C. Ntawm Qhov Paub Yus Tus Kheej thiab Lees Txim Hloov Dua Siab Tshiab Tiag Tiag Tau Li Cas

358. Tom qab ntau txhiab xyoo ntawm txoj kev coj tsis ncaj, tib neeg loog tag thiab ruam tag lawm; lawv tau rais los ua ib tug dab uas tawm tsam Vajtswv, mus txog theem uas tib neeg txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv raug muab sau cia rau hauv tej phau ntawv keeb kwm, thiab txawm yog tib neeg tus kheej kiag los yeej tsis muaj peev xwm ntawm qhov muab qhia tag nrho ntawm lawv tus cwj pwm uas ntxeev siab—rau qhov tib neeg tau raug Ntxwgnyoog muab siv lwj liam tag lawm, thiab tau raug Ntxwgnyoog coj txav mus deb lawm xws li tias lawv tsis paub yuav tig mus rau qhov twg lawm. Txwm yog niaj hnub no kiag, los tib neeg yeej ntxeev siab rau Vajtswv: Thaum tib neeg pom Vajtswv, lawv ntxeev siab rau Nws, thiab thaum lawv tsis pom Vajtswv, lawv kuj ntxeev siab rau Nws tib yam nkaus thiab. Muaj cov uas, twb tau pom Vajtswv tej lus tsawm foom thiab Vajtswv txoj kev chim siab lawm, tseem ntxeev siab rau Nws thiab. Thiab yog li Kuv hais tias tib neeg txoj kev txawj xav tau plam nws tes dej num thaum chiv thawj lawm, thiab tias tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo, kuj zoo ib yam thiab, tau plam tes dej num thaum chiv thawj lawm. Tus tib neeg uas Kuv saib rau yog ib tug tsiaj nyaum uas hnav tib neeg cev ris tsho xwb, nws yog ib tug nab uas muaj taug, thiab txawm tias nws yuav sim los tshwm rau Kuv pom kom zoo li ntxim hlub npaum li cas los, Kuv yeej yuav tsis hlub tshua nws kiag li, rau qhov tib neeg tsis paub qhov txawv ntawm dub thiab dawb, ntawm qhov txawv ntawm qhov tseeb thiab tsis-tseeb. Tib neeg txoj kev txawj xav loog tag lawm, tab sis lawv tseem xav tau koob hmoov; lawv txoj kev ua neeg nyob mas tsis zoo kiag li tab sis lawv tseem xav muaj ib tug vajntxwv lub hwj chim kav. Leej twg uas lawv ua tau vajntxwv rau, muaj txoj kev txawj xav zoo li ntawd nas? Tus uas muaj ib txoj kev ua neeg zoo li no yuav zaum tau rau saum ib lub zwm txwv li cas? Tib neeg mas thiaj tseem tsis txaj muag kiag li tiag laus! Lawv yog ib co niag neeg khav theeb phem! Rau nej cov ntawm ko uas xav tau koob hmoov, Kuv xav tias ua ntej tshaj mus nrhiav ib daim iav thiab saib rau koj tus kheej tus duab dab tuag—koj puas muaj yam uas yuav tsum muaj los ua ib tug vajntxwv mas? Yeej tsis tau muaj ib qho hloov me me nyob hauv koj tus moj yam kiag li thiab koj yeej tsis tau muab ib qho ntawm qhov tseeb coj los xyaum ua raws kiag li, tab sis koj xav tau kom tag kis mas yog ib qho zoo kawg nkaus. Koj rov dag ntxias koj tus kheej! Yug los rau ib thaj av qias neeg zoo li no, tib neeg tau raug haub ntxias los ntawm lub zej zog hnyav heev, lawv tau raug haub ntxias los ntawm tej cwj pwm qub qub, thiab nws tau raug qhia nyob rau hauv “tej tsev kawm ntawm txoj kev kawm qib siab.” Txoj kev xav rov qab qees, txoj kev ntseeg uas lwj liam, saib lub neej tsis tseem ceeb, txoj kev txawj ntse rau lub neej uas ntxim ntxub, kev muaj txoj sia nyob yam tsis muaj nuj nqis, thiab lub neej thiab kev coj noj coj ua uas phem—tag nrho ntawm tej no tau nkag rau hauv tib neeg lub siab lawm, thiab txo thiab rhuav tshem lawv lub siab paub qhov zoo qhov phem lawm. Qhov tau los, ces tib neeg txav deb ntawm Vajtswv mus lawm, thiab haj tseem tawm tsam Nws heev dua. Ib hnub dhau mus tib neeg tus moj yam rais los nyaum zus, thiab yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo tso ib yam dab tsi rau Vajtswv li, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo mloog Vajtswv lus li, los sis, ntxiv ntawd, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo nrhiav Vajtswv qhov kev tshwm sim li. Dua ntawd, hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, tib neeg tsis ua dab tsi li tab sis caum txoj kev zoo siab, muab nws tus kheej cob rau txoj kev coj tsis ncaj ntawm cev nqaij daim ntawv hauv daim av uas nkos li nkos xwb. Txawm yog thaum lawv hnov qhov tseeb los, cov uas nyob hauv qhov tsaus tsis muab coj los xav es muab nws coj los xyaum ua raws, los sis lawv tsis xav nrhiav Vajtswv txawm yog tias lawv twb tau pom Nws qhov kev tshwm sim lawm. Ib tug tib neeg uas phem heev yuav muaj feem tau ntawm txoj kev cawm dim li cas? Ib tug tib neeg uas lwj liam heev yuav nyob tau rau hauv qhov kaj li cas?

