Tshooj 6

Cov neeg mas yoob tag nrho thaum lawv nyeem Vajtswv cov lus hais tawm, thiab lawv xav hais tias Vajtswv tau ua ib yam loj heev nyob rau hauv sab yeeb ceeb, tej yam uas tib neeg tsis muaj peev xwm ua, thiab yam uas Vajtswv Tus Kheej kiag yuav tsum tau nyob kiag ntawd ua kom tiav hlo. Yog li ntawd Vajtswv thiaj li rov qab hais cov lus uas muaj kev zam pub rau tib neeg ib zaug dua ntxiv. Lawv muaj kev cov nyom nyob rau hauv lawv lub siab: “Vajtswv tsis yog ib tug Vajtswv uas muaj kev hlub tshua thiab kev ua siab dawb siab zoo, Nws tsuas yog ib tug Vajtswv uas ntaus kom tib neeg ntog xwb. Vim li cas Nws ho yuav zam peb? Puas yog Vajtswv rov qab hloov mus rau txoj kev ua hauj lwm lawm los cas ne?” Thaum tej kev xav phem no, tej kev xav no, nkag mus rau hauv lawv lub siab lawm, ces lawv mas sib zog peem los mus tawm tsam tej ntawd kawg nkaus li. Tab sis tom qab Vajtswv tes hauj lwm ua mus tau ib ntus lawm, ces tus Vajntsujplig ua hauj lwm zoo heev nyob rau hauv pawg ntseeg, thiab txhua tus pib ua lawv tes dej num lawm, tag nrho cov neeg to taub qhov tseeb txog Vajtswv txoj kev ua hauj lwm, vim tsis muaj ib tug twg uas yuav pom ib qho tsis zoo tiav log nyob rau hauv qhov Vajtswv hais thiab ua li. Hos hais txog qhov uas Vajtswv kauj ruam ntxiv mus ntawd yuav yog dab tsi kiag, ces yeej tsis muaj leej twg yuav paub ib qho me me hlo li. Ib yam li Vajtswv tau hais lawm hais tias: “Tag nrho tej uas nyob hauv qab ntuj ceeb tsheej, leej twg thiaj li tsis nyob rau hauv Kuv ob txhais tes? Leej twg thiaj li tsis ua raws li Kuv qhov kev coj qhia?” Txawm li cas los xij, Kuv muab ib co lus qhia rau koj: Nyob rau tej yam uas tsis meej heev rau koj, koj yuav tsum tsis txhob pub muaj leej twg hais los sis ua dab tsi hlo li. Kuv hais li no mas tsis yog yuav txo nej qhov kev kub siab, tab sis yog cia koj ua raws li Vajtswv txoj kev coj qhia nyob rau hauv koj txoj kev nqis tes ua. Tsis hais qhov twg li koj yuav tsum tsis txhob poob siab los sis tsis muaj kev ntseeg vim yog Kuv hais txog “tej kev uas tsis zoo tiav log”; Kuv lub hom phiaj ces qhov loj tshaj plaws yog yuav hais kom koj nco ntsoov ua twb zoo mloog Vajtswv cov lus xwb. Cov neeg rov qab yoob tag dua lawm thaum lawv nyeem Vajtswv cov lus uas hais tias “Yuav tsum txawj pom deb mus rau tej xwm txheej ntawm sab ntsujplig, ua twb zoo mloog Kuv txoj lus, thiab muaj cuab kav txawj xav tiag rau Kuv tus Ntsujplig thiab qhov muaj Kuv, thiab Kuv txoj lus thiab qhov muaj Kuv, ua ib qho uas muab sib cais tawm tsis tau, ces kom tag nrho tib neeg sawv daws thiaj ua tau haum Kuv siab nyob rau ntawm Kuv xub ntiag.” Nag hmo, lawv nyeem cov lus ceeb toom, cov lus hais txog Vajtswv txoj kev zam—tab sis hnub no, Vajtswv cia li tham txog tej xwm txheej ntawm sab ntsujplig lawm. Tab tom muaj dab tsi tshwm sim? Vim li cas Vajtswv pheej hloov txoj kev Nws hais lus tas li? Vim li cas tag nrho tej no ho yuav kom muab xam ua ib qho loj uas muab sib cais tsis tau li? Puas yog Vajtswv cov lus mas tsis muaj qab hau li? Tom qab muab Vajtswv cov lus coj los ua twb zoo nyeem lawm, ces thiaj li tshawb pom hais tias thaum lub cev nqaij daim tawv ntawm Vajtswv thiab Nws tus Ntsujplig sib