Tshooj 42

Kuv tsis paub hais tias ua tib neeg puas nco pom hais tias twb muaj ib qho hloov nyob rau hauv cov lus hais tawm hnub no lawm. Tej zaum ib txhia neeg yuav pom me me lawm, tab sis tsis tau luag hais kom meej xwb. Tej zaum lawm tus kuj yuav tsis pom dab tsi li thiab. Vim li cas ho yuav muaj ib qho kev hloov loj kawg nkaus nyob rau hauv Vajtswv cov lus hais tawm ntawm hnub tim kaum ob thiab tim kaum tsib ntawm lub hlis? Koj puas tau ua twb zoo xav txog qhov no li? Koj xav li cas? Koj puas to taub dab tsi los ntawm Vajtswv cov lus hais tawm? Dab tsi yog tes hauj lwm tseem ceeb uas ua rau thaum hnub tim ob ntawm lub Plaub Hlis thiab hnub tim kaum tsib ntawm lub Tsib Hlis? Vim li cas cov neeg tam sim no yuav tsis paub dab tsis li thiab yuav kiv tob hau npaum nkaus li lawv raug ib tug qws ntau tob hau? Hnub no, vim li cas ho tsis muaj tej kem ntawv xov xwm twg uas tis npe hais tias “Kev txaj muag ntawm cov Neeg ntawm lub Nceeg Vaj”? Nyob rau hnub tim ob thiab hnub tim plaub ntawm lub Plaub Hlis, Vajtswv tsis taw qhia txog tib neeg tus yam ntxwv, zoo ib yam nkaus li thiab, nyob rau ntau hnub tom qab hnub no lawm Nws tsis tau taw qhia txog tib neeg tus yam ntxwv—vim li cas ho zoo li no? Nws yeej muaj ib co lus txhiaj txhais uas tsis tau muab txhais tau tiag tiag nyob rau ntawm no—vim li cas ho muaj ib qho tig 180 tiv kis? Cia peb xub tham me ntsis txog qhov uas vim li cas Vajtswv ho hais lus li no. Cia peb saib rau ntawm Vajtswv thawj cov lus, uas Nws tsis nkim sij hawm li rau ntawm qhov hais tias, “Kiag thaum tes hauj lwm tshiab pib lawm.” Kab lus no qhia kom koj paub me me hais tias Vajtswv tes hauj lwm twb tau nkag mus rau ib qho kev pib tshiab lawm, hais tias Nws tau pib dua ib qho hauj lwm tshiab lawm. Qhov no qhia tau hais tias kev rau txim twb los yuav xaus; ces hais tau hais tias qhov siab tshaj plaws ntawm txoj kev rau txim twb los txog lawm, thiab yog li ntawd ces nej yuav tsum siv nej lub sij hawm kom muaj nuj nqis kom tau ntsib tau pom tes hauj lwm ntawm tiam ntawm txoj kev rau txim, ces kom nej tsis txhob poob qab thiab tsis txhob raug tso pov tseg. Qhov no ces tag nrho puav leej yog tib neeg tes hauj lwm xwb, thiab nws cheem tsum kom tib neeg ua lawv qhov zoo tshaj plaws los koom tes. Thaum kev rau txim raug xa tawm mus tag nrho lawm, Vajtswv pib ua qhov ntxiv mus ntawm Nws tes hauj lwm, vim Vajtswv hais tias, “… Kuv tau ua Kuv tes hauj lwm ntxiv mus nrog tib neeg…. Nyob rau lub sij hawm no, Kuv lub siab mas muaj kev txaus siab kawg nkaus li, vim Kuv muab tau ib co tib neeg lawm, thiab yog li ntawd Kuv ‘qhov dej num’ ces tsis nyob rau txoj kev poob qis lawm; nws tsis muaj tej lus qhuav lawm.” Nyob rau cov sij hawm dhau los, tib neeg pom Vajtswv txoj kev xav uas maj nroos ntawd nyob rau hauv Nws cov lus—yeej tsis muaj qhov cuav nyob rau qhov no li—thiab hnub no Vajtswv ua Nws tes hauj lwm ceev dua lawm. Rau tib neeg, ces qhov