Qhov hloov tib neeg tus moj yam pib ntawm txoj kev paub ntawm nws lub ntsiab tseeb thiab los ntawm qhov hloov hauv lawv txoj kev xav, tus yeeb yam, thiab kev xav sab nraud—los ntawm qhov uas hloov hlo lub hauv paus keeb cag. Tsuas nyob rau txoj kev no xwb qhov hloov tiag thiaj yuav ua tau tiav rau hauv tib neeg tus moj yam. Tib neeg tus moj yam uas lwj liam pib los ntawm qhov lawv raug lom thiab raug tsoo ntsoog tag los ntawm Ntxwgnyoog, los ntawm qhov liam sim loj heev uas Ntxwgnyoog tau tsim rau hauv lawv txoj kev xav, kev coj zoo, kev ntse, kev txawj xav. Nws yeej yog tseeb tiag vim tias tej uas tseem ceeb ntawm tib neeg tau raug muab ua lwj liam tag lawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab tsis zoo li qhov Vajtswv tau tsim lawv thaum chiv thawj kiag li lawm, uas tib neeg tawm tsam Vajtswv thiab tsis to taub qhov tseeb. Yog li, qhov hloov hauv tib neeg tus moj yam yuav tsum yog pib nrog qhov hloov hauv nws txoj kev xav, kev ntse, thiab kev txawj xav uas yuav hloov nws txoj kev paub Vajtswv thiab nws txoj kev paub qhov tseeb. Cov uas yug nyob rau hauv txhua daim av uas lwj liam heev mas haj yam tsis paub tias Vajtswv yog dab tsi, los sis qhov ntseeg Vajtswv yog txhais li cas. Tib neeg yim lwj liam, lawv yim tsis paub tias muaj Vajtswv, thiab lawv txoj kev txawj xav thiab kev ntse yim phem. Lub hauv paus cag ntawm tib neeg tus moj yam thiab kev ntxeev siab tawm tsam Vajtswv yog nws txoj kev coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog. Vim yog ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj, tib neeg lub siab paub qhov phem qhov zoo thiaj tau loog tag lawm; lawv thiaj coj qias vuab tsuab, lawv tej kev xav tsis ncaj ncees, thiab lawv muaj ib txoj kev xav sab nraud uas rov qab qees. Ua ntej lawv raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog, tib neeg yeej cia li caum raws Vajtswv thiab mloog Nws tej lus tom qab hnov tej lus ntawd lawm. Lawv yeej muaj kev txawj xav thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo uas zoo, thiab muaj kev ua noob neej li ib txwm. Tom qab raug muab ua lwj liam tag los ntawm Ntxwgnyoog lawm, tib neeg txoj kev txawj xav, lub siab paub qhov phem qhov zoo thiab kev ua noob neej thaum chiv thawj cia li ruam lawm thiab raug rhuav tshem los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Yog li, lawv thiaj tau plam nws txoj kev mloog lus thiab kev hlub rau Vajtswv lawm. Tib neeg txoj kev txawj xav tau rais los tsis zoo li qub lawm, lawv tus moj yam tau rais los zoo ib yam li ib tug tsiaj tus, thiab lawv txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv mas yim heev thiab yim loj. Tab sis tib neeg yeej tseem tsis tau paub los sis tsis tau pom qhov no, thiab cia li tawm tsam thiab ntxeev siab yam qi muag nti. Tib neeg tus moj yam raug muab nthuav tawm rau hauv kev nthuav tawm ntawm nws txoj kev txawj xav thiab kev ntse, thiab lub siab paub qhov phem qhov zoo; vim tias lawv txoj kev txawj xav thiab kev ntse tsis zoo lawm, thiab lawv lub siab paub qhov phem qhov zoo tau loj hlob los ruam hwv lawm, yog li lawv tus moj yam thiaj ntxeev siab tawm tsam Vajtswv. Yog tias tib neeg txoj kev txawj xav thiab kev ntse hloov tsis tau li, ces tsis tas muaj lus nug txog qhov yuav hloov lawv tus moj yam li, ib yam li qhov ua raws Vajtswv lub siab nyiam. Yog tias tib neeg txoj kev txawj xav tsis zoo, ces lawv ua dej num tsis tau rau Vajtswv thiab siv tsis tau rau Vajtswv. “Kev txawj paub tab” taw mus rau kev mloog lus thiab ua ncaj ncees rau Vajtswv, mus rau kev ntshaw Vajtswv, mus rau qhov mus ncaj nraim rau Vajtswv, thiab mus rau qhov muaj ib lub siab paub qhov phem qhov zoo rau Vajtswv. Nws hais txog qhov uas ua ib lub siab thiab hlwb rau Vajtswv, thiab tsis tab meeg hlo tawm tsam Vajtswv. Qhov muaj ib txoj kev txawj xav txawv txawv tsis zoo li no. Vim tib neeg tau raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog lawm, lawv muaj tej kev xav phem txog Vajtswv, thiab lawv tsis muaj kev ua siab ncaj rau Vajtswv los sis kev ntshaw rau Nws, tsis hais ib yam dab tsi li ntawm ib lub siab paub qhov phem qhov zoo rau Vajtswv. Tib neeg tab meeg hlo tawm tsam Vajtswv thiab muab txoj kev txiav txim rau Nws, thiab, tshaj ntawd, hais tej lus mob rau Nws rau tom Nws nrab qaum. Tib neeg muab txoj kev txiav txim rau saum Vajtswv rau tom qab Nws nrab