Tshooj 26

Los ntawm txhua lo lus uas Vajtswv tau hais, nws tuaj yeem pom tau tias Vajtswv hnub twb los ze zuj zus ib hnub dhau ib hnub lawm. Nws zoo li hnub no twb tshwm kiag rau tib neeg pom lawm, zoo li nws twb yuav los txog rau tag kis. Yog li ntawd, tom qab nyeem Vajtswv cov lus tag lawm, txhua tus tib neeg puav leej ntshai, thiab lawv kuj paub txog ib feem ntawm lub ntiaj teb txoj kev puas tsuaj, zoo li tej nplooj ntoos zeeg rau hauv ib kob cua txias zias, nrog rau ib kob nag tshauv. Tib neeg ploj mus yam tsis muaj ib txoj lw li, zoo li lawv ploj mus tag nrho li lawm. Txhua tus puav leej muaj ib txoj kev xav uas txhawj xeeb, thiab txawm hais tias txhua tus tib neeg siv zog thiab xav ua kom tau zoo raws li Vajtswv lub siab nyiam, thiab txhua tus tib neeg siv tag nrho lawv lub peev xwm los ua kom tau zoo raws Vajtswv txoj kev npaj siab, kom Vajtswv lub siab nyiam thiaj li yuav ua tau hauj lwm mus zoo thiab tsis muaj kev cuam tshuam li los xij, ib txoj kev xav zoo li no yeej ib txwm sib xyaw nrog rau ib txoj kev paub txog kev txhawj xeeb xwb. Khaws cov lus hais tawm hnub no uas hais tias: Yog tias lawv raug muab tshaj tawm rau cov tib neeg coob coob, raug tshaj tawm rau lub qab ntuj khwb lawm, ces txhua tus tib neeg yuav txhos caug ntua thiab quaj, vim nyob rau hauv cov lus uas hais tias “Kuv yuav saib thoob plaws lub ntiaj teb thiab, tshwm rau Sab Hnub Tuaj ntawm lub ntiaj teb nrog rau txoj kev ncaj ncees, kev muaj hwj chim tshaj, kev npau taws, thiab kev rau txim, Kuv yuav nthuav tawm Kuv Tus Kheej rau txhua tus thawj coj ntawm noob neej pom!” txhua tus uas to taub tej xwm txheej sab ntsujplig pom tias yeej tsis muaj leej twg tuaj yeem khiav dim Vajtswv txoj kev rau txim li, thiab tias tom qab uas tau ntsib tau pom txoj kev txom nyem ntawm txoj kev rau txim tag lawm, txhua tus yuav raug muab cais mus raws li lawv hom. Tseeb tiag, qhov no yog ib kauj ruam ntawm Vajtswv txoj hauj lwm, thiab yeej tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov pauv tau qhov ntawd li. Thaum Vajtswv tsim lub ntiaj teb, thaum Nws coj noob neej, Nws qhia Nws txoj kev ntse thiab txoj kev phim hwj, thiab tsuas yog thaum Nws ua rau tiam no kawg mus lawm xwb mas tib neeg thiaj li yuav pom Nws txoj kev ncaj ncees, kev muaj hwj chim tshaj, kev npau taws thiab kev rau txim tseeb. Tshaj ntawd ntxiv, nws tsuas yog los ntawm txoj kev rau txim xwb mas lawv thiaj li yuav muaj peev xwm los pom tau Nws txoj kev ncaj ncees, kev muaj hwj chim tshaj thiab kev npau taws; qhov no yog ib txoj kev uas yuav tsum tau taug, ib yam li, nyob rau tiam kawg, Vajtswv txoj kev yug los ua neeg yog qhov cheem tsum thiab tu ncua tsis tau li. Tom qab tshaj tawm txog qhov kawg ntawm txhua tus noob neej lawm, Vajtswv mam li qhia rau tib neeg txog txoj hauj lwm uas Nws ua niaj hnub no. Piv txwv li, Vajtswv hais tias, “Lub Teb Chaws Yixayee qub tau tso tseg tsis kam ua, thiab lub Teb Chaws Yixayee niaj hnub niam no tau raug tsa sawv los lawm, tsim tsa thiab muaj hwj chim nyob rau hauv lub ntiaj teb, thiab tau