Tsuas Yog Muab Qhov Tseeb Coj Los Xyaum Ua Xwb Thiaj Yog Muaj Qhov Kev Tiag

Tuav Vajtswv tej lus thiab muaj cuab kav piav tau yam tsis paub txaj muag tsis tau txhais tias koj twb tau qhov kev tseeb los tuav lawm; tej ntawd tsis yooj yim li qhov koj xav. Qhov uas koj tau qhov kev tseeb los ua koj tug tsis yog raws li yam koj hais; tiam sis, nws yog raws li qhov koj ua tawm hauv koj lub neej los. Tsuas yog thaum Vajtswv tej lus dhau los ua koj lub neej thiab kev nthuav tawm lawm mas thiaj li hais tau tias koj muaj qhov kev tseeb xwb, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb thiaj li suav tau tias koj muaj kev to taub tseeb thiab tus yeeb yam tseeb. Koj yuav tsum muaj cuab kav nres dhau txoj kev ntsuam xyuas mus li ib lub caij nyoog ntev loo, thiab koj yuav tsum muaj cuab kav ua lub neej zoo li qhov Vajtswv xav tau. Qhov no yuav tsum txhob yog sawv ua qhov khws khws xwb; nws yuav tsum cia li ntws tawm ntawm koj los xwb. Dhau ntawd koj thiaj yuav tau qhov kev tseeb xwb, thiab dhau ntawd koj thiaj yuav tau txoj sia. Cia Kuv muab ib qhov piv txwv txog qhov kev sim siab ntawm cov uas txaus siab cia Vajtswv txib uas txhua tus twb paub lawm: Leej twg los nyias yeej muaj nyias ib qho kev xav txog cov neeg ua dej num, thiab txhua tus nyias yeej muaj nyias kev to taub txog zaj no; lawv hais txog zaj no thiab tus twg hais los qhov nws hais yeej zoo tshaj tus hais dhau los li, cuag li uas yog ib qho kev sib tw li ntag. Txawm li ntawd los, yog tias tib neeg twb tsis tau raug ib qho kev sim siab loj, ces hais tau tias nws yog ib yam uas nyuaj heev uas yuav muab los ua tau ib qho tim khawv zoo. Muab ua luv luv hais, neeg txoj kev ua neej tseem muaj kev tu ncua heev, txawv deb ntawm nws txoj kev to taub. Yog li ntawd, nws tseem tsis tau rais los ua neeg tus yeeb yam tseeb, thiab nws tseem tsis tau yog neeg txoj sia. Vim qhov uas neeg tab tom to taub ntawd tseem tsis tau coj los tau qhov kev tseeb tiag, nws tus yeeb yam tseem zoo li lub tsev zeb tsev tsua uas tsa rau saum cov xuab zeb xwb, tab tom tsis ruaj tsis khov thiab twb yuav vau. Neeg tau lub neej no tseem tsawg kawg nkaus li; yuav luag nrhiav tsis tau ib qhov kev tseeb nyob hauv neeg li. Muaj qhov kev tseeb tsawg heev uas ntws hauv neeg los, thiab tag nrho qhov kev tseeb uas lawv ua neej tawm yog raug yuam xwb. Yog vim li no Kuv thiaj hais tias neeg tseem tsis tau muaj qhov kev tseeb tiag. Txawm tib neeg yuav hais tias lawv txoj kev hlub Vajtswv yeej tsis hloov li los, qhov no tsuas yog lawv hais ua ntej uas lawv tsis tau ntsib kev sim siab xwb. Yog ib hnub twg lawv cia li ntsib kev sim siab kiag tam sid, yam uas lawv hais txog yuav