Tshooj 32

Vajtswv cov lus ua rau tib neeg khawb khawb tob hau; cuag nkaus li, thaum Nws hais lus, Vajtswv mas zam tib neeg thiab hais lus rau cua xwb, cuag li Nws yeej tsis muaj ib qho kev xav txog tib neeg tej kev ua kiag li thiab tsis quav ntsej ib qho txog tib neeg tus yeeb yam hlo li, cuag li cov lus Nws hais mas yeej tsis yog hais ncaj nqa rau tib neeg tej kev xav phem hlo li, tab sis zam tib neeg raws li Vajtswv qhov kev npaj siab thaum xub thawj xwb. Vim ntau qhov laj thawj, Vajtswv cov lus mas yeej nkag siab tsis tau thiab to taub tsis tau rau tib neeg hlo li. Qhov no tsis yog ib qho txaus ceeb hlo li. Lub hom phiaj thaum xub thawj ntawm tag nrho Vajtswv cov lus mas tsis yog yuav kom tib neeg txawj ua ib yam dab tsi los sis kom kawm tswv yim ua dab tsi los ntawm tej lus ntawd; tab sis, tej ntawd tsuas yog ib qho cuab yeej uas Vajtswv siv ua tes hauj lwm puag thaum pib kiag los txog niaj hnub no xwb. Tseeb tiag, tib neeg yeej tau txais ntau yam los ntawm Vajtswv cov lus los: tej yam uas cuam tshuam txog tej lus zais tob, los sis tej yam uas hais txog Petus, Povlauj, thiab Yauj—tab sis qhov no yog qhov uas lawv yuav tsum ua kom tau thiab qhov uas lawv yeej muaj peev xwm ua tau, thiab, yeej zoo phim rau lawv tus yeeb yam, lawv twb yeej ua kawg lawv lub peev xwm kom ua tau tej no lawm. Vim li cas es qhov uas Vajtswv hais kom ua kom tau no ho yuav qis ua luaj li, tab sis Nws ho tau hais lus ntau ua luaj li lawm thiab? Qhov no ces yeej cuam tshuam txog qhov kev rau txim uas Nws hais txog, thiab raws li ib txwm muaj, ces yeej ua tau yam tib neeg xav tsis txog hlo li. Niaj hnub no, tib neeg tiv txoj kev txom nyem loj heev los ntawm Vajtswv tej lus cem. Saib sab nraud, ces zoo li yeej tsis tau muaj leej twg raug saib xyuas hlo li, tib neeg pib raug tso dim nyob rau hauv txoj kev ua lawv tes hauj lwm, thiab cov neeg tiam Vajtswv tau raug tsa sawv los ua Vajtswv cov neeg lawm—nyob rau qhov no, ces zoo li tib neeg tau nkag mus rau txoj kev xyiv fab lawm. Qhov tseeb, qhov muaj tiag ces yog, los ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv, lawv sawv daws tau nkag mus rau hauv qhov kev rau txim loj zog lawm. Ib yam li Vajtswv hais tias, “Tej theem ntawm Kuv tes hauj lwm mas yeej sib txuas zws ib theem rau ib theem, ib theem siab zuj zws.” Vajtswv tau tsa cov neeg tiam Vajtswv tawm hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws los thiab muab lawv cuam sis mus rau hauv lub pas dej hluav taws thiab leej faj, uas kev rau txim mas haj yam hnyav tuaj. Yog li ntawd, lawv haj yam txom nyem tshaj, uas lawv yuav luag khiav tsis dim. Txoj kev rau txim zoo li ntawd tseem tsis hnyav thiab lod? Twb tau nkag mus rau ib qho chaw uas siab dua lawm, vim li cas tib neeg tseem pheej tu siab dua li zoo siab mas? Vim li cas ho hais tias, twb raug cawm dim los ntawm Ntxwgnyoog txhais tes los lawm, es ho raug muab cob rau tus zaj loj liab ploog thiab mas? Koj puas nco qab thaum Vajtswv hais tias, “Qhov kawg ntawm tes hauj lwm ces yuav ua tiav nyob rau ntawm tus zaj loj liab ploog lub tsev”? Koj puas nco qab thaum Vajtswv hais tias, “Qhov kev txom nyem thaum kawg ces yog ua tim khawv kom khov kho thiab nrov doog diaj rau Vajtswv nyob rau ntawm tus zaj loj liab ploog xub ntiag”? Yog hais tias tib neeg tsis raug muab cob