Tshooj 44 thiab 45

Txij li thaum Vajtswv qhia rau tib neeg txog “txoj kev hlub Vajtswv”—qhov tob tshaj plaws ntawm txhua zaj lus qhia—Nws tau hais tsom ntsoov rau lub ncauj lus no uas hais tias “xya tus Ntsujplig cov lus hais tawm,” ua rau txhua tus tib neeg sim los paub txog noob neej lub neej txoj sia uas tsis muaj qab hau, thiab khawb kom txoj kev hlub tseeb uas nyob rau hauv cov lus ntawd tawm. Cov uas nyob rau hauv kauj ruam tam sim no muaj kev hlub rau Vajtswv npaum li cas? Nej puas paub? Zaj lus qhia txog “txoj kev hlub Vajtswv” no tsis muaj kev txwv txiav li. Tib neeg txhua tus muaj hom kev to taub zoo li cas txog noob neej lub neej txoj sia? Lawv tus cwj pwm coj rau txoj kev hlub Vajtswv zoo li cas? Lawv puas txaus siab hlo los sis tsis txaus? Lawv puas ua raws li cov neeg coob coob, los sis ntxub lub cev nqaij daim tawv? Tej no yog txhua yam uas nej yuav tsum paub kom meej thiab to taub. Yeej tsis muaj ib yam dab tsi nyob rau hauv tib neeg tiag tiag li lod? “Kuv xav kom tib neeg hlub Kuv tiag tiag; txawm li cas los xij, niaj hnub no, tib neeg yeej tseem tsis xav hlub, tsis muaj peev xwm muab lawv txoj kev hlub tseeb rau Kuv li. Nyob rau hauv lawv tej kev xav hauv nruab siab, mas lawv ntseeg hais tias yog lawv muab lawv txoj kev hlub tseeb rau Kuv lawm, ces lawv yuav tsis tshuav dab tsi li lawm.” Nyob rau hauv cov lus no, “txoj kev hlub tseeb” txhais li cas tiag tiag? Vim li cas Vajtswv pheej tseem thov tib neeg txoj kev hlub tseeb nyob rau tiam no thaum “txhua tus tib neeg twb hlub Vajtswv lawm”? Yog li ntawd, Vajtswv txoj kev xav yog los hais kom tib neeg sau lub ntsiab lus ntawm txoj kev hlub tseeb rau hauv ib daim ntawv teb, yog li ntawd qhov no thiaj li yog kiag qhov hauj lwm nyob rau tom tsev uas Vajtswv tau muab tso rau tib neeg ua. Hais txog li kauj ruam niaj hnub no mas, tab txawm Vajtswv tsis taij tib neeg heev li los xij, tib neeg yeej tseem ua tsis tau Vajtswv tej kev cheem tsum thaum xub thawj ua muab rau tib neeg lawm; muab ua lwm lo lus hais ces, lawv tseem tsis tau siv tag nrho lawv lub zog rau txoj kev hlub Vajtswv. Yog li ntawd, vim lawv txoj kev tsis txaus siab hlo ntawd, Vajtswv thiaj li tseem ua kom muaj Nws tej kev cheem tsum rau tib neeg, los txog ntua thaum tes hauj lwm no tau txais txiaj ntsim thiab Nws tau txais yeeb koob nyob rau hauv tes hauj lwm no. Tseeb tiag, tes hauj lwm hauv lub ntiaj teb yog xaus rau txoj kev hlub Vajtswv xwb. Yog li ntawd, tsuas yog thaum Vajtswv xaus Nws tes hauj lwm lawm xwb mas Nws thiaj li yuav qhia rau tib neeg txog tes hauj lwm uas tseem ceeb tshaj plaws ntawm txhua yam. Yog hais tias, nyob rau lub sij hawm uas Nws tes hauj lwm xaus lawm, es Nws tua tib neeg, ces dab tsi yuav los ua tib neeg, dab tsi yuav los ua Vajtswv, thiab dab tsi yuav los ua Ntxwgnyoog mas? Tsuas yog thaum qhia tau tib neeg txoj kev hlub nyob rau hauv ntiaj teb lawm xwb mas thiaj li hais tau hais tias “Vajtswv tau kov yeej tib neeg lawm.” Yog tsis li ntawd, ces tib neeg yuav hais tias Vajtswv thab tib neeg, ces Vajtswv yuav txaj muag. Vajtswv yuav tsis ruam tag npaum li ntawd es muab Nws tes hauj lwm xaus yam tsis ntxhi ib los li. Yog li ntawd, thaum tes hauj lwm yuav tag lawm, muaj ib txoj kev ua ywj fab ywj fwj rau txoj kev hlub Vajtswv tshwm tuaj, thiab txoj kev hlub Vajtswv tau dhau los ua ib qho teeb meem tseem ceeb. Yeej yog lawm, txoj kev hlub Vajtswv no tsis yog tib neeg ua rau tsuas; nws yog ib txoj kev hlub dawb huv, zoo li tus poj niam ncaj ncees txoj kev hlub nws tus txiv, los sis Petus txoj kev hlub. Vajtswv tsis xav tau Yauj thiab Povlauj txoj kev hlub, tiam sis xav tau Yexus txoj kev hlub Yehauvas, txoj kev hlub ntawm Leej Txiv thiab Leej Tub: “tsuas xav txog Leej Txiv xwb, tsis xav txog qhov yus yuav poob los sis yuav tau li, tsuas hlub Leej Txiv xwb, tsis hlub lwm tus li, thiab tsis thov lwm yam ntxiv li.” Tib neeg puas muaj peev xwm txog qhov no?

