Tshooj 4

Yog yuav cheem tib neeg kom tsis txhob tig tob hau thiab tswj tsis tau lawv tus kheej tom qab uas tau hloov ntawm sab tsis zoo los mus rau sab zoo, nyob rau hauv tshooj dhau los ntawm Vajtswv cov lus, thaum uas Vajtswv tau hais Nws cov lus txib uas kom Nws cov neeg yuav tsum ua—thaum uas Vajtswv tau qhia rau neeg txog Nws txoj kev xav nyob rau theem no ntawm Nws txoj kev cawm tib neeg—Nws muab lub cib fim rau kom xav txog Nws tej lus, kom pab lawv txiav txim siab ua kom tau li Vajtswv txoj kev xav rau thaum kawg. Thaum tib neeg tej yam ntxawv zoo, ces Vajtswv pib nug kiag tam sim ntawd txog lwm fab ntawm qhov teeb meem. Nws nug ib kab lus nug uas nyuab heev rau tib neeg xav kom tawm: “Koj txoj kev hlub rau Kuv puas tau dub tsuas tej yam tsis huv? Koj txoj kev ua siab ncaj rau Kuv puas dawb huv thiab tag siab tag ntsws nrho? Koj qhov kev paub Kuv puas yog qhov tseeb? Kuv tau qhov chaw loj npaum li cas nyob hauv nej lub siab?” Thiab ntxiv mus. Nyob rau thawj ib nrab ntawm pawg lus ntawd, tsis xam ob qho lus cem, qhov seem ces muaj tag nrho yog lus nug xwb. Ib nqe lus nug ncaj qha—“Kuv tej lus puas raug daim phiaj nyob hauv nej?—mas haum kawg nkaus. Nws raug kiag daim phiaj nyob rau feem ntau ntawm tej yam uas zais tob nyob rau hauv tib neeg lub siab, ua rau lawv nug lawv tus kheej yam tsis nco xav li hais tias: “Kuv puas ua siab ncaj tiag rau hauv kuv txoj kev hlub Vajtswv?” Nyob rau hauv lawv lub siab, tsis tas xav li los neeg yeej nco qab txog lawv tej kev ntsib kev pom hauv tej kev ua dej num: Lawv ces raug kev zam txim rau tus kheej, kev qhuas tus kheej ncaj ncees, kev saib tus kheej tseem ceeb, kev txaus siab rau tus kheej, kev txaus siab rau tej uas yus muaj, thiab kev khav theeb tus kheej ntawd muab laum tag nrho li. Lawv zoo li ib tug ntses loj uas mag hauv lub vas—tom qab thaum poob mus rau hauv lub vas lawm, nws yeej tsis yooj yim rau lawv nti kom lawv tus kheej dim kiag li. Tshaj qhov ntawd, feem ntau ces lawv ces yeej tsis muaj dab tsi tswj los sis txwv xiav li, lawv hom dag Vajtswv txoj kev ua neeg li sawv daws, thiab muab lawv tus kheej tso ua ntej rau txhua yam uas lawv ua. Ua ntej uas yuav raug hu ua “cov neeg ua Vajtswv tes dej num,” lawv zoo li ib tug me nyuam tsov ua nyuam qhuav yug tau mos mos, muaj zog heev. Txawm hais tias lawv yeej siv zog ntsos rau lub neej mus txog ib nyuag theem, ntau lub sij hawm ces lawv tsuas lam ua kom tas kev tas cai xwb; ib yam li cov qhev, rau Vajtswv ces lawv tsuas lam ua kom zoo li yeej ua lawm xwb. Nyob rau lub sij hawm uas raug muab nthuav tawm hais tias lawv yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num, lawv mas tsuas nroo rau sab tsis zoo xwb, lawv poob qab, lawv muaj kev tu siab, lawv yws txog Vajtswv, lawv mas nyo hau nyes rau txoj kev tu siab qaug zog xwb, thiab tej yam li ntawd ntxiv mus. Txhua kauj ruam ntawm lawv tus kheej zaj dab neeg uas zoo heev thiab tu siab ntawd mas nyob ntev hauv lawv lub siab. Nws tseem ua rau lawv pw tsis tsaug zog, thiab lawv tseem feeb tsis meej rau yav nruab hnub thiab. Lawv ces zoo li tseem raug Vajtswv muab tshem tawm zaum ob thiab, tau poob mus rau hauv Dab Teb, tsis muaj peev xwm khiav dim. Txawm hais tias Vajtswv tsis tau ua dab tsi tshaj qhov uas nug ob peb lo lus nug nyob rau hauv pawg lus thib ib, los nyeem tej ntawd kom ntxaws ntxaws ces qhia tau hais tias Vajtswv lub hom phiaj mas muaj ntau tshaj qhov uas tsuas lam nug cov lus nug no kom zoo li nug lawm xwb; nyob rau hauv tej ntawd mas muaj lub ntsiab lus tob tshaj, ib qho uas yuav tsum tau muab piav kom ntxaws tshaj.

