Tshooj 120

Xi-oo! Cia li zoo siab xyiv fab! Xi-oo! Cia li hu nkauj! Kuv tau muaj yeej rov qab los lawm, Kuv muaj yeej rov qab los lawm lau! Txhua leej tib neeg! Maj nroos sawv ua ib kab kom zoo! Txhua yam ntawm kev tsim! Tam sim no tau nres lawm, rau qhov Kuv tus neeg ntsib tag nrho lub qab ntuj khwb thiab tshwm los rau ntawm Sab Hnub Tuaj ntawm lub ntiaj teb. Leej twg thiaj kav tsis txhos caug hauv kev pe hawm? Leej twg thiaj kav tsis hu Kuv ua tus tseem Vajtswv? Leej twg thiaj kav tsis tsa muag saib hauv kev hwm? Leej twg thiaj kav tsis muab kev qhuas? Leej twg thiaj kav tsis zoo siab xyiv fab? Kuv cov tib neeg yuav hnov Kuv lub suab, thiab Kuv cov tub yuav ciaj sia nyob hauv Kuv lub nceeg vaj! Tej toj roob, tej dej ntws, thiab txhua yam yuav zoo siab tsis paub xaus li, thiab yuav dhia paj paws tsis paub tseg. Nyob rau lub sij hawm no, tsis muaj leej twg kav thim rov qab lawm, thiab tsis muaj leej twg kav sawv los tawm tsam. Qhov no yog Kuv txoj kev ua zoo kawg nkaus, thiab ntau tshaj ntawd, nws yog Kuv lub hwj chim loj! Kuv yuav ua kom txhua yam hwm Kuv nyob hauv lawv lub siab thiab, ntau tshaj qhov no, Kuv yuav cia kom txhua yam qhuas Kuv! Qhov no yog lub hom phiaj kawg nkaus ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg ntawm rau txhiab xyoo, thiab nws yog yam uas Kuv tau tsim tsa cia lawm. Tsis muaj ib tug twg los sis ib yam khoom twg los sis xwm txheej twg kav sawv los tawm tsam Kuv los sis tsis pom zoo nrog Kuv. Tag nrho Kuv cov tib neeg yuav ntws nto mus rau Kuv lub roob (muab ua lwm lo lus hais, lub ntiaj teb uas Kuv yuav tsim nyob rau tom qab) thiab lawv yuav zwm rau ntawm Kuv lub xub ntiag, vim yog Kuv muaj hwj chim tshaj thiab kev txiav txim, thiab Kuv muaj hwj chim. (Qhov no hais txog thaum Kuv tseem nyob hauv lub cev. Kuv kuj muaj lub hwj chim nyob hauv cev nqaij daim tawv thiab, tiam sis vim yog qhov txwv ntawm lub sij hawm thiab thaj chaw ua rau tsis muaj peev xwm hloov hauv cev nqaij daim tawv tau, nws tsis muaj peev xwm hais tau tias Kuv tau txais lub yeeb koob uas zoo tag nrho. Txawm tias Kuv tau txais cov tub hlob nyob hauv cev nqaij daim tawv lawm los, nws tsis muaj peev xwm hais tau tias Kuv tau txais lub yeeb koob lawm. Nws tsuas yog thaum Kuv rov qab mus rau Xi-oo thiab hloov Kuv lub cev ces tej zaum Kuv thiaj muaj cuab kav hais tau tias muaj hwj chim—ntawd yog, Kuv tau txais lub yeeb koob.) Yeej tsis muaj dab tsi nyuaj rau Kuv kiag li. Los ntawm cov lus ntawm Kuv lub qhov ncauj, txhua yam yuav raug rhuav tshem, thiab los ntawm cov lus ntawm Kuv lub qhov ncauj, txhua yam yuav muaj txoj sia thiab raug ua kom zoo tag nrho. Qhov ntawd yog Kuv lub hwj chim loj thiab qhov ntawd yog Kuv txoj kev muaj cai. Vim yog Kuv muaj hwj chim thiab txoj kev muaj cai puv npo, tsis muaj leej twg yuav kav tav tau Kuv txoj kev. Kuv twb tau muaj yeej rau txhua yam lawm, thiab Kuv twb tau muaj yeej rau txhua tus tub ntawm txoj kev ntxeev siab lawm. Kuv tab tom coj Kuv cov tub hlob los ua ke nrog Kuv rov qab mus rau Xi-oo. Kuv tsis yog tab tom rov qab mus rau Xi-oo ib leeg xwb. Yog li ntawd, txhua tus yuav pom Kuv cov tub hlob thiab yuav rhawv ib lub siab hwm rau Kuv. Qhov no yog Kuv lub hom phiaj hauv kev txais yuav cov tub hlob, thiab qhov no twb yog kiag Kuv txoj kev npaj uas muaj nyob txij ntua puag thaum kev ntsim lub qab ntuj no lawm.

