Tshooj 35

Tam sim no, tag nrho tib neeg, uas sib txawv me ntsis, tau nkag mus rau qhov kev rau txim lawm. Ib yam li qhov Vajtswv hais tias, “Kuv nrog tib neeg ua ke mus lawm tom ntej.” Qhov no ces yeej muaj tseeb, tab sis tib neeg yeej tseem tsis muaj peev xwm to taub tau qhov no kom tag nrho. Yog li ntawd, ib feem ntawm tes hauj lwm uas lawv tau ua tag ntawd thiaj li tsis yog tej uas yuav tsum tau ua. Vajtswv hais tias, “Kuv txhawb nqa thiab pab cuam lawv raws li lawv tus yeeb yam. Vim tib neeg yog cov uas nyob rau nruab nrab ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, Kuv thiaj li muab kev coj qhia ntau dua rau cov uas tau raug muab pov rau qhov kom ua yeeb yam ua ‘tib neeg,’ es kom lawv thiaj li ua tus yeeb yam ntawd kom kawg siab kawg ntsws thiab kom zoo npaum li lawv qhov peev xwm ua tau,” ib yam nkaus li, “Txawm li cas los xij, Kuv tsis kam cem lawv tej kev txawj xav ntawd ncaj qha; tab sis, Kuv yuav coj lawv ntxiv mus yam ua siab ntev dhawv thiab yam muaj qib muaj duas. Tshaj txhua yam tib si, ces tib neeg yeej tsis ruaj khov, thiab tsis muaj cuab kav ua tau ib qho hauj lwm dab tsi li.” Vajtswv qhov kev xav yog li no: Txawm hais tias yog Nws muab tib neeg rhuav tshem tawm kom tag nrho nyob rau thaum kawg, los Nws tes hauj lwm nyob hauv ntiaj teb yeej tseem yuav tau ua mus raws li Nws qhov kev npaj thaum xub thawj. Vajtswv tsis ua tej hauj lwm uas tsis muaj qab hau; tag nrho tej Vajtswv ua ces yeej yog cov zoo xwb. Ib yam li Petus hais tias, “Txawm yog Vajtswv ua si nrog tib neeg cuag li lawv yog tej khoom ua si xwb, los tib neeg yuav cem yuav yws tau li cas thiab? Lawv muaj cai dab tsi mas?” Nyob rau niaj hnub tam sim no, qhov no tsis yog qhov uas Vajtswv ua tau nrog tib neeg lod? Tib neeg puas yuav muaj tej qhov kev pom zoo li ntawd tiag mas? Vim li cas Petus, tus uas nyob ntau txhiab xyoo dhau los lawm, ho muaj peev xwm hais tau tej zoo ntawd, hos cov “Petus” niaj hnub no, cov uas nyob rau tiam txuj ci-siab, tiam vam meej, ho ua tsis tau li ntawd? Kuv yeej tsis muaj peev xwm hais tau tiag tiag hais tias ua keeb kwm mus tom ntej los sis tig rov qab li, thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm teb tau los lus nug hais tias ua keeb txuj khiav mus lawm tom ntej los sis khiav rov qab li. Txhua yam uas Vajtswv tau ua nyob rau hauv tib neeg ces yog npaj siab ua kom lawv zoo thiab cia lawv lub neej txoj sia loj hlob paub tab tuaj mus xwb. Tib neeg yeej tsis to taub qhov no li lod? Txhua yam uas ua rau koj xav phem ces yog koj ib qho tsis ruaj khov, ib qho tseem ceeb ntawm qhov khoob uas Ntxwgnyoog yuav tua. Koj puas pom qhov no meej meej? Vim li cas Vajtswv ho hais li no? “Kuv thov noob neej tiag tiag thiab ua lub siab dawb paug. Lawv txawm yuav tsis muaj cuab kav ua tau li qhov Kuv thov tiag tiag li lod?” Tej lus no txhais tau li cas? Vim li cas Vajtswv ho nug lo lus nug no? Nws qhia tau hais tias tib neeg muaj ntau kis phem, thiab ib qho kev xav phem xwb twb yeej txaus ua rau tib neeg dawm lawm. Koj los yuav tau saib kom pom seb tshuav