Zaj Lus Qhia

Seem no ntawm Vajtswv cov lus muaj tag nrho plaub ntu uas yog nthuav tawm los ntawm Khetos nyob rau Lub Rau Hli xyoo 1992 thiab Lub Peb Hlis Tim 23 xyoo 2010. Feem ntau yog los ntawm cov lus kaw tseg ntawm Khetos cov kev qhuab qhia thiab kev sib qhia thaum Nws taug kev mus xyuas cov pawg ntseeg. Ob yam no yeej tsis tau raug txhim kho dua tshiab, los sis yeej tsis tau hloov pauv los ntawm Khetos nyob rau lub sij hawm tom qab kiag li. Lwm ntu uas seem ntawd yog sau los ntawm Khetos tus kheej (thaum Khetos sau, Nws tsuas yog sau tib zaug nkaus xwb, tsis muaj ncua theem xav los sis muaj kev txhim kho, thiab Nws cov lus puav leej yog nthuav ntawm los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tag nrho huv tib si—qhov no yeej tsis muaj lus noog kiag li). Dua li qhov muab ob hom ntawm cov lus hais tawm no faib, peb tau nthuav tawm ob qhov no ua ke, siv qhov muaj qib muaj duas thaum chiv thawj uas tau nthuav tawm ntawd lawm; qhov no tso cai rau peb pom tias, tag nrho los ntawm Nws cov lus hais tawm, tej theem ntawm Nws tes dej num, thiab nkag siab tias Nws ua tes dej num li cas nyob rau txhua ntu los, yam twg yuav muaj txiaj ntsim qab hau rau tib neeg txoj kev paub rau cov theem ntawm Vajtswv tes dej num thiab kev ntse ntawm Vajtswv.

Yim tshooj ua ntej ntawm “Cov Lus ntawm Khetos Thaum Nws Taug Kev Mus rau hauv cov Pawg Ntseeg I”—muab hu ua ke tias “Txoj Kev”—yog ib feem me me ntawm cov lus uas tau hais los ntawm Khetos thaum Nws sawv sib txig sib luag nrog tib neeg. Txawm tias lawv ntsia tsis zoo npaum li cas, tiam sis puv npo Vajtswv txoj kev hlub thiab kev txhawj xeeb rau noob neej. Ua ntej no rau qhov no, Vajtswv hais lus los ntawm qhov kev xam pom ntawm lub ceeb tsheej ntuj thib peb, uas tau qhib qhov kev sib nrug deb ntawm Nws thiab tib neeg, thiab tsis yog ua rau tib neeg ntshai mus cuag Vajtswv xwb, tseem thov kom Nws muab txoj sia rau lawv thiab. Hauv “Txoj Kev,” yog li ntawd, Vajtswv thiaj hais lus rau tib neeg kom sib txig siab luag thiab taw qhia txoj hau kev, vim li ntawd thiaj ua rau kev sib raug zoo ntawm tib neeg thiab Vajtswv rov qab los nyob rau tus yam ntxwv qub; tib ntseeg tsis ua xyem xyav tias Vajtswv puas tseem siv ib txoj hau kev ntawm kev hais lus txiv lawm, thiab tsis ntshai cov lus hem ntawm kev sim siab rau txoj kev tuag ntxiv lawm. Vajtswv nqes saum lub ceeb tsheej ntuj thib peb los rau ntiaj teb, tib neeg tawm los ntawm lub pas hluav taws thiab lawj faj los rau Vajtswv lub zwm ntxwv lub xub ntiag, lawv ntiab tus ntsujplig phem tawm ntawm “tus neeg ua Vajtswv tes dej num,” thiab zoo li cov me nyuam nyuj yug tshiab, lawv tau los lees txoj kev ua kev cais raus dej ntawm Vajtswv cov lus raws kev raws cai. Tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li muaj cuab kav sib tham nyob ze nrog lawv thiab ua dej num ntau ntxiv ntawm kev npaj txoj sia rau lawv. Lub hom phiaj ntawm qhov Vajtswv txo Nws Tus Kheej lub hwj chim zoo tam li ib tug tib neeg yog kom Nws tau los nyob ze tib neeg, txo qhov ncua deb ntawm lawv thiab Nws, tso cai cia rau Nws kom muab tau tib neeg txoj kev lees