Nyob hauv Petus Lub Neej

Petus yog Vajtswv tus qauv rau noob neej, ib tug neeg uas txhua tus paub. Vim li cas qee tus neeg uas tsis paub dab tsi thiaj li tau sawv los yam li ib tug qauv los ntawm Vajtswv thiab raug qhuas los ntawm ntau tiam neeg? Nws hais tsis tau hais tias qhov no yog sib cais tsis tau los ntawm nws txoj kev nthuav tawm ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv thiab txiav txim siab los hlub Vajtswv. Txhawm rau kom Petus lub siab hlub Vajtswv raug qhia kom paub meej meej li cas, thiab yam uas nws lub neej tej kev paub yog zoo li cas tiag tiag, peb yuav tsum rov qab mus rau Tiam Hmoov Hlub mus saib dua txog tej kev lig kev cai ntawm lub sij hawm ntawd thiab soj ntsuam txog tus Petus ntawm tiam ntawd.

Petus tau yug los rau hauv ib tsev neeg Yudais dog dig uas ua liaj ua teb xwb. Nws niam nws txiv txhawb nqa tag nrho tsev neeg los ntawm kev ua liaj ua teb xwb, thiab nws yog tus tub hlob ntawm cov me nyuam, nrog rau ob tug kwv thiab ob tug muam. Qhov no, tseeb tiag lawm, tsis yog qhov tseem ceeb ntawm peb zaj lus; Petus yog peb tus neeg tseem ceeb. Thaum nws muaj tsib xyoos, Petus niam thiab Petus txiv tau pib qhia nws nyeem ntawv. Thaum lub sij hawm ntawd, cov tib neeg Yudais tau txais kev kawm zoo, thiab tau vam meej tshwj xeeb tshaj yog hauv sab kev cog qoob cog loo, kev tsim tuam txhab lag luam, thiab kev lag kev luam. Raws li qhov tshwm los ntawm lawv lub neej ib puag ncig, ob leeg tag nrho ntawm Petus niam thiab Petus txiv puav leej tau txais kev kawm qib siab. Txawm hais tias nyob rau pem toj siab xwb los, nkawd puav leej tau txais kev kawm-zoo thiab tuaj yeem piv tau rau cov tub ntxhais kawm hauv tsev kawm ntawv qib nrab niaj hnub no. Pom meej lawm tias, Petus tau koob hmoov los yug rau hauv tej yam ntxwv lub neej uas zoo li no. Ntse thiab nrawm rau kev ua hauj lwm, nws tau sau zog tej tswv yim tshiab los ua ke yam txhij txhua. Tom qab uas pib nws txoj kev kawm lawm, nws xav tawm ntau yam yooj yim heev thaum tab tom kawm ntawv. Nws niam thiab nws txiv zoo siab tias muaj ib tug tub ntse, thiab ua txhua yam kom tso tau nws mus kawm ntawv xwb, cia siab ntsoov tias nws yuav muaj peev xwm los ua kom pom nws tus kheej txawv txav thiab tiv thaiv qee yam hauj lwm ntawm zej tsoom sawv daws. Yam tsis nco qab txog tias, Petus tau rais los xav paub txog Vajtswv, uas txhais tau hais tias, thaum kaum plaub xyoos, thaum nws kawm nyob rau hauv tsev kawm qib siab lawm, nws txawm dhuav txog cov ntaub ntawv qhia ntawm Haiv Neeg Kili Tej Kev Lig Kev Cai Txheej Thaum Ub uas nws tab tom kawm, tshwj xeeb yog hais txog tej dab neeg tsis tseeb thiab tej xwm txheej-uas tau tsim nyob rau hauv Haiv Neeg Kili zaj keeb kwm txheej thaum ub. Txij thaum ntawd los, Petus—tus uas nyuam qhuav to taub txog lub sij hawm pib ntawm nws txoj kev hluas—pib sim los nrhiav ntxiv txog noob neej lub neej thiab lub ntiaj teb uas dav dua. Nws lub siab tsis tau yuam nws kom them rov qab rau tej kev mob uas nws niam thiab nws txiv tau tiv los lawm, vim nws tau pom meej meej tias tib neeg txhua tus puav leej nyob rau hauv tib