sawv nyob rau hauv txhua tus noob neej lub siab lawm. Lub Teb Chaws Yixayee niaj hnub niam no yeej yuav ua tiav lub hauv paus keeb cag ntawm txoj kev muaj nyob los ntawm Kuv haiv neeg xwb xwb li!” “Ab, Lub Teb Chaws Iyiv uas ntxim ntxub! … Yog ua li cas koj thiaj li tsis muaj nyob rau hauv Kuv txoj kev rau txim lawm?” Vajtswv txhob txwm qhia tib neeg txog tej uas yuav los raug rau ob lub teb chaws uas muaj kev cov nyom uas nyob rau hauv Nws ob txhais tes, ib qho kev paub ces yog hais txog lub Teb Chaws Yixayee, uas yog cov khoom siv, hos lwm qhov ces yog hais txog tag nrho cov uas Vajtswv xaiv tseg—uas hais tau tias, cov uas Vajtswv xaiv tseg ntawd hloov pauv li cas ces lub Teb Chaws Yixayee hloov pauv li ntawd. Thaum lub Teb Chaws Yixayee tau tig tag nrho rov qab los rau nws lub cev qub lawm, ces tag nrho cov uas xaiv tseg yuav cia li raug ua tau zoo tag nrho lawm thiab—uas hais tau tias, lub Teb Chaws Yixayee yog ib lub cim tseem ceeb txog cov uas Vajtswv hlub. Tib lub sij hawm ntawd, lub Teb Chaws Iyiv yog ib lub sawv cev rau ntawm cov uas Vajtswv ntxub. Nws yim lwj liam npaum li cas, ces cov uas Vajtswv ntxub yim qias vuab tsuab npaum li ntawd—thiab lub nroog Npanpiloos cia li vau lawm. Qhov no qhia tau ib qho txawv uas pom meej heev. Los ntawm txoj kev tshaj tawm txog qhov kawg ntawm lub Teb Chaws Yixayee thiab lub Teb Chaws Iyiv, Vajtswv thiaj li nthuav tawm txoj hau kev kawg ntawm txhua tus tib neeg; yog li ntawd, thaum hais txog lub Teb Chaws Yixayee, Vajtswv kuj hais txog lub Teb Chaws Iyiv thiab. Los ntawm qhov no, es nws thiaj li tuaj yeem pom tau tias hnub uas lub Teb Chaws Iyiv raug kev puas ntsoog ntawd yog hnub uas lub ntiaj teb raug kev puas tsuaj, hnub uas Vajtswv rau txim rau txhua tus tib neeg. Qhov no yuav tshwm sim sai sai no; Vajtswv tab tom ua qhov no kom tiav, yog qee yam uas tib neeg lub qhov muag pom tsis tau, tiam sis yeej tu ncua thiab hloov pauv tsis tau li. Vajtswv hais tias, “Txhua tus uas sawv tawm tsam Kuv yeej yuav raug Kuv rau txim mus ib txhis xwb xwb li. Vim rau qhov Kuv yog ib tug Vajtswv uas khib xeeb thiab yuav tsis tseg tib neeg rau txhua yam uas lawv tau ua lawm.” Vim li cas Vajtswv thiaj li hais tej lus zoo li no? Thiab vim li cas Nws tus kheej thiaj li los ua cev nqaij daim tawv nyob rau hauv haiv neeg ntawm tus zaj loj liab ploog? Los ntawm Vajtswv cov lus los, mas thiaj li tuaj yeem pom tau Nws lub hom phiaj: Nws tsis tau los cawm tib neeg, los sis los qhia lawv txog txoj kev khuv leej, los sis los saib xyuas lawv, los sis los tiv thaiv lawv—Nws tau los rau txim rau txhua tus uas tawm tsam Nws. Rau qhov Vajtswv hais tias, “Yeej tsis muaj leej twg tuaj yeem khiav dim Kuv txoj kev rau txim li.” Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv, thiab, tshaj ntawd ntxiv, Nws yog ib tug neeg zoo li sawv daws xwb, tiam sis Nws tsis zam txim rau tib neeg rau lawv txoj kev qaug zog hauv qhov kev tsis muaj peev xwm los paub Nws los ntawm lawv tus kheej li; tiam sis, Nws teem txim rau tib neeg vim lawv tej kev txhaum los ntawm lub ntsiab uas yog ib “tug neeg zoo li sawv daws,” Nws ua rau txhua tus uas pom Nws lub cev nqaij daim tawv, cov uas raug rau txim, ces yog li ntawd lawv thiaj li dhau los ua cov khoom fij rau txhua tus uas tsis yog cov tib neeg ntawm tus zaj loj liab ploog haiv neeg. Tiam sis qhov no tsis yog ib qho ntawm cov hom phiaj xub thawj ntawm Vajtswv txoj kev yug los ua neeg. Vajtswv tau los ua cev nqaij daim tawv feem ntau yog los sib ntaus sib tua, hauv cev nqaij daim tawv, nrog rau tus zaj loj liab ploog, thiab los ua kom nws txaj muag los ntawm qhov kev sib ntaus sib tua ntawd xwb. Vim tias Vajtswv lub hwj chim loj muaj pov thawj ntau los ntawm kev sib ntaus sib tua nrog rau tus zaj loj liab ploog hauv cev nqaij daim tawv dua li hauv tus Ntsujplig, Vajtswv tawm tsam hauv cev nqaij daim tawv los qhia kom pom Nws tej dej num thiab qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg. Cov tib neeg suav tsis txheeb tau raug Vajtswv txoj kev yug los ua neeg teem txim “yam tsis muaj kev txhaum li,” thiab vim li ntawd cov tib neeg uas suav tsis txheeb ntawd thiaj li raug muab pov rau hauv dab teb thiab raug ntiab mus rau hauv txoj kev rau txim, thiab raug kev txom nyem hauv cev nqaij daim tawv. Qhov no yog ib txoj kev qhia txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, thiab txawm hais tias cov uas tawm tsam Vajtswv hloov pauv hnub no li cas lawm los xij, Vajtswv tus moj yam ncaj ncees yeej tsis muaj hnub hloov pauv li. Thaum raug teem txim kiag lawm, ces tib neeg yeej yuav raug teem txim mus ib txhis li, yeej tsis muaj hnub muaj peev xwm sawv tau rov qab los dua li lawm. Tib neeg tus moj yam tsis tuaj yeem zoo ib yam li Vajtswv tus. Rau cov uas tawm tsam Vajtswv, cov tib neeg uas ib pliag kub ib pliag txias; lawv ua ywj fab ywj fwj rau sab xis thiab sab laug, nce toj, nqis taug; lawv tsis muaj peev xwm nyob ruaj khov, qee zaum ntxub cov uas tawm tsam Vajtswv ti nkaus lawv cov pob txha, qee zaum nyob ze lawv. Tej xwm txheej niaj hnub no tau tshwm sim los vim tib neeg tsis paub Vajtswv txoj hauj lwm. Vim li cas Vajtswv thiaj li hais cov lus zoo li no tias, “Cov tim tswv, thaum kawg, yeej yog cov tim tswv; Vajtswv, thaum kawg, yeej yog Vajtswv; cov dab, thaum kawg, yeej yog cov dab; cov tsis ncaj ncees yeej tseem yog cov tsis ncaj ncees; thiab cov dawb huv yeej tseem yog cov dawb huv”? Koj tsis tuaj yeem nkag siab qhov no lov? Puas yog Vajtswv tsis nco qab lawm? Yog li ntawd, Vajtswv hais tias, “Raug cais tawm ib tug zuj zus mus raws li lawv hom, thiab pom lawv txoj kev uas tsis paub ceev faj rov qab mus kom ze rau ntawm lawv tsev neeg.” Los ntawm qhov no ces nws tuaj yeem pom tau tias niaj hnub no, Vajtswv twb faib txhua yam mus rau hauv lawv tsev neeg lawm, kom nws thiaj li tsis yog ib lub “ntiaj teb uas tsis paub kawg” ntxiv lawm, thiab tib neeg thiaj li yuav tsis tau koom noj los ntawm tib lub lauj kaub loj ntxiv lawm, tiam sis ua lawv tus kheej tes dej num hauv lawv tus kheej lub tsev, ua raws li lawv tus kheej lub luag hauj lwm lawm xwb. Qhov no yog Vajtswv