Vim li cas Vajtswv tau hais ib zaug hais tias hnub no, txawm li cas los xij, yog hnub no, thiab vim nag hmo twb dhau lawm, tsis tas yuav rov nco txog yav tag lawm, thiab tab sis nyob rau thawj kab lus ntawm no, Nws nug cov neeg, thiab kom lawv rov xav txog yav tag los? Xav qhov no: Vim li cas Vajtswv ho kom tib neeg tsis txhob nco txog yav dhau los, tab sis ho kom lawv rov xav txog yav dhau los? Ua puas muaj tej yam yuam kev nyob rau hauv Vajtswv cov lus? Puas yog lub hauv paus keeb cag ntawm cov lus no yuam kev lawm? Raws li ib txwm mas, cov uas tsis mob siab txog Vajtswv cov lus yeej tsis nug tej lus nug tob tob li. Tab sis nyob rau tam sim no, tsis tas yuav hais txog qhov no li. Ua ntej tshaj plaws, cia Kuv piav thawj qhov lus nug saum toj no—qhov “vim li cas.” Muaj tseeb, txhua tus yeej paub hais tias Vajtswv tsis hais tej lub qhuav li. Yog tej lus ntawd raug hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj, ces nws yeej muaj ib lub hom phiaj thiab ib qho tseem ceeb rau tej lus ntawd—qhov no ces hais txog lub ntsiab ntawm qhov lus nug. Neeg qhov kev ua tsis tau uas loj tshaj plaws ces yog lawv qhov kev tsis muaj peev xwm hloov lawv tej kev phem thiab qhov kev tswj tsis tau lawv tus yeeb yam qub. Yuav cia tag nrho cov neeg kom paub lawv tus kheej ntxaws dua thiab tseeb dua, ces Vajtswv thiaj li xub coj lawv rov mus xav txog yav dhau los, es kom lawv thiaj li yuav rov xav txog lawm tus kheej tob tshaj ntxiv, thiab yog li ntawd thiaj li yuav paub hais tias tsis muaj ib lo ntawm Vajtswv tej lus li uas yuav yog lus qhuav xwb, thiab hais tias tag nrho Vajtswv tej lus mas yeej tshwm sim rau hauv cov neeg sib txawv rau tej theem uas sib txawv thiab. Nyob rau yav tag los, qhov uas Vajtswv hais tib neeg ces muab tau ib qho kev paub txog Vajtswv me me rau lawv thiab ua rau lawv qhov kev ua siab dawb paug rau Vajtswv ntawd ib nyuag sov siab zog tuaj. Los lus “Vajtswv” mas tsuas muaj li 0.1 feem pua nyob rau ntawm cov neeg thiab nyob rau hauv lawv lub siab xwb. Ua tau ntau npaum li no ces qhia tau kom pom hais tias Vajtswv tau ua tes hauj lwm cawm dim ntau kawg nkaus li. Nws yeej yog ib qho tsim nyog lawm uas hais tias qhov uas Vajtswv ua tau ntau npaum li no nyob rau hauv pawg neeg no—ib pawg uas raug tus zaj loj liab ploog muab ntxias siv thiab raug Ntxwgnyoog nkag rau—ces yog qhov uas lawv tsis tau luag ua raws lawv siab nyiam. Qhov ntawd ces yog vim Vajtswv yeej tsis muaj hnub uas yuav nyob tau ib puas feem pua hauv lub siab ntawm cov neeg uas raug Ntxwgnyoog nkag rau lawm. Yuav ua kom neeg qhov kev paub txog Vajtswv nce siab zog tuaj nyob rau kauj ruam ntxiv mus, ces Vajtswv muab tus yam ntxwv ntawm cov neeg ua Vajtswv tes nej num yav tag los coj los piv rau tus yam ntxwv ntawm Vajtswv cov neeg niaj hnub no, ua li ntawd es kom tsim tau ib qho kev sib txawv uas pom meej meej uas ua rau neeg haj yam txaj muag. Ib yam li Vajtswv hais, nws “tsis muaj ib qho chaw zais nej tej kev txaj muag li.”

