Tshooj 39

Cia peb mus kom dhau ntawm Vajtswv cov lus thiab tham me ntsis txog tej teeb meem uas cuam tshuam txog peb lub neej txoj sia, kom peb lub neej txoj sia thiaj li yuav tawg paj ntau ntxiv, thiab peb thiaj li ua neej raws li Vajtswv tej kev cia siab rau peb. Tshwj xeeb yog, tej xwm txheej niaj hnub no—yog ib lub sij hawm uas nyias yuav raug cais mus raws li nyias hom, thiab yog ib lub sij hawm ntawm kev rau txim lawm—muaj ib qho kev cheem tsum loj dua uas yuav tsum tau los tsom ntsoov rau daim duab uas loj dua thiab mob siab rau “yam sawv daws ntshaw.” Qhov no yog Vajtswv lub siab nyiam, thiab nws yog yam uas txhua tus tib neeg yuav tsum ua kom tiav. Yog ua li cas peb thiaj li tsis muab peb tus kheej fij rau Vajtswv lub siab nyiam saum ntuj ceeb tsheej? Vajtswv “muab ib co zauv rau txhua hom tib neeg, nias cim sib txawv rau txhua hom tib neeg, kom lawv cov pog koob yawg koob thiaj li tuaj yeem coj tau lawv rov qab los rau lawv tsev neeg,” uas qhia tau tias tib neeg tau raug muab cais mus raws li hom lawm, ces vim li ntawd, txhua hom tib neeg thiaj li tab tom nthuav tawm lawv tus kheej tseeb. Vim li no, thiaj li hais tau yam ncaj ncees hais tias tib neeg ncaj ncees rau lawv cov pog koob yawg koob xwb, tsis yog Vajtswv. Txawm li cas los xij, txhua tus tib neeg kuj puav leej ua dej num rau Vajtswv raws li txoj kev qhia ntawm lawv cov pog koob yawg koob thiab, uas yog ib qho zoo kawg nkaus rau Vajtswv tes hauj lwm. Txhua yam puav leej ua dej num rau Vajtswv, thiab tab txawm hais tias Ntxwgnyoog tab kaum tib neeg los xij, Vajtswv siv lub cib fim no los ua kom “tej peev txheej ntawm ib cheeb tsam” los ua dej num rau Nws. Txawm li cas los xij, tib neeg tsis tuaj yeem paub qhov no. Ib yam li Vajtswv hais tias, “Yog li ntawd, Kuv kuj faib hauj lwm, thiab faib dag zog thiab. Nov yog ib feem ntawm Kuv txoj kev npaj, thiab yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg tuaj yeem cuam tshuam tau li.” Tib neeg tsis tuaj yeem pom txhua yam uas tau txiav txim siab los ntawm Vajtswv lawm, thiab txhua yam uas Vajtswv xav ua kom tiav, ua ntej Nws ua tiav. Lawv tsuas pom qhov ntawd thaum Vajtswv tes hauj lwm twb tiav lawm xwb; yog tsis yog li ntawd, ces lawv dig muag lawm thiab tsis pom dab tsi li.

