Txoj Kev … (1)

Hauv lawv lub neej, yeej tsis muaj leej twg paub tias lawv yuav ntsib kev swb dab tsi li, los sis lawv yuav raug muab cob rau hom kev lim tib neeg kom dawb huv twg li. Ib txhia ces nws yog nyob hauv lawv tes hauj lwm, ib txhia ces nws yog nyob hauv lawv tej kev cia siab rau yav tom ntej, ib txhia ces nws yog nyob hauv tsev neeg uas lawv yug los rau, thiab ib txhia ces nws yog nyob hauv lawv txoj kev txij nkawm. Tab sis qhov sib txawv ntawm lawv thiab peb rau niaj hnub tam sim no ces peb, pawg neeg no, tab tom ntsib kev txom nyem los ntawm Vajtswv txoj lus. Ntawd yog, li yog cov neeg uas tiam Vajtswv, peb tau ntsib kev swb ntawm txoj kev ntseeg Nws, txoj kev uas txhua tus neeg ntseeg taug, thiab txoj kev uas peb txhua tus ob txhais ko taw taug. Nws suav txij qhov no mus rau yav tom ntej uas peb pib ntseeg Vajtswv raws kev raws cai, tsa daim ntaub ntawm tib neeg lub neej raws kev raws cai, thiab taug mus raws txoj kev yog ntawm lub neej txoj sia. Muab hais ua lwm lo lus, qhov no yog thaum peb taug mus raws txoj kev yog ntawm Vajtswv txoj kev ua neej nrog tib neeg, uas yog txoj kev uas ib tug tib neeg dog dig taug. Li yog ib tug neeg uas sawv rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tiam Nws—ib tug neeg uas hnav ib tug pov thawj lub tsho loj ntev hauv lub tuam tsev, thiab muaj Vajtswv lub meej mom, lub hwj chim thiab qhov muaj hwj chim tshaj—tshwj xeeb, Kuv tshaj tawm cov lus hauv qab no rau txhua tus tib neeg: Vajtswv lub ntsej muag uas ci ntsa iab yog Kuv lub yeeb koob, Nws txoj kev npaj cawm tib neeg yog Kuv qhov tseem ceeb. Kuv tsis nrhiav kom tau ib puas npaug ntawm lub ntiaj teb uas yuav los no, tab sis tsuas ua raws li Vajtswv txoj kev xav rau hauv lub ntiaj teb no xwb, kom Nws thiaj li txaus siab rau ib qho me me ntawm Nws lub yeeb koob rau hauv lub ntiaj teb vim Kuv tau siv zog me ntsis rau lub cev nqaij daim tawv. Qhov no tsuas yog Kuv txoj kev ntshaw xwb. Hauv Kuv txoj kev xav, qhov no tsuas yog Kuv txoj kev txhawb ntawm sab ntsujplig nkaus xwb. Kuv ntseeg tias tej no yuav tsum yog “cov lus kawg” ntawm ib tug neeg uas ua neej nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab tus uas muaj kev xav puv npo. Qhov no yog txoj kev uas Kuv niaj hnub taug. Kuv ntseeg tias Kuv txoj kev xam pom no yog Kuv cov lus kawg hauv lub cev nqaij daim tawv lawm, thiab Kuv cia siab tias cov neeg yuav tsis muaj tej kev xav phem los sis lwm cov kev xav txog Kuv. Txawm tias Kuv twb muab tag nrho Kuv tus kheej rau lawm los, Kuv yeej tseem tsis muaj peev xwm ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav rau saum ntuj ceeb tsheej. Kuv tu siab heev. Vim li cas qhov no thiaj yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm lub cev nqaij daim ntawv? Yog li ntawd, nws tsuas yog vim ntau yam uas Kuv tau ua yav dhau los lawm xwb, thiab qhov kev txeeb tau uas Vajtswv tau ua rau hauv Kuv lawm, es Kuv thiaj li tau txais ib txoj kev to taub tob dua qub ntawm lub ntsiab tseem ceeb txog tib neeg. Tsuas yog tom qab ntawd xwb Kuv thiaj li tau teeb tus qauv uas yog lub hauv paus rau Kuv Tus Kheej: tsuas nrhiav ua kom haum Vajtswv txoj kev xav nkaus xwb, muab tag nrho Kuv rau nws, thiab tsis pub muaj dab li los tsub Kuv txoj kev txawj xav. Kuv tsis quav ntsej txog yam uas lwm tus neeg tiam Vajtswv cheem tsum rau lawv tus kheej. Muab hais kom luv luv tias, Kuv tau tso Kuv lub siab rau txoj kev ua kom haum Nws txoj kev xav lawm. Qhov no yog Kuv txoj kev lees raws li qhov yog ib tug ntawm Nws tej kev tsim cov neeg uas tiam rau ntawm Nws xub ntiag—ib tug neeg uas Vajtswv tau cawm dim thiab tau hlub, thiab ib tug neeg uas tau kev txom nyem los ntawm Nws tej kev rhuav tshem. Qhov no yog txoj kev lees ntawm ib tug neeg uas Vajtswv tau saib xyuas, tau tiv thaiv, tau hlub, thiab tau siv ntau heev lawm. Txij no mus, Kuv tseem yuav taug txoj kev no mus txuas ntxiv kom txog ntua thaum Kuv tau ua tiav hlo tes dej num tseem ceeb uas Vajtswv tau muab tso rau Kuv lawm. Tab sis hauv Kuv txoj kev xav, txoj kev taug twb yuav kawg lawm, vim rau qhov twb ua tiav hlo Nws tes hauj lwm lawm, thiab los txog rau niaj hnub tam sim no, neeg twb ua tiav txhua yam uas lawv muaj peev xwm ua tau lawm.

