Tshooj 36

Nws tau hais tias tam sim no Vajtswv twb pib qhuab ntuas tib neeg lawm, tab sis tsis muaj leej twb yuav hais tau tseeb tseeb, tsis muaj leej twg yuav teb tau meej meej hais tias ua qhov kev npaj siab thaum xub thawj ntawm qhov kev quab ntuas no tau tshwm sim rau tib neeg lawm. Vajtswv hais tias, “Tib neeg yeej tsis tau nrhiav pom ib yam dab tsi nyob rau hauv Kuv txoj kev qhuab ntuas ib zaug li los ua cas, vim lawv tsis ua dab tsi li tsuas yog ob sab tes tuav rawv tus quab ntawm lawv caj dab xwb, ob lub qhov muag mas ntsia ntsoov Kuv, cuag li ntsia ib tug yeeb ncuab—thiab tsuas yog lub sij hawm no kiag mas Kuv thiaj li pom hais tias lawv yuag npaum li cas. Nws yog vim qho no es Kuv thiaj hais tias lawv tsis muaj ib tug kiag li uas yuav sawv tau khov kho ntawm tej kev sim siab.” Vajtswv qhia tib neeg hais tias qhov tseeb ntawm txoj kev qhuab ntuas tseem tsis tau tshwm sim rau lawv, thiab Nws qhia li ntawd ntxaws ntxaws, yam tsis zais ib qho dab tsi li. Cuag nkaus li tib neeg twb yeej raug qhuab ntuas lawm thiab yeej tsis muaj cuab kav sawv tau khov kho li. Vajtswv tau piav qhia kom pom meej meej, cuag li tus tiag tiag txog tej qhov phem phem ntawm tib neeg lub cev. Yog vim li no ces tib neeg thiaj li hnov zoo li raug yuam: Vim Vajtswv hais tias lawv yeej tsis tau sawv khov kho dua ib zau ntawm tej kev sim siab li, yuav ua cas es Kuv thiaj li yuav yog tus uas rhuav qhov kev teev tseg hauv ntiaj teb, kom raug lees txais txawm hais tias qhov ntawd tsis zoo li qhov ib txwm ua los xij? Nyob rau qhov muaj tiag, ces zoo ib yam nkaus li Vajtswv hais tias: “Kuv puas tau coj lawv los txog qhov kawv ntawm txoj kev lawm?” Qhov tseeb, Vajtswv twb tau coj tag nrho cov tib neeg los rau qhov kawg ntawm txoj kev lawm, thiab yog li ntawd, nyob rau hauv lawv txoj kev feeb meej xav, ces tib neeg yeej ib txwm ntseeg hais tias Vajtswv mas yeej siab phem thiab lim hiam. Vajtswv tau cuab tau tag nrho tib neeg tawm hauv lub hiav txwv ntawm txoj kev txom nyem hauv ntiaj teb tawm los, ces kom thiaj li, “yuav kom tsis txhob muaj tej xwm txheej huam yuaj, Kuv muab tag nrho cov ‘ntses’ uas txhom tau ntawd tua tag nrho, tom qab ntawd ces cov ntses mloog lus lawm, thiab tsis muaj ib qho kev cem kev yws me me li lawm.” Qhov no tsis yog qhov tseeb lod? Vajtswv tau rub tag nrho tib neeg tawm ntawm hiav txwv iab hiav txwv daw ntawm txoj kev tuag los mus rau ib lub qhov ntuj ntawm txoj kev tuag, Nws cab tag nrho sawv daws los mus rau ntawm “lub laug cam txiav neeg cab dab,” Nws tau yuam lawv mus rau ntawm qhov kawg ntawm txoj kev—vim li cas Nws ho tsis ua li no rau lwm cov tub thiab Vajtswv cov tib neeg? Dab tsi yog Nws qhov kev npaj siab nyob rau qhov kev ua tes hauj lwm ntawd nyob rau hauv tus zaj loj