Tshooj 29

Hais txog txoj hauj lwm uas tib neeg tau ua tiav lawm ntawd mas, muaj ib txhia ntawm txoj hauj lwm ntawd yog ua raws li txoj kev qhia ncaj qha los ntawm Vajtswv los ntag, tiam sis kuj muaj ib feem ntawm txoj hauj lwm ntawd uas Vajtswv tsis tau qhia ncaj qha, uas txaus los qhia lawm tias yam uas Vajtswv tau ua tiav ntawd, niaj hnub no, tseem tsis tau raug muab nthuav tawm tag nrho—qhov no hais tau hais tias, tseem muaj ntau yam heev nyob zais ntshis thiab tseem tsis tau tshwm los. Txawm li cas los xij, muaj qee yam yuav tsum tau muab ua kom tshwm los, hos lwm yam mas yuav tsum tau muab ua kom tib neeg xav tsis thoob thiab paub tsis meej; qhov no yog yam uas Vajtswv txoj hauj lwm cheem tsum. Piv txwv tias, thaum Vajtswv los saum ntuj los txog rau ntawm tib neeg—Nws los txog li cas, Nws los txog rau xaws nkoos twg, los sis seb lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam puas hloov pauv los sis tsis hloov pauv—tej no ua rau tib neeg paub tsis meej. Qhov no kuj yog ua raws li tej xwm txheej tseeb, vim rau qhov noob neej lub cev nqaij daim tawv tsis muaj peev xwm to taub qhov tseeb ncaj qha mus rau sab ntsujplig li. Yog li ntawd, tab txawm hais tias Vajtswv hais meej meej tias Nws tau los saum ntuj los rau hauv ntiaj teb li cas, los sis thaum Nws hais tias, “Hnub uas txhua yam raug tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, Kuv tau los nyob rau hauv tib neeg, thiab Kuv tau siv sij hawm nrog nws nyob nruab hnub thiab hmo ntuj yam kaj siab lug” los xij, cov lus zoo li no ces zoo li ib tug neeg hais lus rau ib lub pob ntoos xwb—uas tsis paub teb ib qho me me li, vim hais tias tib neeg tsis paub ib yam dab tsi txog tej kauj ruam ntawm Vajtswv txoj hauj lwm li. Tab txawm hais tias thaum lawv yeej paub tiag tiag los xij, lawv ntseeg hais tias Vajtswv ya nqis saum ntuj los rau hauv ntiaj teb zoo li ib tug ntxhais qaum ntuj uas tau rov qab yug los nrog tib neeg nyob. Qhov no yog qhov uas tib neeg tej kev xav thiaj li xav tawm xwb. Nws yog vim hais tias tib neeg lub ntsiab tseem ceeb yog qhov tias lawv tsis muaj peev xwm to taub Vajtswv lub ntsiab tseeb, thiab tsis muaj peev xwm to taub qhov tseeb txog sab ntsujplig li. Los ntawm lawv lub ntsiab tseem ceeb nkaus xwb, tib neeg yuav tsis muaj peev xwm ua tau ib tug qauv zoo rau lwm tus, vim hais tias tib neeg yeej xeeb txawm los zoo ib yam xwb, thiab tsis sib txawv li. Yog li ntawd, qhov hais kom tib neeg ua ib tug qauv zoo rau lwm tus xyaum los sis ua dej num li ib tug qauv zoo ntawd tau dhau los ua ib lub npuas dej, nws dhau los ua cov pa ncho tawm hauv dej tuaj lawm xwb. Hos thaum Vajtswv hais tias “tau txais qee yam kev paub los ntawm yam uas Kuv muaj thiab yog,” cov lus no tsuas yog hais los qhia kom pom meej txog txoj hauj lwm uas Vajtswv ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv xwb; muab ua lwm lo lus hais ces, cov lus ntawd hais ncaj qha mus rau Vajtswv lub ntsej muag tseeb—lub hwj chim qaum ntuj, uas feem ntau yog hais txog Nws tus moj yam uas muaj hwj chim qaum ntuj. Qhov ntawd hais tau hais tias, Vajtswv hais kom tib neeg to taub tej yam xws li tias vim li cas Vajtswv thiaj li ua hauj lwm li no, Vajtswv cov lus ua tau dab tsi tiav lawm, yam Vajtswv xav ua kom tiav hauv ntiaj teb ntawd yog dab tsi, yam Nws xav kom tau txais ntawm tib neeg yog dab tsi, tej tswv yim uas Vajtswv hais lus, thiab Vajtswv tus cwj pwm coj rau tib neeg yog zoo li cas. Qhov ntawd hais tau hais tias tib neeg tsis muaj ib yam dab tsi tsim nyog khav txog li—qhov ntawd yog, yeej tsis muaj dab tsi nyob rau hauv lawv uas ua tau ib tug qauv zoo rau lwm tus xyaum li.