Yog li ntawd, vim li cas Kuv thiaj hais tias Vajtswv tsis lam nug tej lus nug es kom zoo li nug lawm xwb? Ib qho kev ua twb zoo nyeem thaum pib txog thaum xaus mas pom tau hais tias, txawm hais tias cov lus nug uas Vajtswv nug ntawd tsis tau muab coj los piav kom ntxaws ntxaws, lawv puav leej hais txog qhov uas seb neeg qhov kev ua siab ncaj rau Vajtswv thiab kev paub txog Vajtswv muaj ntau npaum li cas; lawv hais, muab ua lwm yam lus hais, txog neeg tej xwm txheej tiag, txog cov uas txom nyem, thiab nyuab rau lawv kom qhib siab rau. Los ntawm qhov no ces nws muaj cuab kav ua rau pom tau hais tias neeg lub siab mas me heev, hais tias lawv qhov kev paub txog Vajtswv mas ntiav heev, thiab lawv qhov kev ua siab ncaj rau Nws mas dub tsuas dhau heev lawm thiab tsis dawb huv li. Ib yam li Vajtswv hais, yuav luag txhua tus neeg ces yeej nrhiav teeb meem rau lawv tus kheej nkaus xwb thiab tsuas lam ua es kom hais tias yeej ua lawm xwb. Thaum Vajtswv hais tias, “Nej puas ntseeg tiag tiag hais tias nej yeej tsis muaj dab tsi tsim nyog ua Kuv cov neeg li?” lub ntsiab lus ntawm tej lus no ces yog hais tias nyob rau tag nrho cov neeg, yeej tsis muaj leej twg tsim nyog ua Vajtswv cov neeg hlo li. Tab sis yog yuav kom ua tau ib qho uas tshwm sim tawm los zoo dua, ces Vajtswv thiaj siv kev nug tej lus nug ntawd. Txoj kev no mas siv tau zoo dua tej lus yav tag los, uas yeej ntaus kiag, tsuav kiag, thiab tua kiag neeg, txog ntua qhov uas chob kiag lawv lub siab. Piv txwv hais tias yog Vajtswv hais ib co lus ncaj qha uas npub lawg thiab txaus dhuav heev li “Nej tsis ua siab ncaj rau Kuv, thiab nej qhov kev ua siab ncaj ntawd mas dub tsuas lawm, Kuv yeej tsis muaj ib qho chaw ruaj khov nyob rau hauv nej lub siab…. Kuv yuav tsis cia nej muaj chaw nkaum nej tus kheej, vim nej yeej tsis muaj leej twg uas zoo txaus yuav ua Kuv cov neeg li.” Nej sim muab ob qho los sib piv, thiab txawm hais tias tej ntsiab lus ntawd yeej zoo ib yam nkaus li, tab sis lub suab lus mas sib txawv lawm. Siv lus nug mas tau hauj lwm zoo dua. Yog li ntawd, tus Vajtswv uas ntse heev ntawd thiaj li siv thawj lub suab, uas qhia kom pom tau qhov peev xwm uas Nws hais lus. Qhov no mas tib neeg ua tsis tau, thiab yog li ntawd tos Vajtswv hais tias, “Neeg ces tsuas yog cov lauj kaub tais diav rau Kuv siv xwb. Tib qho sib txawv ntawm lawv ces yog qhov hais tias muaj ib co ces poob qis heev, hos muaj ib co ces muaj nuj nqis heev xwb.”

