Tshooj 46

Nyob rau ntawm cov lus no tag nrho mas, tsis muaj ib co twg uas yuav hnov qab tsis tau npaum li cov niaj hnub no li. Vajtswv cov lus nyuam qhuav nthuav tawm txog tib neeg tus yam ntxwv los sis tej lus zais tob saum ntuj ceeb tsheej, tiam sis lo lus hais tawm tam sim no tsis zoo li cov yav dhau los lawm. Lo lus hais tawm ntawd tsis hais lus thuam los sis tso dag kom lom zem, tiam sis yog qee yam uas xav tsis txog kiag li: Qhov ntawd yog Vajtswv zaum rawv thiab ua siab txias txias nrog tib neeg tham. Nws txoj kev npaj siab yog dab tsi? Koj pom dab tsi thaum Vajtswv hais tias, “Niaj hnub no, Kuv tau pib tes hauj lwm tshiab nyob rau sab saum lub qab ntuj khwb lawm. Kuv tau muab ib txoj kev pib tshiab rau cov tib neeg hauv ntiaj teb lawm, thiab Kuv tau hais kom lawv txhua tus khiav tawm ntawm Kuv lub tuam tsev mus lawm. Thiab vim hais tias tib neeg pheej nyiam ua raws li lawv tus kheej lub siab nyiam xwb, Kuv thiaj li qhia lawv kom ras txog lawv tus kheej, thiab tsis txhob pheej cuam tshuam Kuv tes hauj lwm”? Thiab qhov hais tias “txoj kev pib tshiab” no uas Vajtswv hais txog yog dab tsi? Yav dhau los Vajtswv twb tau qhia tib neeg kom cia li tawm mus lawm, tiam sis Vajtswv txoj kev npaj siab thaum ntawd yog los sim lawv txoj kev ntseeg xwb. Yog li ntawd niaj hnub no, thaum Nws hais lub suab lus txawv, Nws puas yog hais tiag tiag los sis hais dag? Yav dhau los, tib neeg tsis paub txog tej kev sim siab uas Vajtswv hais. Tsuas yog los ntawm kauj ruam ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num txoj hauj lwm xwb mas lawv ob lub qhov muag thiaj li pom, thiab lawv tus kheej thiaj li tau ntsib tau pom kiag Vajtswv tej kev sim siab. Yog li ntawd, txij li lub sij hawm ntawd los mus, ua tsaug rau tus qauv ntawm Petus ntau pua qhov kev sim siab, tib neeg thiaj li pheej ua yuam kev uas ntseeg hais tias “qhov ntawd yog Vajtswv txoj kev sim siab.” Tshaj ntawd ntxiv, nyob rau hauv Vajtswv cov lus mas kuj muaj qhov tseeb tiam sis tsawg tsawg xwb. Vim zoo li no, tib neeg thiaj li poob mus rau hauv tej kev ntseeg uas tsis paub txog Vajtswv tej kev sim siab yam tob heev, yog li ntawd nyob rau hauv txhua lo lus uas Vajtswv tau hais lawm, lawv yeej tsis ntseeg tias qhov no yog txoj hauj lwm ntawm qhov tseeb uas Vajtswv ua li; tiam sis, lawv ho ntseeg hais tias Vajtswv, tsis muaj ib yam dab tsi ua lawm, thiaj li tsom ntsoov rau txoj kev hais lus los sim tib neeg. Nws yog vim tej kev sim siab zoo li no, uas tsis muaj kev cia siab li lawm thiab tseem ho zoo li muaj kev cia siab thiab, uas tib neeg raws qab, yog li ntawd tom qab uas Vajtswv hais tias “tag nrho cov uas tseem nyob ces ntshe yuav tau hmoov phem thiab ib qho hmoov zoo me me xwb,” tib neeg tseem mob siab los mus raws qab, thiab tsis muaj txoj kev npaj siab tias yuav ncaim mus li. Tib neeg raws tej kev dag ntxias zoo li no qab, thiab lawv tsis muaj ib tug twg muaj cuab kav ua kom paub tseeb tias tsis muaj kev cia siab li—qhov no yog feem ua pov thawj txog Vajtswv txoj kev muaj yeej. Vajtswv txoj kev xam pom qhia tias Nws ua kom txhua yam los ua dej num rau Nws. Tib neeg tej kev dag ntxias txhawb lawv lub zog kom tsis txhob ncaim Vajtswv mus, tsis hais lub sij hawm twg los sis qhov chaw twg li, yog li ntawd nyob rau kauj ruam no Vajtswv siv tib neeg tej kev txhawb siab uas tsis zoo tiav log ntawd los ua kom lawv hais lus tim khawv rau Nws, uas yog qhov tseem ceeb heev rau thaum Vajtswv hais tias “Kuv muab tau ib co tib neeg lawm.” Ntxwgnyoog siv tib neeg tej kev txhawb siab los ua kom muaj kev cuam tshuam, hos Vajtswv siv tib neeg tej kev txhawb siab los ua kom lawv ua dej num—qhov no yog lub ntsiab lus tseeb ntawm Vajtswv cov lus uas hais tias “tib neeg xav hauv nruab siab tias lawv nkag tau mus rau hauv, tiam sis thaum lawv muab lawv tej ntaub ntawv nkag los uas cuav rau Kuv, Kuv muab lawv pov rau hauv lub qhov hluav taws uas nyob ntawd ces tom qab ntawd, thaum lawv pom lawv tus kheej ‘tej kev mob siab rau’ nyob rau hauv cov nplaim taws lawm, ces lawv tsis muaj kev cia siab li lawm.” Vajtswv ua txhua yam los ua kom lawv ua dej num, ua li ntawd es Nws thiaj li tsis npog tib neeg ntau lub tswv yim, tiam sis ua siab tawv qhawv qhia tib neeg kom tawm mus; qhov no yog txoj kev phim hwj thiab lub tswv yim ntawm Vajtswv txoj hauj lwm—qhov muab cov lus ncaj ncees thiab lub tswv yim los sib