Thaum txhua yam txij lawm, uas yuav yog hnub ntawm Kuv rov qab mus rau Xi-oo, thiab hnub no yuav yog hnub ntawm kev nco txog txhua leej tib neeg. Thaum Kuv rov qab mus rau Xi-oo, txhua yam hauv ntiaj teb yuav ntsiag qas to, thiab txhua yam hauv ntiaj teb yuav muaj kev thaj yeeb nyab xeeb. Thaum Kuv rov qab mus rau Xi-oo, txhua yam yuav hloov rov qab mus rau qhov zoo li thaum chiv thawj. Tom qab ntawd, Kuv yuav pib Kuv tes dej num nyob hauv Xi-oo. Kuv yuav rau txim rau cov neeg lim hiam thiab muab nqe zog rau cov neeg zoo, thiab Kuv yuav coj Kuv txoj kev ncaj ncees los yuam siv, thiab Kuv yuav pib Kuv txoj kev txiav txim. Kuv yuav siv Kuv cov lus los ua kom txhua yam tiav, ua rau txhua tus tib neeg thiab txhua yam ntsib Kuv txhais tes rau txim, thiab Kuv yuav ua kom txhua leej tib neeg pom txog Kuv lub yeeb koob uas puv npo, Kuv lub tswv yim uas puv npo, thiab Kuv txoj kev siab zoo uas puv npo. Tsis muaj leej twg yuav kav sawv nyob hauv kev txiav txim, rau ntawm Kuv, txhua yam raug ua kom tiav; thiab nyob rau ntawm no, cia kom txhua leej tib neeg pom Kuv lub meej mom uas puv npo, thiab saj Kuv txoj kev muaj yeej uas puv npo, vim nyob hauv Kuv mas txhua yam qhia tawm dawb paug xwb. Los ntawm no, nws muaj cuab kav pom tau txog Kuv lub hwj chim loj thiab Kuv txoj kev muaj cai. Tsis muaj leej twg kav tawm tsam Kuv, thiab tsis muaj leej twg yuav kav tav Kuv kev. Nyob hauv Kuv, txhua yam mas qheb lug. Leej twg thiaj yuav kav zais ib yam dab tsi? Kuv yeej ruaj siab yuav qhia tawm tias tsis muaj kev hlub tshua rau ib tib neeg li! Qhov kev ua phem li no yuav tau txais Kuv qhov kev rau txim hnyav, thiab cov kev dag li no yuav tsum raug ntxuav tawm ntawm Kuv lub qhov muag. Kuv yuav kav lawv nrog tus pas nrig hlau thiab Kuv yuav siv Kuv txoj cai lus txiav txim rau lawv, yam tsis muaj ib qho kev hlub tshua me me kiag li thiab tsis muaj kev zam rau lawv cov kev xav me ntsis kiag li, rau qhov Kuv yog Vajtswv Tus Kheej, tus uas tsis muaj siab ntsws thiab muaj hwj chim tshaj thiab tsis muaj peev xwm raug ua kom tub qaug rau tau. Txhua tus tsim nyog nkag siab thiab pom qhov no, tsis yog li ntawd yuav raug kev txo txoj sia thiab kev puas tsuaj los ntawm Kuv “yam tsis muaj qab hau los sis laj thawj li,” vim Kuv tus pas yuav ntaus los rau txhua tus uas tawm tsam Kuv. Kuv tsis quav ntsej tias seb lawv