Tshooj 38

Xav txog tib neeg ntiaj teb tej yam ntxwv uas ib txwm muaj, qhov ntawd yog, tib neeg ntiaj teb lub ntsej muag tseeb, qhov muaj peev xwm ua los txog rau tam sim no mas yeej tsis yooj yim kiag li, thiab tsuas yog los ntawm qhov no xwb Vajtswv lub hwj chim loj thiaj li pom meej tiag tiag. Xav txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm lub cev nqaij daim tawv, nrog rau qhov tseeb uas, los txog rau tam sim no, tib neeg tau raug tus zaj loj liab ploog muab ua lwj liam tag lawm, lawv yuav ua li cas thiaj li yuav muaj peev xwm los sawv tau khov kho txuas ntxiv mus rau niaj hnub no, yog hais tias tsis yog vim txoj kev coj qhia ntawm Vajtswv tus Ntsujplig? Tib neeg tsis tsim nyog los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, tiam sis vim yog Nws txoj kev cawm tib neeg thiab vim yog ua kom Nws tes hauj lwm loj tawg paj txi txiv tsis ntev no, Vajtswv thiaj li hlub tib neeg ntiaj teb xwb. Qhov tseeb qhia tias, Vajtswv txoj kev hlub tib neeg ntiaj teb mas yog qee yam uas tsis muaj ib tug tib neeg twg tuaj yeem pauj tau rov qab tag lawv sim neej li. Tej zaum muaj qee leej uas xav pauj Vajtswv txoj hmoov hlub rov qab los ntawm qhov muab lawv lub neej txoj sia fij rau, tiam sis Kuv qhia rau koj tias: Tib neeg tsis tsim nyog tuag rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, yog li ntawd ces lawv txoj kev tuag yuav tsis muaj qab hau dab tsi li. Qhov no yog vim hais tias, rau Vajtswv mas, ib tug tib neeg txoj kev tuag twb tsis tsim nyog hais txog li, twb tsis muaj nqis npaum li ib npib nyiaj, zoo ib yam li ib tug ntsaum tuag hauv av xwb. Kuv qhia tib neeg kom tsis txhob muab lawv tus kheej saib tseem ceeb dhau, thiab kom tsis txhob xav tias txoj kev tuag rau Vajtswv mas tsim txiaj heev, zoo li lub Rooj Taij. Tseeb tiag, ib tug tib neeg txoj kev tuag ces tsuas tseem ceeb ib yam li ib tug plaub qaib xwb, tsis tsim nyog hais txog li. Tiam sis rov hais dua tias, vim yog ntuj tsim los tib neeg lub cev nqaij daim tawv yeej txawj tuag, yog li ntawd thaum kawg ces lub cev nqaij daim tawv thiaj li yuav tsum los kawg rau hauv lub ntiaj teb. Qhov no yog qhov tseeb uas muaj tseeb, uas tsis muaj leej twg tuaj yeem tsis lees paub tau li. Qhov no yog ib “txoj kev uas lub ntuj yeej tsim los li no” uas Kuv tau txais los ntawm noob neej lub neej txoj sia txoj kev ntsib kev pom los tag nrho, yog li ntawd Vajtswv thiaj li tau txiav txim siab rau tib neeg qhov kawg li no, yam tib neeg tsis paub txog li. Koj puas to taub? Tos Vajtswv hais tias, “Kuv ntxub tib neeg txoj kev tsis mloog lus. Kuv tsis paub xyov yog vim li cas li; nws zoo li yog hais tias Kuv twb ntxub tib neeg puag thaum pib, tab sis Kuv kuj ho hlub lawv kawg kiag thiab. Yog li ntawd tib neeg thiaj li muaj ob tug yeeb yam coj rau Kuv—vim Kuv hlub tib neeg, thiab Kuv kuj ntxub tib neeg thiab.”