liab ploog lub teb chaws? Vim li cas Vajtswv txhais tes yuav “siab phem” ua luaj? Tos ua li uas “[t]haum Kuv xav tau tib neeg, ces lawv khiav nkaum tag zog li xwb. Cuag nkaus li lawv yeej tsis tau pom dua tej qhov chaw uas zoo nkauj yam xav tsis thoob li, cuag li lawv yug los rau yaj sab thiab tsis paub dab tsi txog tej xwm txheej nram nroog li.” Qhov tseeb, nyob rau hauv lawv ces tib neeg thiaj nug hais tias: “Vajtswv qhov phiaj xwm ntawm qhov ua li no yog dab tsi? Tsis yog Nws yuav muab peb tua lod? Thiab qhov no yog dab tsi mas? Vim li cas tej kauj ruam ntawm Nws tes hauj lwm yuav los tuab thiab ceev ua luaj, thiab vim li cas Nws ho tsis zam ib qho me me rau peb kiag li?” Tab sis tib neeg tsis tau luag hais li no, thiab vim Vajtswv tej lus ua rau lawv muab tej kev xav li ntawd pov tseg tag lawm, muab lub cib fim rau lawv xav deb tshaj ntawd tev hlo pov tseg lawm, lawv thiaj tsis muaj kev xaiv li tab sis tsuas yog muaj tej kev xav tso plhuav tseg rau ib sab xwb. Nws tsuas yog hais tias Vajtswv muab tag nrho tib neeg tej kev xav phem nthuav tawm xwb, thiab ces tib neeg muab lawv tej kev xav phem ntawd nias rov qab, tsis pub lawv tawm los. Twb tau hais dhau los lawm hais tias cov neeg no yog cov tub ki ntawm tus zaj loj liab ploog. Qhov tseeb, muab hais kom meej meej, lawv yog lub cev tshwm sim los ntawm tus zaj loj liab ploog. Thaum Vajtswv muab lawv yuam mus rau qhov kawg ntawm txoj kev thiab muab lawv tua, ces—yam tsis muaj qhov yuav tsis ntseeg li—tus ntsuj plig ntawm tus zaj loj liab ploog yuav tsis muaj lub cib fim ntxiv los ua hauj lwm rau hauv lawm ntxiv lawm. Nyob rau txoj kev no, thaum cov tib neeg taug kev mus rau ntawm qhov kawg ntawm txoj kev ces kuj yog thaum uas tus zaj loj liab ploog tuag kiag lawm thiab. Nws kuj hais tau hais tias nws yog txoj kev tuag los them Vajtswv “txoj kev siab dawb saib zoo loj heev”—uas yog lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau ntawm haiv neeg ntawm tus zaj loj liab ploog. Thaum tib neeg npaj txhij yuav muab lawv txoj sia txi kiag, ces txhua yam cia li rais los ua tej yam me me tsis tseem ceeb lawm xwb, ces tsis muaj leej twg yuav ua tau li cas rau lawv li lawm. Dab tsi tseem ho tseem ceeb tshaj txoj sia lawm thiab? Yog li ntawd, Ntxwgnyoog tsis muaj cuab kav yuav ua tau dab tsi ntxiv rau hauv tib neeg lawm, tsis muaj ib yam dab tsi uas nws yuav ua tau rau tib neeg li lawm. Txawm hais tias, nyob rau ntawm lub ntsiab lus ntawm lub “cev nqaij daim tawv” yeej tau hais tias lub cev raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, los yog tib neeg rau siab tiag tiag, ces yeej tsis raug Ntxwgnyoog caij tsuj, ces tsis muaj leej twg yuav ua tau li cas rau lawv li—thiab nyob rau lub sij hawm ntawd, lub cev nqaij daim tawv