Tshooj 33

Qhov tseeb, raws li yam uas Vajtswv tau ua tiav rau tib neeg lawm, thiab yam uas Nws tau muab rau lawv lawm, thiab yam uas tib neeg muaj, ces qhov ntawd hais tau tias Nws tej kev cheem tsum tib neeg tsis ntau, tias Nws tsis hais kom lawv ua ntau yam. Yog li ntawd ces, yog ua li cas es lawv thiaj li tsis sim los ua kom tau zoo raws Vajtswv? Vajtswv muab ib puas feem pua rau tib neeg, tiam sis Nws tsuas cheem tsum ib feem pua me me ntawm tib neeg xwb—qhov no thov ntau dhau lawm lov? Puas yog Vajtswv tab tom tsim teeb meem yam tsis muaj qab hau li? Feem ntau, tib neeg tsis paub lawv tus kheej; lawv tsis saib lawv tus kheej kom meej rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, yog li ntawd thiaj li pheej muaj ntau zaus uas ua rau lawv mag ntxiab—yuav ua li cas thiaj li suav tau tias qhov no yog kev koom tes nrog Vajtswv? Yog tias muaj ib lub sij hawm uas Vajtswv tsis muab ib lub nra tso rau tib neeg ris li, ces lawv yuav tawg zooj nyoos zoo li cov av nkos, thiab yuav tsis ris lub nra ntawd rau lawv tus kheej los nrhiav tej yam ua. Tib neeg ces yeej zoo li ntawd—tsis hais ua twj ywm los sis xav phem, yeej tsis muaj peev xwm nquag plias los koom tes nrog rau Vajtswv li, yeej tas zog nrhiav ib qho laj thawj phem los rau lawv tus kheej xwb. Koj puas yog ib tug uas tsis ua txhua yam rau koj tus kheej tiag tiag, tiam sis yog los ua tau zoo raws Vajtswv? Koj puas yog ib tug uas tsis vam khom rau tej kev xav tiag tiag, tus uas tsis muaj tej lawv tus kheej tej kev nyiam, thiab tus uas ua tau tej kev cheem tsum ntawm Vajtswv txoj hauj lwm puv npo? “Vim li cas tib neeg thiaj li pheej sim khom nqi nrog Kuv tas li? Kuv yog tus coj ntawm ib qho chaw ua lag luam lov? Vim li cas Kuv ua tiav yam uas tib neeg taij thov kom Kuv ua tag nrho siab, tiam sis yam Kuv hais kom tib neeg ua ho tsis muaj ib yam dab tsi tshwm sim li?” Vim li cas Vajtswv thiaj li nug tej yam zoo li no ntau zaus ua ntu zus? Vim li cas Nws thiaj quaj poob siab li no? Vajtswv tsis tau txais ib yam dab tsi ntawm tib neeg los li; txhua yam uas Nws pom ces yog tes hauj lwm uas lawv tsom thiab xaiv xwb. Vim li cas Vajtswv thiaj li hais tias “tiam sis yam Kuv hais kom tib neeg ua ho tsis muaj ib yam dab tsi tshwm sim li”? Nug nej tus kheej tias: Txij thaum pib mus txog rau thaum xaus, leej twg ua tau tes hauj lwm uas yog lawv tes dej num los ua, ua hauj lwm dhau qhov uas lawv tsis muaj kev xaiv kiag li lawm? Leej twg tsis ua raws li tej kev xav tsim txiaj nyob hauv lawv lub siab? Tib neeg muab kev ywj pheej rau lawv tus kheej, yeej tsis ua siab ntev rau yam lawv ua li, zoo li nuv ntses tau peb hnub, ces tom qab ntawd muab lawv cov vas ntaus ntses tso tseg thiab siv ob hnub tom qab nawd ua si lawm xwb. Lawv tas zog hloov pauv lawv tus cwj pwm: Thaum lawv kub, lawv muaj peev xwm hlawv txhua yam hauv lub ntiaj teb pov tseg, thiab thaum lawv txias, lawv muaj peev xwm ua rau cov dej hauv lub ntiaj teb khov tag nrho. Qhov no tsis yog tib neeg txoj kev ua hauj lwm, tiam sis qhov no yog qhov kev sib piv uas tsim nyog tshaj plaws txog tib neeg tus yam ntxwv. Qhov no tsis yog qhov tseeb lov? Tej zaum Kuv muaj “tej kev xav phem” txog tib neeg, tej zaum Kuv hais lus tsis zoo txog lawv—tiam sis txawm li cas los xij, “nrog rau qhov tseeb koj yuav taug kev ncig tau thoob plaws lub ntiaj teb no; yog tsis muaj qhov tseeb, koj yuav mus tsis txog qhov twg.” Txawm hais tias qhov no yog noob neej tej lus hais xwb los xij, Kuv xav tias nws tsim nyog muab siv rau ntawm no lawm. Kuv tsis yog txhob txwm ua kom tib neeg poob siab thiab tsis lees paub lawv tej dej num. Cia Kuv sab laj rau nej txog qee lo lus nug xws li: Leej