Leej twg thiaj li tsis qhuas Vajtswv vim qhov Nws nyob ntawm no los sis Nws qhov kev tshwm sim? Lub sij hawm no, zoo li Kuv tau hnov qab tag nrho tib neeg txoj kev tsis dawb huv thiab kev tsis ncaj ncees lawm. Kuv muab tib neeg ntiaj teb txoj kev qhuas tias lawv tus kheej coj ncaj, kev qhuas tias lawv tus kheej tseem ceeb, kev tsis mloog lus, kev tawm tsam, thiab tag nrho lawv txoj kev ntxeev siab thawb tag nrho mus rau sab tom qab ntawm Kuv lub siab, thiab hnov qab txog tej ntawd. Tej xwm txheej ntawm tej uas yog tib neeg ntiaj teb no yeej txwv tsis tau Vajtswv. Vim Kuv “koom tib txoj kev txom nyem” li Vajtswv, Kuv kuj tso Kuv Tus Kheej dim ntawm qhov teeb meem no thiab, ntshai tsam tib neeg txwv Kuv tshaj no ntxiv. Vim li cas thiaj li mus thab? Vim tib neeg tsis kam los koom Vajtswv tsev neeg nrog Kuv, Kuv yuav siv Kuv lub hwj chim los yuam lawv tau li cas? Kuv tsis ua tej yam uas tsub muaj tsim txom tib neeg, thiab tos hais tias, vim Kuv yug los rau hauv Vajtswv tsev neeg, yog li ntawd yeej yog lawm uas tib neeg thiab Kuv thiaj li ib txwm sib txawv. Qhov no ua rau muaj tus yam ntxwv phem heev uas lawv pom lawv tus kheej niaj hnub no. Tiam sis Kuv tas zog txav deb ntawm tej uas tib neeg tej kev ua tsis tau zoo txuas ntxiv xwb; Kuv muaj txoj kev xaiv twg? Qhov no tsis yog vim Kuv tsis muaj hwj chim lod? Tos hais tias Vajtswv nrhiav kev los “so hauj lwm” ntawm “qhov hauj lwm” rau tib neeg lawm, thiab tshaj ntawd ntxiv taij ib “qho nyiaj laus.” Thaum Kuv hais lus raws li ib tug tib neeg txoj kev xav mas, tib neeg tsis mloog li, tiam sis tib neeg puas txeev tsum qhov tsis mloog lus thaum Kuv hais lus raws li Vajtswv txoj kev xav? Tej zaum yeej yuav muaj ib hnub uas Vajtswv cia li “so hauj lwm” ntawm “qhov hauj lwm” rau tib neeg kiag tam sim ntawd, thiab thaum lub sij hawm ntawd los txog, Vajtswv cov lus yuav haj yam nruj tsiv dua. Niaj hnub no, tej zaum vim yog Kuv es Vajtswv thiaj li hais lus li no, thiab, yog hais tias hnub ntawd los, Vajtswv yuav tsis zoo li Kuv, es maj mam thiab ua siab ntev “qhia dab neeg rau cov me nyuam kawm qib pib.” Tej zaum yam Kuv hais tsis tshuam haum, tiam sis Vajtswv txaus siab hlo los tso qhov Nws tuav tib neeg kom xoob me ntsis tsuas yog ua txhawm rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb; yog tsis yog li ntawd ces, qhov yuav xav txog lub zeem muag rau yav tom ntej ntawd mas txaus ntxhais heev li. Ib yam li Vajtswv tau hais tias, “Kuv tau ib nyuag tso Kuv txhais tes xoob zog rau tib neeg me ntsis, cia lawv lom zem kom txaus rau lawv tej kev ntshaw ntawm sab cev nqaij daim tawv—thiab vim yog li no ces lawv thiaj li muaj plhus coj tus xeeb ceem tawv ncauj, yam tsis muaj kev txwv txiav dab tsi li, uas yeej pom tau hais tias lawv yeej tsis hlub Kuv tiag tiag, vim lawv sawv daws puav leej ua neej nyob rau hauv cev nqaij daim tawv xwb.” Vim li cas Vajtswv thiaj li hais tias “lom zem rau lawv tej kev ntshaw” thiab “ua neej nyob rau hauv cev nqaij daim tawv xwb” rau ntawm no? Qhov tseeb qhia tias, tib neeg yuav cia li to taub cov lus zoo li no yam Kuv tsis tas yuav txhab txhais li. Tej zaum muaj ib txhia yuav hais tias lawv tsis to taub, ces Kuv hais tias qhov no yog ib qho teeb meem ntawm qhov kev nug uas tib neeg twb paub lo lus teb lawm, es lam ua txuj tsis paub xwb. Ob peb lo lus ceeb toom uas hais tias: Vim li cas Vajtswv thiaj li hais tias, “Txhua yam uas Kuv thov ntawm tib neeg ces yog qhov tias kom lawv koom tes nrog Kuv xwb”? Vim li cas Vajtswv kuj hais tias noob neej tus yeeb yam mas hloov pauv nyuaj? Vim li cas Vajtswv thiaj li ntxub noob neej tus yeeb yam? Thiab yam dab tsi kiag uas yog noob neej tus yeeb yam? Yam uas nyob sab nraum noob neej tus yeeb yam ntawd yog dab tsi? Puas muaj leej twg uas tau ua twb zoo xav txog cov lus nug no lawm? Tej zaum qhov no yog ib lub ncauj lus tshiab rau tib neeg, tiam sis Kuv tseem thov kom tib neeg ua tib zoo xav, yog tsis li ntawd ces tib neeg pheej yuav ua txhaum rau Vajtswv los ntawm ib co lus xws li tias “noob neej tus yeeb yam mas hloov pauv nyuaj.” Qhov kev tawm tsam Nws li ntawd zoo tus dab tsi? Nyob rau thaum kawg, qhov ntawd tsis yog tsuas nug kom muaj teeb meem xwb lod? Qhov ntawd yuav tsis los xaus rau qhov zoo ib yam nkaus li muab ib lub qe cuam rau ntawm ib lub pob zeb xwb lod?