cais lawm, ces lub cev nqaij daim tawv rais mus ua kiag lub cev uas muaj tej cwj pwm li cev nqaij daim tawv lawm—yog qhov uas tib neeg muab hu ua ib lub cev tuag uas mus taus kev. Lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd yog los ntawm tus Ntsujplig los: Nws yog lub cev ntawm tus Ntsujplig, txoj Lus tshwm sim los ua cev nqaij daim tawv. Muab ua lwm lo lus hais, ces Vajtswv Tus Kheej kiag nyob rau hauv cev nqaij daim tawv. Qhov ntawd yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm qhov kev sib cais ntawm Vajtswv tus Ntsujplig los ntawm Nws kiag. Yog vim li ntawd, txawm hais tias Nws raug muab hu ua tib neeg, los Nws tsis yog tib neeg. Nws tsis muaj tib neeg tej cwj pwm, Nws yog tus uas Vajtswv muab coj los hnav rau Nws Tus Kheej, tus uas Vajtswv pom zoo. Vajtswv txoj lus muaj Vajtswv tus Ntsujplig, thiab Vajtswv txoj lus ces raug muab nthuav tawm ncaj qha nyob rau hauv cev nqaij daim tawv lawm—uas, tshaj qhov ntawd, qhia kom pom hais tias Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv thiab yog tus Vajtswv uas muaj qab hau, yog li ntawd ces thiaj li qhia tau hais tias yeej muaj Vajtswv tiag thiab xaus kiag tiam ntawm tib neeg txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv lawm. Tom qab uas qhia tib neeg txog txoj kev mus kom paub Vajtswv lawm, ces Vajtswv hloov qhov ntsiab lus tham dua ib zaug ntxiv, tig kiag mus rau lwm sab ntawm qhov xwm txheej lawm.

“Kuv tau mus tsuj txhua txhia qhov chaw, Kuv tau saib thoob plaws qhov kev nthuav dav ntawm lub qab ntuj khwb, thiab Kuv tau taug kev ua ke nrog tib neeg tag nrho, tau saj qhov qab zib thiab qhov iab ntawm tib neeg lawm.” Txawm hais tias yooj yim, los cov lus no yeej to taub tsis yooj yim rau tib neeg kiag li. Lub ntsiab lus tham mas tau hloov lawm, tab sis nyob rau lub tseem ntsiab, mas nws yeej tseem zoo li qub: Nws yeej tseem pab tau kom tib neeg paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Vim li cas Vajtswv ho hais tias Nws tau saj qhov qab zib thiab qhov iab ntawm tib neeg lawm? Vim li cas Nws thiaj li hais tias Nws tau taug kev nrog tib neeg tag nrho? Vajtswv yog tus Ntsujplig, thiab Nws kuj yog tus uas yug los ua neeg thiab. Tus Ntsujplig, mas tsis raug khi tseg los ntawm tej yam uas tus yug los ua neeg ntawd ua tsis tau, muaj peev xwm mus tsuj txhua txhia qhov chaw, tus Ntsujplig muaj peev xwm saib thoob plaws qhov kev nthuav dav ntawm lub qab ntuj khwb, qhia tau hais tias Vajtswv tus Ntsujplig mas nyob thoob plaws lub qab ntuj khwb li, hais tias Nws npog tag nrho lub ntiaj teb txij puag pem qaum teb kawg mus rau nram qab teb kawg, hais tias tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav tsis yog Vajtswv txhais tes npaj tawm los li thiab tsis muaj ib qho chaw twg uas yuav tsis muaj Vajtswv tus hneev taw li. Txawm hais tias tus Ntsujplig tau rais los ua cev nqaij daim tawv thiab tau yug los ua neeg lawm, los qhov uas muaj tus Ntsujplig ntawd yeej tsis tso tag nrho tej uas tib neeg xav tau ntawd tseg li; Vajtswv qhov kev noj, hnav khaub ncaws rau Nws Tus Kheej, pw tsaug zog, thiab nyob li sawv daws, thiab Nws ua tej uas tib neeg ua li sawv daws ua. Tab sis vim yog Nws lub ntsiab tseeb