Tshooj 27

Niaj hnub no, Vajtswv cov lus twb mus txog rau qhov siab kawg nkaus lawm, uas hais tau hais tias, ntu ob ntawm tiam txoj kev txiav txim ntawd twb mus txog rau qhov siab kawg lawm. Tiam sis qhov no tsis yog qhov siab tshaj plaws. Nyob rau lub sij hawm no, Vajtswv lub suab hais lus tau hloov pauv lawm—nws tsis thuam los sis tso dag tso luag, thiab nws tsis rau txim los sis cem li lawm; Vajtswv tau txo lub suab hais lus ntawm Nws cov lus kom sib zog lawm. Tam sim no, Vajtswv pib los “hloov pauv tej kev xav tau” nrog tib neeg lawm. Vajtswv ua ob qho uas yog ua tes hauj lwm ntawm tiam txoj kev txiav txim txuas ntxiv mus thiab nyob rau tib lub sij hawm ntawd kuj qhib txoj kev mus rau ntu hauj lwm tom ntej thiab, kom txhua ntu ntawm Nws tes hauj lwm ib qho xyaw ib qho mus. Ib qho ces yog, Nws hais txog tib neeg “txoj kev tawv ncauj thiab kev rov qab ua li qub,” hos lwm qhov ces yog, Nws hais txog “kev zoo siab thiab kev tu siab ntawm kev raug sib cais tawm thiab tom qab ntawd rov qab los sib koom ua ke nrog rau tib neeg”—txhua yam uas ua kom muaj ib txoj kev xav nyob rau hauv tib neeg lub siab, txhawb txoj kev xav uas loog tag lawm ntawm noob neej lub siab. Vajtswv lub hom phiaj uas hais cov lus no yog pib ua kom txhua tus tib neeg ntog twj ywm rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag nyob rau thaum kawg nkaus kiag, thiab tsuas yog tom qab qhov “uas Kuv tau nthuav tawm Kuv cov dej num kom pom tseeb tseeb lawm xwb, thiaj li ua rau txhua tus paub Kuv los ntawm lawv tus kheej txoj kev ua tsis tau.” Nyob rau lub sij hawm no, tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv mas tseem ntiav ntiav xwb; nws tsis yog txoj kev paub tseeb. Txawm hais tias lawv yuav ua npaum li lawv ua tau los xij, lawv yeej tsis muaj peev xwm ua tau tiav hlo raws li Vajtswv lub siab nyiam li. Niaj hnub no, Vajtswv cov lus twb mus txog rau qhov siab tshaj plaws li lawm, tiam sis tib neeg tseem nyob rau theem pib xwb, thiab tsis muaj peev xwm to taub qhov tseeb txog cov lus hais ntawm no thiab tam sim no li—qhov no qhia tau hais tias Vajtswv thiab tib neeg mas sib txawv deb npaum li deb tau. Nyob rau ntawm qhov kev sib piv yooj yooj yim no, thaum Vajtswv cov lus los mus xaus lawm, ces tib neeg tsuas muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv cov qauv uas qis tshaj plaws xwb. Qhov no yog tej kev uas Vajtswv ua hauj lwm rau hauv cov tib neeg no uas tau raug tus zaj loj liab ploog muab ua qias vuab tsuab tag li lawm, thiab Vajtswv yuav tsum ua li no kom thiaj li ua tau tiav qhov txiaj ntsig zoo. Cov tib neeg ntawm cov pawg ntseeg tau cuab pob ntseg mloog Vajtswv cov lus me ntsis ntxiv lawm, tiam sis Vajtswv txoj kev npaj siab yog qhov tias lawv