dab tsi uas tej kev xav ntawd yuav coj los. Tag nrho tej uas Vajtswv ua, Nws ua los tsim kho tib neeg kom zoo tiav log xwb. Tej lus no puas tseem yuav tau muab piav ntxiv mas? Tsis tau—raws li Kuv pom nas, tsis tas ua li lawm! Tej zaum yuav hais tias tib neeg tau raug Ntxwgnyoog nkag rau hauv lawm, tab sis nws yuav yog ib qho zoo dua los hais tias tib neeg tau raug txoj kev xav tsis zoo nkag rau hauv lawm. Qhov no yog ib qho kev tshwm sim ntawm tib neeg, ib qho txuas ntxiv ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv. Yog li ntawd, tag nrho txhua tus neeg thiaj li poob mus rau sab kev xav phem yam tsis nco xav txog li lawm, thiab yog li ntawd thiaj li poob mus rau txoj kev rau txim rau lawm. Qhov no yog rooj ntxiab uas Vajtswv caws tseg rau tib neeg, thiab nws yog lub sij hawm no ntag uas tib neeg txom nyem tshaj plaws. Vim tib neeg nyob rau hauv txoj kev xav phem, nws thiaj li nyuab rau lawv khiav kom dim txoj kev raug rau txim. Txhua yam tam sim no tsis zoo li no kiag lod? Tab sis tib neeg ho tsis quav ntsej txog Vajtswv tej lus li cas, “Niaj hnub no, Ntxwgnyoog dhia nyooj laws yam heev kawg nkaus li. Vim li cas Kuv ho tsis siv lub cib fim no los qhia tawm qhov tseem ntsiab ntawm Kuv tes hauj lwm thiab nthuav tawm Kuv lub hwj chim?” Kuv hais ob peb lo lus kom nej rov nco, thiab, tam sim no kiag, cov neeg ntawm pawg ntseeg nkag mus rau txoj kev rau txim. Qhov no ces yog vim, tom qab ob lub hlis ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm, tib neeg tseem tsis tau hloov kom ntau nyob rau sab hauv. Lawv tsuas siv lawv lub siab los tshuaj xyuas Vajtswv tej lus xwb, tab sis lawv tus yeeb yam yeej tsis tau pauv hlo li. Lawv tseem nyob rau hauv txoj kev xav phem. Qhov zoo li no, thaum Vajtswv hais tias lub sij hawm rau txim los txog lawm, tib neeg ces cia li ntxhov siab tam sim ntawd, xav zoj hais tias: “Kuv tsis paub xyov kuv puas tau raug Vajtswv xub xaiv tseg lawm, los sis kuv tsis paub hais tias xyov kuv sawv puas taus khov kho nyob rau hauv txoj kev rau txim. Nws yog ib qho haj yam nyuab kom paub hais tias Vajtswv yuav siv txoj kev twg los rau txim rau tib neeg.” Tib neeg tag nrho ces yeej ntshai txoj kev rau txim, tab sis lawv tsis muaj peev xwm hloov tau. Lawv tsuas yog tiv kev txom nyem ntsiag to xwb, tab sis kuj ntshai tsam lawv tsis muaj peev xwm sawv tau khov kho thiab. Nyob rau tej qho xwm txheej zoo li ntawd, yog tsis muaj kev rau txim nias kiag rau lawv thiab yog tsis muaj tej lus mob mob ntawd, ces tib neeg cia li nkag mus rau txoj kev rau txim yam tsis xav txog li. Yog li ntawd, lawv sawv daws thiaj li txhawj thiab nyob tsis tus li. Qhov no ces hu ua “sau tej qoob uas lawv tau tseb lawm,” vim tib neeg tsis to taub Vajtswv tes hauj lwm hlo li. Qhov tseeb, ces Vajtswv yeej tsis xav nkim lus ntxiv rau cov neeg no lawm; zoo li Vajtswv tau siv ib txog kev txawv coj los saib xyuas lawv, ib txog kev uas tsis yog kev rau txim tiag tiag. Nws zoo ib yam li thaum ib tug neeg txhom ib tug me nyuam qaib thiab muab nws nqa los saib seb yog tus poj