sab hauv txawv lawm, ces Nws thiaj li tsis zoo li “tib neeg” uas yus hais txog lawm. Thiab txawm hais tias Nws yeej raug kev txom nyem xyaw tib neeg, los Nws yeej tsis tso tus Ntsujplig tseg vim yog qhov kev txom nyem no. Txawm hais tias Nws tau koob hmoov ntau, los Nws yeej tsis nov qab tus Ntsujplig vim yog tej koob hmoov no. Tus Ntsujplig thiab tus yog kiag ntawd ua hauj lwm koom siab ntsiag to. Tus Ntsujplig thiab tus yog kiag mas muab sib cais tsis tau, los sis Nkawd yeej tsis tau raug sib cais ib zaug li, vim tus yog kiag yog lub cev ntawm tus Ntsujplig, Nws los ntawm tus Ntsujplig los, tus Ntsujplig uas muaj ib lub cev. Yog li ntawd mas tus Ntsujplig uas nyob hauv cev nqaij daim tawv ua tsis tau qhov uas siab kawg; qhov ntawd yog, tus Ntsujplig ua tsis tau tej yam tshaj ntuj tsim, ces hais tau hais tias, tus Ntsujplig yuav ncaim tsis tau ntawm lub cev nqaij daim tawv mus. Yog Nws yuav tawm ntawm lub cev nqaij daim tawv mus, ces Vajtswv qhov kev yug los ua neeg ntawd yuav plam tag nrho lub ntsiab ntawd. Tsuas yog thaum tus Ntsujplig raug muab nthuav tawm tag nrho nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm xwb mas tib neeg thiaj li paub tus Vajtswv uas muaj qab hau ntawd Tus Kheej kiag, thiab tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb mas Vajtswv txoj kev xav thiaj li raug ua tau tiav hlo. Tsuas yog tom qab uas tau muab lub cev nqaij daim tawv thiab tus Ntsujplig sib faib coj los qhia rau tib neeg tag lawm mas Vajtswv thiaj li mam li taw qhia txog tib neeg qhov kev dig muag thiab kev tsis mloog lus: “Tab sis tib neeg yeej tseem tsis tau paub Kuv tiag tiag li, lawv yeej tsis quav ntsej txog Kuv lub sij hawm Kuv mus tsham ntawd li.” Yog muab tig ua ib fab hais, ces Vajtswv hais tias Nws nkaum twj ywm rau hauv lub cev, yeej tsis ua ib yam tshaj ntuj tsim rau neeg pom hlo li; yog muab tig ua lwm fab hais, ces Nws yws hais tias tib neeg tsis paub Nws. Qhov no mas yeej tsis muaj kev rov tsis sib haum li. Qhov tseeb ces, los ntawm ib kis kev pom lub ntsiab kom ntxaws ntxaws, ces yeej tsis yog ib qho nyuab rau yus pom hais tias Vajtswv ua tau Nws tej hom phiaj tiav hlo los ntawm ob fab tib si. Yog Vajtswv ua tej txuj ci tshaj ntuj tsim thiab txuj ci phim hwj, ces Nws yeej tsis tas yuav tau ua hauj lwm ntau li. Siv Nws tus kheej lub qhov ncauj xwb, ces Nws yeej cia li tsawm foom kom neeg tuag, thiab lawv yeej yuav cia li tuag tam sim ntawd lawm, thiab yog li ntawd tag nrho cov neeg yuav ntseeg—tab sis qhov no mas ua tsis tau Vajtswv lub hom phiaj ntawm qhov uas rais los muaj cev nqaij daim tawv. Yog Vajtswv ua li ntawd tiag, tib neeg yuav tsis muaj hnub muaj peev xwm ntseeg tau yam meej meej pem txog qhov uas muaj Nws. Lawv yuav tsis muaj peev xwm muaj txoj kev ntseeg tiag tiag, thiab yuav, tshaj qhov ntawd, to taub yuam kev tus dab ua Vajtswv. Qhov tseem ceeb tshaj, tib neeg yuav tsis muaj hnub to taub txog Vajtswv tus moj yam li—thiab qhov no tsis yog ib qho tseem ceeb ntawm qhov uas Vajtswv los nyob rau hauv cev nqaij daim tawv lod? Yog tib neeg tsis muaj peev xwm paub Vajtswv, ces tus Vajtswv uas pom tsis meej ntawd, tus Vajtswv uas tshaj ntuj tsim ntawd, yuav tswj