no zoo li tsis tshua haum tag nrho nrog rau Vajtswv tej kev cheem tsum—tab sis rau Vajtswv, ces Nws tes hauj lwm twb raug ua tag lawm. Vim tib neeg tej kev xav mas cov nyom dhau heev lawm, lawv txoj kev xav rau tej ub tej no ces pheej nquag cov nyom heev heev li thiab. Tib neeg mas pheej yuam lwm tus tib neeg heev, tab sis Vajtswv tsis muab tej kev yuam siab siab zoo li ntawd rau tib neeg, thiab vim yog qhov no, thiaj li pom tau qhov sib txawv ntawm Vajtswv thiab tib neeg ntawd loj npaum li cas. Tib neeg tej kev xav phem ces raug nthuav tawm tag nrho rau hauv tej uas Vajtswv ua. Tsis yog Vajtswv pheej yuav yuam tib neeg thiab tib neeg tsis muaj cuab kav yuav ua tau tej ntawd, tab sis yog tib neeg yuam Vajtswv thiab Vajtswv tsis muaj cuab kav ua tau tej ntawd. Vim yog, tom qab kev kho lawm, los yeej tseem muaj tej meem txheej com-tom qab nyob rau hauv noob neej, uas tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab los tau ntau txhiab xyoo lawm, yog li ntawd tib neeg thiaj li muab tej kev yuam siab npaum ntawd rau Vajtswv, thiab thiaj tsis zam lub txheej me me hlo li, ntshai rwg tsam Vajtswv tsis txaus siab. Yog li ntawd, qhov tseeb uas tib neeg ua tsis tau tes dej num nyob rau ntau ntau yam ces yog ib txoj kev uas lawv muab lawv tus kheej zwm rau txoj kev rau txim-rau tus kheej; lawv ris tej uas tshwm sim los ntawm lawv tus kheej tej kev ua—qhov no yog kev txom nyem tiag tiag. Nyob rau ntawm qhov kev txom nyem uas tib neeg tau tiv ntawd, tshaj 99% ces tsis muaj qab hau txaus rau Vajtswv li. Muab hais raws qhov tseeb ces, tsis muaj leej twg tiv kev txom nyem rau Vajtswv tiag tiag li. Tib neeg sawv daws ces tsuas ris tej uas tshwm sim los ntawm lawv tus kheej tej kev ua xwb—thiab theem kev rau txim no, muaj tseeb, tsis muaj kev zam li; nws yog ib lub khob haus dej iab uas tib neeg cub, uas lawv tus kheej tsa hlo rau lawv lub qhov ncauj haus kiag. Vim Vajtswv twb tsis tau nthuav tawm txog lub hom phiaj tseeb ntawm Nws qhov kev rau txim, txawm hais tias yeej muaj ib feem ntawm cov neeg uas raug foom phem rau lawm, los qhov no tsis tau sawv cev rau qhov kev rau txim. Ib feem ntawm cov neeg kuj koom hmoov rau lawm thiab, tab sis qhov no tsis tau txhais hais tias lawv yuav raug foom koob hmoov rau rau yam tom ntej. Rau tib neeg, ces nws zoo li Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas tsis ua raws li Nws cov lus hais. Tsis txhob txhawj. Cov lus no mas tej zaum yuav ib nyuag tshaj me ntsis lawm, tab sis tsis txhob xav phem. Qhov uas Kuv hais tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau txoj kev txom nyem ntawm tib neeg, tab sis Kuv xav mas koj yuav tsum tsim ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv. Koj yuav tsum muaj “khoom pub” ntau zog rau Nws—qhov ntawd yuav ua rau Nws zoo siab xwb xwb li. Kuv ntseeg hais tias Vajtswv hlub cov uas muab “khoom pub” rau Nws. Koj hais dab tsi? Cov lus no puas yog thiab?