rau tus zaj loj liab ploog, ces yuav ua li cas lawv thiaj li yuav ua tim khawv tau rau ntawm nws xub ntiag mas? Leej twg thiaj li tau hais cov lus zoo li “Kuv tau tua yeej tus dab phem lawm” tom qab uas muab lawv tus kheej tua tuag lawm mas? Qhov pom kiag lawv cev nqaij daim tawv ua lawv tus yeeb ncuab, thiab muab lawv tus kheej tua kiag—qhov tseem ceeb uas muaj qab hau ntawm qho no nyob qhov twg mas? Vim li cas Vajtswv ho hais li ntawd? “Kuv tsis saib tib neeg qhov caws pliav, tab sis saib lawv qhov uas tsis caws pliav xwb, ces Kuv thiaj muaj kev txaus siab los ntawm qhov no.” Yog nws muaj tseeb tiag hais tias Vajtswv yeej xav kom cov uas tsis muaj tej caws pliav ntawd ua Nws qhov kev nthuav tawm, vim li cas Nws ho ua siab ntev thiab hais ntau lo lus tiag tiag raws li tib neeg txoj kev xam pom los tawm tsam tib neeg tej kev xav phem mas? Vim li cas Nws Tus Kheej thiaj li pheej hais txog qhov ntawd? Vim li cas Nws ho yeem raug tej teeb meem uas tsis tsim nyog raug kiag li los ua tej yam zoo li ntawd mas? Yog li ntawd nws qhia tau kom pom hais tias yeej muaj ib qho tseem ceeb rau Vajtswv qhov kev yug los ua neeg, hais tias Nws yuav tsis “tso tseg” cev nqaij daim tawv tom qab los ua cev nqaij daim tawv thiab ua Nws tes hauj lwm tiav lawm. Vim li cas ho hais tias “kub ces yeej lim tsis tau kom tseem kub thiab tib neeg ces yeej ua tsis tau kom zoo tiav log” mas? Cov lus no ho yuav muab piav tau li cas mas? Thaum Vajtswv hais txog tib neeg lub ntsiab tseem ceeb, Nws cov lus txhais tau li cas tiag mas? Qhov tib neeg pom, ces zoo li lub cev nqaij daim tawv tsis muaj peev xwm ua tau dab tsi li, los sis tsis li ntawd ces zoo li nws yeej tsis muaj dab tsi kiag li. Qhov Vajtswv pom, ces qhov no yeej tsis tseem ceeb hlo li—tab sis rau tib neeg, ces nws yog ib qho xwm txheej tseem ceeb kawg nkaus li. Cuag nkaus li lawv yeej tsis muaj peev xwm daws tau qhov no li, cuag nkaus li yuav tsum yog ib tug neeg qaum ntuj daws kiag mas thiaj li tau xwb—qhov no tseem tsis yog tib neeg txoj kev xav phem thiab lod? “Raws li tib neeg pom, ces Kuv tsuas yog ib ‘lub hnub qub me me’ uas tau poob saum ntuj los lawm xwb; Kuv ces tsuas yog qhov me tshaj plaws saum ntuj ceeb tsheej xwb, thiab qhov uas Kuv los txog rau hauv ntiaj teb hnub no ces yog Vajtswv txib los xwb. Yog vim li ntawd, tib neeg thiaj li muaj ntau qhov kev tshab txhais txog lo lus ‘Kuv’ thiab ‘Vajtswv.’” Vim tib neeg twb tsis muaj nuj nqis dab tsi li, es vim li cas Vajtswv ho muab lawv tej kev xav phem nthuav tawm los ntawm ntau txoj kev xam pom uas sib txawv mas? Qhov no puas yog Vajtswv txoj kev ntse mas? Cov lus zoo li ntawd tsis txaus luag lod? Ib yam li Vajtswv hais tias, “Txawm hais tias yeej muaj ib qho chaw uas Kuv rhawv tau nyob rau hauv tib neeg lub siab lawm los xij, lawv yeej tsis cheem tsum kom Kuv nyob rau hauv li. Tab sis, lawv nyob tos tus ‘Dawb Huv’ hauv lawv lub siab kom tshwm plaws los xwb. Vim Kuv lub koob meej ‘qis’ dhau heev lawm, Kuv thiaj li tsis zoo li qhov tib neeg xav tau thiab yog li ntawd thiaj li raug lawv muab ntiab tawm mus.” Vim tib neeg qhov kev khwv yees txog Vajtswv mas “siab heev,” ces muaj ntau yam ces Vajtswv yuav “ua tsis tau,” ces ua rau Nws “nyuaj siab.” Tib neeg yeej tsis paub hlo li hais tias qhov uas lawv kom Vajtswv yuav tsum muaj