yuav paub Vajtswv nyob rau hauv Nws cov lus—tsis muaj ib qho txawv li lod? Txawm li cas los xij, raws li tej xwm txheej tam sim no, Vajtswv tsis mob siab rau qhov tib neeg tsis muaj peev xwm ua ntxiv lawm, thiab tas zog hais lus txog qhov tias seb tib neeg puas muaj peev xwm los lees txais yuav Nws cov lus los sis tsis muaj xwb. Raws li Nws lub siab nyiam, thaum Nws cov lus xaus lawm, ces thaum ntawd yuav yog lub sij hawm uas Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb yuav tsum ua tiav log lawm thiab. Tiam sis tes hauj lwm nyob rau lub sij hawm no tsis zoo li yav dhau los lawm. Thaum Vajtswv cov lus hais tawm xaus lawm, ces tsis muaj leej twg yuav paub li; thaum Vajtswv tes hauj lwm xaus lawm, tsis muaj leej twg yuav paub li; thiab thaum Vajtswv lub cev hloov pauv lawm, tsis muaj leej twg yuav paub li. Tej yam zoo li no yog Vajtswv lub tswv yim. Yuav kom zam dhau tej kev iab liam uas Ntxwgnyoog liam thiab tej kev cuam tshuam los ntawm tej kev ua yeeb ncuab ntawd, Vajtswv thiaj li ua hauj lwm yam tsis pub leej twg paub, thiab nyob rau lub sij hawn no cov tib neeg hauv ntiaj teb tsis muaj ib txoj kev xav li. Txawm hais tias tej cim ntawm Vajtswv txoj kev hloov pauv twb tau muab hais tawm ib zaug lawm los xij, yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm nkag siab txoj kev hloov pauv ntawd li, vim rau qhov tib neeg twb hnov qab lawm, thiab lawv tsis cuab pob ntseg mloog txoj kev hloov pauv ntawd li. Vim muaj tej kev tawm tsam sab hauv thiab sab nraud—tej kev puas tsuaj ntawm lub ntiaj teb sab nraud thiab txoj kev hlawv thiab txoj kev yaug kom dawb huv ntawm Vajtswv cov lus—tib neeg thiaj li tsis kam ua hauj lwm hnyav rau Vajtswv ntxiv lawm, vim hais tias lawv khwv khwv rau lawv tus kheej tej hauj lwm xwb. Thaum txhua tus tib neeg mus txog rau ib theem uas tsis lees paub txoj kev paub thiab caum txoj kev yav dhau los lawm, thaum txhua tus tib neeg tau pom lawv tus kheej meej meej lawm, ces lawv yuav ua tsis tau thiab lawv tus kheej yuav tsis muaj ib qho chaw nyob rau hauv lawv lub siab ntxiv lawm. Tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj li yuav ntshaw Vajtswv cov lus tiag tiag, tsuas yog thaum ntawd xwb Vajtswv cov lus thiaj li yuav muaj ib qho chaw nyob rau hauv lawv lub siab tiag tiag, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb Vajtswv cov lus thiaj li yuav dhau los ua lub hauv paus ntawm qhov lawv muaj txoj sia nyob—nyob rau lub sij hawm no, Vajtswv lub siab nyiam thiaj li yuav muaj tiav. Tiam sis cov tib neeg niaj hnub no tseem nyob deb heev ntawm qhov yuav mus txog rau theem no. Lawv ib txhia twb yuav luag tsis txav ib nti li, yog li ntawd Vajtswv thiaj li hais tias qhov no yog “kev rov qab ua li qub.”