txoj kev npaj thaum xub thawj thaum uas tsim lub ntiaj teb; tom qab uas raug cais tawm mus raws li nyias hom lawm, ces tib neeg yuav “nyias noj nyias tus kheej pluas mov” lawm xwb, txhais hais tias Vajtswv yuav pib txoj kev txiav txim. Vim li ntawd, cov lus no thiaj li tawm ntawm Vajtswv lub qhov ncauj tuaj hais tias: “Kuv yuav rov txhim kho tus yam ntxwv qub ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg; Kuv yuav rov txhim kho txhua yam kom rov qab zoo li qub thaum xub thawj, yeej hloov pauv hlo txhua yam tiag tiag li, kom txhua yam yuav rov qab mus kom ze rau ntawm Kuv txoj kev npaj.” Qhov no yog kiag lub hom phiaj ntawm tag nrho Vajtswv txoj hauj lwm, thiab nws to taub tsis nyuaj li. Vajtswv yuav ua Nws txoj hauj lwm kom tiav—tib neeg puas tuaj yeem tav tau Nws txoj hauj lwm mas? Thiab Vajtswv puas tuaj yeem rhuav tshem tau txoj kev cog lus tseg uas rhawv muaj rau ntawm Nws thiab tib neeg? Leej twg thiaj li tuaj yeem hloov pauv tau yam uas Vajtswv tus Ntsujplig tau ua tiav lawm? Puas muaj ib tug tib neeg twg tuaj yeem hloov pauv tau?

Nyob rau yav dhau los, tib neeg to taub ib txoj kev cai hauv Vajtswv cov lus: Thaum Vajtswv cov lus raug muab hais tawm, ces cov lus ntawd yuav muaj tseeb sai sai. Tsis muaj qhov cuav nyob rau hauv qhov no li. Vim Vajtswv tau hais tias Nws yuav rau txim rau txhua tus tib neeg, thiab, tshaj ntawd ntxiv, vim Nws tau tshaj tawm Nws txoj kev cai tswj fwm lawm, ces nws thiaj li tuaj yeem pom tau tias Vajtswv txoj hauj lwm tau muab ua mus txog rau ib theem twg lawm. Txoj kev cai tswj fwm uas tau muab tshaj tawm rau txhua tus tib neeg lawm ces yog hais txog lawv lub neej txoj sia thiab tus cwj pwm uas lawv coj rau Vajtswv. Nws tsis tau mus txog rau hauv tus cag; nws tsis tau hais tias nws ua raws li Vajtswv txoj kev npaj tseg ua ntej lawm, tiam sis yog hais txog tib neeg tus cwj pwm thaum lub sij hawm ntawd. Tej kev cai tswj fwm niaj hnub no mas zoo heev thiab tej kev cai tswj fwm ntawd hais txog qhov “txhua tus tib neeg yuav raug cais tawm raws li lawv tus kheej hom, thiab yuav tau txais kev rau txim sib npaug zos nrog lawv cov dej num.” Yog tsis ua tib zoo nyeem, ces yeej tsis pom ib qho teeb meem nyob rau hauv no li. Vim tias nws tsuas yog nyob rau tiam kawg xwb mas Vajtswv thiaj li cais tawm txhua yam mus raws li lawv hom, tom qab nyeem qhov no tag lawm, tib neeg feem coob yeej tseem xav tsis thoob thiab paub tsis meej; lawv tseem coj ib tug cwj pwm uas sov sem so, tsis pom qhov xwm txheej kub ntawm lub sij hawm, yog li ntawd lawv thiaj li muab qhov no saib li ib qho kev ceeb toom xwb. Vim li cas, nyob rau theem no, Vajtswv txoj kev cai tswj fwm, uas tau muab tshaj tawm thoob plaws rau lub qab ntuj khwb lawm, thiaj li tau muab qhia rau tib neeg? Cov tib neeg no puas sawv cev rau txhua tus uas nyob thoob plaws lub qab ntuj khwb? Tom qab ntawd, Vajtswv puas tuaj yeem muaj kev hlub tshua kom ntau txog cov tib neeg no ntxiv lawm? Cov tib neeg no puas tau muaj ob lub taub hau? Thaum Vajtswv rau txim rau cov tib neeg uas nyob