tib neeg mus ib txhis. Thiab nyob rau hauv no, ua tib neeg yuav tsis raug lawv tus kheej tej kev xav phem ntawd laum lod? Muab hais kom yooj yim tshaj ces, yuav tsis yog Ntxwgnyoog, tus dab uas tswj lawv lod? “Vim li cas Kuv thiaj li hais tias Kuv tau muab lub hwj chim rov qab lawm? Vim li cas Kuv thiaj li hais tias qhov kev yug los ua neeg ntawd mas tseem ceeb heev li?” Thaum lub sij hawm uas Vajtswv los ua cev nqaij daim tawv kiag ces yog kiag lub sij hawm uas Nws muab lub hwj chim rov qab kiag, thiab nws kuj yog lub sij hawm uas Nws lub hwj chim qaum ntuj tshwm ncaj qha tuaj nqis tes ua kiag. Tag nrho cov neeg sawv daws maj mam los paub tus Vajtswv uas muaj qab hau, thiab yog li ntawd thiaj li muab Ntxwgnyoog qhov chaw hauv lawv lub siab lwv pov tseg tag nrho, muab ib qho chaw tob tshaj nyob rau hauv lawv lub siab rau Vajtswv. Nyob rau yav tag los, cov neeg pom Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab zoo nkaus li Ntxwgnyoog daim duab, zoo li ib tug Vajtswv uas ntsia tsis pom thiab kov tsis tau; thiab tab sis lawv ntseeg hais tias tus Vajtswv no mas tsis yog muaj nyob xwb, tab sis tseem muaj cuab kav ua tau tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj thiab, thiab nthuav tawm ntau yam lus zais tob, xws li tej ntsej muag phem ntawm cov uas raug dab nkag rau. Qhov no ces yeej txaus ua pov thawj lawm hais tias tus Vajtswv nyob hauv tib neeg lub siab tsis yog Vajtswv tus duab, tab sis yog daim duab ntawm tej yam dab tsi uas tsis yog Vajtswv. Vajtswv tau hais lawm hais tias Nws xav nyob kom puv li 0.1 feem pua ntawm tib neeg lub siab. Qhov no ces yog qhov phiaj ntsuas uas siab tshaj plaws uas Nws tau thov ntawm tib neeg. Dhau qhov uas nyob ntawm daim tawv lawm, nws kuj muaj ib sab ntawm cov lus no uas muaj qab hau thiab. Yog tsis piav qhia li ntawd, ces tib neeg yuav xav hais tias tej uas Vajtswv kom lawv ua ntawd mas qis dhau heev lawm, cuag nkaus li Vajtswv to taub lawv tsawg dhau heev lawm. Qhov no tsis yog tib neeg txoj kev xav lod?

Muab tej hais los ua ntej ntawd sib ntxiv nrog rau qhov lus piv txwv txog Petus hauv qab no, ces yus yuav pom tau hais tias Petus yeej paub Vajtswv zoo tshaj txhua tus tiag tiag li, vim nws muaj peev xwm tig nrab qaum rau tus Vajtswv uas pom tsis meej thiab nrhiav kev paub tus Vajtswv uas muaj qab hau. Vim li cas ho yuav muab ua ib qho tshwj xeeb hais txog qhov uas Petus niam thiab txiv yog cov niag dab uas tawm tsam Vajtswv? Nws ua pov thawj qhia hais tias Petus tsis nrhiav Vajtswv nyob rau hauv nws lub siab. Nws niam thiab nws txiv yog qhov sawv cev rau tus Vajtswv uas pom tsis meej; qhov no yog qhov hom phiaj uas Vajtswv hais txog nkawd ntag. Neeg feem coob mas yeej tsis tshua cuab pob ntseg mloog qhov tseeb no li. Tab sis, lawv tsuas rau siab ntso rau Petus cov lus thov Vajtswv xwb. Nyob rau ib txhia neeg, mas Petus cov lus thov Vajtswv ntawd yeej nyob rau ntawm lawv daim di ncauj, nyob rawv hauv lawv lub siab, tab sis lawv yeej tsis muab tus Vajtswv uas pom tsis meej piv nrog rau Petus txoj kev paub li. Vim li cas Petus ho tig tawm tsam nws niam nws txiv thiab nrhiav kev paub txog Vajtswv? Vim li cas Petus ho siv tej kev kawm ntawm cov