Tag nrho Vajtswv cov lus muaj ntau lo lus nug. Vim li cas Vajtswv thiaj li pheej nug tej lus nug zoo li no? “Yog vim li cas lawv tsis tuaj yeem lees txim hloov dua siab tshiab thiab yug dua tshiab li? Yog vim li cas tib neeg thiaj li kam nyob rau hauv lub pas hav iav mus ib txhis dua li ntawm ib thaj chaw ywj pheej tawm ntawm cov av nkos? …” Yav dhau los, Vajtswv ua hauj lwm los ntawm tej kev taw qhia ncaj qha los sis qhia tshwm ncaj qha. Tiam sis tom qab uas tib neeg tau raug mob ntau heev lawm, Vajtswv thiaj li tsis hais lus ncaj qha li no ntxiv lawm. Nyob rau hauv cov lus nug no, tib neeg pom lawv tus kheej tej kev tu ncua thiab lawv to taub txog txoj kev xyaum ua raws. Vim hais tias txhua tus tib neeg puav leej nyiam noj yam uas twb npaj muaj txhij lawm, ces Vajtswv thiaj li hais kom haum li lawv tej lus taij, muab tej ncauj lus rau lawv xav kom lawv thiaj li yuav xav txog cov lus ntawd. Qhov no yog ib kis tseem ceeb ntawm Vajtswv cov lus nug. Raws li ib txwm mas, qhov no tsis yog qhov tseem ceeb txog qee qhov ntawm Nws lwm cov lus nug, piv txwv tias: Puas yog hais tias Kuv tau ua tsis zoo rau lawv lawm? Puas yog hais tias Kuv tau taw qhia rau lawv yuam kev lawm? Puas yog hais tias Kuv tab tom coj lawv mus rau hauv dab teb? Cov lus nug zoo li no qhia txog tej kev xav phem uas nyob rau hauv tib neeg nruab siab. Txawm hais tias lawv lub qhov ncauj tsis ua suab sab txog tej kev xav phem no los xij, hauv lawv lub siab feem ntau ces yeej muaj qhov tsis ntseeg, thiab lawv ntseeg tias Vajtswv cov lus qhia lawv yam tsis muaj nuj nqis li. Raws li ib txwm mas, cov tib neeg zoo li no tsis paub lawv tus kheej, tiam sis thaum kawg lawv yuav lees swb rau Vajtswv cov lus—qhov no yog qhov zam tsis dhau li. Lawv qab ntawm cov lus nug no, Vajtswv kuj hais tias, “Kuv txhob txwm los tsoo txhua haiv neeg kom tawg ua tej pawg me me, tsis hais dab tsi txog ntawm tib neeg tsev neeg kiag li.” Thaum tib neeg lees txais yuav Vajtswv lub npe lawm, yuav ua rau txhua haiv neeg tshee tag nrho, tib neeg yuav maj mam hloov pauv lawv txoj kev xav, thiab yuav tsis muaj tej kev sib raug zoo ntawm leej txiv thiab tus tub, leej niam thiab tus ntxhais thiab tus txiv thiab tus poj niam nyob rau hauv tsev neeg lawm. Tshaj ntawv ntxiv, tej kev sib raug zoo ntawm tib neeg hauv tsev neeg yuav sib nrug deb heev li lawm; lawv yuav ua rau tsev neeg zoo, thiab tej koom txoos uas tsis tu ncua ntawm lub neej txoj sia ntawm yuav luag txhua tsev neeg ntawd tawg kom tag mus. Vim yog qhov no, lub tswv yim uas hais txog “tsev neeg” hauv tib neeg lub siab thiaj li yuav tsis khov zuj zus lawm.

Vim li cas, nyob rau hauv Vajtswv cov lus niaj hnub no, yuav mob siab rau “txoj kev hloov pauv tej kev xav tau” nrog rau tib neeg ua luaj li? Raws li ib txwm mas, qhov no kuj yog ua kom tau tiav hlo ib qho txiaj ntsig tseem ceeb thiab, uas los ntawm qhov uas tej zaum yuav pom tau tias Vajtswv lub siab muaj kev ntxhov siab heev. Vajtswv hais tias, “Thaum Kuv tu siab, leej twg thiaj li yuav nplig Kuv siab los ntawm lawv lub siab?” Vajtswv hais cov lus no vim hais tias Nws lub siab muaj kev tu siab dhau heev lawm. Tib neeg tsis muaj peev xwm