Koj Yuav Tsum Paub Tias Tus Vajtswv Uas Muaj Tiag Ces Yog Vajtswv Tus Kheej Ntag

Koj yuav tsum paub dab tsi txog tus Vajtswv uas muaj qab hau? Tus Ntsujplig, tus Tib Neeg, thiab Txoj Lus ua ke ces yog Vajtswv Tus Kheej uas muaj tiag, thiab qhov no yog lub tseem ntsiab ntawm Vajtswv Tus Kheej uas muaj tiag. Yog tias koj tsuas paub tus Tib Neeg xwb—yog tias koj tsuas paub Nws tej cwj pwm thiab tus yam ntxwv xwb—tab sis tsis paub tus Ntsujplig tes dej num, los sis tus Ntsujplig ua dab tsi hauv cev nqaij daim tawv, thiab yog tias koj tsuas quav ntsej rau tus Ntsujplig, thiab Txoj Lus, thiab tsuas thov rau ntawm tus Ntsujplig xub ntiag xwb, tab sis tsis paub tes dej num ntawm Vajtswv tus Ntsujplig hauv tus Vajtswv uas muaj tiag ces qhov no qhia meej tias koj tsis paub tus Vajtswv uas muaj tiag. Kev paub txog tus Vajtswv uas muaj tiag yog muaj xws li paub nrog rau paub txog thiab ua raws li Nws tej lus, thiab paub tej cai thiab tej hauv paus ntsiab lus ntawm tus Vajntsujplig tes dej num thiab seb Vajtswv tus Ntsujplig ua hauj lwm li cas hauv cev nqaij daim tawv. Nws kuj muaj xws li paub tias txhua qhov Vajtswv ua hauv cev nqaij daim tawv yog tswj los ntawm tus Ntsujplig, thiab tias tej lus uas Nws hais yog kev hais qhia kom pom kiag ntawm tus Ntsujplig. Yog li, qhov los paub tus Vajtswv uas muaj tiag, nws tseem ceeb los paub seb Vajtswv ua hauj lwm li cas rau hauv noob neej thiab hauv lub hwj huam saum ntuj; qhov no, rov hais dua, txhawj txog kev hais qhia kom pom ntawm tus Ntsujplig, uas yog qhov txhua tus tib neeg koom nrog.

Dab tsi yog tej yam ntxwv ntawm kev hais qhia kom pom ntawm tus Ntsujplig? Tej thaum Vajtswv ua hauj lwm hauv noob neej, thiab tej thaum hauv lub hwj huam saum ntuj—tab sis hauv ob yam no tus Ntsujplig puas leej yog tus tswj. Txawm tus ntsujplig nyob hauv tib neeg yog dab tsi kuj xij, nws yog lawv kev hais qhia kom pom sab nraud. Tus Ntsujplig yeej ua hauj lwm li ib txwm ua, tab sis muaj ob qho rau Nws kev taw qhia los ntawm tus Ntsujplig: Qhov ib yog Nws tes dej num hauv noob neej, thiab lwm qhov yog Nws tej dej num hauv lub hwj huam saum ntuj. Koj yuav tsum paub qhov no kom meej. Tus Ntsujplig tes dej num mas txawv mus raws li tej xwm txheej: Thaum cheem tsum Nws tes dej num tib neeg, tus Ntsujplig coj tes dej num tib neeg no, thiab thaum cheem tsum Nws tes dej num saum ntuj, lub hwj huam saum ntuj tshwm los coj ua kiag. Vim tias Vajtswv ua hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv thiab tshwm rau hauv cev nqaij daim tawv, Nws ua hauj lwm hauv noob neej thiab hauv lub hwj huam saum ntuj. Nws tes dej num hauv noob neej yog taw qhia los ntawm tus Ntsujplig thiab ua tiav kom txaus rau tej uas tib neeg cheem tsum ntawm cev nqaij daim tawv, los coj lawv txoj kev koom tes nrog Nws, los tso cai rau lawv los saib rau qhov muaj tseeb thiab qhov ib txwm muaj ntawm Vajtswv, thiab los tso cai rau lawv kom pom tias Vajtswv tus Ntsujplig tau los rau hauv cev nqaij daim tawv thiab nyob nrog tib neeg, nyob ua ke nrog tib neeg, thiab koom nrog tib neeg. Nws tes dej num hauv lub hwj huam saum ntuj yog ua tiav los pab rau tib neeg lub neej