Tshooj 40

Rau Vajtswv mas, tib neeg zoo ib yam li ib yam khoom ua si hauv Nws lub xib teg, zoo li ib txhais tes rub ncuav hauv Nws ob txhais tes xwb—yam uas muab ua tau nyias los sis tuab raws li Vajtswv xav, ua raws li Nws nyiam. Muab hais tau yam ncaj ncees hlo tias tib neeg ces yog ib yam khoom ua si tiag tiag nyob hauv Vajtswv ob txhais tes xwb, zoo li ib tug miv Pawxias uas ib tug poj niam tau yuav tom khw los. Yeej paub tseeb lawm tias, lawv yog ib yam khoom ua si hauv Vajtswv ob txhais tes xwb—yog li ntawd yeej tsis muaj ib yam dab tsi cuav txog Petus txoj kev paub li. Los ntawm qhov no los, ces yeej pom tau tias Vajtswv cov lus thiab tej kev ua rau hauv tib neeg ces twb ua tiav hlo yam yooj yim thiab txaus siab hlo lawm. Nws tsis tas siv Nws lub hlwb los sis npaj raws li tib neeg xav hauv nruab siab; tes hauj lwm Nws ua rau tib neeg mas yog ib txoj dog dig xwb, zoo li cov lus uas Nws hais tawm rau tib neeg. Thaum Vajtswv hais lus, saib zoo li Nws cia Nws tus nplaig hais nrog Nws, Nws hais yam uas los rau hauv Nws lub siab, yam tsis muaj kev txwv li. Txawm li cas los xij, tom qab nyeem Vajtswv cov lus lawm, ces tib neeg ntseeg tag nrho, lawv tsis muaj ib lo lus hais li, ua qhov muag hlaws hlo thiab xav tsis thoob li. Muaj dab tsi tshwm sim nyob rau ntawm no? Qhov no qhia tau zoo heev tias Vajtswv lub tswv yim zoo npaum li cas. Yog tias, raws li tib neeg xav hauv nruab siab mas, Vajtswv tes hauj lwm rau tib neeg yuav tsum tau ua twb zoo npaj kom zoo thiab kom yog, ces—yuav kom coj tau tej kev xav hauv nruab siab no mus ib kauj ruam kom deb zog ntxiv mas—Vajtswv lub tswv yim, txoj kev phim hwj, thiab txoj kev uas piav qhia tsis tau yuav tsum suav tau, uas qhia tau tias tib neeg txoj kev ntsuas Vajtswv ntawd mas qis dhau heev lawm. Vim hais tias yeej ib txwm muaj txoj kev ruam nyob rau hauv tib neeg tej kev ua, ces lawv thiaj li ntsuas Vajtswv tib yam li ntawd xwb. Vajtswv tsis npaj los sis muaj tej kev npaj tseg rau Nws tes hauj lwm li; tiam sis, tes hauj lwm ntawd yog ua ncaj qha los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig xwb—thiab cov hauv paus ntsiab lus uas Vajtswv tus Ntsujplig ua hauj lwm mas ua ywj siab thiab tsis muaj kev txwv li. Nws zoo li Vajtswv tsis quav ntsej txog tib neeg tej yam ntxwv thiab tham lus li Nws nyiam xwb—tiam sis tib neeg yeej tseem muab lawv tus kheej tshem tawm ntawm Vajtswv cov lus mus nyuaj, uas vim yog Vajtswv lub tswv yim. Qhov tseeb, thaum kawg, yeej yog qhov tseeb. Vim hais tias Vajtswv tus Ntsujplig tes hauj lwm hauv txhua tus tib neeg muaj pov thawj zoo heev lawm tias, qhov no xwb yeej txaus los qhia txog cov hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm. Yog tias Vajtswv yuav tsum tau tiv ib txoj kev txoj nyem loj nyob rau hauv Nws tes hauj lwm tsim tib neeg, ces qhov ntawd yuav tsis yog qhov tias muab cov ntoo zoo coj los siv me ntsis xwb lov? Vajtswv