saib xyuas txhua yam txog Vajtswv lub siab nyiam, thiab lawv ua txhaum tas li xwb, lawv tshawb xyuas lawv tus kheej tsis tau li, thiab lawv ua raws li lawv nyiam xwb; lawv qis dhau heev lawm, thiab lawv zam txim rau lawv tus kheej tas li thiab tsis mob siab txog Vajtswv lub siab nyiam li. Tiam sis vim hais tias tib neeg tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag los txog ntua rau niaj hnub no lawm, thiab tsis muaj peev xwm tso lawv tus kheej dim li, Vajtswv thiaj li hais tias: “Lawv yuav ua li cas khiav dim lub puab tsaig ntawm tus hma tshaib plab? Lawv yuav ua li cas tso lawv tus kheej dim ntawm nws cov kev tso kav thawj thiab nws tej kev sim siab?” Tib neeg ua neej nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, uas yog ua neej nyob rau hauv tus hma uas tshaib plab lub qhov ncauj ntag. Vim yog qhov no, thiab vim hais tias tib neeg tsis muaj kev paub txog lawv tus kheej thiab pheej ua raws li lawv tus kheej lub siab nyiam tas li thiab ua kev phem kev qias loj heev, Vajtswv thiaj li ntxhov siab. Vajtswv yim hais kom tib neeg nco, ces lawv yim zoo siab xwb, thiab lawv yim txaus siab hlo los koom tes nrog Vajtswv. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiab Vajtswv thiaj li yuav sib raug zoo, yam tsis muaj ib txoj kev cais los sis kev nrug deb ntawm nkawv li. Niaj hnub no, txhua tus tib neeg ntiaj teb tos ntsoov hnub uas Vajtswv los txog xwb, yog li ntawd tib neeg ntiaj teb thiaj li tsis mus rau tom ntej li. Tiam sis Vajtswv hais tias: “Thaum Lub Hnub ntawm kev ncaj ncees tshwm tuaj, Sab Hnub Tuaj yuav ci ntsa iab, thiab tom qab ntawd nws yuav ci ntsa iab thoob plaws lub qab ntuj khwb, txog ntua rau txhua tus.” Muab ua lwm lo lus hais ces, thaum Vajtswv hloov pauv Nws lub cev lawm, Sab Hnub Tuaj yuav ci ntsa iab tuaj ua ntej thiab haiv neeg ntawm Sab Hnub Tuaj yuav yog thawj haiv neeg uas raug hloov chaw, tom qab uas cov teb chaws tseem muaj nyob ntawd raug hloov dua tshiab txij ntawm sab qab teb mus rau sab qaum teb lawm. Qhov no thiaj li yog qhov muaj qib muaj duas, thiab txhua yam yuav mus raws li Vajtswv cov lus. Thaum theem no tiav tag lawm, txhua tus tib neeg yuav pom. Vajtswv ua hauj lwm muaj qib muaj duas. Thaum lawv pom hnub no lawm, tib neeg yuav xyiv fab heev. Qhov ntawd pom tau los ntawm Vajtswv txoj kev npaj siab uas ceev tias hnub no twb nyob tsis deb lawm.

Nyob rau hauv cov lus uas tau hais ntawm no niaj hnub no, ntu ob thiab ntu peb ua rau txhua tus uas hlub Vajtswv mob siab los kua muag. Lawv lub siab nkaum rau hauv tus duab ntxoov ntxoo tam sim ntawd, ces txij li thaum ntawd los txhua tus tib neeg muaj kev tu siab loj heev vim yog Vajtswv lub siab. Lawv yuav tsis hnov kaj siab txog ntua thaum uas tom qab uas Vajtswv ua Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb tag lawm. Qhov no yog txoj kev dav dav. “Muaj kev chim siab nyob rau hauv Kuv lub siab, nrog rau ib txoj kev tu siab. Thaum Kuv ob lub qhov muag pom tib neeg tej dej num thiab lawv txhua lo lus thiab txoj kev ua uas qias neeg, ua rau Kuv npau taws tuaj, thiab hauv Kuv lub siab muaj ib txoj kev paub zoo dua txog tej kev tsis ncaj ncees ntawm noob neej lub ntiaj