yuav ua nws lwm txoj dej num, thiab pib los txais txoj kev coj ntawm tus Vajtswv tus Ntsujplig yam raws kev raws cai. Qhov no yog ib qho txheej txheem uas yuav tsum muaj, nws yuav tsum tshwm sim ib-kauj-ruam zuj zus, tsis li ntawd, ces Vajtswv yuav tsis muaj txoj hau kev ua hauj lwm tau nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv uas tawv ncauj heev ntawd. Qhov ntawd yog Vajtswv lub tswv yim. Nyob rau txoj kev no, tag nrho tib neeg thiaj tau nkag lus rau tej xwm txheej ntawm niaj hnub no yam tsis nco xav txog li. Thiab tseem tsis yog Vajtswv ua coj tib neeg mus rau “qhov kawg ntawm txoj kev lod”? Nws puas yog ib txoj kev tshiab uas tib neeg tho mas? Tig saib nej qhov kev ntsib kev pom, zoo li nyob rau hauv nej, ces Vajtswv tau siv txoj kev ua num uas zoo li siab phem tshaj plaws, uas ua rau pom txog Vajtswv txoj kev ncaj ncees. Ua cas nej thiaj li tsis qhuas? Qhov uas Vajtswv ua hauv nej ces cia tib neeg pom tus moj yam ncaj ncees ntawm Vajtswv; qhov no tseem tsis tsim nyog rau nej txoj kev qhuas Vajtswv thiab lod? Niaj hnub no, nyob rau ntawm txoj kev sib tshuam uas tiam qub tseem muaj nyob thiab tiam tshiab tseem tsis tau tshwm sim los, nej yuav hais lus tim khawv li cas rau Vajtswv? Tej qho teeb meem loj ntawd tseem tsis tsim nyog rau txoj kev xav kom tob thiab lod? Nej puas tseem ua twb zoo xav txog lwm yam, uas tsis cuam tshuam txog tej no thiab? Vim lis cas Vajtswv ho hais tias, “Txawm hais tias tib neeg twb tau qw ‘Thov kom txoj kev to taub nyob ntev dhawv mus ib txhis’ dua ib zaug lawm, los yeej tsis muaj leej twg siv sij hawm ntau los tshuaj xyuas los lus ‘to taub,’ ua rau pom tau hais tias tib neeg yeej tsis xav hlub Kuv”? Yog Vajtswv tsis hais tej ntawd, nej puas yuav sim nej kom to taub Vajtswv lub siab mas?

Txawm hais tias, nyob rau tej sij hawm tsis ntev dhau los no, muaj ib txhia tib neeg yeej tau los paub me me txoj tej hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg lawm, los Kuv yeej hais tau tseeb tseeb hais tias yog Vajtswv tsis ua twb zoo hais lub yooj yim rau tib neeg, yuav tsis muaj leej twg twv tau tej hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg. Qhov no mas yeej tseeb tshaj plaws li. Nws tseem tsis tau meej rau koj thiab lod? Txhua yam uas Vajtswv ua nyob rau hauv tib neeg ces yeej yog ib qho ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg—tab sis lawv tseem tsis muaj peev xwm yuav to taub meej meej txog Vajtswv txoj kev xav. Qhov no ces yog qhov uas tib neeg qhov kev tu ncua lawm, tab sis Vajtswv tsis tau yuav tseev kom tib neeg muaj peev xwm ua dab tsi hlo li, Nws tsuas kom lawv mloog “kws kho mob tej lus ntuas qhia.” Qhov no yog qhov uas Vajtswv yuav tseev kom ua kom tau. Nws kom tag nrho tib neeg sawv daws