Thaum neeg nyeem ntxiv mus, Vajtswv cov lus mas los tuab thiab ceev heev, yuav luag tsis muab lub cib fim rau lawv ua pa, vim Vajtswv yeej tsis ua yooj yim rau tib neeg ib zaug li. Thaum uas neeg khuv xim tshaj plaws lawm, Vajtswv mam li ceeb toom rau lawv dua: “Yog nej twb tsis nco qab tag nrho cov lus nug saum toj no, ces qhov no qhia tau hais tias nej yeej nrhiav teeb meem rau nej tus kheej nkaus xwb, hais tias nej tsuas lam ua es kom zoo li yeej lawm xwb, thiab nyob rau thaum lub sij hawm uas Kuv xub npaj ua ntej ntawd los txog, ces nej yuav raug rhuav tshem thiab cuam mus rau hauv lub qhov ntuj uas tob tsis txawj kawg ua zaum thib ob. Tej no yog Kuv cov lus ceeb toom, thiab leej twg los xij uas tsis saib tej lus no tseem ceeb yuav raug Kuv qhov kev txiav txim rau, thiab, nyob rau lub sij hawm teem tseg ntawd, yuav ntsib kev puas ntsoog.” Nyeem tej lus ntawd, ces tib neeg yeej tsuas muaj xav txog qhov uas lawv raug cuam mus rau hauv lub qhov ntuj uas tob tsis muaj chaw kawg nkaus xwb: Thaum yuav raug teeb meem los ntawm kev puas ntsoog, raug kav los ntawm Vajtswv tej kev cai tswj fwm, lawv tus kheej qhov kawg tos ntsoov lawm, vim tau ntev los lawm uas yeej hnov zoo li ntxhov siab, nyuaj siab, mob yooj yim, tsis muaj cuab kav hais txog qhov kev tu siab hauv nruab siab rau leej twg li—piv rau qhov no, lawv xav hais tias cia muab lawv cev nqaij daim tawv ntxuav tawm zoo dua…. Thaum lawv qhov kev xav los txog qhov no, lawv yeej tsuas hais tias ntxhov siab nkaus xwb. Xav txog qhov uas seb lawv zoo li cas nyob rau yav dhau los, lawv zoo li cas niaj hnub no, thiab lawv yuav zoo li cas tag kis, qhov kev tu siab hauv lawv nruab siab loj tuaj, lawv pib cia li tshee tuaj yam tsis xav txog li, thiab yog li ntawd lawv haj yam ntshai Vajtswv tej kev cai tswj fwm. Thaum uas lawv xav hais tias lo lus “Vajtswv cov neeg” mas tej zaum tsuas yog ib qho kev hais lus xwb, qhov kev qw qhuas hauv lawv lub siab yuav tig mus ua kev ntxhov siab. Vajtswv siv lawv qhov chaw tuag los tsoo lawv, thiab nyob rau qhov no, Nws tab tom pib kauj ruam ntxiv mus ntawm Nws tes hauj lwm, ua rau neeg hlab ntsha raug txhib tas mus li, thiab ua rau lawv haj yam hnov hais tias Vajtswv tej kev ua mas yog yam uas xav tsis txog li, hais tias Vajtswv mas ncav tsis cuag li, hais tias Vajtswv mas dawb huv thiab tsis muaj yam dub tsuas li, thiab hais tias lawv yeej tsis zoo txaus yuav ua Vajtswv cov neeg li. Raws li qhov tshwm sim los ntawd, ces lawv thiaj li siv zog li ob npaug los tsim kho lawv tus kheej, tsis tau luag yuav poob qab li lawm.

Ntxiv mus, yuav qhia ib qho kev kawm rau neeg, thiab yuav ua kom lawv paub lawv tus kheej, hwm Vajtswv, thiab ntshai Vajtswv, Vajtswv pib Nws qhov phiaj xwm: “Txij puag thaum lub sij hawm tsim ntiaj teb los txog niaj hnub no, muaj neeg coob heev tau tsis mloog Kuv tej lus thiab ces thiaj raug ntiab tawm thiab rhuav tshem tawm ntawm Kuv txoj kev cawm tib neeg rov los; txog thaum kawg, ces lawv lub cev piam sij hos lawv tus ntsuj plig raug cuam mus rau Dab Teb, thiab niaj hnub no kiag los lawv tseem raug rau txim rau hnyav tshaj plaws li. Muaj neeg coob uas ua raws li Kuv tej lus, tab sis lawv tau tig tawm tsam Kuv tej kev qhuab