teb, uas haj yam ua rau Kuv tu siab; Kuv xav ua kom tib neeg lub cev nqaij daim tawv xaus kiag mus tam sim ntawd. Kuv tsis paub tias xyov yog vim li cas tib neeg thiaj li tsis muaj peev xwm yaug lawv tus kheej lub cev nqaij daim tawv kom dawb huv, xyov yog vim li cas tib neeg thiaj li tsis tuaj yeem hlub lawv tus kheej lub cev nqaij daim tawv. Puas yog hais tias ‘tes hauj lwm’ ntawm lub cev nqaij daim tawv loj heev li?” Nyob rau hauv Vajtswv cov lus niaj hnub no mas, Vajtswv tau tab meeg hlo nthuav tawm tag nrho txoj kev ntxhov siab nyob hauv Nws lub siab rau tib neeg, yam tsis zais ib yam dab tsi li. Thaum cov tub txib qaum ntuj ntawm lub ceeb tsheej thib peb ntaus suab nkauj rau Nws mloog, Vajtswv yeej tseem ntshaw cov tib neeg hauv ntiaj teb, thiab nws yog vim qhov no Vajtswv thiaj li hais tias, “Thaum cov tim tswv ntaus suab nkauj qhuas Kuv, qhov no tsis tuaj yeem pab tau tiam sis do Kuv txoj kev khuv leej rau tib neeg xwb. Kuv lub siab tam sim no puv npo kev tu siab, thiab nws yeej tshem tsis tau Kuv Tus Kheej tawm ntawm txoj kev mob no mus li.” Nws yog vim qhov laj thawj no Vajtswv thiaj li hais cov lus uas hais tias: “Kuv yuav kho tej kev tsis ncaj ncees hauv noob neej lub ntiaj teb. Kuv yuav ua Kuv txoj hauj lwm los ntawm Kuv tus kheej txhais tes kom thoob plaws lub ntiaj teb, txwv Ntxwgnyoog ntawm qhov ua rau Kuv cov tib neeg raug mob, txwv cov yeeb ncuab ntawm qhov ua raws li lawv nyiam. Kuv yuav ua Vajntxwv nyob hauv lub ntiaj teb thiab tshais Kuv lub zwm txwv mus rau qhov ntawd, ua kom Kuv cov yeeb ncuab txhua tus poob mus rau hauv av thiab lees lawv tej kev txhaum rau ntawm Kuv lub xub ntiag.” Vajtswv txoj kev tu siab ua rau Nws muaj txoj kev ntxub cov dab phem tuaj, yog li ntawd Nws thiaj li nthuav tawm rau cov neeg coob coob ua ntej tias cov dab phem ntawd yuav xaus mus li cas. Qhov no yog Vajtswv tes hauj lwm. Vajtswv yeej ib txwm xav rov los koom nrog rau txhua tus tib neeg ua ke thiab los muab tiam qub ntawd xaus mus. Txhua tus tib neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb txawm pib txav—qhov ntawd hais tau hais tias, txhua tus tib neeg uas nyob thoob plaws lub qab ntuj khwb tab tom to taub qhov tseeb txog Vajtswv txoj kev coj qhia. Vim li ntawd, lawv tej kev xav thiaj li tig los tawm tsam lawv cov huab tais. Tsis ntev ntawd, cov tib neeg ntawm lub ntiaj teb yuav tawg mus ua kev kub ntxhov quav niab thiab cov thawj coj ntawm txhua lub teb chaws yuav khiav ntawm txhua txoj xub ke mus, ces thaum kawg raug lawv cov tib neeg muab cab mus rau ntawm qhov chaw txiav caj dab xwb. Qhov no yog qhov xaus kawg nkaus ntawm cov dab phem cov vajntxwv; thaum kawg, lawv tsis muaj leej twg yuav khiav dim li, thiab lawv txhua tus yuav tsum hla qhov ntawd mus xwb. Niaj hnub no, cov uas “ntse” twb pib thim rov qab lawm. Thaum pom tias qhov xwm txheej ntawd cia siab tsis tau rau lawm, lawv siv lub hwv tsam no los thim rov qab thiab khiav kom dim tej kev txom nyem ntawm txoj kev puas ntsoog. Tiam sis Kuv muab hais yooj yooj yim hais tias, tes hauj lwm uas Vajtswv ua nyob rau tiam kawg yog txoj kev rau txim rau tib neeg nkaus xwb, yog li ntawd cov tib neeg no yuav khiav