “Nyob rau hauv Kuv ob lub qhov muag, tib neeg yog cov kav tag nrho txhua yam. Kuv tau muab hwj chim tsis yog tsawg rau lawv li, cia lawv tswj txhua yam hauv ntiaj teb—tej nyom saum tej toj roob hauv pes, tej tsiaj hauv tej hav zoov, thiab tej ntses hauv dej.” Thaum Vajtswv tsim tib neeg, Nws twb npaj ua ntej lawm tias tib neeg yuav ua tus tswv rau txhua yam—tiam sis tib neeg raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, yog li ntawd lawv thiaj li nyob tsis tau raws li lawv xav. Qhov no tau muaj los txog rau lub ntiaj teb niaj hnub no, uas tib neeg yeej tsis txawv tej tsiaj nyaum li, thiab tej toj roob hauv pes tau los sib xyaw nrog rau tej dej lawm, vim li ntawd “tag nrho tib neeg lub neej ces tsuas muaj kev nyuaj siab thiab kev khwv, muaj kev lom zem ntxiv rau qhov khoob lug tsis muaj dab tsi hlo li xwb.” Vim tsis muaj nuj nqis rau tib neeg lub neej li lawm, thiab vim qhov no tsis yog Vajtswv lub hom phiaj ntawm kev tsim tib neeg, tag nrho lub ntiaj teb thiaj li puas ntsoog tag li lawm. Thaum Vajtswv muab tag nrho lub qab ntuj khwb tso kom muaj qib muaj duas lawm, txhua tus tib neeg yuav tau pib los ntsib los pom noob neej lub neej yam raws kev raws cai, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj li yuav pib muaj nuj nqis. Tib neeg yuav pib siv lub hwj chim uas Vajtswv tau muab rau lawv lawm, thiab lawv yuav tshwm los rau ntawm txhua yam lub xub ntiag yam raws kev raws cai raws li lawv tej ntawd tus tswv; lawv yuav lees txais Vajtswv txoj kev coj qhia hauv ntiaj teb, thiab yuav tsis muaj qhov tsis mloog Vajtswv lus ntxiv lawm, tiam sis yuav xum mloog Nws lus. Txawm li cas los xij, cov tib neeg niaj hnub no mas nyob deb ntawm qhov ntawd heev. Yam uas lawv txeev ua ces yog “kev dag nyiaj dag txiaj” los ntawm Vajtswv xwb, yog li ntawd Vajtswv thiaj li nug ib co lus nug khi xws li “Tes hauj lwm uas Kuv ua rau tib neeg yeej tsis muaj ib qho txiaj ntsim rau lawv li lod?” Yog Vajtswv tsis nug cov lus nug no, ces yeej tsis muaj ib yam dab tsi tshwm sim li; tiam sis thaum Nws nug tej yam zoo li no, ces ib txhia tib neeg tsis muaj peev xwm tiv taus, rau qhov muaj kev tshuav nuj nqi nyob rau hauv lawv tej kev txawj xav, thiab lawv tsis dawb huv rau Vajtswv tiag tiag, tiam sis rau lawv tus kheej xwb. Txhua yam puav leej qhuav qhawv; yog li ntawd, cov tib neeg no thiab “cov tib neeg ntawm txhua txoj kev ntseeg, txhua sab ntawm meem xeeb coj, txhua lub teb chaw, thiab txhua pab ntseeg sawv daws puav leej paub qhov khoob lug tsis muaj dab tsi nyob rau hauv ntiaj teb, thiab lawv sawv daws nrhiav Kuv thiab tos Kuv rov los.” Txhua tus tib neeg puav leej xav kom Vajtswv rov qab los kom Nws thiaj li yuav muab tiam qub uas qhuav qhawv no xaus mus, tiam sis lawv kuj ntshai tsam poob rau kev puas tsuaj thiab. Tag nrho lub ntiaj teb ntawm sab kev ntseeg yuav raug tso nyob do cuas cia tam sim ntawd, thiab txhua tus yuav tsis quav ntsej li lawm; lawv tsis muaj qhov muaj tseeb, thiab lawv yuav paub tias lawv txoj kev ntseeg Vajtswv mas pom tsis meej thiab tsis muaj hauv paus hauv ntsis li. Txhua tus tib neeg uas nyob thoob plaws lub ntiaj teb ntawm meem xeeb coj los kuj yuav tau tawg tag huv si, thiab txhua haiv neeg thiab txhua pab ntseeg yuav pib poob rau hauv kev kub ntxhov. Muab xaus lus tias, txhua yam uas ib txwm muaj nyob li qub yuav raug muab dua ntuag tag, txhua yam yuav plam qhov uas nws ib txwm muaj, yog li ntawd, tib neeg los kuj yuav tau nthuav lawv lub ntsej muag tseeb tawm ib yam nkaus thiab. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li hais tias, “Muaj ntau lub sij hawm uas Kuv tau quaj qw rau tib neeg lawm, tab sis puas muaj leej twg paub txog Kuv txoj kev khuv leej li? Puas muaj leej twg tau nyob rau hauv txoj kev ua neeg li? Tib neeg mas tej zaum yuav nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, tab sis lawv yeej tsis muaj txoj kev ua neeg li. Puas yog lawv yug nyob rau hauv tej tsiaj lub nceeg vaj?” Tib neeg kuj muaj kev hloov pauv thiab, thiab vim yog qhov kev hloov pauv no, txhua tus yuav raug cais tawm raws li nyias hom. Qhov no yog Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg, thiab qhov no yog qhov uas yuav tsum tau ua kom tiav los ntawm tes hauj lwm ntawm tiam kawg. Vajtswv hais txog tib neeg lub ntsiab tseem ceeb meej dua tuaj lawm, yog li ntawd qhov ntawd ua pov thawj qhia tias qhov kawg ntawm Nws tes hauj lwm twb los ze lawm, thiab tshaj ntawd ntxiv Vajtswv yuav nkaum kom tib neeg tsis txhob pom zuj zus lawm, uas ua rau lawv hnov ntxhov siab tuaj. Tib neeg yim tsis soj ntsuam Vajtswv lub siab nyiam, ces lawv yim tsis cuab pob ntseg mloog Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam kawg; qhov no cheem kom lawv tsis txhob cuam tshuam, ces yog li ntawd Vajtswv thiaj li ua tes hauj lwm uas Nws npaj siab ua thaum tsis muaj leej twg cuab pob ntseg mloog. Qhov no yog ib lub hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv tes hauj lwm thoob plaws txhua txhua tiam. Nws yim tsis xav txog tib neeg txoj kev tsis muaj peev xwm, ces qhov ntawd qhia tau lawm tias Vajtswv lub hwj huaj yim muaj tseeb, yog li ntawd Vajtswv hnub twb los ze zog lawm.

Qhov Dhau Los: Tshooj 22 thiab 23

Ntxiv Mus: Tshooj 26

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No