Nyob li tam sim no, nej muab npaum li cas ntawm lub neej yav tom ntej tshem tawm rau ib sab lawm? Vajtswv tes hauj lwm yuav tiav tsis ntev no, yog li ntawd nej yuav tsum muab kom ntau me ntsis ntawm nej lub neej yav tom ntej tshem tawm rau ib sab, puas yog? Nej yuav tau ua zoo tshuaj xyuas nej tus kheej: Nej ib txwm nyiam sawv siab, qhuas nej tus kheej thiab khav nej tus kheej rau ub rau no—qhov no yog dab tsi? Hnub no, Kuv tseem tsis tau paub tib neeg lub neej yav tom ntej yog dab tsi. Yog tib neeg ua lub neej nyob rau hauv lub hiav txwv ntawm txoj kev txom nyem, thaum lawv ua neej nyob rau hauv txoj kev txom nyem uas yog kev lim tib neeg kom dawb huv los sis raug tej cuab yeej tsim txom neeg los hem, los sis lawv nyob rau lub sij hawm uas raug tib neeg sawv daws tsis lees txais, tsa muag saib rau saum ntuj thiab xyu nrov nrov, ces nyob rau hauv lawv tej kev xav nyob rau tej sij hawm zoo li no ces ntshe lawv, tej zaum, yeej tau muab lub neeg yav tom ntej tshem tawm rau ib sab tiag. Qhov no ces vim yog tib neeg nrhiav ib lub chaw kaj siab nyob rau hauv txoj kev tag kev cia siab, thiab tsis muaj ib tug twg nyob rau hauv ib qho xwm txheej kaj siab lug twg uas yuav muab lawv txoj kev nrhiav lawv tus kheej tej npau suav uas zoo nkauj heev ntawd tso pov tseg li. Qhov no mas tej zaum tsis muaj tiag, tab sis Kuv xav hais tias qhov no yuav tsis nyob rau hauv tib neeg nruab siab. Koj puas tseem xav kom raug qaws mus lub sij hawm uas tseem muaj txoj sia nyob? Koj puas tseem xav hloov koj cev nqaij daim tawv? Kuv tsis paub xyov nej puas xav ib yam lawm, tab sis Kuv ib txwm xav hais tias nws tsis yog ib qho ntxim yuav muaj tseeb tiag—tej kev xav li ntawd mas zoo li ho muab ua luam thuam heev lawm. Tib neeg hais li no tias: “Muab nej lub neej yav tom ntej tshem tawm rau ib sab, ua tej qho kom ntxim muaj tseeb me ntsis.” Koj nug hais tias kom tib neeg sib qhia tej kev xav txog kev raug foom koob hmoov rau—tab sis koj ne? Koj puas tsis lees tib neeg tej tswv yim txog kev raug foom koob hmoov rau thaum uas koj tus kheej kiag tab tom nrhiav koob hmoov? Koj tsis pub kom lwm tus neeg tau txais koob hmoov, ho koj ho tab tom xav twj ywm txog tej ntawd rau koj tus kheej—qhov ntawd ho ua rau koj zoo li cas? Ib qho kev ntxias dag! Thaum koj ua li ntawd, koj lub siab yeej tsis hnov hais tias raug iab liam li lod? Nyob rau hauv koj lub siab, koj tsis hnov zoo li koj tshuav nuj tshuav nqi lod? Koj tsis yog ib tug neeg dag noj dag haus lod? Koj khawb tej lus tawm hauv lwm tus lub siab los, tab sis ho tsis hais ib qho txog tej hauv koj tus kheej li—cas koj yuav yog ib qho niag khoom seem txeej uas tsis muaj nuj nqis ib qho hlo li lau! Kuv xav paub seb nej xav dab tsi rau hauv nej lub siab thaum nej hais lus—nej tsis raug Vajntsujplig cem li lod? Qhov no tsis rhuav nej lub meej mom lod? Nej mas yeej tsis paub hais tias dab tsi yog qhov zoo rau nej tiag tiag li lau! Nej yeej ib txwm zoo li yawg Nanku—cov neeg dag. Tos