Tshooj 41

Vajtswv ua hauj lwm rau ntawm tib neeg li cas? Koj puas tau xav tawm qhov no? Nws puas pom meej rau koj? Thiab Nws ua hauj lwm li cas nyob rau hauv pawg ntseeg? Koj xav li cas txog tej no? Koj puas tau ua twb zoo xav txog tej lus nug no li? Nws xav ua dab tsi kom tiav hlo los ntawm Nws tes hauj lwm rau hauv pawg ntseeg? Tej no puas pom meej rau koj thiab? Yog tsis meej, ces tag nrho tej koj ua ces tsis muaj txiaj ntsim dab tsi li thiab khoob lug xwb! Cov lus no puas chwv koj lub siab thiab? Tsuas lam ua tas zog ua fab fo lawm tom ntej yam tsis nyob twj ywm thim rov qab xwb—qhov no puas yuav ua tau li Vajtswv txoj kev xav mas? Kev koom tes yam qi muag nti puas yuav txaus mas? Yam dab tsi uas yuav tsum ua kom tiav yog tias koj pom tsis meej txog cov zeem muag? Tsis tas nrhiav ntxiv lawm los tau lod? Vajtswv hais tias, “Muaj ib zaug Kuv twb tau ua kom tau ib yam loj heev nyob rau ntawm tib neeg lawm, tab sis lawv tsis pom li, yog li ntawd Kuv thiaj li tau siv Kuv txoj lus los nthuav tawm nws rau lawv, ib kauj ruam zuj zus. Tab sis, tib neeg tsis to taub Kuv cov lus, thiab lawv tseem tsis paub txog lub hom phiaj ntawm Kuv qhov phiaj xwm li.” Tej lus no txhais tau li cas? Koj puas tau ua twb zoo xav txog lub hom phiaj no? Puas yog Kuv ua tau yam niag tsis qab tsis tsuag thiab tsis muaj hom phiaj dab tsi li? Yog zoo li ntawd, ua li no ho tau dab tsi mas? Yog hais tias lub hom phiaj no twb pom tsis meej thiab tsis to taub rau koj li, ces yuav ua cas thiaj li yuav muaj kev sib koom tes tiag tiag mas? Vajtswv hais tias tag nrho tej uas noob neej nrhiav ntawd ces nyob rau ntawm tej hiav txwv uas tsis muaj chaw kawg, nyob rau ntawm txoj kev qhuab qhia uas sau cia nyob rau hauv tej lus qhuav qhawv xwb. Hos hais txog nej tej kev nrhiav caum ces, txawm yog koj kiag los twb tsis muaj peev xwm piav tau hais tias lawv nyob rau hom twg kiag. Vajtswv xav ua kom tau dab tsi nyob rau hauv tib neeg? Koj yuav tsum paub kom meej txog tag nrho tej no. Nws puas yog tsuas xav ua kom tus zaj loj liab ploog txaj muag los ntawm tej kev phem nkaus xwb? Thaum ua rau tus zaj loj liab ploog txaj muag tag lawm ntawd, ces Vajtswv cia li mus tes dawb tes npliag dua puag tim tej toj roob hauv pes thiab mus nyob nraim nkoos rau tid lawm xwb lod? Yog li ces, Vajtswv xav tau dab tsi mas? Nws puas xav tau tib neeg lub siab tiag tiag mas? Los sis puas yog Nws xav tau lawv txoj sia? Los sis lawv tej nyiaj txiag thiab tej khoom lawv muaj? Tej no ho siv tau ua dab tsi mas? Tej ntawd siv tsis tau dab tsi rau Vajtswv li. Puas yog Vajtswv tau ua hauj lwm ntau heev rau ntawm tib neeg kom tsuas siv lawv ua qhov pov thawj rau Nws qhov kev kov yeej Ntxwgnyoog xwb, ces kom Nws thiaj li ua tau Nws “tej peev xwm” tshwm sim xwb lod? Yog li ces Vajtswv tseem tsis zoo li “me heev” li thiab lod? Vajtswv puas yog hom Vajtswv zoo li ntawd mas? Tus uas zoo li ib tug me nyuam yaus, uas cab cov laus nrog mus sib ntau nrog lwm tus lod? Ua li ntawd ho tau dab tsi mas? Tib neeg mas yeej siv lawv tej kev xav phem los ntsuas Vajtswv tas mus li xwb. Vajtswv twb tau hais ib zaug lawm hais tias, “Muaj plaub lub caij nyob rau hauv ib lub xyoos, thiab peb lub hlis nyob rau hauv ib lub caij.” Tib neeg mloog rau cov lus no, muab khaw