Tshooj 30

Tej zaum ib txhia tib neeg yuav muaj kev to taub tob me ntsis txog Vajtswv cov lus, tab sis tsis muaj leej twg yuav ntseeg lawv tej kev xav li; lawv mas ntshai rwg tsam poob mus rau hauv qhov kev xav phem xwb. Yog li ntawd, lawv thiaj li tau sib hloo nyob rau ntawm txoj kev xyiv fab thiab kev tu siab tas mus li xwb. Yeej hais tau hais tias tag nrho tib neeg lub neej ces yeej muaj kev tu siab puv nkaus xwb; muab qhov no hais ntxiv, ces yeej muaj kev tsim kho kom zoo nyob rau hauv tag nrho tib neeg lub neej txhua hnub, tab sis Kuv yeej hais tau hais tias tsis muaj leej twg tau ib qho kev tso dim nyob rau hauv lub siab txhua hnub li, thiab cuag nkaus li muaj peb lub roob loj loj nias rawv lawv lub taub hau xwb. Yeej tsis muaj ib tug twg uas yuav muaj kev zoo siab thiab kaj siab lug tag hnub nrho hauv lawv lub neej li—thiab txawm yog thaum lawv zoo siab me ntsis, los lawv tsuas yog lam ua kom zoo saib xwb. Nyob hauv lawv lub siab, ces tib neeg yeej ib txwm muaj ib qho kev paub txog qee yam uas ua tsis tau tiav li. Yog li ntawd, lawv lub siab thiaj li tsis ruaj khov; ua lub neej li no, ces zoo li txhua yam mas qhuav qhawv xwb thiab tsis ncaj ncees li, thiab thaum hais txog txoj kev ntseeg Vajtswv, ces lawv yeej khwv heev li thiab tsis muaj sij hawm li, los sis tsis li ntawd ces lawv yeej tsis muaj sij hawm noj thiab haus Vajtswv cov lus li, los sis tsis paub xyov yuav noj thiab haus Vajtswv cov lus li cas es thiaj li yog li. Lawv yeej tsis muaj ib tug twg uas muaj kev kaj siab, kev meej pem thiab kev ruaj khov nyob rau hauv lawv lub siab li. Cuag nkaus li lawv mas nyob rau hauv ib lub qab ntuj uas tsaus nti xwb, cuag nkaus li lawv nyob rau hauv ib qho chaw uas tsis muaj au xis ntsees li, ces qhov no thiaj li ua rau muaj kev cov nyom nyob hauv lawv lub neej. Vajtswv yeej ib txwm hais lus ncaj qha rau tib neeg tej kev qaug zog, Nws yeej ib txwm txo lawv leeg raws—koj yeej tsis tau pom meej txog lub suab lus uas Nws tau hais thoob plaws li lod? Vajtswv yeej ib txwm tsis muab lub cib fim rau tib neeg los lees txim hloov dua siab tshiab, thiab Nws muab tib neeg yuam nyob rau saum “hli” yam tsis muaj au xis ntsees li. Txij puag thaum pib los txog rau niaj hnub no, saib sab nraud ces Vajtswv cov lus yeej tau muab tib neeg tus yeeb yam qhia tshwm lawm, tab sis yeej tsis muaj leej twg pom tseeb tseeb txog lub ntsiab tseeb ntawm cov lus no li. Zoo li tias los ntawm qhov muab tib neeg lub ntsiab tseem ceeb ntawd qhia tshwm, ces tib neeg thiaj li los paub lawv tus kheej thiab yog li ntawd thiaj li paub Vajtswv, tab sis qhov no tsis yog txoj kev hauv lub ntsiab tseeb. Lub suab lus thiab lub ntsiab lus ntawm Vajtswv cov lus qhia kom pom meej meej txog ib qho sib txawv ntawm Vajtswv thiab tib neeg. Nyob rau hauv lawv tej kev xav mas, qhov no ua rau tib neeg ntseeg yam tsis nco ua twb zoo xav hais tias Vajtswv mas yeej mus cuag tsis tau thiab txav tsis tau ti li; Vajtswv coj txhua yam tawm los rau qhov chaw qhib lug, thiab nws zoo nkaus li tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm coj qhov kev sib raug zoo ntawm Vajtswv thiab tib neeg rov mus rau qhov qub uas ib txwm muaj li lawm. Yeej tsis yog ib qho nyuaj li uas yuav pom hais tias lub hom phiaj ntawm Vajtswv cov lus hais tawm ces yog siv cov lus los “qhau” kom tau txhua tus tib neeg, kom ua tau Nws tes hauj lwm tiav hlo. Tej no yog tej theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Tab sis qhov no tsis yog qhov uas tib neeg ntseeg nyob