Vajtswv ho muab tus cim qiv lus tso ncig kab lus uas hais tias “muab lawv tus kheej cob fij” nyob rau hauv “tib neeg sawv daws yeej kam ‘muab lawv tus kheej cob fij’” os. Vajtswv yeej paub tib neeg zoo npaum nkaus li Nws txhais qaum tes, thiab tsis hais tib neeg tej kev dag txawm yuav zoo npaum li cas—txawm hais tias lawv tsis ua kom pom ib yam dab tsi li thiab lawv lub ntsej muag yeej tsis liab los sis lawv lub siab yeej tsis dhia pig poog li—los Vajtswv ob lub qhov muag yeej ci nplas xwb, ces tib neeg thiaj li khiav tsis dhau Vajtswv lub qho muag ntsia li. Cuag nkaus li Vajtswv muaj lub zeem muag hluav taws xob thiab muaj peev xwm pom tib neeg tej plab plawv, cuag nkaus li Nws yeej pom tshab plaws tib neeg thiab paub hais tias lawv yog hom ntshav dab tsi yam tsis tas kuaj li. Qhov ntawm yog Vajtswv lub tswv yim, thiab nws yog qhov uas tib neeg xyaum qog tsis tau li. Zoo li qhov uas Vajtswv hais tias, “Vim li cas Kuv twb ua hauj lwm ntau tag npaum li lawm, tab sis yeej tsis muaj ib qho pov thawj twg nyob rau hauv tib neeg li? Tsis yog Kuv tseem siv zog tsis tau txaus thiab lod?” Tib neeg txoj kev koom tes nrog Vajtswv mas tsis muaj kiag li, thiab yeej hais tau hais tias muaj tej yam phem nyob rau hauv tib neeg ntau dhau heev lawm, thiab tsawg tsawg zaus xwb mas tib neeg thiaj muaj tej yam zoo. Tsuas yog qee lub sij hawm xwb lawv thiaj muaj ib qho zoo me me xwb, tab sis nws yeej tseem dub tsuas heev dhau lawm. Qhov no ua rau pom hais tias tib neeg hlub Vajtswv npaum li cas; zoo nkaus li hauv lawv lub siab mas tsuas muaj ib qho nyob rau ib puas roob xwb thiaj yog kev hlub Vajtswv, qhov ntawd ces 50% yeej tseem dub tsuas thiab. Yog vim li no es Vajtswv thiaj hais tias Nws muab tsis tau ib qho pov thawj nyob rau hauv tib neeg hlo li. Nws yog kiag qhov uas vim tib neeg txoj kev tsis mloog lus es lub suab lus ntawm Vajtswv cov lus hais tawm thiaj li zoo li tsis muaj siab muaj ntsws thiab tsis muaj kev xav hlo li ntag. Txawm Vajtswv tsis tham nrog tib neeg txog tej sij hawm dhau los lawm, los tib neeg yeej ib txwm nco txog yav tag los, es kom thiaj li ua tau kom pom lawv tus kheej nyob ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab lawv yeej ib txwm xav tham txog tej sij hawm dhau los lawm—tab sis Vajtswv yeej ib txwm tsis saib tib neeg qhov nag hmo zoo li qhov hnub no; tab sis, Nws txav ti tib neeg hnub no raws li qhov uas muaj hnub no xwb. Qhov no yog Vajtswv tus cwj pwm, thiab nyob rau hauv qho no, Vajtswv tau hais tej lus no meej meej lawm, los tiv thaiv kom yav tom ntej tib neeg tsis txhob hais tias Vajtswv mas tsis muaj laj thawj li. Vim Vajtswv tsis ua tej yam uas tsis muaj qab hau, tab sis tsuas qhia tib neeg txog qhov tseeb tiag xwb, ntshai tsam tib neeg tsis muaj peev xwm sawv tau khov kho—vim tib neeg, txog thaum kawg, yeej tseem tsis ruaj khov. Tau hnov tej lus no lawm, koj xav li cas: Koj puas kam mloog thiab nyoo zwm rau, thiab tsis txhob xav txog qhov ntawd ntxiv lawm?

