Tshooj 5

Thaum Vajtswv hais tej lus txib tib neeg uas nyuaj rau lawv yuav los piav txog, thiab thaum Nws cov lus tsoo ncaj qha rau hauv tib neeg lub siab thiab tib neeg muab lawv lub siab dawb paug cob rau Nws siv, ces Vajtswv muab lub cib fim rau lawv tau ua twb zoo xav, ua ib qho kev txiav txim siab khov kho, thiab nrhiav ib txog kev los muab xyaum ua. Nyob rau txoj kev no, tag nrho cov uas yog Nws cov neeg yuav rov, txiav txim siab nyem nrig khov kho, muab tag nrho lawv tus kheej cob fim rau Vajtswv dua ib zaug ntxiv. Ib txhia, tej zaum, mas yuav npaj sau ib daig phiaj xwm thiab tsim muaj ib qho txheej txheem txhua hnub, thaum uas lawv npaj lawv tus kheej sawv kev mus ua hauj lwm hnyav, mob siab siv tag nrho lawv tej zog rau Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg es kom coj tau lub yeeb koob los rau nws thiab muab nws thawb nrawm nroos mus rau qhov xaus. Thaum uas tib neeg tab tom zais qhov kev xav li no cia hauv nruab siab, tuav rawv tej no cia ze lawv lub siab thaum uas lawv mus ua lawv tej dej num, thaum uas lawv hais lus thiab thaum uas lawv ua hauj lwm, Vajtswv rov qab pib hais tias: “Lub suab ntawm Kuv tus Ntsujplig ces yog ib qho kev qhia tawm txog tag nrho Kuv tus moj yam. Nej puas to taub?” Tib neeg yim txiav txim siab ruaj khov, ces lawv haj yam qaug zog rau qhov kev xav to taub Vajtswv txoj kev xav thiab haj yam mob siab rau qhov kev xav kom Vajtswv hais lus txib lawv. Yog vim li no, Vajtswv thiaj li yuav muab yam uas tib neeg xav tau ntawd rau lawv, khaws xyeem siv lub cib fim no los qhia kom paub Nws tej lus, yeej npaj txhij tuav tseg los ntev lawm, mus rau hauv qhov chaw khoob uas tob tshaj plaws nyob rau hauv lawv nruab nrog. Txawm hais tias tej lus no mas zoo li ib nyuag hnyav zog los sis nchav zog, los rau noob neej ces lawv nrov tau qab zib tshaj yam tsis muaj dab tsi piv tau li. Tam sim ntawd, lawv lub siab nthuav tawg kiag nrog txoj kev zoo siab, cuag nkaus li lawv nyob rau saum ntuj ceeb tsheej los sis raug thauj mus rau ib lub teb chaws tshiab—ib lub vaj kaj siab tiag ntawm txoj kev xav hauv siab—uas tej xwm txheej ntawm lub ntej teb sab nraud yeej tsis cuam tshuam rau noob neej li lawm. Yog yuav kom lug dhau qhov xwm txheej uas yuav tshwm sim uas tib neeg yuav, raws li qhov uas lawv muaj tus xeeb ceem ua yav dhau los, hais sab nraud tuaj thiab ua sab nraud tuaj, thiab ces thiaj nrhau cag ruaj khov tsis tau, ces thaum lawv ua tau yam uas lawv ntshaw nyob rau hauv lawv lub siab tag lawm thiab, tshaj qhov ntawd, thaum uas lawv npaj mus ua hauj lwm yam kub siab lug, Vajtswv tseem kho Nws txoj kev hais lus kom haum rau lawv txoj kev xav thiab, muab hais luv luv thiab yam tsis zais dab tsi li, lov tawm tag nrho tej kev kub siab thiab txheej txheem teev kev ntseeg uas lawv tuav nyob rau hauv lawv lub siab. Vajtswv hais tias, “Nej puas pom qhov tseem ceeb uas nyob rau hauv tiag tiag?” Txawm yuav yog ua ntej los tom qab tib neeg txiav txim siab ruaj khov rau ib yam dab tsi lawm, lawv tsis muab qhov tseem ceeb tso rau qhov kev paub Vajtswv nyob rau hauv Nws tej kev nqis tes ua los sis hauv Nws tej lus, tab sis yeej cia ua twb