Tshooj 8

Thaum Vajtswv hais lus los ntawm tus Ntsujplig kis los, ces Nws lub suab lus yog hais ncaj qha rau tag nrho tib neeg sawv daws. Thaum Vajtswv hais lus los ntawm tib neeg kis los, ces Nws lub suab lus yog hais ncaj qha rau tag nrho cov uas caum txoj kev coj qhia ntawm Nws tus Ntsujplig. Thaum Vajtswv hais lus ua tus neeg thib peb (los ntawm qhov uas tib neeg hais tias yog qhov kev xam pom ntawm ib tug neeg uas tuaj ib cag saib), ces yog Nws hais Nws cov lus ncaj qha rau cov neeg, es kom lawv thiaj li pom Nws li yog ib tug neeg hais lus, thiab rau lawv ces kom zoo li tej uas tawm ntawm Nws lub qhov ncauj los ces yog tej yam tsis muaj chaw kawg uas tib neeg yeej tsis paub txog thiab lawv yeej tsis muaj cuab kav yuav to taub txog li. Qhov nov tsis zoo li ntawd los? Thaum Vajtswv hais lus los ntawm tus Ntsujplig kis los, ces tag nrho tib neeg puav leej yoob tag li. “Tib neeg txoj kev hlub Kuv ces muaj me me xwb, thiab lawv txoj kev ntseeg Kuv ces me yam txaus tu siab kawg. Yog Kuv tsis muab Kuv cov lus hnyav tshaj plaws hais ntsees rau cov neeg tej kev qaug zog, ces lawv yuav khav thiab dag tshaj tshaj, hais lus tsab ntse thiab hais tawm tej lus xav tswv yim nrov cuag paj kws tawg, cuag nkaus li lawv mas paub tshaj plaws li thiab paub txhua yam txog tej xwm txheej hauv ntiaj teb.” Tej lus no mas tsis yog nthuav tawm txog tib neeg raws li qhov uas lawv yeej yog tiag thiab qhov chaw nyob uas Vajtswv muaj nyob rau hauv tib neeg lub siab nkaus xwb, tab sis kuj muab tag nrho tib neej lub neeg coj los nthuav tawm kiag thiab. Txhua tus tib neeg ntseeg hais tias lawv mas yog tus zoo tshaj tab sis haj tseem tsis paub hais tias muaj ib lo lus hu ua “Vajtswv” no thiab. Yog li ntawd, lawv thiaj li tau luag los hais tawm tej lus xav tswv yim nrov cuag paj kws tawg. Txawm li cas los xij, qhov “hais tawm tej lus xav tswv yim nrov cuag paj kws tawg” no mas tsis yog “hais” rau qhov kom tib neeg to taub tau li. Tab sis, nws txhais hais tias tib neeg tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm. Txhua yam lawv ua, txhua qhov lawv ua ces puav leej tsis yog raws li Vajtswv hais thiab tawm tsam Nws ncaj qha xwb, thiab qhov tseem lub ntsiab tseem ceeb ntawm lawv tej kev ua ces yog los ntawm Ntxwgnyoog los thiab tawm tsam Vajtswv, thiab yog npaj ua kom tau kev ywj pheej, uas tsis yog raws li Vajtswv txoj kev xav. Yog vim li no ces Vajtswv thiaj li hais tias tib neeg sawv daws ces yeej hais tawm tej lus xav tswv yim nrov cuag paj kws tawg. Yog vim li cas Vajtswv thiaj li hais tias cov lus hnyav tshaj plaws ntawm Nws cov lus ces yog hais ntsees rau tib neeg tej kev ua tsis zoo? Nws yog vim hais tias, raws li Vajtswv qhov kev npaj siab, yog Nws tsis nthuav tawm txog tej yam uas muab zais tob heev nyob rau hauv tib neeg lub siab lawm, ces tsis muaj ib tug yuav zwm li; xws li, tib neeg yuav tsis to taub lawv tus kheej, thiab lawv yuav tsis hwm Vajtswv li. Muab ua lwm lo lus hais, ces yog tib neeg tej kev npaj siab tsis muab coj los nthuav tawm kom tag nrho, ces lawv yuav tsis kam ua dab tsi li—tej zaum tseem yuav tsawm foom ncaj qha rau Ntuj Ceeb Tsheej los sis rau Vajtswv thiab. Tej no yog tib neeg tej kev ua tsis zoo. