Tshooj 28

Tib neeg tus yam ntxwv yog qhov hais tias lawv yim nkag siab txog Vajtswv cov lus tsawg, ces lawv yim ua xyem xyav txog Vajtswv txoj kev ua hauj lwm tam sim no. Tiam sis qhov no tsis muaj kev cuam tshuam rau Vajtswv txoj hauj lwm; thaum Nws cov lus mus txog ib theem twg lawm, ces tib neeg lub siab yuav cia li los lawm xwb. Nyob rau hauv lawv lub neej txoj sia, txhua tus rau siab ntso rau Vajtswv cov lus, thiab lawv kuj pib ntshaw txog Nws cov lus thiab, thiab vim yog Vajtswv txoj kev qhia tshwm txuas ntxiv, lawv thiaj li pib ntxub lawv tus kheej. Txawm li ntawd los Vajtswv kuj tseem tau hais ntau hom lus li nram qab no thiab: “Thaum nws tau nkag siab txog txhua yam ntawm Kuv cov lus lawm, tib neeg lub siab loj ib yam nkaus li Kuv cov kev xav lawm thiab, thiab nws cov lus thov yuav tawg paj txi txiv, thiab tsis yog qhov tsis muaj nuj nqis los sis tsis muaj qab hau; Kuv foom koob hmoov rau cov lus thov ntawm noob neej uas muaj lub siab dawb paug, cov uas tsis yog ib txoj kev ua txuj.” Tseeb tiag, tib neeg tsis muaj peev xwm to taub tag nrho txog Vajtswv cov lus, lawv tsuas tuaj yeem to taub saum daim tawv xwb. Vajtswv tsuas yog siv cov lus no los muab ib lub hom phiaj rau lawv kom caum raws xwb, kom ua rau lawv xav tias Vajtswv tsis ua tej yam sib sib xwb, tiam sis ua Nws txoj hauj lwm tiag tiag li; tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj li yuav muaj kev ntseeg los caum raws. Thiab vim tias txhua tus tib neeg tsuas thov pab rau lawv tus kheej xwb, tsis yog rau Vajtswv lub siab nyiam, tiam sis Vajtswv tsis hais kub thiab txias, Nws cov lus yeej ib txwm hais ncaj qha rau tib neeg tus yeeb yam xwb. Txawm hais tias feem ntau cov tib neeg niaj hnub no thov los, lawv tsis muaj lub siab dawb pawg li—nws tsuas yog lam ua txuj xwb. Tus yam ntxwv ntawm txhua tus tib neeg yog qhov hais tias “lawv saib Kuv lub qhov ncauj tam li ib lub tawb puv npo txiv mab txiv ntoo xwb. Txhua tus tib neeg xav tau qee yam los ntawm Kuv lub qhov ncauj. Tsis hais nws yog tej nraim nkoos ntawm tus yam ntxwv, los sis tej kev zais ntawm ntuj ceeb tsheej, los sis cov kev hloov pauv ntawm sab yeeb ceeb, los sis lub hom phiaj ntawm noob neej li.” Vim yog lawv txoj kev xav paub xav pom, tib neeg sawv daws thiaj li txaus siab hlo los tshawb nrhiav rau cov no, thiab tsis xav tau ib yam dab tsi ntawm txoj kev pab txog lub neej txoj sia uas los ntawm Vajtswv cov lus los li. Yog li Vajtswv thiaj li hais tias, “Muaj ntau yam uas tab tom tu ncua nyob rau hauv tib neeg: Nws tsis yog tias cheem tsum ‘tej khoom noj khoom haus’ xwb, tiam sis ntau tshaj ntawd, nws xav tau ‘kev txhawb nqa ntawm sab siab ntsws’ thiab ib ‘txoj kev pab cuam ntawm sab ntsujplig.’” Nws yog tej kev xav phem hauv tib neeg uas tau coj mus rau yam tsis zoo ntawm niaj hnub no lawm, thiab nws yog vim lawv ob lub qhov muag ntawm lub cev “qub qub” uas tsis muaj zog rau yam lawv hais thiab ua, thiab lawv tsuas yog lam ua thiab ua dog ua dig rau txhua yam xwb. Cov no tsis yog cov yam ntxwv ntawm tib neeg lov? Tib neeg tsis tsim nyog maj ceev nrooj thiab txhim kho qhov no, zoo dua li tas zog ua raws li lawv ib txwm ua xwb lov? Tib neeg yuav tau tus txiaj ntsig dab tsi hauv qhov paub txog yav tom ntej? Vim li cas tib neeg thiaj li muaj ib txoj kev txawv txav tom qab uas nyeem Vajtswv cov lus qee lo tag lawm, tiam sis Nws cov lus uas tseem nyob tsis muaj txiaj ntsim li? Thaum Vajtswv hais, piv txwv li, tias, “Kuv muab ib txoj kev kho mob rau tib neeg tus mob kom thiaj li tau txais txiaj ntsig zoo, kom txhua tus yuav tsum raug tsim kho rov qab los rau kev noj qab nyob zoo, thiab yog li ntawd, cia li ua Kuv txoj kev kho mob tsaug, lawv yuav rov qab los nyob raws li lawv ib txwm nyob,” yog vim li cas cov lus no tsis muaj kev cuam tshuam rau hauv tib neeg li? Puas yog hais tias txhua yam uas tau ua tiav los ntawm Vajtswv tsis yog yam uas yuav tsum raug ua tiav los ntawm tib neeg? Vajtswv muaj hauj lwm ua—vim li cas tib neeg tsis muaj ib txoj hau kev taug li? Qhov no tsis tawm tsam Vajtswv lov? Tseeb tiag yeej muaj hauj lwm ntau heev uas tib neeg tsim nyog ua—piv txwv tias, lawv paub ntau npaum li cas txog ntawm “tus zaj loj liab ploog” hauv cov lus “Puas yog nej yeej ntxub tus zaj loj liab ploog tiag tiag li?” Vajtswv qhov hais tias “vim li cas Kuv thiaj li tau nug nej ntau zaus heev?” ntawd qhia hais tias tib neeg tseem tsis paub txog tus yeeb yam ntawm tus zaj loj liab ploog li, thiab tias lawv tseem tsis muaj peev xwm txog kev to taub mus kom tob dua. Qhov no tsis yog txoj tseem tseem hauj lwm uas tib neeg yuav tsum tau ua lov? Yuav ua li cas hais tau tias tib neeg tsis muaj hauj lwm ua? Yog tias qhov ntawd yog qhov teeb meem, ces yam dab tsi thiaj li yog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev yug los ua neeg? Puas yog Vajtswv ua dog ua dig thiab lam ua sab hauv kom mus thoob plaws tej kev xav xwb? Tus zaj loj liab ploog puas tuaj yeem swb hauv txoj kev no?