paub tib neeg lub neej tiag tiag, vim “nyob rau hauv lawv lub siab, lo lus ‘tib neeg lub neej’ ces yeej tsis muaj nyob li, lawv yeej tsis saib tej ntawd tseem ceeb li, thiab tsuas yog dhuav Kuv cov lus, cuag nkaus Kuv tau rais los ua ib tug pog laus tsis meej pem.” Nyob rau hauv tib neeg lub qhov muag, Vajtswv cov lus ces zoo li ib qho twj taig siv txhua hnub, lawv yeej tsis saib tej lus ntawd tseem ceeb hlo li. Yog li ntawd, tib neeg thiaj li muab Vajtswv cov lus coj mus xyaum ua tsis tau—lawv tau rais mus ua ib co neeg phem txaus ntxub uas yeej paub qhov tseeb tab sis tsis muab coj los xyaum ua raws. Qhov kev ua txhaum no yog tib neeg li nkaus xwb ces yog li ntawd thiaj txaus ua rau Vajtswv ntxub tau ib ntus, thiab yog li ntawd Nws thiaj hais ntau zaus hais tias tib neeg tsis quav ntsej txog Nws tej lus. Tab sis nyog rau hauv lawm tej kev xav phem, tib neeg xav li nram qab no: “Txhua hnub peb kawm thiab tshuaj xyuas Vajtswv tej lus, yog li ntawd es peb tseem tsis quav ntsej lawv li cas thiab mas? Qhov no tsis yog ib qho kev tsis ncaj ncees thiab lod? Tab sis cia Kuv muab phua ib qho me me rau nej—tib neeg ntsej muag yuav thim xem laud. Thaum lawv nyeem Vajtswv tej lus, lawv ncaw hau, lawv nyo hau thiab khawb, zoo li ib tug me nyuam aub co tw hnia ntshis tej lus ntawm lawv tus tswv. Yog li ntawd, nyob rau lub sij hawm no, tib neeg hnov zoo li tsis muaj ib qho nuj nqis li, kua muag ntws nto ntawm lawv ntsej muag, nws cuag lis lawv xav lees txim thiab pib dua tshiab—tab sis thaum lub sij hawm no dhau lawm, lawv qhov kev ua tus yaj ploj ntais, qhov kev ua tus hmo los hloov kiag; lawv muab Vajtswv tej los tso plhuav ib sab, thiab yeej ib txwm ntseeg hais tias lawv tus kheej tej hauj lwm mas yuav tsum los ua ntej, hais tias Vajtswv tej xwm txheem mas los ua qhov kawg, thiab vim yog lawv tej kev ua no, lawv thiaj li ib txwm tsis muaj cuab kav muab Vajtswv tej lus coj mus xyaum ua kiag. Thaum qhov tseeb los txog, lawv xyab lawv lub luj tshib tawm[a]—qhov no ces yog kev ntxeev siab dag lawv tus kheej tej neeg—tos ua li uas Vajtswv hais tias, “[L]awv ‘khiav dua tom tog tom ub’ thaum uas tos Kuv yug zaub yug mov xwb.” Tsuas yog los ntawm qhov no xwb mas thiaj li pom hais tias yeej tsis muab ib qho cuav me me nyob rau hauv Vajtswv tej lus, lawv yeej puav leej muaj tseeb tag nrho, thiab yeej tsis muaj ib qho me me uas yuav hais tshaj tshaj li, tab sis tseem zoo li lawv tseem hais tsawg me ntsis lawm thiab, vim tib neeg lub siab me dhau heev lawm, lawv tsis muaj peev xwm ris taus tej ntawd. Vajtswv cov lus twb twb muab tau ib daig duab uas pom meej tshaj plaws txog tej yam ntawm tib neeg, tag nrho sab hauv thiab sab nraud tib si; tej lus ntawd tau muab lawv kos kiag kom pom tseeb tseeb, ua kom