Niaj hnub no, Vajtswv muaj tes hauj lwm tshiab nyob rau ntawm cov pawg ntseeg lawm. Nws ua rau txhua yam mus raws li txoj kev ntawm tus yeeb yam, yeej yog coj los ua tib neeg txoj hauj lwm tiag tiag li. Ib yam li Vajtswv hais tias, “Kuv kav txhua yam ntawm txhua yam, Kuv txib txhua yam ntawm txhua yam, ua rau txhua yam uas muaj nyob los ua raws li txoj kev ntawm tus yeeb yam thiab los zwm rau cov lus txib ntawm tus yeeb yam.” Kuv tsis paub tias nej muaj tej kev ntse dab tsi txog “kev ua raws li txoj kev ntawm tus yeeb yam,” yog li ntawd cia peb tham txog qhov no seb. Qhov Kuv pom mas yog li no: Vim hais tias lawv cov pog koob yawg koob tau coj lawv los tsev, txhua hom tib neeg yuav tsum tau tawm los thiab “ua.” Thiab vim hais tias lawv tab tom ua raws li txoj kev ntawm tus yeeb yam, uas nws xeeb txawm muaj rau lawv ntawd yog siv los coj lawv txoj hauj lwm qub los ua, ua rau lawv ua raws li Vajntsujplig txoj kev coj qhia raws li txoj kev cai no. Vajntsujplig tes hauj lwm yog ua raws li tus yam ntxwv uas nyob rau hauv txhua tus tib neeg; muab hais kom yog yog ces, qhov no hu ua “Vajtswv txhawb txhua yam kom txhua yam ntawd ua dej num rau Nws,” ces qhov no twb txuas rau kev ua raws li txoj kev ntawm tus yeeb yam lawm. Tab txawm hais tias ib tug tib neeg muaj tej yam ntawm tus dab phem nyob rau hauv lawv los xij, Vajtswv yuav siv qhov no, muab Vajntsujplig tes hauj lwm ntxiv rau lub hauv paus ntawm yam uas nws xeeb txawm nyob rau hauv lawv lawm, kom ua rau lawv zoo txaus los ua dej num rau Vajtswv. Qhov no yog txhua yam uas Kuv yuav hais txog “kev ua raws li txoj kev ntawm tus yeeb yam”—tej zaum nej muaj qee lub tswv yim siab dua. Kuv cia siab tias nej tuaj yeem pab tau qee lub tswv yim uas muaj nuj nqis. Nej hais dab tsi? Nej puas kam los koom tes ua raws li txoj kev ntawm tus yeeb yam? Nej puas kam faib tes hauj lwm nrog Vajtswv? Nej puas txeev xav txog tias yuav ua kom qhov no tiav tau li cas li? Kuv cia siab tias tib neeg yuav muaj peev xwm to taub Vajtswv lub siab nyiam, tias lawv ua tau ib lub siab hauv txoj kev ua tau zoo raws Vajtswv vim txoj kev sib koom tswv yim, thiab tuaj yeem loj hlob ua ke rau ntawm txoj kev mus rau lub nceeg vaj. Yuav tawm tej kev xav phem uas tsis cheem tsum los ua tus dab tsi? Leej twg muaj txoj sia nyob los txog rau niaj hnub no es tsis yog vim Vajtswv? Thiab vim nws yog li no lawm, yuav cheem tsum kev tu siab, kev nyuaj siab, thiab kev xyu ua tus dab tsi? Qhov no tsis muaj txiaj ntsig rau leej twg li. Tib neeg lub neej txoj sia tag nrho yog nyob hauv Vajtswv ob txhais tes, thiab yog tias nws tsis yog vim lawv txoj kev txiav txim siab rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, ces leej twg thiaj li yuav kam los ua neej yam tsis muaj qab hau nyob rau hauv tib neeg lub niag ntiaj teb uas qhuav qhawv no? Vim li cas thiaj li thab? Maj nroos tawm mus los ntawm lub ntiaj teb, yog tias lawv tsis ua ib yam dab tsi rau Vajtswv li, ces tag nrho lawv lub neej txoj sia puas yuav tsis nkim pov tseg xwb? Tab txawm Vajtswv tsis xav tias koj tej kev ua tsim nyog hais txog los xij, koj yuav tsis txaus siab hlo luag ntxhi rau thaum lub sij hawm koj tuag lov? Koj yuav tsum caum txoj kev nce qib uas zoo, tsis yog txoj kev thim rov qab uas tsis zoo—qhov no tsis yog txoj kev xyaum ua raws uas zoo dua lov? Yog tias koj tej kev ua dawb huv rau txoj kev ua tau zoo raws Vajtswv, ces koj yuav tsis xav phem los sis thim rov qab li. Vim hais tias yeej ib txwm muaj tej yam uas piav tsis tau nyob hauv tib neeg lub siab, yam lawv tsis paub txog qhov ntawd, es lawv lub ntsej muag thiaj li zoo ib yam li lub ntuj uas tsaus nti, uas coj mus poob rau ntau “lub qhov taub” tshwm rau ntawm lawv lub ntsej muag yam lawv tsis paub txog li, zoo li tshwm sim los ntawm qhov muab cov av faib. Nws zoo li cov av tab tom txav mus mus los los, ua rau “tej toj roob me” los sis “hauv hav” txav chaw yam tsis muaj neeg paub txog li. Nyob rau hauv qhov no, Kuv tsis thuam tib neeg, tiam sis yog hais txog “kev paub thaj chaw” xwb.

