Tsuas Yog Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Xwb Mas Yus Thiaj Li Tuaj Yeem Tshem Tau Lub Kauj Hlau Tawm ntawm ib tug Moj Yam Qias Vuab Tsuab

​Kev to taub lub neej txoj sia yog dab tsi? Nws yog thaum, tom qab to taub qhov tseeb lawm, tib neeg los paub Vajtswv, zwm rau Nws, thim xav txog lawv tej moj yam qias vuab tsuab thiab paub lawv tej moj yam qias vuab tsuab, thiab muab tej moj yam qias vuab tsuab ntawd tso pov tseg, thiab muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Thaum tib neeg muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua thiab zwm rau Vajtswv tiag tiag lawm, ces lawv to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm. Cov uas muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws ntawd yog cov uas muaj kev to taub lub neej txoj sia. Kiag thaum qhov tseeb dhau los ua tib neeg lub neej txoj sia lawm, lawv yuav tsis raug ib tug tib neeg twg, ib qho teeb meem twg, los sis ib yam dab tsi twg txwv ntxiv lawm—lawv yuav muaj peev xwm zwm rau Vajtswv tiag tiag, thiab hlub Vajtswv tiag tiag, thiab pe hawm Vajtswv tiag tiag. Qhov ntawd yog qhov txhais hais tias muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb thiab zaj lus tim khawv tseeb; qhov ntawd yog qhov txiaj ntsim kawg ntawm txoj kev to taub lub neej txoj sia. Yog ib tug tib neeg twg ntseeg Vajtswv tau ntau xyoo lawm, tiam sis tseem ua neej raws li tus moj yam phem, ua raws li lawv tus kheej tej kev xav tau, yam tsis thov Vajtswv los sis nrhiav qhov tseeb li, ntseeg tau ntau xyoo yam tsis hloov ib qho me me li, thiab tsis tshua muaj qhov txawv ntawm tus tsis ntseeg li thiab, ces tus tib neeg zoo li ntawd tsis muaj kev to taub lub neej txoj sia, lawv tsis tau tau txais qhov tseeb, thiab lawv tsis tau tau txais txoj sia. Yog koj tsis tau tau txais qhov tseeb, ces koj nyob hauv qab Ntxwgnyoog lub hwj chim xwb. Koj yuav zwm rau Vajtswv, hlub Vajtswv, qhuas qhov tseeb, thiab ua khov kho tsis tau, tab txawm koj xav ua los xij. Yog koj ua khov kho tsis tau, koj yuav mag qhov xwm txheej zoo li cas? Koj yuav tsis mag qhov xwm txheej xav phem tas li lod? Koj yuav raug koj qhov xwm txheej ntawd haub ntxias tas li, ntshai tsam koj yuav raug muab ntiab tawm mus, ntshai tsam Vajtswv tsis txaus siab, ntshai qhov no thiab qhov tod, ua koj tes dej num me ntsis twj ywm yam tsis txaus siab li, thiab npaj ob peb qho kev ua zoo xwb. Feem ntau lawm, koj yuav raug rub, coj, thiab cab mus, thiab feem uas nquag thiab kub siab ntawm koj ntawd yuav muaj tsawg heev, yog li ntawd tej txiaj ntsim uas koj tau txais los ntawm qhov ua koj tes dej num ntawd yuav tsis tau kom txaus siab li. Cov tib neeg zoo li no yeej yuav tsis muaj peev xwm muab lawv lub siab rau Vajtswv li, yog li ntawd lawv thiaj li raug ntau tus tib neeg, ntau qhov teeb meem, thiab ntau yam txwv thiab khi, thiab lawv thiaj li mag nyob rau hauv qhov xav phem tas li xwb. Vim li no, lawv thiaj li ua lub neej uas sab heev. Lawv nyuaj siab heev, thiab lawv nrhiav tsis tau kev ywj pheej thiab los siav li. Tom qab ib ntus, lawv tus kheej qhov kev npaj siab yuav pab tsis tau lawv ntxiv lawm, thiab txhua hnub lawv ua neej raws li tus moj yam phem, zoo li cov tsis ntseeg lawm xwb. Hom kev ntseeg Vajtswv no pab puas tau tib neeg kom dim? Ib txhia tib neeg hais tias: “Kuv kub siab lug xwb, kuv txaus siab hlo ua txhua yam rau Vajtswv. Kuv tseem hluas, kuv muaj zog thiab khov kho, thiab kuv tsis ntshai kev nyuaj li.” Txhua yam ntawd siv puas tau dab tsi? Tsis tau. Koj lub zog siv tsis tau dab tsi li, txawm hais tias koj yuav muaj zog npaum li cas los xij. Lub zog me me uas tib neeg muaj ntawd pab tau lawv ntev npaum li cas? Lawv yeej tseem yuav ua tsis tiav thiab ntog tas li, thiab lawv yuav tuag tes tuag taw thaum lawv poob rau qhov tsis zoo lawm. Yog koj tsis to taub qhov tseeb, los sis yog koj tsis muaj txoj kev ntseeg tseeb ces tsis zoo ntseeg Vajtswv. Yog koj tsuas muaj qhov kub kub siab los sis lub zog xwb, ces qhov ntawd yuav siv tsis tau dab tsi. Tej ntawd tsis yog txoj sia, tej ntawd tsuas yog qhov tib neeg kub siab thiab nyiam ib ntus xwb. Tib neeg muaj tej moj yam qias vuab tsuab. Txawm lawv yog txiv neej los poj niam, laus los hluas, lawv txhua tus puav leej muaj zog ib pliag, kub siab ib pliag, cus cus ib pliag xwb; lawv txhua tus puav leej muaj lub sij hawm uas lawv kub siab heev, uas lawv zoo siab heev, tiam sis qhov ntawd yog qhov muaj cuab kav los ntawm qhov npau taws sai xwb, thiab nws kav tsis ntev. Tib ntsais muag xwb tib neeg tej kev xav, tej qauv, thiab tej kev npau suav yuav ploj mus, yog li ntawd yog tsis muaj qhov tseeb, tib neeg yuav sawv tsis tau khov kho. Tus tib neeg uas ua neej npau taws sai sai puas ua tau lawv tes dej num zoo? Lawv ua puas tau rau Vajtswv txaus siab? (Tsis tau, lawv ua tsis tau.) Yog li ntawd, tib neeg yuav tsum muaj kev to taub lub neej txoj sia, lawv yuav tsum to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Muaj cov uas hais tias: “Vim li cas qhov kev to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ntawd thiaj li yuav nyuaj ua luaj li? Vim li cas kuv thiaj li raug ntau yam khi ua luaj li? Kuv yuav ua li cas?” Tib neeg vam khom rau lawv tus kheej los daws qhov teeb meem no puas tau? Muaj ib txhia hais tias: “Kuv muaj qhov npaj siab thiab qhov khov kho. Kuv tsis ntshai tej kev nyuaj siab li. Kuv txiav txim siab lawm. Kuv yuav hla dhau txhua qhov teeb meem, kuv yuav siv tej teeb mem no. Kuv tsis ntshai ib yam dab tsi li. Txawm yuav nyuaj npaum li cas los xij, kuv yuav ua mus kom txog thaum kawg!” Qhov no puas muaj txiaj ntsim? Tseeb tiag qhov no tuaj yeem pab tau lawv me ntsis, tiam sis lawv tej kev nyuaj uas muaj qab hau yeej tseem nyob, thiab tus moj yam qias vuab tsuab yeej tseem nyob ruaj khov rau hauv lawv, thiab yuav tsis hloov li. Yog koj raws Vajtswv qab mus kom txog thaum kawg, tiam sis koj tsis tau hloov koj tus moj yam ntawm lub neej txoj sia los sis tsis to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb li no, koj puas yuav tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv? Koj yeej tseem yuav tsis tau txais li. Kev ntseeg Vajtswv tsis yog ib lo lus nug tias seb koj puas tuaj yeem ntseeg mus kom txog thaum kawg los tsis tuaj yeem. Qhov tseem ceeb yog qhov tias seb koj puas tau txais qhov tseeb, txoj sia, thiab kev pom zoo los ntawm Vajtswv los tsis tau xwb. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Yog tib neeg tsis to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, yog lawv muab tsis tau qhov tseeb los ua lawv lub neej txoj sia no, qhov lawv kub siab los sis muaj zog ntawd puas yuav kav ntev? Kav tsis ntev. Tib neeg yuav tsum to taub qhov tseeb, thiab siv qhov tseeb los hloov qhov lawv kub siab los sis muaj zog ntawd. Thaum ib tug tib neeg twg kho tau lawv tus moj yam qias vuab tsuab thiab muaj txoj kev ntseeg thiab tej hauv paus ntsiab lus los xyaum ua raws li qhov tseeb lawm, lawv yuav muaj peev xwm ua siab ntev tsis ua ywj fab ywj fwj thiab ua txuas ntxiv mus txawm muaj ntau yam uas ua tsis tiav los xij. Txawm lawv yuav ntsib tej xwm txheej, teeb meem, los sis kev sim siab dab tsi los xij, lawv yuav vam khom rau Vajtswv thiab cia siab rau Nws kom kov yeej Ntxwgnyoog. Yuav kom ua tiav qhov no mas, koj yuav tsum los thov Vajtswv tas li, qhia txhua yam rau Nws, qhia koj tej kev nyuaj rau Nws, thiab hais lus tseeb tseeb rau Nws. Thiab, thaum koj ua koj tes dej num tiag tiag lawm, thiab nyob rau hauv koj lub neej txoj sia tiag tiag ntawd, koj yuav tsum nrhiav seb yuav ua li cas kom koj thiaj li yuav xyaum ua tau raws li qhov tseeb. Koj yuav tsum nrhiav thiab kawm los ntawm cov tib neeg uas to taub qhov tseeb, cov uas nkag siab txog qhov tseeb, ua li ntawd kom thiaj li yuav tau txais ib qho kev qhuab qhia thiab kev txhim kho me ntsis, thiab nrhiav tau ib txoj kev xyaum ua. Thaum koj muaj peev xwm xyaum ua raws li qhov tseeb lawm, qhov ntawd yuav tsis daws koj qhov teeb meem lod? Yog koj pheej nyob twj ywm thiab tsis kawm, xav hauv koj tus kheej hais tias: “Tej zaum muaj ib hnub kuv lub koob meej yuav loj hlob, ces kuv yuav cia li to taub qhov tseeb lawm xwb, yog li kuv tsis tas yuav kawm qhov tseeb tam sim no”—hom kev xav no mas pom tsis meej, tsis muaj tseeb, thiab ntxim li yuav ua rau muaj tej kev ua tsis tiav xwb. Qhov teeb meem no tuaj yeem daws tau los ntawm qhov kev nrhiav thiab kawm los ntawm cov tib neeg uas to taub qhov tseeb. Yog koj muaj peev xwm nkag siab qhov tseeb, ces koj kuj daws tau qhov teeb meem ntawd los ntawm kev nyeem Vajtswv cov lus thiab. Vim li cas koj thiaj li tsis daws qhov teeb meem no tiag tiag? Yog koj tsis nrhiav qhov tseeb los daws qhov teeb meem no, qhov teeb meem no nws puas yuav ploj nws mus? Qhov ntawd yog ib txoj kev xav ruam heev.

Yog muaj tej yam los raug rau nej tam sim no, nej puas muaj peev xwm nrhiav qhov tseeb? Nej puas tau kawm tias yuav nrhiav qhov tseeb li cas? Dhau ntawm qhov paub qee lub hauv paus ntsiab lus nyob rau hauv nej txoj kev kawm qib siab lawm, nej puas muaj peev xwm nrhiav qhov tseeb thaum hais txog nej tus kheej txoj kev to taub lub neej txoj sia—los txhim kho nej tej yam ntxwv thiab hloov nej tus moj yam qias vuab tsuab? Yog koj tseem yws thaum luag qhuab ntuas koj vim koj ua qee yam uas txhaum tej hauv paus ntsiab lus, yog koj tseem mloog zoo li luag txwv vim koj raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas, thiab yog koj tus kheej yeem swb, xav hais tias koj yuav raug muab ntiab tawm mus, thiab xav phem thiab tsis rau siab ua, ces tsis yog hais tias koj tus moj yam phem ntawd phem heev es koj thiaj li raug tus moj yam phem ntawd cuam tshuam lod? Thaum tib neeg to taub qhov tseeb lawm, lawv tej kev nyuaj mas ntau thiab loj heev; thaum lawv ntsib teeb meem, mas feem tsis zoo ntawm lawv tshwm tuaj sai heev thiab ntev heev, thiab lawv xyaum ua raws li qhov tseeb qeeb heev thiab tsawg heev. Thaum tib neeg ntsib qee qhov xwm txheej, los sis paub qee qhov tseeb tseeb los ntawm lwm tus, los sis hnov qee cov lus hais, los sis nrhiav pom qee hom ntaub ntawv lawm, ces tej yam uas tsis zoo yuav tshwm tuaj nyob rau hauv lawv, txawm yuav yog lub sij hawm twg thiab qhov chaw twg los xij. Tej no yog tej uas cia li nthuav tawm txog tus moj yam qias vuab tsuab ntag. Qhov no ua pov thawj qhia txog dab tsi? Qhov no ua pov thawj qhia hais tias tsis muaj ib qho tseeb nyob rau hauv tib neeg lub neej txoj sia li. Tej uas tsis tau kho uas cia li tawm ntawm tib neeg tuaj ntawd, txawm koj xav tej ntawd nyob rau hauv koj lub hlwb, los sis koj lub qhov ncauj hais tej ntawd, los sis yog tej ntawd yog tej uas koj npaj siab los sis npaj ua—txawm tias txhob txwm los sis tsis yog txhob txwm los xij—tag nrho tej no puav leej cuam tshuam rau koj tus moj yam qias vuab tsuab xwb. Tib neeg tej moj yam qias vuab tsuab tawm qhov twg tuaj? Tuaj yeem hais tau hais tias tib neeg tej moj yam qias vuab tshuab yog tawm ntawm lawv tus yeeb yam phem tuaj, qhov ntawd yog lub hauv paus. Thaum xav txog tej uas tawm ntawm tib neeg tuaj lawm, mas pom tau tseeb hais tias tib neeg tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ib qho li, tias lawv tsis muaj kev ua neej ib qho li thiab tias lawv tsis muaj kev paub li ib txwm paub li. Tam sim no, koj soj ntsuam nej tus kheej tau lawm. Yog nej cuab pob ntseg mloog thiab mob siab rau thim xav txog nej tus kheej, nej tuaj yeem kawm paub hais tias nej tej kev npaj siab, tej kev xav, thiab tej kev xam pom ntawd yog los tsis yog, thiab tias tej ntawd mus raws li qhov tseeb los tsis mus. Feem ntau lawm, nej yeej muaj peev xwm thoob tsib to nrog txog tej no me ntsis thiab to taub tej no. Yog li ntawd, tom qab nej to taub tej no lawm, nej puav yuav muaj peev xwm nrhiav qhov tseeb los daws? Los yog nej yuav cia tej no loj tuaj, xav hais tias: “Kuv xav xav li no, qhov xav li no mas muaj txiaj ntsim rau kuv. Lwm tus tib neeg tsis muaj cai los cuam tshuam. Yog kuv tsis hais tej no tawm kom nrov nrov, los sis tsis ua raws li tej no, yog kuv tsuas xav txog tej no xwb, puas yog qhov ntawd tsis ua cas?” Tsis muaj ib txhia tib neeg uas ua li no lod? Qhov no qhia kom pom tseeb txog dab tsi? Lawv paub tseeb tseeb hais tias qhov xav li no mas tsis yog lawm, tiam sis lawv tsis nrhiav qhov tseeb, lawv tsis muab tej kev xav no tso pov tseg, los sis muab tej kev xav no tso tseg li. Lawv pheej xav li ntawd thiab ua li ntawd yam tsis muaj kev txhawj xeeb kiag li. Cov tib neeg no tsis nyiam qhov tseeb, thiab lawv sawv tsis tau kom khov kho.