txais thiab kev tso siab, thiab ua kev tshoov siab rau tib neeg txoj kev ntseeg kom tshawb nrhiav txoj sia thiab caum raws Vajtswv. Yim tshooj ntawm “Txoj Kev” tuaj yeem muab muab sau zog los ua ke tau tias yog cov yawm sij uas Vajtswv qhib cov qhov rooj rau tib neeg lub siab, thiab muab coj los ua ke ces lawv yog ib lub tshuaj qab zij uas Nws muab rau tib neeg. Tsuas yog kev ua li no los ntawm Vajtswv nkaus xwb tib neeg thiaj li muaj peev xwm mob siab rau Vajtswv cov lus qhia thiab lus ntuas ib zaug dhau ib zaug. Nws tuaj yeem hais tau tias nws tsuas yog tom qab qhov no uas Vajtswv tau pib tes dej num ntawm kev npaj txoj sia thiab nthuav tawm qhov tseeb hauv theem tam sim no ntawm tes dej num, raws li qhov Nws hais ntxiv mus: “Yam Kev Xam Pom Uas Cov Neeg Ntseeg Yuav Tau Tuav Tseg” thiab “Nyob Rau Ntawm Tej Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm”…. Txoj hau kev ntawd tsis qhia txog Vajtswv txoj kev ntse thiab Nws cov kev xav tiag tiag lod? Qhov no yog qhov chiv thawj kiag ntawm Vajtswv kev npaj ntawm txoj sia, vim li ntawd qhov tseeb thiaj li ntiav me ntsis ntawm cov ntu txuas ntxiv mus. Lub ntsiab nram qab no mas yooj yim heev: Vajtswv ua dej num raws nraim qhov tib neeg cheem tsum. Nws tsis lam tau lam ua los sis lam tau lam hais lus ua dog ua dig; tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li to taub qhov tib neeg cheem tsum tiag, thiab yeej tsis muaj lwm tus muaj kev hlub thiab kev to taub rau tib neeg tshaj no lawm.

Hauv cov lus hais tawm ib txog kaum hauv “Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub,” Vajtswv cov lus tau nkag mus rau ib theem tshiab. Raws li qhov tshwm kawg, cov lus hais tawm no raug muab tso nyob rau thaum chiv thawj lawm. Ntxiv ntawd, “Cov Lus ntawm Khetos Thaum Nws Taug Kev Mus rau hauv cov Pawg Ntseeg II” tau pib los muaj sia nyob. Nyob rau theem no, Vajtswv cheem tsum ntau dua qub los ntawm cov caum raws Nws, cov kev cheem tsum uas muaj xws li kev paub txog tib neeg tej kev ua neej, yam uas cheem tsum rau lawv rab peev xwm, thiab lwm yam ntxiv mus. Vim yog cov tib neeg no txiav txim siab caum raws Vajtswv, thiab tsis muaj qhov tsis ntseeg tias Vajtswv yog leej twg thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv ntxiv lawm, Vajtswv thiaj li tau pib ua rau lawv tam li yog tswv cuab ntawm Nws tus kheej tsev neeg, kev sib qhia txog qhov tseeb sab hauv ntawm Vajtswv tes dej num txij ntua lub sij hawm ntawm kev tsim los txog ntua niaj hnub nim no, kev nthuav tawm qhov tseeb nram qab phau Vajluskub, thiab qhia lawv qhov tseem ceeb tiag txog Vajtswv kev yug los ua neeg. Vajtswv cov lus hais tawm nyob hauv ntu no qhia rau tib neeg kom muaj ib qho kev to taub zoo tshaj qub txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Nws tes dej num, thiab tso cai rau lawv txaus siab tias yam lawv tau txais los ntawm Vajtswv kev cawm dim zoo tshaj yam uas tau txais los ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab cov tub txib thoob plaws rau txhua tiam dhau los. Txhua kab lus ntawm Vajtswv cov lus, nej tuaj yeem paub txhua qhov tseem ceeb ntawm Nws kev ntse, tag