rov poob tawm ntawm theem uas yog qhov kev tseeb mus, thiab qhov no yuav rov ua pov thawj dua tias neeg tseem tsis tau muaj qhov kev tseeb tiag. Nws hais tau tias thaum twg koj ntsib tej yam uas tsis haum li koj txoj kev xav thiab yuav kom koj muab koj tus kheej tshem rau ib cag, tej ntawd yog koj cov kev sim siab. Ua ntej uas Vajtswv txoj kev xav qhia tshwm, txhua tus puav leej raug qhov kev sim uas nruj heev thiab qhov kev sim siab uas loj kawg li. Koj puas muaj peev xwm piav tau qhov no? Thaum uas Vajtswv sim tib neeg, Nws ib txwm cia lawv xaiv ua ntej qhov kev tseeb tiag li mam muab qhia tshwm. Qhov no txhais tau tias thaum Vajtswv muab neeg cob rau kev sim siab, Nws yeej yuav tsis qhia qhov tseeb rau koj; qhov no yog tus moj yam uas tib neeg raug qhia tshwm. Qhov no yog ib txoj kev uas Vajtswv ua Nws tes hauj lwm, los saib seb koj puas paub Vajtswv hnub no, thiab saib seb koj puas muaj ib qhov kev tseeb tiag. Koj puas tau dim tiag tiag ntawm qhov ua xyem xyav ntsig txog Vajtswv tes hauj lwm? Koj puas muaj cuab kav sawv khov kho tiag tiag thaum muaj tej kev sim siab loj los raug koj? Leej twg kam hais tias, “Kuv npav ntxhias tias yuav tsis muaj teeb meem”? Leej twg kam ntxiv tias, “Txawm lwm tus ua xyem xyav, los kuv yuav tsis ua li”? Nws zoo ib yam li thaum Petus raug kev sim siab: Nws yeej khav ua ntej uas qhov tseeb yuav qhia tshwm los. Qhov no yog ib qho tsis zoo uas tshwj xeeb rau Petus; qhov no yog ib qho uas nyuaj kawg nkaus rau txhua tus neeg uas tau ntsib tam sim no. Yog tias Kuv tau mus xyuas ob peb qho chaw los sis mus saib ob peb tug kwv tij thiab muam saib nej to taub li cas txog Vajtswv tes hauj lwm hnub no, nej yeej muaj cuab kav hais ntau yam txog qhov nej paub, thiab nej yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav txog tej ntawd li. Yog Kuv tau nug koj tias, “Koj puas txiav txim siab tau meej tias tes hauj lwm hnub no yog ua los ntawm Vajtswv Tus Kheej los? Tsis muaj qhov ua xyem xyav li?” koj yeej yuav teb tias, “Tsis muaj qhov ua xyem xyav kiag li, nws yeej yog tes hauj lwm uas Vajtswv tus Ntsujplig ua ntag.” Thaum uas koj tau teb rau seem no lawm, koj yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav me me li, thiab koj haj tseem fwb xwm tias koj txaus siab heev, xav tias koj tau qhov kev tseeb ib qho ntxiv lawm. Cov uas tseem to taub tej no mus rau seem no yog cov tib neeg uas tseem tau qhov kev tseeb tsawg heev; tus uas yim xav tias nws twb tau lawm, nws yim huab yog tus sawv tsis khov thaum nws ntsib tej kev sim siab. Cov uas khav theeb thiab xav tias lawv ntse dua twb raug foom tsis zoo lawm, thiab rau cov uas tsis muaj kev paub txog lawv tus