qaum, uas yeej paub tseeb tias Nws yog Vajtswv; tib neeg tsis muaj kev xav tau ntawm txoj kev mloog Vajtswv lus, thiab lam txob qi muag nti thiab thov ntawm Nws. Cov tib neeg zoo li no—cov tib neeg uas muaj txoj kev txawj xav txawv txawv—tsis muaj peev xwm paub lawv tus cwj pwm uas ntxim ntxub los sis tu siab rau lawv txoj kev ntxeev siab. Yog tias tib neeg muaj peev xwm paub lawv tus kheej, ces lawv tau txais ib nyuag qhov me me ntawm lawv txoj kev txawj xav; cov tib neeg uas tseem tsis tau paub lawv tus kheej yog cov yim ntxeev siab tawm tsam Vajtswv heev, lawv muaj txoj kev txawj xav tsawg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv

359. Los txog thaum tib neeg ntsib tau pom Vajtswv txoj dej num thiab caum cuag qhov tseeb lawm, nws yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam uas xav kav thiab tswj fwm lawv los sab hauv los. Yam tshwj xeeb, uas tau los ntawm tus yeeb yam yog dab tsi? Piv txwv li, vim li cas koj thiaj li qia dub? Vim li cas koj thiaj li tiv thaiv koj tus kheej qib dej num? Vim li cas koj thiaj muaj tej kev xav hauv nruab siab tau nchav zoo li ntawd? Vim li cas koj thiaj li zoo siab xyiv fab rau tej yam tsis ncaj ncees? Vim li cas koj thiaj li nyiam cov neeg phem no? Lub hauv paus rau koj txoj kev ntshaw rau tej yam zoo li ntawd yog dab tsi? Tej yam no los qhov twg los? Vim li cas koj thiaj li zoo siab los lees txais tej ntawd ua luaj? Los txog tam sim no, nej muaj kev to taub tag nrho tias qhov laj thawm rau txhua yam ntawm tej no ces yog Ntxwgnyoog cov kuab lom nyob rau hauv nej. Hos hais txog qhov uas Ntxwgnyoog cov kuab lom ntawd yog dab tsi, ces yeej siv lus los muab nthuav tawm tau tag nrho. Piv txwv li, yog koj nug qee cov neeg ua phem tias vim li cas lawv ho ua phem, lawv yuav teb tias, “Vim hais tias nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb.” Kab ntawv no nthuav tawm txog lub hauv paus tiag tiag ntawm qhov teeb meem. Ntxwgnyoog txoj kev xav muaj laj thawj dhau los rau hauv tib neeg lub neej lawm. Lawv yuav ua tej yam rau lub hom phiaj no los sis ntawd, tab sis tsuas yog ua rau lawv tus kheej nkaus xwb. Txhua leej xav tias vim txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam, tib neeg yuav tsum ua neej nyob rau lawv tus kheej tej txiaj ntsim, thiab ua txhua yam rau hauv lawv lub hwj chim kom nyob rau qib ruaj ntseg rau tej khoom thiab khaub ncaws zoo. “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb”—qhov no yog lub neej txoj sia thiab lub tswv yim ntawm tib neeg, thiab nws kuj sawv cev rau tib neeg tus yeeb yam thiab. Tej lus ntawm Ntxwgnyoog no yog kiag Ntxwgnyoog qhov kuab lom ntag, thiab thaum tib neeg sib koom tes ua ke, nws dhau los ua lawv tus yeeb yam lawm. Ntxwgnyoog tus yeeb yam raug nthuav tawm los ntawm cov lus no; tej ntawd sawv cev rau nws tiav hlo. Qhov kuab lom no dhau los ua tib neeg lub neej thiab lub hauv paus ntawm lawv qhov muaj nyob, thiab cov tib neeg lwj liam raug tswj fwm tas li los ntawm qhov kuab lom no los tau ntau txhiab xyoo lawm. Txhua yam uas Ntxwgnyoog ua yog ua rau nws tus kheej xwb. Nws xav ua kom tshaj Vajtswv, tsoo txoj kev ywj pheej ntawm Nws kom tawg, thiab tuav tswj nws tus kheej lub hwj chim, thiab tswj tag txhua yam raug tsim los ntawm Vajtswv. Yog li ntawd, tib neeg tus yeeb yam yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam. Qhov tseeb, tib neeg coob leej cov lus paj lug tuaj yeem sawv cev thiab tshwm txog lawv tus yeeb yam. Txawm tias tib neeg yuav sim ua cuav rau lawv tus kheej li cas los xij, txhua yam uas lawv ua thiab txhua yam uas lawv hais, lawv tsis tuaj yeem zais kom txhob paub tias lawv yog leej twg. Nws muaj ib txhia uas yeej tsis tau hais qhov tseeb thiab yog tus dag ntxias tau zoo, tab sis kiag thaum lwm tus tau cuam tshuam rau lawv me ntsis lawm, cia li pom lawv tus yeeb yam txawj dag thiab txoj kev coj tsis ncaj lawm. Thaum kawg, lwm tus thiaj li tau cov lus xaus xws li nram qab no tias: Tus neeg ntawd yeej tsis hais ib lo lus ntawm qhov tseeb li, thiab txawj dag. Kab ntawv no sawv cev rau ib tug neeg zoo li no tus yeeb yam; nws yog kev piav qhia rau pom thiab ua pov thawj ntawm lawv tus yeeb yam lub ntsiab tseem ceeb. Lawv lub tswv yim rau kev ua neej tsis qhia rau txhua tus txog qhov tseeb, thiab tsis ntseeg siab rau leej twg li. Tib neeg tus yeeb yam phem muaj ib lub