yuav tsum tau ua li tib neeg kiag lov? Qhov ntawd puas yuav tsim nyog? Vim hais tias Vajtswv tus Ntsujplig twb tau ua hauj lwm los ntev lawm, tiam sis thoob plaws txhua tiam los Vajtswv tus Ntsujplig yeej tsis tau ua hauj lwm li no li, yeej tsis muaj leej twg txeev paub tej kev thiab cov hauv paus ntsiab lus uas Vajtswv ua li, yeej tsis tau pom meej txog tej ntawd li. Hnub no pom tej ntawd meej lawm, vim rau qhov Vajtswv tus Ntsujplig tau muab tej ntawd nthuav tawm kiag lawm—thiab qhov no mas dhau qhov ua xyem xyav lawm, Vajtswv tus Ntsujplig qhia ncaj qha los, tsis yog tib neeg qhia. Vim li cas ho tsis taug kev mus ncig lub ceeb tsheej thib peb thiab saib seb qhov no puas yog qhov tshwm sim tiag tiag; saib seb, tom qab ua tag nrho tes hauj lwm no lawm, Vajtswv cov hauj lwm puas tau ua rau Nws sab heev, Nws puas mob nrab qaum thiab puas mob Nws ob txhais ceg, los sis lwm yam uas noj tsis qab pw tsis tsaug zog; thiab seb Nws puas yuav tsum tau nyeem kom dhau ntau cov ntaub ntawv siv los hais tag nrho cov lus no, seb cov ntawv sau txog Vajtswv cov lus hais tawm puas tau nthuav tawm thoob plaws saum rooj, thiab seb Nws lub qhov ncauj puas qhuav tom qab uas hais lus ntau dhau lawm. Qhov tseeb tsis yog kiag li ntawd: Cov lus saum toj no tsis muaj ib yam dab tsi zoo sib xws rau qhov chaw uas Vajtswv nyob li. Vajtswv thiaj li hais tias, “Kuv tau siv sij hawm ntau thiab them ib tug nqi siab heev rau tib neeg—tab sis nyob rau lub sij hawm no, rau ib qho laj thawj uas tsis muaj neeg paub, tib neeg qhov kev txawj xav tseem haj yam tsis muaj cuab kav ua tau lawv tes dej num thaum xub thawj.” Txawm hais tias tib neeg yuav muaj ib txoj kev paub txog Vajtswv txoj kev tu siab los xij, yog tias lawv ua tau raws li Vajtswv txoj kev hlub yam tsis tawm tsam lawv lub siab li, ces qhov no yeej suav tau ua kev paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog thiab muaj laj thawj lawm. Qhov kev ntshai ces tsuas yog qhov tias lawv tsis kam los ua txoj hauj lwm xub thawj ntawm lub siab zoo xwb. Koj hais li cas, qhov no puas yog? Cov lus no puas pab koj? Kuv txoj kev cia siab ces yog qhov tias nej yog hom uas muaj lub siab zoo, dua li uas yog cov khoom seem uas tsis muaj lub siab zoo. Nej xav li cas txog cov lus no? Puas muaj leej twg muaj ib txoj kev paub txog qhov no li? Qhov muab ib rab koob chob rau hauv nej lub siab puas mob li? Vajtswv puas muab rab koob chob rau hauv ib lub cev tuag lub siab? Puas yog Vajtswv ua yuam kev lawm, puas yog lub hnub nyoog laus ua rau Nws tsis pom kev lawm? Kuv hais tias yeej tsis muaj hnub ua tau li no li! Txawm li cas los xij, qhov no yuav tsum yog tib neeg qhov kev txhaum. Vim li cas ho tsis mus rau tom tsev kho mob es mus saib? Yeej muaj ib qho teeb meem nyob rau hauv tib neeg lub siab tiag tiag; nws yuav tsum tau haum nrog rau “ntau seem” tshiab—nej xav li cas? Nej puas yuav ua li ntawd?