los sis tus lau; qhov ntawd mas tej zaum yuav zoo li tsis yog ib qho tseem ceeb, tab sis, txawm li ntawd los xij, tus me nyuam qaib yuav ntshai heev thaum uas nws nti kom dim, ntshai cuag li nws tus tswv muab nws ntes tua noj. Qhov no vim tus me nyuam qaib tsis paub txog nws tus kheej. Vim li cas ib tug neeg twg thiaj li yuav muab ib tug me nyuam qaij uas muaj ob peb ooj xwb coj los tua noj? Qhov ntawd tsis yog ib qho tsis muaj qab hau li lod? Nws yog kiag li qhov uas Vajtswv hais tias: “Vim li cas, tom qab ntawd, es tib neeg pheej khiav nkaum Kuv? Puas yog vim Kuv saib lawv zoo li cov me nyuam qaib, yuav muab tua kiag thaum uas txhom tau lawm?” Yog li ntawd, tib neeg tej kev txom nyem tag nrho ces yog kev mob siab rau “yam tsis xav txog tus kheej,” thiab tej zaum kuj yuav hu tau hais tias ib tug nqi them uas tsis muaj qab hau li. Nws yog vim tib neeg tsis paub lawv tus kheej ces lawv thiaj li ntshai; yog li ntawd, lawv thiaj tsis kam lam pheej hmoo rau lawv lub neeg txoj sia. Qhov no yog tib neeg qhov kev tsis ruaj khov. Ua cov lus uas Vajtswv hais tias, “Nyob rau thaum kawg, cia tib neeg paub lawv tus kheej. Qhov no yog Kuv lub hom phiaj kawg” ntawd dhau lub caij nyoog lawm lod? Leej twg paub lawv tus kheej tiag tias mas? Yog ib tug neeg twg tsis paub lawv tus kheej lawm, ces dab tsi thiaj li ua rau lawv muaj cai raug rau txim mas? Muab cov me nyuam yaj coj los ua qhov piv txwv. Lawv yuav raug tua tau li cas mas yog lawv twb tsis tau loj txaus mus ua ib tug yaj laus nas? Ib tsob ntoo uas twb tsis tau txi txiv li es tib neeg yuav ua cas noj tau mas? Sawv daws muab qhov “kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob” ntawd saib tseem ceeb dhau heev lawm. Yog li ntawd, tib neeg thiaj li ua tes hauj lwm yoo mov, thiab lawv thiaj li tshaib plab. Qhov no yog ib qho kev piv txwv rau qhov uas lawv sau tej qoob uas lawv tau tseb lawm, ntawm qhov ua kev phom sij rau lawv tus kheej, thiab tsis yog Vajtswv txoj kev siab phem los sis lim hiam. Yog hais tias, muaj ib hnub twg, tib neeg cia li los paub lawv tus kheej thiab ntshai tshee hnyo rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm, ces Vajtswv yuav pib qhuab ntuas lawv. Tsuas yog txoj kev no nkaus xwb mas tib neeg thiaj li yuav kam puag nkaus txoj kev txom nyem, mloog lus hauv nruab siab thiab hauv tej lus hais. Tab sis niaj hnub no ne? Tib neeg raug qhuab ntuas yam lawm tsis yeem, ib yam li tej me nyuam yaus uas raug yuam kom ua zaub mov noj. Qhov zoo li no, yuav ua cas lawv thiaj li yuav tsis kaj siab mas? Txhua tus xav hais tias, “Au kav liam! Tsuav kuv tseem raug qhuab ntuas xwb, ces ntshe kuv cia li nyo hau thiab lees txhaum xwb! Kuv yuav ua tau li cas? Txawm hais tias kuv yuav quaj, los kuv yeej tseem yuav tau ua kom haum Vajtswv siab, yog li ces kuv yuav ua tau li cas mas? Txawm zoo los sis phem los xij, tam sim no qhov no yeej yog txoj kev uas kuv tab tom taug lawm. Au kav liam! Kuv ces ntshe cia li muab nws tso kiag rau kuv qhov kev hmoov phem xwb lau!” Qhov no tsis yog qhov uas tib neeg xav lod?