Ib txhia tib neeg mas tsis ua dej num, thiab tsis muaj leej twg ua nyuaj rau lawv li—cov tib neeg no xav hais tias yog ib tug ntseeg Vajtswv ces nyeem Vajtswv cov lus, ua lub neej ntawm pawg ntseeg, thiab tsis txhob ua tej yam tsis zoo tas li los sis ua dog ua dig li cov tsis ntseeg xwb ces txaus lawm; lawv xav hais tias tej zaum thaum kawg lawv yuav tau txais qee yam koob hmoov, thiab muaj sia nyob. Tib neeg ua raws li hom kev xav hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv no. Nyob rau saum daim tawv mas, lawv tsis ua ib yam dab tsis yuam kev loj li, tiam sis lawv tsis muaj kev to taub lub neej txoj sia kiag li, thiab lawv tsis tau txais qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ib qho li. Lub sij hawm uas ib tug tib neeg twg ua nyuaj rau lawv lawm, mas lawv mam li paub hais tias lawv muaj teeb meem thiab tej kev ua tsis tau zoo puv npo xwb, ces lawv cia li xav phem, xav hais tias: “Txhua tus puav leej muaj teeb meem, tsis yog lod? Kuv twb ntseeg Vajtswv tau ntau xyoo lawm, tiam sis kuv tsis tau txais dab tsi los ntawm txoj kev ntseeg ntawd li. Zoo li txoj kev ntseeg Vajtswv mas tsis yooj yim kiag li!” Lawv cia li tsis muaj kev hlub, thiab lawv tsis kam siv zog rau qhov tseeb ntxiv li lawm. Tom qab ib ntus lawm, lawv mloog zoo li tsis muaj dab tsi li lawm, thiab lawv mloog zoo li lawv yuav tsum tau caum qhov tseeb kom thiaj li muaj kev cia siab. Thaum lawv pib ua lawv tes dej num kom tiav, thiab tib neeg rov ua nyuaj rau lawv dua lawm, mas thaum kawg lawv xav hais tias: “Tib neeg yuav tsum muaj qhov tseeb, yog tsis li ntawd mas lawv yuav ua yuam kev yooj yim heev. Yog tib neeg tsis caum qhov tseeb, mas lawv yuav ua kev txhaum, thiab raug qhuab ntuas tas li li. Yog lawv vam khom rau lawv txoj kev kub siab los ua txhua yam xwb, lawv kuj yuav raug qhuab ntuas thiab. Kuv yuav tsum ceev faj txhua yam. Kuv yuav tsum tsis txhob hais lus los sis ua yam tsis xyuam xim. Kuv yuav tsum tsis txhob cuam tshuam rau tej yam. Qhov ua ib tug neeg tais caus mas zoo dua li ua ib tug neeg tawv.” Lawv xav hais tias qhov xyaum ua li no mas tsim nyog heev lawm, tias tsis muaj leej twg tuaj yeem muab tej uas ua yuam kev nyob rau hauv qhov xyaum ua li ntawd qhia tawm, tiam sis lawv plam qhov uas tseem ceeb tshaj plaws lawm, uas yog qhov hais tias lawv yuav tsum tau caum qhov tseeb. Lawv tsis caum qhov tseeb, thiab lawv tsis caum lawv tus kheej txoj kev to taub lub neej txoj sia, yog li ntawd qhov ntawd thiaj li yog qhov uas lawv ua tsis tau zoo kiag li. Thaum lawv ua lawv tes dej num, lawv tsuas txaus siab rau qhov ua txoj hauj lwm ntawd tiav lawm xwb. Vim xav kom ua tau lawv tes hauj lwm tiav, lawv thiaj li yuav tau ua hauj lwm thaum kaj ntug mus txog ntua thaum tsaus ntuj, thiab qee zaum lawv khwv heev uas lawv twb tsis nco qab noj tshais noj sus li. Lawv tuaj yeem raug txom nyem thiab tiv kev txom nyem tiag tiag, tiam sis lawv tsis muaj kev to taub lub neej txoj sia li. Lawv xyuam xim txog lwm tus tas mus li li, rau qhov ntshai tsam lawv yuav ua ib qho yuam kev ces raug qhuab ntuas. Hom yam ntxwv zoo li no puas yog? Tus no puas yog tus uas caum qhov tseeb? Yog tib neeg ua lawv tes dej num li no mus kom txog thaum kawg, lawv puas yuav muaj peev xwm tau txais qhov tseeb los sis to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb? (Tsis muaj.) Nej tsis muaj cov tib neeg zoo li no coob tus los? Nej tsis muaj tus yam ntxwv no tas li lod? (Muaj.) Koj puas paub hais tias, qhov xav li ntawd yog ib txoj kev ua tsis zoo, uas nej tab tom nyob rau qhov xwm txheej tsis zoo? Thaum muaj tej yam los raug rau nej lawm, nej pheej ua zoo li cov tib neeg tais caus, nej pheej ua zoo li cov tib neeg siab zoo, pheej zam kev, pheej taug txoj kev nruab nrab xwb, yeej tsis tawm tsam leej twg los sis cuam tshuam rau ib yam dab tsi li, yeej tsis mus kom deb tshaj plaws li—zoo li nej nyob nej qhov chaw, tuav nej tes dej num, ua li lwm tus kom nej ua, tsis sawv tom hauv ntej los sis tom qab li, thiab ua raws li feem coob ua xwb—qhia Kuv seb, nej puas xav hais tias yog nej pheej ua nej tes dej num li no mus txog thaum kawg no nej puas yuav tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv? Nej puas paub hais tias hom yam ntxwv zoo li no mas phom sij heev, tias tsis yog nej yuav tsis tau txais Vajtswv txoj kev tiv thaiv xwb, tiam sis nej kuj yuav tawm tsam Vajtswv tus moj yam thiab? Hom tib neeg uas sov sem so no puas caum qhov tseeb? Lawv puas yog hom tib neeg uas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem? Tus tib neeg uas muaj hom yam ntxwv zoo li no mas nthuav tej kev xav ntawm tus neeg siab zoo tawm tuaj tas li xwb, thiab tsis muaj kev ntshai Vajtswv nyob rau hauv lawv li. Yog tib neeg tsuas poob siab thiab ntshai yam tsis tsim nyog xwb, qhov ntawd puas yog ib lub siab uas ntshai Vajtswv? (Tsis yog.) Tab txawm yog lawv muab tag nrho lawv tus kheej los ua lawv tes dej num, tawm ntawm lawv txoj hauj lwm los, thiab muab lawv tsev neeg tso tseg los xij, yog lawv tsis muab lawv lub siab rau Vajtswv, thiab lawv tus kheej tawm tsam Vajtswv no, qhov ntawd puas yog ib tug yam ntxwv zoo? Qhov ntawd puas yog tus yam ntxwv li ib txwm muaj uas to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb? Qhov tus yam ntxwv no loj tuaj nyob rau tom ntej ntawd tsis txaus ntshai lod? Yog tib neeg ua raws li tus yam ntxwv no mus ntxiv, lawv puas yuav tau txais qhov tseeb? Lawv puas yuav tau txoj sia? Lawv puas yuav to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb? Tsis to taub. Nej puas paub hais tias nej tus kheej muaj tus yam ntxwv no? Thaum nej paub lawm, nej puas xav hauv nej tus kheej hais tias: “Vim li cas kuv thiaj li pheej thaiv Vajtswv? Vim li cas kuv thiaj li pheej xav li no? Qhov xav li no mas txaus ntshai heev! Qhov xav li no tawm tsam Vajtswv thiab tsis kam txais yuav qhov tseeb. Kev thaiv Vajtswv