Suav Teb Av Loj txoj kev to taub qhov tseeb txog qhov kev yoog raws no tau maj mam tshwm sim ntau zuj zus tuaj txog cov pawg ntseeg hauv zej zog vim tus Vajntsujplig tes hauj lwm lawm. Vajtswv tau ua hauj lwm yam tsis tu ncua rau hauv cov pawg ntseeg no, vim cov pawg ntseeg uas tsim tsa thaum lub sij hawm no tau dhau los ua qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv hauv vaj ntxwv tsev neeg uas tau poob mus lawm. Vajtswv, yam tsis tas hais dab tsi li, mas yeej zoo siab heev los mus teeb tsa cov pawg ntseeg hauv zej zog rau hauv ib tsev neeg zoo li no—Nws txoj kev yog ib txoj kev zoo siab uas yuav luag piav qhia tsis tau. Tom qab kev teeb tsa cov pawg ntseeg hauv zej zog rau hauv Suav Teb av loj thiab nthuav tawm tej xov xwm zoo mus rau tej kwv tij thiab tej nkauj muam nyob rau lwm pawg ntseeg thoob plaws hauv lub ntiaj teb lawm, Vajtswv zoo siab heev—qhov no yog thawj kauj ruam ntawm tes hauj lwm uas Nws npaj siab ua rau hauv Suav Teb av loj. Hais tau hais tias qhov no yog kev nqis tes ua thawj thawj zaug. Thiab yog Nws rab peev xwm los pib ua thawj kauj ruam ntawm Nws tes hauj lwm rau hauv ib thaj chaw ruaj khov ntawm cov dab phem zoo li no—ib thaj chaw ruaj khov uas muaj peev xwm tiv taus kev tawm tsam los ntawm tib neeg los sis tej yam—tsis yog Vajtswv lub hwj chim loj los? Nws pom meej tias vim txoj kev rov kho kom tau tes hauj lwm no, tej kwv tij thiab tej nkauj muam uas suav tsis txheeb thiaj li raug tsim txom, raug tua tuag los ntawm cov dab phem ntawd rab riam tsuav. Nws ua rau Kuv mob siab thiab chim siab thaum hais txog qhov no, tab sis qhov ntau, ces cov hnub ntawm txoj kev txom nyem twb dhau los lawm. Vim li ntawd niaj hnub tam sim no Kuv thiaj li muaj peev xwm ua tau hauj lwm rau Vajtswv, thiab qhov ntawd ua rau Kuv muaj peev xwm mus txog qhov Kuv nyob tam sim no, ua tsaug tag nrho rau Vajtswv lub hwj chim uas loj kawg nkaus. Kuv zoo siab heev rau cov neeg uas Vajtswv tau xaiv los rau txoj kev raug tsim txom; lawv muaj peev xwm ua tau haum Vajtswv txoj kev xav thiab muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv. Yeej hais tau ncaj ncees hlo tias, yog tsis yog ua rau Vajtswv txoj hmoov hlub thiab txoj kev hlub tshua, ces Kuv twb ntog rau hauv pas av nkos los ntev lawm. Ua tsaug rau Vajtswv! Kuv xav muab tag nrho lub yeeb koob rau Vajtswv es kom Nws thiaj li tau so. Ib txhia tib neeg nug Kuv tias: “Vim Koj qib dej num, Koj tsis tsim nyog tuag. Vim li cas es Koj thiaj li zoo siab thaum Vajtswv hais txog txoj kev tuag?” Tsis hais tias teb ncaj qha hos, Kuv tsuas luag me ntsis xwb thiab hais tias, “Nov yog txoj kev uas Kuv yuav tsum tau taug, uas Kuv yuav tsum tau raws tiag tiag.” Kuv nqe lus teb ua rau neeg feeb tsis meej. Lawv ntsia Kuv cas yuav txawv ua luaj li xwb, tsis tshua ntseeg Kuv. Txawm li cas los xij, Kuv ntseeg tias vim qhov no yog txoj kev uas Kuv tau xaiv lawm thiab nws kuj yog txoj kev txiav txim siab uas Kuv tau npaj rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm, ces txawm yuav muaj kev nyuaj siab loj npaum li cas los xij, Kuv yuav tsum rau siab ntso ua txuas mus ntxiv xwb. Kuv xav tias qhov no yog qhov kev cog lus uas cov neeg tiam Vajtswv yuav tsum tau