Qhov saum toj no mas nws tsis nyob rau hauv lub ntsiab lus tham lawm; nws tsis muaj dab tsi txawm yuav tham txog thiab tsis tham txog los xij. Kuv cia siab hais tias nej yuav tsis xav li cas, vim Vajtswv los ua tes hauj lwm ntawm cov lus, thiab Nws nyiam tham txog txhua yam hauv lub qab hnub. Tab sis Kuv cia siab hais tias txawm li ntawd los nej yuav nyeem lawv li, thiab hais tias nej yuav tsis ua ntsej lag muag dig rau tej lus no. Nej hais dab tsi? Nej puas ua li ntawd mas? Nws nyuam qhuav hais nyob rau cov lus hnub no tias Vajtswv tau qhia tshwm ib co ntsiab lus tshiab: Txoj kab ke uas Vajtswv ua hauj lwm ntawd twb yuav hloov. Yog li no, nws yog ib qho zoo dua los tsom ntsoov rau qhov teeb meem ntawm nqe lus tham no. Nws yeej hais tau hais tias tag nrho cov lus hais tawm hnub no mas qhia txog tej xwm txheej yav tom ntej; tej lus hais tawm no yog qhov uas Vajtswv ua tej kev npaj rau kauj ruam tom ntej ntawm Nws tes hauj lwm. Vajtswv twb ua yuav luag tiav Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cov neeg ntawm pawg ntseeg lawm, thiab tom qab ntawd Nws yuav tshwm los rau ntawm tib neeg sawv daws nrog rau txoj kev npau taws. Ua li Vajtswv hais, “Kuv yuav ua kom cov tib neeg hauv ntiaj teb lees paub tej Kuv ua, thiab Kuv tej kev ua yuav raug muab coj los nthuav qhia rau ntawm ‘lub rooj txiav txim,’ es kom cov neeg thoob ntiaj teb thiaj lees paub, tus uas sawv daws yuav tsum nyoo.” Koj puas pom dab tsi nyob rau hauv cov lus no? Nyob rau hauv no ces yog cov ntsiab lus luv luv ntawm qhov ntxiv mus ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Ua ntej tshaj plaws, Vajtswv yuav ua kom tag nrho cov dev zov tsev uas tuav hwj chim tsheej tswj kom ntseeg yam ua siab dawb paug thiab Nws yuav ua kom lawv thim rov qab ntawm lub sam thiaj ntawm keeb kwm yam txaus siab hlo, kom tsis txhob sib txeeb meej mom ntxiv lawm, thiab kom tsis txhob siv tswv yim ntxias dag thiab npaj tswv yim ua phem ntxiv lawm. Tes hauj lwm no mas yuav tsum yog ua tawm hauv Vajtswv los, uas yog tsim kom muaj ntau yam kev puas ntsoog hauv ntiaj teb. Tab sis nws tsis yog qhov uas Vajtswv tsis tshwm los. Nyob rau lub sij hawm no, tus zaj loj liab ploog lub teb chaws yeej tseem yog ib daim av ntawm txoj kev phem kev qias, thiab yog li ntawd Vajtswv thiaj li yuav tsis tshwm los, tab sis yuav tshwm nyob rau hauv qhov kev rau txim. Qhov ntawd yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, uas tsis muaj ib tug twg yuav khiav dim li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, tag nrho cov uas nyob rau tus zaj loj liab ploog lub teb chaws yuav ntsib kev puas ntsoog, uas raws li ib txwm muaj ces kuj suav tag nrho lub nceeg vaj hauv ntiaj teb (pawg ntseeg) tib si thiab. Qhov no yog kiag lub sij hawm uas qhov tseeb yuav tawm los, thiab yog li ces tib neeg sawv daws thiaj tau ntsib tau pom, thiab tsis muaj ib tug twg yuav khiav dim li. Qhov no ces twb yeej xub raug Vajtswv xaiv cia lawm. Nws yog kiag qhov uas vim yog kauj ruam no ntawm tes hauj lawm uas Vajtswv hais tias, “Tam sim no yog lub sij hawm ua tej phiaj xwm loj lawm.” Vim hais tias, nyob rau yav tom ntej, yuav tsis muaj ib pawg ntseeg twg nyob rau hauv ntiaj teb lawm, thiab vim muaj tej kev puas ntsoog loj, tib neeg tsuas yuav muaj peev xwm xav txog qhov nyob kiag ntawm lawv xub ntiag xwb, thiab yuav tsis nco xav txog lwm yam li lawm, thiab nws yuav yog ib qho nyuab rau lawv los xyiv fab hlo rau Vajtswv nyob rau hauv tej kev puas ntsoog loj ntawd. Yog li ntawd, tib neeg thiaj raug hais kom hlub Vajtswv kawg siab kawg ntsws nyob rau lub sij hawm zoo zoo li no, es kom lawv thiaj li tsis plam lub cib fim. Thaum qhov tseeb no los dhau lawm, Vajtswv yuav tua yeej tag nrho tus zaj loj liab ploog lawm, thiab yog li ntawd