ntxiv ua ib qho mas, ua rau tib neeg kiv taub hau thiab tsis meej pem li. Los ntawm qhov no ces pom tau hais tias Vajtswv yeej hais tiag tiag kom tib neeg tawm ntawm Nws lub tuam tsev mus, tias qhov no tsis yog ib hom kev sim siab, thiab Vajtswv siv lub hwv tsam no los hais tias, “Tiam sis Kuv kuj qhia rau tib neeg tias thaum lawv tsis tau txais tej koob hmoov, mas tsis muaj leej twg yws txog Kuv li thiab.” Tsis muaj leej twg tuaj yeem to taub li tias xyov Vajtswv cov lus yog tiag tiag los yog dag, tiam sis Vajtswv siv lub hwv tsam no ua kom tib neeg nyob ruaj khov, los pab lawv tshem lawv txoj kev ntshaw tawm mus. Yog li ntawd, yog hais tias muaj ib hnub lawv raug foom tsis zoo lawm, Vajtswv cov lus yuav ceeb toom rau lawv ua ntej, ib yam li tib neeg hais tias “cov lus uas tsis zoo mloog yog cov lus zoo.” Niaj hnub no, tib neeg txoj kev hlub Vajtswv mas muaj tseeb thiab los ntawm lub siab dawb paug, yog li ntawd nyob rau hauv cov lus uas lawv qhia tsis tau tias xyov yog tiag tiag los yog dag ntawd, lawv tau kov yeej thiab tau los hlub Vajtswv lawm, vim li ntawd Vajtswv thiaj li hais tias “Kuv twb ua tiav Kuv txoj hauj lwm loj lawm.” Thaum Vajtswv hais tias, “Kuv cia siab tias lawv yuav nrhiav tau lawv tus kheej txoj hau kev kom ciaj sia. Kuv tsis muaj hwj chim txog qhov no,” qhov no yog qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus hais ntawm txhua lo lus no—txawm li ntawd los tib neeg tsis xav li ntawd; tiam sis, lawv ho ib txwm raws qab yam tsis cuab pob ntseg mloog Vajtswv cov lus ib qho me me li. Vim li ntawd, thaum Vajtswv hais tias, “yav tom ntej, yuav tsis muaj ib lo lus nyob nruab nrab ntawm peb ntxiv lawm, peb yuav tsis muaj ib yam dab tsi los tham txog ntxiv lawm, peb yuav tsis sib cuam tshuam, peb tus kheej nyias yuav mus nyias txoj kev lawm,” cov lus no yog qhov tseeb, thiab tsis tsuas ib qho me me li. Txawm tib neeg yuav xav li cas los xij, qhov no yog Vajtswv “txoj kev tsis paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog.” Vajtswv twb tau hais lus tim khawv rau ntawm Ntxwgnyoog lub xub ntiag lawm, thiab Vajtswv hais tias Nws yuav ua kom txhua tus tib neeg tsis txhob ncaim Nws mus, tsis hais lub sij hawm twg los sis qhov chaw twg li—yog li ntawd kauj ruam no ntawm txoj hauj lwm twb tiav log lawm, thiab Vajtswv tsis cuab pob ntseg mloog tib neeg tej lus yws li. Tiam sis Vajtswv tau hais qhov no meej txij thaum pib los lawm, yog li ntawd tib neeg thiaj li tsis muaj kev pab, lawv thiaj li raug yuam kom nqos lawv txoj kev chim siab thiab tuav lawv tus nplaig. Txoj kev sib ntaus sib tua ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog yog nyob rau ntawm tib neeg tag nrho. Tib neeg tsis muaj kev tswj kav lawv tus kheej hlo li; lawv yog kiag cov me nyuam roj hmab ntag, hos Vajtswv thiab Ntxwgnyoog yog tus rub cov hlua tom qab uas tsis muaj neeg pom. Thaum Vajtswv siv tib neeg los hais lus tim khawv rau Nws, Nws ua txhua yam li Nws xav tawm, txhua yam uas ua tau, los siv tib neeg ua dej num rau Nws, ua rau tib neeg raug Ntxwgnyoog haub ntxias, thiab tshaj ntawd ntxiv, raug haub ntxias ncaj qha los ntawm Vajtswv ntag. Thiab thaum cov lus tim khawv uas Vajtswv xav kom hais ua tim khawv tag lawm, Nws muab tib neeg pov rau ib sab thiab cia lawv raug kev txom nyem, es ua zoo li Nws tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam rau lawv li. Thaum Nws rov xav siv tib neeg dua, Nws tsa lawv sawv los dua ib zaug ntxiv thiab muab lawv coj los siv, tiam sis tib neeg yeej tsis paub txog qhov no ib qho me me li. Lawv tsuas yog zoo li ib tug nyuj los sis tus nees uas nws tus tswv siv raws li siab nyiam xwb, lawv yeej tsis muaj ib tug muaj kev tswj kav lawv tus kheej li. Qhov no yuav hais tau me ntsis tu siab, tiam sis txawm hais tias tib neeg yuav muaj kev tswj kav lawv tus kheej los sis tsis muaj los xij, kev ua dej num rau Vajtswv yog ib lub meej mom, tsis yog qee yam uas yuav chim siab rau. Qhov ntawd zoo li yog Vajtswv yuav tsum tau ua li no. Qhov kev muaj peev xwm ua tau zoo raws Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov kev cheem tsum ntawd tsis yog qee yam uas tsim nyog txaus siab lod? Yog li ntawd, koj xav li cas? Koj puas tau txeev txiav txim siab tias yuav los ua dej num rau Vajtswv li? Puas yog hais tias koj tseem xav tuav qhov muaj cai mus tshawb koj tus kheej txoj kev ywj pheej?