pom kiag qhov zoo nkaus li ntawd meej meej uas yog kiag Ntxwgnyoog lub ntsej muag qub. Nws tsuas yog hais tias nyob rau tiam tam sim no, tib neeg tseem tsis tau pom txhua yam kom meej meej xwb, thiab yog li ntawd thiaj hais tias lawv tsis tau los paub lawv tus kheej. Nws yog vim yog qhov no ces Kuv thiaj hais tias qhov kev kawm no yuav tsum tau muaj ntxiv mus; nws yuav cia li tsum tsis tau. Thaum tib neeg tau los paub lawv tus kheej lawm ces yog thaum uas Vajtswv tau txais kev qhuas lawm. Qhov no mas to taub yooj yim xwb—tsis tas Kuv yuav muab hais kom ntxaws ntxaws li. Tseem muaj, txawm li cas los xij, ib qho uas Kuv yuav hais kom nej nco qab, tawm hais tias ua ntej tshaj ces yuav tsum tau nyeem Vajtswv cov lus no: “Nyob rau lub sij hawm niaj hnub no, tib neeg yeej tsis saib Kuv muaj nuj nqis li, Kuv yeej tsis muaj chaw nyob hauv lawv lub siab li. Lawv puas yuav muaj ib qho kev hlub tiag rau Kuv nyob rau lub sij hawm ntawm txoj kev txom nyem yuav los no?” Tej lus no txhais tau li cas? Vajtswv hais tias kev qhuab ntuas tseem tsis tau tshwm sim rau tib neeg, ces txhais tau hais tias tseem muaj ib qho ntsiab lus sab hauv rau cov lus no “paub koj tus kheej”—koj puas pom qhov no? Yog tsis tau raug kev txom nyem thiab kev lim ntxuav kom dawb huv, tib neeg yuav ua cas paub lawv tus kheej? Tej no tseem tsis yog lus qhuav xwb lod? Koj puas ntseeg tiag tiag rau tag nrho tej uas Vajtswv tau hais? Koj puas muaj peev xwm pom Vajtswv tej lus? Vim li cas Vajtswv ho pheej tas zog li txog tej qho li “Pom tib neeg tej kev ua, ces Kuv tib txoj kev xaiv ces yog ncaim mus xwb,” thiab kuj hais tias “Tsuas yog thaum tej toj roob nphau los thiab daim av tawg pleb pob kiag mas tib neeg thiaj li xav txog Kuv tej lus, tsuas yog thaum ntawd xwb mas lawv mam li tsim hauv lawm tej dab ntub npau suav los, tab sis lub sij hawm twb los txog lawm, lawv raug nthwv dej nyab loj qhwv nkaus rau, thiab lawv tej cev tuag tab zom zaws saum nplaim dej”? Vim li cas Vajtswv ho hais tias, “neeg thiaj li xav txog” thiab tsis yog “tib neeg mloog Kuv cov lus”? Puas muaj tseeb hais tias tej toj roob nphau los thiab daim av tawg pleb pob kiag? Tib neeg tsis quav ntsej txog tej lus zoo li ntawd, lawv cia lawv npleem mus dhau, thiab yog li ntawd lawv thiaj raug “kev txom nyem” ntau nyob rau hauv Vajtswv tej lus. Qhov no ces yog vim lawv tsis muaj kev xav hlo li. Vim yog qhov uas tib neeg ua tsis tau no, Vajtswv thiaj hais tias, “Kuv, tus ‘niag txawv txawv’ tsis muaj hlab kua muag no, tau quaj los kua muag ntau rau tib neeg. Tib neeg, txawm li cas los xij, yeej tsis paub txog qhov no li.” Vim tib neeg tsis quav ntsej txog Vajtswv cov lus, Vajtswv thiaj siv qhov no los qhia kom lawv nco ntsoov thiab kom tau lawv qhov “kev pab.”