tswv yim zoo tshaj li no. Tej thaum koj tus kheej yeej tsis ras txog qhov ntawd li thiab, thiab tsis to taub nws; txawm li cas los xij, txhua txhua lub sij hawm ntawm koj lub neej txoj sia yog nyob ntawm nws. Tshaj qhov no lawm, koj xav tias lub tswv yim no yeej raug zoo thiab muaj laj thawj lawm, thiab yeej tsis muaj ib qho ua yuam kev hlo li. Qhov no txaus qhia tau tias Ntxwgnyoog lub tswv yim tau dau los yog tib neeg tus yeeb yam, thiab tias lawv tab tom ua neej nyob mus raws li qhov ntawd li lawm, yam tsis muaj kev ntxeev siab rau nws ib qho me me li. Yog li ntawd, lawv thiaj li nthuav tawm lawv tus yeeb yam phem xwm yeem tas li, thiab rau hauv txhua feem, lawv ua lub neej mus raws li Ntxwgnyoog lub tswv yim txuas ntxiv mus. Ntxwgnyoog tus yeeb yam yog tib neeg lub neej txoj sia.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas

360. Thaum nws los rau qhov paub tib neeg tus yeeb yam, yam tseem ceeb tshaj plaws yog yuav tsum pom nws los ntawm txoj kev xav ntawm tib neeg qhov kev xam pom hauv lub ntiaj teb, xam pom hauv txoj sia, thiab tej yam muaj nuj nqis. Cov uas yog tus dab phem ntiag tug puav leej ua lub neej rau lawv tus kheej xwb. Lawv txoj kev xam pom hauv txoj sia thiab tej yam tseeb feem ntau yog los ntawm Ntxwgnyoog tej lus hais los, xws li, “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb.” Cov lus tau hais los ntawm cov vaj ntxwv dab phem, cov zoo tshaj, thiab cov muaj tswv yim ntawm lub ntiaj teb tau dhau los ua tib neeg lub neej tiag tiag lawm. Nws kuj muaj cov paj lug muaj suab npe ntawm Kev Ntseeg Hau Sam thiab Kev Ntseeg Taum, thiab cov lus hais qub ntawm cov muaj suab npe uas keev hais tas li; tej no yog tag nrho tej qauv ntawm Ntxwgnyoog cov tswv yim thiab Ntxwgnyoog tus yeeb yam. Lawv kuj yog tej kev qhia tshwm thiab tej kev piav qhia zoo tshaj plaws ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam. Tej kuab lom uas tau yaj nkag mus rau hauv tib neeg lub siab tag nrho yog los ntawm Ntxwgnyoog los; yeej tsis muaj ib qho me me ntawm tej ntawd los ntawm Vajtswv los li. Tej lus dab phem zoo li no kuj tsis haum ncaj nraim rau Vajtswv txoj lus thiab. Nws yeej pom meej tias tej qhov muaj tseeb ntawm tag nrho tej yam zoo los ntawm Vajtswv, thiab tag nrho tej yam phem uas tib neeg raug kuab lom yog los ntawm Ntxwgnyoog los. Yog li ntawd, koj tuaj yeem paub ib tug neeg tus yeeb yam thiab cov uas nws yog los ntawm nws qhov kev xam pom hauv txoj sia thiab tej yam muaj nqis. Ntxwgnyoog ua lwj liam rau tib neeg los ntawm txoj kev kawm thiab kev haub ntxias ntawm tsoom fwv hauv teb chaws thiab ntawm cov muaj suab npe thiab zoo tshaj. Lawv cov lus dab phem tau dhau los ua tib neeg lub neej tus yeeb yam lawm. “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb” yog cov lus phem uas tau cog rau hauv txhua tus lawm, thiab tias tau dhau los ua tib neeg txoj sia lawm. Nws muaj lwm cov lus ntawm tej tswv yim rau kev ua neej uas kuj zoo li qhov no thiab. Ntxwgnyoog siv txhua haiv neeg tej kab lis kev cai qub uas zoo los qhia rau tib neeg, ua kom tib neeg ntiaj teb poob mus rau hauv qhov kev rhuav pov tseg yam tsis muaj ciaj ciam li, thiab thaum kawg tib neeg thiaj li raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv vim hais tias lawv ua dej num rau Ntxwgnyoog thiab tawm tsam Vajtswv. Xav hauv nruab siab txog kev nug txog ib tug tib neeg uas ua dej num rau hauv zej zos los tau ntau caum xyoo rau nqe lus nug nram qab no tias: “Vim koj twb ua neej nyob hauv lub ntiaj teb no los ntev lawm thiab ua ntau yam tau tiav hlo lawm, cov lus hais muaj suab npe tseem ceeb uas koj ua neej nyob nrog yog dab tsi?” Nws yuav hais tias, “Yam tseem ceeb tshaj plaws yog, ‘Cov nom tswv tsis tawm tsam cov muab phaj tshab, thiab cov uas tsis hais tawm dab tsi yeej ua tsis tiav dab tsi li.’” Cov lus no tsis yog sawv cev tam rau ntawm tus neeg ntawd tus yeeb yam los? Kev siv yam tsis ncaj ua kom tau txais qib siab zog tau dhau los ua nws tus yeeb yam lawm, thiab kev yog ib tug uarau nws muaj lub neej. Tseem muaj cov kuab lom phem nyob hauv tib neeg lub neej, nyob hauv lawv tus xeeb ceem thiab tus cwj pwm; lawv yuav luag tsis muaj qhov tseeb hlo li. Piv txwv tias, lawv tej tswv yim ua rau kev ua neeg nyob, lawv tej hau kev ntawm kev ua txhua yam, thiab lawv tej kev xav puv npo cov kuab lom ntawm tus zaj loj liab