zoo xav qhov lus nug, “Kuv muaj cuab kav ua tau dab tsi rau Vajtswv? Qhov ntawd yog qhov lus nug tseem ceeb!” Yog vim li no ces Vajtswv thiaj hais tias, “Thiab nej tseem muaj plus hu nej tus kheej ua Kuv cov neeg rau ntawm Kuv xub ntiag—nej tsis paub txaj muag li, haj yam tsis muaj qab ntxhiab dab tsi li!” Tam sim thaum uas Vajtswv hais tej lus no, tib neeg ras dheev txog tam sim ntawd thiab, cuag nkaus li raug hluav taws xob hlawv, lawv maj nroos nkaum kiag lawv ob txhais tes rov mus rau qhov chaw nyab xeeb ntawm lawv nyom mis, ntshai kawg nkaus tsam thab tau kom Vajtswv rov npau taws dua zaum ob. Ntxiv rau qhov no, Vajtswv kuj tau hais tias, “Tsis yog tam sim no ces yeej yog lwm hnub xwb, cov neeg zoo li nej yuav raug ncaws tawm hauv Kuv lub tsev mus! Tsis txhob ua txuj hais tias laus lawm ua tsis taus rau Kuv, xam hais tias nej twb ua tim khawv rau Kuv lawm!” Hnov tej lus zoo li tej no, tib neeg haj yam ntshai, cuag nkaus li lawv tau pom ib tug tsov ntxhuav. Lawv paub zoo heev nyob rau hauv lawv lub siab. Lawv tsis xav raug tus tsov ntxhuav muab noj, thaum uas nyob rau sab tod, ces lawv tsis paub xyov yuav khiav tau li cas li. Nyob kiag rau lub sij hawm ntawd, qhov phiaj xwm nyob hauv tib neeg lub siab ces yaj ntshis yam tsis tshuav ib txoj lw li, du lug thiab tag nrho li. Los ntawm Vajtswv tej lus, Kuv hnov zoo li Kuv muaj cuab kav pom txhua txhua seem ntawm noob neej txoj kev txaj muag: nyo hau nyes thiab ua ntsej muag mluas mlob, zoo nkaus li ib tug neeg xav ua tub kawm uas xeem poob qhov kev xeem nkag tsev kawm ntawv qib siab, nrog nws tej hom phiaj siab, tsev neeg kaj siab, lub neej pem suab uas zoo heev, thiab tej yam zoo li no ntxiv mus, nrog rau Plaub Qhov Kev Vam Meej rau thaum xyoo 2000, tag nrho ces tsuas hloov los mus ua tej lus qhuav xwb, tsim tau ib zaj dab neeg hauv txoj kev xav nyob rau hauv tej yeeb yaj duab txog tej txuj tshawb fawb cuav xwb. Qhov no ces yog hloov yam uas nyob twj ywm mus rau tej yam uas ua zog khiav xwb, ua rau tib neeg, nyob rau ntawm qhov uas lawv nyob twj ywm ntawd, kom sawv los mus nyob rau qhov chaw uas Vajtswv tau muab lawv tso rau. Qhov tseem ceeb tshaj plaws ces yog qhov tseeb uas hais tias tib neeg mas ntshai tsam poob lub koob meej no heev li; yog li no, lawv thiaj li tuav rawv lawv daim npe ntawm lawv lub chaw ua hauj lwm khov heev li, ntshai heev hais tias tsam muaj neeg lam chua tej ntawd mus. Thaum noob neej lub siab nyob rau qhov no, Vajtswv tsis txhawj tsam tib neeg yuav cia li nyob twj ywm li, yog li ntawd Nws thiaj li hloov Nws cov lus txiav txim mus ua cov lus nug raws li ntawd. Tsis yog Nws muab ib lub cib fim rau tib neeg hloov pa nkaus xwb, tab sis Nws kuj muab ib lub cib fim rau lawv coj lawv tej kev ntshaw uas lawv muaj ua ntej no coj los xaiv cia tau rov qab mus saib rau yav pem suab: Yam dab tsi los xij uas yog tsis haum ces yeej muaj kho tau. Qhov no yog vim Vajtswv tseem tsis tau pib Nws tes hauj lwm—qhov no yog ib qho hmoov zoo nyob rau hauv ib qho hmoov phem loj—thiab, tshaj qhov ntawd, tsis nog txim rau lawv. Yog li ntawd, cia Kuv muab tag nrho Kuv tej kev ua siab ncaj rau Nws ntxiv mus!