nrho tsis hais Nws txoj kev hlub thiab kev txhawj xeeb rau tib neeg. Ntxiv rau ntawm kev nthuav tawm cov lus no, Vajtswv thuav tawm tab meeg lug, ib leeg dhau ib leeg, tej kev xav phem ua ntej thiab kev xav yuam kev ntawm tib neeg thiab tej yam uas tib neeg yeej tsis tau xav txog dua li, tag nrho tsis hais txoj kev uas tib neeg yuav taug mus nyob rau yav tom ntej. Qhov no, tej zaum, yog kiag qhov “kev hlub” uas nqaim uas tib neeg tsis muaj cuab kav tau ntsib dua li. Thaum kawg, Vajtswv tau muab txhua yam uas lawv cheem tsum rau tib neeg, thiab tau muab yam uas lawv taij thov rau lawv, yam tsis khuv xim hlo li los sis thov ib yam dab tsi rov qab kiag li.

Muaj ob peb tshooj tshwj xeeb hauv ntu no hais txog Vajluskub. Phau Vajluskub tau yog ib feem ntawm tib neeg li keeb kwm los tau ntau txhiab xyoo lawm. Tib neeg, tsis tas li ntawd, saib nws tam li Vajtswv, txog theem tias nyob rau tiam kawg, nws tau hloov lub chaw ntawm Vajtswv, ua rau Vajtswv tsis nyiam. Vim li ntawd, thaum sij hawm tau tso cai, Vajtswv xav tias cheem tsum qhia zaj lus sab hauv thiab qhov chiv thawj ntawm phau Vajluskub kom tseeb; yog tias Nws tsis ua li no, phau Vajluskub yuav kav lub chaw ntawm Vajtswv hauv tib neeg lub siab ntxiv mus, thiab tib neeg yuav siv cov lus ntawm phau Vajluskub los ntsuas thiab thuam tej kev ua ntawm Vajtswv. Los ntawm kev piav txog lub ntsiab tseem ceeb, tus qauv, thiab qhov tsis zoo ntawm phau Vajluskub, Vajtswv tsis tau tsis lees txais kev muaj nyob ntawm phau Vajluskub, los sis Nws tsis tau thuam nws; tiam sis, Nws npaj ib qho tsim nyog, lus piav zoo uas yuav kho tau tus qub duab chiv thawj ntawm phau Vajluskub, qhia txog cov kev nkag siab yuam kev uas tib neeg tau muaj rau phau Vajluskub, thiab ua rau lawv kom muaj qhov kev xam pov uas yog ntawm phau Vajluskub, kom lawv thiaj tsis pe hawm phau Vajluskub ntxiv lawm, thiab thiaj tsis yuam kev ntxiv lawm; hais tau tias, kom lawv thiaj tsis yuam kev hauv lawv txoj kev ntseeg dig muag ntsuav hauv phau Vajluskub zoo ib yam li kev ntseeg Vajtswv thiab kev pe hawm Vajtswv ntxiv lawm, kom ntshai kev ntsib tim ntsej tim muag nrog nws qhov keeb kwm tseeb tiag thiab kev ua tsis tau. Kiag thaum tib neeg muaj ib qho kev to taub dawb huv lawm, lawv yuav muaj cuab kav tso nws cia rau ib sab yam tsis muaj kev sib piv thiab kav lees txais cov lus tshiab ntawm Vajtswv. Qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj nyob ntawm ob peb tshooj no. Qhov tseeb uas Vajtswv xav qhia rau tib neeg ntawm no yog tias tsis muaj ib qho kev tshawb xav los sis qhov tseeg twg muaj peev xwm hloov lub chaw ntawm Vajtswv tes dej num thiab cov lus ntawm hnub no tau, thiab tias tsis muaj dab tsi muaj peev xwm sawv hloov Vajtswv chaw tau. Yog tias tib neeg tsis muaj cuab kav khiav tawm rooj ntxiab ntawm phau Vajluskub, ces lawv kuj yuav tsis muaj cuab kav los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tau thiab. Yog lawv xav los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, ua ntej tshaj plaws lawv yuav tsum ntxuav lawv cov siab kom dawb huv tawm ntawm ib yam dab tsi uas muaj peev xwm