ploog, thiab lawv txhua tus los ntawm Ntxwgnyoog los. Yog li ntawd, txhua yam uas ntws raws tib neeg tej pob txha thiab roj ntshav yog txhua yam ntawm Ntxwgnyoog. Tag nrho ntawm covnom tswv ntawd, cov uas tuav lub hwj chim, thiab cov uas ua tiav hlo muaj lawv tus kheej tej kev taug thiab zais ntsis kom ua tau zoo. Tej kev zais ntsis zoo li no tsis yog yam sawv cev zoo tiav log ntawm lawv tus yeeb yam los? Lawv tau ua tiav tej yam loj zoo li no rau hauv lub ntiaj teb, thiab tsis muaj leej twg pom tshab tej kev ntxias dag thiab tej kev xav phem uas nkaum rau sab tom qab ntawm lawv. Qhov no tsuas qhia pom txog lawv tej kev txawj ntxias thiab tej kuab lom nkaus xwb. Tib neeg ntiaj teb raug ua lwj liam phem heev los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Ntxwgnyoog qhov kuab lom ntws mus thoob tej roj ntshav ntawm txhua tus neeg lawm, thiab thiaj li pom tias tib neeg tus yeeb yam yog lwj liam, phem, thiab tawm tsam, tsau thiab tog rau hauv Ntxwgnyoog tej tswv yim—nws yog, tag nrho, ib tug yeeb yam uas ntxeev siab rau Vajtswv. Qhov no yog qhov vim li cas tib neeg thiaj li tawm tsam Vajtswv thiab sawv ua yeeb ncuab rau Vajtswv. Tib neeg muaj peev xwm los paub lawv tus kheej tau yooj yim yog nws lawv tus yeeb yam raug nthuav qhia raws li txoj hau kev no.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas

361. Koj to taub tib neeg tus yeeb yam li cas? Kev to taub koj tus yeeb yam txhais tau tias paub qhov tob ntawm koj tus ntsuj; nws ntsig txog yam nyob hauv koj txoj sia. Nws yog Ntxwgnyoog lub laj thawj thiab Ntxwgnyoog tej kev xam pom los ntawm yam uas koj muaj sia nyob; ntawd yog, nws yog Ntxwgnyoog txoj sia uas koj muaj sia nyob rau. Tsuas yog nrhiav tob puag hauv koj tus ntsuj los nkaus xwb koj thiaj li tuaj yeem to taub koj tus yeeb yam tau. Yuav tuaj yeem nrhiav tej yam no tau los li cas? Tsis tuaj yeem nrhiav tej ntawd tau los sis paub tej ntawd tau los ntawm ib qho los sis ob qho xwm txheej nkaus xwb; ntau zaus, tom qab koj ua qee yam tiav lawm, koj tseem tsis muaj ib qho kev to taub li. Nws yuav siv sij hawm li peb los sis tsib lub xyoos ua ntej koj thiaj li muaj peev xwm muab tau ib qho me me ntawm kev paub tseeb thiab kev to taub. Hauv ntau qhov xwm txheej, koj yuav tsum tig xav txog yus tus kheej thiab los paub koj tus kheej, thiab tsuas yog thaum koj xyaum ua raws los nrhiav tau tob lawm xwb koj thiaj li yuav pom qhov tshwm sim los. Thaum koj qhov kev to taub ntawm qhov tseeb loj hlob ntau zuj zus thiab tob zuj zus lawm, koj yuav maj mam los paub koj tus kheej tus yeeb yam lub ntsiab tseem ceeb los ntawm kev tig xav txog yus tus kheej thiab qhuas tias yus tus kheej txawj ntse. Yuav kom paub koj tus yeeb yam, koj yuav tsum ua ob peb yam no kom tiav hlo. Xub thawj tshaj plaws, koj yuav tsum muaj kev to taub meej txog yam uas koj nyiam. Qhov no tsis hais txog yam uas koj nyiam noj los sis hnav; tab sis, nws txhais tias yog tej yam uas koj xyiv fab, tej yam uas koj xam khib, tej yam uas koj pe hawm, tej yam uas koj nrhiav, thiab tej yam uas koj mob siab ntso rau hauv koj lub siab, hom tib neeg uas koj xyiv fab los sib txuas lus nrog, hom uas koj nyiam ua, thiab hom tib neeg koj hawm rau hauv koj lub siab. Piv txwv li, cov neeg feem coob nyiam cov tib neeg uas muaj lub neej zoo, cov tib neeg uas hais lus zoo thiab coj tus xeeb ceem zoo, los sis nyiam cov uas hais qhuas tau zoo los sis cov uas mob siab rau ib qho nqis tes ua. Raws li tau hais ua ntej dhau los yog hais txog yam uas tib neeg lawv nyiam sib txuas lus nrog. Rau yam uas tib neeg xyiv fab, tej no suav nrog kev txaus siab ua qee yam uas ua yooj yim, kev xyiv fab ua tej yam uas lwm tus xav tias zoo thiab ua rau tib neeg hu nkauj qhuas thiab muab kev hawm. Hauv tib neeg tej yeeb yam, nws keev muaj ib tug yeeb yam ntawm tej yam uas lawv nyiam. Ntawd yog, qhov lawv zoo li tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas lwm tus xam khib txog vim tshwm sim rau sab nraud, lawv nyiam tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam uas zoo nkauj thiab nplua nuj, thiab lawv nyiam tib neeg, tej xwm txheej thiab tej yam uas ua rau lwm tus pe hawm lawv vim tej yam tshwm sim ntawd. Tej yam no tib neeg nyiam tshaj, zoo tshaj, ci ntsa iab tshaj, thiab loj tshaj. Tib neeg txhua tus pe hawm rau tej yam no. Nws tuaj yeem pom tias tib neeg tsis