thiab los coj tib neeg hauv txhua yam mus rau sab zoo, hloov tib neeg tej moj yam thiab tso cai rau lawv saib rau tus Ntsujplig qhov tshwm los hauv cev nqaij daim tawv. Nyob hauv lub ntsiab, qhov kev loj hlob hauv tib neeg lub neej yog ua tiav ncaj nraim los ntawm Vajtswv tes dej num thiab tej lus hauv lub hwj huam saum ntuj. Tsuas yog tias tib neeg txais yuav Vajtswv tes dej num hauv lub hwj huam saum ntuj xwb lawv thiaj tuaj yeem hloov tau lawv tus moj yam, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj tuaj yeem tsau npo hauv lawv tus ntsujplig; tsuas yog tias, ntxiv rau qhov no, muaj tes dej num hauv noob neej—Vajtswv txoj kev saib xyuas, kev txhawb, thiab kev npaj hauv noob neej—cov txiaj ntsim ntawm Vajtswv tes dej num thiaj muaj tiav puv ntoob. Vajtswv Tus Kheej uas muaj tiag yog tus hais txog ntawm tes dej num niaj hnub no hauv noob neej thiab hauv lub hwj huam saum ntuj. Los ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau qhov kev tshwm sim, Nws tes dej num tib neeg thiab lub neej thiab Nws tej dej num uas muaj hwj huam thiaj muaj tiav log. Muab Nws lub cev tib neeg thiab saum ntuj los ua ke li ib lub, thiab tes dej num ntawm ob qhov no yog ua tiav los ntawm tej lus; txawm yog hauv noob neej los sis lub hwj huam saum ntuj kuj xij, Nws hais lus tawm. Thaum Vajtswv ua hauj lwm hauv noob neej, Nws hais noob neej yam lus, xwv kom tib neeg thiaj koom thiab to taub. Nws tej lus mas hais ncaj nraim thiab yooj yim to taub, xwv kom lawv thiaj muab faib tau rau txhua tus tib neeg, tsis hais txawm tib neeg yuav muaj kev txawj ntse los tsis muaj kev txawj ntse li, lawv txhua tus yeej tuaj yeem txais tau Vajtswv tej lus. Vajtswv tes dej num hauv lub hwj huam saum ntuj kuj yog ua los ntawm tej lus thiab, tab sis nws puv npo kev pab cuam, muaj txoj sia puv npo, nws tsis tsuas nrog tib neeg tej tswv yim, nws tsis muaj feem rau tib neeg tej kev xav, thiab nws tsis muaj tib neeg tej kev txwv, nws nyob sab nraum tus ciam ntawm noob neej lawm; nws ua hauj lwm nyob hauv cev nqaij daim ntawv, tab sis nws yog txoj kev nthuav tawm ncaj nraim los ntawm tus Ntsujplig los. Yog tias tib neeg tsuas txais yuav Vajtswv tes dej num hauv noob neej xwb, ces lawv yuav txwv lawv tus kheej rau ib lub ntsiab twg xwb, thiab yog li ces yuav cheem tsum kev kho, kev yim, thiab kev qhuab ntuas kom thiaj muaj kev hloov nyob hauv lawv me ntsis. Yog tsis muaj tes dej num los sis tus Vajntsujplig, txawm tias, lawv yuav tuav rawv rau lawv tej qub kab ke; nws tsuas yog los ntawm tes dej num ntawm lub hwj huam saum ntuj no xwb uas tej niag kab mob thiab tej teeb meem no thiaj yuav kho tau, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb tib neeg thiaj yuav raug kho tau kom zoo tiav log. Dua li ntawm kev kho thiab kev yim lawm, yam uas cheem tsum yog yam zoo, siv tej lus los kho tag nrho tej teeb meem, siv tej lus los qhia tib neeg txhua tus yam ntxwv, siv tej lus los coj lawv lub neej, lawv txhua lo lus hais, lawv txhua txoj kev ua, los muab lawv tej kev xav tau thiab kev muaj siab nthuav tawm. Qhov no yog tes dej num tiag ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau. Yog