Vajtswv hais tias, “Kuv saib lawv tej ntsej muag phem dab tuag thiab tej xwm txheej txawv txawv, ces Kuv cia li rov ncaim tib neeg dua lawm thiab. Nyob rau tej xwm txheej zoo li ntawd, tib neeg nyob yam tsis txawj to taub dab tsi li thiab rov muab tej uas Kuv tsis kam muab rau lawv ntawd nqa rov qab lawm thiab, tos ntsoov Kuv qhov kev rov los.” Vim li cas, nyob rau “tiam thevnolontsis tshiab” no, Vajtswv tseem tham txog cov tsheb nyuj cab thiab? Vim li cas? Nws puas yog vim Vajtswv nyiam cem? Qhov Vajtswv cia sij hawm dhau mus puas yog vim Nws tsis muaj ib yam dab tsi zoo dua ua li? Vajtswv puas zoo li tib neeg, uas so tsis ua hauj lwm tom qab lawv tus kheej noj tsaus lawm? Qhov uas pheej rov qab hais cov lus no zaum tas zaum thiab puas muaj nuj nqis dab tsi? Kuv tau hais tias tib neeg yog cov neeg phem heev, tias koj yuav tsum tau tuav lawv ob lub pob ntseg tas li xwb mas lawv thiaj li yuav hnov. Tom qab cov lus uas tau hais rau lawv hnub no lawm, lawv yuav hnov qab kiag cov lus ntawd rau tag kis—nws zoo li lawv raug kev txom nyem los ntawm kev tsis nco qab. Yog li ntawd, nws tsis yog qhov tias muaj ib co lus tsis tau hais, tiam sis yog qhov tias tib neeg tsis tau ua raws li cov lus ntawd xwb. Yog tias muaj qee yam tau hais lawm tiam sis ib los sis ob zaug, es tib neeg yeej tseem tsis paub dab tsi li thiab—ces nws yuav tsum tau hais peb zaug, qhov no yog zaum kawg kiag. Haj tseem muaj ib txhia “tib neeg laus” uas yuav tsum tau hais txog kaum mus rau nees nkaum zaus. Qhov ua li no, yog muab yam qub coj los ua ntau txoj kev sib txawv zaum tas zaum thiab, saib seb tib neeg puas hloov puav los sis tsis hloov pauv xwb. Nej puas tau ua li no tiag tiag? Kuv tsis xav yuam tib neeg, tiam sis lawv txhua tus puav leej dag Vajtswv; lawv txhua tus paub los noj cov khoom noj pab ntxiv, tiam sis tsis hnov ntxhov siab vim yog Vajtswv—qhov no puas yog kev ua dej num rau Vajtswv? Qhov no puas yog kev hlub Vajtswv? Yeej paub lawm tias lawv siv sij hawm tag hnub yam tsis quav ntsej txog lub ntiaj teb, so tsis ua hauj lwm thiab nyob ntsiag to. Tiam sis tab txawm li ntawd los xij, ib txhia tib neeg yeej tseem tsis txaus siab, thiab tsim kev tu siab rau lawv tus kheej xwb. Tej zaum Kuv ua hnyav zog me ntsis lawm, tiam sis qhov no yog qhov uas paub tias yog hlub txog koj tus kheej dhau lawm! Puas yog Vajtswv yog tus ua rau koj tu siab heev? Qhov no tsis yog qhov coj kev txom nyem los rau koj tus kheej lov? Puas yog Vajtswv tej hmoov hlub tsis muaj ib qho tsim nyog los ua lub hauv paus ntawm koj txoj kev zoo siab li? Koj yeej ib txwm tsis tau mob siab txog Vajtswv lub siab nyiam li, thiab koj yeej tau xav phem, muaj mob, thiab nyuaj siab lawm—vim li cas thiaj zoo li no? Nws puas yog Vajtswv lub siab nyiam ua rau koj nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv? Koj tsis paub ib yam dab tsi txog Vajtswv lub siab nyiam li, hauv koj tus kheej lub siab tsis kaj, koj yws thiab tsis txaus siab, thiab nyuaj siab tas hnub, thiab koj lub cev nqaij daim tawv raug mob thiab raug tsim txom—qhov ntawd ces nyuam qhuav ntxim xwb! Koj hais kom lwm tus qhuas Vajtswv thaum raug kev rau txim, kom lawv tawm ntawm txoj kev rau txim los, thiab kom txoj kev rau txim ntawd txwv tsis tau lawv—tiam sis koj tau poob mus rau hauv txoj kev rau txim ntawd thiab khiav tsis dim li. Qhov ntawd siv sij hawm ntau xyoo los ua raws li tus Doos Calu “uas muaj lub siab muab yus tus kheej fij.” Thaum koj qhuab qhia cov lus thiab tej kev qhuab qhia, koj tsis hnov txaj muag lov? Koj puas paub koj tus kheej? Koj puas tau muab koj tus kheej tso tseg? Koj puas hlub Vajtswv tiag tiag? Koj puas tau muab koj tej hom phiaj thiab txoj hmoo tso tseg? Tos Vajtswv hais tias tib neeg yog cov uas phim hwj thiab piav tsis tau. Leej twg yuav xav tias muaj “cov khoom muaj nqis” ntau heev nyob rau hauv tib neeg uas tseem tsis tau muab khawb tawm los? Hnub no, pom lawm tias qhov ntawd txaus los “rua yus ob lub qhov muag” lawm—tib neeg mas “zoo heev”! Nws zoo li Kuv yog ib tug me nyuam yaus uas suav tsis tau. Tab txawm hnub no los Kuv yeej tseem xav tsis tawm tias muaj pes tsawg leej thiaj li hlub Vajtswv tiag tiag. Kuv yeej tsis nco qab txog tus zauv li lawm—yog li ntawd, vim yog Kuv “txoj kev ua siab tsis ncaj ncees,” thaum lub sij hawm los hais txog tej ntawd rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, ces Kuv ua tes dawb tes npliag xwb, tsis muaj peev xwm ua raws li Kuv xav ua, Kuv tshuav Vajtswv nuj nqis tas li xwb. Vim li ntawd, thaum Kuv hais txog tej ntawd, Vajtswv pheej “cem” Kuv. Kuv tsis paub tias vim li cas tib neeg thiaj li siab phem ua luaj li, tas zog ua rau Kuv raug txom nyem vim yog qhov no xwb. Tib neeg siv lub sij hawm no los luag tsis taus li, lawv yeej tsis yog Kuv cov phooj ywg tiag tiag. Thaum Kuv muaj teeb meem, lawv yeej tsis pab Kuv, tiam sis txhob txwm luag Kuv xwb—lawv yeej tsis muaj lub siab zoo tiag tiag li!

Qhov Dhau Los: Tshooj 39

Ntxiv Mus: Tshooj 41

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No