Yog peb muab koj piv rau yam Yexus ua, Tus uas muaj kev ua neej tsis tiav, peb xav li cas xwb? Nej tau ua tiav nej txoj kev ua neej mus deb npaum li cas lawm? Nej puas muaj peev xwm ua tau ib feem ntawm kaum yam uas Yexus ua? Nej puas tsim nyog kwv tus ntoo khaub lig rau Vajtswv? Nej txoj kev hlub Vajtswv puas ua tau rau Ntxwgnyoog txaj muag? Thiab nej muab nej txoj kev hlub tib neeg tso tseg ntau npaum li cas lawm? Puas tau muab txoj kev hlub Vajtswv los hloov txoj kev hlub tib neeg chaw? Nej puas tiv txhua yam txhawm rau txoj kev hlub Vajtswv? Cia li xav txog Petus ib pliag, tus uas nyob rau yav dhau los, ces tom qab ntawd saib nej tus kheej seb, cov uas nyob rau niaj hnub no—muaj ib qho sib txawv loj tiag tiag li; nej tsis phim los sawv rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Nyob rau hauv nej, muaj kev hlub Vajtswv dua, los sis muaj kev hlub dab dua? Qhov no yuav tsum tau muab coj los sib hloov tso rau ntawm rab teev luj sab xis thiab sab laug, saib seb sab twg siab dua—seb nej muaj txoj kev hlub Vajtswv npaum li cas tiag tiag? Nej puas phim tuag rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag? Qhov laj thawj uas vim li cas Yexus thiaj li muaj peev xwm sawv rau ntawm tus ntoo khaub lig ntawd vim yog Nws tej kev ntsib kev pom hauv lub ntiaj teb yeej txaus los ua rau Ntxwgnyoog txaj muag lawm, thiab tsuas yog vim qhov laj thawj ntawd xwb Leej Txiv Vajtswv thiaj li tso cai rau Nws ua theem hauj lawm ntawd tiav; nws yog vim txoj kev txom nyem uas Nws tau raug thiab Nws txoj kev hlub Vajtswv. Tiam sis nej tsis tshua tsim nyog. Yog li ntawd, nej yuav tsum muaj kev ntsib kev pom txuas ntxiv mus, ua kom muaj Vajtswv nyob rau hauv nej lub siab, es tsis txhob muaj lwm yam li lawm—nej ua puas tau qhov no kom tiav? Los ntawm qhov no los ces, nws yeej pom tau tias koj ntxub Vajtswv npaum li cas, thiab koj hlub Vajtswv npaum li cas. Nws tsis yog tias Vajtswv taij tib neeg heev dhau lawm, tiam sis yog qhov tias tib neeg tsis rau siab ntso ua hauj lwm xwb. Qhov no tsis yog qhov tseeb ntawm qhov xwm txheej no lod? Yog tsis yog li no, Vajtswv pom tias koj ntxim hlub npaum li cas, thiab koj pom tias koj tus kheej ntxim ntxub npaum li cas? Koj yuav tsum ua twb zoo xav txog tej no. Nws yeej hais tau ncaj ncees lawm hais tias tsuas muaj ob peb tug nyob rau hauv lub qab ntuj xwb thiaj li hlub Vajtswv xwb—tiam sis koj puas kam ua tus tho kev, ua kom yeej txhua tus hauv lub ntiaj teb thiab hlub Vajtswv? Vajtswv tsis thov tib neeg ib yam dab tsi li. Tib neeg tsis tuaj yeem hwm Nws rau qhov no li lod? Koj haj tseem tsis muaj peev xwm ua kom qhov no tiav thiab lod? Tseem tshuav dab tsi hais ntxiv thiab?

Qhov Dhau Los: Tshooj 42

Ntxiv Mus: Tshooj 46

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No