Ib yam li Vajtswv hais, “Tib neeg coj-zoo; tsis muaj leej twg tau luag tawm tsam Kuv. Tag nrho sawv daws nyob hauv Kuv txoj kev coj qhia, ua ‘tes hauj lwm’ uas Kuv tau txib kom ua.” Qhov no ces yeej txaus los qhia kom pom hais tias tsis muaj ib tug tib neeg twg es raug qhuab ntuas yam txaus siab hlo li, thiab tshaj qhov ntawd, hais tias qhov kev qhuab ntuas no yog los ntawm Vajtswv los, vim tag nrho tib neeg ces yeej xav nyob ua si khuav tshaj li kev nyuaj siab ntxhov plawv thiab muaj tej yam ntxhov quav niab. Vajtswv hais tias, “Leej twg tsis ntshai kev tuag? Tib neeg puas yuav muab lawv txoj sia pua kiag tau mas?” Qhov no yeej yog li tiag tiag; txhua tus yeej ntshai tuag, muaj tseeb, thaum chim los sis tag kev cia siab lawm xwb. Qhov no yog tib neeg lub ntsiab tseem ceeb, thiab nws yog ib qho uas nyuaj tshaj plaws los daws tau li. Niaj hnub no, Vajtswv los daws qhov xwm txheej no kiag ntag. Tib neeg sawv daws ces yeej tsis muaj hwj chim li, yog li ntawd Vajtswv thiaj li tsim ib lub tsev kho mob tshwj xeeb rau lawv es kom kho tau lawv tus kab mob no zoo. Tib neeg tsis muaj peev xwm yuav nti kom lawv tus kheej dim tau ntawm lub voj hlua ntawm tus mob no, ces yog vim li ntawd lawv thiaj li nyuaj siab ces lawv tej qhov ncauj thiaj li o tuaj thiab lawv lub plab thiaj li zais tuaj. Ntev mus, ces cov cua nyob hauv lawv plab loj tuaj, ua rau plab tsam heev, thiab, thaum kawg, ces lawv lub plab tawg thiab lawv tuag tag nrho. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li yuav kho tau tib neeg tus mob loj no, vim txhua tus yuav tau tuag mus. Qhov no tsis yog ib qho kev kho tib neeg tus yeeb yam lod? Vajtswv txhob txwm los ua tes hauj lwm no. Vim tib neeg ntshai tuag heev, Vajtswv Tus Kheej kiag thiaj li tau los ua tes hauj lwm no ua ke nrog rau tib neeg; vim lawv muaj kev siab tawv tsawg heev li, Nws thiaj li tau ua ib qho qauv qhia rau lawv saib. Tim neeg tsuas txaus siab mloog lus tom qab uas tau pom uas Vajtswv tau ua ua ntej lawm xwb. Vim li no, Vajtswv thiaj li hais tias, “Vim tsis muaj leej twg ua tau Kuv tes hauj lwm li, Kuv thiaj li nqis kiag mus tsuj thaj chaw sib ntaus sib tua mus sib tawm tsam ntawm qhov ciaj thiab qhov tuag nrog Ntxwgnyoog.” Qhov no yog ib qho kev sib ntaus sib tua uas muaj yeej muaj swb kiag, yog li ntawd ces yog tus ntses tsis tuag ces kawg lub vas ntuag xwb. Ntau npaum no ces yeej muaj tseeb tiag. Vim tus ntsujplig yuav kov yeej nyob rau thaum kawg, lub cev yuav tsum tau swb rau txoj kev tuag yam zam tsis dhau li. Koj puas to taub qhov kev cuam tshuam ntau yam ntawm qhov no? Tab sis tsis txhob ceeb sob rau qhov no heev heev thiab. Tej zaum mas kab lus saum toj no yooj yooj yim xwb, los sis tej zaum nws kuj cov nyom heev thiab. Txawm yog txoj twg los xij, tib neeg yeej tsis muaj cuab kav to taub thoob txog qhov ntawd li—ntau npaum no ces yeej muaj tseeb tiag. Nyob rau txoj kev txom nyem, tib neeg lees txais txoj kev lim tib neeg kom dawb huv los ntawm Vajtswv txoj lus, uas tej tug yuav hu ua lawv txoj hmoo zoo, los sis tej tug yuav hu ua lawv txoj hmoo phem. Tab sis Kuv yeej tseem yuav muab ib qho lus qhia kom nco ntsoov hais tias Vajtswv qhov kev npaj siab, tshaj txhua yam, ces yeej yog lawm—tsis zoo li tib neeg tej kev npaj siab, uas yeej ib txwm yog kev npaj thiab teeb cia rau lawv tus