li, hauv koj tus cwj pwm rau tus Vajtswv uas muaj qab hau, koj yuav tsum zwm rau ntawm Nws kev ua noob neej ib zaug, paub thiab lees paub Nws, thiab koj yuav tsum txais yuav thiab mloog Nws tes dej num thiab tej lus saum ntuj ntxiv mus. Vajtswv qhov kev tshwm sim hauv cev nqaij daim tawv txhais tias tag nrho ntawm tes dej num thiab tej lus ntawm Vajtswv tus Ntsujplig yog ua tiav los ntawm Nws kev ua noob neej thiab los ntawm Nws yug los ua neeg hauv cev nqaij daim ntawv. Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv tus Ntsujplig muaj ib zaug coj Nws tes dej num tib neeg thiab ua tes dej num ntawm lub hwj huam saum ntuj hauv cev nqaij daim tawv, thiab nyob hauv tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas koj pom tau Vajtswv tes hauj lwm hauv noob neej thiab tes hauj lwm muaj hwj chim qaum ntuj tag nrho. Qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm tus Vajtswv uas muaj tiag kev tshwm sim rau hauv cev nqaij daim tawv. Yog tias koj pom tau qhov no meej, koj yuav muaj peev xwm txuas tau txhua yam uas sib txawv ntawm Vajtswv; koj yuav tso tseg tsis muab yam tsis tseem ceeb lo rau ntawm Nws tes dej num hauv lub hwj huam saum ntuj, thiab koj yuav tso tseg qhov saib Nws tes dej num hauv noob neej nrog txoj kev tsis muaj kev hwm, thiab koj yuav tsis mus kom deb tshaj no, los sis nrhiav kev lug. Txhua yam, lub ntsiab ntawm tus Vajtswv uas muaj tiag ces yog tes dej num ntawm Nws lub cev noob neej thiab ntawm Nws lub cev hwj huam saum ntuj, li uas coj los ntawm tus Ntsujplig, yog raug qhia tawm los ntawm Nws cev nqaij daim tawv, xwv kom tib neeg thiaj pom tau tias Nws mas pom meej heev thiab zoo li lub neej txoj sia, tiag thiab tseeb.

Tes dej num ntawm Vajtswv tus Ntsujplig hauv noob neej muaj ntau ntu uas hloov mus los. Los ntawm qhov uas ua kom noob neej zoo tshaj plaws, Nws qhib Nws lub cev tib neeg los txais tus Ntsujplig txoj kev taw qhia, tom qab uas Nws lub cev noob neej muaj peev xwm pub thiab saib xyuas pawg ntseeg lawm. Qhov no yog ib qho nthuav tawm Vajtswv tes dej num li ib txwm. Yog li, yog tias koj pom tau tej hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv tes dej num hauv noob neej meej, ces koj yuav tsis zais tej kev xav phem txog Vajtswv tes dej num hauv noob neej. Tsis hais txog lwm yam li, Vajtswv tus Ntsujplig yeej ua txhaum tsis tau. Nws yeej yog tas li thiab tsis yuam kev li; Nws tsis ua ib yam dab tsi uas tsis yog li. Tes dej num saum ntuj yog qhov taw kev hais qhia txog Vajtswv lub siab nyiam, tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm noob neej. Nws tsis ntsib qhov ua kom zoo tshaj plaws, tab sis los ncaj nraim ntawm tus Ntsujplig los. Txawm li cas los xij, qhov tseeb uas Nws ua tau hauj lwm hauv lub hwj huam saum ntuj yog vim Nws lub cev noob neej; nws tsis yog nyob rau qhov uas piav tsis tau li, thiab nws zoo li ua tau tiav los ntawm ib tug tib neeg dog dig. Vajtswv los saum ntuj ceeb tsheej los rau ntiaj teb tseem ceeb yog los qhia Vajtswv tej lus los ntawm cev nqaij daim tawv, los ua kom tes dej num ntawm Vajtswv tus Ntsujplig tiav los ntawm lub ntsiab ntawm cev nqaij daim tawv.

