IV. Cov Lus nyob rau ntawm Kev Qhia Tshwm Txog Tej Lus Zais Tob ntawm Txoj Kev Yug Los Ua Neeg

187. Thawj qhov kev yug los ua neeg ces yog los txhiv tib neeg tawm ntawm txoj kev txhaum, los txhiv lawv los ntawm kev siv Yexus lub cev nqaij daim tawv, qhov ntawd ces yog, Nws cawm tib neeg los saum tus ntoo khaub lig, tab sis tus moj yam phem qias vuab tsuab yeej tseem nyob rawv rau hauv tib neeg. Qhov kev yug los ua neeg zaum thib ob ces tsis yog yuav ua ib qho kev theej txhoj rau kev txhaum lawm tab sis yuav yog los cawm tag nrho cov uas raug txhiv tawm ntawm txoj kev txhaum los. Qhov no mas ua li no kom cov uas tau raug zam txim rau lawm thiaj li raug tso tawm ntawm lawv tej kev txhaum thiab muab ntxuav kom dawb huv tag nrho, thiab qhov uas tau ib tug moj yam uas hloov lawm ntawd, thiaj li nti dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj thiab rov qab los rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Tsuas yog nyob rau txoj kev no nkaus xwb mas tib neeg thiaj li yuav raug ntxuav kom dawb huv. Tom qab Tiam Muaj Kev Cai tau los txog qhov chaw xaus lawm, thiab pib kiag Tiam Hmoov Hlub lawm, ces Vajtswv pib kiag kev cawm tib neeg, uas yog txuas ntxiv los txog ntua rau tiam kawg thaum, nyob rau hauv kev txiav txim thiab kev rau txim rau tag nrho haiv tib neeg rau lawv txoj kev ntxeev siab, Nws yuav muab noob neej ntxuav kom dawb huv tag nrho. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas Vajtswv thiaj li xaus Nws qhov kev cawm tib neeg thiab nkag mus so. Yog li ntawd, nyob rau peb theem ntawm tes hauj lwm, tsuas yog muaj ob zaug xwb uas Vajtswv thiaj li rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los ua Nws Tus Kheej tes hauj lwm nrog tib neeg kiag xwb. Qhov no mas yog vim hais tias tsuas muaj ib theem hauv peb theem ntawm tes hauj lwm ntawd xwb thiaj li yog los coj tib neeg ua lawv lub neej, hos ob theem ces yog kev cawm tib neeg. Tsuas yog rais los muaj lub cev nqaij daim tawv nkaus xwb mas Vajtswv thiaj li nyob tau nrog tib neeg, tau ntsib tau pom tej kev txom nyem hauv lub ntiaj teb, thiab nyob rau hauv ib lub cev nqaij daim tawv li sawv daws. Tsuas yog txoj kev no xwb mas Nws thiaj li muaj peev xwm muab tau txoj kev uas muaj qab hau uas lawv xav tau ntawd rau tib neeg li cov uas raug tsim tawm los. Nws yog los ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg, thiab tsis yog los ncaj qha saum ntuj ceeb tsheej los rau hauv qhov lus teb lawv tej lus thov Vajtswv ntawd. Vim, tib neeg uas muaj lub cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha, nws tsis muaj txoj kev uas yuav pom tau Vajtswv tus Ntsujplig, haj yam txav tsis tau ti Nws tus Ntsujplig thiab. Tag nrho tej uas tib neeg los ntsib los cuag tau ces tsuas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg xwb, thiab tsuas yog txoj kev no nkaus xwb mas tib neeg thiaj li muaj peev xwm to taub tag nrho tej kev thiab tag nrho tej qhov tseeb thiab tau txais kev cawm dim tag nrho. Qhov kev yug los ua neeg zaum ob ces yuav txaus coj los tshem tib neeg tej kev txhaum pov tseg thiab los ntxuav lawv kom dawb huv tag nrho. Yog li ntawd, nrog rau qhov kev yug los ua neeg zaum ob, ces tag nrho Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv yuav raug muab coj los xaus thiab qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg yuav raug muab ua kom tiav hlo. Txij thaum ntawd los, ces tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav los rau qhov chaw xaus. Tom qab qhov kev yug los ua neeg zaum ob, Nws yuav tsis rov rais los muaj lub cev nqaij daim tawv zaum peb los ua Nws tes hauj lwm lawm. Vim tag nrho Nws txoj kev cawm tib neeg ces yuav los xaus lawm thiab. Qhov kev yug los ua neeg ntawm tiam kawg ces yuav muab tau tag nrho Nws cov neeg xaiv tseg lawm, thiab tib neeg nyob rau tiam kawg yuav raug cais tag nrho raws li hom lawm. Nws yuav tsis ua kev cawm tib neeg ntxiv lawm, los sis Nws yuav tsis rov los muaj lub cev nqaij daim tawv los ua ib txoj hauj lwm twg ntxiv lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)