twg saib Vajtswv tes hauj lwm yam li yog tes hauj lwm ntawm lawv tus kheej tes dej num? Leej twg hais tau tias, “Tsuav yog kuv muaj peev xwm ua tau zoo raws Vajtswv xwb, ces kuv yuav ua txhua yam”? Leej twg thiaj li muaj peev xwm los hais tias, “Tsis hais txog lwm tus li, kuv yuav ua txhua yam uas Vajtswv cheem tsum, tsis hais lub sij hawm ntawm Vajtswv tes hauj lwm yuav ntev los sis yuav luv los xij, kuv yuav tsum ua kuv tes dej num kom tiav; kev ua Nws tes hauj lwm mus kom kawg ntawd yog Vajtswv txoj hauj lwm, thiab nws tsis yog qee yam uas kuv tus kheej pheej xav txog xwb”? Leej twg thiaj li muaj peev xwm txog txoj kev paub zoo li no? Qhov nej xav tsis tseem ceeb—tej zaum koj muaj tej kev paub siab dua, uas Kuv pom zoo, Kuv yeem swb—tiam sis Kuv yuav tsum qhia koj paub tias qhov Vajtswv xav tau mas yog ib lub siab uas ncaj ncees, ib lub uas dawb paug thiab mob siab rau, tsis yog ib tug hma lub siab uas tsis paub nco txiaj ntsig. Koj paub dab tsi txog qhov “kev khom nqis” no? Txij thaum pib mus rau thaum xaus, nej tau “ntoj ncig lub ntiaj teb.” Nej nyob rau hauv lub nroog “Kuab Meej” ib pliag, ntawm nws lub vaj paj uas zoo nkauj tshaj plaws, thiab tib ntsais muag xwb nej txawm siv mus txog rau ntawm qhov chaw uas txias tshaj plaws, muaj daus xib daus npu puv nkaus uas yog “Sab Qab Teb Kawg Nkaus ntawm lub Ntiaj Teb” lawm. Leej twg uas tsis rov qab los rau lawv tus kheej li lawm? Qhov uas Vajtswv xav tau ces yog ib lub siab uas “Tsis muaj qhov so kom mus txog hnub tuag” xwb; qhov Nws xav tau ces yog ib lub siab uas tib neeg “tsis tig rov qab kom mus txog rau thaum lawv tsoo kiag sab phab ntsa uas nyob rau sab qab teb.” Raws li ib txwm mas, Vajtswv txoj kev npaj siab tsis yog kom tib neeg los taug txoj kev yuam kev, tiam sis yog los lees txais ib lub siab zoo li no. Ib yam li Vajtswv hais tias, “Thaum Kuv muab ‘tej phaj tshab’ uas lawv tau muab los piv rau Kuv tej khoom, tib neeg lees paub Kuv txoj kev muaj nuj nqis tam sim ntawd, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj li pom Kuv txoj kev uas ntsuas tsis tau.” Yuav ua li cas piav qhia tau cov lus no? Tej zaum, nyeem cov lus saum toj no yuav ua rau koj muaj qee yam kev paub, rau qhov Vajtswv rho tag nrho tib neeg lub siab los soj ntsuam, seb lub sij hawm twg tib neeg thiaj li los paub txog cov lus no. Tiam sis vim yog lub ntsiab lus tob sab hauv Vajtswv cov lus, tib neeg thiaj li tseem tsis paub meej txog lub cev nqaij daim tawv qub, vim rau qhov lawv tsis tau kawm nyob rau hauv tsev kawm kho mob qib siab, thiab lawv tsis yog cov kws tshawb fawb keeb kwm, yog li ntawd lawv thiaj li xav tias cov lus tshiab no mas nkag siab tsis tau—ces tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj li yeem swb me ntsis. Rau qhov tib neeg tsis muaj zog nyob rau ntawm lub cev nqaij daim tawv qub; txawm hais tias nws tsis zoo li ib tug tsiaj nyaum uas phem heev, los sis tsis muaj peev xwm rhuav tshem tib neeg zoo li ib lub foob pob loj los xij, lawv tsis paub xyov yuav ua li cas rau qhov ntawd, thiab nws zoo li lawv tsis muaj zog li. Tiam sis rau Kuv mas, muaj ntau txoj kev los saib xyuas lub cev nqaij daim tawv qub ntawd. Tib neeg yeej tsis siv ib lub dag zog los xav txog ib txoj hauj lwm uas tau coj mus rau ntau yam tshwj xeeb ntawm tib neeg uas ci tas li rau Kuv pom li; ib yam li Vajtswv hais tias: “Thaum Kuv qhia Kuv tag nrho rau lawv, lawv rua ob lub qhov muag hlaws hlaws tuaj saib Kuv, sawv rau ntawm Kuv lub xub ntiag tsis nti li, zoo li ib tug ncej ntsev. Thiab thaum Kuv saib rau lawv txoj kev txawv txawv, Kuv cheem tsis tshua tau Kuv Tus Kheej kom txhob luag li. Vim hais tias lawv tab tom cev tes tuaj