Ntxiv mus, koj yuav tsum tsis txhob, vim yog kev ntshai, muab Vajtswv tej lus tso tseg rau ib sab. Saib ib muag kom pom seb Vajtswv puas muaj tej lus txib tshiab. Tseeb txaus tiag, koj yuav nrhiav pom ib qho zoo li no: “Txij lub sij hawm no lawm tom ntej, nyob rau txhua txhua yam, koj yuav tsum to taub qhov tseeb ntawm kev xyaum ua; tsuas lam hais, li qhov ua koj ua yav dhau los, ces yuav tsis cia koj dim lawm.” Nyob rau ntawm no yeej tseem tshwm sim muaj Vajtswv lub tswv yim. Vajtswj yeej ib txwm tiv thaiv Nws tus kheej cov tim khawv, thiab qhov muaj tseeb ntawm cov lus yav dhau los tau los txog nws qhov chaw xaus lawm, tsis muaj leej twg hlo li uas yuav muaj cuab kav to taub qhov kev paub ntawm “qhov tseeb ntawm kev xyaum ua.” Qhov no ces yeej txaus coj los ua pov thawj txog qhov tseeb ntawm qhov uas Vajtswv hais tias: “Kuv pib ua tes hauj lwm Kuv Tus Kheej.” Nws cuam tshuam txog lo lus tshab txhais tseeb ntawm tes hauj lwm qaum ntuj, thiab nrog rau qhov laj thawj hais tias tib neeg, tom qab uas tau nce mus txog ib theem tshiab ntawm qhov pib lawm, ces txawm yog li ntawd los yeej tseem tsis muaj peev xwm to taub txog lub ntsiab ntawm Vajtswv tej lus. Qhov no mas vim yog, nyob rau yav tag los, cov neeg feem coob ua raws li qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv cov lus, hos niaj hnub no ces lawv yeej tsis paub dab tsi txog qhov muaj tseeb ntawm kev xyaum ua, tsuas to taub qhov ntiav ntiav ntawd tej lus no xwb tab sis tsis to taub lub ntsiab tseem ceeb. Qhov uas tseem ceeb tshaj ntawd, nws yog vim niaj hnub no, nyob rau hauv qhov kev tsim tsa lub nceeg vaj, tsis muaj leej twg yuav tau txais kev tso cai los mus cuam tshuam, tab sis tsuas yog ua raws li Vajtswv tej lus txib zoo li cov moj zeej hlau nkaus xwb. Nco ntsoov qhov no kom zoo! Txhua zaum uas Vajtswv hais txog yav dhau los, Nws pib hais txog tej xwm txheej muaj tseeb ntawm niaj hnub no; no yog ib qho kev hais lus uas tsim muaj ib qho kev sib txawv uas pom tseeb tseeb ntawm tej yam uas los ua ntej thiab tej yam uas los lawv qab, thiab yog vim li no ces thiaj li muaj peev xwm ua tau tej kev tawg paj txi txiv zoo dua, pab kom tib neeg muab tau tam sim no thiab yav tag los coj los tso ua ke sib piv, thiab nyob rau txoj kev no ces thiaj yuav zam dhau tsis txhob yuam kev rau ob qho no. Qhov no ces yog ib sab ntawm Vajtswv lub tswv yim, thiab nws lub hom phiaj yuav muab kom tau qhov tawg paj txi txiv ntawm tes hauj lwm. Tom qab qhov no, Vajtswv rov qab nthuav tawm noob neej tej kev phem, ces kom noob neej thiaj li tsis nov qab noj thiab haus Nws tej lus txhua hnub thiab, qhov uas tseem ceeb tshaj, ces kom lawv yuav tsum paub lawv tus kheej thiab muab qhov no ua ib qho kev kawm los ntawm qhov uas lawv yuav tsum kawm txhua hnub.