hloov tau Nws lub chaw; ces lawv thiaj yuav yog tau qhov txaus siab rau Vajtswv. Txawm tias Vajtswv tsuas piav phau Vajluskub rau qhov no xwb los, tsis txhob hnov qab tias tseem muaj tau qhov kev yuam kev uas tib neeg pe hawm tiag tiag dhau los ntawm phau Vajluskub; tsuas yog ib yam nkaus xwb uas lawv tsis pe hawm yog tej yam uas tawm los ntawm Vajtswv los tiag tiag. Vajtswv tsuas siv phau Vajluskub ua ib qho piv txwv nkaus xwb kom tib neeg thiaj li nco ntsoov tsis txhob mus rau txoj kev yuam kev, thiab tsis txhob mus rau ib sab ntau dhau heev lawm thiab poob mus rau kev tsis meej pem thaum lawv tseem ntseeg Vajtswv thiab lees txais Nws cov lus.

Cov lus uas Vajtswv npaj rau tib neeg hloov ntawm qhov ntiav ntiav mus rau qhov tob. Cov ncauj lus ntawm Nws cov lus hais tawm ua rau muaj kev loj hlob nyob rau tib neeg tus cwj pwm thiab tej kev ua sab nraud rau lawv tus yam ntxwv qias vuab tsuab, los ntawm qhov Vajtswv tsom ntsoov lub ntsis ntawm Nws rab hmuv mus rau qhov seem tob tshaj plaws ntawm tib neeg cov siab ntsws: lawv lub tseem ntsiab. Nyob rau thaum lub sij hawm uas “Cov Lus ntawm Khetos Thaum Nws Taug Kev Mus rau hauv cov Pawg Ntseeg III” raug nthuav tawm, Vajtswv cov lus hais tawm qhia txog tib neeg lub ntsiab tseeb thiab tib neeg tus kheej, thiab ua ib tug neeg tseeb txhais tau li cas—qhov tseeb tob tshaj plaws no thiab cov lus noog tseem ceeb txog tib neeg txoj kev to taub ntawm lub neej txoj sia. Tseeb tiag, muab xav rov qab txog qhov tseeb uas Vajtswv npaj rau tib neeg hauv “Cov Lus ntawm Khetos Thaum Nws Taug Kev Mus rau hauv cov Pawg Ntseeg I,” lub ntsiab ntawm “Cov Lus ntawm Khetos Thaum Nws Taug Kev Mus rau hauv cov Pawg Ntseeg III” yog, los ntawm kev sib piv, mas zoo kawg nkaus li. Cov lus hauv ntu no chwv txog tib neeg txoj hau kev tom ntej thiab lawv tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws tau li cas; lawv kuj tseem chwv txog noob neej txoj hau kev kawg rau yav tom ntej thiab, thiab Vajtswv thiab tib neeg yuav nkag mus ua ke hauv kev so li cas. (Nws tuaj yeem hais tau tias, nim no, nov yog cov lus Vajtswv tau nthuav tawm rau tib neeg txog lawv lub tseem ntsiab, lawv kev qhia Vajtswv txoj lus, thiab lawv txoj hau kev kawg uas yooj yim rau kev to taub tshaj plaws.) Nws yog Vajtswv txoj kev cia siab tias tus tib neeg uas nyeem cov lus no yog cov uas tau cais lawv tus kheej tawm ntawm tib neeg tej kev xav phem thiab cov kev xav, cov uas muaj cuab kav muaj ib qho kev to taub tseeb ntawm Vajtswv txhua lo lus tob tob ntawm lawv lub siab. Ntau tshaj ntawd, Nws cia siab tias txhua tus uas nyeem cov lus no tuaj yeem muab Nws cov lus los ua qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia, thiab lawv lam saib rau Vajtswv xwb los sis hais lus thuam Nws. Yog tias tib neeg nyeem cov lus no nrog rau ib tug yeeb yam soj ntsuam los sis saib Vajtswv kom meej, ces cov lus hais tawm no yuav zoo li ib phau ntawv raug kaw cia rau lawv lawm. Tsuas yog cov tshawb nrhiav qhov tseeb, cov txiav txim siab caum raws Vajtswv, thiab cov tsis muaj qhov tsis ntseeg Nws xwb thiaj li tsim nyog los lees txais cov lus no.