Rau tam sim no, Kuv yuav tsis hais lus qhia txog yav tom ntej txog tej kev loj hlob ntawm lub ntiaj teb, tab sis yuav qhia yav tom ntej me ntsis txog tib neeg txoj hmoo. Kuv tsis tau hais kom tib neeg yuav tsum paub lawv tus kheej lod? Yuav muab qhov no piav tau li cas? Tib neeg yuav tsum paub lawv tus kheej li cas? Thaum Vajtswv “tsim txom” tib neeg loj heev es ua rau lawv yuj liag ntawm kev ciaj thiab kev tuag, ces lawv pib to taub me me txog lub ntsiab ntawm tib neeg lub neej txoj sia, thiab lawv thiaj dhuav tib neeg lub neej, ntseeg hais tias ib tug neeg lub neej tag nrho ces yeej tsis muaj dab tsi tshaj ib qho kev npau suav xwb. Lawv ntseeg hais tias tib neeg lub neej ces yog ib qho kev mob siab xwb, hais tias lawv yuav tuag yam ua tsis tau ib yam dab tsi tiav hlo tseg li, hais tias lawv lub neej tsis muaj qab hau dab tsi thiab tsis muaj nuj nqis li. Tib neeg lus neeg ces tsuas yog ib qho kev npau suav xwb, ib qho kev npau suav uas kev tu siab thiab kev zoo siab los thiab mus. Niaj hnub no, tib neeg ua neej nyob rau Vajtswv, tab sis vim yog lawv nyob rau hauv tib neeg lub ntiaj teb, lawv lub neej txhua hnub thiaj li nyob qhuav qhawv thiab tsis muaj nuj nqis dab tsi, ua rau tag nrho tib neeg paub hais tias qhov kev txaus siab rau Vajtswv ces tsuab yog ib qho kev nplij siab uas los ib vuag dhau xwb—tab sis yog hais tias, thaum lawv tsis muaj kev txaus siab rau Vajtswv lawm, los lawv yeej tseem nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv txawm hais tias lawv ntseeg Vajtswv los xij, qhov no ho muaj qab hau dab tsi mas? Nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, txhua yam ces khoob lug tsis muaj dab tsi rau tib neeg li. Tau ntsib tau pom qhov kev hloov mus rau sab phem ntawm tib neeg lub neej, thaum txoj kev laus los txog lawm ces tib neeg tej plaub hau dawb tuaj, lawv lub ntsej muag ces txoom tag tuaj, ob txhais tes ces tej tawv nqaij ua pob teg qhwv tag. Txawm hais tias lawv twb tau them ib tug nqi siab heev lawm, los lawv yeej tsis tau dab tsi li. Yog li ntawd, Kuv cov lus mus ib kauj ruam deb dua lawm thiab: Txhua yam ces tsis muaj dab tsi li rau cov uas nyob hauv lub cev nqaij daim tawv. Qhov no ces tshaj tej uas ntseeg tsis tau lawm, thiab koj tsis tas yuav muab tshuaj xyuas kom ntxaws ntxaws lawm. Qhov no yog lub ntsej muag qub thaum xub thawj ntawm tib neeg lus neej uas Vajtswv tau hais txog ib zaug tas los ib zaug ntxiv thiab. Vajtswv tsis tau zam tej lus no vim yog tib neeg tej kev tsis ruaj khov, tab sis yog tsuas ua raws li Nws qhov phiaj xwm thaum xub thawj xwb. Tej zaum, ib co lus yuav muab kev txhawb siab thiab kev to taub rau tib neeg, thiab tej zaum ib co ces yuav muab kiag qhov uas yog fab ntxeev ntawd, txhob txwm ua kom tib neeg nyob rau ib qho huab cua ntawm txoj kev tuag—thiab nws yog vim qhov no es lawv thiaj li txom nyem ntag. Yog li ntawd, tej zaum Vajtswv pib “lub tswv yim nroog khoob lug”[b] los txhob txwm dag kom tib neeg to taub yuam kev, tab sis lawv tsis pom qhov no hlo li, lawv tseem nyob rau hauv qhov kev tsaus ntuj xwb. Thiab tab sis, txhua yam twb