188. Tom qab Yehauvas tes hauj lwm lawm, Yexus rais los muaj cev nqaij daim tawv los ua Nws tes hauj lwm nrog tib neeg. Nws tes hauj lwm mas tsis yog muab cais ua nyob ib leeg xwb, tab sis yog tsim tsa rau saum Yehauvas tes hauj lwm. Nws yog tes hauj lwm rau ib tiam tshiab uas Vajtswv ua tom qab Nws tau muab Tiam Muaj Kev Cai xaus tseg lawm. Zoo ib yam li, tom qab Yexus tes hauj lwm xaus lawm, Vajtswv ua Nws tes hauj lwm ntxiv mus rau tiam tshiab, vim tag nrho Vajtswv txoj kev cawm tib neeg mas yeej tsuas muaj mus lawm tom ntej nkaus xwb. Thaum tiam qub dhau lawm, ib tiam tshiab yuav los hloov, thiab thaum tes hauj lwm qub raug ua tiav lawm, yuav muaj tes hauj lwm tshiab los ua ntxiv mus rau Vajtswv txoj kev cawm tib neeg. Qhov kev yug los ua neeg no yog Vajtswv qhov kev yug los ua neeg zaum ob, uas raws ntsaws Yexus tes hauj lwm. Tseeb tiag, qhov kev yug los ua neeg no mas tsis yog nws tshwm sim ua nws ib qho nkaus xwb; nws yog theem peb tom qab Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub. Txhua zaum Vajtswv pib ib theem tshiab ntawm tes hauj lwm, yuav tsum muaj ib qho kev pib dua tshiab thiab nws yuav tsum coj ib tiam tshiab los. Thiab yeej muaj qhov kev hloov kom phim rau tej ntawd nyob rau hauv Vajtswv tus moj yam, nyob rau hauv tus yeeb yam ntawm Nws qhov kev ua hauj lwm, nyob rau ntawm qhov chaw ntawm Nws tes hauj lwm, thiab nyob rau hauv Nws lub npe. Tsis txhob xav, tom qab ntawd, hais tias nws yog ib qho nyuab rau tib neeg lees txais Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv tiam tshiab. Tab sis tsis hais Nws txawm yuav raug tawm tsam los ntawm tib neeg zoo li cas los xij, Vajtswv yeej ib txwm ua Nws tes hauj lwm, thiab ib txwm coj tag nrho noob neej mus lawm tom ntej. Thaum Yexus los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb no, Nws coj Tiam Hmoov Hlub los thiab muab Tiam Muaj Kev Cai xaus tseg. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv yuav rov rais los muaj cev nqaij daim tawv ib zaug ntxiv, thiab qhov uas yug los ua neeg no ces Nws yuav muab Tiam Hmoov Hlub xaus tseg thiab coj Tiam Lub Nceeg Vaj los. Tag nrho cov uas muaj cuab kav lees txais qhov kev yug los ua neeg zaum ob ntawm Vajtswv yuav raug coj mus rau Tiam Lub Nceeg Vaj, thiab tshaj qhov ntawd ces yuav muaj cuab kav lees txais kiag Vajtswv txoj kev coj kev qhia. Txawm hais tias Yexus yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog tib neeg lawm, los Nws tsuas yog ua tiav qhov kev txhiv tag nrho noob neej thiab rais mus ua qhov kev theej txhoj rau tib neeg tej kev txhaum xwb; Nws tsis tau muab tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav cawm tib neeg tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mas tsis yog Yexus yuav tsum rais mus ua ib qho kev theej txhoj thiab ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm loj tshaj los tshem kom tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg. Thiab yog li ntawd, tam sim no tib neeg twb raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, Vajtswv tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv los coj tib neeg mus rau tiam tshiab, thiab tau pib tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tes hauj lwm no tau coj tib neeg mus rau ib qho chaw siab dua lawm. Tag nrho cov uas zwm rau Nws txoj kev tswj fwm yuav tau txais qhov tseeb uas siab tshaj thiab tau txais koob hmoov ntau tshaj. Lawv yuav tau nyob rau hauv tus duab ci pom kev tiag tiag, thiab lawv yuav tau qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

189. Qhov “kev yug los ua neeg” yog Vajtswv qhov kev tshwm sim rau hauv lub cev nqaij daim tawv; Vajtswv ua hauj lwm rau tib neeg uas tsim los rau hauv tus yam ntxwv ntawm lub cev nqaij daim tawv. Yog li rau Vajtswv yug los ua neeg, Nws yuav tsum ua lub cev nqaij daim tawv ua ntej tso, lub cev nqaij daim tawv nrog kev ua neej; qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj uas yuav tsum tau muaj. Qhov tseeb, qhov muaj tshwm sim ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg yog qhov tias Vajtswv ua neej nyob thiab ua hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv, tias Vajtswv hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb kiag rais los ua lub cev nqaij daim tawv, rais los ua ib tug tib neeg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Ntsiab Tseeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Uas Vajtswv Muaj