“Cov Lus ntawm Khetos Thaum Nws Taug Kev Mus rau hauv cov Pawg Ntseeg IV” yog ib fab ntawm cov lus hais tawm uas muaj hwj chim qaum ntuj uas caum raws los ntawm “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb.” Ntu no muaj Vajtswv cov lus ntuas, cov lus qhia, thiab cov kev nthuav tawm rau tib neeg nyob hauv cov pab Ntseeg Vajtswv, xws li: “Thaum lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsujplig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm,” “Cov Tsis Sib Raug Zoo Nrog Khetos Yog Vajtswv Cov Yeeb Ncuab Tiag.” Nws kuj muaj Vajtswv tej kev cheem tsum uas tshwj xeeb tshaj plaws rau noob neej thiab, xws li: “Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg,” “Peb Qhov Lus Ceeb Toom,” “Kev Txhaum Yuav Coj Tib Neeg mus rau Dab Teb.” Muaj ntau yam nyob rau hauv, xws li kev nthuav tawm thiab kev txiav txim rau txhua hom tib neeg thiab cov lus ntsig txog qhov los paub Vajtswv li cas. Nws tuaj yeem hais tau tias ntu no yog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv kev txiav txim ntawm noob neej. Feem uas hnov qab tsis tau kiag li ntawm ntu no ntawm Vajtswv cov lus hais tawm yog tias, thaum Vajtswv tab tom yuav kaw cov ntaub thaiv ntawm Nws tes dej num, Nws nthuav tawm yam uas nyob hauv tib neeg tus keeb txha: kev ntxeev siab. Nws lub hom phiaj yog kom tib neeg paub qhov tseeb raws li ntawm no nyob rau thaum kawg, thiab muab nws hlawv mus rau hauv seem uas tob tshaj plaws ntawm lawv lub siab: Nws tsis tseem ceeb tias koj twb tau yog tus caum raws Vajtswv los tau ntev npaum li cas lawm—koj tus yeeb yam tseem ntxeev siab rau Vajtswv. Muab ua lwm lo lus hais, nws nyob hauv tib neeg tus yeeb yam ntxeev siab rau Vajtswv, vim tib neeg tsis muaj cuab kav tau txais kev loj hlob tiag hauv lawv lub neej, thiab tsuas muaj peev xwm hloov pauv me me hauv lawv cov yam ntxwv xwb. Txawm tias ob tshooj no, “Kev Ntxeev Siab (1)” thiab “Kev Ntxeev Siab (2),” ua rau muaj kev sib tw rau tib neeg los, lawv yog Vajtswv cov lus ceeb toom uas ncaj ncees thiab khuv leej tshaj plaws rau tib neeg. Tsawg kawg nkaus, thaum tib neeg muaj kev txaus siab thiab kev khav tus kheej, tom qab kev nyeem ob tshooj no lawm, lawv tus kheej txoj kev phem yuav raug tshawb xyuas, thiab lawv yuav nyob ntsiag to. Dhau los ntawm ob tshooj no, Vajtswv ceeb toom txhua tus tib neeg tias txawm koj lub neej muaj kev loj hlob npaum li cas, koj muaj kev paub yav dhau los tob npaum li cas, koj muaj kev ruaj siab ntau npaum li cas, tsis hais koj yuav yug nyob rau qhov twg los xij thiab koj tab tom mus qhov twg los xij, koj tus yeeb yam ntxeev siab rau Vajtswv yuav tsum raug nthuav tawm nws tus