peev xwm ua tau ntawd ces yog lawv tej kev xav phem xwb. Qhov no tseem tsis yog lub ntsiab lus tiag ntawm “Ib tug neeg ntse ces yuav raug nws tus kheej txoj kev txawj kev ntse tsim txom” thiab lod? Qhov no ces yog kiag qhov hais tias “ntse npaum li txoj cai, tab sis zaum no ces yog ib tug ruam xwb”! Nyob rau hauv nej tej kev qhuab qhia, nej hais kom tib neeg muab tus Vajtswv hauv lawv txoj kev xav phem tso tseg mus, tab sis tus Vajtswv hauv nej txoj kev xav phem ntawd puas tau ploj mus mas? Vajtswv cov lus hais tias “qhov Kuv taij ntawm tib neeg mas twb tsis ntau kiag li” txhais tau li cas mas? Tej lus ntawd tsis yog yuav hais kom ua rau tib neeg xav phem thiab tag kev cia siab, tab sis yog yuav muab ib qho kev to taub dawb pawg txog Vajtswv cov lus rau lawv xwb—nej puas to taub mas? Tus Vajtswv uas yug los ua neeg puas yog tus “‘Kuv’ uas nyob siab thiab muaj hwj chim loj kawg nkaus” li qhov tib neeg xav hauv nruab siab mas?

Txawm hais tias yeej muaj cov uas tau nyeem tag nrho cov lus uas Vajtswv tau hais lawm thiab yeej muab cov lus ntawd piav tau thoob plaws, los leej twg thiaj li muaj peev xwm hais tau hais tias Vajtswv lub hom phiaj thaum kawg yog dab tsi? Qhov no yog qhov uas noob neej tsis muaj. Tsis hais Vajtswv yuav hais lus tuaj ntawm txoj kev xam pom twg tuaj li, Nws lub hom phiaj tag nrho ces yog ua kom tib neeg paub tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv. Yog hais tias tsis muaj ib qho kev ua neeg nyob rau hauv Nws hlo li—yog hais tias tag nrho tej Nws muaj ces yog tus yeeb yam ntawm tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej xwb—ces Vajtswv yeej tsis tas yuav hais ntau npaum ntawd li. Hais tau hais tias qhov tib neeg tsis muaj ces yog thawj qhov uas cuam tshuam txog Vajtswv cov lus. Qhov no ces hais tias, qhov uas tshwm sim nyob rau hauv tib neeg ces yog qhov keeb kwm rau qhov uas Vajtswv hais txog tib neeg tej kev xav phem, thiab yog li ntawd, tib neeg ua dej num rau Vajtswv cov lus hais tawm xwb. Raws li ib txwm muaj, ces qhov no ces yog hais raws li qhov uas Vajtswv hais txog tib neeg tej kev xav phem—tsuas yog nyob rau hauv qhov no xwb mas thiaj li hais tau hais tias yog qhov kev sib sau ua ke ntawm lub tswv yim thiab qhov muaj tiag; tsuas yog thaum ntawd xwb mas thiaj li yuav muab tib neeg los ua tau kom mob siab paub txog lawv tus kheej. Ho yuav muaj qab ntxhiab dab tsi yog hais tias tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv twb dhos nkaus li tib neeg tej kev xav phem lawm es Vajtswv tseem hais lus tim khawv txog Nws thiab nas? Yog vim qhov no kiag es Vajtswv thiaj li ua hauj lwm sab tom qhov kev xav phem tuaj, siv tib neeg tej kev xav phem los qhia kom pom txog Nws lub hwj chim loj. Qhov no tseem tsis yog Vajtswv txoj kev ntse thiab lod? Tag nrho tej uas Vajtswv ua rau txhua tus yeej zoo xwb—yog li ntawd vim li cas ho tsis qhuas tam sim no mas? Yog txhua yam twb mus txog ib qho lawm, los sis sij hawm twb los txog lawm, koj, zoo ib yam li Petus, puas yuav muaj peev xwm hais tau tej lus thov tawm hauv koj tus kheej tuaj thaum tab tom nyob rau qhov kev sim siab lawm mas? Tsuas yog hais tias, zoo ib yam li Petus, koj tseem muaj peev xwm qhuas Vajtswv thaum twb nyob rau hauv Ntxwgnyoog txhais tes lawm mas thiaj li yuav muaj lub ntsiab tseeb ntawm