tug yam ntxwv ntawm kev dag ntxias-yus tus kheej xwb, lawv txhua tus puav leej nyob rau hauv lub neej uas tsis muaj nuj nqis, ua lawv tus kheej lub neej nyob rau hauv lawv txoj kev cov nyom rau kev nplua nuj thiab kev lees paub. Nws txoj kev paub tob tau los txuam rau lub neej ib puag ncig uas nws nyob lawm. Tib neeg yim muaj kev paub ntau npaum li cas, ces lawv tus kheej tej kev sib raug zoo thiab sab hauv tej ntiaj teb yim sib chab sib chaws ntau npaum li ntawd, thiab yog li ntawd lawv yim nyob rau hauv ib qho uas tsis muaj dab tsi li. Nyob rau hauv cov xwm txheej no, Petus siv nws lub sij hawm nyob dawb mus saib thoob plaws-txhua txhia qhov chaw, feem ntau yog mus rau sab kev lig kev cai ntseeg. Nyob rau hauv nws lub siab, zoo nkaus li txoj kev xav uas pom tsis meej uas tej zaum txoj kev lig kev cai ntseeg yuav muaj peev xwm los daws tau txhua yam uas tsis tuaj yeem piav tau uas nyob rau hauv noob neej lub ntiaj teb, thiab yog li ntawd nws thiaj li feem ntau mus rau ntawm ib lub tsev sab laj uas nyob ze mus koom tej kev ua dej num. Nws niam thiab nws txiv tsis paub txog qhov no li, thiab ua ntej Petus, tus uas ib txwm muaj tus yeeb yam zoo thiab kev pab kawm zoo, tau pib ntxub kev mus kawm ntawv. Nyob rau hauv txoj kev coj qhia ntawm nws niam thiab nws txiv, nws yuav luag kawm ntawv tsis tiav qib siab. Kev ua luam dej raws ntug dej hiav txwv ntawm kev paub, nws ua taus pa tob tob; txij thaum ntawd los, tsis muaj neeg yuav qhia nws los sis txwv nws ntxiv lawm.

Tom qab kawm tiav lawm, nws tau pib nyeem txhua txhua phau ntawv, tiam sis thaum nws muaj hnub nyoog kaum xya xyoos lawm, nws tseem tsis tau muaj kev paub ntau txog lub ntiaj teb dav dua. Tom qab kev kawm tiav hauv tsev kawm ntawv lawm, nws tau txhawb nws tus kheej los ntawm kev ua liaj ua teb tib lub sij hawm ntawd siv sij hawm kom ntau li ntau tau uas nws tuaj yeem siv tau los nyeem ntawv thiab mus koom kev lig kev cai ntseeg tej kev ua dej num. Nws niam thiab nws txiv, uas tau muaj kev cia siab loj rau nws, feem ntau foom tsis zoo rau lub Ntuj rau nkawd “tus tub ntxeev siab,” tiam sis tab txawm qhov no los tsis tuaj yeem sawv rau hauv txoj kev ntawm nws txoj kev tshaib thiab nqhis kev ncaj ncees li. Petus tau raug tsim txom tsis yog tej teeb meem tsawg tsawg nyob rau hauv nws tej kev paub xwb, tiam sis nws yog ib tug neeg muaj lub siab ntshaw, thiab nws loj hlob zoo li tej nyom uas tom qab los nag tag lawm. Ua ntej tsis ntev ntawd, nws tau “muaj hmoo” txaus los ntsib qee tus neeg laus hauv sab ntiaj teb kev lig kev cai ntseeg, thiab vim yog nws txoj kev xav tau muaj zog heev, nws tau pib koom nrog lawv tsis tu ncua, txog ntua thaum nws siv yuav luag tag nws lub sij hawm nrog lawv. Nyob rau hauv txoj kev zoo siab, nws nco dheev tau tam sim ntawd hais tias, cov tib neeg feem coob no tau ntseeg los ntawm lawv ob daim di ncauj xwb, tiam sis lawv tsis tau muab lawv lub siab rau lawv txoj kev ntseeg li. Yog ua li cas Petus, tus uas muaj lub siab ncaj ncees thiab dawb huv, thiaj li ua siab ntev rau ib qho teeb meem zoo li no? Nws nco dheev tau tias yuav luag