kheej txhua lub sij hawm thiab hauv txhua qhov chaw. Yam uas Vajtswv xav hais qhia rau txhua leej thiab txhua tus yog qhov no: Nws yog tus yeeb yam yug los ntawm txhua leej thiab txhua tus uas yuav ntxeev siab rau Vajtswv. Tseeb tiag, Vajtswv txoj kev xav ntawm kev nthuav tawm ob tshooj no tsis yog los tshawb nrhiav kev zam rau kev tshem tawm los sis rau txim rau noob neej, tiam sis kom los ua kom tib neeg paub tib neeg tus yeeb yam ntau tshaj qub, kom lawv thiaj tuaj yeem ua neej xyuam xim rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag txhua lub sij hawm los txais Nws txoj kev coj, uas yuav cheem los ntawm kev plam Vajtswv thiab taug kev mus rau txoj kev uas tsis muaj hnub tig rov qab. Ob tshooj no yog ib lub tswb ceeb toom rau txhua tus uas caum raws Vajtswv. Cia siab tias, tib neeg yuav nkag siab txog Vajtswv cov kev xav uas tseeb tiag; thaum kawg, cov lus no puav leej yog qhov tseeb uas yuav cav tsis tau kiag li—yog li puas cheem tsum rau tib neeg pheej yuav sib cav sib ceg dab tsi txog qhov Vajtswv yuav nthuav tawm lawv thaum twg thiab li cas? Yog tias Vajtswv tuav tej no cia huv tib si rau Nws Tus Kheej, thiab tos kom txog thaum tib neeg ntseeg nws tias zoo rau Nws yuav hais rau lawv, nws yuav tsis lig heev dhau lawm lod? Lub sij hawm tsim nyog tshaj plaws yog thaum twg?

Vajtswv siv ntau txoj hau kev thiab ntau qhov kev xam pom nyob rau hauv plaub ntu no. Piv txwv li, qee zaum Nws siv cov lus chob chob, thiab qee zaum Nws siv txoj hau kev npaj thiab qhia ncaj qha; qee zaum Nws siv cov piv txwv, thiab qee zaum Nws siv cov lus cem hnyav heev. Tag nrho huv si, no yog txhua hom hau kev uas tsis sib thooj, muaj lub hom phiaj yog ua kom tau raws li tib neeg cov yam ntxwv thiab kev saj tsis sib thooj. Qhov kev xam pom uas Nws hais hloov pauv nrog rau cov hau kev thiab cov txheej txheem ntawm Nws cov lus hais tawm tsis sib thooj. Piv txwv li, qee zaum Nws hais tias “Kuv” los sis “Kuv”; ntawd yog, Nws hais rau tib neeg los ntawm qhov kev xam pom ntawm Vajtswv Tus Kheej. Qee zaum Nws hais los ntawm tus neeg peb, hais tias “Vajtswv” yog qhov no los sis qhov tod, thiab muaj qee lub sij hawm thaum Nws hais los ntawm qhov kev xam pom ntawm ib tug tib neeg muaj sia. Tsis hais txawm Nws hais los ntawm sab kev xam pom twg los xij, Nws lub ntsiab tseem ceeb yeej tsis hloov li, vim txawm Nws yuav hais li cas los, txhua yam Nws nthuav tawm yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv Tus Kheej—txhua qhov yog qhov tseeb, thiab nws yog yam uas noob neej cheem tsum.

Qhov Dhau Los: Tshooj 46

Ntxiv Mus: Txoj Kev … (1)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No