zoo ib yam nkaus li tawm tsam Nws ntag”? Tus yam ntxwv uas thaiv Vajtswv ntawd tsuas zoo ib yam li ib tug tub sab xwb—nej tsis muaj cuab kav nyob rau qhov pom kev li, nej ntshai tsam luag yuav pom nej lub ntsej muag phem, thiab tib lub sij hawm ntawd, nej kuj ntshai hais tias: “Tsis zoo ua si nrog Vajtswv. Nws tuaj yeem txiav txim thiab rau txim rau tib neeg lub sij hawm twg thiab qhov chaw twg los tau. Yog koj ua rau Vajtswv npau taws, yog tej yam me ces Nws yuav qhuab qhia thiab qhuab ntuas koj, hos yog tej yam loj ces Nws yuav rau txim rau koj, ua kom koj mob, los sis ua rau koj raug txom nyem. Tib neeg ris tsis tau tej ntawd!” Tib neeg tsis muaj tej kev to taub yuam kev no lod? Qhov no puas yog lub siab uas ntshai Vajtswv? (Tsis yog.) Hom yam ntxwv no tsis txaus ntshai lod? Thaum ib tug tib neeg twg muaj tus yam ntxwv no, thaum lawv thaiv Vajtswv, thiab pheej muaj tej kev xav no tas li, thaum lawv pheej coj hom cwj pwm no rau Vajtswv tas li lawm, lawv puas saib Vajtswv zoo li Vajtswv? Qhov no puas yog txoj kev ntseeg Vajtswv? Thaum ib tug tib neeg twg Ntseeg Vajtswv li no lawm, thaum lawv tsis saib Vajtswv zoo li Vajtswv lawm, qhov ntawd tsis yog ib qho teeb meem lod? Tib neeg tsis lees txais Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, thiab lawv tsis lees txais qhov muaj tseeb ntawm Nws tes hauj lwm ib qho me me li. Lawv xav hais tias: “Qhov uas Vajtswv muaj kev hlub tshua thiab muaj kev hlub ntawd yeej muaj tseeb, tiam sis Nws kuj muaj kev npau taws heev thiab. Thaum Vajtswv npau taws rau ib tug tib neeg twg lawm, mas ua rau tus tib neeg ntawd puas tsuaj loj heev. Nws tua tib neeg kom taug lub sij hawm twg los tau, rhuav tshem tus uas Nws xav rhuav tshem. Tsis txhob ua rau Vajtswv npau taws. Qhov uas Nws lub hwj chim thiab kev npau taws tsis zam kev ua txhaum ntawd yeej muaj tseeb. Txav kom deb ntawm Nws!” Yog ib tug tib neeg twg muaj hom cwj pwm thiab tej tswv yim no, lawv puas tuaj yeem los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tiag tiag thiab ntawm lub siab dawb pawg? Lawv tsis tuaj yeem. Yog li ntawd tsis muaj qhov nrug ntawm lawv thiab Vajtswv lod? Tsis muaj ntau yam cais lawv thiab Vajtswv lod? (Muaj.) Yam twg uas thaiv tib neeg tsis pub los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag? (Lawv lub neej yav tom ntej thiab txoj hmoo.) (Kev muaj koob nrov npe, txiaj ntsim, thiab lub meej mom.) Dab tsi ntxiv thiab? Yam twg uas ua rau tib neeg dhuav qhov tseeb, tsis kam txais yuav qhov tseeb, tsis kam txais yuav txoj sia uas Vajtswv muab thiab Nws txoj kev cawm dim? Xav txog qhov no seb: Feem twg ntawm tib neeg uas thaiv lawv tsis pub los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tiag tiag, thiab los xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab los muab lawv lub cev thiab lub siab rau Vajtswv saib xyuas thiab kav? Yam twg uas ua rau tib neeg ntshai Vajtswv, thiab to taub Vajtswv yuam kev? Tib neeg muaj tej moj yam qias vuab tsuab, nrog rau tej tswv yim phem, thiab tej kev xav phem; lawv txawj dag, lawv thaiv Vajtswv tas mus li li, tsis tso siab rau Nws thiab to taub Nws yuam kev. Thaum lawv raug tej no ua rau tsis dawb huv lawm, tib neeg puas tuaj yeem tso siab rau Vajtswv? Lawv puas tuaj yeem lees txais Vajtswv cov lus ua lawv txoj sia? Ib txhia tib neeg hais tias: “Kuv noj thiab haus Vajtswv cov lus txhua hnub. Thaum kuv nyeem Nws cov lus es cov lus ntawd ua rau kuv tu siab, mas kuv thov Vajtswv. Kuv saib Vajtswv cov lus yam li qhov tseeb. Kuv nyeem cov lus ntawd txhua hnub, thiab kuv thov Vajtswv twj ywm, thiab hu nkauj qhuas Vajtswv tias li.” Txawm lub neej ntawm sab ntsujplig uas zoo li no zoo los xij, yog cov tib neeg no tseem vam khom rau lawv tus kheej tej tswv yim thaum xav txog tej uas los raug rau lawv ntawd, yog lawv tsis nrhiav qhov tseeb kiag li, thiab tej kev qhuab qhuas uas lawv to taub ntawd ua tsis tau dab tsi rau tej ntawd li, ces yog muaj dab tsi lawm? Tib neeg tsis nyiam qhov tseeb. Lawv hais tias lawv saib Vajtswv cov lus muaj nqis, tiam sis lawv tsis muab cov lus ntawd los piv rau lawv tus kheej, thiab lawv tsis muab cov lus ntawd coj los xyaum ua li. Qhov no ua rau muaj teeb meem heev, thiab nyuaj heev rau tib neeg to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Tib neeg yeej tsis to taub qhov tseeb li, thiab lawv tsis muaj kev paub txog Vajtswv ib qho me me li, yog li ntawd lawv yeej yuav muaj tej kev xav phem thiab tej kev to taub yuam kev txog Vajtswv xwb, yog li ntawd thiaj li muaj ib sab phab ntsa quas lawv thiab Vajtswv. Nej txhua tus tsis tau ntsib tau pom qhov no lod? Koj hais tias: “Kuv tsis xav tawm tsam Vajtswv, kuv xav tso siab rau Nws tiag tiag, tiam sis thaum muaj ib yam dab tsi tshwm sim rau kuv lawm, kuv kawg tawm tsam Nws xwb. Kuv xav npog kuv tus kheej thiab muab kuv tus kheej cais ntawm Vajtswv mus, es siv tej tswv yim phem los tiv thaiv kuv tus kheej. Kuv ho ua txhaum dab tsi?” Qhov no qhia hais tias tib neeg tsis muaj qhov tseeb, lawv tseem ua neej raws li tej tswv yim phem, thiab lawv tseem raug Ntxwgnyoog tswj kav. Qhov ntawd yog tus yam ntxwv uas tib neeg muaj vim lawv tus yeeb yam phem—ces qhov lawv muab qhov tseeb coj los xyaum ua ntawd thiaj li nyuaj. Qhov tsis xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd mas yog qhov teeb meem uas loj tshaj plaws rau qhov mus tau txoj sia. Yog tsis daws qhov teeb meem no, mas qhov tib neeg yuav muab lawv lub siab rau Vajtswv kom tau txais Nws tes hauj lwm, los sis kom to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ntawd mas nyuaj. Nej txhua tus puas tau tau ntsib tau pom qhov no? Yuav ua li cas thiaj li daws tau qhov teeb meem no? Nej yuav tsum thim xav txog nej tus kheej thiab ua txhua yam kom paub nej tus kheej, thiab saib seb yam twg thaiv koj tsis pub xyaum ua raws li qhov tseeb. Kev daws qhov teeb meem no yog qhov tseem ceeb.