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li hais li no tias: “Kuv taug kev mus rau txhua ceg kaum ntawm lub ntiaj teb qab ntuj khwb mus nrhiav cov uas haum nrog Kuv qhov kev npaj siab thiab zoo tsim nyog rau Kuv siv.” Zaj lus no, ua ke nrog rau qhov uas hais tom qab no txog kev txaum yim ntawm lub nceeg vaj uas nrov tawm tuaj yam raws kev raws cai, ces yeej ua tau pov thawj hais tias Vajtswv tus Ntsujplig yeej ua tes hauj lwm tshiab nyob rau hauv ntiaj teb lawm; nws tsuas yog hais tias tib neeg siv lawv ob lub qhov muag ntawm cev nqaij daim tawv ntsia tsis pom nkaus xwb. Vim nws hais tau hais tias tus Ntsujplig yeej nyob rau hauv ntiaj teb los ua tes hauj lwm tshiab lawm, ces tag nrho lub ntiaj teb qab ntuj khwb no kuj yuav muaj kev hloov mus yam loj kawg nkaus: Vajtswv cov tub thiab Vajtswv cov neeg pib lees txais cov lus tim khawv uas hais txog Vajtswv qhov kev yug los ua neeg, tab sis tshaj qhov ntawd, txhua txhua txoj kev ntseeg thiab pab ntseeg, txhua hom neej thiab txhua txhia qhov chaw kuj tau lees txais qhov no tsuas yog sib txawv me ntsis txog qhov ntau thiab tsawg xwb. Nws yog ib qho kev txav loj kawg nkaus rau ntawm lub ntiaj teb qab ntuj khwb nyob rau hauv sab ntsujplig. Nws ua rau lub ntiaj teb ntawm tej kev ntseeg tshee co qig txoog ti nkaus hauv lub plawv, uas ib feem ces yog qhov hais txog qhov “av qeeg” uas tau hais lawm ntawd hais txog ntag. Ntxiv mus, cov tub txib qaum ntuj pib ua lawv tes hauj lwm yam raws kev raws cai thiab cov neeg Yixayee rov qab los rau lawv tej vaj tej tsev, yuav tsis rov mus ncig ntxiv lawm, thiab tag nrho cov muab tso ua ke ntawd yeej lees txais kev raug coj kev. Muab saib qhov sib txawv, ces cov neeg Iyiv pib tawg khiav tawm ntawm tus ciaj ciam ntawm Kuv qhov kev cawm dim; qhov ntawd ces yog, lawv txais Kuv qhov kev qhuab ntuas (tab sis qhov ntawd tsis tau pib kiag yam raws kev raws cai). Yog li ntawd thaum lub ntiaj teb thooj txhij muaj ntau yam kev hloov loj li no, nws kuj yog thaum uas txoj kev txaum yim ntawm lub nceeg vaj nrov tuaj yam raws kev raws cai thiab, ib lub sij hawm uas tib neeg tau muab hu ua “lub sij hawm uas tus Ntsujplig uas muaj hwj chim tshaj xya npaug pib ua hauj lwm lawm.” Txhua zaus uas Vajtswv ua tes hauj lwm muab kom tau rov los, nyob rau ntawm tej zaj lus no (los sis nyob rau hauv tej caij nyoog ntawm txoj kev hloov), tsis muaj leej twg yuav mloog tau tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig li. Yog li ntawd, Vajtswv cov lus, “thaum tib neeg tag kev cia siab lawm,” thiaj li muaj tiag. Dhau qhov ntawd, nyob rau hauv txhua lub sij hawm thaum muaj kev hloov no, thaum uas tib neeg tag kev cia siab, los sis thaum lawv hnov zoo li qhov no yog qhov kev yoog raws yam tsis yog lawm, Vajtswv pib qhov tshiab thiab ua kauj ruam ntxiv mus ntawm Nws tes hauj lwm. Txij kiag puag thaum ntuj tsim teb raug los txog niaj hnub no, Vajtswv tau muab tau Nws tes hauj lwm rov los lawm thiab hloov Nws txoj kev ua hauj lwm kom zoo li ntawd. Txawm hais tias tib neeg feem coob, tsuas sib txawv me ntsis xwb, yeej to taub qee kis ntawm tes hauj lwm no, txawm li cas los nyob rau thaum kawg lawv yeej yuav raug ntxuav tawm los ntawm ib nthwv dej, vim lawv lub siab me dhau heev lawm; lawv tsis muaj peev xwm to taub tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab yog li ntawd lawv thiaj li raug muab ntiab tawm mus. Txawm li cas los xij, qhov no kuj yog qhov uas Vajtswv muab tib neeg ntxuav kom dawb huv thiab, thiab qhov no yog Vajtswv txoj kev txiav txim rau tib neeg txoj kev xav phem qub ntawd. Yog tib neeg yim muaj ib lub hauv paus keeb cag khov, ces lawv yim muaj kev xav phem sab kev ntseeg txog Vajtswv ntau xwb, uas yog ib qho nyuab rau lawv muab tshem pov tseg; lawv yeej tuav rawv tej yam qub ntawd tas mus li xwb, thiab nws yog ib qho nyuab heev rau lawv los txais yuav ib lub teeb ci pom kev tshiab. Muab ua lwm fab lus hais, ces yog hais tias ib tug neeg twg sawv tau ntseg ntsees, ces nws yuav tsum muaj ib qho chaw tiag taw khov rau nws sawv saud, tab sis cov neeg feem coob yeej tseem muaj teeb meem txog kev tso tej kev xav phem tseg. Qhov no mas yeej muaj tseeb rau lawv qhov kev xav phem txog tus Vajtswv uas yug los ua neeg rau niaj hnub no, ib lub ntsiab lus uas yeej pom tseeb tseeb.