thoob plaws lub qab ntuj khwb, thaum txhua yam kev puas tsuaj los raug, lub hnub thiab lub hli yuav muaj kev hloov pauv tshwm sim raws li qhov tshwm sim ntawm tej kev puas tsuaj no, thiab, thaum tej kev puas tsuaj no xaus lawm, lub hnub thiab lub hli twb tau hloov pauv lawm thiab—ces qhov no hu ua “kev hloov pauv.” Txaus hais lawm tias, tej kev puas tsuaj ntawm lub neej yav tom ntej yuav phem heev. Tej zaum hmo ntuj yuav ua nruab hnub, tej zaum lub hnub yuav tsis tshwm tuaj li ib xyoos, tej zaum yuav muaj tshav kub heev rau ntau lub hlis, tej zaum tsuas pom tus duab hli ci rau noob neej lawm xwb, tej zaum yuav muaj tej yam txawv txawv ntawm lub hnub thiab lub hli tshwm tuaj ua ke, thiab lwm yam ntxiv. Lawv qab liag rau ntau yam kev hloov pauv ntawd, thaum kawg, ces sij hawm dhau mus, tej ntawd yuav tau hloov pauv dua tshiab thiab. Vajtswv mob siab rau Nws tej kev npaj rau cov uas yog dab phem ntiag tug. Yog li ntawd, Nws thiaj li txhob txwm hais tias, “Hais txog ntawm noob neej nyob rau hauv lub qab ntuj khwb, txhua tus uas yog dab phem li yuav raug rhuav tshem kom ploj mus.” Ua ntej cov “tib neeg” no qhia lawv qhov tseeb tawm, Vajtswv ib txwm siv lawv los ua dej num rau Vajtswv; vim li ntawd, Nws thiaj li tsis quav ntsej txog lawv tej kev ua, Nws tsis muab “nqi zog” rau lawv thaum lawv ua tau zoo, los sis Nws kuj tsis txiav lawv “tej nqi zog” thaum lawv ua tsis tau zoo li thiab. Vim zoo li no, Nws tsis quav ntsej txog lawv thiab tsis mob siab rau lawv. Nws tsis hloov pauv tam sim ntawd vim yog lawv “txoj kev zoo,” tsis hais lub sij hawm twg los sis qhov chaw twg li, rau qhov tib neeg lub ntsiab tseem ceeb tsis hloov pauv, zoo ib yam li txoj kev cog lus uas rhawv rau ntawm Vajtswv thiab tib neeg, thiab zoo ib yam li ntawd, tib neeg thiaj li hais tias, “Txawm yog hiav txwv yuav nqhuab thiab pob zeb yuav tawg ntsoog ntxaws los yeej tsis hloov pauv li.” Yog li ntawd, Vajtswv thiaj cia li muab cov tib neeg no cais mus raws li lawv hom thiab tsis quav ntsej txog lawv li. Txij li thaum tsim lub ntuj lub ntiaj teb los txog rau niaj hnub no, tus dab phem yeej tsis tau coj nws tus kheej kom zoo li. Nws yeej ib txwm ua rau muaj kev cuam tshuam, kev tsim teeb meem, thiab kev cov nyom. Thaum Vajtswv ua los sis hais lus, tus dab phem ntawd pheej sim los koom, tiam sis Vajtswv tsis quav ntsej txog nws li. Thaum hais txog tus dab phem ntawd, ua rau Vajtswv npau taws tuaj, tsis tuaj yeem tswj tau; vim nkawd tsis yog tib tug ntsujplig, vim li ntawd thiaj li tsis muaj kev sib cuag, tsuas muaj kev nrug deb thiab kev sib cais xwb. Lawv qab liag rau qhov kev qhia tshwm txog xya lub hom thawj ntawd, qhov xwm txheej ntawm lub ntiaj teb txawm cia li phem zuj zus tuaj, thiab txhua yam “ib qho txhawb ib qho nrog rau xya lub hom thawj” ntawd, yeej tsis poob qab ib qho me me li. Thoob plaws Vajtswv cov lus, Vajtswv pom tias tib neeg mas feeb tsis meej, tiam sis lawv yeej tsis tsim los kiag li. Yuav kom mus txog theem siab dua, yuav kom coj tau qhov txhua tus tib neeg ua tau zoo los, thiab