Txawm hais tias Vajtswv tau coj txhua tus neeg mus rau txoj kev rau txim los xij, Nws tsis hais ib yam dab tsi txog qhov no li. Tiam sis, Nws txhob txwm zam kom dhau lub ncauj lus no thiab pib ib lub tshiab, ib lub mas vim yog Vajtswv tes hauj lwm, hos lwm lub mas yog ua kom tiav kauj ruam ntawm tes hauj lwm no tam sim ntawd. Vim hais tias Vajtswv cov hom phiaj uas ua kom kauj ruam ntawm tes hauj lwm no twb tiav ntev los lawm, tsis tas yuav hais dab tsi ntxiv li lawm. Hnub no, Kuv tsis paub tias nej twb tau pom tej tswv yim ntawm Vajtswv tes hauj lwm ntau npaum li cas lawm; nyob hauv Kuv txoj kev xav, Kuv pheej xav tias Vajtswv tes hauj lwm tsis tau muab faib ua tej theem thiab caij nyoog ib yam li yav tas los kom meej. Tiam sis, txhua hnub nyias coj nyias tus kheej tej kev ua hauj lwm los, kev hloov pauv tshwm sim yuav luag txhua txhua peb mus rau tsib hnub, thiab tab txawm tsib hnub los xij, tej zaum muaj ob hom ntsiab lus sib txawv txog Vajtswv tes hauj lwm. Qhov no qhia txog qhov ceev ntawm Vajtswv tes hauj lwm; ua ntej tib neeg muaj sij hawm los xav thiab sib raug zoo, Vajtswv twb ploj mus yam tsis muaj ib txoj lw li lawm. Yog li ntawd, tib neeg thiaj li ib txwm tsis to taub Vajtswv, uas ua rau haj yam tsis nkag siab txog tus Vajntsujplig tes hauj lwm. Vim li cas Vajtswv thiaj li pheej hais cov lus xws li “yog li ntawd Kuv thiaj li tso tib neeg tseg lawm”? Tej zaum tib neeg yuav cuab pob ntseg mloog cov lus ntawd me ntsis xwb, tiam sis lawv tsis to taub lub ntsiab lus ntawm cov lus ntawd. Yog li tam sim no ne, koj puas to taub? Tos hais tias tib neeg tsis to taub txog Vajntsujplig txoj kev muaj nyob li. Lawv txoj kev tshawb nrhiav Vajtswv mas ib txwm tsaus ntuj nti tas li xwb—qhov no yeej muaj tseeb tiag—thiab nws zoo li Vajtswv txhob txwm siv tib neeg kom lo zwm xwb, ua rau tib neeg txhua tus lub hlwb o tuaj, kom lawv tsis nkag siab thiab tsis meej pem. Lawv yuav luag tsis paub yam lawv tab tom ua; nws zoo li lawv tab tom ua npau suav, thiab kiag thaum lawv tsim dheev los lawm, lawv tsis paub tias muaj dab tsi tau tshwm sim lawm. Txhua yam tsuas yog qee lo lus dog dig los ntawm Vajtswv los ua kom tib neeg tsis paub ua dab tsi li xwb. Tos hais tias, thaum ntawd, Vajtswv hais tias, “Hnub no, Kuv muab txhua tus tib neeg pov rau hauv ‘lub cub tawg loj’ kom raug lim kom dawb huv. Kuv sawv siab siab saib zoo zoo thaum tib neeg raug hluav taws kub thiab, raug cov nplaim taws yuam, tib neeg thiaj li qhia qhov tseeb tawm los.” Nyob rau ntawm Vajtswv cov lus uas yeej tsis hloov pauv li, tib neeg thiaj li tsis paub tias xyov yuav ua dab tsi li; qhov tseeb tiag, ib yam li Vajtswv hais tias, kev rau txim twb tau pib los ntev lawm, thiab vim tib neeg tsis paub qhov no, lawv thiaj li tsuas paub thaum Vajtswv hais meej meej xwb, lawv tsuas cuab pob ntseg mloog tom qab uas Vajtswv twb qhia lawv tag lawm xwb. Nws hais tau tias tib neeg tsuas yog pib kawm txoj kev rau txim tam sim no uas Vajtswv tes hauj lwm twb tau ua los txog rau theem no lawm xwb. Nws tsuas yog zoo li thaum tib neeg ras txog lub foob pob loj xwb—tiam sis vim lub sij hawm tsis tau los txog, ces tib neeg thiaj li tsis quav ntsej; tsuas yog thaum qee tus neeg pib tsim ib lub lawm xwb tib neeg thiaj li yuav cuab pob ntseg mloog. Tsuas yog thaum lub foob pob loj tawg lawm xwb tib neeg thiaj li to taub txog qhov ntawd ntau ntxiv. Tsuas yog thaum Vajtswv hais tias Nws yuav muab tib neeg pov rau hauv lub cub tawg lawm xwb thiaj li ua rau tib neeg ras me ntsis. Yog tias Vajtswv tsis hais lus, ces yeej tsis muaj leej twg yuav paub—tsis yog li ntawd lov? Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li hais tias, “Tib neeg cia li nkag mus rau hauv lub cub tawg yam tsis ras txog li, zoo yam li lawv raug ib txoj hlua rub mus rau hauv, zoo yam li lawv loog tag li lawm.” Vim li cas thiaj li tsis txheeb xyuas qhov no: Thaum tib neeg nthuav qhov tseeb tawm tuaj, nws puas yog thaum Vajtswv hais tias txoj kev rau txim twb pib lawm, los sis ua ntej thaum Vajtswv hais tias txoj kev rau txim twb pib lawm? Los ntawm qhov no los ces nws tuaj yeem pom tau tias, ua ntej Vajtswv hais txog txoj kev rau txim, tib neeg twb pib lees txim lawm, qhia tau tias txoj kev rau txim twb pib ua ntej Vajtswv hais txog lawm—qhov no tsis yog qhov tseeb lov?

Qhov Dhau Los: Tshooj 38

Ntxiv Mus: Tshooj 40

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No