Nyob rau hauv cov lus niaj hnub no, Vajtswv hais ntau txog tej zeem muag, thiab tsis tas yuav hais ntau ntau ntxiv lawm. Vajtswv hais feem ntau txog qhov hais tias kev tsim tsa pawg ntseeg yog kev tsim lub plag tse khov rau qhov kev tsim tsa lub nceeg vaj. Muab hais ncaj qha ntxiv, ces yog hais tias thaum uas tab tom tsim tsa pawg ntseeg, ces lub hom phiaj loj ces yog hais kom neeg ntseeg nyob rau hauv nruab siab thiab nyob rau hauv cov lus, txawm hais tias lawv yeej tsis tau paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg nrog rau lawv ob lub qhov muag kiag los xij. Txawm hais tias lawv yeej zais txoj kev ntseeg rau hauv nruab siab, los lawv yeej tsis paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg li, vim nyob rau theem ntawd mas Nws yeej tsis zoo txawv ib tug neeg twg hlo li. Nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj, tag nrho sawv daws yuav tsum ua kom pom hais tias lawv muaj kev ntseeg khov nyob rau hauv lawv lub siab, hauv lawv tej lus, thiab hauv lawv qhov muag. Qhov no ces txaus coj los qhia kom pom lawm hais tias yog yuav kom sawv daws muaj kev ntseeg khov nyob rau hauv lawv lub siab, tej lus, thiab qhov muag, ces lawv yuav tsum raug cia kom paub tus Vajtswv uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv kom lawv pom kiag ntawm qhov muag—tsis yog raug quab yuam, los sis tsis yog tsuas lam ntseeg xwb, tab sis yog los ntawm txoj kev paub uas los ntawm txoj kev ntseeg khov nyob rau hauv lawv lub siab thiab lub qhov ncauj. Yog li ntawd, nyob rau theem no ntawm qhov kev tsim tsa, nws tsis muaj kev sib ntau thiab tsis muaj kev sib tua. Tab sis, tib neeg yuav raug coj mus rau qhov kev qhuab qhia kom paub txog txoj kev ntawm Vajtswv cov lus, thiab los ntawm qhov no ces lawv yuav nrhiav thiab tshawb xyuas, ces kom lawv thiaj li los paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd yam tsis tas yuav xav ntsoov txog li. Yog li ntawd, rau Vajtswv, ces theem no ntawm tes hauj lwm mus yooj yim zog, nyob rau qhov ntawd ces nws cia nws mam tshwm sim nws tuaj xwb thiab tsis yog khiav los sib nraus nrog rau tib neeg. Nws yuav, nyob rau thaum kawg, maj mam coj tib neeg los rau txoj kev paub txog Vajtswv, yog li ntawd tsis txhob nyuab siab los sis ntxhov siab. Thaum Vajtswv hais tias “Qhov xwm txheej ntawm qhov kev sib ntaus sib tua nyob rau yeeb ceeb ces muab ua kom yooj yim ncaj qha rau tag nrho Kuv cov neeg,” Nws ntaus nqi hais tias thaum tib neeg nce hlo mus rau txoj kev yog thiab pib los paub Vajtawv lawm, tsis yog txhua tus neeg yuav raug Ntxwgnyoog ntxias nyob rau sab hauv nkaus xwb, tab sis tej zaum lawv kuj tseem yuav raug Ntxwgnyoog ntxias nyob rau hauv pawg ntseeg kiag thiab. Txawm li cas los xij, qhov no yog ib txoj kev uas txhua tus yuav tsum tau taug, yog li ntawd tsis tas yuav muaj leej twg uas yuav ceeb yuav ntshai li. Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag mas yuav tshwm sim muaj ntau yam. Tej tug mas yuav tsis tij lim los sis muab tej Vajtswv hais tso pov tseg, thiab tej zaum yuav hais tej yam tsis zoo los kom ntub lwm tus neeg tej kev xav zoo; txawm li cas los xij, ib tug neeg zoo li ntawd mas feem ntau yuav tsis yeej tau lwm tus los rau nws sab. Qhov no mas yeej tsis saib pom yooj yim li. Qhov laj thawj tseem ceeb rau qhov no mas yog: Ib tug neeg zoo li ntawd mas tej zaum yeej tseem nquag tuaj koom kev sib txoos, tab sis lawv tsis pom tej zeem