Tom qab hais tej lus no lawm, Vajtswv ua tau tej yam tshwm sim los uas yog Nws lub hom phiaj thaum xub thawj lawm. Thiab yog li ntawd, yam tsis quav ntsej txog qho uas seb noob neej puas yuav to taub Nws los tsis to taub li, Nws txhuam me ntsis hla qhov no nyob rau ob peb feeb xwb, vim Ntxwgnyoog tes hauj lwm mas tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog noob neej—ntawm cov noob neej no yeej tsis paub dab tsi li. Tam sim no, muab lub ntiaj teb sab ntsuj plig tso tseg, saib ntxiv mus rau qhov uas Vajtswv muab Nws tej lus txib rau noob neej: “So nyob rau hauv Kuv lub tsev, Kuv ua twb zoo saib: Tag nrho cov neeg hauv ntiaj teb mas lom zem xauv npo rau, “kev tsham ncig ntiaj teb” thiab maj nroos mus los, tag nrho tej no mas yog ua rau lawv txoj hmoo thiab lawv lub neej pem suab nkaus xwb. Txawm li ntawd, los yeej tsis muaj ib tug uas yuav tshwj lub zog los tsim tsa Kuv lub nceeg vaj, twb tsis muaj ntau npaum li lub zog uas siv los ua pa lawm thiab.” Tom qab uas sib pauv tej uas sawv daws yeej ib txwm ua no nrog tib neeg lawm, los Vajtswv yeej tseem tsis quav ntsej lawv, tab sis tseem pheej hais lus ntxiv tas zog los ntawm txoj kev xav ntawm sab ntsuj plig, thiab, los ntawm cov lus no, mas qhia txog tej xwm txheej dav dav ntawm tag nrho haiv tib neeg lub neej. Nws yeej pom tau meej meej, los ntawm “kev tsham ncig ntiaj teb” thiab “maj nroos mus los,” hais tias tib neeg lub neej mas yeej tsis muaj dab tsi nyob rau hauv li. Yog tsim yog vim muaj Vajtswv txoj kev cawm dim uas muaj hwj huaj puag ncig thoob plaws, thiab tshwj xeeb rau cov uas yug los rau tsev neeg coob uas poob qab zuj zus ntawm Suav Teb cov noob vaj ntxwv, ces tib neeg haj yam yuav ua tag nrho lub neej nyob yam tsis muaj nuj nqis dab tsi li, thiab yuav zoo dua cia lawv poob mus rau hauv Dab Teb los sis ntuj tawg ntshe yuav zoo dua los rau hauv lub ntiaj teb no. Nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm tus zaj loj liab ploog ces lawv tau, lawv yeej tsis paub txog li, ua txhaum rau Vajtswv, thiab yog li ntawd thiaj cia li poob mus rau hauv Vajtswv qho kev qhuab ntuas yam li ib txwm tej uas ntuj tsim thiab yam tsis paub txog li. Yog vim li no, Vajtswv thiaj li tau muab qhov kev “cawm lawv ntau zaus los ntawm txoj kev txom nyem loj,” thiab “cov neeg tsis nco txiaj nco ntsig” thiab muab lawv coj los tso sib piv txog qhov sib txawv es kom tib neeg thiaj li paub txog lawv tus kheej kom meej zog, tsim qhov no tawm ntawm ib tug neeg lwj liam los ua Nws ib tug neeg zoo. Qhov no tseem tsis ua tau ib qho tshwm sim los uas haj yam zoo tshaj thiab los? Muaj tseeb, nws tsis tas kom Kuv yuav tau hais tawm kiag hais