qhov “raug tso tawm los ntawm Ntxwgnyoog lub voj hlua khi, kov yeej cev nqaij daim tawv, thiab kov yeej Ntxwgnyoog.” Qhov no tseem tsis yog ib qho lus tim khawv uas tseeb dua rau Vajtswv thiab lod? Tsuas yog qhov no nkaus xwb thiaj li yog qhov ua tau los ntawm “lub hwj chim qaum ntuj tawm los ua thiab tus Ntsujplig uas muaj hwj huaj xya npaug ua hauj lwm nyob rau hauv tib neeg,” thiab yog li ntawd, ib yam nkaus li thiab, thiaj li yog qhov uas ua tau los ntawm “tus Ntsujplig uas tawm los ntawm cev nqaij daim tawv los.” Tej kev ua li ntawd tseem tsis muaj tiag thiab lod? Koj twb ib txwm ua twb zoo saib qhov muaj tiag ne, tab sis koj puas muaj qhov kev paub tseeb txog qhov muaj tiag niaj hnub no mas? “Qhov Kuv taij ntawm tib neeg mas twb tsis ntau kiag li, tab sis tib neeg yeej tsis ntseeg li ntawd kiag li. Yog li ntawd, lawv ‘txoj kev txo hwj chim’ thiaj li raug muab nthuav tawm nyob rau hauv txhua yam uas lawv ua. Lawv thiaj li raug los rau ntawm Kuv xub ntiag, los coj Kuv kev, ntshai kawg kiag hais tias tsam Kuv ho yuav poob zoo, ntshai hais tias tsam Kuv ho yuav taug kev mus rau tom tej hav zoov txwj hav zoov laus nyob rau tom tej toj roob. Yog vim li ntawd, tib neeg thiaj li ib txwm coj Kuv kev mus rau tom ntej, ntshai rwg hais tias tsam Kuv ho mus rau hauv lub chaw kaw neeg uas tsaus ntuj nti.” Nej paub li cas txog cov lus yooj yooj yim no—nej puas muaj peev xwm nkag siab tus keeb cag ntawm Vajtswv cov lus tiag tiag mas? Nej puas ua twb zoo xav rau nej tej kev xav phem uas Vajtswv tau hais cov lus zoo li ntawd txog mas? Nej puas mob siab rau lub ntsiab lus tseem ceeb no txhua txhua hnub? Nyob rau hauv ib kab lus ntawm qhov ntxiv mus, uas hais raws nraim li ntawd, Vajtswv hais tias, “Tab sis tib neeg tsis paub txog Kuv txoj kev xav ces thiaj li tseem pheej thov yam ub yam no ntawm Kuv tas mus li, cuag nkaus li tej kev nplua nuj uas Kuv twb muab rau lawv lawm ntawd yeej tsis muaj peev xwm ua tau raws li lawv tej kev cheem tsum li, cuag nkaus li qhov kev xav tau mas ntau tshaj kev muaj txhawm rau lawm.” Nyob rau kab lus no, ces yeej pom tau hais tias tej kev xav phem hauv koj yog dab tsi lawm. Vajtswv yeej tsis nco qab los sis tshuaj xyuas tej uas koj ua yav tag los li, yog li ntawd tsis txhob xav txog yav tag los ntxiv lawm. Qhov tseem ceeb dua ces yog qhov uas seb koj puas muaj peev xwm tsim tau “Petus lub siab nyob rau tiam kawg” nyob rau hauv txoj hau kev yav pem suab xwb—koj puas muaj txoj kev ntseeg uas yuav ua tau qhov no? Qhov Vajtswv kom tib neeg ua ces yeej tsis muaj dab tsi tshaj qhov uas kom xyaum ua raws li Petus, kom thaum kawg tib neeg thiaj li nchuav tau txoj hau kev los ua kom tus zaj loj liab ploog txaj muag. Nws vim qhov no es Vajtswv thiaj li hais tias, “Kuv cia siab hais tias tib neeg yuav muaj kev txiav txim siab ruaj khov los koom tes nrog Kuv. Kuv tsis hais kom lawv ua zaub mov qab qab rau Kuv, los sis kom lawv nrhiav ib qho chaw zoo zoo rau Kuv qhau tob hau pw….” Nyob rau hauv ntiaj teb, tib neeg raug txib kom coj “Li Feej lub siab” mus rau thaum 1990 tawm ntawd, tab sis nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, Vajtswv txib kom nej tsim kom tau “Petus cov kev coj uas zoo tsis thooj lwm tus.” Koj puas to taub Vajtswv txoj kev xav? Koj puas muaj peev xwm ua kom tau qhov no?