190. Kev yug los ua neeg txhais tias Vajtswv tus Ntsujplig rais los ua ib lub cev nqaij daim tawv, ntawd yog, Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv; tes dej num uas lub cev nqaij daim tawv ua yog tes dej num ntawm tus Ntsujplig, uas yog qhov raug paub nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, raug nthuav tawm los ntawm lub cev nqaij daim tawv. Tsis muaj leej twg li tsuas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv xwb thiaj muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm tshaj tawm ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg tiav log; ntawd yog, tsuas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg xwb, qhov kev ua neej no—thiab tsis muaj leej twg lawm—muaj cuab kav nthuav tawm tau tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj. Yog li, nyob rau Nws qhov los thawj zaug, Vajtswv tsis muaj kev ua neej ua ntej muaj hnub nyoog nees nkaum cuaj xyoos—yog tias sai li sai tau thaum Nws yug los Nws muaj cuab kav ua tau tej txuj ci tseem ceeb, yog tias sai li sai tau thaum Nws kawm paub hais lus Nws muaj cuab kav hais tau hom lus saum ntuj ceeb tsheej, yog tias lub sij hawm Nws cev taw rau saum lub ntiaj teb thawj zaug Nws muaj cuab kav nkag siab txhua yam teeb meem hauv ntiaj teb, paub txhua tus tib neeg tej kev xav thiab tej kev xav tau—ib tug tib neeg zoo li no tsis muaj cuab kav hu tau tias yog ib tug tib neeg dog dig, thiab lub cev nqaij daim tawv zoo li no tsis muaj cuab kav hu tau tias yog lub cev nqaij daim tawv tib neeg. Yog tias qhov no muaj li no rau Khetos, ces lub ntsiab thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg yuav poob mus lawm. Qhov uas Nws muaj txoj kev ua neej qhia tau tias Nws yog Vajtswv yug los ua neeg hauv lub cev nqaij daim tawv; qhov tseeb uas Nws tau nkag rau hauv tus txheej txheem txoj kev loj hlob li tib neeg ntawd kom haj yam qhia meej tias Nws yog ib lub cev nqaij daim tawv li ib txwm; ntxiv rau qhov ntawd, Nws tes dej num qhia tau meej txaus tias Nws yog Vajtswv Txoj Lus, Vajtswv tus Ntsujplig, rais los ua lub cev nqaij daim tawv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Ntsiab Tseeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Uas Vajtswv Muaj

191. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg ces hu ua Khetos, thiab Khetos yog lub cev nqaij daim tawv uas Vajtswv tus Ntsujplig hnav. Lub cev nqaij daim tawv no tsis zoo li ib tug tib neeg uas yog lub cev muaj cev nqaij daim tawv. Qhov txawv ces yog vim Khetos tsis yog muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha; Nws yog qhov kev yug los ua neeg ntawm tus Ntsujplig. Nws muaj ob yam uas yog kev ua neeg thiab lub hwj chim qaum ntuj. Nws lub hwj chim qaum ntuj mas tsis muaj ib tug neeg twg muaj li. Nws kev ua neej txhawb tag nrho Nws txhua yam kev coj kev ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thaum lub sij hawm uas Nws lub hwj chim qaum ntuj ua tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Txawm yuav yog Nws kev ua neeg los sis lub hwj chim qaum ntuj, ob qho puav leej zwm rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam. Lub ntsiab tseem ceeb ntawm Khetos ces yog tus Ntsujplig, qhov ntawd yog, lub hwj chim qaum ntuj. Yog li ntawd, Nws lub ntsiab tseem ceeb ces yog Vajtswv Tus Kheej kiag; lub ntsiab tseem ceeb no yuav tsis cuam tshuam Nws tus kheej tes hauj lwm, thiab Nws yeej ua tsis tau ib yam dab tsi uas yuav rov rhuav Nws tus kheej tes hauj lwm, los sis Nws yeej yuav tsis hais ib lo lus tawm tsam Nws tus kheej lub siab nyiam li. Yog li ntawd, tus Vajtswv uas yug los ua neeg yeej yuav tsis muaj hnub ua ib teg hauj lwm uas yuav chuam tshuam Nws tus kheej qhov kev cawm tib neeg li. Qhov ntawd yog qhov uas sawv daws yuav tsum tau to taub. Qhov tseem ntsiab ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm ces yog cawm tib neeg, thiab yog ua rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Zoo ib yam li ntawd, Khetos tes hauj lwm kuj yog cawm tib neeg thiab, thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Vim hais tias Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv lawm, Nws paub Nws lub ntsiab tseem ceeb nyob rau hauv Nws lub cev nqaij daim tawv lawm, ces Nws lub cev nqaij daim tawv yeej zoo txaus los mus ua Nws tes hauj lwm lawm. Yog li ntawd, tag nrho tej hauj lwm ntawm Vajtswv tus Ntsujplig ces raug muab hloov rau Khetos tes hauj lwm thaum lub sij hawm yug los ua neeg lawm, thiab nyob rau qhov nruab nrab ntawm tag nrho txhua yam hauj lwm ntawm Khetos. Nws yuav muab sib xyaws tsis tau nrog tes hauj lwm ntawm lwm tiam. Thiab vim Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv, Nws ua hauj lwm nyob rau lub npe ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv; vim Nws los nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm, ces Nws thiaj li muab tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua ntawd ua tiav hlo nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Txawm yuav yog Vajtswv tus Ntsujplig los sis txawm yuav yog Khetos, ob tug puav leej yog Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab Nws ua tes hauj lwm uas nws tsim nyog ua thiab ua tes dej num qhuab qhia uas Nws tsim nyog ua.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Lub Ntsiab Tseeb Ces Yog Kev Mloog Lus Raws Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej Txoj Kev Xav

192. Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yuav muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv, thiab Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav muaj yam tshwm sim kom pom li Vajtswv. Vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav coj tes hauj lwm Nws npaj siab yuav ua tawm los, thiab vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav ua tawm kom pom hais tias Nws yog leej twg, thiab yuav muaj peev xwm coj qhov tseeb los rau tib neeg, muab txoj sia pub rau lawv thiab taw qhia txoj kev rau lawv. Lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv ces yeej tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag li; ntawm qhov no mas yeej muaj tseeb li ntawd. Yog tib neeg npaj siab nug seb nws puas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub cev nqaij daim tawv, ces lawv yuav tsum ua kom paub meej los ntawm tus moj yam uas Nws nthuav tawm thiab tej lus uas Nws hais. Ces hais tau hais tias, yuav kom paub meej hais tias seb qhov ntawd puas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas Nws yug los rau los tsis yog, thiab seb qhov ntawd puas yog txoj kev tseeb los tsis yog, yus yuav tsum tau muab cais tawm ntawm lub hauv paus ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb. Thiab yog li ntawd, kev muab soj ntsuam xyuas seb nws puas yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los tsis yog, tus yawm sij nyob rau hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb (Nws tes hauj lwm, Nws tej lus hais tawm, Nws tus moj yam, thiab lwm cov yeeb yam), ntau dua qhov kev tshwm sim sab nraud. Yog tib neeg tsuas tshuaj xyuas Nws qhov kev tshwm sim nraud xwb, thiab ua li ntawd ces tsis saib zoo Nws lub ntsiab tseem ceeb, qhov no qhia tau hais tias tib neeg ces ruam heev thiab tsis paub dab tsi kiag li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

193. Qhov muaj tshwm sim ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg yog qhov tias Vajtswv ua neej nyob thiab ua hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv, tias Vajtswv hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb kiag rais los ua lub cev nqaij daim tawv, rais los ua ib tug tib neeg. Nws lub neej yog los ua neeg thiab tes dej num muab faib tau ua ob theem. Thawj theem yog lub neej uas Nws ua neej nyob ua ntej ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm. Nws ua neej nyob hauv ib tsev neeg dog dig, hauv kev ua neej tag nrho, ua raws li tej kev coj ncaj ncees uas ib txwm muaj thiab tej kev cai ntawm tib neeg lub neej, nrog rau tej kev cheem tsum ntawm tib neeg (zaub mov, ris tsho, pw, chaw nyob), tib neeg tej kev qaug zog, tib neeg tej kev xav. Muab ua lwm lo lus hais, nyob rau thawj theem no Nws ua neej nyob tsis muaj hwj chim qaum ntuj dab tsi li, kev ua neej tag nrho xwb, koom rau txhua yam ntawm tib neeg tej hauj lwm. Theem ob yog lub neej uas Nws ua neej nyob tom qab pib ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm. Nws tseem nyob hauv kev ua neeg dog dig nrog ib lub plhaub tib neeg li ib txwm, tsis qhia cim sab nraud ntawm qhov tshaj ntuj tsim li. Tab sis Nws tsuas ua neej nyob rau tus txiaj ntsim ntawm Nws tes hauj lwm tshaj tawm xwb, thiab nyob rau lub sij hawm no Nws txoj kev ua neej muaj puv ntoob kom los txhawb tau tes dej num ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj, rau qhov thaum ntawd Nws txoj kev ua neej tau loj hlob tiav los txog rau theem ntawm qhov muaj peev xwm los ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm lawm. Yog li, theem ob ntawm Nws lub neej no yog los ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm hauv Nws txoj kev ua neej, thaum nws yog ib lub neej ntawm kev ua neej thiab yog lub hwj chim qaum ntuj tag nrho huv si. Qhov laj thawj hais tias vim li cas, nyob rau thawj theem ntawm Nws lub neej, Nws ua neej nyob rau hauv kev ua neeg dog dig tag nrho yog qhov tias Nws kev ua neeg tseem tsis tau muaj peev xwm los tuav tag nrho ntawm tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj, tseem tsis tau hlob tiav; tsuas yog tom qab Nws kev ua neeg loj hlob tiav, rais los muaj peev xwm kwv Nws tes hauj lwm tshaj tawm xwb, ces Nws thiaj npaj txog qhov ua tes hauj lwm tshaj tawm uas Nws yuav tsum tau ua. Vim Nws, li lub cev nqaij daim tawv, yuav tsum tau loj hlob thiab paub tab, thawj theem ntawm Nws lub neej yog qhov ntawm kev ua