Qhov tseeb tiag, qhov uas muab tib neeg cob rau txhua yam kev sim siab thiab kev ntxias ntawd yog tej kev qhia uas Vajtswv cheem tsum kom tib neeg kawm xwb. Raws li Vajtswv txoj kev npaj siab, tib neeg yeej ua tau tej no tiav, tab txawm yog hais tias lawv yuav tsum muab txhua yam uas lawv hlub fij los xij, tiam sis vim tib neeg yeej ib txwm hlub lawv tus kheej, ces lawv thiaj li koom tes tsis tau nrog Vajtswv tiag tiag. Vajtswv tsis thov ntau yam ntawm tib neeg li. Yam uas Nws thov ntawm tib neeg ces yog ua kom tiav yam yooj yooj yim thiab zoo siab heev xwb; nws tsuas yog tias tib neeg tsis kam los raug kev txom nyem xwb. Ib yam li, qhov ua lwm tus tus me nyuam, tib neeg tuaj yeem ua lawv tes dej num tiav los ntawm qhov ua tib zoo ua neej thiab txuag nyiaj txiag los saib xyuas lawv niam lawv txiv. Tiam sis lawv ntshai hais tias tsam lawv tsis tau noj txaus, los sis tias lawv tus kheej cov khaub ncaws yuav yog cov dog dig xwb, yog li ntawd, tsis yeeb vim ces yeej yeeb vaim, ces cov nuj nqis uas lawv tshuav ntawm lawv niam lawv txiv txog nkawv txoj kev hlub tu lawv loj hlob ntawd lawv cia li hnov qab tag nrho li lawm, zoo li tes dej num uas saib xyuas nkawv yeej tos tau mus txog rau thaum tus me nyuam ntawd muaj txiag nplua nuj. Kuv pom nyob rau hauv qhov no hais tias tib neeg tsis muaj txoj kev hlub txog lawv niam lawv txiv nyob rau hauv lawv lub siab li—lawv puav leej yog cov tub uas tsis hlub niam hlub txiv. Tej zaum Kuv cov lus hais siab dhau lawm, tiam sis Kuv tsis tuaj yeem hais tej lus ruam ruam tim ntsej tim muag txog qhov tseeb. Kuv tsis tuaj yeem “qog lwm tus” nyob rau hauv kev tawm tsam Vajtswv kom ua tau zoo raws Kuv Tus Kheej. Qhov ntawd yeej yog kiag li ntawd lawm ntag vim hais tias tsis muaj leej twg hauv lub ntiaj teb muaj ib lub siab uas hlub niam hlub txiv li es Vajtswv thiaj li tau hais tias: “Nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, Ntxwgnyoog yog Kuv tus yeeb ncuab; nyob rau hauv ntiaj teb, tib neeg yog Kuv tus yeeb ncuab. Vim yog qhov kev sib txuas ntawm ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb, Kuv txiav txim rau lawv tag nrho tias muaj kev txhaum, kom txog ntua rau theem cuaj ntawm kev sib txheeb.” Ntxwgnyoog yog Vajtswv ib tug yeeb ncuab; qhov Vajtswv hais li ntawd yog vim hais tias qhov ntawd tsis pauj Vajtswv txog Nws txoj kev pab thiab txoj kev ua siab zoo uas loj rov qab, tiam sis ho xum “tsis ua li hais,” thiab, qhov ua li ntawd, yuav ua tsis tiav nws tes dej num los qhia txog txoj kev mob siab ntawm ib leej tub leej ntxhais rau Vajtswv. Tib neeg kuj tsis zoo li no thiab lod? Lawv tsis muaj txoj kev hwm ntawm ib leej tub leej ntxhais rau lawv “niam lawv