rau hauv lawv nruab siab. Lawv ntseeg hais tias Vajtswv tes hauj lwm ces twb mus ze ze qhov siab tshaj plaws lawm, hais tias nws twb mus yuav txog qhov uas tshwm sim kom pom tau los mus tua kom yeej tus zaj loj liab ploog lawm, ces hais tau hais tias, ua kom cov pawg ntseeg loj hlob tuaj, kom thiaj li tsis muaj leej twg muaj kev xav phem txog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, los sis kom txhua tus thiaj li paub Vajtswv. Tab sis cia peb nyeem qhov Vajtswv hais tias: “Nyob rau hauv tib neeg lub siab, Vajtswv yog Vajtswv, thiab yeej tsis yooj yim sib txuas ncauj txuas lus nrog, hos tib neeg yog tib neeg, thiab yuav tsum tsis txhob ua lwj ua liam yam yooj yooj yim. … Yog vim li ntawd, lawv thiaj li txo hwj chim thiab ua siab ntev tas mus li rau ntawm Kuv xub ntiag; lawv tsis muaj kev sib raug zoo nrog Kuv, vim lawv muaj kev xav phem ntau dhau heev lawm.” Los ntawm qhov no los ces yeej pom tau hais tias, tsis hais Vajtswv yuav hais dab tsi los sis tib neeg yuav ua dab tsi li, tib neeg yeej tsis muaj peev xwm paub Vajtswv kiag li; vim yog tes dej num uas lawv lub ntsiab tseem ceeb ua, tsis hais dab tsi li, lawv ces, txog thaum kawg, yeej tsis muaj peev xwm paub Vajtswv li. Yog li ntawd, Vajtswv tes hauj lwm yuav xaus rau thaum uas tib neeg pom lawv tus kheej li yog cov tub hauv ntuj tawg. Vajtswv tsis tas yuav tso Nws qhov kev npau taws los rau tib neeg li, los sis los teem txim ncaj qha rau lawv li, los sis thaum kawg los muab lawv rau txim mus rau txoj kev tuag kom xaus tag nrho Nws qhov kev cawm tib neeg li. Nws tsuas lam tham pem me ntsis raws li qhov Nws xav kom mus ceev li cas xwb, cuag nkaus li qhov kev ua Nws tes hauj lwm kom tiav hlo ntawd mas cia li lam muaj xwb, tej yam uas ua tiav nyob rau lub sij hawm khoom yam tsis siv dag siv zog ib qho me me hlo li. Saib sab nraud tuaj, mas zoo li kuj muaj me ntsis kev maj kev nrawm rau Vajtswv tes hauj lwm thiab—tab sis Vajtswv yeej tsis tau ua dab tsi li, Nws yeej tsis ua dab tsi li tsuas yog hais lus nkaus xwb. Tes hauj lwm hauv cov pawg ntseeg mas yeej tsis loj npaum li yav dhau los lawm: Vajtswv yeej tsis ntxiv tib neeg, los sis ntiab lawv tawm, los sis muab lawv nthuav tawm qhib lug cia li—tes hauj lwm zoo li ntawd mas dog dig dhau heev lawm. Zoo nkaus li Vajtswv yeej tsis muaj siab ua tes hauj lwm ntawd li. Nws tsuas hais me ntsis txog tej yam uas Nws tsim nyog hais xwb, ces tom qab ntawd Nws tig kiag mus thiab ploj ntais lawm xwb—uas, raws li ib txwm muaj, yog qhov xaus ntawm Nws cov lus hais tawm. Thiab thaum lub sij hawm no los txog lawm, txhua tus tib neeg yuav tsim dheev hauv nruab dab ntub los. Noob neej twb tau tsaug zog yam tub nkeeg ntsuav los tau txhiab txhiab xyoo lawm, lawv yeej tsaug zog cuag tuag thoob plaws li. Thiab tau ntau lub xyoo, tib neeg tsuas khiav rau ub rau no hauv lawv tej dab ntub npau suav xwb, thiab lawv haj tseem quaj nrov nrov rau hauv lawv tej dab ntub npau suav thiab, tsis muaj peev xwm hais txog qhov kev tsis ncaj ncees hauv lawv lub siab li. Yog li ntawd, lawv thiaj li mam “paub tu siab me me hauv lawv lub siab xwb”—tab sis thaum lawv tsim dheev los lawm, lawv yuav nrhiav tau qhov tseeb uas muaj tseeb, thiab qw hais tias: “Yog li ntawd qhov no yog qhov tshwm sim tam sim no!” Yog li ntawd thiaj li hais tias “Niaj hnub no los tib neeg feem coob yeej tseem tsaug zog heev. Tsuas yog thaum lub nceeg vaj zaj nkauj nrov tawm mas lawv mam li rua qhov muag thiab paub tu siab me me hauv lawv lub siab xwb.”