qhia kom to taub thiab kev qhia kom paub qhov tseeb … thiab ib co….” Tej no yog tej yam piv txwv tiag tiag. Nyob rau hauv tej lus no, Vajtswv tsis yog muab ib qho lus ceeb toom tiag rau neeg ua kom lawv paub txog Vajtswv tej kev ua thoob plaws txhua tiam xwb, tab sis kuj tseem muab txog ib qho lus qhia uas qaij tsawv txog tej uas tab tom tshwm sim nyob rau sab ntsuj plig. Qhov no ua rau neeg paub hais tias tsis muaj dab tsi zoo uas yuav tau los ntawm lawv tej kev tsis mloog lus rau Vajtswv li. Lawv yuav rais mus ua ib qho cim txog txoj kev txaj muag mus ib txhis, thiab lawv yuav rais mus ua qhov kev tshwm sim muaj lub cev rau Ntxwgnyoog, thiab ib daim ntawv theej ntawm Ntxwgnyoog. Nyob rau hauv Vajtswv lub siab, kis no ntawm qhov ntsiab lus mas tsuas theem nrab xwb, vim cov lus no twb ua rau neeg ntshai tshee hnyo thiab xav tsis tawm li lawm. Qhov zoo ntawm qhov no ces yog, thaum neeg tshee thiab ntshai lawm, lawv kuj muab tau qee yam ntsiab lus ntawm sab ntsuj plig—tab sis tsuas yog ib txhia xwb, ces Kuv yuav tsum tau muab ib qho lus tshab txhais me ntsis. Txij kiag ntawm lub rooj vag mus rau lub ntuj sab ntsuj plig ces yeej pom tau hais tias muaj txhua hom ntsuj plig. Txawm li cas los xij, ib txhia nyob rau hauv Dab Teb, ib txhia nyob rau hauv ntuj tawg, ib txhia nyob hauv lub pas hluav taws, thiab ib txhia nyob hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw kawg. Kuv muaj qee yam ntxiv rau ntawm no. Muab hais ntiav ntiav ces, cov ntsuj plig no muab faib tau raws li tej qhov chaw; muab hais ncaj qha ces, txawm li cas los xij, ib txhia ces raug Vajtswv qhov kev qhuab ntuas teem txim rau ncaj qha, thiab ib cov ces raug Ntxwgnyoog lub voj hlua khi, uas yog Vajtswv siv ua coj los ua li. Hais ncaj qha ntxiv, lawv qhov kev qhuab ntuas mas sib txawv raws li qhov sib qhov hnyav ntawm lawv tej xwm txheej. Nyob rau qhov no, cia Kuv piav kom ib nyuag ntau zog. Cov uas raug Vajtswv txhais tes qhuab ntuas ncaj qha ces tsis muaj tus ntsuj plig nyob rau ntiaj teb lawm, ces txhais tau hais tias lawv tsis muaj lub cib fim yuav tau rov mus yug dua tshiab. Cov ntsuj plig uas nyob rau hauv qab ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm—cov yeeb ncuab uas Vajtswv hais txog thaum Nws hais tias “rais mus ua Kuv cov yeeb ncuab”—ces muaj kev sib txuas nrog rau tej xwm txheej hauv ntiaj teb. Ntau hom ntsuj plig dab phem nyob hauv ntiaj teb tag nrho ces yog yeeb ncuab rau Vajtswv, Ntxwgnyoog cov tub teg tub taws, thiab qhov laj thawj uas muaj lawv nyob ces yog ua dej num, ua dej num es kom lawv thiaj li ua tau cov neeg lwj liam khuam Vajtswv tej kev ua. Yog li ntawd, Vajtswv hais tias, “Cov neeg no tsis yog raug Ntxwgnyoog txhom kawv nkaus xwb, tab sis tau rais mus ua neeg txhaum mus ib txhis thiab rais mus ua Kuv cov yeeb ncuab, thiab tawm tsam Kuv ncaj qha.” Ntxiv mus, Vajtswv qhia neeg hais tias qhov kawg yuav zoo li cas rau hom ntsuj plig no: “Cov neeg zoo li ntawd ces yog daim phiaj rau Kuv qhov kev txiav txim rau thaum Kuv chim tshaj plaws.” Vajtswv kuj tau hais qhia kom meej zog txog lawv qhov yam ntxwv tam sim no: “[N]iaj hnub no lawv tseem dig muag, tseem nyob rau hauv lub qhov taub kaw neeg uas tsaus ntuj nti.”