cia kiag rau hauv hlwb kom nco tau, thiab hais tas mus li hais tias muaj peb lub hlis nyob rau hauv ib lub caij thiab muaj plaub lub caij nyob rau hauv ib lub xyoos. Thaum Vajtswv nug hais tias, “Muaj pes tsawg lub caij nyob rau hauv ib lub xyoos? Thiab muaj pes tsawg lub hlis nyob rau hauv ib lub caij?” Tib neeg teb ua ke hais tias, “Plaub lub caij, peb lub hlis.” Tib neeg ib txwm npaj piav txog Vajtswv raws li tej kev cai, thiab tam sim no, qhov tau nkag los rau tiam ntawm “peb lub caij nyob hauv ib lub xyoos, plaub lub hlis nyob hauv ib lub caij” lawm, tib neeg tseem tsis paub li, cuag nkaus li lawv dim muag lawm, tsuas nrhiav tej kev cai nyob hauv txhua yam nkaus xwb. Thiab hnub no, noob neej npaj yuav muab lawv “tej kev cai” coj los siv rau Vajtswv! Lawv mas dig muag lawm tiag tiag lau! Lawv tsis pom hais tias tam sim no tsis muaj “lub caij ntuj no” lawm, tsuas muaj “lub caij nplooj ntoos hlav, lub caij ntuj sov, thiab lub caij nplooj ntoos zeeg” lawm xwb lod? Tib neeg mas ruam tiag tiag li lau! Twb los dhau rau qhov no lawm los tseem tsis paub hais tias yuav paub Vajtswv li cas thiab, zoo li ib tug neeg thaum 1920 tawm, uas xav hais tias kev mus los sib cuag ces tsis yooj yim, thiab tib neeg sawv daws yuav tsum taug kev xwb, los sis cab ib tug me nyuam nees luav, los sis leej twg xav hais tias tib neeg yuav tsum siv teeb taws roj, los sis tus uas xav hais tias ib lub neej qub txheej thaum ub tseem yuav zoo dua thiab. Tag nrho tej no tseem tsis yog tej kev xav phem uas muaj nyob hauv tib neeg lub hlwb thiab lod? Vim li cas hnub no lawv tseem tham txog kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo mas? Qhov no ho siv ua tau dab tsi? Nws zoo nkaus li ib tug pog laus tej lus tham tsis paub xaus txog nws lub neej yav tag los lawm—tej lus no ho siv tau ua dab tsi mas? Txog thaum kawg, tam sim no yog tam sim no; ua li sij hawm puas yuav tig tau rov mus 20 los sis 30 xyoo mas? Tib neeg sawv daws yeej caum raws cov coob xwb; vim li cas lawv pheej tsis tshua kam lees txais qhov no mas? Nyob rau tiam tam sim no ntawm txoj kev rau txim, kev tham txog kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo ho siv tau ua dab tsi mas? Kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo—puas yog Vajtswv ces tsuas muaj li ntawd xwb mas? Vim li cas, twb nyob rau hauv tiam ntawm “hmoov nplej thiab txhuv” lawm, es tib neeg pheej tseem noj “npluag qib thiab zaub qus”? Tej uas Vajtswv tsis kam ua, los tib neeg pheej muab yuam rau Nws. Yog Nws tawm tsam, ces Nws raug tis npe ua ib tug “tawm tsam-kev hloov pauv,” thiab txawm hais tias twb tau hais tag los hais ntxiv thiab hais tias Vajtswv yeej tsis xeeb txawm tsis yog ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub tshua los sis muaj kev hlub, los leej twg thiaj mloog tej no mas? Tib neeg mas ruam dhau heev lawm. Nws yeej cuag nkaus li Vajtswv tej lus yeej tsis muaj kuab dab tsi li. Tib neeg yeej ib txwm saib Kuv cov lus rau hauv ib qho kev kaj txawv. Vajtswv yeej raug noob neej thab plaub rau tas mus li xwb, cuag li tej kev txhaum cai ntawd mas yeej yog tim cov neeg dawb huv nkaus xwb—yog li ntawd leej twg thiaj li ua tau ib lub siab nrog Vajtswv mas? Nej yeej ib txwm kam nyob rau hauv Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo, yog