Tsis muaj ib tug twg tus ntsujplig yuav tau raug tso dim li, yeej tsis muaj ib zaug twg uas ib tug twg tus ntsujplig yuav kaj siab lug thiab zoo siab hlo li. Thaum Vajtswv tes hauj lwm raug ua tiav tag nrho lawm, ces tib neeg cov ntsujplig yuav raug tso dim tag nrho, vim txhua tus yuav raug cais tawm mus raws li nyias hom, yog li ntawd ces lawv yuav muaj kev ruaj khov nyob hauv lawv lub siab. Cuag nkaus li tib neeg mas taug kev mus rau tej qhov chaw deb deb thiab lawv lub siab ruaj khov thaum lawv rov los txog tsev lawm. Thaum rov los txog tsev, ces tib neeg tsis hnov zoo li lub ntiaj teb mas qhuav qhawv thiab tsis ncaj ncees li lawm, tab sis yuav nyob kaj siab lug rau hauv lawv tsev. Qhov zoo ntawd ces yuav yog tej xwm txheej rau txhua tus noob neej. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li hais tias, “tib neeg thiaj li tsis muaj peev xwm tso lawv tus kheej dim ntawm Ntxwgnyoog lub voj hlua khi li.” Tsis muaj leej twg muaj peev xwm daws tau lawv tus kheej tawm ntawm thaum uas tseem nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv li. Nyob rau tam sim no, cia peb muab qhov Vajtswv hais txog ntau tus yam ntxwv tiag ntawm tib neeg ntawd tso tseg, thiab tsuas tham txog cov lus zais tob uas Vajtswv tseem tsis tau muab nthuav tawm rau tib neeg xwb. “Tib neeg tau ua qhov muag dub txig saib Kuv yam suav tsis txheeb li, cuag nkaus li Kuv lub cev mas tuaj pos thoob plaws li thiab tsis ntxim nyiam kiag li rau lawv kiag li, ces yog li ntawd tib neeg thiaj li ntxub ntxaug Kuv kawg li, thiab ntseeg hais tias Kuv ces yeej tsis muaj ib qho nuj nqis hlo li.” Txawv ntawm qhov ntawd lawm, qhov tseem tseeb, ces tib neeg lub ntsiab tseeb yeej raug nthuav tawm nyob rau hauv Vajtswv cov lus lawm: Tib neeg lub cev ces yeej tuaj pos koob tsaug puv nkaus, yeej tsis muaj ib qho dab tsi zoo txog lawv li, thiab yog li ntawd Vajtswv txoj kev ntxub tib neeg thiaj li muaj loj zuj zus tuaj, vim tib neeg ces tsuas yog ib niag nploos uas ib ce tuaj pos nyas uas yeej tsis muaj ib qho dab tsi zoo hlo li. Saib qhov ntiav ntiav, ces cov lus no zoo li yog hais txog tib neeg tej kev xav phem txog Vajtswv—tab sis qhov tseeb, ces Vajtswv kos tib neeg ib daim duab raws li lawv tus duab xwb. Cov lus no yog Vajtswv qhov kev piav txog tib neeg, thiab zoo nkaus li Vajtswv tau tsuag ib co kua nplaum nplaum los cam kiag tib neeg tus duab lawm; yog li ntawd, tib neeg tus duab thiaj li sawv tau ntseg ntso hauv qab ntuj khwb, thiab tseem ua rau tib neeg yoob tag li thiab. Txij thaum Nws pib hais lus, ces Vajtswv tau npaj Nws cov tub rog yuav ua ib ntsug rog nrog tib neeg. Nws zoo li ib tug kws qhia lej hauv tsev kawm ntawv qib siab uas nthuav kiag qhov tseeb rau tib neeg pom, thiab qhov uas muaj tseeb raws li qhov tseeb uas Nws teev tseg—qhov pov thawj thiab qhov tawm tsam pov thawj—ua rau tib neeg sawv daws cia li ntseeg tag nrho. Qhov no yog lub hom phiaj ntawm tag nrho Vajtswv cov