paub los tsis paub txog Kuv tej kev cai tswj fwm li; uas yuav tsis muaj qhov tshwm sim tuaj rau Kuv, vim yog Kuv cov neeg nyiaj tsis taus kev raug ua kom tub qaug ntxiv lawm. Qhov no yog qhov laj thawj tias vim li cas nws thiaj tuaj yeem hais tais Kuv yog ib tug tsov ntxhuav; leej twg los xij uas Kuv chwv, Kuv ntau kom vau. Vim li no tam sim no thiaj muaj lus hais thuam tias Kuv yog tus Vajtswv ntawm kev khuv leej thiab muaj siab zoo ntxim hlub. Hauv lub ntsiab tseem ceeb, Kuv tsis yog ib tug me nyuam yaj, tiam sis ib tug tsov ntxhuav. Tsis muaj leej twg kav ua tub qaug Kuv; leej twg kuj xij ua tub qaug Kuv, Kuv yuav rau txim nrog rau txoj kev tuag, kiag tam sim yam tsis muaj kev hlub tshua kiag li. Yam no qhia txaus txog Kuv tus yam ntxwv lawm. Yog li ntawd, nyob hauv tiam kawg ib pawg tib neeg coob heev yuav thim, thiab qhov no yuav yog yam nyuab rau tib neeg tiv, tiam sis ntawm Kuv feem, Kuv kaj siab thiab muaj kev zoo siab, thiab Kuv tsis pom tias qhov no yog ib txoj hauj lwm nyuaj kiag li. Qhov zoo li ntawd yog Kuv tus yam ntxwv.

Kuv cia siab tias txhua tus tib neeg yuav muaj ib lub siab zwm mloog txhua yam ntawm Kuv; yog tias lawv ua tau, Kuv yeej yuav foom hmoov zoo rau noob neej kom muaj nplua mias, vim yog, yam li Kuv twb tau hais lawm, cov uas sib raug zoo nrog Kuv yuav tshwj lawv, hos cov ua phem rau Kuv yuav raug foom lus phem. Kuv tau tsim tsa qhov no, thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov nws tau. Tej yam uas Kuv tau txiav txim siab yog tej yam uas Kuv tau ua tiav lawm, thiab leej twg los xij tawm tsam tej ntawd yuav raug rau txim kiag tam sim ntawd. Kuv muaj txhua yam Kuv cheem tsum nyob hauv Xi-oo thiab txhua yam Kuv ntshaw lawm. Tsis muaj ib qho lus qhia txog lub ntiaj teb hlo li nyob rau hauv Xi-oo, thiab muab piv rau ntiaj teb, nws yog ib lub tsheej ntxwv, nplua nuj thiab loj heev; yeej tsis txeev muaj leej twg tau nkag mus rau hauv kiag li, thiab yog li ntawd, hauv tib neeg txoj kev xav, nws thiaj tsis muaj nyob hlo li. Lub neej hauv Xi-oo zoo tsis thooj li lub neej nyob hauv ntiaj teb; hauv ntiaj teb, muaj lub neej noj haus, hnav khaub ncaws, ua si, thiab nrhiav kev lom zem, hos hauv Xi-oo nws zoo tsis thooj li no kiag li. Nws yog lub neej ntawm Leej Txiv thiab cov tub koom ua ke hauv kev xyiv fab, ib txwm puv npo tag nrho thaj chaw ntawm