neeg uas ua tsis tau ntawd coj los txhib nws tus kheej? Vim li cas nws ho txais yuav tej kev ntseeg thiab kev hlub ntawm tag nrho cov uas hlub Vajtswv thoob plaws txhua tiam? Petus los paub hais tias tag nrho txhua yam zoo los ntawm Vajtswv los thiab muab tawm ncaj qha ntawm Nws los yam tsis tau raug lim los ntawm Ntxwgnyoog li. Qhov no qhia pom hais tias tus Vajtswv nws paub yog tus Vajtswv uas muaj qab hau, tsis yog tus Vajtswv uas tshaj ntuj tsim. Vim li cas nws ho hais tias Petus tsom ntsees rau kev txais yuav tej kev ntseeg thiab kev hlub ntawm tag nrho cov uas hlub Vajtswv thoob plaws txhua tiam? Los ntawm qhov no ces nws yeej thiaj li pom tau hais tias qhov uas cov neeg thoob plaws txhua tiam ua tsis tau ntawd ces vim yog lawv tsuas muaj kev ntseeg thiab kev hlub xwb tab sis tsis muaj peev xwm paub tus Vajtswv uas muaj qab hau. Yog vim li ntawd, ces yog lawv txoj kev ntseeg los yeej pom tsis meej thiab. Vim li cas Vajtswv thiaj li hais txog Yauj txoj kev ntseeg ntau zaus heev, uas tsis hais txog qhov uas nws paub Vajtswv, thiab vim li cas Vajtswv ho hais tias Yauj mas tsis sib txig sib luag nrog Petus li? Yauj cov lus—“Kuv tau hnov Koj los ntawm lub pob ntseg hnov xwb: tab sis tam sim no kuv lub qhov muag pom Koj lawm”—qhia hais tias nws tsuas muaj txoj kev ntseeg xwb, thiab tsis muaj kev paub. Cov lus “Qhov sib txawv ntawm Petus niam thiab txiv muab tau ib qho kev paub zoo zog rau nws txog Kuv txoj kev siab dawb siab zoo thiab kev hlub tshua” hom thab kom muaj ib nkoog lus nug los ntawm cov neeg feem coob: Vim li cas Petus ho yuav tsum muaj ib qho kev sib txawv kom thiaj li paub Vajtswv? Vim li cas nws ho tsis muaj peev xwm yuav paub Vajtswv ncaj qha? Vim li cas nws ho tsuas paub txog Vajtswv qhov kev siab dawb siab zoo thiab kev hlub tshua xwb, thiab Vajtswv ho tsis tham txog lwm yam li lawm? Nws tsuas yog ua tau rau qhov nrhiav kev paub txog tus Vajtswv uas muaj qab hau tom qab uas lees paub txog qhov tsis muaj tiag ntawm tus Vajtswv uas pom tsis meej xwb; lub hom phiaj ntawm cov lus no ces yog ua kom tib neeg muab tus Vajtswv uas pom tsis meej ntawd ntiab tawm hauv lawv lub siab mus. Yog hais tias, txij thaum ntuj tsim teb raug los txog niaj hnub no, tib neeg yeej ib txwm paub Vajtswv lub ntsej muag tseeb, ces lawv yeej yuav tsis muaj cuab kav pom Ntxwgnyoog tej kev ua li, vim qhov lus uas ib txwm hais txog tib neeg—“yus yeej tsis nco pom tiaj nrag kom txog thaum uas yus twb hla dhau ib lub roob lawm”—qhia tau kom pom Vajtswv lub ntsiab lus nyob rau ntawm cov lus hais no. Vim Nws xav muab ib qho kev to taub tob zog txog qhov tseeb ntawm cov lus piv txwv Nws hais ntawd rau neeg, Vajtswv thiaj li txhob txwm hais tag los hais thiab txog txoj kev hlub tshua thiab txoj kev siab dawb siab zoo, ua pov thawj qhia hais tias tiam uas Petus nyob ntawd yog Tiam Hmoov Hlub. Muab saib los ntawm lwm kis, ces qhov no nthuav tawm tag nrho lub ntsej muag phem txaus ntshai ntawm tus dab phem, tus uas tsis ua ib yam dab tsi li tsuas yog tsim kev phom sij thiab ua kom tib neeg qias vuab tsuab xwb, muab Vajtswv qhov kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo tso sib piv kom pom tseeb zog tuaj.