kheej xwb. Qhov no ces yuav tsum pom tau meej meej; tsis txhob poob mus rau txoj kev xav mus xav los tsis paub kawg li. Qhov no tseem tsis yog tib neeg qhov kev ua tsis tau zoo thiab lod? Lawv sawv daws puav leej zoo li no; tsis hais tias muaj kev hlub loj rau Vajtswv hos, lawv tsuas muaj kev hlub loj rau lawv tus kheej xwb. Nws yog ib tug Vajtswv uas khib xeeb tib neeg heev, yog li ntawd Nws thiaj li txib ub txib no rau tib neeg tas mus li. Tib neeg yim hlub lawv tus kheej heev, ces Vajtswv haj yam kom lawv hlub Nws ntxiv, thiab Nws tej kev cheem tsum ntawd ces yim nruj dua xwb. Nws zoo nkaus li Vajtswv txhob txwm tso dag rau tib neeg. Yog tib neeg hlub Nws tiag tiag, zoo li Nws tsis lees paub lawv. Vim qhov no, tib neeg thiaj li khawb tob hau thiab xav tob heev. Qhov no yog ib zaj lus piav txog Vajtswv tus moj yam, tsuas yog ib qho luv luv hais txog ib los sis ob yam xwb. Qhov no yog Vajtswv txoj kev xav. Qhov no yog qhov uas Vajtswv cheem tsum kom tib neeg paub, thiab nws yog tseem ceeb heev li. Nws yog ib teg dej num tshiab, thiab tib neeg yuav tsum ua hauj lwm hnyav kom peem dhau thiab muaj kev nce qib rau ib qho tshiab. Koj puas to taub qhov no? Koj puas xav kom Kuv hais ntau ntxiv txog zaj lus no?

Ntawm tej tiam dhau los, Vajtswv hais tias, “Tsis tau muaj ib tug neeg twg uas Kuv yuav tau xaiv li, tag nrho sawv daws ces raug tsis lees txais los ntawm Kuv daim ntawv ntsiag to xwb. Qhov no ces vim yog cov neeg yav dhau los tsis tiam Kuv tshaj lwm yam, yog li ntawd Kuv, qhov muab rov qab, thiaj tsis hlub lawv tshaj lwm yam. Lawv txais Ntxwgnyoog tej ‘khoom plig’ thiab tig rov los thiab muab fij rau Kuv. Qhov ntawd tsis yog ib qho kev rhuav koob npe rau Kuv lod?” Cov lus no yuav muab piav tau li cas? Nws zoo ib yam nkaus li Vajtswv hais tias: “Tag nrho tej kev txawj tshwm sim ntawm Ntxwgnyoog los.” Cov thwj tim thiab cov xib fwb cev Vajtswv lus ntawm tej tiam dhau los ces puav leej yog vam khom rau tej kev txawj los ua lawv tes hauj lwm xwb, thiab, nqis dhau ntau tiam, Vajtswv tau siv lawv cov kev txawj los ua Nws tes hauj lwm. Yog vim li no ces thiaj li hais tias tej kev ua dej num ntawm tag nrho cov tib neeg uas muaj kev txawj ces yog los ntawm Ntxwgnyoog los. Txawm li cas los xij, vim Vajtswv lub tswv yim, “Kuv siv Ntxwgnyoog txoj kev dag los ua Kuv tus qauv piv txwv.” Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li tau hu qhov kev ua dej num ntawm cov neeg uas muaj kev txawj ntawd ua “cov khoom plig los ntawm Ntxwgnyoog los,” thiab nws tsuas yog qhov hais tias lawv yog Ntxwgnyoog tug ces Vajtswv thiaj li hu qhov kev ua no ua “kev rhuav koob npe.” Qhov no tsis yog ib qho kev iab liam yam tsis muaj paus muaj ntsis rau tib neeg; nyob rau qhov txawv, ces nws yeej yog ib qho lus piav uas muaj paus muaj ntsis thiab zoo tsim nyog lawm. Yog li ntawd, “Kuv tsis qhia tawm txog Kuv qhov kev qias tshuav ntuav ntawd xwb; tab sis, Kuv muab lawm qhov kev ntxias dag ntawd tig mus rau Kuv siv uas yog ntxiv tej ‘khoom plig’ no rau tej khoom siv hauv Kuv qhov kev cawm tib neeg. Tom qab ntawd, thaum lawv raug lub tshuab muab zom tawm lawm, Kuv yuav muab cov khoom seem txeej sab hauv hlawv pov tseg.” Qhov no ces yog qhov zoo kawg nkaus ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Qhov no haum tsawg tshaj plaws nrog tib