Yuav qhia kom neeg pom txog qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv tej lus, Vajtswv siv ib qho kev piv txwv tseeb coj los ua pov thawj (zaj lus ntawm Povlauj uas Nws hais txog) es kom Nws cov lus ceeb toom ua rau tib neeg ras nco ntsoov kom tob tshaj. Yuav cheem tib neeg kom tsis txhob saib qhov uas hais txog Povlauj ntawd ua ib zaj dab neeg xwb, thiab tiv thaiv kom lawv tsis txhob xav hais tias lawv yog cov nyob ib cag saib xwb—thiab, tshaj qhov ntawd, kom cheem tau lawv kom tsis txhob mus khav txog tej yam uas tshwm sim txhiab txhiab xyoo dhau los lawm uas lawv kawm tau los ntawm Vajtswv—Vajtswv thiaj li tsis tsom ntsees hais ntau ntau txog Povlauj tej kev ntsib kev pom thoob plaws nws lub neej. Tab sis, Vajtswv tsom ntsees hais txog tej yam tshwm sim rau Povlauj thiab txog qhov kawg uas nws ntsib, qhov laj thawj uas Povlauj tawm tsam Vajtswv, thiab Povlauj xaus nws txoj sia rau qhov nws xaus ntawd tau li cas. Qhov uas Vajtswv tsoom ntsees rau ces yog piav qhov tseem ceeb txog qhov uas thaum kawg Nws tau tsis muab Povlauj qhov kev cia siab uas Povlauj ntshaw rau nws li cas, thiab tau nthuav tawm ncaj qha txog Povlauj tus yam ntxwv nyob rau sab ntsuj plig: “Povlauj raug Vajtswv qhuab ntuas ncaj qha.” Vim neeg mas ruam ruam thiab tsis muaj peev xwm to taub dab tsi txog Vajtswv tej lus, Vajtswv thiaj ntxiv ib qho lus tshab txhais (qhov ntxiv mus ntawm cov lus hais tawm), thiab pib hais txog ib qho teeb meem ntawm ib kis uas txawv: “[L]eej twg los xij uas tawm tsam Kuv (tsis yog tawm tsam Kuv tus kheej hauv cev nqaij daim tawv xwb tab sis qhov tseem ceeb tshaj, mas yog Kuv cov lus thiab Kuv tus Ntsujplig—ces hais tau hais tias, Kuv lub hwj chim qaum ntuj), ces yuav tau txais Kuv qhov kev txiav txim nyob rau hauv cev nqaij daim tawv.” Txawm hais tias, muab hais qhov ntiav ntiav, cov lus no zoo li tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog cov saum toj no thiab zoo nkaus li ob qho ntawd tsis muaj dab tsi uas zoo sib thooj, los tsis txhob ceeb: Vajtswv muaj Nws tus kheej tej hom phiaj; cov lus yooj yooj yim ntawm “qhov piv txwv saum toj no ua pov thawj hais tias” ces muab ob qho teeb meem uas zoo li tsis muaj dab tsi sib cuam tshuam ntawd coj los sib xyaws ua ke kiag—qhov no yog qhov kev ntse ntawm Vajtswv tej lus. Yog li ntawd, neeg raug qhia kom tig ras to taub los ntawm qhov uas Povlauj tau ntsib, thiab yog li ntawd, vim yog qhov kev sib txuas zws ntawm cov lus ua ntej thiab lawv qab ntawd, los ntawm qhov kev kawm uas Povlauj muab qhia, lawv nrhiav kev paub Vajtswv ntau tshaj ntxiv, ces yog kiag qhov tshwm sim los uas Vajtswv xav ua kom tau nyob rau hauv cov lus ntawd. Ntxiv mus, Vajtswv hais ib co lus uas muab kev pab thiab kev qhia kom ras to taub rau neeg qhov kev to taub txog lub neej txoj sia. Tsis tas yuav kom Kuv hais qhov no; koj yuav hnov hais tias tej yam no mas to taub yooj yim heev. Qhov uas Kuv yuav tsum piav qhia, txawm li cas