txhua tus tib neeg uas nws tau koom nrog puav leej yog tsiaj nyaum uas nyob rau hauv noob neej cov khaub ncaws—lawv yog tej tsiaj uas muaj noob neej lub ntsej muag xwb. Thaum lub sij hawm ntawd, Petus ruam heev, yog li ntawd muaj ntau zaug nws tau thov lawv tawm hauv lub siab tuaj. Tiam sis yuav ua li cas cov neeg txawj dag ntxias ntawm kev lig kev cai ntseeg no, thiaj li yuav mloog tej lus thov ntawm tus me nyuam tub hluas uas muaj lub siab ntshaw no? Nws yog lub sij hawm no ntag uas Petus tau paub tseeb txog txoj kev qhuav qhawv ntawm noob neej lub neej: Thawj thawj kauj ruam ntawm lub neej, nws tau ua tsis tiav…. Ib xyoos tom qab ntawd, nws tau txav tawm ntawm lub tsev sab laj mus lawm thiab tau pib ua neej nyob ywj pheej lawm.

Qhov teeb meem tau ua rau Petus tus uas muaj 18-xyoo yim huab paub tab thiab ntse ntau tuaj. Tsis muaj ib txoj lw ntawm nws lub neej hluas txoj kev ruam ntxiv lawm; txoj kev dawb huv thiab kev tsis paub ntawm lub neej hluas tau raug rhuav tshem los ntawm qhov teeb meem uas nws tau raug tsim txom, thiab nws tau pib ib lub neej raws li ib tug neeg nuv ntses lawm xwb. Tom qab ntawd, zoo li tib neeg mloog nws qhuab qhia hauv nws lub nkoj lawm. Raws li nws tau ua nws lub neej nuv ntses, nws tau tshaj tawm txoj xov rau txhua qhov chaw uas nws tau mus, thiab txhua yam uas nws tau qhuab qhia mas raug sawv daws siab heev los ntawm nws tej kev qhuab qhia, rau qhov yam uas nws hais raug tib neeg lub siab heev, thiab nws txoj kev ncaj ncees tau txhawb lawv txhua tus mus tob heev. Feem ntau nws tau qhia tib neeg kom ua zoo rau lwm tus los ntawm lub siab, kom thov Tus Uas Muaj Hwj Chim Kav saum ntuj thiab hauv ntiaj teb thiab txhua yam, thiab kom tsis txhob hla lawv lub siab thiab ua tej yam txaj muag, hauv txhua yam ua kom tau zoo raws Vajtswv tus uas lawv hlub nyob hauv lawv lub siab…. Tom qab uas mloog nws tej kev qhuab qhia tag lawm txawm txhawb tau tib neeg lub siab mus tob heev; nws txhawb tau lawv txhua tus thiab ua rau lawv kua muag los tam sid. Thaum lub sij hawm ntawd, txhua tus uas caum nws qab puav leej qhuas nws, uas yog cov txom nyem thiab ua neej dog dig xwb, tau qhia zej tsoom sawv daws thaum lub sij hawm ntawd tias zoo li cas, tsuas muaj tsawg tsawg xwb. Petus kuj raug tsim txom los ntawm tej cuab yeej kev lig kev cai ntseeg ntawm zej tsoom sawv daws thaum lub sij hawm ntawd thiab. Txhua yam no txhais tau hais tias, tau ob xyoos, uas nws tau khiav ib qho chaw mus rau ib qho chaw thiab ua lub neej nyob ib leeg xwb. Nyob rau hauv lub sij hawm ob xyoos ntawm tej kev paub uas zoo tshaj plaws no, nws tau txais ntau txoj kev paub tob thiab tau kawm paub ntau yam uas nws tsis tau muaj kev paub dua los li, xws li tias nws tsis nco qab txog nws tus kheej thaum nws muaj 14-xyoos lawm, uas tam sim no zoo li nws tsis muaj dab tsi zoo li ntawd li lawm. Nyob rau hauv ob xyoos no nws tau ntsib txhua hom tib neeg thiab tau pom txhua txoj kev tseeb txog zej tsoom sawv daws, vim qhov ntawd nws thiaj li tau maj mam pib tshem nws tus kheej tawm ntawm txhua yam kev cai ntseeg ntawm tej kev lig kev cai