Nws yeej yog kiag li ntawd lawm vim yog qhov uas Vajtswv ib txwm muaj nyob hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab vim yog qhov sib txawv ntawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej thiab tus Vajtswv uas nyob hauv lub cev nqaij daim tawv, tus uas zoo li tsis yog yug los ntawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, ces Vajtswv thiaj li hais tias, “Ntau xyoo dhau los uas Kuv tau nyob rau hauv tib neeg, txawm li ntawd los nws yeej ib txwm tseem nyob li qub tsis paub, thiab yeej ib txwm tsis paub Kuv li.” Vajtswv kuj hais tias, “Thaum Kuv cov hneev taw tsuj thoob lub qab ntuj khwb thiab mus txog qhov kawg ntawm lub ntiaj teb, tib neeg yuav pib xav txog nws tus kheej, thiab txhua tus tib neeg yuav los cuag Kuv thiab nyo hau rau ntawm Kuv xub ntiag thiab pe hawm Kuv. Qhov no yuav yog hnub uas Kuv tau ntsej muag, hnub ntawm Kuv rov qab los, thiab kuj yog hnub ntawm Kuv tawm mus thiab.” Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog hnub uas Vajtswv lub ntsej muag tseeb tshwm los rau tib neeg pom. Tiam sis Vajtswv tsis ncua Nws txoj hauj lwm vim yog qhov ntawd xwb, thiab Nws cia li ua txoj hauj lwm uas yuav tsum tau ua kom tiav. Thaum Nws txiav txim, Nws teem txim rau tib neeg raws li lawv tus cwj pwm coj rau tus Vajtswv uas nyob hauv lub cev nqaij daim tawv. Qhov no yog ib co ntsiab lus tseem ceeb ntawm Vajtswv cov lus hais tawm nyob rau lub sij hawm no. Piv txwv li, Vajtswv hais tias, “Kuv tau pib raws kev raws cai thoob plaws lub qab ntuj khwb rau saum qhov kawg ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg lawm. Txij lub sij hawm no mus, txhua tus uas tsis ceev faj tsim nyog raug poob mus rau hauv txoj kev rau txim uas tsis muaj kev hlub tshua li, thiab qhov no tuaj yeem tshwm sim rau lub sij hawm twg los tau.” Qhov no yog lub ntsiab lus ntawm Vajtswv txoj kev npaj, thiab nws kuj tsis yog yam txawv txawv los sis xav tsis thoob li, tiam sis yog txhua feem ntawm tej kauj ruam ntawm Nws txoj hauj lwm. Tib lub sij hawm ntawd, Vajtswv cov neeg thiab cov tub uas nyob txawv teb chaws raug Vajtswv txiav txim raws li txhua yam uas lawv ua nyob rau hauv cov pawg ntseeg, yog li ntawd Vajtswv thiaj li hais tias, “Raws li Kuv ua hauj lwm, txhua tus tim tswv tau pib rau saum kev sib ntaus sib tua nrog Kuv thiab txiav txim siab los ua kom tiav Kuv cov kev xav tau nyob rau hauv theem kawg, kom cov tib neeg hauv lub ntiaj teb nyo hau rau ntawm Kuv xub ntiag zoo ib yam li cov tim tswv, thiab tsis muaj kev xav los tawm tsam Kuv, thiab tsis ua ib yam dab tsi uas ntxeev siab tawm tsam Kuv li. Cov no yog cov zog ntawm Kuv txoj hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb.” Qhov