kheej; cov tib neeg no txawj hais kawg, tiam sis ua tau phem tshaj thaum uas muab lawv cov lus los nqis tes ua kiag. Qhov cim uas me tshaj plaws ntawm qhov teeb meem yog, cov tib neeg no twb pib ua xyem xyav lawm, thiab qhov kev xav twb nyiag nkag los rau hauv lawv lub hlwb lawm. Lawv tsis tau muaj ib qho kev tseeb li; lawv tsuas yog muaj ib qho kev xav me me rau saum cov kev ntseeg xwb, tsis muaj ib qho kev tseeb uas Vajtswv kom muaj tam sim no li. Kuv dhuav cov neeg uas hais lus li paub paub tiam sis tsis tau muaj ib qho kev tseeb li. Lawv qw nrov tshaj thaum muab lawv cov num los ua, tiam sis thaum lawv ntsib kiag qhov kev tseeb lawm, lawv zaum tsaws quaj xwb. Qhov no puas yog qhia tias cov tib neeg no tsis muaj qhov kev tseeb tiag? Txawm cua thiab dej yuav hlob npaum li cas los, yog koj tseem sawv tsis pub muaj ib qho ua xyem xyav luaj txoj plaub hau nkag tau koj lub hlwb, thiab sawv khov kho thiab tsis muaj qhov kev tsis lees paub li, txawm tsis tshuav leej twg li lawm los xij, ces thiaj li yuav suav tau tias koj to taub thiab tuav tau qhov kev tseeb lawm. Yog cua ntsawj twg koj tig twg—yog koj raws cov coob, thiab kawm ua li tus noog leeb nkaub qog lwm tus tej lus xwb—ces txawm koj yuav txawj ntxias npaum li cas los, yeej ua tsis tau tim khawv tias koj tau qhov kev tseeb li. Yog li ntawd, Kuv hais qhia koj tias tsis txhob ua li cov me nyuam yau uas hais tej lus tsis muaj qab hau. Koj puas paub Vajtswv tab tom yuav ua dab tsi? Tsis txhob coj zoo li ib tug Petus ntxiv lawm, tsam koj yuav coj kev txaj muag los rau koj tus kheej thiab yuav poob tsam tsa tsis taus koj lub taub hau siab; qhov ntawd yuav tsis zoo rau ib leeg tus twg li. Tib neeg feem coob tsis muaj tus yeeb yam tiag. Txawm Vajtswv tau ua nws tes hauj lwm ntau kawg lawm los, Nws tseem tsis tau coj tau qhov kev tseeb nqis los rau tib neeg; muab hais kom meej, Nws tus kheej yeej tsis tau qhuab ntuas leej twg li. Muaj ib txhia tau raug muab qhia tshwm los ntawm tej kev sim siab lawm, lawv txhais tes uas muaj kev txhaum tsuas ncav deb zus thiab deb zus tawm xwb, xav tias nws yooj yim tau qhov zoo dua ntawm Vajtswv, tias lawv xav ua dab tsi los tau. Vim lawv tsis muaj cuab kav nres tau tej yam kev sim siab zoo li no, yog yuav uas kom tau qhov kev tseeb los tuav, qhov kev sim siab tseem heev tshaj thiab ces tsis hais txog li lawm. Puas yog lawv xwb tim sim dag Vajtswv? Yuav tau qhov kev tseeb tsis yog ib yam uas yuav ua txuj tau, los sis qhov kev tseeb tsis yog ib yam uas koj tau los ntawm qhov paub txog nws xwb. Nws nyob ntawm koj tus yeeb yam, los sis nyob ntawm saib koj nres puas taus txhua yam kev sim siab. Koj puas to taub?