nyob rau hauv Vajtswv txhais tes lawm, thiab txawm hais tias tib neeg yuav paub qho no, los lawv yuav ua cas tiv thaiv tau nws? Yog li ntawd, thiaj tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav khiav dim qhov kev qhuab ntuas los sis rau txim—lawv yuav ua tau dab tsi? Lawv tsuas muaj yuav tsum nyoo zwm rau Vajtswv tej kev npaj xwb—thiab qhov ntawd tsis yog vim Vajtswv txhom tau lawv thiab yuav tsis tso lawv mus li? Tsuas yog nyob rau ntawm Vajtswv qhov kev hem nkaus xwb mas tib neeg thiaj li yuav ua tau raws li txoj kev uas ntuj tsim—qhov no tseem tsis yog li thiab lod? Yog tsis yog vim Vajtswv tej kev npaj, tib neeg ho txaus siab hlo los lees kev swb tau li cas mas? Qhov ntawd tsis yog ib qho kev tso dag kom txaus luag xwb lod? Txawm hais tias tib neeg lub neej yeej tsis muaj dab tsi li, los leej twg thiaj li kam, thaum lawv lub neej tseem nyob kaj siab lug, es yuav cia li tso tib neeg lub ntiaj teb tseg yam ntsiag to thiab npaj ua kom haum Vajtswv lub siab xwb mas? Tib neeg tuag nyob rau hauv tej kev pab tsis tau—leej twg ho tuag nyob rau hauv tej kev muaj nplua mias, thaum uas lawv muaj txhua yam uas lawv xav tau? Tsuas yog ib lub “hnub qub” uas poob saum ntuj los xwb thiaj yog ib qho uas tsis ua li no. Muab piv rau lub neej ntawm lub ntuj ceeb tsheej thib peb uas nws nyob yam kaj siab lug rau, lub neej nyob rau ntiaj teb ces zoo li nyob rau hauv Dab Teb—tsuas yog thaum nyob rau qhov xwm txheej zoo li ntawd xwb mas nws thiaj li kam tuag. Tab sis leej twg hnub no yog ib lug hnub qub saum ntuj? Kuv, los ib yam thiab, kuj “tsis to taub meej” txog qhov no. Cia peb nrhiav thiab seb peb puas pom ib tug. Yog nrhiav tau nws lawm, Kuv thov kom tib neeg pab Kuv nug seb nws puas kam ua raws nraim li Kuv cov lus saum toj no. Tab sis Kuv muaj ib lo lus ceeb toom rau nej txhua tus: Nej leej twg tsis txhob lam yuav ua tus “tus neeg tshaj li” thiab yeem tuag nawb, nej puas to taub?

Lus taw qhia:

a. “Xyab yus lub luj tshib tawm” yog ib qho paj lug lus Suav, uas txhais hais tias ib tug neeg yeem pab lwm tus sab nraud txawm hais tias qhov ntawd yuav ua rau cov neeg nyob ze ntawm nws, xws li niam thiab txiv, cov me nyuam, cov txheeb ze los sis tej kwv tij nkauj muam, yuav ntsib kev txom nyem los sis raug teeb meem los xij.

b. “Lub tswv yim nroog khoob lug” yog lub tswv yim tua rog thib 32 ntawm Peb-Caug-Rau Lub Tswv Yim Tua Rog ntawm Suav Teb puas txheej thaum ub. Lub tswv yim no hais txog qhov ua txuj npaj tub rog khov kho tom hauv ntej kom zais tau qhov uas tom qab twb npaj tsis txhij kom lam dag hem tau cov heeb ncuab.

Qhov Dhau Los: Tshooj 35

Ntxiv Mus: Tshooj 41

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Hais Txog phau Vajluskub (3)

Tsis yog txhua yam hauv phau Vajluskub yuav yog ib co lus teev tseg txog cov lus uas Vajtswv tus kheej tau hais kiag. Phau Vajluskub tsuas...

Hais Txog phau Vajluskub (4)

Muaj coob tus neeg ntseeg hais tias kev to taub thiab muaj peev xwm txhais phau Vajluskub ces yog ib yam nkaus li nrhiav txoj hau kev...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No