no yog qhov txawv nyob rau hauv txoj hauj lwm uas Vajtswv ua thoob plaws lub ntiaj teb; Nws siv tej kev ntsuas uas sib txawv raws li tus uas lawv tsom rau lawm. Niaj hnub no, cov tib neeg hauv cov pawg ntseeg txhua tus puav leej muaj ib lub siab ntshaw, thiab lawv twb pib los noj thiab haus Vajtswv cov lus lawm—qhov no txaus los qhia lawm tias Vajtswv txoj hauj lwm tab tom mus yuav txog qhov kawg lawm. Tuaj saum ntuj saib los mas zoo ib yam li rov saib mus rau tej ceg ntoo qhuav uas twb yuav tuag thiab tej nplooj ntoos zeeg, uas raug cov cua ntawm lub caij nplooj ntoos zeeg tshuab dua ib zaug ntxiv. Qhov ntawd mloog zoo li ib txoj kev puas tsuaj loj yuav tshwm sim los rau ntawm tib neeg, cuag nkaus li txhua yam tab tom yuav raug kev puas ntsoog. Tej zaum vim yog txoj kev siab muag, thiaj li pheej muaj ib txoj kev tsis zoo siab nyob hauv lub siab, tiam sis muaj ib txoj kev nplig siab uas zoo heev, txawm hais tias yuav sib xyaws nrog rau qee qhov kev tu siab los xij. Tej zaum qhov no yuav yog txoj kev qhia txog Vajtswv cov lus uas hais tias “tib neeg pib tsim los zom zaws, txhua yam nyob hauv lub ntiaj teb nyob muaj qib muaj duas, thiab lub sij hawm ntawm kev muaj sia nyob ntawm lub ntiaj teb yuav tsis muaj ntxiv lawm, vim Kuv twb tau los txog lawm!” Tej zaum yuav ua rau tib neeg xav phem me ntsis tom qab hnov cov lus no lawm, los sis tej zaum lawv yuav tag kev cia siab me ntsis rau Vajtswv txoj hauj lwm, los sis tej zaum lawv yuav tsom ntsoov rau txoj kev xav hauv lawv lub siab heev dua lawm. Tiam sis qhov yuav ua kom tiav Nws txoj hauj lwm hauv ntiaj teb no ua ntej mas, Vajtswv tsis lam cia li muab ib txoj kev dag ntxias uas ruam ruam zoo li no los rau tib neeg li. Yog hais tias koj yeej muaj tej kev xav zoo li no tiag tiag, ces qhov ntawd qhia hais tias koj cuab pob ntseg mloog koj tej kev xav heev dhau lawm, tias koj yog ib tug neeg uas ua raws li koj lub siab siab nyiam xwb thiab tsis hlub Vajtswv li; qhov ntawd qhia hais tias cov tib neeg zoo li no tsom ntsoov rau yam uas tshaj ntuj tsim heev dhau lawm, thiab tsis mloog Vajtswv hais hlo li. Vim yog Vajtswv txhais tes, txawm hais tias tib neeg yuav ua txhua yam kom khiav dim los xij, lawv yeej tsis muaj peev xwm khiav dim qhov xwm txheej no li. Leej twg thiaj li khiav dim Vajtswv txhais tes? Thaum twg es koj lub meej mom thiab tej xwm txheej tsis yog Vajtswv npaj tseg? Txawm hais tias koj raug kev txom nyem los sis tau txais koob hmoov los xij, yog ua li cas koj thiaj li khiav tawm ntawm Vajtswv txhais tes mus? Qhov no tsis yog noob neej ib qho teeb meem tiam sis yog Vajtswv txoj kev cheem tsum tag nrho—leej twg thiaj li yuav muaj peev xwm tsis ua raws vim yog qhov no xwb?

