Tshooj 31

Vajtswv tus moj yam ces yeej khiav thoob plaws Vajtswv tej lus hais tawm li, tab sis txoj sab tseem ceeb ntawm Nws cov lus ces yog qhia tshwm txog tag nrho noob neej txoj kev ntxeev siab thiab qhia tshwm tag nrho tej yam xws li lawv tej kev tsis mloog lus, kev tawv ncauj, kev coj tsis ncaj nruab nrab ntug, kev tsis ncaj ncees thiab kev tsis muaj peev xwm hlub Vajtswv tiag tiag, zoo nkaus li Vajtswv cov lus twb tau mus txog qhov uas Nws hais tias txhua lub qhov hws ntawm tib neeg lub cev mas yeej muaj kev tawm tsam Vajtswv, tias txawm yog kiag lawv tej hlab ntsha los yeej muaj kev tawv ncauj tawm tsam Vajtswv. Yog tib neeg tsis sim muab tej no coj los saib kom meej, ces lawv yuav tsis muaj peev xwm paub tej ntawd li, thiab yuav tsis muaj peev xwm muab tej ntawd tshem pov tseg li. Qhov no ces hais tau tias, tus kab mob uas tawm tsam Vajtswv ntawd yuav kis nyob rau hauv lawv thiab thaum kawg, ces yuav zoo li lawv cov ntshav dawb rov noj lawv cov ntshav liab, ces ua rau tag nrho lawv lub cev tsis muaj cov ntshav liab li lawm; ces nyob rau thaum kawg, lawv yuav tuag los ntawm tus kab mob luki-mias. Qhov no ces yog tus yam ntxwv tseeb ntawm tib neeg, thiab tsis muaj leej twg yuav tsis lees tau li. Tau yug los rau daim av uas tus zaj loj liab ploog pw chev rau, yam tsawg kawg mas yeej muaj ib yam nyob rau hauv txhua tus neeg uas ua tus qauv thiab piv txwv txog tus zaj loj liab ploog cov toj taug. Yog li ntawd, nyob rau theem no ntawm tes hauj lwm, txoj sab loj uas nyob thoob plaws Vajtswv cov lus ces yog kev paub yus tus kheej, kev tsis lees yus tus kheej, kev tso yus tus kheej tseg, thiab kev tua yus tus kheej. Yeej hais tau hais tias qhov no yog Vajtswv tes hauj lwm tseem ceeb nyob rau tiam kawg, thiab hais tias zeeg hauj lwm no yog cov zeeg uas muaj txhij thiab muaj txhua tshaj plaws ntawm txhua yam—qhov no qhia kom pom hais tias Vajtswv yeej npaj muab tiam no coj los xaus tseg. Tsis muaj leej twg xav txog qhov no li, tab sis nyob rau tib lub sij hawm ntawd, nws yeej yog tej yam uas lawv npaj tos nyob rau hauv lawv tej kev xav lawm. Txawm hais tias Vajtswv tsis tau hais kom meej meej kiag, los tib neeg txoj kev paub mas yeej paub zoo kawg lawm—lawv yeej ib txwm xav tias zoo li lub sij hawm mas luv heev. Kuv hais tau hais tias yog ib tug neeg yim xav txog qhov no, ces nws yim muaj kev paub meej txog tiam ntawd. Tsis yog hais tias pom lub ntiaj teb zoo li ib txwm muaj ces yog li ntawd yuav lov tau Vajtswv cov lus; tab sis, yog kev paub lub ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm los ntawm tej yam uas Vajtswv siv los ua hauj lwm. Vajtswv lub suab hais lus tawm mas yeej muaj ib qho lus zais uas tsis tau muaj leej twg tshawb nrhiav tau li, thiab qhov no ces yog kiag qhov uas tib neeg to taub nyuab tshaj plaws li. Qhov tseem ceeb uas vim li cas tib neeg thiaj li tsis to taub Vajtswv cov lus ces yog qhov hais tias lawv tsis paub lub suab lus uas Vajtswv