muaj ib qho tseeb li, los sis lawv tsis muaj qhov zoo li tib neeg tiag tiag li. Tsis muaj ib theem me me ntawm qhov tseem ceeb hauv txoj kev pe hawm rau tej yam no li, tiam sis tib neeg tseem nyiam lawv thiab. … yam uas koj nyiam, yam uas koj tsi ntsees rau, yam uas koj pe hawm, yam uas koj xam khib, thiab yam uas koj xav txog rau hauv koj lub siab txhua hnub yog tag nrho txhua yam sawv cev ntawm koj tus yeeb yam. Nws yeej txaus los ua pov thawj qhia tau tias koj tus yeeb yam yog nyiam kev tsis ncaj ncees, thiab nyob hauv tej xwm txheej phem heev, koj tus yeeb yam phem thiab tsis tuaj yeem kho kom zoo tau. Koj yuav tsum tshuaj xyuas koj tus yeeb yam rau txoj hau kev no; ntawd yog, tshuaj ntsuas txog yam uas koj nyiam thiab yam uas koj tso koj txoj sia tseg. Tej zaum koj yuav coj zoo rau ib tug neeg rau thaum ib lub sij hawm twg, tab sis qhov no tsis ua pov thawj qhia tau tias koj nyiam tej ntawd. Yam uas koj nyiam tej ntawd tiag tiag yog kiag yam uas nyob rau hauv koj tus yeeb yam; txawm tias koj tej pob txha twb dam lawm los xij, koj tseem yuav xyiv fab rau nws thiab yeej tsis tso nws tseg li. Qhov no tsis hloov yooj yim li.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Yam Yuav Tsum Tau Paub Txog Kev Hloov Pauv Yus Tus Moj Yam

362. Qhov tseem ceeb rau txoj kev ua kom tau ib qho kev hloov nyob rau hauv tus moj yam ces yog paub yus tus kheej tus yeeb yam, thiab qhov no yuav tsum tshwm sim raws nraim li tej kev qhia tshwm los ntawm Vajtswv. Tsuas yog nyob rau hauv Vajtswv txoj lus xwb mas yus thiaj li yuav paub yus tus kheej tus yeeb yam phem, lees paub nyob rau hauv yus tus kheej tus yeeb yam ces yog Ntxwgnyoog tau yam tshuaj lom, lees paub hais tias yus ruam thiab tsis paub dab tsi li, thiab lees paub tej yam tsis muaj zog thiab tsis zoo nyob rau hauv yus tus yeeb yam. Tom qab paub tej no tag nrho lawm, ces koj yeej muaj cuab kav ntxub koj tus kheej tiag tiag li thiab muab cev nqaij daim tawv tso tseg, ua raws li Vajtswv txoj lus tas mus li, thiab muab lub siab tawv zwm tag nrho rau Vajntsujplig thiab Vajtswv txoj lus, ces koj yuav taug tau Petus txoj kev lawm. Yog tsis muaj Vajtswv qhov hmoov hlub, thiab yog tsis muaj txoj kev qhuab qhia thiab kev coj los ntawm Vajntsujplig, ces nws yuav yog ib qho nyuab los taug txoj kev no, vim tib neeg tsis muaj qhov tseeb thiab tsis muaj cuab kav ntxeev siab rau lawv tus kheej. Taug Petus txoj kev ntawm kev raug tsim kho kom zoo tiav log ces qhov tseem ceeb tshaj yog muaj txoj kev txiav txim siab ruaj khov, muaj txoj kev ntseeg, thiab kev vam khom rau Vajtswv. Dhau qhov ntawd, yus yuav tsum kam zwm rau Vajntsujplig tes hauj lwm; nyob rau tag nrho txhua yam, yus yuav tsis muaj peev xwm ua tau dab tsi li yog tsis muaj Vajtswv cov lus. Tej no yog tej qho tseem ceeb, tsis muaj ib qho uas yuav yuam cai rau tau li. Kev paub yus tus kheej los ntawm qhov kev ntsib kev pom mas yeej nyuab heev; yog tsis muaj Vajntsujplig tes hauj lwm, ces yeej yog ib qho to taub nws nyuab heev. Yuav taug Petus txoj kev, yus yuav tsum rau siab ntso kom paub yus tus kheej thiab hloov yus tus kheej tus moj yam.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Ntu Peb

363. Nyob rau ib sab, thaum lub sij hawm Vajtswv txoj kev sim siab tib neeg los paub txog nws qhov tsis zoo thiab los pom tias nws tsis muaj nuj nqes dab tsi li, tsis ntxim nyiam thiab nyob qes heev, tias nws yeej tsis muaj dab tsi hlo li thiab tsis yog dab tsi hlo li; nyob rau lwm sab, thaum lub sij hawm ntawm Nws txoj kev sim siab Vajtswv tau tsim thaj chaw ib puag ncig tsis sib thooj rau tib neeg kom ua rau tib neeg muaj cuab kav tau txais kev paub txog txoj kev zoo ntxim hlub ntawm Vajtswv. Txawm txoj kev mob yuav loj npaum li cas, thiab qee zaum yuav dhau mus tsis tau—txog theem muaj kev tu siab heev—kev muaj kev paub txog tej no, tib neeg pom Vajtswv tes hauj lwm rau hauv nws tus kheej tias ntxim hlub npaum li cas, thiab tsuas yog lub hauv paus no xwb thiaj ua rau tib neeg muaj txoj kev hlub Vajtswv tiag tiag. Niaj hnub no tib neeg pom tias los ntawm txoj hmoov hlub, kev hlub thiab kev hlub tshua ntawm Vajtswv nkaus xwb, ces nws tsis muaj cuab kav paub txog nws tus kheej tiag tiag, thiab haj yam tsis muaj cuab kav paub txog qhov tseem ceeb ntawm tib neeg. Tsuas yog dhau los ntawm kev tsim kho kom zoo thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv, thaum lub sij hawm ntawm cov txheej txheem kev tsim kho kom zoo, tib neeg tuaj yeem paub txog nws qhov kev tsis zoo, thiab paub tias nws yeej tsis muaj ib yam dab tsi li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Heev Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub

364. Tus yawm sij rau kev rov xav txog tus kheej thiab kev paub txog koj tus kheej yog li no: Koj yim hnov ntau npaum li cas hauv qee yam uas koj ua tau zoo los sis ua tau yog, thiab koj yim xav tias koj tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav los sis muaj cuab kav khav hauv qee yam ntau npaum li cas, ces nws yim huab tsim nyog rau koj paub txog koj tus kheej hauv tej yam ntawd ntau npaum li ntawd thiab nws yim huab tsim nyog rau koj khawb kom tob txog tej ntawd kom pom seb yam uas tsis dawb huv uas muaj nyob hauv koj yog dab tsi, tag nrho tsis hais txhua yam uas nyob hauv koj uas tsis tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav. Cia peb muab Povlauj coj los ua ib qho piv txwv. Povlauj yog tus muaj kev paub tshwj xeeb, thiab nws tau ntsib kev txom nyem ntau heev hauv nws tes dej num qhuab qhia lawm. Nws tau txais kev hlub tshwj xeeb los ntawm ntau leej. Raws li qhov tshwm sim, tom qab tau ua ntau qhov dej num tiav lawm, nws xav tias yuav muaj ib lub mom kub tshwj tseg rau nws. Qhov no ua rau nws tau mus deb thiab tob heev rau hauv txoj kev yuam kev lawm, txog thaum kawg nws raug rau txim los ntawm Vajtswv. Yog tias, nyob rau lub sij hawm ntawd, nws tau rov xav txog nws tus kheej thiab soj ntsuam nws tus kheej, ces ntshe nws twb tsis tau xav li ntawd. Muab ua lwm lo lus hais, Povlauj tsis tau tsom rau kev tshawb nrhiav qhov tseeb hauv cov lus ntawm tus Tswv Yexus; nws tsuas ntseeg nws tus kheej qhov kev xav phem thiab kev xav hauv siab xwb. Nws tau xav tias tsuav yog nws tau ua ob peb yam kev zoo thiab muaj tus cwj pom zoo xwb ces, nws yuav tau txais kev qhuas thiab nqi zog los ntawm Vajtswv. Thaum kawg, nws tus kheej cov kev phem thiab kev xav hauv siab tau ua rau nws tus ntsuj plig dig muag thiab npog nws lub ntsej muag tseeb lawm. Txawm li cas los xij, tib neeg tsis paub qhov no, thiab yog tias tsis muaj Vajtswv muab qhov no coj los rau qhov kaj, lawv tseem yuav muab Povlauj ua ib tug qauv mus kom txog, ib qho piv txwv rau kev ua neej, thiab saib nws tam li ib tug uas lawv xav ua kom zoo thooj li thiab tam li yam khoom rau lawv kev tshawb nrhiav, thiab tam li ib leeg uas tau txais kev txhawb nqa. Zaj keeb kwm hais txog Povlauj no yog ib zaj lus ceeb toom rau txhua leej uas ntseeg Vajtswv, thaum twg los xij uas peb hnov tias peb ua tau zoo tshwj xeeb, los sis ntseeg tias peb muaj peev xwm qee yam tshwj xeeb, los sis xav tias peb tsis cheem tsum hloov los sis cheem tsum raug qhuab ntuas hauv qee yam lawm, peb tsim nyog yuav tsum sib zog rau kev rov xav txog thiab paub ntawm tus kheej kom zoo tshaj hauv yam ntawd; qhov no yog yam tseem ceeb. Qhov no vim yog koj yeej tsis tau tshawb nrhiav; rau siab, los sis soj ntsuam qee yam ntawm koj tus kheej uas koj ntseeg tias zoo lawm, kom pom tias seb tej ntawd tseeb tiag puas muaj ib yam dab tsi tawm tsam Vajtswv los tsis muaj.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Tsuas Yog Lees Paub Yus Tus Kheej Tej Kev Xam Pom Yuam Kev Xwb Yus Thiaj Li Hloov Pauv Tau Tiag Tiag

365. Yog tib neeg qhov kev paub lawv tus kheej ntiav dhau heev lawm, ces lawv yuav tsis muaj hnub daws tau cov teeb meem, thiab lawv tus moj yam ntawm lub neej txoj sia yuav tsis hloov li. Nws yog ib qho uas yuav tsum tau paub txog yus tus kheej nyob rau ib theem tob tob, ces txhais tau hais tias paub yus tus kheej tus yeeb yam: yam dab tsi muaj nyob rau hauv tus yeeb yam ntawd, tej yam no pib tshwm sim los tau li cas, thiab lawv los qhov twg los. Tshaj qhov ntawd, koj puas muaj cuab kav ntxub tej no tiag tiag? Koj puas tau pom koj tus kheej tus ntsuj uas phem dab tuag thiab koj tus yeeb yam phem? Yog koj muaj peeb xwm pom qhov tseeb txog koj tus kheej, ces koj yuav pib ntxub koj tus kheej. Thaum koj ntxub koj tus kheej thiab tom qab ntawd xyaum ua raws Vajtswv txoj lus, ces koj yuav muaj peev xwm tso cev nqaij daim tawv tseg thiab muaj zog los ua raws qhov tseeb yam tsis muaj dab tsi nyuab hlo li. Vim li cas coob tus neeg thiaj caum lawv tej kev ntshaw ntawm cev