neej—hos nyob rau theem ob, vim tias Nws kev ua neeg muaj peev xwm ntawm qhov ua Nws tes dej num thiab ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm, lub neej tus Vajtswv yug los ua neeg ua neej nyob rau hauv Nws tes hauj lwm tshaj tawm yog ib qho ntawm kev ua neeg thiab lub hwj chim qaum ntuj tag nrho. Yog tias, txij thaum lub sij hawm ntawm qhov yug Nws los, tus Vajtswv yug los ua neeg pib Nws tes hauj lwm tshaj tawm yam kub siab lug, ua tej cim uas siab tshaj piav tsis tau thiab tej txuj ci phim hwj, ces Nws yuav tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb uas yog nqaij tawv. Yog li ntawd, Nws muaj txoj kev ua neeg vim yog Nws lub ntsiab tseeb ntawm cev nqaij daim tawv; yeej tsis muaj lub cev nqaij daim tawv tau yog tsis muaj kev ua neeg, thiab ib tug tib neeg uas tsis muaj kev ua neeg tsis yog ib tug tib neeg. Nyob rau txoj kev no, kev ua neeg ntawm Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yeej yog ib yam khoom ntiag tug ntawm Vajtswv lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg. Qhov hais tias “thaum Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv Nws yeej muaj lub hwj chim qaum ntuj tag nrho, thiab tsis yog tib neeg kiag li,” ntawd yog lus thuam, rau qhov kab lus no yeej tsis muaj nyob, thiab txhaum qhov keeb laj fai ntawm kev yug los ua neeg. Txawm yog tom qab Nws pib ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm lawm los xij, Nws yeej tseem nyob hauv Nws lub hwj chim qaum ntuj nrog tib neeg daim plhaub sab nraud thaum Nws ua Nws tes dej num; nws tsuas yog tias nyob rau lub sij hawm ntawd, Nws txoj kev ua neeg ua dej num rau lub hom phiaj ntawm qhov tso cai rau Nws lub hwj chim qaum ntuj los ua tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv xwb. Yog li tus neeg sawv cev ntawm tes dej num yog lub hwj chim qaum ntuj uas nyob hauv Nws txoj kev ua neeg. Nws lub hwj chim qaum ntuj, tsis yog Nws txoj kev ua neeg, yog tus ua hauj lwm, tab sis lub hwj chim qaum ntuj no nyob nraim nkoos rau hauv Nws txoj kev ua neeg lawm; hauv lub ntsiab tseem ceeb, Nws tes dej num yeej yog ua tiav los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj tag nrho huv si, tsis yog los ntawm Nws kev ua neeg. Tab sis tus neeg ua hauj lwm ntawm tes dej num yog Nws lub cev nqaij daim tawv. Ib tug yeej hais tau tias Nws kuj yog ib tug tib neeg thiab kuj yog Vajtswv thiab, rau qhov Vajtswv rais los ua ib tug Vajtswv uas ua neej nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, nrog ib lub plhaub tib neeg thiab ib lub ntsiab tseem ceeb uas yog tib neeg tab sis kuj yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv. Vim Nws yog ib tug tib neeg uas muab lub ntsiab tseem tseem ceeb ntawm Vajtswv, Nws nyob siab tshaj txhua tus tib neeg uas tsim los, siab tshaj txhua tus tib neeg uas muaj cuab kav ua tau Vajtswv tes dej num. Thiab yog li, ntawm cov uas muaj tib neeg lub plhaub zoo li Nws li, ntawm tag nrho cov uas muaj kev ua neeg, tsuas yog Nws xwb thiaj yog tus Vajtswv Tus Kheej yug los ua neeg—tag nrho lwm cov puas leej yog tib neeg uas tsim los. Txawm tias lawv txhua tus muaj kev ua neeg los xij, cov tib neeg uas tsim los ntawd tsis muaj dab tsi li tab sis tsuas muaj kev ua neeg xwb, hos Vajtswv yug los ua neeg mas txawv: Hauv Nws lub cev nqaij daim tawv Nws tsis yog tsuas muaj kev ua neeg xwb tab sis, tseem ceeb tshaj ntawd, lub hwj chim qaum ntuj. Nws qhov kev ua neeg yeej pom tau nyob sab nraum qhov kev tshwm sim ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv thiab hauv Nws lub neej txhua hnub, tab sis Nws lub hwj chim qaum ntuj mas pom nyuab. Vim tias Nws lub hwj him qaum ntuj tsuas nthuav tawm rau thaum Nws muaj kev ua neeg xwb, thiab tsis zoo tshaj ntuj tsim li qhov tib neeg xav tias nws yog, nws nyuab heev rau tib neeg pom. Txawm niaj hnub no kiag los, tib neeg yeej muaj kev to taub nyuab txog lub ntsiab tseem ceeb tiag ntawm Vajtswv yug los ua neeg. Txawm yog tom qab Kuv twb tau hais txog nws ntev loo lawm los xij, Kuv yeej xav tias nws yeej tseem yog ib qho tsis to taub yooj yim rau feem ntau ntawm nej cov ko. Qhov tseeb, qhov xwm no mas yooj yim xwb: Vim Vajtswv rais los ua lub cev nqaij daim tawv, Nws lub ntsiab tseem ceeb yog ib qho sib ntxiv ntawm kev ua neeg thiab lub hwj chim qaum ntuj. Qhov sib ntxiv no yog hu ua Vajtswv Tus Kheej, Vajtswv Tus Kheej nyob hauv ntiaj teb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Ntsiab Tseeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Uas Vajtswv Muaj