lus, thiab nws yog vim qhov no es Vajtswv thiaj li maj mam muab tej lus uas zais tob tob ntawd cuam rau tib neeg: “Kuv thiaj li, muab xam tag nrho, tsis muaj nuj nqis nyob rau hauv tib neeg lub siab li, Kuv yog ib yam khoom siv hauv tsev uas tsis tas siv los yeej tsis ua cas li.” Tom qab nyeem tej lus no tag lawm, tib neeg thiaj li tau thov hauv lawv lub siab, thiab lawv los paub lawv tej nuj nqis uas lawv tshuav rau Vajtswv, uas ua rau lawv teem txim rau lawv tus kheej, ua rau lawv ntseeg hais tias tib neeg mas yuav tsum tuag xwb, thiab yeej tsis muaj nuj nqi ib qho hlo li. Vajtswv thiaj li hais tias, “Yog vim li no ces Kuv thiaj li nyob rau qhov zoo li niaj hnub no,” uas yog, thaum uas muab txuas rau tej xwm txheej tiag tiag ntawm niaj hnub no, ua rau tib neeg teem txim rau lawv tus kheej. Qhov no tseem tsis yog qhov tseeb thiab lod? Yog koj raug ua kom paub koj tus kheej, ces cov lus zoo li “Kuv yuav tsim nyog tuag tiag tiag!” ntawd puas yuav tawm hauv koj lub qhov ncauj los mas? Tej ntawd ces yog tej xwm txheej tseeb ntawm tib neeg, thiab tsis tsim nyog yuav muab xav txog ntau ntau li—nws tsuas yog ib qho kev piv txwv kom phim xwb.

Nyob rau ib kis, mas thaum Vajtswv thov tib neeg txoj kev zam txim thiab kev zam kev dav, ces tib neeg pom hais tias Vajtswv thuam lawv xwb, hos nyob rau lwm kis, ces lawv kuj pom lawv tus kheej tej kev ntxeev siab thiab—lawv tsuas tos kom Vajtswv Tus Kheej siv zog ua qhov zoo tshaj rau tib neeg xwb. Dhau qhov ntawd lawm, hais txog tib neeg tej kev xav phem, Vajtswv hais tias Nws tsis paub txog tib neeg lub tswv yim rau txoj kev ua neeg los sis tib neeg hom lus li. Yog li ntawd, muaj ib kis ces ua rau tib neeg muab tej lus no coj los piv rau tus Vajtswv uas muaj qab hau, thiab nyob rau lwm kis, ces lawv pom Vajtswv txoj kev npaj siab nyob rau hauv Nws cov lus—Vajtswv thuam lawv, vim lawv to taub hais tias Vajtswv nthuav tawm tib neeg lub ntsej muag tseeb, thiab Nws yeej tsis qhia tib neeg txog Vajtswv tej xwm txheej tseeb li. Lub ntsiab lus xeeb txawm ntawm Vajtswv cov lus ces yeej nthuav tawm tej kev thuam, kev tso dag tso luag, kev hais lus tuam mom, thiab kev ntxub ntxaug rau tib neeg. Cuag nkaus li, nyob rau hauv tag nrho tej lawv ua ntawd, mas tib neeg yuav cai thiab yuav nyiaj xiab; tib neeg mas yog niam ntiav, thiab thaum Vajtswv rua ncauj hais lus, lawv mas ntshai tshee hnyo, ntshai tshaj plaws hais tias tsam qhov tseeb txog lawv ntawd ho raug muab qhia tshwm, ces ua rau lawv txaj muag tsis xav ntsib leej twg hlo li lawm. Tab tsis qhov tseeb yog qhov tseeb. Vajtswv tsis tsum Nws tej kev hais lus tawm vim yog tib neeg “txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab” li, tib neeg haj yam txaj muag tshaj plaws yam tsis muaj ib lo lus piav tau li, ces Vajtswv haj yam ntsia qhov muag ci quv rau lawv lub ntsej muag xwb. Cov lus tawm hauv Nws lub qhov ncauj los ntawd muab txhua tus tib neeg tej kev ua phem tso plhuav