li ntawd tseem tshuav dab tsi rau Vajtswv ua uas tsis yog tiv tib neeg tej lus cem no mas? Txawm li cas los xij, Kuv cia siab hais tias nej yuav tshawb xyuas kom ntxaws ntxaws txog qhov uas seb Vajntsujplig ua hauj lwm li cas ua ntej yuav sib cav nrog Vajtswv. Tab sis Kuv nqua hu kom koj ua twb zoo saib mus rau hauv lub ntsiab chiv keeb ntawm Vajtswv txoj lus—tsis txhob xav hais tias koj ntse heev rau qhov kev ntseeg hais tias Vajtswv cov lus mas “tsuag zog lawm.” Tsis tas yuav ua li ntawd li! Leej twg muaj peev xwm qhia tau hais tias Vajtswv txoj lus ho “tsuag zog lawm” li cas mas? Tshwj tsis yog Vajtswv hais kiag li ntawd los sis qhia tawm meej meej li ntawd. Tsis txhob khav koj tus kheej. Yog koj muaj peev xwm pom txoj kev xyaum ua los ntawm Nws cov lus, ces koj yuav ua tau raws li Nws tej kev cheem tsum lawm. Koj tseem xav pom dab tsi ntxiv thiab? Vajtswv hais tias, “Kuv yuav xaus qhov kev hlub tshua rau qhov kev tsis muaj zog ntawm tib neeg.” Yog koj tsis muaj peev xwm to taub lub ntsiab lus ntawm kab lus uas pom meej meej thiab yooj yooj yim no, tseem yuav kawm ntxiv mus thiab tshawb fawb ntxiv mus ua dab tsi mas? Twb tsis muaj ib qho kev paub txog kev ua hauj lwm ntawm tej tshuab hluas taws xob li, es ua cas koj thiaj li yuav tsim nyog tsim ib lub foob pob ya mus nruab ntug mas? Ib tug neeg zoo li ntawd tseem tsis yog ib tug uas khav ntawm ntug cub xwb lod? Tib neeg tsis muaj tej khoom uas yuav siv los ua Vajtswv tes hauj lwm; nws yog Vajtswv; nws yog Vajtswv uas yog tus qhuas lawv xwb. Tsuas lam tiam Nws yam tsis paub txog tej uas Nws nyiam los sis tej uas Nws ntxub—qhov no tsis yog ib qho uas yuav tsim kev puas ntsoog lod? Tib neeg yeej tsis paub lawv tus kheej li, tab sis xav hais tias lawv tus kheej mas zoo tshaj plaws. Leej twg thiaj tsis xav hais tias lawv zoo mas! Lawv tsis paub hais tias dab tsi yog qhov zoo los sis dab tsi yog qhov phem li. Muab xav rov qab mus rau yav tag los, thiab saib mus rau yav tom ntej—qhov ntawd zoo li cas? Tom qab ntawd, los paub koj tus kheej.

Vajtswv nthuav tawm ntau yam txog tib neeg tej kev npaj siab thiab tej hom phiaj. Nws hais tias, “Tsuas yog thaum ntawd xwb mas Kuv thiaj li pom meej txog tib neeg tej kev npaj siab thiab tej hom phiaj. Kuv xyu nyob puag saum cov huab: Vim li cas tib neeg pheej tsuas ua rau lawv tus kheej tas mus li xwb? Kuv tej kev rau txim tsis yog npaj ua kom lawv zoo tiav log lod? Puas yog Kuv txhob txwm txo lawv tej kev mob siab ntawd ne?” Nej kawm tau ntau npaum li cas txog nej tus kheej los ntawm cov lus no? Tib neeg tej kev npaj siab thiab tej hom phiaj ploj tag lawm tiag lod? Nej puas tau saib mus rau hauv nej tus kheej? Nej ces cia li los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab sim los to taub qhov no: Qhov tshwm sim uas ua tau tiav hlo los ntawm tes hauj lwm rau txim uas Vajtswv tau ua rau hauv nej yog dab tsi? Nej puas tau muab tej ntsiab lus sau zog los ua ke? Tej zaum mas qhov tshwm sim ntawd mas me me xwb, tsis li ntawd, ces nej yeej hais txog nws rau kis loj loj lawm. Vajtswv kom nej ua dab tsi kom tiav hlo? Nyob rau cov lus ntau ntau uas tau muab hais rau nej lawm, muaj pes tsawg qhov uas tau tawg paj txi txiv lawm, muaj pes tsawg qhov uas tsis