​Kev caum qhov tseeb puas nkag siab nyuaj los sis nyuaj npaum li kev caum ib co nyiaj pab kev kawm? Tseeb tiag tsis nyuaj npaum li ntawd, nws nyob ntawm seb tus tib neeg ntawd nyiam qhov tseeb los tsis nyiam xwb. Txoj kev caum qhov tseeb yeej tsis nyuaj li; txoj kev caum qhov tseeb ntawd siv zog tsawg dua li txoj kev kawm ib txoj kev tshawb fawb tshwj xeeb—txoj kev caum qhov tseeb ntawd haj yam yooj yim dua li kev nrhiav noj nrhiav haus lawm thiab. Vim li cas zoo li ntawd? Qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb yog qhov uas cov muaj kev ua neej yuav tsum ua neej raws thiab muaj. Qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb ntawd cuam tshuam rau tib neeg txoj kev ua neej, yog li ntawd qhov muaj ntiag ntawm qhov tseeb ntawd tsis yog tsis txuas los ntawm lawv tej kev xav thiab tej tswv yim, los ntawm txhua yam uas lawv xav, los ntawm txhua yam kev ua thiab tus cwj pwm uas lawv coj nyob rau hauv lawv lub neej txoj sia txhua hnub, los sis los ntawm lawv lub siab xav. Qhov tseeb tsis yog ib txoj kev xav, thiab tsis yog ib qho kev kawm, thiab tsis yog ib txoj hauj lwm qib siab. Qhov tseeb tsis yog tsis muaj dab tsi. Qhov tseeb cuam tshuam rau txoj kev ua neej ti heev—qhov tseeb yog txoj sia uas tus neeg muaj kev ua neej yuav tsum muaj. Qhov tseeb ntawd tuaj yeem kho tau tag nrho tej uas koj ua tsis tau zoo, koj tej yam ntxwv tsis zoo, thiab koj tej kev xav uas tsis zoo thiab tsis yog. Qhov tseeb ntawd tuaj yeem hloov koj tus moj yam phem, qhov tseeb ntawd tuaj yeem dhau los ua koj lub neej txoj sia, qhov tseeb ntawd tuaj yeem pab tau koj kom muaj kev ua neej thiab tsim nyog, qhov tseeb ntawd tuaj yeem ua rau koj tej kev xav thiab koj lub siab xav rov zoo li qub—qhov tseeb ntawd tuaj yeem ua rau txhua sab ntawm koj rov zoo li qub. Yog qhov tseeb dhau los ua koj lub neej txoj sia lawm, ces yam uas koj ua neej thiab tag nrho tej uas koj nthuav tawm txog txoj kev ua neej ntawd yuav rov zoo li qub. Yog li ntawd, txoj kev caum qhov tseeb thiab xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd tsis yog ib yam uas pom tsis tseeb, piav tsis tau, thiab nws tsis yog ib qho uas nyuaj heev. Kiag tam sim no, txawm nej nyiam qhov tseeb me ntsis thiab txaus siab hlo los siv zog ua kom zoo tuaj los xij, nej yeej tseem tsis tau kov raug txoj kev kiag li. Thawj kauj ruam yog qhov uas nyuaj tshaj plaws. Tsuav nej tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua thiab tau saj qhov qab zib ntawm qhov tseeb lawm xwb, ces nej yuav xav hais tias kev caum qhov tseeb yog ib qho yooj yim lawm.​

Yog tib neeg tsis saib qhov tseeb li yog lawv lub neej txoj sia es pheej ua neej raws li tus moj yam qias vuab tsuab xwb no, qhov ntawd qhia kom pom tseeb txog dab tsi? Thaum tib neeg tsis tau tau txais qhov tseeb, mas lawv yeej tsis muaj hnub muab tej kev txwv thiab tej kev khi ntawm lawv tus yeeb yam tso pov tseg li. Tej moj yam qias vuab tsuab uas tawm ntawm lawv tuaj mas yog kev khav theeb khav txiv, kev ua li lawv tus kheej txoj cia, kev ua dog ua dig thiab kev tsis xyuam xim, kev hais lus dag thiab kev coj tsis ncaj, kev cuav thiab kev dag, kev ntshaw koob meej thiab txiaj ntsim, kev nrhiav paj ntsig nkaus xwb, thiab kev qia qub thiab kev lim hiam. Tsis tas li ntawd xwb, thaum lawv saib xyuas lwm tus tib neeg mas, lawv pheej tsis tso siab rau lwm tus, txiav txim rau lwm tus, thiab tawm tsam lwm tus. Lawv pheej hais lus thiab ua raws li qhov lawv nyiam; lawv pheej muaj lawv tus kheej tej kev npaj siab thiab tej hom phiaj, thiab lawv twb muaj tswv yim txog lwm tus ua ntej lawm. Lawv pheej xav phem thaum ua tsis tau zoo los sis ua tsis tiav. Qee zaus, ​​lawv khav theeb dhau lawm; qee zaus, lawv xav phem dhau lawm uas lawv tuaj yeem ua rau lawv tus kheej raug teeb meem ntau yam. Lawv pheej ua kom txog qhov kawg nkaus xwb—yog lawv tsis tau ntxi lawv ob tug kaus thiab nrhab lawv cov rau tes rau taw, ces lawv xav phem thiab ua kom ntxim ntxim hlub ntag. Lawv yeej tsis zoo li qub li. Qhov no yog tus yam ntxwv uas tam sim no nej muaj ntag. Nej txaus siab hlo raug txom nyem thiab tiv kev txom nyem, thiab nej muaj qhov khov kho thiab kev txiav txim siab puv npo xwb, tiam sis nej tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Yog tib neeg saib qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb li yog lawv lub neej txoj sia no, qhov ntawd yuav qhia kom pom tseeb txog dab tsi? Ua ntej tshaj plaws, lawv yuav muaj peev xwm zwm rau Vajtswv, thiab ua neej zoo nkaus li tib neeg; lawv yuav ua ib tug neeg coj ncaj, tus uas nws tus moj yam ntawm lub neej txoj sia hloov lawm. ​Muaj ob peb tug yam ntxwv txog kev hloov tus moj yam xws li: Tus yam ntxwv ib yog muaj peev xwm zwm rau tej uas yog thiab mus raws li qhov tseeb. Txawm leej twg yuav tawm lub tswv yim dab tsi, txawm lawv laus los hluas, txawm koj haum lawv thiab tsis haum, txawm nej paub lawv thiab tsis paub, txawm nej swm lawv thiab tsis swm, txawm nej txoj kev nrog lawv sib raug zoo ntawd zoo thiab tsis zoo los xij, tsuav qhov uas lawv hais ntawd yog, mus raws li qhov tseeb, thiab muaj txiaj ntsim rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev lawm xwb, koj yeej muaj peev xwm mloog, ua raws, thiab lees txais qhov ntawd, yam tsis raug ib yam dab tsi haub ntxias li. Qhov muaj peev xwm lees txais thiab zwm rau tej uas yog thiab mus raws li qhov tseeb ntawd yog tus yam ntxwv ib. Tus yam ntxwv ob yog muaj peev xwm nrhiav qhov tseeb thaum muaj ib yam dab tsi tshwm sim; tsis yog qhov muaj peev xwm lees txais qhov tseeb xwb, kuj yog qhov muaj peev xwm xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab tsis