lub qab ntuj khwb, tiam sis kuj los ua ke tau ib txhij tas li thiab. Tam sim no nws tau los txog rau qhov no lawm, Kuv yuav qhia rau nej tias Xi-oo nyob qhov twg. Xi-oo yog qhov chaw Kuv nyob; nws yog qhov chaw ntawm Kuv cov tib neeg. Yog li ntawd, Xi-oo yuav tsum yog ib qho chaw dawb huv, thiab nws yuav tsum nyob deb heev ntawm lub ntiaj teb. Vim li ntawd Kuv thiaj hais tias Kuv ntxub tib neeg, cov khoom, thiab tej xwm txheej ntawm lub ntiaj teb, thiab Kuv ntxub kev noj, kev haus, kev ua si, thiab kev nrhiav kev lom zem ntawm cev nqaij daim tawv, vim yog txawm tias yuav ntxim lom zem npaum li cas nyob rau sab ntiaj teb los, tej ntawd yeej tsis muaj peev xwm piv tau txoj sia hauv Xi-oo kiag li; nws muaj kev sib txawv ntawm ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb, tsis muaj ib txoj kev twg muab ob qho no coj los sib piv tau kiag li. Qhov laj thawj tias vim li cas thiaj muab ntau yam xwm txheej hauv ntiaj teb uas tib neeg tsis muaj peev xwm daws tau yog vim tib neeg yeej tsis tau hnov dua txog Xi-oo kiag li. Yog li, Xi-oo nyob qhov twg tiag tiag? Nws puas yog nyob rau lwm lub ntiaj teb, raws li qhov tib neeg xav? Tsis yog! Ntawd tsuas yog ib qho kev npau suav hauv tib neeg txoj kev xav xwb. Lub ceeb tsheej ntuj thib peb, uas Kuv hais txog, tib neeg ntsia pom tias yog cov lus piv txwv xwb, tiam sis yam uas tib neeg nkag siab nyob hauv lawv txoj kev xav phem mas yeej tawm tsam Kuv lub ntsiab lus. Lub ceeb tsheej ntuj thib peb uas hais txog no yeej tsis muaj ib qho dag me me kiag li. Vim li ntawd Kuv thiaj hais tias Kuv yuav tsis rhuav tshem lub hnub, lub hli, cov hnub qub, thiab cov cev qaum ntuj, thiab Kuv yuav tsis tshem tawm lub ntuj thiab lub ntiaj teb. Kuv puas muaj peev xwm rhuav tshem Kuv qhov chaw nyob? Kuv puas muaj peev xwm tshem tawm lub Roob Xi-oo? Qhov no tsis txaus luag lod? Lub ceeb tsheej ntuj thib peb yog Kuv qhov chaw nyob; nws yog lub Roob Xi-oo, thiab qhov no muaj tseeb tiag (Vim li cas Kuv thiaj hais tias nws muaj tseeb tiag? Nws vim yog yam Kuv hais tam sim no tsis muaj peev xwm nkag siab tau rau tib neeg kiag li; lawv tsuas muaj peev xwm mloog xwb. Qhov ciaj ciam ntawm tib neeg txoj kev xav tsis muaj peev xwm koos nws tau, thiab yog li ntawd tam sim no Kuv yuav tsis hais ntxiv txog Xi-oo lawm, tsam tib neeg yuav saib nws zoo li ib qho cuav xwb.)