neeg tej kev xav phem, vim tsis muaj leej twg yuav xav hais tias cov uas kav li vaj ntxwv tsis yog cov neeg muaj kev txawj ntau, los sis hais tias lawv yog cov neeg tsis tshaj lij uas Vajtswv hlub. Raws li qhov pom tau mas, tej tswv yim los sis kev ciaj siab ntawm tus Tim Khawv Lis thiab Faj Xwm Nis ces tag nrho yaj mus ua tshauv lawm xwb, thiab tib qho no los yeej muaj tseeb rau cov neeg muaj kev txawj niaj hnub niam no thiab. Tam sim no Vajtswv tau pib Nws tes hauj lwm lawm, thiab Nws tau maj mam thau tawm tag nrho tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig nyob rau hauv cov tib neeg uas ua dej num li ib tug qauv piv txwv rau Nws tes hauj lwm. Thaum Vajtswv tes hauj lwm tiav hlo lawm, cov neeg no tag nrho yuav tau rov qab mus rau lawv qhov chaw qub. Txawm li cas los xij, Kuv hais kom tib neeg tsis txhob ua lwj ua liam vim yog Kuv cov lus. Koj yuav tsum yoog raws li tej uas yeej ib txwm muaj kom raws li tej kauj ruam hauv Vajtswv tes hauj lwm, es koj tsis txhob cuam tshuam rau nws. Koj puas to taub qhov no? Vim tej no yog tej kauj ruam thiab txheej txheem ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Thaum Vajtswv muab cov “khoom plig” no coj los “ua” kom tau cov “khoom ua tiav,” ces tag nrho Nws tej kev npaj siab yuav pom meej tuaj, thiab cov khoom plig uas ua dej num rau Nws yuav raug rhuav tshem pov tseg tag nrho; txawm li cas los xij, Vajtswv yuav muaj cov khoom ua tiav coj los siv lawm. Koj puas to taub qhov no? Qhov Vajtswv xav tau ces yog cov khoom ua tiav xwb, tsis yog tej khoom plig ntau nplua mias uas tib neeg muab fij rau Nws. Tsuas yog thaum uas txhua tus tau mus nyob qhov chaw kom yog lawm xwb, ces txhais tau hais tias Vajtswv tau rov mus rau Nws qhov chaw thaum xub thawj lawm thiab dab, los ib yam nkaus li thiab, tau mus zaum rau nws lub rooj lawm, nrog rau cov tub txib qaum ntuj, yam tsis zam ib tug li—tsuas yog thaum ntawd xwb mas ib qho luag nyav yam txaus siab hlo thiaj li tshwm sim rau ntawm Vajtswv lub ntsej muag, vim Nws tej kev npaj siabtwb ua tau zoo raws lawm, Nws lub hom phiaj tau raug ua tiav hlo lawm. Vajtswv yuav tsis nrhiav “kev pab” los ntawm tus “dab” lawm, vim Vajtswv tej kev npaj siab tau raug muab nthuav tawm tag nrho rau tib neeg lawm, thiab tib neeg yuav tsis muaj hnub rov raug kom muab tshaj mus rau lwm tus ntxiv lawm. Nyob rau lub sij hawm no, tib neeg lub cev nqaij daim tawv thiab tus ntsujplig yuav sib sau los ua ke los ua ib tug lawm xwb. Qhov no yog qhov uas Vajtswv nthuav tawm qhia rau tib neeg; nws yog txoj hau kev kawg rau tus ntsuj, tus plig, thiab lub cev. Nws yog cov lus xaus ntawm lub ntsiab lus thaum xub thawj uas hais txog “tib neeg.” Qhov no ces tsis tas yuav muab tshawb fawb kom ntxaws ntxaws li lawm; nws yeej txaus kom paub ib los sis ob yam txog nws lawm. Koj puas to taub?

Qhov Dhau Los: Tshooj 33

Ntxiv Mus: Tshooj 36

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Ntawm Lub Hom Phiaj

Thaum twg hais txog lub hom phiaj, nej saib nws zoo yam li tshwj xeeb heev; nws yog, tshaj ntawd ntxiv, tej yam uas nej txhua tus paub...

Hais Txog phau Vajluskub (4)

Muaj coob tus neeg ntseeg hais tias kev to taub thiab muaj peev xwm txhais phau Vajluskub ces yog ib yam nkaus li nrhiav txoj hau kev...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No