tuav rawv cia—thiab lawv yuav tsum tsis txhob thim lawv lo lus ib qho kiag li. Qhov no kuj yog ib txoj kev cai thiab, ib txoj kev cai tswj uas raug tsim los ntev heev lawm rau hauv Tiam Muaj Kev Cai, uas ib tug neeg ntseeg Vajtswv yuav tsum to taub. Hauv Kuv txoj kev ntsib kev pom, txawm tias Kuv qhov kev paub txog Vajtswv tsis zoo los xij, thiab yam Kuv ib txwm tau pom tau ntsib tsuas yog tej yam me me uas tsis tsim nyog Kuv yuav muab hais los xij—Kuv tsis muaj kev ntse los tham txog tej yam zoo li ntawd—Vajtswv cov lus yuav tsum raug tshwj tseg thiab tsis tuaj yeem pub kom raug tawm tsam. Hauv txhua txoj kev ncaj ncees, Kuv tus kheej tej kev ntsib kev pom uas muaj qab hau ntawd yeej tseem tsawg heev, tab sis vim Vajtswv ua tim khawv rau Kuv thiab neeg yeej muaj txoj kev ntseeg uas tsis muaj kev to taub tseeb rau tus neeg uas zoo li Kuv, Kuv ua tau dab tsi? Tiam sis Kuv tseem cia siab tias neeg yuav kho lawv tej kev xam pom rau txoj kev hlub Vajtswv. Tus neeg uas Kuv suav tias tsis muaj dab tsi hlo li; vim rau qhov Kuv los yeej caum raws txoj kev ntseeg Vajtswv ib yam nkaus thiab, thiab txoj kev uas Kuv taug ntawd kuj yog txoj kev ntseeg Vajtswv thiab. Tej zaum ib tug neeg yuav yog neeg zoo, tab sis yuav tsum tsis txhob yog ib yam khoom ntawm kev pe hawm—lawv tsuas ua tau li ib tug qauv zoo uas yuav tau xyaum raws xwb. Kuv tsis txhawj txog qhov lwm tus neeg ua, tab sis Kuv tshaj tawm rau neeg tias Kuv kuj muab lub yeeb koob rau Vajtswv thiab; Kuv tsis muab lub yeeb koob ntawm tus Ntsujplig rau lub cev nqaij daim tawv. Kuv vam tias txhua tus muaj peev xwm to taub Kuv tej kev xav rau qhov no. Qhov no tsis yog Kuv zam tsis lees ris Kuv tes dej num, nws tsuas yog hais txog tag nrho zaj keeb kwm xwb. Qhov no yeej pom meej tseeb lawm, yog li txhob tham txog nws ntxiv lawm.

Hnub no, Kuv raug qhuab qhia rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv lub ntiaj teb yog kev cawm tib neeg. Nws yeej tsis muaj ib yam dab tsi tsuas tsis huv rau li. Ib txhia tib neeg yuav xav mus lwm yam, tab sis Kuv yeej xav tias tus Vajntsujplig tsuas ua ib theem ntawm tes hauj lwm nkaus xwb—kev cawm tib neeg—thiab tsis muaj lwm tes hauj lwm lawm. Qhov no yuav tsum pom meej lawm. Tsuas yog tam sim no xwb thiaj li pom tus Vajntsujplig tes hauj lwm meej nyob rau Suav Teb av loj. Thiab vim li cas Vajtswv thiaj li xav qhib tag nrho txhua txoj kev thiab ua hauj lwm rau hauv ib thaj chaw zoo li no, uas tseem muaj tej dab phem tawm los tsim kev puas tsuaj? Qhov no pom tau tias qhov tseem ceeb tshaj plaws ces, Vajtswv tab tom ua txoj kev cawm tib neeg. Yog yuav muab hais kom yog kiag, ces qhov tseem ceeb yog kev lim tib neeg kom dawb huv. Yexus lub npe twb raug hu txij thaum pib los lawm. (Tej zaum ib txhia tseem tsis tau ntsib tau pom qhov ntawd, tab sis Kuv hais tias qhov no yog ib kauj ruam ntawm tus Vajntsujplig tes hauj lwm.) Qhov no yog ua kom tawm ntawm tus Yexus ntawm Tiam Hmoov Hlub mus, es kom ib co tib neeg thiaj li raug xaiv tseg ua ntej, thiab tom qab ntawd ces txoj kev xaiv no yeej yuav nqaim lawm. Tom qab ntawd, tus Tim Khawv Lis thiaj li raug hu rau hauv Suav Teb av loj, uas yog tus Vajntsujplig ntu ob ntawm tes hauj lwm txhim kho