dim tau li cas? Niaj hnub no yog thawj kauj ruam. Muaj ib hnub, txhua yam hauv lub qab ntuj khwb yuav dhau los ua tsov ua rog; cov tib neeg ntawm lub ntiaj teb yuav tsis muaj thawj coj ib zaug ntxiv li lawm, tag nrho lub ntiaj teb yuav zoo li ib pawg xuab zeb uas xoob xoob lawm xwb, tsis muaj leej twg tswj kav li, thiab tib neeg tsuas yog saib xyuas lawv tus kheej lub neej txoj sia lawm xwb, tsis quav ntsej txog lwm tus li lawm, vim rau qhov txhua yam yog Vajtswv txhais tes tswj lawm xwb—vim yog li no Vajtswv thiaj li hais tias, “Noob neej txhua tus tab tom tsoo ntau haiv neeg kom tawg raws li Kuv lub siab nyiam.” Lub suab uas nrov qeeg nkaws ntawm cov tub txib qaum ntuj cov raj xyu uas Vajtswv hais tam sim no yog ib lub cim lawm—lawv tab tom co lub tswb rau tib neeg, thiab thaum cov raj xyu ntawd rov nrov dua ib zaug ntxiv, ces hnub kawg ntawm lub ntiaj teb twb los txog lawm. Nyob rau lub sij hawm ntawd, tag nrho Vajtswv txoj kev rau txim yuav los raug rau lub ntiaj teb tag nrho; qhov no yuav yog txoj kev txiav txim uas phem kawg, thiab qhov pib ntawm tiam kev rau txim uas raws kev raws cai. Nyob rau ntawm cov neeg Yixayee mas, pheej muaj Vajtswv lub suab los coj lawv kom mus dhau tej xwm txheej uas sib txawv, thiab cov tub txib qaum ntuj los kuj tshwm los rau lawv pom thiab. Cov neeg Yixayee mas tsuas yog ob peb lub hlis xwb yeej tau txhua yam puv npo li lawm, vim hais tias lawv tsis tas yuav tau ua raws li kauj ruam uas tshem lawv tus kheej tawm ntawm tus zaj loj liab ploog cov kuab lom mus, nws yooj yim rau lawv nkag mus rau txoj kev yog raws li ntau hom kev coj qhia. Los ntawm tej kev tsim kho hauv Yixayee los ces pom tau tag nrho lub qab ntuj khwb tus yam ntxwv, thiab qhov no qhia tau tias tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm ceev npaum li cas. “Lub sij hawm los txog lawm! Kuv yuav muab Kuv txoj hauj lwm nthuav tawm, Kuv yuav kav yam li Vajntxwv kav tib neeg!” Yav dhau los, Vajtswv tsuas yog kav saum ntuj xwb. Niaj hnub no, Nws kav hauv ntiaj teb lawm; Vajtswv tau thim tag nrho Nws lub hwj chim rov qab lawm, yog li ntawd thiaj li muaj lus hais tseg ua ntej tias txhua tus tib neeg ntiaj teb yuav tsis tau ua lub neej zoo li noob neej lub neej ntxiv lawm, vim rau qhov Vajtswv yuav rov tsim kho lub ntuj thiab lub ntiaj teb dua tshiab kom muaj qib muaj duas, thiab tsis pub ib tug tib neeg twg los cuam tshuam li. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li pheej rov hais kom tib neeg nco hais tias “lub sij hawm los txog lawm.” Thaum cov neeg Yixayee tau rov qab los tag rau lawv lub teb chaws lawm—nyob rau hnub uas lub Teb Chaws Yixayee zoo rov qab los tag nrho lawm—Vajtswv tes hauj lwm loj thiaj li yuav tiav. Tos sawv daws nco xwb, cov tib neeg uas nyob thoob plaws lub qab ntuj khwb yuav sawv los, thiab ntau haiv neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb yuav poob los zoo li cov hnub qub saum ntuj; kiag tam sim ntawd xwb, lawv yuav puas tsuaj mus. Tom qab saib xyuas lawv tag lawm, Vajtswv yuav tsim tsa lub nceeg vaj uas Nws hlub.

Qhov Dhau Los: Tshooj 26

Ntxiv Mus: Tshooj 28

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No