194. Kev ua neeg ntawm Vajtswv yug los ua neeg yog muaj los tuav tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj hauv lub cev nqaij daim ntawv; Nws txoj kev xav li tib neeg pab txhawb Nws txoj kev ua neej thiab tag nrho Nws tej hauj lwm uas yog cev nqaij tawv. Ib tug yeej hais tau tias Nws txoj kev xav li tib neeg yog muaj los kom pab txhawb tau tag nrho tes dej num ntawm Vajtswv hauv lub cev nqaij daim ntawv. Yog tias lub cev nqaij daim ntawv no tsis muaj ib lub siab zoo, ces Vajtswv ua tsis tau hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab yam Nws yuav tsum ua rau hauv lub cev nqaij daim tawv ntawd yeej yuav ua tsis tau tiav log li. Txawm tias tus Vajtswv yug los ua neeg muaj ib lub siab li tib neeg zoo los xij, Nws tes dej num tsis yog ua tiav yam tsis dawb huv los ntawm tib neeg txoj kev xav; Nws ua tes dej num hauv txoj kev ua neeg nrog ib lub siab li sawv daws, nyob rau hauv ib qho kev cheem tsum ntawm qhov muaj kev ua neeg nrog ib lub siab, tsis yog los ntawm qhov ua ntawm tib neeg txoj kev xav. Txawm tias tej kev xav ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv siab npaum li cas los xij, Nws tes dej num tsis raug tsuas los ntawm tswv yim los sis kev xav. Muab ua lwm lo lus hais, Nws tes dej num tsis raug dag ntxias los ntawm lub siab ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv, tab sis yog ib qho nthuav tawm ncaj nraim los ntawm tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj hauv Nws kev ua neeg. Tag nrho ntawm Nws tes dej num yog tes hauj lwm tshaj tawm uas Nws yuav tau ua kom tiav log, thiab tsis muaj ib qho uas raug dag ntxias los ntawm Nws lub siab li. Piv txwv li, qhov kho cov muaj mob zoo, qhov ntiab dab tawm, thiab qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig tsis yog tej khoom ntawm Nws lub siab tib neeg, thiab tsis muaj cuab kav ua tau tiav log los ntawm ib tug tib neeg twg uas muaj ib lub siab tib neeg. Zoo ib yam nkaus, niaj hnub no txoj kev txeeb tau yog ib tes hauj lwm tshaj tawm uas yuav tsum tau ua los ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg, tab sis nws tsis yog tes dej num ntawm tib neeg txoj kev xav, nws yog tes dej num uas Nws lub hwj chim qaum ntuj yuav tsum ua, tes dej num ntawm qhov uas tsis muaj tib neeg uas muaj cev nqaij tawv yuav muaj peev xwm ua tau. Yog li tus Vajtswv yug los ua neeg yuav tsum muaj ib lub siab tib neeg zoo, yuav tsum muaj kev ua neej, vim tias Nws yuav tsum ua Nws tes dej num hauv kev ua neeg nrog ib lub siab zoo. Qhov no yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num ntawm tus Vajtswv yog lus ua neeg, lub ntsiab tseem ceeb kiag ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg ntag.

Ua ntej Yexus ua tes dej num, Nws lam ua neej nyob hauv Nws txoj kev ua neej. Tsis muaj leej twg qhia tau tias Nws yog Vajtswv, tsis muaj leej twg tshawb pom tias Nws yog tus Vajtswv yug los ua neeg; tib neeg tsuas paub Nws tag nrho li yog ib tug tib neeg dog dig xwb. Nws ua neej dog dig uas qhib lug, kev ua neej yog qhov qhia tau tias Vajtswv yug los ua neeg hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab tias Tiam Hmoov Hlub yog tiam ntawm tes dej num ntawm Vajtswv yug los ua neeg, tsis yog tiam ntawm tus Ntsujplig tes dej num. Nws qhia tau tias Vajtswv tus Ntsujplig raug paub tag nrho rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tias nyob rau tiam ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg Nws lub cev nqaij daim tawv yuav ua tag nrho tes dej num ntawm tus Ntsujplig. Tus Khetos uas muaj kev ua neej yog ib lub cev nqaij daim ntawv hauv qhov uas tus Ntsujplig raug paub, thiab muaj kev ua neej, kev xav zoo, thiab kev xav li tib neeg. “Qhov raug paub” txhais tias Vajtswv rais los ua tib neeg, tus Ntsujplig rais los ua lub cev nqaij daim tawv; muab hais kom meej dua, nws yog thaum Vajtswv Tus Kheej nyob rau hauv ib lub cev nqaij daim tawv nrog kev ua neej, thiab los ntawm nws nthuav tawm Nws tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj—qhov no yog qhov txhais tias raug paub, los sis raug yug los ua neeg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Ntsiab Tseeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Uas Vajtswv Muaj