ntseeg hauv ntiaj teb. Nws kuj tau txais kev txhawb nqa loj heev los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm thaum lub sij hawm ntawd thiab; thaum lub sij hawm ntawd, Yexus twb tau ua hauj lwm tau ntau lub xyoo lawm, yog li Petus txoj hauj lwm los kuj raug haub ntxias los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm thaum lub sij hawm ntawd thiab, txawm hais tias nws tseem tsis tau ntsib Yexus los xij. Vim qhov laj thawj no, thaum Petus tab tom qhuab qhia, nws tau txais ntau yam uas ntau tiam ntawm cov neeg dawb huv yav dhau los tsis tau txais. Tseeb tiag, thaum lub sij hawm ntawd, nws kuj tau hnov txog Yexus lawm thiab, tiam sis nws tseem tsis tau muaj lub hwj tsam los ntsib Yexus tim-ntsej-tim-muag xwb. Nws tsuas yog cia siab thiab xav kom pom ib tug neeg qaum ntuj yug los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv xwb.

Muaj ib hmos thaum tsaus ntuj zuag, thaum Petus tab tom nuv ntses ntawm nws lub nkoj (ze rau ntawm ntug dej uas thaum ub hu ua Hiav Txwv Kalilais). Nws muaj ib tug pas nuv ntses nyob rau ntawm nws ob txhais tes, tiam sis muaj lwm yam nyob rau hauv nws lub siab thiab. Thaum lub hnub tab tom yuav poob qho uas ci ntsa iab rau saum nplaim dej zoo ib yam li ib lub hiav txwv ntshav uas loj loj heev. Tus duab ci txawm ci ntsa tuaj rau Petus lub ntsej muag uas mluas mlob thiab ntshaus ntsho; zoo li nws muaj kev xav tob heev. Thaum lub sij hawm ntawd, txawm muaj ib nthwv cua txias zias tuaj, ces nws cia li ras dheev txog nws txoj kev kho siab zim ntawm nws lub neej, uas ua rau nws paub txog txoj kev uas tsis muaj kev cia siab tam sim ntawd. Thaum cov nthwv dej hiav txwv ntas ci ntsa iab los ntawm tus duab hnub ci, nws qhia tau meej meej hais tias Petus tsis muaj lub siab xav nuv ntses lawm. Nws cia li ua ywj fab ywj fwj lawm, tam sim ntawd nws txawm cia li hnov ib tug neeg nyob tom qab nws nraub qaum hais tias, “Ximoos Npayauna uas yog neeg Yudais es, koj lub neej nyob kho siab zim xwb. Koj puas yuav nrog Kuv mus?” Petus ceeb ib plhaw tam sim ntawd, thiab tso plhuav tus pas nuv ntses uas nws tab tom tuav ntawd tseg, ces tus pas ntawd txawm cia li tog mus rau hauv qab thu dej hiav txwv tam sim ntawd lawm. Petus txawm maj nroos tig hlo los saib ua cas pom ib tug txiv neej tab tom sawv hauv nws lub nkoj. Petus txawm tsa muag saib tus Txiv Neej ntawd saum tob hau ti nkaus hauv ko taw: Tus txiv neej ntawd cov plaub hau, npws loos los txog ntua ntawm Nws ob lub xwb pwg, thaum cov plaub hau ntawd raug tus duab tshav ci tuaj rau mas nws zoo ib yam li tej kub daj, Nws hnav cev khaub ncaws txho, tsis siab tsis qis, thiab hnav khaub ncaws saum tob hau mus ti nkaus hauv ko taw raws li ib tug txiv neej Yudais. Thaum tus duab tshav tsaus zuj zus mus lawm, tus txiv neej ntawd cev khaub ncaws txho txawm zoo li me ntsis dub lawm thiab, thiab Nws lub ntsej muag zoo li me ntsis ci. Muaj ntau zaus, Petus tau nrhiav kev mus ntsib Yexus, tiam sis yeej tsis tau ntsib li. Thaum lub sij hawm ntawd, nyob rau hauv nws nruab siab, Petus tau ntseeg hais tias tus txiv neej no yuav tsum yog tus neeg