Vajtswv kuj tseem piav luv luv txog qhov tseeb ntawm Petus tej kev raug sim siab thiab piav txog tej xwm txheej uas muaj tseeb, haj yam qhia tau rau tib neeg hais tias Vajtswv mas tsis yog muaj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo nkaus xwb, tab sis tseem muaj lub hwj chim loj thiab kev npau taws, thiab hais tias cov uas ua neej nyob thaj yeeb lug mas tsis tau txhais hais tias ua neej nyob rau hauv Vajtswv tej koob hmoov. Qhia tib neeg txog Petus tej kev ntsib kev pom tom qab nws tej kev raug sim siab mas tseem haj yam yog pov thawj qhia txog qhov tseeb ntawm Yauj cov lus “Peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” Yog li ntawd nws ua tau kom pom hais tias Petus qhov kev paub txog Vajtswv tau mus txog tej qho chaw uas yeej tsis tau muaj leej twg mus txog dua tiag tiag li, tej qhov chaw uas cov neeg tej tiam dhau los yeej tsis tau muaj leej twg mus txog tiag tiag li, qhov uas kuj yog lub txiv ntawm nws qhov kev txais yuav tej kev ntseeg thiab kev hlub ntawm tag nrho cov uas hlub Vajtswv thoob plaws txhua tiam thiab nws tej lus txhawb siab rau nws tus kheej uas yog siv tej kev kawm ntawm cov neeg uas ua tsis tau yav tag dhau los. Vim li no, tag nrho cov neeg uas tau muaj qhov kev paub txog Vajtswv tiag tiag thiaj li raug hu ua “lub txiv,” thiab qhov ntawd ces muaj Petus nyob rau hauv tib si thiab. Petus cov lus thov Vajtswv qhia kom pom txog nws qhov kev paub txog Vajtswv tiag tiag nyob rau thaum nws raug sim siab. Txawm li cas los xij, qhov uas ib nyuag tsis zoo pes tsawg ces yog qhov uas nws tsis muaj peev xwm paub txog Vajtswv txoj kev xav tag nrho, yog vim li ntawd ces Vajtswv thiaj li tsuas thov “nyob li 0.1 feem pua rau hauv tib neeg lub siab” xwb raws li Petus qhov kev paub txog Nws. Hais tias txawm yog kiag Petus, tus tib neeg uas paub Vajtswv zoo tshaj plaws, los twb tseem tsis muaj cuab kav yuav paub Vajtswv txoj kev xav kom meej ces qhia tau kom pom hais tias tib neeg yeej tsis muaj qhov peev xwm paub Vajtswv, vim lawv tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm; qhov no cia tag nrho cov neeg sawv daws los paub txog tib neeg lub ntsiab tseeb. Ob qho uas yuav tsum xub tau ua kom tiav ntawm no—tib neeg qhov kev tsis muaj peev xwm paub Vajtswv thiab lawv qhov uas Ntxwgnyoog nkag los cuam tshuam—ces yog ib tug qauv piv txwv rau Vajtswv lub hwj chim loj kawg nkaus, vim Vajtswv tsuas siv lus ua hauj lwm xwb, Nws tsis nqis tes ua kiag ib yam dej num dab tsi, thiab yog li ntawd ces Nws thiaj li tsis muaj ib qho chaw nyob ruaj rau hauv tib neeg lub siab. Tab sis vim li cas tib neeg ho tsuas ua kom tau 0.1 feem pua los ua kom haum raws li Vajtswv txoj kev xav xwb? Qhov no ces muab piav tau los ntawm qhov uas Vajtswv tsis tau tsim qhov peev xwm no rau hauv tib neeg. Yog hais tias, nyob rau qhov uas tsis muaj qhov peev xwm no, ces tib neeg yuav tau muaj 100 feem pua kev paub txog Vajtswv, ces txhua yam uas Vajtswv ua yeej yuav pom tau tseeb npaum nkaus li yav nruab hnub rau lawv—thiab, saib raws tib neeg tus yeeb yam xeeb txawm, ces tib neeg yuav tig tawm tsam Vajtswv tam sis ntawd, lawv yuav sawv los thiab tab meeg tawm tsam Nws, ces yog kiag qhov uas Ntxwgnyoog poob tsag ntag. Yog li ntawd ces Vajtswv thiaj