txiv” thiab yeej tsis pauj tej nuj nqis uas lawv tshuav lawv “niam lawv txiv” txog nkawv txoj kev hlub tu lawv loj hlob ntawd rov qab li. Qhov no yeej txaus muab los qhia lawm tias cov tib neeg hauv ntiaj teb yog Ntxwgnyoog cov noob uas nyob saum ntuj. Tib neeg thiab Ntxwgnyoog muaj tib lub siab lub ntsws los tawm tsam Vajtswv, yog li ntawd yeej paub lawm tias Vajtswv yuav muab lawv tso rau qib cuaj ntawm kev sib txheeb thiab tsis zam txim rau leej twg hlo li. Yav dhau los, Vajtswv muaj Nws tus qhe uas nyo ntsej muag ti nkaus hauv av uas nyob saum ntuj tswj tib neeg ntiaj teb, tiam sis nws tsis mloog lus, thiab ua raws li nws tus kheej txoj kev npau taws thiab ntxeev siab xwb. Puas yog cov noob neej uas ntxeev siab kuj tsis tab tom taug kev mus rau txoj kev no thiab? Txawm hais tias Vajtswv yuav rub “txoj hlua sam nees” kom nruj npaum li cas los xij, tib neeg yeej yuav tsis tshee thiab tsis tuaj yeem tig ntawm lawv txoj kev rov qab los li. Raws li Kuv xam pom mas, yog hais tias tib neeg tas zog taug txoj kev no mus ntxiv xwb, ces lawv yuav ua rau lawv tus kheej puas tsuaj. Tej zaum tam sim no koj to taub lub ntsiab lus tseeb ntawm Vajtswv cov lus no lawm uas hais tias: “Tib neeg ho tsis muaj peev xwm txiav lawv txoj kev sib txuas yam tsis paub xaus rau lawv tus yeeb yam qub.” Vajtswv tau ceeb toom rau tib neeg ntau zaus lawm hais tias: “Vim yog tib neeg txoj kev tsis mloog lus, Kuv thiaj li ncaim lawv mus.” Vim li cas Vajtswv thiaj li hais qhov no dua ib zaug ntxiv thiab? Vajtswv yeej tsis muaj siab muaj ntsws tiag tiag li lod? Vim li cas Vajtswv thiaj li kuj tseem hais tias “Kuv tsis yog ib tug ntawm haiv tib neeg” thiab? Twb tau ntau hnub uas so tsis ua hauj lwm lawm, puas muaj leej twg uas tau ua tib zoo xav txog tej teeb meem uas ntxaws ntxaws no? Kuv xav kom tib neeg siv zog siv lawv tus kheej me ntsis rau Vajtswv cov lus thiab tsis txhob lam tau lam saib cov lus ntawd; kev ua li ntawd yuav tsis muaj txiaj ntsig rau koj, los sis lwm tus. Qhov zoo tshaj yog tsis txhob hais yam uas tsis tsim nyog hais, thiab tsis txhob xav txog yam uas tsis tsim nyog xav txog. Qhov no yuav tsis yooj yim dua lod? Ib txoj kev xyaum ua raws zoo li no tuaj yeem muaj dab tsi yuam kev? Ua ntej Vajtswv tshaj tawm qhov kawg ntawm Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb, yuav tsum tsis txhob muaj leej twg tsum tsis “txav” li lawm; yuav tsum tsis txhob muaj leej twg tso lawv tes dej num tseg. Tam sim no tsis tau yog lub sij hawm; tsis txhob xav tias yuav los ua ib tug coj Vajtswv kev, los sis ib tug ntaus thawj ua ntej. Kuv xav tias nws ntxov dhau heev lawm uas nres tam sim no thiab tsis txav mus rau yav tom ntej—koj xav li cas?