Tom qab Kuv rov qab mus rau Xi-oo lawm, cov nyob hauv ntiaj teb yuav qhuas Kuv mus ntxiv zoo nkaus li yav dhau los. Cov neeg ncaj ncees ua Vajtswv tes dej num yuav tos ua dej num rau Kuv, tiam sis lawv lub luag hauj lwm yuav tiav lawm. Qhov zoo tshaj uas lawv muaj peev xwm ua tau yog kev ua tib zoo xav txog cov xwm txheej thaum Kuv tseem nyob saum ntiaj teb. Txog thaum ntawd, Kuv yuav pib coj kev puas tsuaj los rau cov yuav ntsib kev puas tsuaj; tiam sis txhua tus ntseeg tias Kuv yog ib tug Vajtswv ncaj ncees. Kuv yeej yuav tsis rau txim rau cov neeg ncaj ncees ua Vajtswv tes dej num, tiam sis yuav cia lawv tau txais Kuv txoj hmoov hlub. Vim Kuv twb tau hais lawm tias Kuv yuav rau txim rau txhua tus uas ua phem, thiab cov ua tej kev zoo yuav tau txais kev lom zem ntawm cov khoom uas Kuv tau muab pub rau lawm, qhia tias Kuv yog Vajtswv Tus Kheej ntawm txoj kev zoo thiab kev ncaj ncees. Thaum Kuv rov qab mus rau Xi-oo, Kuv yuav pib tig mus rau txhua haiv neeg hauv lub qab ntuj; Kuv yuav coj kev cawm dim los rau cov neeg Yixayee thiab kev rau txim rau cov neeg Iyiv. Qhov no yog Kuv tes dej num rau theem tom ntej. Tom qab ntawd Kuv tes dej num yuav tsis zoo li qhov nws zoo li niaj hnub nim no lawm: Nws yuav tsis yog tes dej num hauv cev nqaij daim tawv lawm, tiam sis yuav nyob siab dua cev nqaij daim tawv lawm ntau—thiab raws li qhov Kuv tau hais lawm, nws yuav raug ua kom tiav; thiab raws li Kuv tau txib lawm, nws yuav nyob ntev. Yam twg los kuj xij uas rau hais tawm, tsuav yog nws hais tawm los ntawm Kuv lub qhov ncauj xwb, nws yuav raug ua kom tiav kiag tam sim ntawd nyob hauv qhov tseeb; qhov no yog lub tseem ntsiab lus ntawm Kuv cov lus uas tau hais tawm lawm thiab qhov kev ua tiav ntawd yuav yog nyob rau tib lub sij hawm, rau qhov Kuv cov lus yog nws tus kheej txoj kev muaj cai kiag ntag. Tam sim no Kuv tab tom hais txog qee yam dav dav xwb, raws li kev muab ib co lus piav me me rau cov tib neeg nyob hauv ntiaj teb, kom lawv thiaj tsis nkag siab. Thaum lub sij hawm ntawd los txog lawm, txhua yam yuav raug npaj los ntawm Kuv, thiab tsis tsim nyog muaj leej twg ua kom tiag, tsam lawv raug ntaus vau los ntawm Kuv txhais tes. Nyob hauv tib neeg cov kev xav, txhua yam uas Kuv hais tsis pom meej, txawm li cas los xij, tib neeg txoj kev xav mas nqaim heev, thiab tib neeg qhov kev xav tseem nyob deb heev ntawm qhov Kuv tau hais no zoo li ntiaj teb thiab ntuj ceeb tsheej. Yog li ntawd, tsis muaj leej twg muaj peev xwm nkag siab txog qhov no. Yam ua yuav tsum ua yog ua kom yoog raws yam Kuv hais; qhov no yog yam uas zam tsis tau kiag li. Kuv twb tau hais lawm tias: “Nyob rau lub sij hawm kawg, tus tsiaj nyaum yuav sawv los tsim txom Kuv cov tib neeg, thiab cov uas ntshai txoj kev tuag yuav raug tus tsiaj nyaum ntaus ib lub cim rau. Cov uas tau pom dua Kuv lawm yuav raug tua los ntawm tus tsiaj nyaum.” Tus “tsiaj nyaum” hauv cov lus no yeej yog kiag Ntxwgnyoog ntag, tus ntxias dag ntawm noob neej. Qhov no hais tau tias, thaum Kuv rov qab mus rau Xi-oo, ib pawg coob coob ntawm cov neeg ua Vajtswv tes dej num yuav thim; ntawd yog, lawv yuav raug tus tsiaj nyaum coj mus lawm. Cov tsiaj ciaj sia no yuav mus rau lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws mus txais Kuv txoj kev rau txim mus tag ib txhis. “Cov uas tau pom dua Kuv lawm” hais txog cov neeg ncaj ncees ua Vajtswv tes dej num ncaj ncees uas tau raug kov yeej los ntawm Kuv lawm. “Kev tau pom dua Kuv lawm” txog qhov lawv tau raug kov yeej los ntawm Kuv lawm. “Raug tua los ntawm tus tsiaj nyaum” hais txog Ntxwgnyoog, raug kov yeej los ntawm Kuv lawm, tsis kav sawv los tawm tsam Kuv. Muab ua lwm lo lus hais, Ntxwgnyoog yuav tsis kav ua ib qho dej num dab tsi rau cov neeg ua Vajtswv tes dej num, thiab vim li ntawd, cov tib neeg no cov ntsujplig yuav tau txais kev cawm dim; qhov no hais tau tias twb vim yog lawv rab peeb xwm muaj cuab kav ncaj ncees rau Kuv, thiab nws txhais tau tias cov neeg ncaj ncees ua Vajtswv tes dej num no muaj cuab kav tau txais Kuv txoj hmoov hlub thiab Kuv txoj koob hmoov. Yog li ntawd, Kuv hais tias lawv cov ntsujplig yuav tau txais kev cawm dim. (Qhov no tsis tau hais txog kev nce mus rau saum lub ceeb tsheej ntuj thib peb, uas tsuas yog ib qhov kev xam ntawm tib neeg xwb.) Tiam sis cov tub qhe phem yuav raug khi ib zaug ntxiv los ntawm Ntxwgnyoog thiab tom qab ntawd raug pov mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws. Qhov no yog Kuv txoj kev rau txim ntawm lawv; qhov no yog lawv qhov kev pauj kua zaub ntsuab, thiab nws yog tus nqi zog rau lawv tej kev txhaum.

Raws li qhov ceev ntawm Kuv tes dej num, Kuv lub sij hawm hauv ntiaj teb kuj maj mam tshuav tsawg zuj zus lawm. Hnub uas Kuv yuav rov qab mus rau Xi-oo tau los ze zuj zus lawm. Thaum Kuv tes dej num hauv ntiaj teb los txog rau qhov xaus, nws yuav yog lub sij hawm rau Kuv rov qab mus rau Xi-oo. Kuv yeej tsis xav ua neej nyob hauv ntiaj teb kiag li, tiam sis yog txhawm rau tus txiaj ntsig ntawm Kuv txoj kev cawm tib neeg, txhawm rau tus txiaj ntsig ntawm Kuv txoj kev npaj, Kuv tau nyiaj txhua yam kev txom nyem. Niaj hnub nim no, lub sij hawm twb los txog lawm. Kuv yuav rhais ruam kom nrawm, thiab yuav tsis muaj leej twg muaj cuab kav caum cuag Kuv. Txawm tib neeg yuav muaj peev xwm nkag siab txog nws los tsis muaj, Kuv yuav hais cov ntsiab lus kom txhua rau nej tias tib neeg tsis muaj peev xwm nkag siab tau tag nrho, tiam sis nej yuav tsum paub thaum tseem nyob hauv ntiaj teb. Yog li ntawd, Kuv hais tias Kuv yog Vajtswv Tus Kheej, tus nyob siab tshaj lub sij hawm thiab thaj chaw. Nws tsis yog vim rau Kuv lub hom phiaj ntawm kev txais cov tub hlob thiab vim li no thiaj li kov yeej Ntxwgnyoog lod, tsis yog li ntawd ntshe Kuv twb rov qab mus rau Xi-oo lawm; tsis yog li ntawd, ntshe Kuv yuav tsis muaj hnub tsim noob neej kiag li. Kuv ntxub lub ntiaj teb ntawm tib neeg, thiab Kuv ntxub cov tib neeg zoo tsis thooj Kuv, txog theem tias xav nrhuav tshem noob neej kom tag nrho kom sai li sai tau. Txawm li cas los xij, Kuv tes dej num muaj qib muaj duas thiab qauv, ib qho kev xav muaj kem thiab nyob nruab nrab, thiab nws tsis yog yam tsis muaj qab hau. Txhua yam Kuv ua yog ua kom kov yeej Ntxwgnyoog, thiab tshaj ntawd yog kom Kuv muaj cuab kav tau los nyob ua ke nrog Kuv cov tub hlob sai li sai tau. Qhov no yog Kuv lub hom phiaj.

Qhov Dhau Los: Tshooj 119

Ntxiv Mus: Zaj Lus Qhia

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No