kom rov qab zoo rau hauv Suav Teb av loj. Qhov no yog thawj kauj ruam ntawm tes hauj lwm hauv qhov uas tus Vajntsujplig tau pib xaiv cov neeg, uas yog xaiv thawj cov neeg thiab tos cov neeg yug yaj los saib xyuas lawv; lub npe ntawm “Tus Tim Khawv Lis” yog siv los ua tes dej num ntawd. Vajtswv tus kheej tau ua Nws tes hauj lwm rau txoj kev ua tim khawv ntawm lub npe “lub Hwj Chim Loj” thiab ua ntej ntawd, nws yog nyob rau hauv theem uas tab tom npaj xwb. Yog li ntawd nws yeej tsis ua li cas txawm tias qhov ntawd yog los sis tsis yog, thiab qhov no tsis yog qhov tseem ceeb nyob rau hauv Vajtswv txoj kev npaj. Tom qab txoj kev ua tim khawv ntawm lub npe “lub Hwj Chim Loj” lawm, Vajtswv tau pib ua Nws tus kheej tes hauj lwm raws kev raws cai thiab tom qab ntawd, ces Nws tej kev ua raws li Vajtswv hauv lub cev nqaij daim tawv thiaj li mam pib raws kev raws cai. Los ntawm lub npe “tus Tswv Uas Muaj Hwj Chim Loj,” Nws tau tswj kav tag nrho cov neeg uas tau ntxeev siab thiab tsis mloog lus. Lawv tau pib ua zoo ib yam li tib neeg, nws zoo ib yam li thaum neeg pib zoo li cov neeg laus thaum muaj nees nkaum peb los sis nees nkaum plaub xyoos; qhov ntawd yog, neeg tau pib muaj lub neej ntawm ib tug tib neeg dog dig. Los ntawm qhov kev sim siab ntawm cov neeg ua dej num, Vajtswv tes hauj lwm cia li hloov pauv mus theem ntawm kev ua tes hauj lwm uas muaj hwj chim qaum ntuj. Nws hais tau tias tsuas yog kauj ruam ua tes hauj lwm no xwb thiaj li yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm Nws tes hauj lwm thiab qhov ntawd yog kauj ruam xub thawj hauv Nws tes hauj lwm. Neeg paub lawv tus kheej thiab ntxub lawv tus kheej. Lawv tau mus txog theem uas lawv muaj peev xwm tsawm foom lawv tus kheej lawm, lawv zoo siab muab lawv tus kheej txoj sia tso tseg, thiab lawv muaj txoj kev paub tsis meej txog Vajtswv txoj kev ntxim hlub, kiag thaum lawv paub lub hauv paus ntsiab lus tseeb ntawm kev muaj tib neeg lawm—ces thiaj li ua tiav haum Vajtswv txoj kev xav. Vajtswv tes hauj lwm hauv Suav Teb av loj tab tom yuav xaus lawm. Vajtswv twb tau ua Nws tej kev npaj rau hauv daim av qias vuab tsuab no los tau ntau lub xyoo lawm, tiam sis ua ntej dhau los ntawd neeg yeej ua tsis tau los txog rau theem uas lawv ua tau tam sim no li, uas txhais tau tias Vajtswv nyuam qhuav pib Nws tes hauj lwm raws kev raws cai rau hnub no xwb. Tsis tas yuav npaj rau qhov no kom ntxaws los sis kom meej ntxiv lawm. Nws yeej yog tag nrho los mus hais tau lawm tias tes hauj lwm no raug ua tiav ncaj nraim los ntawm Vajtswv lub hwj chim qaum ntuj, tab sis nws raug ua los ntawm tib neeg. Tsis muaj leej twg yuav tsis kam tsis lees qhov no li. Nws yeej yog vim Vajtswv lub hwj chim loj kawg nkaus rau hauv lub ntiaj teb es Nws tes hauj lwm thiaj li tuaj yeem mus txog rau theem uas tam sim no muaj rau hauv cov neeg ntawm daim av uas tsis muaj kev cai. Qhov tawg paj txi txiv ntawm tes hauj lwm no tuaj yeem coj mus ua kom cov neeg ntseeg rau qhov chaw twg los tau. Tsis muaj leej twg yuav tawv los mus txiav txim rau qhov no thiab tsis kam lees qhov no yooj yim.

Qhov Dhau Los: Zaj Lus Qhia

Ntxiv Mus: Txoj Kev … (2)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No