dawb huv xwb, yog li ntawd nws thiaj li txhos caug nyo nws tus kheej hauv lub nkoj nuv ntses thiab hais tias, “Nws puas yog tias Koj yog tus Tswv uas los qhia txoj moo zoo txog lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej? Kuv tau hnov txog Koj lub moo ncha, tiam sis kuv yeej tsis tau pom Koj dua li. Xav caum raws Koj mus, tiam sis kuv nrhiav tsis tau Koj.” Thaum ntawd, Yexus txawm txav mus rau hauv lub tsev nkoj lawm, qhov chaw uas Nws zaum twj ywm. “Cia li sawv tsees thiab los zaum ntawm Kuv ib sab no!” Nws hais tias, “Kuv los ntawm no yog los nrhiav cov uas hlub Kuv tiag tiag. Kuv los yog los tshaj tawm txoj moo zoo txog lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej, thiab Kuv yuav mus ncig kom thoob plaws txhua daim av mus nrhiav cov uas muaj lub siab xav li Kuv. Koj puas txaus siab hlo nrog Kuv mus?” Petus txawm teb hais tias: “Kuv yuav tsum caum raws tus uas Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej txib los xwb. Kuv yuav tsum lees paub tus uas raug xaiv los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv xwb. Kuv yeej ib txwm hlub Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, ua li cas kuv thiaj li yuav tsis txaus siab hlo caum raws Koj mus?” Txawm hais tias Petus cov lus puv npo tej kev xav ntawm kev lig kev cai ntseeg xwb los, Yexus yeej tseem luag ntxhi thiab ncaws hau yam txaus siab heev. Thaum lub sij hawm ntawd, Yexus txawm muaj ib txoj kev hlub tam li ib leej txiv rau Petus.

Petus tau caum raws Yexus mus tau ob peb xyoos thiab pom ntau yam hauv Nws uas tsis muaj nyob rau hauv lwm tus tib neeg li. Tom qab uas caum raws Nws mus tau ib xyoo lawm, Petus raug Yexus xaiv los ntawm kaum ob tug thwj tim. (Tseeb tiag, Yexus tsis hais txog qhov no kom nrov, thiab lwm tus tsis paub txog qhov no kiag li.) Nyob rau hauv lub neej, Petus ntsuas nws tus kheej los ntawm txhua yam uas Yexus tau ua. Qhov tshwj xeeb tshaj plaws yog, cov xov uas Yexus qhia khawb hauv nws lub siab heev. Nws mob siab rau thiab ncaj ncees rau Yexus, thiab nws yeej ib txwm tsis tau hais tej lus tsis txaus siab tawm tsam Yexus li. Vim li ntawd, nws thiaj li dhau los ua Yexus ib tug phooj ywg ncaj ncees mus rau txhua qhov uas Yexus mus. Petus tau soj ntsuam Yexus tej lus qhuab qhia, Nws tej lus zoo, yam uas Nws tau muab coj los ua Nws cov zaub mov, Nws tej khaub ncaws, Nws qhov chaw nyob, thiab Nws taug kev li cas. Petus tau ua txhua yam raws li Yexus. Nws yeej ib txwm tsis qhuas tias nws tus kheej coj ncaj, tiam sis nws tau muab txhua yam uas qub qub lawm tso pov tseg mus, es los caum raws Yexus tus qauv ntawm kev hais lus thiab kev ua dej num. Nws yog thaum ntawd uas Petus thiaj li paub tias lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam puav leej yog nyob rau hauv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ob txhais tes thiab, vim yog li no, nws tus kheej thiaj li tsis muaj kev xaiv mus rau lwm txoj kev kiag li lawm. Petus kuj tau sim txhua yam ntawm Yexus thiab muab los siv ua ib tug qauv. Yexus lub neej qhia tias Nws tsis yog ib tug neeg qhuas tias Nws tus kheej ncaj ncees