Txawm li cas los xij, txhua yam uas Vajtswv ua puav leej zoo thiab tsim nyog rau txoj kev tsim txiaj, thiab tib neeg thiab Vajtswv, thaum kawg, yeej sib txawv. Raws li lub hauv paus no mas, koj tsim nyog hlub Vajtswv los ntawm noob neej lub siab txawm hais tias xyov Vajtswv puas muaj ib txoj kev xav txog koj txoj kev hlub li los xij. Vajtswv cov lus qhia tias kuj tseem muaj kev tu siab heev nyob rau hauv Vajtswv lub siab thiab. Tsuas yog vim Vajtswv cov lus xwb tib neeg thiaj li raug lim kom dawb huv. Tiam sis thaum kawg, txoj hauj lwm no tau tshwm sim nag hmo lawm—yog li ntawd, yam Vajtswv yuav ua tom ntej yog dab tsi kiag? Qhov no yeej tseem yog ib qho kev zais los txog rau niaj hnub no, yog li ntawd tib neeg thiaj li tsis muaj peev xwm to taub los sis nkag siab txog qhov ntawd li, thiab tsuas hu tau nkauj raws Vajtswv lub suab paj nruag xwb. Txawm li ntawd los xij, txhua yam uas Vajtswv hais puav leej tseeb, thiab txhua yam puav leej muaj tseeb—qhov no tsis muaj qhov ua xyem xyav li!

Qhov Dhau Los: Tshooj 44 thiab 45

Ntxiv Mus: Zaj Lus Qhia

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No