“Kuv yuav siv kev rau txim los nthuav tawm Kuv txoj hauj lwm rau Lwm Haiv Neeg, uas hais tau tias, Kuv yuav siv lub zog los tawm tsam txhua tus uas yog Lwm Haiv Neeg. Raws li ib txwm, txoj hauj lwm no yuav raug ua rau tib lub sij hawm yam li Kuv txoj hauj lwm uas nyob hauv cov uas tau raug xaiv tseg lawm.” Los ntawm lo lus hais tawm ntawm cov lus no, Vajtswv pib ua txoj hauj lwm no thoob plaws lub qab ntuj khwb. Qhov no yog ib kauj ruam ntawm Vajtswv txoj hauj lwm, uas twb tau loj hlob los txog rau theem no lawm; tsis muaj leej twg tig tau txhua yam rov qab li. Kev puas ntsoog yuav saib xyuas ib feem ntawm tib neeg ntiaj teb, ua rau lawv piam sij nrog lub ntiaj teb mus. Thaum lub qab ntuj khwb raug rau txim yam raws kev raws cai lawm, ces Vajtswv yuav tshwm los rau txhua tus tib neeg pom yam raws kev raws cai thiab. Thiab vim yog Nws qhov kev tshwm sim, tib neeg thiaj li raug rau txim. Tshaj ntawd ntxiv, Vajtswv kuj tau hais tias, “Thaum Kuv qhib thooj ntawv raws kev raws cai lawm, thaum ntawd yog thaum uas tib neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb raug rau txim, thaum tib neeg thoob lub ntiaj teb tau raug tej kev sim siab lawm.” Los ntawm qhov no los, ces pom tau meej meej tias lub ntsiab lus ntawm xya lub cim yog lub ntsiab lus ntawm txoj kev rau txim, uas hais tau hais tias, muaj kev puas ntsoog nyob rau hauv xya lub cim ntawd. Yog li ntawd, niaj hnub no, xya lub cim ntawd tseem tsis tau muab qhib; tej “kev sim siab” uas hais txog rau ntawm no yog txoj kev rau txim uas tib neeg raug, thiab nyob rau hauv txoj kev rau txim no, ib pab tib neeg uas lees txais yuav “daim ntawv pov thawj” uas Vajtswv muab los lawm ntawd yuav raug muab tau, thiab lawv yuav yog cov tib neeg uas nyob rau hauv Vajtswv lub nceeg vaj. Cov no yog Vajtswv cov tub thiab cov neeg thaum xub thawj kiag ntag, thiab niaj hnub no lawv tseem tsis tau txiav txim siab, thiab tsuas lam yog pua lub hauv paus rau tej kev ntsib kev pom yav tom ntej xwb. Yog hais tias ib tug neeg twg muaj lub neej txoj sia tseeb, ces lawv yuav muaj peev xwm sawv tau khov kho thaum raug tej kev sim siab, thiab yog hais tias lawv tsis muaj lub neej txoj sia, ces qhov no txaus muab los ua pov thawj qhia lawm tias Vajtswv txoj hauj lwm tsis muaj txiaj ntsig rau lawv li, tias lawv tsuas siv lwm tus kom muaj txiaj ntsig rau lawv xwb, thiab tsis tsom ntsoov rau Vajtswv cov lus li. Vim hais tias qhov no yog txoj hauj lwm ntawm tiam kawg lawm, uas yog los ua kom tiam no kawg mus zoo dua li pheej ua txoj hauj lwm no mus ntxiv xwb, yog li ntawd Vajtswv thiaj li hais tias, “Hauv lwm lo lus, nws yog lub neej uas tib neeg yeej ib txwm tsis tau ntsib dua txij li puag thaum lub sij hawm uas tsim ib puas tsav yam los txog ntua rau niaj hnub tam sim no, thiab yog li Kuv thiaj li hais tias Kuv tau ua tiav txoj hauj lwm uas yeej ib txwm tsis tau ua tiav dua los li,” thiab Nws kuj hais tias, “Vim tias Kuv hnub tau txav los ze rau txhua tus noob neej lawm, vim tias nws tsis tau tshwm nyob deb tiam sis nyob kiag ntawm tib neeg ob lub qhov muag hauv ntej lawm.” Sij hawm dhau mus, Vajtswv tus kheej tau rhuav ntau lub nroog pov tseg, tiam sis cov nroog ntawd tsis muaj ib lub twg raug rhuav tshem kom puas ntsoog mus du lug zoo ib yam li yam uas yuav tshwm sim nyob rau hauv qhov xwm txheej thaum kawg. Txawm hais tias yav dhau los Vajtswv tau rhuav lub nroog Xaudoos pov tseg los xij, lub nroog Xaudoos niaj hnub no yuav tsis raug ua kom zoo li yav dhau los lawm—nws tsis yog raug rhuav pov