tias tib neeg yeej muaj cuab kav, los ntawm cov ntsiab lus ntawm Vajtswv cov lus, hais tau ib qho ntsiab lus cem ntuas, ib qho ntsiab lus ntawm kev cawm dim thiab kev thov, thiab ib qho kev hem me me ntawm txoj kev tu siab. Nyeem cov lus no, tib neeg ces tsis tas xav los yeej cia li pib hnov zoo li ntxhov siab tuaj, thiab kua muag ntws yam pab tsis tau li…. Txawm li cas los xij, Vajtswv yuav tsis raug txwv txiav vim yog ob peb qho nyuag kev tu siab, los sis Nws yuav, vim yog qhov kev qias vuab tsuab ntawm tag nrho haiv tib neeg, tsis tso tseg Nws tes hauj lwm qhuab ntuas Nws cov neeg thiab txib lawv li. Vim li no, Nws tej ntsiab lus thiaj li hais ncaj qha txog tej xwm txheej zoo li tej uas muaj niaj hnub no, thiab dhau qhov ntawd, Nws tau tshaj tawm rau noob neej txog qhov kev muaj hwj chim loj ntawm Nws lub hwj chim kav es kom Nws qhov phiaj xwm thiaj li nce qib ntxiv mus. Yog vim li no ces, lawv qab liag qhov no yam ceev kawg nkaus li thiab ntaus hlau thaum hlau tseem kub kub, Vajtswv thiaj tshaj tawm nyob rau ntu sij hawm sib txuas tseem ceeb no txog ib tsab cai siab tshaj plaws for txhua tiam—ib tsab cai siab tshaj plaws uas tib neeg yuav tsum tau nyeem, ua twb zoo saib txhua txhua nqe, ua ntej lawv yuav to taub Vajtswv txoj kev xav. Tsis tas yuav tsum mus saib qhov no ntxiv rau tam sim no; tib neeg yuav tsum mob siab ua twb zoo nyeem kom ntau ntxiv mus xwb.

Niaj hnub no, nej—pawg neeg ntawm no—thiaj yog cov uas muaj peev xwm pom Vajtswv tej lus tiag tiag xwb. Txawm li ntawd los xij, nyob rau qhov kev paub Vajtswv, cov neeg niaj hnub no ces poob qab deb ntawm ib tug neeg twg nyob rau tej tiam dhau los lawm. Qhov no mas yeej ua kom pom meej txaus nkaus hais tias Ntxwgnyoog tau siv zog ntau npaum li cas rau cov neeg nyob rau ntau txhiab xyoo dhau los no, nrog rau qhov uas nws tau muab noob neej ua qias vuab tsuab txog qhov twg—ib theem uas siab dhau heev lawm ces txawm Vajtswv yuav hais ntau lo lus, los noob neej yeej tseem tsis to taub los sis tsis paub Nws, tab sis mas ho tau luag sawv tuaj thiab tawm tsam Nws rau sawv daws pom thiab. Thiab yog li ntawd, Vajtswv thiaj hom muab cov neeg nyob rau tej tiam dhau los coj los ua kev sib piv rau cov neeg ntawm niaj hnub no, los muab rau cov tom qab, siab phem lim hiam thiab ruam qauj li lawv, ua qhov chaw uas piv tej ntsiab lus rau. Vim tib neeg tsis muaj kev paub txog Vajtswv, thiab vim lawv tsis muaj kev ntseeg tiag nyob rau hauv Nws, Vajtswv thiaj tau txiav txim hais tias tib neeg tsis muaj tej yam ua tsim nyog thiab tsis muaj laj thawj; yog li ntawd Nws thiaj li tau, ib zaug tas los ib zaug tuaj thiab, zam tib neeg thiab muab kev cawm