nqaij daim tawv? Vim lawv xam lawv tus kheej hais tias zoo heev, hnov zoo li lawv tej kev ua puav leej yog thiab tsim nyog lawm, hais tias lawv yeej tsis muaj qhov tsis zoo li, thiab tseem hais tias lawv yeej ua yog tag nrho lawm, ces lawv thiaj li muaj cuab kav khwv yees hais tias txoj kev ncaj ncees yeej nyob rau lawv sab lawm. Thaum yus pom tau hais tias yus tus yeeb yam tiag tiag mas—phem dab tuag heev, txaus ntxub heev, thiab txaus tu siab heev—ces yus yuav tsis txaus siab tshaj tshaj rau yus tus kheej lawm, tsis khav theeb heev heev lawm, thiab tsis zoo siab rau yus tus kheej heev heev li yav dhau los lawm. Ib tug neeg zoo li ntawd hnov zoo li, “Kuv yuav tsum ua dab tsi los ua tiag tiag thiab ua lub siab dawb paug, thiab xyaum ua raws ib co ntawm Vajtswv txoj lus. Tsis li ntawd, ces kuv yuav tsis zoo tsim nyog li tus qauv quag ntawm txoj kev ua neeg, thiab yuav txaj muag ua neej nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag.” Tom qab ntawd yus thiaj li pom yus tus kheej hais tias me heev, hais tias tsis tseem ceeb tiag tiag li. Nyob rau lub sij hawm no, nws yooj yim rau yus ua raws li qhov tseeb, thiab yus yuav zoo xws li qhov uas ib tug tib neeg tsim nyog zoo li. Tsuas yog thaum uas tib neeg yeej ntxub lawv tus kheej tiag tiag lawm xwb mas lawv thiaj li yuav muaj peev xwm tso tau cev nqaij daim tawv tseg. Yog lawv tsis ntxub lawv tus kheej, ces lawv yuav tsis muaj peev xwm tso tau cev nqaij daim tawv tseg li. Kev ntxub yus tus kheej tiag tiag mas muaj ob peb yam: Ua ntej tshaj plaws, paub yus tus kheej tus yeeb yam; thiab qhov thib ob, paub yus tus kheej txom nyem thiab txaus hlub, pom yus tus kheej zoo li me kawg nkaus thiab tsis tseem ceeb li, thiab pom yus tus kheej tus ntsuj uas txaus hlub thiab qias neeg. Thaum yus pom tseeb tseeb hais tias yus yog dab tsi tiag tiag lawm, thiab qhov tau los no yeej ua tau tiav hlo lawm, yus thiaj li yuav tau qhov kev paub txog yus tus kheej, thiab nws thiaj hais tau hais tias yus tau los paub yus tus kheej tag nrho lawm. Tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb mas yus thiaj li yuav ntxub yus tus kheej tau tiag tiag, thiab thiaj li hnov zoo li yus raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab tob heev lawm zoo nkaus li yus twb tsis zoo li ib tug tib neeg lawm. Ces, muaj ib hnub, thaum qhov kev hem ntawm txoj kev tuag tshwm sim tuaj, tus neeg zoo li ntawd yuav xav, “Qhov no yog Vajtswv qhov kev txiav txim uas ncaj ncees. Vajtswv yeej ncaj ncees tiag tiag; kuv tsim nyog tuag tiag tiag!” Nyob rau qhov no, nws yuav tsis hais ib co lus tsis txaus siab, tsuas hnov zoo li nws yeej txom nyem thiab txaus hlub heev, qias neeg heev thiab qias vuab tsuab uas nws tsim nyog rau Vajtswv rhuav tshem, thiab ib tug ntsuj zoo li nws tus ces tsis tsim nyog ua neej nyob rau hauv ntiaj teb li. Nyob rau qhov no, tus neeg no yuav tsis tawm tsam Vajtswv, haj yam tsis ntxeev siab rau Vajtswv. Yog yus tsis paub yus tus kheej, thiab tseem xam hais tias yus tus kheej mas zoo heev, ces thaum txoj kev tuag los khob qhov rooj, tus neeg no yuav xav hais tias, “Kuv twb ua tau zoo kawg rau hauv kuv txoj kev ntseeg lawm. Cas kuv yuav sib zog nrhiav ua luaj li! Kuv twb tau muab ntau kawg nkaus lawm, kuv tau tiv kev txom nyem ntau kawg nkaus lawm, tab sim txog thaum kawg, tam sim no Vajtswv tseem kom kuv tuag thiab. Kuv tsis paub xyov Vajtswv txoj kev ncaj ncees nyob qhov twg li. Vim li cas Nws ho kom kuv tuag? Yog hais tias ib tug neeg zoo li kuv tseem kom tuag thiab, ces leej twg thiaj yuav raug cawm mas? Tsis yog haiv neeg los txog qhov xaus lawm lod?” Ua ntej tshaj plaws, tus neeg no muaj kev xav phem txog Vajtswv. Qhov thib ob, tus neeg no tab tom yws tsis txaus siab, thiab tsis nyoo ib qho li cas kiag li. Qhov no ces zoo li Povlauj ntag: Thaum nws yuav tuag, nws tsis paub nws tus kheej, thiab thaum Vajtswv txoj kev rau txim los ze lawm, ces nws lig dhau rau kev hloov siab lees txim lawm.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Ntu Peb

Qhov Dhau Los: B. Ntawm Qhov Muab Qhov Tseeb Coj Los Xyaum Ua, To Taub Qhov Tseeb thiab To Taub Qhov Muaj Tiag Tau Li Cas

Ntxiv Mus: D. Ntawm Kev Txais Kev Txiav Txim thiab Kev Qhuab Ntuas, thiab Kev Sim Siab thiab Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Tau Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No