Vajtswv tsis tseev kom tib neeg dog dig siv kev txawj los tham txog qhov kev tseeb xwb; yog ua li ntawd mas yooj yim dhau lawm, puas yog? Yog li, vim li cas Vajtswv ho hais txog qhov nkag mus rau hauv txoj sia? Vim li cas Nws tham txog kev hloov siab ntsws? Yog tib neeg ua tau los ntawm qhov hais lus qhuav qhuav txog qhov kev tseeb xwb, ces lawv puas yuav ncav cuag qhov kev hloov siab ntsws hauv lawv tus yam ntxwv? Cov tub rog zoo ntawm Vajtswv lub teb chaws tsis yog xyaum los nrog ib pab tib neeg uas tham tau txog kev tseeb los sis khav theeb xwb; tiam sis, lawv xyaum los ua neej li Vajtswv tej lus txhua lub sij hawm, txawm ntsib kev thaub qab npaum li cas los tsis thim, nyob mus li txawm lawv yuav ntsib dab tsi los xij, thiab ua neej raws li Vajtswv cov lus tag mus li thiab tsis rov qab mus ua li ntiaj teb ua ntxiv li lawm. Qhov no yog qhov kev tseeb ntawm qhov Vajtswv hais; qhov no yog qhov Vajtswv tseev kom tib neeg ua. Yog li, tsis txhob muab qhov kev tseeb uas Vajtswv hais no ntsia li yog ib qho uas yooj yim dhau. Qhov kev qhuab qhia me me los ntawm tus Vajntsujplig xwb tsis thooj li tau kiag qhov kev tseeb. Yam zoo li no tsis yog tus yeeb yam ntawm tib neeg—nws yog kev hlub los ntawm Vajtswv xwb, tib neeg yeej tsis muaj dab tsi ntxiv rau li. Txhua tus yuav tsum tiv Petus qhov kev txom nyem, thiab, tshaj dua no, tau kiag Petus lub hwj chim ci ntsia iab, uas lawv tau ua neej tawm tom qab lawv ua Vajtswv tes dej num tiav lawm. Qhov no xwb thiaj hu tau ua qhov kev tseeb. Tsis txhob xav tias koj twb tau qhov kev tseeb vim rau qhov koj tham tau txog nws xwb; qhov ntawd yog xav yuam kev lawm. Qhov kev xav no tsis raws li Vajtswv txoj kev xav thiab tsis yog ib qho tseem ceeb. Tsis txhob hais tej yam no rau yav tom ntej ntxiv lawm—tseg kiag cov lus hais li no! Tag nrho cov uas to taub yuam kev Vajtswv cov lus yog cov uas tsis ntseeg. Lawv tsis muaj ib qho paub tiag tiag txog, tsawg tshaj no tsis muaj tus yeeb yam tiag tiag li; lawv yog tib neeg tsis muaj kev txawj ntse uas tu ncua qhov kev tseeb. Muab ua lwm los lus hais, tag nrho cov uas nyob sab nraud ntawm Vajtswv cov lus uas tseem ceeb yog cov tsis ntseeg. Vajtswv ntsia cov uas tsis ntseeg zoo li ib cov tsiaj xwb, thiab cov tib neeg uas tsis ntseeg Vajtswv ntsia lawv yog ib cov tib neeg uas tsis muaj Vajtswv tej lus nyob hauv lawv lub neej. Yog li ntawd hais tau tias cov uas tsis muaj qhov kev tseeb ntawm Vajtswv tej lus thiab cov uas tsis ua neej li Nws cov lus puav leej yog cov tsis ntseeg huv si. Qhov Vajtswv xav yog ua kom txhua tus los nyob ntawm qhov kev tseeb uas yog Nws tej lus—tsis yog kom txhua tus tham txog qhov kev tseeb xwb, tiam sis, tshaj dua ntawd, kom txhua tus muaj cuab kav ua lub neej li qhov kev tseeb li Nws tej lus ntag. Qhov kev tseeb uas neeg paub yog sab nraud xwb; nws tsis muaj nqis thiab ua tsis tau li Vajtswv siab nyiam. Nws qis dhau thiab twb tsis tsim nyog hais txog li. Nws tu ncua ntau yam thiab poob qis dhau ntawm tus qauv uas Vajtswv kom tseg lawm. Nej txhua tus yuav tau raug tshuaj saib cov uas nyob hauv nej tus twg tsuas yog paub tham txog nws txoj kev to taub tiam sis tsis muaj cuab kav qhia tau txoj kev, thiab tshuaj saib nyob hauv nej leej twg yog tus siv tsis tau. Nco ntsoov qhov no txij no mus! Tsis txhob hais tej lus qhuav qhuav uas paub