nyob rau hauv yam uas Nws ua; twb tsim nyog Nws khav txog Nws Tus Kheej tiam sis Nws tsis ua li ntawd, Nws tsuas txhawb tib neeg los ntawm txoj kev hlub xwb. Muaj ntau yam qhia tias Yexus yog leej twg, thiab yog vim qhov no, Petus thiaj tau ua raws li txhua yam raws li Nws. Petus tej kev paub tau ua rau nws muaj ib txoj kev to taub ntxiv txog Yexus txoj kev hlub, yog li nws thiaj li hais tau tej yam zoo li no tias, “Kuv tau tshawb nrhiav Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thoob plaws lub qab ntuj khwb lawm, thiab kuv tau pom tej yam uas xav tsis thoob saum ntuj thiab hauv ntiaj teb thiab txhua yam lawm, yog li ntawd kuv thiaj tau txais ib txoj kev to taub tob txog Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev hlub. Txawm li ntawd los, kuv yeej ib txwm tsis tau muaj txoj kev hlub tseeb nyob hauv kuv tus kheej lub siab li, thiab kuv yeej ib txwm tsis tau pom txoj kev hlub ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los ntawm kuv tus kheej ob lub qhov muag kiag li. Hnub no, Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau pom tias kuv ua haum Nws siab, thiab thaum kawg kuv kuj tau paub txog Vajtswv txoj kev hlub lawm. Thaum kawg kuv tau nrhiav pom hais tias nws tsis yog Vajtswv tsim txhua yam los ua rau tib neeg kom hlub Nws xwb; nyob rau hauv kuv lub neej txhua txhua hnub, kuv tau pom Nws txoj kev hlub uas tsis txawj kawg li. Yuav ua li cas thiaj li yuav txwv tau yam uas tuaj yeem pom tau tam sim no?” Raws li lub sij hawm tau dhau mus lawm, muaj ntau yam uas zoo kuj tau tshwm sim nyob rau hauv Petus thiab. Nws mloog Yexus lus heev, thiab nws kuj tau raug ob peb yam teeb meem tsim txom thiab. Thaum Yexus coj nws mus tshaj tawm rau ntau qhov chaw, Petus yeej ib txwm txo hwj chim thiab mloog Yexus cov lus qhuab qhia. Nws yeej ib txwm tsis khav theeb tias nws tau nrog Yexus mus tau ntau lub xyoo li. Tom qab uas Yexus tau qhia rau Petus lawm tias qhov Nws los no yog los raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig mas Nws thiaj li tuaj yeem ua tiav Nws txoj hauj lwm, ces feem ntau Petus txawm pib ntxhov siab hauv nws lub siab thiab tau quaj ib leeg ntsiag to. Txawm li ntawd los, hnub “hmoov tsis zoo” ntawd thaum kawg kuj tau los txog. Tom qab uas Yexus tau raug ntes lawm, Petus tau quaj ib leeg nyob rau hauv nws lub nkoj nuv ntses thiab tau thov Vajtswv ntau zaus rau qhov no. Tiam sis hauv nws lub siab, nws paub tias qhov no yog raws li Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam, thiab paub tias yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm los hloov tau hlo li. Nws yeej tseem tu siab thiab los kua muag vim yog nws txoj kev hlub xwb. Tseeb tiag, qhov no yeej yog noob neej ib qho teeb meem. Yog li ntawd, thaum nws paub hais tias Yexus yuav raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, nws nug Yexus hais tias, “Tom qab uas Koj mus lawm, Koj puas yuav rov qab los nrog peb nyob thiab saib xyuas peb lawm? Peb puas tseem yuav pom Koj ntxiv lawm thiab?” Txawm hais tias cov lus no yog lus ruam heev thiab muaj noob neej tej kev xav puv npo