Niaj hnub no, tib neeg txoj kev paub tus Vajtswv uas muaj tiag tsuas nyob rau ib sab xwb, thiab lawv txoj kev to taub los ntawm qhov tseem ceeb ntawm qhov yug los ua neeg tseem me hwv lawm. Nrog rau Vajtswv cev nqaij daim tawv, tib neeg pom los ntawm Nws tes dej num thiab tej lus uas Vajtswv tus Ntsujplig muaj ntau kawg li, tias Nws nplua nuj kawg nkaus li. Tab sis txawm li cas los xij, Vajtswv tej lus tim khawv thaum kawg los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig los: Vajtswv ua dab tsi hauv cev nqaij daim tawv, Nws ua hauj lwm los ntawm tej hauv paus ntsiab lus twg, Nws ua dab tsi hauv noob neej, thiab Nws ua dab tsi hauv lub hwj huam saum ntuj. Tib neeg yuav tsum paub qhov no. Niaj hnub no, koj muaj peev xwm pe hawm tus tib neeg no, hos hauv qhov tseem ceeb koj pe hawm tus Ntsujplig, thiab qhov ntawd yog qhov tsawg kawg uas tib neeg yuav tsum ua kom tau hauv qhov lawv paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg: paub qhov tseem ceeb ntawm tus Ntsujplig los ntawm cev nqaij daim tawv, paub tus Ntsujplig tes dej num saum ntuj hauv cev nqaij daim tawv thiab tes dej num tib neeg hauv cev nqaij daim tawv, txais yuav tag nrho tus Ntsujplig tej lus thiab tej lus hais tawm hauv cev nqaij daim tawv, thiab saib seb Vajtswv tus Ntsujplig coj cev nqaij daim ntawv thiab qhia Nws lub hwj chim hauv cev nqaij daim tawv li cas. Qhov no hais tau tias tib neeg los paub tus Ntsujplig saum ntuj ceeb tsheej los ntawm cev nqaij daim tawv; qhov kev qhia tshwm ntawm Vajtswv Tus Kheej uas muaj tiag hauv tib neeg tau ntiab tus Vajtswv uas pom tsis meej tawm hauv tib neeg tej kev xav lawm. Tib neeg kev pe hawm ntawm Vajtswv Tus Kheej uas muaj tiag tau nce lawv txoj kev mloog lus rau Vajtswv, thiab, los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig tes dej num saum ntuj hauv cev nqaij daim tawv thiab Nws tes dej num tib neeg hauv cev nqaij daim tawv, tib neeg tau txais kev qhia tshwm thiab raug saib xyuas, thiab tej kev hloov muaj tiav rau hauv tib neeg lub neej tus moj yam. Qhov no yog lub tseem ntsiab ntawm tus Ntsujplig los txog rau hauv cev nqaij daim tawv, lub hom phiaj tseem ceeb ntawm qhov uas tej zaum tib neeg yuav koom nrog Vajtswv, vam khom Vajtswv, thiab los txog rau qhov paub Vajtswv.

Hauv lub ntsiab, tus yam ntxwv twg uas tib neeg yuav tsum muaj rau tus Vajtswv uas muaj qab hau? Koj paub dab tsi txog ntawm qhov yug los ua neeg, ntawm Txoj Lus kev tshwm sim hauv cev nqaij daim tawv, ntawm Vajtswv qhov kev tshwm sim hauv cev nqaij daim tawv, ntawm tej num ntawm tus Vajtswv uas muaj tiag? Tej ntsiab lus tseem ceeb ntawm qhov kev sib tham hnub no yog dab tsi? Qhov yug los ua neeg, Txoj Lus los txog hauv cev nqaij daim tawv, thiab Vajtswv qhov kev tshwm sim hauv cev nqaij daim tawv yog txhua yam teeb meem uas yuav tsum tau to taub. Nej yuav tsum maj mam los to taub tej teeb meem no thiab muaj kev paub meej ntawm tej no rau hauv nej lub neej, los ntawm nej lub siab thiab los ntawm tiam. Tus txheej txheem uas tib neeg paub Vajtswv tej lus yeej yog tib yam li tus txheej txheem uas lawv paub qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tej lus hauv cev nqaij daim ntawv. Tib neeg yim paub Vajtswv tej lus ntau, lawv yim paub Vajtswv tus Ntsujplig ntau; los ntawm qhov paub Vajtswv tej lus, tib neeg paub tej hauv paus ntsiab lus ntawm tus Ntsujplig tes dej num thiab los paub Vajtswv Tus Kheej uas muaj tiag. Qhov tseeb, thaum Vajtswv ua kom tib neeg zoo tshaj plaws thiab muab tau lawv, Nws qhia lawv paub tej num ntawm tus Vajtswv uas muaj tiag; Nws siv tes dej num ntawm tus Vajtswv uas muaj tiag los qhia tib neeg txog qhov tseem ceeb ntawm qhov yug los ua neeg, los qhia lawv tias Vajtswv tus Ntsujplig tau tshwm rau tib neeg lawm. Thaum tib neeg raug muab tau thiab raug ua zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv lawm, qhov kev nthuav tawm ntawm tus Vajtswv uas muaj tiag twb kov yeej lawv lawm; tej lus ntawm tus Vajtswv uas muaj