li ib txwm tsis lam saib tsis taus tib neeg li, vim tib qho laj thawj uas Nws twb tau muab phua saib thoob plaws lawm, thiab paub txhua yam txog lawv yam pom dawb paug tshab tag nrho lawm, txog kiag tej uas muaj dej ntau npaum li cas nyob rau hauv lawv cov ntshav. Tseem ho yuav pom meej npaum li cas, tom qab ntawd, txog tib neeg tus yeeb yam rau Nws thiab? Vajtswv yeej ib txwm tsis ua dab tsi yuam kev li, thiab Nws xaiv cov lus ntawm tej uas Nws hais tawm ntawd yam ncaj kawg nkaus li. Yog li ntawd yeej tsis muab dab tsi sib cuam tshuam rau qhov uas Petus tsis to taub kom meej txog Vajtswv txoj kev xav thiab qhov uas nws muaj kev paub txog Vajtswv zoo tshaj plaws; ob qho, tshaj ntxiv mus, mas yeej tsis muaj dab tsi sib cuam tshuam li. Nws tsis yog yuav cia kom tib neeg ua twb zoo xav txog Petus nkaus xwb mas Vajtswv thiaj li hais txog nws ua ib qho kev piv txwv. Yog vim li cas ib tug neeg zoo li Yauj ho tsis muaj peev xwm paub txog Vajtswv, thiab tab sis Petus ho paub? Vim li cas Vajtswv ho hais tias tib neeg yeej muaj peev xwm ua tau li no, thiab tab sis ho hais tias yog vim Nws lub hwj chim loj? Ua tib neeg tus yeeb yam yeej ib txwm zoo lod? Qhov no tsis yooj yim rau tib neeg paub li; tsis muaj leej twg yuav xav txog qhov tseem ceeb sab nruab nrog ntawm qhov no yog Kuv tsis hais txog qhov ntawd. Lub hom phiaj ntawm cov lus no ces yog muab ib qho kev to taub tob rau tib neeg, ces kom lawv thiaj li muaj kev ntseeg los koom tes nrog Vajtswv. Tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb mas Vajtswv thiaj li ua tau hauj lwm nrog rau tib neeg txoj kev koom tes. Qhov ntawd yog ib qho xwm txheej tiag nyob rau sab yeeb ceeb, thiab nws yog ib qho uas tib neeg yeej xav tsis txog li. Muab Ntxwgnyoog qhov chaw hauv tib neeg lub siab rhuav tshem pov tseg thiab muab qho chaw ntawd rau Vajtswv—qhov no yog qhov muab Ntxwgnyoog txoj kev tsim txom ntiab tawm mus li cas tiag, thiab tsuas yog qhov ntawd xwb mas thiaj li hais tau hais tias Khetos tau nqis los rau ntiaj teb lawm, tsuas yog li ntawd xwb mas thiaj li hais tau hais tias lub nceeg vaj hauv ntiaj teb tau rais los ua Khetos lub nceeg vaj lawm tiag.

Nyob rau qhov no, hais txog qhov uas Petus tau ua ib tug qauv ua raws thiab tus qauv zoo tau ntau txhiab xyoo mas tsis yog lam hais tias nws yog ib tug qauv ua raws thiab tus qauv zoo nkaus xwb; cov lus no mas yog ib qho duab ci kom pom txog qhov kev sib ntaus sib tua nyob rau sab yeeb ceeb. Ntxwgnyoog tau ua hauj lwm nyob rau hauv tib neeg los txog tav no rau qhov kev cia siab yam tsis muaj qab hau hais tias yuav tau nqos lawv, yog li ua kom Vajtswv rhuav tshem lub ntiaj teb thiab plam Nws cov tim khawv. Tab sis Vajtswv tau hais lawm hais tias, “Kuv yuav xub tsim ib tug qauv es kom Kuv tau nyob rau ib qho chaw me me nyob rau hauv tib neeg lub siab tso. Nyob rau theem no, tib neeg yeej tsis txaus siab los sis tsis paub Kuv li; txawm li ntawd los xij, vim yog Kuv lub hwj chim loj, tib neeg yuav muaj peev xwm los zwm rau Kuv tag nrho thiab tsum kiag tsis tawm tsam Kuv lawm, thiab Kuv yuav siv qhov kev piv txwv no los tua yeej Ntxwgnyoog. Qhov no ces hais tias, Kuv yuav siv 0.1 feem pua ntawm tib neeg lub siab uas Kuv nyob rau ntawd los kov yeej tag nrho