daws txhua yam teeb meem raws li koj tus khej lub siab nyiam thiab. Txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim rau koj los xij, koj yuav muaj peev xwm nrhiav thaum koj pom tej ntawd tsis tseeb, thiab saib seb yuav daws qhov teeb meem ntawd li cas, thiab seb yuav xyaum ua li cas kom mus raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb thiab ua tau raws li Vajtswv tej kev tim tsum. Tus yam ntxwv peb yog qhov xav txog Vajtswv lub siab nyiam txawm koj yuav ntsib qhov teeb meem dab tsi los xij, ntxeev siab rau lub cev nqaij daim tawv kom thiaj li zwm tau rau Vajtswv. Koj yuav xav txog Vajtswv lub siab nyiam txawm koj yuav ua tes dej num dab tsi los xij, thiab koj yuav ua koj tes dej num raws li Vajtswv tej kev tim tsum. Txawm Vajtswv yuav tim tsum dab tsi txog tes dej num no los xij, koj yuav ua raws li tej kev tim tsum ntawd thaum ua tes dej num ntawd lawm, thiab ua kom Vajtswv txaus siab. Koj yuav tsum to taub lub hauv paus ntsiab lub no, thiab ua koj tes dej num kom zoo thiab kom ncaj ncees. Qhov ntawd yog qhov txhais hais tias xav txog Vajtswv lub siab nyiam. Yog koj tsis paub xyov yuav xav txog Vajtswv lub siab nyiam los sis ua kom Vajtswv txaus siab li cas, ces koj yuav tsum nrhiav. Nej yuav tsum muab nej tus kheej coj los piv rau peb tug yam ntxwv ntawm kev hloov tus moj yam no, thiab saib seb nej muaj peb tug yam ntxwv no los tsis muaj. Yog nej muaj txoj kev ntsib kev pom thiab tej kev xyaum ua peb qho no yam muaj qab hau lawm, ces nej yuav daws tau teeb meem yam muaj hauv paus ntsiab lus. Txawm yuav muaj dab tsi los raug rau nej los sis txawm nej yuav tab tom daws qhov teeb meem dab tsi los xij, nej yuav tsum nrhiav seb tej hauv paus ntsiab lus uas xyaum ua ntawd yog dab tsi tas li, thiab cov ntsiab lus uas nyob rau hauv txhua lub hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb ntawd yog dab tsi, thiab seb yuav xyaum ua li cas es thiaj li tsis txhaum tej hauv paus ntsiab lus ntawd. Thaum nej paub meej txog tej teeb meem no lawm, nej yuav cia li paub xyaum ua raws li qhov tseeb lawm xwb.

​Thaum txhua yam ua tau zoo lawm, zoo li ib txhia tib neeg tsis nthuav ib tug moj yam qias vuab tsuab tawm tuaj li lawm, thiab vim qhov no, lawv thiaj li xav hais tias lawv zoo lawm, tias lawv hloov lawm, thiab tias lawv muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm. Tiam sis thaum tej kev sim siab los sis tej teeb meem tseem ceeb uas ntsig txog tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb ntawd los raug rau lawv lawm, lawv tus moj yam qias vuab tsuab cia li nthuav tawm tuaj xwb. Lawv xav phem thiab paub tsis meej, tsis paub tias yuav xyaum ua li cas thiaj li tsim nyog, thiab raug tej kev nyuaj cuam tshuam lawm. Piv txwv li, qhov ua ib tug neeg coj ncaj thiab hais lus tseeb tseeb ntawd yog xyaum ua raws li qhov tseeb. Thaum koj sim hais lus tseeb tseeb, koj ntsib kev nyuaj dab tsi? Koj ntsib teeb meem dab tsi? Yam uas txwv thiab ua rau koj dig muag, thiab thaiv koj tsis pub hais lus tseeb tseeb ntawd yog dab tsi? Kev txaus siab, lub meej mom, kev khav theeb, nrog rau koj tej kev xav, thiab tej uas koj tus kheej nyiam—tag nrho tej no tshwm tuaj lub sij hawm twg los tau, thiab tej no tuav tib neeg cia thiab txwv lawv tsis pub xyaum ua raws li qhov tseeb. Tej no yog tej moj yam qias vuab tsuab ntag. Txawm koj yuav nyob rau qhov xwm txheej dab tsi los xij, tej moj yam qias vuab tsuab ntawd tuaj yeem ua rau koj tus yam ntxwv tsis zoo li qub, ua rau muaj txhua yam tsis zoo, txwv thiab tswj koj txhua txoj kev, muab koj tuav cia thiab ua rau koj xyaum ua raws li qhov tseeb thiab ua dej num rau Vajtswv nyuaj. Tej no yuav ua rau koj sab heev. Nyob rau saum daim tawv mas, zoo li tib neeg muaj kev ywj pheej, tiam sis tseeb tiag lawv raug lawv tej moj yam qias vuab tsuab khi ruaj heev. Lawv tsis muaj ib qho kev xaiv ywj pheej li, qhov lawv yuav mus ib kauj ruam ntawd mas nyuaj heev, thiab lawv ua lub neej uas qaug zoo heev. Feem ntau, qhov lawv yuav hais lus tseeb tseeb los sis ua ib yam dab tsi kom muaj qab hau ntawd mas siv dag zog ntau heev. Lawv ua tsis tau lawv tej dej num kom zoo los sis ua lub siab ncaj ncees rau Vajtswv li, txawm lawv xav ua los xij, thiab yog lawv xav xyaum ua raws li qhov tseeb los sis ua tim khawv rau Vajtswv mas, qhov ntawd haj yam nyuaj. Sab npaum li cas! Lawv tsis nyob rau hauv lub tawb ntawm lawv tej moj yam uas qias vuab tsuab thiab phem lod? Lawv tsis nyob hauv qab Ntxwgnyoog lub hwj chim uas tsaus ntuj nti lod? (Lawv nyob kawg.) Yog li tib neeg yuav ua li cas tso tau qhov ntawd pov tseg? Dhau ntawm txoj kev xyaum ua raws li qhov tseeb thiab txoj kev tau txais kev to taub lub neej txoj sia lawm puas muaj lwm txoj kev lawm? Tsis muaj kiag li lawm. Txoj kev paub txog kab lig kev cai ntawd cawm puas tau tib neeg kom dim thiab tso puas tau lawv kom dim ntawm Ntxwgnyoog lub hwj chim? Txoj kev to taub ntawm txoj kev paub txog phau Vajlugkub ne puas tau? Yog li qhov muaj peev xwm hais tej lus qhuab qhia ntawm sab ntsujplig ne puas tau? Tsis tau, tej no tsis muaj ib qho yuav cawm tau tib neeg kom dim thiab tso tau lawv kom dim ntawm Ntxwgnyoog lub hwj chim li. Tsuas yog lees txais Vajtswv tes hauj lwm thiab txhua qhov tseeb uas Vajtswv tau nthuav tawm lawm xwb mas thiaj li yuav daws tau qhov teeb meem ntawm tej moj yam qias vuab tsuab ntawd; tsuas yog tom qab ntawd xwb tib neeg thiaj li yuav muaj ib txoj kev to taub txog qhov tseeb, tau txais qhov tseeb, thiab dim ntawm Ntxwgnyoog lub hwj chim. Yog ib tug tib neeg twg siv zog ua kom yog ib tug neeg zoo thiab tsis ua ib yam dab phem li, tiam sis lawv tsis hloov lawv tus