dim rau lawv. Muaj ib ntsug rog tau raug sib ntaus sib tua raws li tej ciam no nyob rau sab yeeb ceeb: Nws yog qhov kev cia siab yam khav theeb ntxiag ntawm Ntxwgnyoog uas yuav muab noob neej ua kom qias vuab tsuab mus kom txog rau ib theem, ua kom lub ntiaj teb tsw lwj thiab phem, thiab kom cab tib neeg nqis mus rau hauv pas av nkos nrog nws thiab rhuav tshem Vajtswv qhov phiaj xwm. Txawm li cas los xij, Vajtswv qhov phiaj xwm mas tsis yog yuav muab tag nrho noob neej tig los ua cov neeg uas paub Nws, tab sis tsuam yog yuav xaiv ib qho coj los sawv ces rau tag nrho, es cia tag nrho cov seem ntawd ua tej khoom seem txeej pov tseg, ua tej khoom uas puas lawm es muab pov mus rau tej pawg khib nyiab. Yog li ntawd, txawm hais tias saib ntawm Ntxwgnyoog qhov kev pom tuaj mas zoo li muab tau ob peb tug neeg ces zoo li yog ib qho cib fim zoo los rhuav tshem Vajtswv qhov phiaj xwm, ib tug neeg ruam li Ntxwgnyoog es ho yuav muaj peev xwm paub txog dab tsi ntawm Vajtswv qhov kev npaj siab? Qhov no yog qhov laj thawj uas Vajtswv hais, ntev heev los lawm, “Kuv tau muab Kuv lub ntsej muag npo cia es koj zam tau tsis txhob ntsia lub ntiaj teb.” Peb tsis paub ib qho dab tsi me me txog qhov no, thiab Vajtswv tsis hais kom tib neeg yuav tsum muaj cuab kav ua ib yam dab tsi li; tab sis, Nws xav kom lawv lees pom hais tias qhov Nws ua mas yog ib qho phim hwj thiab xav tsis txog li, thiab kom hwm Nws nyob rau hauv lawv lub siab. Yog hais tias, ib yam nkaus li tib neeg xav, yog Vajtswv yuav qhuab ntuas lawv yam tsis xav txog tej xwm txheej uas tshwm sim li, ces lub ntiaj teb yeej piam sij ntev los lawm. Qhov no yuav tsis sib npaug zos li qho poob mus rau hauv Ntxwgnyoog rooj ntxiab lod? Thiab yog li ntawd, Vajtswv tsuam lam siv Nws cov lus coj mus muab kom tau tej kev tawg paj txi txiv uas Nws muaj nyob hauv nruab siab, tab sis yeej tsis tshua lam muaj lub hauv paus tshwm sim ntawm tej qhov tseeb. Qhov no tsis yog ib qho kev tshwm sim ntawm Nws cov lus, “Yog Kuv tsis hlub qhov nyuag uas nej tsis muaj tej kev tsim nyog, laj thawj, thiab kev pom tob, ces tag nrho nej sawv daws yuav piam sij rau Kuv txoj kev qhuab ntuas teem txim, ntxuav tawm kom tsis txhob muaj li lawm. Txawm li ntawd los xij, tos kom txog thaum Kuv tes hauj lwm hauv ntiaj teb no tiav tso, Kuv yuav zam qhov hnyav ua qhov sib rau noob neej” lod?

Qhov Dhau Los: Tshooj 4

Ntxiv Mus: Tshooj 6

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tshooj 3

Tus Vajntxwv muaj yeej zaum rau saum Nws lub zwm txwv uas muaj yeeb koob. Nws tau ua tiav hlo txoj kev cawm dim thiab tau coj tag nrho Nws...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No