Vajtswv coj tib neeg los raug txoj kev rau txim, thiab Nws coj lawv los rau hauv ib qho chaw tuag, tiam sis, muab hais tias, Vajtswv yuav kom tib neeg ua dab tsi rau hauv ntiaj teb? Yeej muaj tseeb lawm tias, tib neeg lub hom phiaj tsis yog los ua dej num yam li ib lub tub rau khaub ncaws hauv Vajtswv lub tuam tsev xwb—qee yam uas noj tsis tau los sis hnav tsis tau, tiam sis tsuas yog tau saib xwb. Yog hais tias muaj li ntawd, vim li cas thiaj li siv ntau tus txheej txheem uas nyuaj heev los ua kom tib neeg raug kev txom nyem heev ntawm lub cev nqaij daim tawv? Vajtswv hais tias, “Kuv khoo tib neeg mus rau ntawm ‘thaj chaw tua neeg,’ vim tib neeg qhov kev ua txhaum mas yeej loj txaus rau Kuv qhov kev rau txim lawm.” Vajtswv puas tau cia tib neeg mus rau ntawm thaj chaw tua neeg los ntawm lawv tus kheej nyob rau lub sij hawm no? Vim li cas tsis muaj leej twg “thov kom muaj kev hlub tshua rau lawv li”? Yog li ntawd, tib neeg yuav koom tes tau li cas? Tib neeg puas ua tau raws li Vajtswv ua thaum Nws txiav txim, yam tsis muaj txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev txawj xav li? Qhov tau txiaj ntsig ntawm cov lus no feem ntau ces yog nyob rau ntawm qhov tias seb tib neeg ua li cas xwb. Thaum ib leej txiv nqa cov nyiaj uas nws khwv tau los tsev, yog hais tias leej niam tsis paub tias xyov yuav koom tes nrog leej txiv li cas los sis xyov yuav tsim kho tsev neeg li cas, ces lub tsev ntawd yuav nyob rau qhov xwm txheej zoo li cas? Saib rau tus yam ntxwv ntawm pawg ntseeg tam sim no seb: Yog ib co thawj coj lawm, nej xav li cas txog qhov ntawd? Tej zaum nej kuj yuav tsa ib lub rooj sab laj los tham txog nej tus kheej tej kev xav. Yog hais tias leej niam tsis tab cuab vij zeej nyob rau hauv tsev, ces cov me nyuam uas nyob rau hauv tsev neeg zoo li no yuav zoo li cas? Zoo li cov me nyuam ntsuag lod? Los sis cov neeg thov khawv? Tos Vajtswv hais tias: “Tib neeg sawv daws xav hais tias Kuv Li ces yog ib tug yeeb yam qaum ntuj uas tsis muaj ‘tswv yim zoo,’ tab sis leej twg thiaj li to taub hais tias Kuv yeej muaj peev xwm pom tshab plaws txhua yam nyob rau hauv Kuv txoj kev ua neeg thiab?” Rau qhov ib qho xwm txheej uas loj zoo li no mas, Vajtswv tsis tas yuav hais lus los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj li. Ib yam li Vajtswv tau hais tias, “Tsis tas yuav siv ib rab maum rauj loj los ntaus ib tug ntsia thawv.” Tej zaum, lub sij hawm no, muaj cov uas muaj qee txoj kev ntsib kev pom uas muaj qab hau los ntawm Vajtswv cov lus tseeb uas hais tias “Nyob rau ntawm tib neeg mas, yeej tsis muaj leej twg hlub Kuv li.” Nyob rau theem no, nws zoo ib yam li Vajtswv tau hais tias: “Nws tsuas yog vim hais tias lawv twb tau los txog rau ntawm qhov xwm txheej tam sim no uas tib neeg sawv daws tsuas lam nyo hau xwb—tab sis nyob rau hauv lawv lub siab, ces lawv yeej tseem tsis ntseeg li.” Cov lus no zoo li ib lub koob tsom. Nyob rau lub neej yav pem suab uas tsis ntev no, tib neeg yuav mus rau lwm qhov xwm txheej thiab. Qhov no mas daws tsis tau lawm. Koj puas to taub? Qhov ntawd yog lo lus teb rau Vajtswv ob lo lus nug no uas nug hais tias: “Puas yog tib neeg tsis zam txoj kev ua txhaum tsuas yog lawv ntshai tsam Kuv yuav khiav mus xwb? Puas yog ib qho tseeb hais tias lawv tsis cem tsis yws li mas tsuas yog lawv ntshai kev rau txim xwb?” Tseeb tiag, cov tib neeg uas nyob rau theem tam sim no puav leej me ntsis tub nkeeg, zoo li kev tub nkeeg kov yeej lawv lawm. Lawv tsis muaj siab xav mloog Vajtswv tes hauj lwm hlo li, tiam sis tsuas txhawj xeeb txog tej kev npaj thiab tej kev pab cuam rau lawv tus kheej lub cev nqaij daim tawv xwb. Tsis yog li no lod?

Qhov Dhau Los: Tshooj 36

Ntxiv Mus: Tshooj 39

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No