hais ntawd li—yog lawv paub qhov lus zais no, ces lawv yeej yuav muaj peev xwm paub txog Vajtswv cov lus. Vajtswv cov lus mas yeej ib txwm raws ib lub hauv paus ntsiab lus xwb: ua kom tib neeg paub hais tias Vajtswv cov lus yog txhua yam, thiab daws tau tag nrho tib neeg tej kev cov nyom los ntawm Vajtswv cov lus. Saib raws li qhov tus Ntsujplig pom, ces Vajtswv ua kom Nws tej kev ua ntawd yooj yim; saib raws li qhov tib neeg pom, ces Nws qhia tib neeg tej kev xav phem tshwm tuaj; saib raws li qhov tus Ntsujplig pom, ces Nws hais tias tib neeg tsis ua zoo xav txog Nws txoj kev xav li; thiab saib raws li qhov tib neeg pom, ces Nws hais tias Nws tau saj qhov qab, qhov qaub, qhov iab thiab qhov ntsim ntawm tib neeg txoj kev ntsib kev pom lawm, thiab Nws los nrog cua thiab mus nrog nag, hais tias Nws tau ntsib tau pom kev tsim txom ntawm tsev neeg, thiab tau ntsib tau pom qhov zoo thiab qhov phem ntawm lub neej lawm. Cov lus no mas yog hais los ntawm ntau qhov kev pom heev los. Thaum Nws hais lus rau Vajtswv cov neeg, ces zoo nkaus li tus tub txib saib xyuas vaj tsev hais rau cov qhev, los sis zoo li ib co lub hais kom txaus luag; Nws cov lus ua rau tib neeg ntsej muag liab, tsis muaj chaw nkaum lawv txoj kev txaj muag, cuag nkaus li lawv raug cov nom tswv yav dhau los txhom coj mus tsim txom hnyav heev kom lees txhaum. Thaum Nws hais lus rau Vajtswv cov neeg, Vajtswv tsis raug txwv li cov tub kawm ntawv qib siab uas mus tawm tsam qhia tshwm tej kev coj tsis ncaj ntawm tsoom fwv nruab nrab. Yog hais tias tag nrho Vajtswv cov lus yog kev tuam mom, ces cov lus ntawd yuav yog ib qho nyuab zog rau tib neeg lees txais; yog li ntawd, cov lus uas Vajtswv hais ntawd mas yeej hais ncaj qha xwb; cov lus ntawd yeej tsis muaj tej lus zais rau tib neeg twv li, tab sis tsuas yog qhia ncaj qha txog tib neeg tus yam ntxwv tseeb xwb—qhov no qhia kom pom hais tias Vajtswv txoj kev hlub tib neeg mas tsis yog lo lus xwb, tab sis yeej muaj tiag. Txawm hais tias tib neeg saib qhov muaj tseeb ntawd tseem ceeb, los lawv txoj kev hlub Vajtswv yeej tsis muaj ib qho dab tsi uas muaj tseeb li. Qhov no yog qhov uas tib neeg yeej tsis muaj li. Yog tib neeg txoj kev hlub Vajtswv twb tsis muaj tseeb, ces tag nrho txhua yam yuav qhuav qhawv thiab tsuas yog lub zeem muag cuav xwb, cuag li txhua yam yuav ploj mus vim yog qhov no. Yog hais tias lawv txoj kev hlub Vajtswv loj tshaj lub qab ntuj khwb, ces lawv lub meej mom thiab lub koob meej yuav muaj tseeb, thiab tsis yog qhuav qhawv xwb, thiab txawm yog cov lus no kiag los yuav muaj tseeb thiab tsis qhuav qhawv—koj puas pom qhov no? Koj puas tau pom Vajtswv tej kev cheem tsum rau tib neeg? Tib neeg tsis tsim nyog yuav xyiv fab hlo rau lub meej mom nkaus xwb, tab sis yuav tsum ua neej raws li lub meej mom. Qhov no yog qhov Vajtswv hais kom Vajtswv cov neeg thiab tag nrho tib neeg ua, thiab qhov no tsis yog ib lub tswv yim qhuav qhawv uas loj loj xwb.