tshaj ntawd ntxiv, yuav kom xaus lus tau rau Vajtswv txoj hauj lwm ntawm qhov siab kawg nkaus, Vajtswv thiaj li nug ib co lus nug uas ntev heev, zoo ib yam li tshuab pa rau lawv lub plab kom nruj nreem, yog li ntawd Nws thiaj li ntxiv rau txhua tus tib neeg. Vim tias cov tib neeg no tsis muaj lub siab tseeb, raws li tej xwm txheej tiag tiag, mas cov uas muaj phwj yaws yog cov khoom uas tau raws li tus qauv quag lawm, hos cov uas tsis muaj yog cov khoom seem uas tsis muaj nuj nqis xwb. Qhov no yog Vajtswv txoj kev cheem tsum ntawm tib neeg, thiab lub hom phiaj ntawm lub tswv yim uas Nws hais lus. Tshwj xeeb, thaum Vajtswv hais tias, “Nws puas yog tias Kuv, thaum nyob hauv lub ntiaj teb, tsis zoo ib yam li thaum Kuv nyob saum ntuj ceeb tsheej? Nws puas yog tias Kuv, thaum nyob saum ntuj ceeb tsheej, tsis tuaj yeem nqes los rau hauv lub ntiaj teb? Nws puas yog tias Kuv, thaum nyob hauv lub ntiaj teb, tsis tsim nyog raug coj mus rau saum ntuj ceeb tsheej?” cov lus nug no ua rau pom ib txoj kev meej dua txog qhov tib neeg yuav paub Vajtswv. Los ntawm Vajtswv cov lus los, Vajtswv lub siab nyiam uas kub heev thiaj li raug pom; tib neeg tsis muaj peev xwm tau txais qhov ntawd, thiab Vajtswv pheej tau ntxiv rau tej yam ntxwv ntawd, yog li ntawd thiaj li ceeb toom rau txhua tus tib neeg kom paub tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej uas nyob hauv ntiaj teb, thiab kom paub tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tiam sis ua neej nyob hauv ntiaj teb.

Los ntawm Vajtswv cov lus los ces thiaj li tuaj yeem pom tau tib neeg tej yam ntxwv: “Noob neej txhua tus tau siv dag zog rau Kuv cov lus, ua qhov kev tshawb xyuas txog lawv tus kheej mus rau Kuv txoj kev tshwm ntsej tshwm muag sab nraud, tiam sis lawv txhua tus puav leej ua tsis tiav, lawv lub dag lub zog txi tsis tau txiv, thiab tiam sis ho raug Kuv cov lus ntau ntog thiab tsis muaj peev xwm sawv tau los dua li lawm.” Leej twg thiaj li tuaj yeem to taub Vajtswv txoj kev tu siab? Leej twg thiaj li tuaj yeem nplig tau Vajtswv lub siab? Leej twg thiaj li ua raws li Vajtswv lub siab nyiam rau hauv yam Nws hais kom ua? Thaum tib neeg tsis tawg paj txi txiv lawm, lawv tsis lees paub lawv tus kheej thiab zwm rau Vajtswv tej kev coj kev qhia tiag tiag. Lawv maj mam qhia lawv lub siab tseeb, nyias raug cais mus raws li nyias hom, yog li ntawd thiaj li pom tau tias cov tim tswv lub ntsiab tseem ceeb mas yog mloog Vajtswv lus tiag tiag li. Thiab yog li ntawd, Vajtswv thiaj li hais tias, “Noob neej tau raug qhia tshwm nyob rau hauv nws lub cev qub.” Thaum Vajtswv txoj hauj lwm mus txog rau theem no lawm, ces nws yuav raug ua tiav tag nrho lawm. Saib zoo li Vajtswv tsis hais ib yam dab tsi txog Nws txoj kev ua ib tug qauv zoo rau Nws cov tub thiab cov neeg li, tiam sis ho tsom ntsoov rau kev ua kom txhua tus tib neeg qhia lawv lub cev qub xwb. Koj puas to taub lub ntsiab lus tseeb ntawm cov lus no?

Qhov Dhau Los: Tshooj 24 thiab 25

Ntxiv Mus: Tshooj 27

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No