ces tes hauj lwm ntawm Vajtswv cov neeg tej lus tim khawv kuj yuav los xaus lawm thiab; tom qab ntawd, Vajtswv yuav pib kauj ruam tom ntej ntawm tes hauj lwm, tsim kev puas ntsoog rau tus zaj loj liab ploog lub teb chaws, thiab thaum kawg ces muab cov neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb ntsia rov quav rau saum tus ntoo khaub lig, tom qab ntawd ces Nws yuav muab noob neej sawv daws rhuav tshem kom tu noob nrho—tej no ces yog tej kauj ruam nyob rau yav tom ntej ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Yog li ntawd, nej yuav tsum rau siab tshaj plaws los hlub Vajtswv nyob rau tej chaw thaj yeeb lug no. Nyob rau yav tom ntej ces nej yuav tsis muaj cib fim los hlub Vajtswv ntxiv lawm, vim tib neeg tsuas muaj lub cib fim los hlub Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv xwb; thaum lawv nyob rau lwm lub ntiaj teb lawm, ces yuav tsis muaj leej twg tham txog kev hlub Vajtswv lawm. Qhov no tsis yog tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm los lod? Thiab yog li ntawd nej yuav hlub Vajtswv li cas nyob rau lub sij hawm nej tseem ua neej nyob? Koj puas tau xav txog qhov no li? Puas yog koj tseem yuav tos kom koj tuag tso mam hlub Vajtswv? Qhov no tsis yog lus qhuav xwb lod? Hnub no, vim li cas koj thiaj tsis nrhiav kev hlub Vajtswv? Kev hlub Vajtswv thaum tseem tsis khoom kiag li puas yog kev hlub tiag rau Vajtswv mas? Qhov laj thawj uas vim li cas ho hais tias kauj ruam no ntawm Vajtswv tes hauj lwm yuav los xaus sai sai ces yog vim Vajtswv twb muaj lus tim khawv rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag lawm. Yog li ntawd, tsis tas tib neeg yuav ua dab tsi li lawm; tib neeg tsuas raug hais kom nrhiav kev hlub Vajtswv nyob rau lub sij hawm uas lawv tseem ua neej nyob xwb—qhov no yog tus yawm sij. Vim Vajtswv tej kev cheem tsum twb tsis siab, thiab, dhau qhov ntawd, vim muaj ib qho kev ntsaw kub lug nyob hauv Nws lub siab, Nws thiaj li qhia tshwm ib co lus piav luv luv txog kauj ruam ntxiv mus ntawm tes hauj lwm ua ntej uas kauj ruam no ntawm tes hauj lwm yuav raug ua tiav hlo, uas twb yeej qhia tau kom pom meej meej lawm hais tias muaj sij hawm li cas xwb; yog Vajtswv tsis ntxhov siab rau hauv Nws lub siab, ua Nws puas yuav hais tej lus no ntxov ua luaj mas? Nws yog vim sij hawm luv luv xwb ces Vajtswv thiaj ua hauj lwm li no. Cia siab hais tias nej yuav muaj peev xwm hlub Vajtswv kawg siab kawg ntsws, kawg laj lim tswv yim, thiab kawg dag kawg zog, ib yam nkaus li qhov nej hlub nej tus kheej txoj sia. Qhov no tseem tsis yog ib lub neej uas muaj qab hau tshaj plaws li thiab lod? Nej tseem yuav nrhiav tau kev muaj qab hau ntawm lub neej nyob rau qhov twg thiab? Tsis yog nej dig muag heev lawm lod? Koj puas txaus siab hlo hlub Vajtswv? Vajtswv puas muaj nuj nqis txaus rau tib neeg txoj kev hlub? Tib neeg puas muaj nuj nqis txaus rau tib neeg txoj kev hlub? Yog li ntawd, koj yuav ua li cas? Hlub Vajtswv yam siab tawv qhawv, yam tsis tseg dab tsi li, thiab saib seb Vajtswv ho yuav ua dab tsi rau koj. Saib seb Nws puas tua koj. Nyob rau qhov muab sau ua ke, ces tes hauj lwm hlub Vajtswv tseem ceeb dua kev theej thiab kev sau nyuag ub nyuag no tseg rau Vajtswv. Koj yuav tsum muaj thawj qhov chaw rau yam uas tseem ceeb tshaj plaws, es kom koj lub neej thiaj li muaj nuj nqis ntau zog thiab kom muaj kev zoo siab puv npo, thiab tom qab ntawd ces koj yuav tau tos Vajtswv qhov “kev rau txim” rau koj. Kuv tsis paub xyov koj qhov phiaj xwm puas muaj kev hlub Vajtswv nyob rau hauv. Kuv cia siab hais tias txhua tus npaj kom raug Vajtswv ua kom muaj txhua yam, thiab kom lawv rais los ua qhov muaj tiag.

Qhov Dhau Los: Tshooj 41

Ntxiv Mus: Tshooj 44 thiab 45

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No