“Kuv mus mus los los rau saum qab ntuj khwb, thiab thaum Kuv taug kev ces Kuv soj ntsuam tag nrho cov neeg hauv lub qab ntuj khwb. Nyob rau ntawm tej pab neeg coob coob hauv ntiaj teb, mas yeej tsis tau muaj ib tug hlo li uas zoo tsim nyog rau Kuv tes hauj lwm los sis hlub Kuv tiag tiag li. Yog li ntawd, tam sim no Kuv thiaj li xyu yam tag kev cia siab kawg li, ces tib neeg sib tawg khiav zom zaws, tsis sib sau ua ke ntxiv lawm, ntshai kawg nkaus li hais tias tsam Kuv ho yuav tib vag ‘txhom tau lawv tag nrho.’” Tej zaum ib neeg feem coob yuav pom hais tias cov lus no mas to taub nyuab heev li. Lawv nug hais tias vim li cas Vajtswv ho tsis kom tib neeg ua ntau me ntsis, tab sis ho xyu yam tu siab kawg vim yeej tsis muaj ib tug twg uas zoo tsim nyog rau Nws tes hauj lwm li. Qhov no tseem tsis yog kev sib lov lus thiab lod? Muab hais tiag tiag, ces yeej yog kawg, tab sis qhov tseeb tiag ces yeej tsis muaj kev sib lov lus li. Tej zaum koj yuav nco tau thaum Vajtswv hais tias, “Tag nrho Kuv cov lus mas yuav ua tau qhov uas Kuv ntshaw.” Thaum Vajtswv ua hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, tib neeg ntsia qhov muag nruj nreem rau txhua yam Nws ua seb Nws yuav ua dab tsi tiag tiag. Thaum Vajtswv ua Nws tes hauj lwm tshiab uas tsi ntsees rau Ntxwgnyoog nyob rau sab ntsujplig, muab ua lwm lo lus hais, ces ua rau tib neeg hauv ntiaj teb muaj txhua yam kev xav phem vim yog Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv. Thaum Vajtswv xyu yam tu siab nrho—qhov ntawd ces yog, thaum Nws hais txog tag nrho tib neeg tej kev xav phem, ces tib neeg sib zog saib xyuas tej ntawd kawg, thiab haj tseem muaj cov uas ntseeg hais tias lawv mas yeej tsis muaj kev cia siab li lawm, vim Vajtswv hais tias tag nrho cov uas muaj kev xav phem txog Nws ces yog Nws cov yeeb ncuab—yog li ntawd yuav ua li cas es tib neeg thiaj li yuav tsis “tawg ua xab ua xais” vim yog qhov no mas? Muab hais kiag ces niaj hnub no, thaum kev rau txim los txog lawm, mas tib neeg haj yam ntshai hais tias tsam Vajtswv yuav muab lawv tshem pov tseg mus. Lawv ntseeg hais tias tom qab lawv raug rau txim tag lawm, ces Vajtswv yuav “tib vag txhom tau lawv tag nrho.” Tab sis qhov tseeb tsis yog li ntawd: Ib yam li Vajtswv hais tias, “Kuv tsis xav ‘txhom’ tib neeg nyob rau Kuv qhov kev rau txim kom lawv tsis txhob khiav dim li. Vim Kuv txoj kev cawm tib neeg tsis muaj tej kev ua los ntawm tib neeg, thiaj li tsis muaj hnub yuav ua tau kom Kuv tes hauj lwm kom tiav hlo li, ces thiaj li ua rau Kuv tes hauj lwm mus tsis tau zoo.” Vajtswv txoj kev xav mas tsis yog yuav ua kom Nws tes hauj lwm xaus thaum tag nrho tib neeg raug tua tuag tag lawm—qhov ntawd es yuav muaj qab ntxhiab dab tsi mas? Yuav kom ua tau hauj lwm hauv tib neeg thiab qhuab ntuas tau lawv, ces Vajtswv thiaj li muab Nws tej kev ua coj los ua kom yooj yim los rau lawv. Vim tib neeg yeej tsis tau nkag siab dua li hais tias twb yeej muaj kev rau txim nyob rau hauv lub suab lus ntawm Vajtswv cov lus lawm, ces lawv thiaj li tsis tau to taub txog lawv txoj kev feeb meej li. Tib neeg tsis muaj peev xwm nthuav tawm txog lawv txoj kev txiav