Vajtswv hais tias, “Kuv twb tau pib lawm, thiab Kuv yuav pib ua thawj kauj ruam ntawm Kuv txoj hauj lwm ntawm kev rau txim uas nyob rau hauv qhov chaw nyob ntawm tus zaj loj liab ploog.” Cov lus no tau hais ncaj qha rau txoj hauj lwm hauv txoj kev dawb huv; cov tib neeg ntawm niaj hnub no twb to taub txog kev rau txim ua ntej lawm, thiab yog li Vajtswv thiaj li hais tias qhov no yog thawj kauj ruam ntawm Nws txoj hauj lwm. Nws tsis yog ua kom tib neeg nyiaj tiv txoj kev rau txim ntawm tej kev puas tsuaj xwb, tiam sis kev rau txim ntawm cov lus. Vim tias, thaum lub suab ntawm Vajtswv cov lus hloov pauv, tib neeg txawm cia li tsis paub li lawm, thiab tom qab ntawd lawv txhua tus puav leej to taub txog kev rau txim. Qhov uas tau ntsib kev rau txim lawm, “nej yuav tab meeg ua nej lub luag hauj lwm thiab yuav tab meeg qhuas Kuv mus thoob plaws txhua daim av, mus ib txhiab thiab ib txhis li!” Cov no yog cov kauj ruam uas nyob hauv Vajtswv txoj hauj lwm—cov kauj ruam ntawd yog Nws txoj kev npaj. Tshaj ntawd ntxiv, cov tib neeg ntawm Vajtswv no yuav tsum pom tej kev ua los ntawm qhov tus zaj loj liab ploog no raug rau txim, yog li kev puas tsuaj twb tau pib raws kev raws cai sab nraud ntawm lawv lawm, nyob rau hauv lub ntiaj teb uas nyob puag ncig lawv. Qhov no yog ib txoj kev los ntawm qhov uas Vajtswv cawm tib neeg kom dim. Lawv tau raug rau txim sab hauv, thiab puas tsuaj sab nraud—qhov no hais tau tias, Vajtswv cov lus muaj tiav lawm. Yog li, tib neeg yeej yuav nyiam kom ntsib kev rau txim dua li kev puas tsuaj, thiab nws yog vim qhov no lawv thiaj li tseem muaj nyob. Nyob rau ib sab, qhov no yog theem uas Vajtswv txoj hauj lwm ua tau los; nyob rau ib sab, nws yog li ntawd kom tib neeg sawv daws thiaj li paub txog Vajtswv tus yam ntxwv. Yog li Vajtswv hais tias, “Thaum lub sij hawm uas Kuv cov tib neeg zoo siab xyiv fab rau Kuv yog thaum uas tus zaj loj liab ploog tau raug rau txim lawm xwb. Kev ua rau cov tib neeg ntawm tus zaj loj liab ploog sawv los thiab tawm tsam nws yog Kuv txoj kev npaj tseg lawm, thiab qhov no yog txoj hau kev uas Kuv ua kom Kuv cov tib neeg zoo tshaj plaws, thiab nws yog ib lub sij hawm zoo heev rau Kuv cov tib neeg txhua tus tau loj hlob rau hauv lub neej.” Yog vim li cas Vajtswv thiaj li hais cov lus no, thiab txawm li ntawd los cov lus no tseem rub tsis tau tib neeg txoj kev mob siab los thiab?