muag kom meej. Yog pawg ntseeg tsis tiv thaiv lawv tawm, ces tej zaum tag nrho pawg ntseeg yuav raug lawv tej kev xav tsis zoo muab fiav mus rau kev teb yam tsis qab tsis tsuag rau Vajtswv, thiab ua li ces tsis rau siab mloog Vajtswv tej lus—thiab qhov no ces txhais tau hais tias poob ncaj qha mus rau Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag. Ib tug neeg zoo li ntawd mas tej zaum yuav tsis ntxeev siab kiag rau Vajtswv ncaj qha, tab sis vim lawv tsis to taub Vajtswv tej lus thiab tsis paub Vajtswv, ces lawv yuav mus tau deb txog tej kev cem kev yws los sis muaj ib lub siab chim. Tej zaum lawv yuav hais tias Vajtswv tau muab lawv tso pov tseg lawm thiab yog li ntawd lawv yuav tsis muaj cuab kav txais kev qhuab qhia kom to taub thiab kev qhuab qhia kom paub qhov tseeb. Tej zaum lawv yuav xav ncaim mus, tab sis lawv tseem mej ntsis ntshai, thiab ces tej zaum lawv yuav hais tias Vajtswv tes hauj lwm mas tsis yog los ntawm Vajtswv los tab sis mas tsuas yog tej hauj lwm ntawm tej ntsujplig phem xwb.

Vim li cas Vajtswv thiaj li hais txog Petus ntau tag npaum li? Thiab vim li cas Nws thiaj li hais tias txawm yog Yauj kiag los yeej piv tsis tau nws li? Hais li ntawd mas tsis yog yuav ua kom neeg ua twb zoo saib txog Petus tej kev ua nkaus xwb, tab sis kuj ua kom lawv muab tag nrho tej kev piv txwv uas lawv muaj nyob rau hauv nruab siab tso tseg, ib yam nkaus li qhov kev piv txwv txog Yauj kiag thiab—tus uas muaj txoj kev ntseeg loj tshaj plaws—los yeej siv tsis tau li. Tsuas yog txoj kev no nkaus xwb mas thiaj li yuav ua tau ib qho kev tshwm sim los uas zoo dua, nyob rau hauv ces tib neeg thiaj li muaj cuab kav muab txhua yam tso plhuav tseg es kom thiaj li xyaum ua tau raws li Petus, thiab, nyob rau qhov ua li ntawd, nce tau mus ib kauj ruam nyob rau hauv lawv txoj kev paub txog Vajtswv. Vajtswv qhia kom tib neeg pom txoj kev xyaum ua uas Petus taug los mus paub Vajtswv, thiab lub hom phiaj ntawm qhov ua li ntawd ces yog yuav muab ib qho chaw piv lus rau tib neeg. Ces Vajtswv thiaj li hais ntxiv mus twv hais tias ib txoj kev uas Ntxwgnyoog yuav ntxias tib neeg mas yog thaum Nws hais tias, “Txawm li cas los xij, yog koj yog ib tug neeg uas nyob txias to thiab tsis quav ntsej txog Kuv tej lus, ces koj yeej tawm tsam Kuv tiag tiag li. Qhov no muaj tseeb laiv.” Nyob rau hauv cov lus no, Vajtswv xub qhia ua ntej txog Ntxwgnyoog tej tswv yim ntse kawg uas nws yuav siv; lawv sawv ua ib qho lus ceeb toom. Nws yeej yog ib qho uas tsis muaj hnub yuav tshwm sim tau li rau qhov uas txhua tus uas yuav tsis quav ntsej txog Vajtswv tej lus, tab sis txawm li ntawd los xij, muaj ib txhia neeg yeej yuav raug qhov kev ntxias dag no muab txhom tau kaw. Yog li ntawd, nyob rau thaum kawg, Vajtswv thiaj li hais tag los rov hais dua thiab hais tias, “Yog nej tsis paub Kuv cov lus, los sis tsis lees txais lawv, los sis tsis muab lawv coj los xyaum ua raws, ces nej yuav rais mus ua tej daim phiaj rau Kuv txoj kev qhuab ntuas yam zam tsis dhau hlo li! Nej yuav rais mus ua ib tug neeg raug Ntxwgnyoog tsim txom xwb xwb li!” Qhov no yog Vajtswv tej lus ntuas rau tib neeg—tab sis nyob rau thaum kawg, ib yam li Vajtswv twb xub hais qhia lawm, ib txhia tib neeg yuav poob mus ua cov raug Ntxwgnyoog tsim txom yam zam tsis dhau li.

Qhov Dhau Los: Nyob hauv Petus Lub Neej

Ntxiv Mus: Tshooj 9

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No