txim siab khov kho, thiab yog li ntawd Vajtswv thiaj li hais tsis tau ib yam dab tsi rau ntawm Ntxwgyoog xub ntiag li, thiab qhov no tau txwv tsis pub Vajtswv tes hauj lwm ua tau mus lawm tom ntej. Yog li ntawd Vajtswv thiaj li hais tias, “Kuv twb tau caw tib neeg yam li ib tug qhua tuaj rau Kuv lub tuam tsev ib zaug lawm, tiam sis lawv khiav mus rau ub rau no vim yog qhov Kuv hu—zoo li, dua li qhov caw lawv yam li ib tug qhua lawm, Kuv twb tau coj lawv mus rau qhov chaw tua neeg lawm. Yog li ntawd, Kuv lub tuam tsev thiaj li nyob qhuav qhawv xwb, vim rau qhov tib neeg pheej ntxub Kuv, thiab pheej ua lawv tes dej num tawm tsam Kuv. Qhov no thiaj li ua rau Kuv tsis muaj kev ua Kuv tes hauj lwm.” Nws yog vim qhov tib neeg ua yuam kev hauv Vajtswv tes hauj lwm ces Vajtswv thiaj li qhia Nws tej kev cheem tsum ncaj qha kom meej meej rau tib neeg. Thiab vim yog tib neeg ua tsis tau theem no ntawm tes hauj lwm kom tiav hlo ces Vajtswv thiaj li muab ib co lus hais tawm ntxiv rau—qhov no ces yog kiag “ib qho ntawm tes hauj lwm nyob rau ntawm tib neeg” uas Vajtswv hais txog. Tab sis Kuv yuav tsis hais ntev ntev txog qhov “tib vag txhom tau lawv tag nrho” uas Vajtswv hais, vim qhov no tsis tseem ceeb rau tes hauj lwm ntawm niaj hnub no. Raws li ib txwm muaj, ces nyob rau hauv “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb,” ntau qhov ntawm cov lus yog hais txog tib neeg—tab sis tib neeg yuav tsum to taub Vajtswv txoj kev xav; txawm Nws yuav hais dab tsi los xij, Nws tej kev npaj siab mas yeej zoo tas li xwb. Hais tau hais tias vim Vajtswv muaj ntau txoj kev hais lus heev, tib neeg thiaj li paub tsis meej ib puas feem pua txog Vajtswv cov lus, thiab ntseeg hais tias Vajtswv cov lus mas feem ntau yog hais vim yog tej kev tim tsum ntawm Nws tes hauj lwm xwb, thiab qhov muaj tiag mas muaj tsawg tsawg xwb. Qhov no ua rau lawv tej kev xav mas yoob tag thiab xav tsis tawm hlo li—vim nyob rau hauv lawv tej kev xav phem, mas Vajtswv ntse kawg kiag, thiab nyob siab tshaj qhov uas lawv yuav ncav cuag tau lawm, cuag nkaus li lawv yeej tsis paub dab tsi thiab tsis paub yuav noj Vajtswv tej lus li cas li. Tib neeg muab Vajtswv cov lustxo kom luv thiab ua kom nyuab—ib yam li Vajtswv hais tias, “Tib neeg mas yeej ib txwm xav txhab roj txhab ntsev rau Kuv cov lus hais tawm xwb.” Vim yog lawv tej tswv yim mas cov nyom dhau heev lawm, thiab Vajtswv twb “ua yuav luag tsis tau,” ib qho ntawm Vajtswv cov lus ces twb raug tib neeg muab txwv lawm, ua rau Nws yuav tsum tau hais yam ncaj qha xwb. Vim tib neeg tej kev taij mas “siab dhau heev lawm,” thiab vim lawv tej kev xav mas muaj ntau dhau heev lawm—cuag nkaus li lawv mas muaj peev xwm hla kiag mus rau sab ntsujplig mus kom pom kiag Ntxwgnyoog tej kev ua—qhov no ua rau Vajtswv cov lus tsuag zog tuaj, vim Vajtswv yim hais ntau, ces tib neeg lub ntsej muag haj yam mluas xwb. Vim li cas lawv thiaj li tsis mloog lus kiag xwb, es tsis txhob pheej ua twb zoo xav tas li txog lawv qhov xaus xwb mas? Qhov no ho muaj txiaj ntsim dab tsi mas?

Qhov Dhau Los: Tshooj 31

Ntxiv Mus: Tshooj 33

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No