xwb los, Yexus paub tias Petus mob siab npaum li cas, yog li ntawd los ntawm Nws txoj kev hlub Nws thiaj li xam pom Petus qhov teeb meem: “Petus, Kuv hlub koj. Koj puas paub li ntawd? Txawm hais tias yam uas koj hais tsis muaj qab hau dab tsi los, Leej Txiv twb tau cog lus lawm tias tom qab uas Kuv sawv hauv qhov tuag rov qab los, Kuv yuav los tshwm rau tib neeg pom 40 hnub. Koj tsis ntseeg tias Kuv tus Ntsujplig yuav los muab kev hlub rau nej txhua tus lov?” Txawm hais tias cov lus no nplig tau Petus lub siab me ntsis los, nws yeej tseem hnov tias muaj ib yam dab tsi ploj hauv nws lub siab mus lawm, yog li ntawd, tom qab uas Yexus tau sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, Yexus txawm tau tshwm los rau nws pom tab meeg thawj thawj zaug. Txhawm rau qhov tiv thaiv kom Petus tsis txhob peej khaws nws tej kev xav, Yexus thiaj li tsis kam lees txais pluas mov uas qab heev uas Petus tau npaj rau Nws noj, ces tib ntsais muag xwb Yexus txawm cia li yaj ntshis mus lawm. Txij thaum ntawd los, Petus thiaj li muaj ib txoj kev nkag siab tob zog txog tus Tswv Yexus thiab haj yam hlub Nws tshaj qub. Tom qab uas Yexus tau sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, Yexus nquag los tshwm rau Petus pom heev. Nws tau tshwm los rau Petus pom peb zaug ntxiv tom qab uas tag plaub caug hnub lawm ces Nws thiaj tau nce mus rau saum ntuj lawm. Txhua zaus uas tshwm los ntawd puav leej yog thaum Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm twb yuav tiav thiab txoj hauj lwm tshiab twb yuav pib lawm.

Tag nrho nws lub neej, Petus ib txwm nuv ntses los yug txoj sia xwb tiam sis, qhov loj tshaj ntawd yog, nws ua neej nyob txhawm rau kev qhuab qhia. Ntau xyoo tom qab ntawd, nws tau sau phau ntawv ib Petus thiab ob Petus, thiab ob peb tsab ntawv mus rau pawg ntseeg ntawm Filadefia thaum lub sij hawm ntawd. Nws txhawb cov tib neeg lub zog heev thaum lub sij hawm no. Dua li qhov nws siv nws tus kheej tej pov thawj los qhia tib neeg lawm nws tsis ua li ntawd, nws haj tseem tau muab tau ib txoj kev pab uas tsim nyog rau lawv lub neej txoj sia thiab. Nws yeej tsis hnov qab Yexus tej lus qhuab qhia ua ntej uas Yexus ncaim mus li, thiab tej lus qhuab qhia ntawd tau txhawb tag nrho nws lub neej. Thaum uas tab tom caum raws Yexus mus, nws tau txiav txim siab muab nws txoj sia los them tus Tswv txoj kev hlub thiab los ua raws txhua yam raws li Yexus tus qauv. Yexus pom zoo rau qhov no, yog li ntawd thaum Petus muaj 53 xyoos (tau 20 tawm xyoos tom qab uas Yexus tau ncaim mus lawm), Yexus tau tshwm los rau nws pom los pab ua kom tiav nws txoj kev xav tau. Nyob rau hauv xya lub xyoo uas yuav los ntawd, Petus tau siv nws lub neej txoj sia los kawm paub txog nws tus kheej. Muaj ib hnub, uas yog hnub kawg ntawm xya lub xyoo no, nws tau raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig tob hau tuaj hauv ko taw tuaj saud, yog li ntawd nws lub neej uas muaj nuj nqis tshaj plaws thiaj li tau los xaus rau hnub ntawd lawm.

Qhov Dhau Los: Tshooj 6

Ntxiv Mus: Tshooj 8

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No