195. Khetos qhov kev ua neeg mas raug tswj fwm los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj. Txawm hais tias nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, los Nws qhov kev ua neeg yeej tsis zoo li lub cev nqaij daim tawv ntawm ib tug tib neeg li. Nws muaj Nws tus yam ntxwv uas tsis zoo li lwm tus neeg, thiab qhov no los yeej yog raug tswj fwm los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj. Nws lub hwj chim qaum ntuj mas tsis muaj ib qho uas yuav tsis khov li; qhov tsis khov ntawm Khetos ces tsuas yog hais txog Nws qhov kev ua neeg xwb. Yeej txog ib nyuag theem thiab, qhov tsis khov no kuj tau muab Nws lub hwj chim qaum ntuj tuav tseg me ntsis thiab, tab sis qhov uas raug kaw tseg ntawd kuj tsuas muaj nyob rau ib nyuag cheeb tsam thiab ib lub sij hawm nyuag thiab xwb, thiab kuj tsis yog yuav tsis muaj chaw kawg li. Thaum txog sij hawm ua Nws tes hauj lwm siv lub hwj chim qaum ntuj lawm, ces yeej ua tau txawm hais tias Nws yuav nyob rau hauv Nws qhov kev ua neeg los xij. Khetos qhov kev ua neeg mas yeej raug tswj qhia los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj. Dhau ntawm qhov uas ua neej nyob raws Nws qhov kev ua neeg lawm, ces tag nrho Nws tej kev coj kev ua uas ua ntawm Nws kev ua neeg ntawd ces yeej raug haub ntxias, cuam tshuam thiab coj qhia los ntawm lub hwj chim qaum ntuj. Txawm hais tias Khetos muaj kev ua neeg, los qhov ntawd yeej tsis tab kaum Nws tes hauj lwm ntawm lub hwj chim qaum ntuj li, thiab qhov no ces yog vim Khetos qhov kev ua neeg ntawd raug coj qhia los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj; txawm hais tias Nws qhov kev ua neeg ntawd tsis loj hlob paub tab rau tej yam uas nws ua nrog lwm tus, los qhov ntawd yeej tsis cuam tshuam dab tsi txog Nws lub hwj chim qaum ntuj li. Thaum Kuv hais tias Nws qhov kev ua neeg tsis tau raug qias vuab tsuab, Kuv ntaus nqi hais tias Khetos qhov kev ua neeg mas yeej raug tswj ncaj qha los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj, thiab hais tias Nws yeej kev txawj xav ntau tshaj tej neeg dog dig ntawm tej. Nws qhov kev ua neeg mas haum kom raug coj los ntawm lub hwj chim qaum ntuj ntawm Nws tes hauj lwm tshaj li; Nws qhov kev ua neeg yeej muaj peev xwm yuav nthuav tawm kom pom txog tes hauj lwm ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj, thiab muaj peev xwm yuav zwm rau tes hauj lwm ntawd tau zoo tshaj plaws. Thaum Vajtswv ua hauj lwm hauv lub cev qaij daim tawv, Nws yeej tsis plam lub zeem muag ntawm tes dej num uas ib tug tib neeg nyob hauv lub cev nqaij daim tawv yuav tsum tau ua kom muaj tiav; Nws muaj cuab kav siv lub siab tiag tiag los pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej. Nws muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, thiab Nws lub npe yeej yog Vajtswv Tus Kheej lub kiag. Tsuas yog hais tias Nws tau los rau ntiaj teb thiab los ua ib tug uas raug tsim tawm, uas muaj lub plhaub sab nraud li ib tug uas raug tsim tawm los thiab, tam sim no mas muaj kev ua neeg uas ua ntej ntawd mas Nws tsis muaj xwb. Nws muaj peev xwm pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej tau; qhov no yog qhov uas yog kiag Vajtswv Tus Kheej thiab tseem ho yog ib tug uas zoo txawv tshaj es tsis muaj ib tug tib neeg yuav xyaum tau li thiab. Nws ces yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Tsuas yog hais tias muab saib ntawm sab cev nqaij daim tawv tib neeg tuaj ces Nws thiaj li pe hawm Vajtswv xwb; yog li ntawd, kab lus “Khetos pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej” yeej tsis yuam kev kiag li. Qhov Nws kom tib neeg ua ces yog kiag qhov uas Nws ua ntag; Nws twb ua tau txhua yam uas Nws kom tib neeg ua ntawd tiav tag ua ntej uas yuav hais kom lawv ua lawm. Nws yuav tsis hais kom lwm tus neeg ua tej yam uas Nws Tus Kheej tsis tau ua li, vim qhov no ces yog tag nrho Nws ntag. Tsis hais Nws yuav ua Nws tes hauj lwm mus li cas li, Nws yuav tsis ua tej yam uas yog kev tsis mloog Vajtswv lus li. Tsis hais Nws yuav kom tib neeg ua dab tsi li, yeej tsis muaj ib yam Nws kom lawv ua ntawd yuav tshaj qhov uas tib neeg muaj peev xwm ua tau li. Tag nrho tej Nws ua ces yog ua raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab ua rau Nws qhov kev cawm tib neeg. Khetos lub hwj chim qaum ntuj ntawd mas yeej siab tshaj txhua tus tib neeg; yog li ntawd, Nws thiaj yog lub hwj chim siab tshaj txhua yam uas raug tsim tawm los. Nws lub hwj chim ces yog Nws lub hwj chim qaum ntuj ntag, qhov ntawd yog, tus moj yam thiab qhov uas yog kiag Vajtswv Tus Kheej ntag, uas qhia tau hais tias Nws yog leej twg tiag. Yog li ntawd, tsis hais Nws qhov kev ua neeg txawm yuav zoo li sawv daws npaum li cas, los yeej yuav tsis lees tsis tau hais tias Nws yeej yog Vajtswv Tus Kheej kiag; tsis hais Nws yuav hais lub fab twg tuaj thiab Nws yuav yoog raws Vajtswv lub siab nyiam li cas li, yeej hais tsis tau hais tias Nws tsis yog Vajtswv Tus Kheej kiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Lub Ntsiab Tseeb Ces Yog Kev Mloog Lus Raws Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej Txoj Kev Xav