Vim li cas Vajtswv ho hais tej yam lus li no, “cuag nkaus li tag nrho tej Kuv ua ces yog npaj ua kom lawv zoo siab xwb, yog qhov uas lawv yeej ib txwm ntxub tej Kuv ua kawg nkaus li”? Koj puas muaj peev xwm hais txog tej kev tshwm sim muaj tiag ntawm tib neeg txoj kev tsis nyiam Vajtswv kiag li? Nyob rau hauv tib neeg tej kev xav phem, mas tib neeg thiab Vajtswv yeej “sib hlub kawg kiag li,” thiab niaj hnub no, tib neeg txoj kev ntshaw Vajtswv tej lus yeej muaj txog ntua qhov uas lawv xav muab Vajtswv nqos kiag ua ib pas xwb—tab sis Vajtswv tseem ho hais tej yam lus li hauv qab no thiab: “Tib neeg ntxub Kuv. Vim li cas Kuv txoj kev hlub thiaj li raug muab tib neeg txoj kev ntxub los them rov qab xwb mas?” Qhov no tseem tsis yog ib qho kev tso kuab tshuaj rau hauv tib neeg thiab lod? Qhov no tsis yog qhov uas tsim nyog muab khawb tawm los thiab lod? Qhov no yog qhov tsis zoo ntawm tib neeg txoj kev caum nrhiav; nws yog ib qho teeb meem loj uas yuav tsum tau muab daws, thiab nws yog tus tsov ntxhuav uas sawv thaiv tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv thiab yog qhov uas yuav tsum tau muab tshem tawm rau tib neeg—qhov no tseem tsis yog qhov tsim nyog ua thiab lod? Vim hais tias, zoo li yam li ib tug npua, tib neeg tsis muaj kev nco tau li thiab tsuas yog ntshaw kev lom zem nkaus xwb, Vajtswv thiaj li muab qhov tshuaj kho kev nov qab rau tib neeg—Nws hais lus ntau zog, hais ntau zog, thiab Nws tsawv nkaus tib neeg lub pob ntseg thiab ua kom lawv ua twb zoo mloog, thiab Nws muab lub ntsaws pob ntseg kom hnov lus zoo rau lawv. Hos hais txog Nws ib co lus, mas hais ib zaug xwb ces yuav daws tsis tau qhov teeb meem; yuav tsum tau muab hais tag los hais ntxiv thiab, vim “tib neeg yeej ua tem toob nco tsis meej nyob rau hauv lawv lub neej, thiab lub sij hawm ntawm tag nrho noob neej lub neej mas yeej ntxhov quav niab xwb.” Nyob rau qhov no, tib neeg yeej raug cawm tau tawm los ntawm tus yam ntxwv uas “lawv nyeem thaum lawv muaj sij hawm, mloog thaum lawv khoom, thiab muab tso tseg thaum lawv tsis muaj sij hawm; yog hais tej lus ntawd rau hnub no, ces lawv mloog, tab sis lawv yuav muab tso plhuav rau tom qab ntawm lawv lub siab, yog hais tias tag kis tsis hais txog lawm.” Hais txog tib neeg tus yeeb yam, ces yog hnub no Vajtswv hais txog lawv tus yam ntxwv tiag thiab lawv muaj kev to taub tag nrho txog nws lawm, ces lawv yuav khuv xim heev—tab sis tom qab ntawd, ces lawv yuav rov mus ua li qub lawm xwb, muab Vajtswv cov lus cuam sis nrog huab nrog cua lawm xwb, thiab tsuas rov mus xav txog qhov uas tau hais los saum toj no thaum uas rov hais kom lawv nco qab xwb. Yog li ntawd, thaum koj ua hauj lwm los sis hais lus, tsis txhob nov qab txog tib neeg lub ntsiab tseem ceeb; nws yuav yog ib qho yuam kev uas muab lub ntsiab tseem ceeb no tshem pov tseg thaum ua hauj lwm. Kev ua txhua yam hauj lwm, nws yog ib qho tseem ceeb heev uas yuav tau hais txog tib neeg tej kev xav phem thaum koj hais lus. Muab hais ncaj qha, ces koj yuav tsum muab koj qhov kev thoob tsib txog Vajtswv cov lus ntxiv rau thiab sib tham nrog lawv. Qhov no yog txoj kev pab cuam rau tib neeg thiab cia kom lawv paub txog lawv tus kheej. Nyob rau qhov kev pab tib neeg raws li lub ntsiab ntawm Vajtswv cov lus, ces thaum kawg yuav ua rau lawv nkag siab txog tib neeg tus yam ntxwv tiag thiab yog li ntawd yuav pab tau rau lawv—thiab zoo li ntawd, ces Kuv yuav tsis hais ntau ntxiv txog Vajtswv cov lus uas taw qhia hais tias “Vajtswv lees txais qhov kev caw mus zaum ntawm ib rooj mov loj nyob rau hauv ntiaj teb” lawm.

Qhov Dhau Los: Tshooj 30

Ntxiv Mus: Tshooj 32

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Hais Txog phau Vajluskub (1)

Yuav txav ze rau phau Vajluskub tau li cas nyob rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv? Qhov no yog ib nqe lus nug ntawm lub hauv paus ntsiab...

Tshooj 20

Tej kev nplua nuj ntawm Kuv tsev neeg mas dhau txoj kev suav lawm thiab piav tsis tau li, txawm li ntawd los tib neeg yeej ib txwm tsis los...

Tshooj 3

Tus Vajntxwv muaj yeej zaum rau saum Nws lub zwm txwv uas muaj yeeb koob. Nws tau ua tiav hlo txoj kev cawm dim thiab tau coj tag nrho Nws...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No