los xij, ces yog thaum Vajtswv hais tias, “[T]haum Kuv ua hauj lwm nyob rau hauv qhov kev ua neeg li sawv daws, neeg feem coob yeej tau muab lawv tus kheej coj los ntsuas rau Kuv qhov kev npau ntaws thiab kev muaj tsim, thiab yeej paub me ntsis txog Kuv lub tswv yim thiab tus moj yam lawm. Hnub no Kuv hais thiab ua nyob rau hauv lub hwj chim qaum ntuj, thiab yeej tseem muaj ib co neeg uas yuav pom Kuv txoj kev npau taws thiab kev txiav txim ntawm lawv qhov muag kiag; tshaj qhov ntawd, tes hauj lwm tseem ceeb ntawm qhov thib ob ntawm tiam uas muaj kev txiav txim ces yog ua kom tag nrho Kuv cov neeg paub txog Kuv txoj kev ua nyob rau hauv cev nqaij daim tawv ncaj qha, thiab ua kom tag nrho nej sawv daws pom Kuv tus moj yam ncaj qha.” Ob peb lo lus no xaus Vajtswv tes hauj lwm hauv kev ua neeg li sawv daws thiab pib kiag ntu thib ob ntawm Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam ntawm kev txiav txim yam muaj qib muaj duas, uas yog ua nyob rau hauv lub hwj chim qaum ntuj, thiab qhia ua ntej txog qho xaus ntawm ib pab neeg. Nyob rau qhov no, nws tsim nyog piav qhia hais tias Vajtswv tsis tau hais qhia neeg hais tias qhov no yog ntu thib ob ntawm tiam ntawm kev txiav txim thaum uas lawv rais los ua Vajtswv cov neeg. Tab sis, Nws tsuas piav qhia hais tias qhov no yog ntu thib ob ntawm tiam ntawm kev txiav txim tom qab uas qhia neeg txog Vajtswv txoj kev xav thiab tej hom phiaj uas Vajtswv xav ua kom tiav hlo rau lub sij hawm no, thiab txog kauj ruam kawg ntawm Vajtswv tes hauj lwm hauv ntiaj teb. Tsis tas hais li, nws yeej muaj Vajtswv lub tswv yim nyob rau hauv no thiab. Thaum neeg nyuam qhuav sawv kiag saum txaj los, tib qho uas lawv quav ntsej txog ces yog qhov uas seb lawv puas yuav tuag los tsis tuag, los sis seb lawv tus mob puas yuav muab tshem tawm tau ntawm lawv lub cev mus los tsis tau. Lawv tsis quav ntsej txog qhov hais tias ua lawv lub cev puas yuav hnyav zog tuaj, los sis seb lawv puas yuav hnav tau tej khaub ncaws kom yog. Yog li ntawd, nws tsuas yog thaum uas neeg yeej ntseeg tag nrho hais tias lawv yog ib tug ntawm Vajtswv cov neeg uas hais txog tej yam uas Nws yuav kom ua, ib-kauj-ruam zuj zus, thiab qhia neeg hais tias tiam ntawm niaj hnub no yog dab tsi. Qhov no mas yog vim neeg tsuas muaj lub zog los tsom ntsees rau tej kauj ruam ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg ntawd ob peb hnub tom qab uas lawv zoo rov los xwb, thiab ces qhov no thiaj li yog lub sij hawm zoo tshaj plaws yuav qhia rau lawv. Tsuas yog thaum neeg to taub lawm mas lawv thiaj li pib txheeb xyuas kom meej: Vim qhov no yog ntu thib ob ntawm tiam ntawm kev txiav txim, qhov Vajtswv yuav kom ua ntawd mas nruj tshaj tuaj lawm, thiab kuv tau rais los ua ib tug ntawm Vajtswv cov neeg lawm. Nws yog ib qho yog uas yuav los txheeb xyuas li ntawd, thiab qhov kev txheeb xyuas zoo li no mas tib neeg yeej ua tau; yog li ntawd Vajtswv thiaj li siv qhov kev hais lus li no.