moj yam no, lawv puas yuav dim ntawm Ntxwgnyoog lub hwj chim? Tib neeg puas tuaj yeem tau txais qhov tseeb los ntawm qhov kawm Tau Tes Tshees Txoj Kev Ntseeg, Hauj Sam phau ntawv, los sis txoj kab lig kev cai? Lawv puas tuaj yeem los paub Vajtswv? Yog lawv ua raws li txoj kab lig kev cai thiab tsis caum qhov tseeb no puas tuaj yeem yaug tau lawv tus moj yam qias vuab tsuab kom dawb huv? Lawv puas tuaj yeem tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim? Cov tib neeg uas ua li ntawd yog dag lawv tus kheej xwb, thiab lawv daws tsis tau lawv tej teeb meem ib qho li. Muaj ntau tus tib neeg uas twb ntseeg Vajtswv tau ntau xyoo lawm, tiam sis lawv txoj kev ntseeg yeej tseem tsis meej pem li. Lawv tsis nyiam caum qhov tseeb kiag li; lawv tsuas txaus siab rau txoj kev ua lawv tes dej num xwb. Lawv xav hais tias tsuav lawv tsis ua kev phem, los sis ua kev phem tsawg, thiab tsuav lawv ua zoo ntau dua thiab ua siab dawb siab zoo, tsuav lawv pab lwm tus ntau dua, tsuav lawv tsis tawm ntawm pawg ntseeg mus los sis ntxeev siab rau Vajtswv xwb, ces qhov ntawd yuav ua rau lwm tus tib neeg zoo siab, thiab ua rau Vajtswv zoo siab lawm, thiab lawv yuav muaj feem tau mus nyob rau hauv Vajtswv lub nceeg vaj lawm. Lub tswv yim no puas muaj tseeb? Txoj kev ua ib tug neeg zoo ntawd puas pab tau tib neeg tso lawv tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg? Lawv puas tuaj yeem tau txais kev cawm dim li no? Lawv puas yuav muaj feem tau mus nyob rau hauv lub nceeg vaj? Nej txhua tus pom tau hais tias, muaj ntau tus tib neeg uas hu ua "cov tib neeg zoo" nyob rau hauv lub ntiaj teb uas hais lus qib siab​—​txawm nyob rau saum daim tawv mas, zoo li lawv tsis ua ib qho kev phem loj li los xij, tseeb tiag lawv txawj dag thiab txawj ntxias heev. Lawv txawj yoog mus raws li feem coob heev, hais lus tau ntaug leev thiab ntse ntsuav. Lawv yog cov tib neeg zoo cuav thiab cov ntsej muag ncaj siab nkhaus—lawv tsuas lam ua txuj ua zoo xwb. Cov tib neeg uas taug txoj kev nruab nrab mas yog cov tib neeg uas txawj dag tshaj plaws. Lawv tsis tawm tsam leej twg, lawv hais tau lus ntaug leev thiab ntse ntsuav, lawv txawj ua nyob rau txhua qhov xwm txheej, thiab tsis muaj leej twg pom tej uas lawv ua txhaum li. Lawv zoo li ib tug Ntxwgnyoog uas ua neej nyob! Nej puas muaj cov tib neeg zoo li no? (Muaj.) Nej tsis xav hais tias qhov ua neej nyob li no mas sab heev lod? (Xav mas, nws sab heev.) Yog li nej puas tau xav txog ib txoj kev hloov li? Nej yuav hloov li cas? Yuav pib qhov twg thiaj li tau? (Los ntawm qhov xyaum ua raws li qhov tseeb.) Tsis txhob hais tias “los ntawm qhov xyaum ua raws li qhov tseeb,” los sis “los ntawm qhov to taub txog qhov tseeb,” los sis “los ntawm qhov to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb.” Qhov no yog ib co lus siab heev, thiab dhau qhov tib neeg yuav nkag siab lawm, yog li ntawd cov lus no thiaj li zoo li tsis muaj dab tsi. Yog li ntawd peb yuav tsum pib kom ntxaws ntxaws. (Los ntawm qhov ua ib tug neeg coj ncaj.) Qhov ntawd yog ib qho kev xyaum ua uas tseem ceeb. Ua ib tug neeg coj ncaj, los sis muab hais kom ntxaws me ntsis ntxiv hais tias: Ua ib tug neeg uas tsis ua nyuaj thiab qhib siab, tus uas tsis npog ib yam dab tsi, tus uas tsis hais lus dag, tus uas tsis zais lus, thiab ua ib tug neeg ncaj ncaj uas muaj kev paub txog kev ncaj ncees, tus uas hais tau lus tseeb tseeb. Tib neeg yuav tsum ua kom tau qhov no ua ntej tso. Muab hais tias muaj ib tug neeg phem uas ua qee yam uas cuam tshuam pawg ntseeg tes hauj lwm, es ib tug thawj coj tuaj qhia koj kom to taub txog qhov xwm txheej ntawd zoo tuaj. Koj paub hais tias leej twg ua qhov cuam tshuam ntawd, tiam sis vim koj muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog rau tus tib neeg ntawd, thiab koj tsis xav ua rau tus tib neeg ntawd chim, koj thiaj li dag hais tias koj tsis paub. Tus thawj coj ntawd nug kom paub ntxaws ntxiv,​ tiam sis koj hais ua dog ua dig, hais ub hais no los npog tus neeg phem ntawd. Qhov ntawd tsis yog txawj dag lod? Koj tsis qhia qhov tseeb rau tus thawj coj ntawd txog qhov xwm txheej, tiam sis koj muab qhov xwm txheej ntawd zais lawm. Vim li cas koj thiaj ua li no? Vim koj tsis xav ua rau ib tug tib neeg twg chim. Koj muab txoj kev tiv thaiv tej kev sib raug zoo ntawm yus tus kheej thiab txoj kev tsis ua rau ib tug tib neeg twg chim ntawd tso ua ntej, hos koj muab txoj kev hais lus tseeb tseeb thiab kev xyaum ua raws li qhov tseeb ntawd tso tuaj tom qab. Koj raug dab tsi tswj kav lawm? Koj raug koj tus moj yam phem tswj kav lawm, tus moj yam phem ntawd muab koj lub qhov ncauj kaw thiab thaiv tsis pub koj hais lus tseeb tseeb—koj tsuas ua tau neej raws li koj tus moj yam phem xwb. Tus moj yam qias vuab tsuab yog tus moj yam dab tsi? Tus moj yam qias vuab tsuab yog ib tug moj yam phem, thiab tus tib neeg uas ua neej raws li lawv tus moj yam qias vuab tsuab ntawd yog ib tug Ntxwgnyoog uas ua neej nyob ntag. Lawv tej lus hais ib txwm muaj kev sim siab nyob rau hauv, tej lus ntawd ib txawm hais ib puag ncig xwb, yeej tsis hais ncaj qha li; tab txawm yog muab lawv ntaus tuag kiag los, lawv yuav tsis hais lus kom tseeb tseeb li. Qhov no yog qhov tshwm sim thaum tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab qias vuab tsuas dhau lawm; lawv tsis muaj kev ua neej hlo li thiab dhau los ua ib tug dab phem lawm. Nej muaj coob tus uas nyiam ua rau Vajtswv chim thiab dag Vajtswv kom tiv thaiv tau nej tej kev sib raug zoo nrog rau lwm tus, thiab lub meej mom thiab lub koob lub npe uas nej muaj nyob rau ntawm lwm tus tib neeg. Tus tib neeg uas ua li no puas nyiam