rau saum rooj—qhov no yeej ncaj ncees thiab ncaj nruab nrab ntug lawm, qhov no muab hu ua Cheebthiaj,[a] qhov no yog kev txiav txim los ntawm tib neeg lub tsev hais plaub siab tshaj plaws. Yog li ntawd, thaum tib neeg nyeem Vajtswv cov lus, ces lawv plawv cia li nres kiag, lawv ntshav cia li siab tuaj, cuag nkaus li lawv yeej muaj mob tej leeg ntshav hauv lub plawv, cuag nkaus li ib qho mob hlwb nres cia li yuav muab lawv xa mus rau lub ntuj ceeb tsheej sab hnub poob mus cuag lawv tej poj yawm txwv txoob—qhov no yog qhov lawv ua thaum lawv nyeem Vajtswv cov lus. Tib neeg raug ua kom qaug zog los ntawm txoj kev khwv iab khwv daw tau ntau xyoo, lawv thiaj li mob sab hauv tshwm sab nraud, tag nrho lawv ces yeej muaj mob thoob plaws, txij kiag ntawm lub plawv mus rau tej leeg ntshav, hnyuv loj, hnyuv me, plab, ntsws, raum, thiab lwm yam ntxiv. Tsis muaj ib yam hauv lawv lub nrog cev uas yuav tsis muaj mob li. Yog li ntawd, Vajtswv cov lus thiaj li mus tsis txog ib theem uas tib neeg ncav tsis cuag, tab sis tsuas ua kom tib neeg paub lawv tus kheej xwb. Vim tib neeg lub cev mas raug kab mob tas mus li xwb, thiab vim lawv laus lawm, ces hnub lawv tuag kuj los ze zuj zus lawm thiab, thiab yeej tsis muaj kev tig tau rov qab li. Tab sis qhov no tsuas yog ib qho ntawm zaj keeb kwm xwb; lub ntsiab sab hauv tseem tsis tau raug muab nthuav tawm, vim lub hauv paus ntawm tib neeg txoj kev mob ntawd tseem tab tom nrhiav xwb. Qhov tseeb, lub sij hawm uas qhov tag nrho ntawm Vajtswv tes hauj lwm raug ua tiav hlo ntawd mas tsis yog lub sij hawm uas Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb raug ua tiav hlo, vim thaum theem no ntawm tes hauj lwm raug ua tiav hlo lawm, ces yuav tsis muaj kev ua tau tes hauj lwm yav pem suab nyob rau hauv cev nqaij daim tawv lawm, thiab Vajtswv tus Ntsujplig yuav tsum tau ua kom qhov ntawd tiav hlo. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li hais tias, “Thaum Kuv qhib thooj ntawv raws kev raws cai lawm, thaum ntawd yog thaum uas tib neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb raug rau txim, yog lub sij hawm uas Kuv tes hauj lwm mus txog qhov siab tshaj plaws, thaum tib neeg thoob lub ntiaj teb tau raug tej kev sim siab lawm.” Lub sij hawm uas tes hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv raug ua tiav hlo tsis yog thaum uas Vajtswv tes hauj lwm mus txog qhov siab tshaj plaws—qhov siab tshaj plaws ntawm no mas tsuas yog hais txog tes hauj lwm ntawm theem no xwb, thiab tsis yog qhov siab tshaj plaws ntawm tag nrho qhov kev npaj cawm tib neeg. Yog li ntawd, Vajtswv tej kev cheem tsum rau tib neeg mas yeej tsis siab li. Nws tsuas hais kom tib neeg paub lawv tus kheej xwb, yog li ntawd thiaj li ua tau theem ntxiv mus ntawm tes hauj lwm, uas Vajtswv txoj kev xav yuav raug ua tiav hlo. Thaum uas Vajtswv tes hauj lwm hloov mus, tib neeg “pawg hauj lwm” kuj hloov mus thiab. Niaj hnub no yog theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau ntiaj teb, thiab yog li ntawd lawv yuav tsum tau ua tes hauj lwm puag hauv tus keeb cag. Nyob rau yav pem suab, mas yuav tsum tau tswj tuav txhua haiv neeg, thiab yog li ntawd lawv yuav raug txib mus rau ntawm “Pawg Txwj Laug Nruab Nrab.” Yog lawv mus ncig txawv teb chaws, lawv yuav tau ua li tej kab ke mus ncig txawv teb chaws. Nyob rau lub sij hawm ntawd ces lawv yuav nyob txawv teb chaws, deb ntawm lawv lub teb chaws heev—tab sis qhov no los yeej tseem yog vim tej kev cheem tsum ntawm Vajtswv tes hauj lwm tib si. Raws li qhov uas tib neeg tau hais tias, “Peb yuav muab peb txoj sia txhiv Vajtswv thaum tim tsum lawm”—qhov no tseem tsis yog txoj kev uas yuav tsum taug nyob rau yav pem suab thiab lod? Leej twg thiaj li tau xyiv fab hlo rau lub neej zoo li ntawd mas? Yus yeej muaj peev xwm mus tsham thoob plaws txhua txhia qhov chaw, mus ncig txawv teb chaws, mus qhuab qhia nyob rau yaj sab, muab lawv tus kheej los yoog kom haum nrog rau tej tib neeg sawv daws, thiab lawv kuj muaj peev xwm tham tau txog tej xwm txheej tseem ceeb ntawm haiv neeg nrog rau cov tswv cuab qib siab ntawm tej koom haum; thiab thaum tim tsum lawm, lawv tus kheej thiaj li tau saj kiag lub neej hauv dab teb, tom qab uas lawv tau rov los thiab tseem muaj peev xwm tau xyiv fab hlo rau tej koob hmoov saum ntuj ceeb tsheej—tej no tseem tsis yog tib neeg tej koob hloov thiab lod? Leej twg piv tau rau Vajtswv? Leej twg tau mus tsham thoob plaws txhua lub teb chaws? Qhov tseeb, tib neeg yuav muaj peev xwm to taub me ntsis txog Vajtswv ib co lus yam tsis tas yuav muaj kev taw qhia los sis piav qhia li—tsuas yog hais tias lawv tsis muaj kev ntseeg lawv tus kheej xwb, uas yog qhov uas muab Vajtswv tes hauj lwm rub kom ntev ntxiv los txog niaj hnub no. Vim tib neeg plam ntau yam dhau heev lawm—raws li Vajtswv hais, “lawv tsis muaj dab tsi li”—tes hauj lwm niaj hnub no mas tsim kev nyuaj tshaj plaws rau lawv li; dhau qhov ntawd lawm, lawv txoj kev qaug zog tau, raws li ib txwm muaj, thaiv Vajtswv lub qhov ncauj—thiab tej no tseem tsis yog kiag qhov uas khuam Vajtswv tes hauj lwm thiab lod? Koj tseem tsis pom qhov no thiab lod? Tag nrho tej uas Vajtswv hais ces yeej muaj lub ntsiab lus zais rau hauv. Thaum Vajtswv hais lus, Nws tsawv nkaus qhov teeb meem ntawm tes, thiab zoo li ib zaj dab neeg, tag nrho cov lus uas Nws hais mas yeej muaj lub ntsiab lus tob heev. Tej lus yooj yooj yim no yeej muaj lub ntsiab lus tob heev, thiab yog li ntawd thiaj li qhia tau txog tej xwm txheej zoo—qhov no tseem tsis yog qhov uas Vajtswv cov lus ua tau zoo tshaj plaws thiab lod? Koj puas paub qhov no mas?

Lus taw qhia:

a. Cheebthiaj: Lo lus no mas yog siv coj los hais txog ib tug neeg txiav txim uas ncaj ncees heev nyob rau puag thaum Suav Teb tseem muaj huab tais kav.

Qhov Dhau Los: Tshooj 29

Ntxiv Mus: Tshooj 31

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No