txog xwb, tsuas yog tham txoj kev uas xyaum thiab txog qhov kev tseeb xwb. Hloov ntawm qhov kev txawj ntse uas yog tiag mus rau qhov xyaum tiag, thiab dhau ntawd hloov ntawm qhov xyaum mus rau qhov ua neej rau luag pom tiag tiag li. Tsis txhob qhuab ntuas lwm tus, thiab tsis txhob tham txog tej kev txawj ntse uas yog tiag. Yog koj to taub tias yog txoj kev, ces cia koj kav tsij hais txog ntag; yog tsis yog li, ces thov kaw koj qhov ncauj thiab txhob hais lus ntxiv lawm! Tej koj hais tsis muaj qab hau dab tsi li. Koj hais txog kev to taub xwv koj thiaj dag tau Vajtswv thiab ua rau lwm tus khib koj. Qhov ntawd tsis yog koj lub hom phiaj lov? Koj tsis yog txhob txwm ua si nrog lwm tus lov? Qhov no puas muaj qab hau dab tsi? Yog koj hais txog kev to taub tom qab koj twb swm tau nws lawm, yuav tsis pom koj li yog tus uas khav theeb. Tsis li ntawd, yuav yog ib tug nti tawm cov lus khav theeb xwb. Muaj ntau yam uas koj twb tau swm uas koj kov tsis yeej, thiab koj tawm tsam tsis yeej koj cev nqaij daim tawv; koj pheej ua li qhov koj xav tau xwb, yeej tsis haum Vajtswv txoj kev xav li—txawm li ntawd los koj tseem muab los tham muaj plhus ntxiag cuag li koj to taub lawm. Koj tsis txaj muag li! Koj mas tseem muaj siab tuab kawg thaum hais txog koj kev to taub Vajtswv cov lus. Koj cas tsis paub txaj muag li! Kev hais lus ntev thiab kev khav theeb tau rais los ua koj tus yeeb yam tag lawm, thiab koj cia li ua kam li ntawd lawm. Thaum koj xav hais lus, koj hais tau yooj yim kawg, tiam sis thaum koj muab coj los xyaum ua, koj nyiam vuag ntau yam los ntxiv. Qhov no tsis yog ib txoj kev uas dag lwm tus lov? Koj yuav muaj cuab kav dag neeg, tiam sis koj dag tsis tau Vajtswv. Neeg tsis faj txog thiab tsis paub cais li, tiam sis Vajtswv ua tiag tiag txog tej yam no, thiab Nws yuav tsis tseg koj li. Koj cov kwv tij thiab cov muam tej zaum yuav nyob koj chaw hais lus rau koj, qhuas koj kev to taub thiab nyiam koj, tiam sis yog tias tsis tau qhov kev tseeb, tus Vajntsujplig yuav tsis tseg koj kiag li. Tej zaum tus Vajtswv uas muaj qab hau yuav tsis nrhiav koj tej kev txhaum, tiam sis Vajtswv tus Ntsujplig yuav tsis quav ntsej koj, thiab qhov ntawd xwb twb nyuaj txaus rau koj tiv lawm. Koj puas ntseeg qhov no? Tham ntau dua txog qhov kev tseeb ntawm kev xyaum ua; koj txawm siv tsis nco qab lawm lov? Tham txog cov kev uas muaj qab hau; koj txawm siv tsis nco qab lawm lov? “Muab tsawg me ntsis cov tswv yim ntau ntau kom luag qhuas thiab tej uas tsis muaj nqis, tej lus loj loj; nws zoo tshaj uas pib xyaum ua kiag tam sim no mus.” Puas yog koj tsis nco qab cov lus no lawm? Koj yeej tsis to taub ib qho li lov? Puas yog koj tsis muaj kev nkag siab Vajtswv txoj kev xav li?

Qhov Dhau Los: Koj Yuav Tsum Paub Tias Tus Vajtswv Uas Muaj Tiag Ces Yog Vajtswv Tus Kheej Ntag

Ntxiv Mus: Qhov Paub Vajtswv Tes Dej Num Hnub No

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tshooj 27

Yeej tsis muaj ib tug cwj pwm noob neej twg uas tshoov tau Kuv lub siab li, los sis nws yeej tsis tau ua kom Kuv xav tias nws muaj nuj nqis...

Hais Txog phau Vajluskub (1)

Yuav txav ze rau phau Vajluskub tau li cas nyob rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv? Qhov no yog ib nqe lus nug ntawm lub hauv paus ntsiab...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No