muaj dab tsi li? Nyob rau ntawm Vajtswv qhov muag, tsuas muaj ob peb lo ntawm Nws cov lus thiaj li tawg paj txi txiv xwb; qhov no mas vim yog tib neeg yeej ib txwm tsis muaj peev xwm txiav raug lub ntsiab chiv keeb ntawm Nws cov lus, thiab cov uas lawv lees txais ces tsuas yog cov suab ntxhe rov qab ntawm Nws cov lus, uas ntxhe tim phab ntsa rov tuaj xwb. Qhov no puas yog txoj kev paub Vajtswv txoj kev xav mas? Nyob rau yav tom ntej, Vajtswv yuav muaj hauj lwm ntau rau tib neeg ua; tib neeg puas muaj peev xwm ua tes hauj lwm ntawd kom tiav hlo nrog rau lub siab me me uas lawv muaj tam sim no mas? Yog tsis plam kev, ces yuam kev, los sis khav theeb xwb—qhov zoo li ntawd, mas zoo nkaus li, yog tib neeg tus yeeb yam. Kuv pom tau hais tias qhov no mas to taub nyuaj kawg: Txawm hais tias Vajtswv yeej tau hais ntau heev lawm, los vim li cas tib neeg thiaj tsis khaws ib qho mus rau nruab siab li? Puas yog Vajtswv lam tso dag tso luag nrog tib neeg xwb thiab yeej tsis xav kom ua tau dab tsi tshwm sim li? Los sis kom tib neeg ua ib zag yeeb yam hu ua “Xyiv Fab Hlo, Chim Siab, Tu Siab, thiab Zoo Siab” xwb lod? Ua rau tib neeg zoo siab ib pliag xwb, ntxiv mus ces ua rau lawv quaj—thiab tom qab ntawd, thaum tib neeg tau nqis saum sam thiaj mus lawm, ces muab lawv tso tseg nrog lawv tej cuab yeej xwb lod? Qhov tau los ntawd yog dab tsi mas? “Vim li cas es tej lus txib uas Kuv txib tib neeg ntawd pheej yuav ua tsis tau dab tsi li ne? Puas yog Kuv kom ib tug dev nce ib tsob ntoo ne? Puas yog Kuv lam ua muaj muaj ceem rau tej qhov uas tsis muaj dab tsi li ne?” Tag nrho Vajtswv cov lus ces yog hais ncaj qha rau tib neeg tus yam ntxwv tiag. “Txawm yog tam sim no kiag, los feem ntau ntawm daim av yeej hloov tas zog mus ntxiv xwb. Yog hais tias, muaj ib hnub twg, daim av hloov mus ua lwm hom tiag tiag lawm, Kuv yuav tib xyeeb Kuv txhais tes muab nws cuam sis rau ib sab kiag—qhov no tsis yog kiag Kuv tes hauj lwm nyob rau theem tam sim no lod?” Muaj tseeb, txawm yog tam sim no kiag los Vajtswv yeej ua tes hauj lwm no tas zog li; txawm li cas los xij, qhov Nws hais txog “tib xyeeb Kuv txhais tes muab nws cuam sis pov tseg kiag” ces yog hais txog yav tom ntej, vim txhua yam yuav tsum muaj ib qho txheej txheem. Vajtswv tes hauj lwm tam sim no mej ntsis yuav zoo li no—qhov no puas pom meej rau nej thiab? Tib neeg tej kev npaj siab mas muaj tej yam tsis zoo nyob rau hauv, thiab tej ntsujplig tsis dawb huv tau khaws xyeem lub cib fim no los nkag rau. Nyob rau lub sij hawm no, “daim av hloov mus ua lwm hom.” Tib neeg ces yuav tsum tau hloov mus rau qhov zoo, txawm hais tias tsis yog ib qho hloov hauv lub ntsiab tseem ceeb los xij, vim yuav muaj lwm yam nyob rau lub ntiaj teb uas zoo zog tuaj lawm. Muab ua lwm lo lus hais, ces lub ntiaj teb thaum xub thawj mas tsis zoo pes tsawg, tab tsis tom qab nws qhov kev tsim kho lawm, nws yuav siv tau lawm. Txawm li cas los xij, tom qab nws raug siv tau ib ntus lawm, thiab tsis raug siv ntxiv lawm, ces nws yuav maj mam tig rov mus zoo li lub qub. Qhov no yog cov lus xaus luv luv ntawm kauj ruam tom ntej ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Tes hauj lwm yav tom ntej mas yuav cov nyom dua, vim nws yuav yog lub sij hawm uas muab tag nrho txhua yam