Ntau lub teb chaws muaj kev kub ntxhov loj, vim Vajtswv tus pas twb tau pib ua nws tus qauv nyob rau hauv ntiaj teb lawm. Vajtswv txoj hauj lwm tuaj yeem pom tau nyob rau hauv tus yam ntxwv ntawm lub ntiaj teb. Thaum Vajtswv hais tias, “Tej dej yuav nqov, tej roob yuav vau, tej dej loj yuav tawg los ua dej me,” qhov no yog tus pas txoj hauj lwm xub thawj nyob rau hauv ntiaj teb, nrog rau qhov tshwm sim tias “Txhua tsev neeg hauv lub ntiaj teb yuav raug muab sib cais kom tag, thiab txhua haiv neeg hauv lub ntiaj teb yuav raug cais nyias mus nyias; hnub uas yuav rov los sib koom ntawm tus txiv thiab tus poj niam yuav raug ploj mus, leej niam thiab leej tub yuav tsis sib ntsib ib zaug ntxiv li lawm, leej txiv thiab leej ntxhais yeej yuav tsis los ua ke ib zaug ntxiv li lawm. Txhua yam uas txeev muaj nyob hauv ntiaj teb yuav raug Kuv muab rhuav tshem mus.” Tej yam zoo li no yuav yog tus yam ntxwv li ib txwm muaj ntawm tej tsev neeg uas nyob hauv ntiaj teb. Raws li ib txwm muaj mas, nws tsis tuaj yeem yog tus yam ntxwv ntawm lawv txhua tus li, tiam sis nws yog tus yam ntxwv ntawm lawv feem coob. Nyob rau ib sab, nws tab tom hais txog tej xwm txheej uas tau paub los ntawm cov tib neeg ntawm txoj kev yoog raws rau yav tom ntej no. Nws qhia ua ntej hais tias, thaum lawv tau ntsib txoj kev rau txim ntawm cov lus thiab cov ntseeg tau raug muab cob rau kev puas tsuaj lawm, yuav tsis muaj kev sib raug zoo ntawm tsev neeg nyob rau hauv ntiaj teb ntxiv lawm; lawv sawv daws yuav yog cov neeg ntawm Xi-ene, thiab sawv daws yuav coj ncaj ncees nyob rau hauv Vajtswv lub nceeg vaj. Yog li, hnub uas yuav rov los sib koom ntawm tus txiv thiab tus poj niam yuav raug ploj mus, leej niam thiab leej tub yuav tsis sib ntsib ib zaug ntxiv li lawm, leej txiv thiab leej ntxhais yeej yuav tsis los ua ke ib zaug ntxiv li lawm. Thiab yog li, tej tsev neeg ntawm tib neeg hauv ntiaj teb yuav raug muab dua kom ntuag mus, dua kom ua tej dwb daim, thiab qhov no yuav yog txoj hauj lwm kawg uas Vajtswv ua nyob rau hauv tib neeg. Thiab vim tias Vajtswv yuav tsum nthuav tawm txoj hauj lwm no mus kom thoob plaws lub qab ntuj khwb, Nws siv lub hwv tsam los piav qhia lo lus “kev xav” rau tib neeg, yog li tso cai rau lawv los pom tias Vajtswv lub siab nyiam yog los dua tib neeg txhua tus tsev neeg kom ntuag, thiab qhia tias Vajtswv siv kev rau txim los txiav txim rau txhua “tsev neeg tej kev sib cav sib ceg” uas nyob rau hauv noob neej. Yog tsis li ntawd, yeej yuav tsis muaj txoj hau kev coj tau qhov kawg ntawm Vajtswv txoj hauj lwm hauv ntiaj teb los xaus li. Qhov kawg ntawm Vajtswv cov lus yog nthuav tawm noob neej txoj kev uas ua tsis tau zoo uas loj tshaj plaws—lawv txhua tus puav leej nyob rau hauv txoj kev xav—thiab yog li Vajtswv tsis zam lawv ib tug twg kiag li, thiab qhia tshwm tej kev zais uas tau zais tseg rau hauv noob neej txhua tus lub siab lawm. Vim li cas nws nyuaj ua luaj rau tib neeg los cais lawv tus kheej tawm ntawm txoj kev xav no? Puas yog kev ua li ntawd ua dhau tus qauv ntawm lub siab lawm? Lub siab puas tuaj yeem ua tau tiav Vajtswv lub siab nyiam? Txoj kev xav puas tuaj yeem pab tau tib neeg kom dhau txoj kev txom nyem? Raws li Vajtswv pom, txoj kev xav yog Nws tus yeeb ncuab—puas yog qhov no tsis tau hais kom meej meej nyob rau hauv Vajtswv cov lus?

Qhov Dhau Los: Tshooj 27

Ntxiv Mus: Tshooj 29

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No