Thaum neeg to taub me ntsis lawm, Vajtswv thiaj rov qab nkag dua mus rau hauv sab ntsuj plig mus hais lus, thiab ces lawv thiaj li rov qab raug mos ntaus dua thiab. Nyob rau ntawm cov lus nug ntau ntau no, txhua tus khawb tob hau, feeb tsis meej, tsis paub xyov Vajtswv qhov kev xav nyob rau qhov twg, tsis paub xyov yuav teb Vajtswv cov lus nug twg, thiab, tshaj qhov ntawd, tsis paub xyov yuav siv yam lus dab tsi los teb Vajtswv cov lus nug. Yus xav tsis thoob xyov yuav luag los yuav quaj li. Rau cov neeg, ces tej lus no zoo nkaus li lawv muaj tej lus zais tob heev nyob rau hauv—tab sis qhov tseeb ces yog kiag fab ntxeev rau qhov ntawd. Ntshe kuv yuav tau ntxiv ib qho lus piav qhia ntxiv rau koj rau ntawm no—nws yuav cia koj lub hlwb so, thiab koj yuav hnov hais tias qhov no yog ib qho uas yooj yim xwb thiab tsis tas yuav xav txog nws li. Qhov tseeb, txawm hais tias nws muaj ntau lo lus, los lawv tsuas muaj ib lub hom phiaj uas Vajtswv tuav rawv xwb: ua kom tau neeg txoj kev ua siab ncaj los ntawm cov lus nug no. Tab sis nws tsis lam zoo hais qhov no ncaj qha, ces Vajtswv thiaj li rov siv cov lus nug dua. Lub suab lus uas Nws hais, txawm li cas los xij, mas muag heev li, tsis zoo li thaum pib kiag li. Txawm hais tias lawv raug Vajtswv nug, los hom kev sib piv txog qhov sib txawv li no ua rau neeg muaj kev kaj siab lawm ntau. Koj los ntshe yuav tau nyeem cov lus nug ib nqe zuj zus; tej no tsis yog cov uas pheej hom hais txog yav dhau los lod? Nyob rau ob peb nqe lus nug uas yooj yim, nws muaj cov ntsiab lus ntau heev li. Ib co mas yog ib qho kev piav txog neeg txoj kev xav: “Nej puas kam txaus siab rau ib lub neej nyob rau hauv ntiaj teb uas zoo li lub uas nyob saum ntuj ceeb tsheej?” Ib txhia mas yog neeg cov “tub rog qhov kev cog lus” uas lawv cog rau ntawm Vajtswv xub ntiag: “Nej puas muaj cuab kav cia nej tus kheej raug Kuv muab tua kom tuag tiag tiag, cia Kuv coj nej tiag tiag, zoo li ib tug yaj?” Thiab ib txhia ntawm cov ntawd mas yog qhov uas Vajtswv yuav kom tib neeg ua: “Yog Kuv tsis hais ncaj qha, koj puas kam tso txhua yam ib ncig ntawm koj tseg thiab cia koj tus kheej rau Kuv siv? Qhov no tsis yog qhov muaj tseeb uas Kuv kom yuav tsum muaj los? …” Lawv kuj muaj Vajtswv qhov kev tsa nto thiab kev txhawb pab rau tib neeg: “Tab sis Kuv hais kom nej tsis txhob nyuab siab rau tej kev tsis ntseeg ntxiv lawm, es kom nej yuav tsum pib ua ntej rau nej qhov kev to taub thiab tuav kom tau qhov tob tshaj plaws ntawm Kuv cov lus. Qhov no yuav tiv thaiv kom nej tsis txhob to taub yuam kev Kuv cov lus, thiab kom tsis txhob to taub tsis meej txog Kuv tej ntsiab lus, thiab ces tsam ho yuam cai rau Kuv tej kev cai tswj fwm.” Thaum kawg, Vajtswv hais txog Nws txoj kev cia siab rau tib: “Kuv vam hais tias nej yuav to taub Kuv qhov kev npaj siab rau nej uas nyob rau hauv Kuv tej lus. Tsis txhob xav txog nej tej yam uas yuav tshwm sim rau yav tom ntej, thiab ua li nej twb txiav txim siab ruaj khov ntawm Kuv xub ntiag lawm hais tias yuav zwm rau hauv Vajtswv txoj kev coj nyob rau hauv txhua yam.” Nqe lus nug kawg mas muaj ntsiab lus tob heev. Nws ua rau kom yus xav-xav paub ntxiv, nws ua rau nws tus kheej txaus qhuas nyob rau hauv neeg lub siab thiab ua rau qhov uas yuav nov qab nws mas tsis yooj yim kiag li, tsuas muaj nrov tawm yam tsis paub xaus li, zoo nkaus li ib lub tswb dai ze lawv lub pob ntseg …

Cov saum toj no yog ob peb lo lus piav qhia rau koj tau siv ua qhia ntxiv.

Qhov Dhau Los: Tshooj 47

Ntxiv Mus: Tshooj 5

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Hais Txog phau Vajluskub (3)

Tsis yog txhua yam hauv phau Vajluskub yuav yog ib co lus teev tseg txog cov lus uas Vajtswv tus kheej tau hais kiag. Phau Vajluskub tsuas...

Tshooj 18

Xob tib laim xwb, txhua tus tsiaj tau raug nthuav tawm hauv nws lub cev tseeb. Yog li kuj ib yam nkaus li ntawd, raug qhia kom paub qhov...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No