lub zog uas Ntxwgnyoog siv los tswj tag nrho tib neeg.” Yog li ntawd, hnub no Vajtswv hais txog Petus ua ib qho kev piv txwv kom nws ua ib qho qauv rau tag nrho tib neeg xyaum coj li thiab xyaum ua raws. Muab ntxiv rau cov lus thaum xub qhib hais, ces qhov no qhia kom pom tau hais tias qhov tseem ceeb ntawm qhov Vajtswv hais txog qhov xwm txheej hauv sab yeeb ceeb hais tias: “Hnub no mas tsis zoo li yav tag los lawm: Kuv yuav ua tej yam uas yeej tsis tau pom dua txij puag thaum ntuj tsim teb raug los li, yuav hais cov lus uas yeej tsis tau hnov thoob plaws txhua tiam dua los li, vim Kuv hais kom tag nrho cov neeg los paub Kuv rau hauv cev nqaij daim tawv.” Los ntawm no ces nws yog pov thawj qhia hais tias Vajtswv yeej tau ua li Nws cov lus niaj hnub no lawm. Tib neeg mas tsuas pom tej yam tshwm sim nyob rau sab nraud xwb, lawv tsis muaj peev xwm pom tau tej uas tshwm sim nyob rau sab yeeb ceeb, thiab yog li ntawd Vajtswv thiaj li hais ncaj qha hais tias, “Tej no yog tej kauj ruam ntawm Kuv txoj kev cawm tib neeg, tab sis tib neeg yeej tsis paub ib qho me me hlo li. Txawm hais tias Kuv yeej hais meej meej li, los tib neeg tseem feeb tsis meej; nws yog ib qho nyuab kawg nkaus uas yuav hais kom lawv to taub. Qhov no tseem tsis yog tib neeg qhov kev poob qis thiab los?” Muaj ntau cov lus nyob rau hauv cov lus no: Lawv piav qhia hais tias muaj kev sib ntaus sib tua tab tom tshwm sim nyob rau sab yeeb ceeb, ib yam nkaus li qhov hais los saum toj no.

Vajtswv txoj kev xav mas tsis yog yuav ua tau tiav tag nrho tom qab Nws qhov kev piav luv luv txog Petus zaj keeb kwm xwb, vim Vajtswv tau hais kom tib neeg ua tej yam hauv qab no hais txog qhov xwm txheej ntawm Petus: “Thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab lub ntuj ntsuab, nrog rau txhua yam saum ntuj thiab hauv lub ntiaj teb, tag nrho txhua yam uas nyob rau ntiaj teb thiab saum ntuj tau sib zog ntsos rau theem kawg ntawm Kuv tes hauj lwm. Qhov tiag ces nej yeej tsis xav ua cov nyob ib cag saib, es raug Ntxwgnyoog lub hwj chim txib mus los xwb puas yog?” Tib neeg yeej tau tig ras to taub tob tshaj lawm tom qab uas tau nyeem txog Petus qhov kev paub, thiab yog yuav kom ua tau zoo dua, ces Vajtswv thiaj li qhia kom tib neeg pom txog qhov tshwm sim los ntawm lawv tej kev plees kev yi, kev tsis cheem tus kheej, thiab kev tsis paub txog Vajtswv, tshaj qhov ntawd, Nws qhia tib neeg—ib zaug ntxiv, thiab haj yam mob siab qhia—txog qhov uas tshwm sim tiag nyob rau hauv qhov kev sib ntaus sib tua sab yeeb ceeb. Tsuas yog ua li ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav ceev faj kom tsis txhob raug Ntxwgnyoog muab tau. Tshaj qhov ntawd, nws hais meej meej hais tias yog tib neeg rov poob tsag dua zaum no, ces lawv yuav tsis raug Vajtswv cawm zaum no li yav dhau los lawm. Muab tso ua ke, tej lus ceeb toom no ua rau tib neeg qhov kev nyiam Vajtswv cov lus muaj tob zog tuaj, lawv ua rau tib neeg saib Vajtswv txoj kev hlub tshua muaj nuj nqis dua tuaj, thiab muab Vajtswv cov lus khaws zoo zoo tseg, es kom Vajtswv lub hom phiaj cawm tib neeg thiaj li raug ua kom tiav hlo.

Qhov Dhau Los: Tshooj 5

Ntxiv Mus: Nyob hauv Petus Lub Neej

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No