thov khoom ntawm Kuv, Kuv muab tej khoom hauv Kuv txhais tes rau lawv, thiab lawv tuav tej khoom ntawd rau ntawm lawv hauv siab, zoo siab rau tej khoom ntawd zoo li ib tug me nyuam mos ab uas nyuam qhuav yug los, lawv txawj xav heev tiam sis tsuas nyob ib pliag xwb.” Tej no tsis yog tej kev ua ntawm lub cev nqaij daim tawv qub lov? Muab hais tias hnub no tib neeg muaj kev to taub, vim li cas lawv thiaj li tsis tso tseg, ho tseem tas zog ua mus ntxiv xwb? Qhov tseeb, ib feem ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum mas tib neeg ua tsis tau, tiam sis tib neeg tsis mloog xwb, vim rau qhov “Kuv tsis rau txim rau tib neeg yooj yim. Nws yog vim qhov laj thawj no tib neeg thiaj li pheej ua ywj siab rau lawv lub cev nqaij daim tawv. Lawv tsis saib Kuv lub siab nyiam, tiam sis tau txeev dag ntxias Kuv rau ntawm Kuv lub rooj zaum txiav txim.” Qhov no tsis yog tib neeg tus yeeb yam lov? Nws tsis yog hais tias Vajtswv txhob txwm hais, tiam sis qhov no yeej yog qhov tseeb—Vajtswv yuav tsum tau piav qhia qhov no lov? Ib yam li Vajtswv hais tias, “Nws yog vim tib neeg ‘txoj kev ntseeg’ loj heev tias tsim nyog ‘qhuas’ lawv lawm.” Vim yog qhov laj thawj no, Kuv thiaj li ua raws li Vajtswv tej kev npaj, yog li ntawd Kuv thiaj li tsis hais ntau txog qhov no; vim yog tib neeg “txoj kev ntseeg,” Kuv thiaj li txeeb qhov no, siv lawv txoj kev ntseeg los ua kom lawv ua lawv txoj hauj lwm yam Kuv tsis tas hais lawv li. Ua li no tsis yog lov? Qhov no tsis yog kiag qhov uas Vajtswv cheem tsum lov? Tej zaum, thaum hnov cov lus zoo li no lawm, ib txhia tib neeg yuav dhuav heev—yog li ntawd Kuv yuav tsum tau hais lwm yam rau lawv kom sib me ntsis. Thaum tag nrho cov neeg Vajtswv xaiv uas nyob thoob plaws lub qab ntuj khwb dhau ntawm txoj kev rau txim tag lawm, thiab thaum kho tau tib neeg tus yam ntxwv lawm, tib neeg thiaj li yuav xyiv fab rau hauv lawv lub siab twj ywm, zoo li lawv twb khiav dim txoj kev txom nyem lawm. Thaum lub sij hawm no, tib neeg yuav tsis xaiv rau lawv tus kheej ntxiv lawm, vim rau qhov qhov no yog kiag qhov txiaj ntsig uas tau ua tiav rau thaum Vajtswv tes hauj lwm kawg lawm. Vim yog Nws cov kauj ruam tau loj hlob los txog rau niaj hnub no lawm, Vajtswv cov tub thiab cov tib neeg txhua tus thiaj li puav leej tau nkag mus rau hauv txoj kev rau txim, thiab cov neeg Yixayee los kuj ib yam nkaus thiab, tsis tuaj yeem khiav dim ntawm theem no li, rau qhov tib neeg raug tsuas tsis dawb huv nyob rau hauv lawv tus kheej lawm, yog li ntawd Vajtswv thiaj li coj txhua tus tib neeg nkag mus rau hauv lub cub tawg loj uas hlawv kom yaj mus lim kom dawb huv, uas yog ib txoj kev cheem tsum. Thaum qhov no dhau mus lawm, tib neeg yuav raug tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los, uas yog kiag li qhov uas Vajtswv tau hais tseg ua ntej lawm nyob rau hauv “cov lus hais tawm ntawm xya tus Ntsujplig.” Kuv yuav tsum tsis hais txog qhov no ntxiv lawm, kom tsis txhob ua yeeb ncuab rau tib neeg. Vim hais tias Vajtswv tes hauj lwm mas phim hwj heev, tej lus hais tseg txog yav tom ntej uas tau hais tawm ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los thaum kawg yeej yuav tsum tiav xwb; thaum Vajtswv hais kom tib neeg hais lawv tej kev xav phem dua ib zaug ntxiv, lawv cia li xav tsis thoob li lawm, yog li ntawd tsis tsim nyog leej twg txhawj xeeb los sis ntxhov siab. Ib yam li Kuv tau hais lawm tias, “Tag nrho Kuv tes hauj lwm, puas txeev muaj ib kauj ruam uas ua tawm los ntawm tib neeg ob txhais tes li?” Koj puas to taub lub ntsiab tseeb ntawm cov lus no?

Qhov Dhau Los: Tshooj 32

Ntxiv Mus: Tshooj 35

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No