qhov tseeb? Lawv puas yog cov uas caum qhov tseeb? Lawv yog cov uas tab meeg dag Vajtswv, cov uas tsis muaj kev ntshai Vajtswv ib qho me me nyob rau hauv lawv lub siab li. Lawv muaj cuab kav dag Vajtswv; lawv lub hom phiaj thiab txoj kev ntxeev siab mas yuav tsum ua kom zoo heev! Cov tib neeg zoo li no mas feem ntau yeej tseem xav hais tias lawv hlub thiab ntshai Vajtswv, thiab pheej hais tias: “Txhua zaus uas kuv xav txog Vajtswv, kuv xav txog qhov uas Nws loj npaum li cas, zoo npaum li cas, thiab piav tsis tau npaum li cas! Vajtswv hlub tib neeg ntiaj teb, Nws txoj kev hlub mas muaj tseeb tiag!” Tej zaum koj yuav hais cov lus zoo zoo, tiam sis koj yuav tsis muab tus tib neeg phem nthuav tawm yog koj pom tus tib neeg phem ntawd cuam tshuam pawg ntseeg tes hauj lwm. Koj yog cov tib neeg siab zoo, koj tsuav tiv thaiv koj tus kheej lub koob meej, txiaj ntsim, thiab lub meej mom xwb, tsis tiv thaiv Vajtswv lub tsev tej kev ntshaw li. Thaum koj paub tej hauv lwm ntawd tseeb lawm, koj tsis hais kom tseeb tseeb, koj hais ua dog ua dig, tiv thaiv cov tib neeg phem xwb. Yog kom koj hais lus tseeb tseeb, mas ntshe yuav nyuaj rau koj heev. Koj hais tej lus uas tsis muaj tseeb ntau heev, tsuav kom tsis txhob tau qhia qhov tseeb xwb! Thaum koj hais lus, koj hais mus hais los, koj xav ntau dhau lawm, thiab ua neej yam sab ntsuav, txhua yam ntawd yog los tiv thaiv koj tus kheej lub koob lub npe thiab kev txaus siab xwb! Vajtswv puas txaus siab rau cov tib neeg uas ua li no? Vajtswv ntxub cov tib neeg txawj dag tshaj plaws. Yog koj xav kom dim ntawm Ntxwgnyoog lub hwj chim thiab tau txais kev cawm dim, mas koj yuav tsum lees txais qhov tseeb. Koj yuav tsum xub pib ua ib tug neeg coj ncaj. Ua ncaj ncees, qhia qhov tseeb, tsis txhob raug koj tej kev xav txwv, muab koj txoj kev ua txuj thiab kev siv tswv yim dag ntawd tso pov tseg, thiab hais lus thiab daws teeb meem raws li tej hauv paus ntsiab lus—qhov no yog ib txoj kev ua neej uas yooj yim thiab zoo, thiab koj yuav muaj peev xwm ua neej nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Yog koj pheej ua neej raws li tej tswv yim phem, thiab pheej vam khom rau tej lus dag thiab txoj kev siv tswv yim dag kom dhau koj lub sij hawm xwb, ces koj yuav ua neej nyob rau hauv qab Ntxwgnyoog lub hwj chim, thiab koj yuav ua neej nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj. Yog koj nyob rau hauv Ntxwgnyoog lub ntiaj teb lawm, ces koj tsuas yuav txawj dag zuj zus tuaj xwb. Koj twb ntseeg Vajtswv tau ntau lub xyoo, koj twb mloog tej lus qhuab qhia ntau heev lawm, tiam sis koj tus moj yam qias vuab tsuab yeej tseem tsis tau raug muab yaug kom dawb huv li, thiab tam sim no koj tseem ua neej raws li koj tus moj yam phem—koj tsis mloog zoo li qias neeg heev rau qhov no lod? Koj tsis txaj muag lod? Txawm koj twb ntseeg Vajtswv tau ntev npaum li cas lawm los xij, yog koj tseem zoo li ib tug tsis ntseeg xwb no, qhov koj ntseeg Vajtswv ntawd muaj qab hau dab tsi? Koj puas yuav tau txais kev cawm dim los ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv zoo li no tiag tiag? Koj tej hom phiaj ntawm lub neej txoj sia yeej tsis tau hloov, tsis hais koj tej hauv paus ntsiab lus thiab tej tswv yim li; yam koj muaj uas tus tsis ntseeg tsis muaj ces yog lub npe uas hais tias “tus ntseeg” no xwb. Txawm nyob rau sab nraud mas koj raws Vajtswv qab los xij, koj tus moj yam ntawm lub neej txoj sia yeej tsis tau hloov kiag li, yog li ntawd thaum kawg koj yuav tsis dim. Tsis yog koj cia siab rau qhov uas tsis muaj dab tsi li lod? Hom kev ntseeg Vajtswv no puas pab tau koj kom tau txais qhov tseeb los sis txoj sia? Yeej pab tsis tau li.

Hnub no peb kawm txog peb tug yam ntxwv ntawm kev hloov tus moj yam. Muab peb tug yam ntxwv ntawd xaus. (Tus yam ntxwv ib yog lub peev xwm los lees txais thiab zwm rau tej uas yog thiab mus raws li qhov tseeb. Tus yam ntxwv ob yog lub peev xwm los nrhiav qhov tseeb thiab muab qhov tseeb ntawd coj los xyaum ua thaum muaj ib yam dab tsi tshwm sim rau koj, thiab tsis txhob daws tej teeb meem ntawd raws li koj tus kheej lub siab nyiam. Tus yam ntxwv peb ces yog lub peev xwm xav txog Vajtswv lub siab nyiam, ntxeev siab rau lub cev nqaij daim tawv thiab zwm rau Vajtswv, txawm yuav muaj dab tsis los raug rau koj los xij.) Nej txhua tus yuav tsum ua tib zoo xav thiab kawm txog peb tug yam ntxwv no. Nej yuav tsum muab nej tus kheej coj los piv rau peb tug yam ntxwv ntawd nyob rau hauv lub neej txoj sia tiag tiag, thiab cob nej tus kheej kom los xyaum ua raws li peb tug yam ntxwv ntawd thiab to taub txog peb tug yam ntxwv ntawd—ua li ntawd, nej thiaj li yuav tau txais qhov tseeb thiab hloov tau tus moj yam. Txawm yuav kawm txog kis dab tsi ntawm qhov tseeb los xij, cov uas nyiam qhov tseeb yuav lees txais tau yooj yim heev. Cov uas txaus siab hlo muab qhov tseeb coj los xyaum ua ntawd yuav tau txais qhov tseeb, thiab cov uas tau txais qhov tseeb ntawd yuav hloov tau tus moj yam. Cov uas tsis muaj lub siab uas txawj xav los sis qhov tsim nyog, cov uas tsis nyiam qhov tseeb ntawd, lees txais tsis tau qhov tseeb los sis xyaum ua tsis tau raws li qhov tseeb, yog li ntawd lawv yuav tsis tau txais qhov tseeb. Qhov tib neeg yuav tau txais qhov tseeb thiab tsis tau, los sis hloov tau tus moj yam thiab tsis tau ntawd, yog nyob ntawm lawv tus kheej txoj kev caum xwb.​

Lub Yim Hli 16, 2015

Qhov Dhau Los: Kev To Taub Lub Neej Txoj Sia Pib Los Ntawm Kev Ua Tes Dej Num

Ntxiv Mus: Ib Tug Moj Yam Qias Vuab Tsuab Mas Tsuas Tuaj Yeem Raug Daws Tau los ntawm Qhov Lees Txais Qhov Tseeb Xwb

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No