tseg ncaj qha, tiam sis ua ntej nws yuav raug txeeb tau thiab tom qab ntawd raug txiav txim, ces, thaum kawg, mam li muab rau txim mus ib txhis. Tej no yog tej kauj ruam ntawm txoj hauj lwm, thiab thaum kawg, lub nroog Xaudoos yuav raug rhuav tshem kom ploj mus zoo ib yam nkaus li txoj kev rhuav lub ntiaj teb yav dhau los pov tseg—qhov no yog Vajtswv txoj kev npaj. Hnub uas Vajtswv tshwm los yog hnub uas teem txim rau lub nroog Xaudoos niaj hnub no kom raws kev raws cai, thiab Nws txoj kev qhia tshwm txog Nws Tus Kheej tsis yog vim txoj kev cawm lub nroog Xaudoos ntawd. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li hais tias, “Kuv tshwm rau lub teb chaws uas dawb huv pom, thiab zais Kuv Tus Kheej rau ntawm daim av uas qias vuab tsuab.” Vim hais tias lub nroog Xaudoos niaj hnub no tsis dawb huv, Vajtswv thiaj li tsis tshwm los rau nws pom tiag tiag, tiam sis siv tej kev no los rau txim rau nws—koj tsis tau pom qhov no meej meej lod? Qhov ntawd hais tau hais tias tsis muaj leej twg hauv ntiaj teb no muaj peev xwm pom tau Vajtswv lub ntsej muag tseeb hlo li. Vajtswv yeej tsis tau tshwm los rau tib neeg pom hlo li, thiab tsis muaj leej twg paub tias Vajtswv nyob rau qib ntuj ceeb tsheej dab tsi. Qhov no yog yam uas tau ua rau cov tib neeg niaj hnub no nyob rau qhov xwm txheej no. Yog hais tias lawv yeej yuav tsum pom Vajtswv lub ntsej muag xwb, ces qhov ntawd yeej yuav yog rau thaum lub sij hawm uas lawv hnub kawg raug muab nthuav tawm lawm xwb xwb li, thaum lub sij hawm uas nyias raug cais mus raws li nyias hom. Niaj hnub no, cov lus uas los ntawm lub hwj chim qaum ntuj los qhia ncaj qha rau tib neeg pom, uas hais qhia ua ntej tias tiam kawg rau tib neeg ntiaj teb twb los txog lawm, thiab yuav tsis kav ntev pes tsawg ntxiv lawm. Qhov no yog ib lub cim ntawm tib neeg txoj kev raug tej kev sim siab nyob rau lub sij hawm uas Vajtswv tshwm los rau txhua tus tib neeg pom. Yog li ntawd, txawm hais tias tib neeg xyiv fab rau Vajtswv cov lus los xij, lawv yeej ib txwm muaj ib txoj kev xav uas ntshai, cuag nkaus li ib txoj kev puas tsuaj loj tab tom yuav los raug rau lawv. Cov tib neeg niaj hnub no zoo li cov noog me uas nyob rau ntawm tej thaj av uas khov tag lawm, cuag nkaus li txoj kev tuag yuam kom them nuj nqis rov qab thiab tsis cia lawv muaj txoj kev ciaj sia nyob li. Vim yog tib neeg tshuav nuj nqis uas yog txoj kev tuag, tib neeg txhua tus thiaj li xav tias lawv lub sij hawm kawg twb los txog lawm. Qhov no yog yam uas tab tom tshwm sim nyob rau hauv tib neeg lub siab thoob plaws lub qab ntuj khwb, thiab txawm hais tias qhov ntawd tsis qhia tshwm nyob rau ntawm lawv tej ntsej muag los xij, yam uas nyob rau hauv lawv lub siab tsis muaj peev xwm zais tau kom Kuv ob lub qhov muag tsis txhob pom li—qhov no yog qhov tseeb ntawm tib neeg. Tej zaum, muaj ntau lo lus tsis tau muab siv kom zoo zoo tag nrho—tiam sis nws yog cov lus no kiag uas txaus muab los qhia txog qhov teeb meem lawm. Txhua lo lus uas tau hais tawm hauv Vajtswv lub qhov ncauj tuaj ntawd yuav tsum muaj tiav, txawm hais tias cov lus nawd yuav yog yav dhau los los sis tam sim no los xij; cov lus ntawd yuav ua kom qhov tseeb tshwm los rau ntawm tib neeg lub xub ntiag—ib rooj noj rooj haus loj rau lawv pom—nyob rau lub sij hawm uas lawv yuav pom tsis tseeb thiab paub tsis meej. Koj tseem tsis tau pom meej meej tias niaj hnub no yog tiam twg lawm thiab lod?

Qhov Dhau Los: Tshooj 28

Ntxiv Mus: Tshooj 30

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No