cais raws li lawv hom. Nyob rau qhov chaw sib ntsib, thaum tej ub tej no los txog qhov kawg lawm, mas yeej yuav muaj kev kub ntxhov yam zam tsis dhau li, thiab tib neeg yuav tsis muaj kev txiav txim siab ruaj khov. Nws zoo nkaus li qhov uas Vajtswv hais tias: “Tib neeg yog tag nrho cov neeg hu nkauj uas hu nkauj raws li lub suab paj nruag uas tab tom nrov ntawd.” Tib neeg muaj rab peev xwm yuav hu nkauj raws li lub suab paj nruag uas tab tom nrov ntawd, yog li ntawd Vajtswv thiaj siv qhov puas uas nyob hauv lawv no los ua kauj ruam tom ntej ntawm Nws tes hauj lwm, yog li ntawd thiaj ua rau txhua tus tib neeg muaj peev xwm los kho qhov puas no. Nws yog vim lawv tsis muaj tus yeeb yam tiag ces tib neeg thiaj li zoo li cov nyom uas tuaj rau saum ib daig phab ntsa. Yog lawv tau tus yeeb yam, ces lawv yuav rais mus ua cov ntoo loj siab mus chwv kiag lub ntuj. Vajtswv npaj siab yuav siv ib qho ntawm cov ntsujplig phem tes hauj lwm los ua kom ib co noob neej zoo tiav log, ua kom cov tib neeg no muaj peev xwm pom tshab plaws tej dab phem tej kev phem, kom noob neej sawv daws thiaj li paub lawv “tej poj koob yawm txwv” tiag tiag. Tsuas yog nyob rau txoj kev no xwb mas tib neeg thiaj li yuav nti dim tag nrho, tsis yog muab tej xeeb leej xeeb ntxwv ntawm cov dab phem tso pov tseg nkaus xwb, tab sis tseem yuav muab cov dab phem tej poj koob yawm txwv tso pov tseg tib si thiab. Qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj tiag tiag nyob rau qho kev tua kom yeej tus zaj loj liab ploog, yuav ua li es kom tag nrho noob neej sawv daws thiaj li paub tus zaj loj liab ploog lub cev tiag tiag, kom muab nws daim ntaub npog ntsej muag dua kom tag nrho thiab kom saib kiag nws lub cev tiag tiag. Qhov no yog qhov Vajtswv xav ua kom tiav hlo, nws yog lub hom phiaj kawg ntawm tag nrho tes hauj lwm Nws tau ua nyob rau hauv ntiaj teb, thiab nws yog qhov uas Nws npaj siab ua kom tiav hlo nyob rau hauv noob neej sawv daws. Qhov no ces yog kev txav tag nrho txhua yam los ua dej num rau Vajtswv lub hom phiaj.

Hais txog tes hauj lwm yav tom ntej, nej puas paub meej txog qhov uas nws yuav raug muab ua li cas? Yuav tsum to taub tej no. Piv txwv li: Vim li cas Vajtswv thiaj hais tias tib neeg yeej ib txwm tsis npaj siab ua tej yam uas lawv tsim nyog ua li? Vim li cas Nws thiaj hais tias muaj neeg coob heev uas tsis ua kom tiav tej hauj lwm tom tsev uas Nws tau txib kom lawv ua? Yuav ua cas thiaj ua tau tej no kom tiav hlo? Nej puas tau ua twb zoo xav txog tej lus nug no li? Tej no puas tau rais los ua tej ntsiab lus tham txog ntawm txoj kev sib koom rau koj thiab? Nyob rau theem no ntawm tes hauj lwm, tib neeg yuav tsum raug ua kom to taub Vajtswv tej kev npaj siab tam sim no. Thaum qhov no raug ua tiav tag lawm, ces lwm yam mam muab coj los tham tau—qhov no tsis yog ib txoj kev zoo heev los pib ua tej no thiab lod? Qhov uas Vajtswv xav ua kom tiav hlo nyob rau hauv tib neeg yuav tsum muab coj los piav kom meej meej, tsis li ntawd ces txhua yam yuav nkim zog qhuav xwb, thiab tib neeg yuav tsis muaj peev xwm to taub nws, haj yam ua tsis tau nws kom tiav hlo li, thiab txhua yam ces yuav yog lus qhuav xwb. Hos hais txog qhov uas Vajtswv tau hais hnub no lawm—nej puas tau nrhiav tau ib txoj hau kev los