tiag tau hloov lawv thiab muab Nws tus kheej txoj sia rau lawv, ua rau lawv puv npo nrog yam uas Nws yog (txawm nws yog yam uas Nws yog hauv Nws lub cev noob neej los sis yam uas Nws yog hauv Nws lub cev saum ntuj), ua rau lawv muaj lub ntsiab tseeb ntawm Nws tej lus puv npo, thiab ua rau tib neeg ua lub neej raws Nws tej lus. Thaum Vajtswv muab tau tib neeg, Nws muab tau los ntawm qhov siv tej lus thiab tej lus hais tawm ntawm tus Vajtswv uas muaj tiag li ib txoj kev kho tib neeg tej teeb meem thiab los txiav txim thiab nthuav tawm lawv tus moj yam uas tig tawm tsam, ua rau lawv muab tau yam lawv cheem tsum thiab qhia lawv tias Vajtswv tau los rau hauv tib neeg lawm. Qhov tseem ceeb tshaj txhua yam, tes dej num ua tiav los ntawm tus Vajtswv uas muaj tiag yog ntawm qhov cawm txhua tus tib neeg tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, coj lawv khiav tawm ntawm daim av vaub tsuab, thiab ntiab lawv tus moj yam uas lwj liam tawm. Qhov uas tseem ceeb tshaj plaws ntawm qhov muab tau los ntawm tus Vajtswv uas muaj tiag yog qhov muaj peev xwm ua lub neej li noob neej ib txwm ua nrog tus Vajtswv uas muaj tiag li ib tug qauv uas ntxim hwm thiab ib tug qauv zoo, muaj peev xwm los xyaum coj raws li tej lus thiab tej uas cheem tsum ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau yam tsis muaj ib qho kev thim rov qab los sis ncaim mus me me li, xyaum coj rau tej uas Nws hais, thiab muaj peev xwm los ua tej uas Nws txib kom tiav. Nyob hauv txoj kev no, koj yeej yuav raug muab tau los ntawm Vajtswv. Thaum koj raug muab tau los ntawm Vajtswv lawm, koj tsuas tsis yog tau tes dej num ntawm tus Vajntsujplig xwb; tseem ceeb heev, koj muaj peev xwm ua lub neej raws li tej uas cheem tsum kom ua los ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau. Qhov lam muaj tes dej num ntawm tus Vajntsujplig xwb tsis txhais tias koj muaj sia. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog seb koj puas muaj peev xwm los coj raws li tus Vajtswv uas muaj tiag tej kev cheem tsum ntawm koj, uas muaj feem xyuam rau qhov seb koj puas muaj peev xwm raug muab tau los ntawm Vajtswv. Tej no yog lub ntsiab loj tshaj plaws ntawm tus Vajtswv uas muaj tiag tes dej num hauv cev nqaij daim tawv. Qhov no hais tau tias Vajtswv muab tau ib pab tib neeg los ntawm qhov tshwm rau hauv cev nqaij daim tawv tiag tiag thiab tseeb thiab meej meej thiab zoo li lub neej, pom tau los ntawm tib neeg, uas yog ua tes dej num ntawm tus Ntsujplig hauv cev nqaij daim tawv, thiab los ntawm qhov ua ib tug qauv zoo rau tib neeg xyaum nyob hauv lub cev nqaij daim tawv. Vajtswv qhov los rau hauv cev nqaij daim tawv yog txhais tiag tiag tias los qhib kom tib neeg pom tej num tseeb ntawm Vajtswv, los muab lub cev nqaij rau tus Ntsujplig uas tsis muaj lub cev nqaij, thiab los tso cai rau tib neeg pom kiag thiab kov kiag Nws. Nyob rau txoj kev no, cov uas raug ua tiav log los ntawm Nws yuav ua lub neej raws Nws, yuav raug muab tau los ntawm Nws, thiab yuav nyob rawv hauv Nws lub siab. Yog tias Vajtswv tsuas hais lus nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb thiab tsis tau los rau hauv ntiaj teb, ces tib neeg yeej yuav tsis muaj peev xwm paub Vajtswv; lawv tsuas yuav muaj peev xwm qhia Vajtswv tej num uas yog siv tej tswv yim qhuav qhuav xwb thiab yeej yuav tsis muaj Vajtswv tej lus li qhov tseeb. Vajtswv tau los rau hauv lub ntiaj teb uas tseem ceeb yog los ua li ib tug qauv uas ntxim hwm thiab ib tug qauv zoo rau cov uas Nws yuav muab tau; tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj tuaj yeem paub tau Vajtswv, kov tau Vajtswv, thiab pom tau Nws, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj raug muab tau los ntawm Vajtswv tiag tiag.

Qhov Dhau Los: Kev Tuav Cov Lus Txib thiab Kev Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb

Ntxiv Mus: Tsuas Yog Muab Qhov Tseeb Coj Los Xyaum Ua Xwb Thiaj Yog Muaj Qhov Kev Tiag

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No