muab nws coj los xyaum ua? Tib neeg sawv daws yeej muaj ib qho kev ntxhov siab txog Vajtswv cov lus. Lawv tsis muaj peev xwm to taub tej ntawd tag nrho li, tab sis lawv kuj ntshai tsam ua txhaum rau Vajtswv thiab. Los txog tav no, muaj pes tsawg txoj kev noj thiab haus Vajtswv tej lus uas tau nrhiav pom lawm? Tib neeg feem coob tsis paub yuav noj thiab haus Vajtswv tej lus li cas li; qhov no yuav muab daws li cas thiaj tau? Nej puas nrhiav tau ib txoj kev los noj thiab haus nyob rau hauv cov lus hnub no? Koj tab tom npaj koom tes li cas nyob rau qhov ua li no? Thiab thaum uas nej sawv daws tau noj thiab haus tej lus lawm, nej yuav siv txoj kev twg los tham txog nej qhov kev rov muab tej ntawd coj los xav kom txhij kom txhua? Qhov no tsis yog qhov uas tib neeg tsim nyog ua lod? Yus yuav muab cov tshuaj kom yog rau ib tug mob tau li cas? Nej puas tseem xav kom Vajtswv muab ib qho lus hais tawm ncaj qha? Qhov no puas cheem tsum mas? Cov teeb meem uas hais dhau los no yuav muab rhuav tshem pov tseg kom tag nrho tau li cas mas? Qhov no ces nyob ntawm seb nej puas muaj peev xwm koom tes tau li cas nrog Vajntsujplig tej kev ua uas muaj qab hau xwb. Nrog rau qhov kev koom tes zoo, ces Vajntsujplig yuav ua tau hauj lwm zoo. Yog tsis muaj kev koom tes zoo, tab sis tseem ho muaj kev tsis meej pem xwb, ces Vajntsujplig yuav tsis nyob rau qhov chaw zoo tso Nws lub hwj chim tawm. “Yog koj paub koj tus kheej thiab koj paub koj tus yeeb ncuab, ces txoj kev yeej yuav yog koj li tas mus li xwb.” Leej twg los xij uas xub hais cov lus no, tej zaum lawv yuav zoo siv rau nej tshaj plaws li. Muab hais luv luv ces, nej yuav tsum paub nej tus kheej ua ntej nej yuav paub nej tej yeeb ncuab, thiab tsuas yog tom qab nej ua ob qho no lawm xwb mas nej thiaj li yuav yeej txhua txhua ntsug rog. Tej no yog tag nrho tej uas nej tsim nyog muaj peev xwm ua tau. Tsis hais Vajtswv yuav kom koj ua dab tsi li, koj tsuas tim tsum ua qhov ntawd kom tag nrho koj lub zog xwb, thiab Kuv cia siab hais tias koj yuav muaj peev xwm los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab muab koj txoj kev mob siab tshaj plaws rau Nws nyob rau thaum kawg. Tsuav yog koj tseem muaj cuab kav pom Vajtswv lub ntsej muag luag ntxhi yam txaus siab hlo thaum Nws zaum saum Nws lub zwm txwv, txawm hais tias lub sij hawm no yog kiag lub sij hawm teem tseg ntawm koj txoj kev tuag los xij, koj yuav tsum muaj peev xwm luag thiab ua ntsej muag luag ntxhi thaum koj qi koj ob lub qhov muag. Koj yuav tsum, nyob rau koj lub sij hawm hauv ntiaj teb no, ua koj tes dej num kawg rau Vajtswv. Nyob rau yav tag los, Petus raug ntsia rov quav rau saum tus ntoo khaub lig rau Vajtswv; tab sis koj yuav tsum ua kom tau zoo raws Vajtswv lub siab rau thaum kawg, thiab siv kom tag nrho koj lub dag zog rau Nws. Ib tug uas raug tsim tawm los yuav ua tau dab tsi sawv cev rau Vajtswv? Yog li ntawd koj yuav tsum muab koj tus kheej rau Vajtswv, kom sai tsis yog qeeb, rau Nws siv koj raws li Nws siab nyiam. Tsuav nws ua rau Vajtswv zoo siab thiab txaus siab xwb, ces cia Nws ua li Nws xav ua rau koj. Tib neeg muaj cai dab tsi los hais tej lus cem lus yws?

Qhov Dhau Los: Tshooj 40

Ntxiv Mus: Tshooj 42

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No