196. Neeg Leej Tub uas yug los ua neeg tau nthuav tawm txog Vajtswv lub hwj huaj los ntawm Nws qhov kev ua neeg thiab muab Vajtswv lub siab nyiam coj los txhais qhia rau tib neeg ntiaj teb. Thiab los ntawm Nws txoj kev nthuav tawm ntawm Vajtswv lub siab nyiam thiab tus moj yam, Nws kuj tau nthuav tawm rau cov neeg tias Vajtswv mas yog tus uas tsis muaj peev xwm pom los sis tuav tau nyob hauv sab ntsuj plig. Yam uas cov neeg pom yog Vajtswv Tus Kheej hauv lub cev uas tuav tau, muaj cev nqaij daim tawv thiab muaj roj ntshav. Yog li Neeg Leej Tub uas yug los ua neeg thiaj tau tsim txhua yam xws li tus yeeb yam ntawm Vajtswv Tus Kheej, Vajtswv lub meej mom, daim duab, tus moj yam, thiab yam uas Nws muaj thiab yog, qhov ruaj khov thiab qhov yog tib neeg. Txawm tias tus yeeb yam sab nrauv ntawm Neeg Leej Tub muaj qee yam tsis txaus phim raws Vajtswv daim duab los xij, Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab yam uas Nws muaj thiab yog tag nrho yeej sawv cev rau Vajtswv Tus Kheej lub cev yeeb yam thiab lub meej mom lawm—muaj qee yam sib txawv raws hauv qhov kev nthuav tawm. Peb tsis tuaj yeem lees txais tias Neeg Leej Tub tau sawv cev rau Vajtswv Tus Kheej lub cev yeeb yam thiab lub meej mom, ob yam rau hauv lub cev ntawm Nws qhov kev ua neeg thiab hauv Nws lub hwj huaj. Txawm li cas los xij, thaum lub sij hawm no, Vajtswv leg tes dej num los ntawm cev nqaij daim tawv, hais lus tawm hauv cev nqaij daim tawv tuaj, thiab tau los sawv rau ntawm tib neeg xub ntiag uas yog Neeg Leej Tub lub cev yeeb yam thiab lub meej mom kiag, thiab qhov no ua rau tib neeg muaj caij los ntsib thiab los paub cov lus tseeb thiab Vajtswv tes dej num rau ntawm cov tib neeg. Nws kuj qhib siab rau tib neeg kom to taub sab hauv Nws lub hwj huaj thiab Nws qhov zoo tshaj plaws rau hauv kev txo lub hwj chim, nrog rau muab kom tau txoj kev to taub uas tseem ceeb thiab lub ntsiab ntawm Vajtswv qhov muaj tiag thiab qhov muaj tseeb. Txawm tias tus Tswv Yexus tau ua tiav tes dej num lawm los xij, Nws cov kev ntawm txoj kev ua tes dej num, thiab txoj kev xav los ntawm yam uas Nws tau hais yeej sib txawv ntawm Vajtswv tus neeg tiag rau hauv sab ntsuj plig, txhua yam hais txog Nws tau sawv cev tseeb rau Vajtswv Tus Kheej, cov tib neeg uas yeej tsis tau pom ua ntej dua li—qhov no tsis tuaj yeem tsis lees paub tsis tau li! Qhov ntawd hais tau tias, txawm Vajtswv yuav tshwm sim los li cas los xij, txawm Nws yuav hais txog txoj kev dab tsi los xij, los sis Nws yuav ntsib tib neeg tus yam ntxwv dab tsi los xij, Vajtswv yeej tsis sawv cev rau ib yam dab tsi li tiam sis rau Nws Tus Kheej xwb. Nws tsis tuaj yeem sawv cev rau txhua tus tib neeg, los sis txhua tus ntawm cov tib neeg lwj liam. Vajtswv yog Vajtswv Tus Kheej, thiab qhov no tsis tuaj yeem tsis lees paub tsis tau li.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III

197. Vajtswv Tus Kheej uas muaj qab hau yog tus hais txog ntawm tes dej num niaj hnub no hauv noob neej thiab hauv lub hwj huam saum ntuj. Los ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau qhov kev tshwm sim, Nws tes dej num tib neeg thiab lub neej thiab Nws tej dej num uas muaj hwj huam thiaj muaj tiav log. Muab Nws lub cev tib neeg thiab saum ntuj los ua ke li ib lub, thiab tes dej num ntawm ob qhov no yog ua tiav los ntawm tej lus; txawm yog hauv noob neej los sis lub hwj huam saum ntuj kuj xij, Nws hais lus tawm. Thaum Vajtswv ua hauj lwm hauv noob neeb, Nws hais noob neej yam lus, xwv kom tib neeg thiaj koom thiab to taub. Nws tej lus mas hais ncaj nraim thiab yooj yim to taub, xwv kom lawv thiaj muab faib tau rau txhua tus tib neeg, tsis hais txawm tib neeg yuav muaj kev txawj ntse los tsis muaj kev txawj ntse li, lawv txhua tus yeej tuaj yeem txais tau Vajtswv tej lus. Vajtswv tes dej num hauv lub hwj huam saum ntuj kuj yog ua los ntawm tej lus thiab, tab sis nws puv npo kev pab cuam, muaj txoj sia puv npo, nws tsis tsuas nrog tib neeg tej tswv yim, nws tsis muaj feem rau tib neeg tej kev xav, thiab nws tsis muaj tib neeg tej kev txwv, nws nyob sab nraum tus ciam ntawm noob neej lawm; nws ua hauj lwm nyob hauv cev nqaij daim ntawv, tab sis nws yog txoj kev nthuav tawm ncaj nraim los ntawm tus Ntsujplig los. Yog tias tib neeg tsuas txais yuav Vajtswv tes dej num hauv noob neej xwb, ces lawv yuav txwv lawv tus kheej rau ib lub ntsiab twg xwb, thiab yog li ces yuav cheem tsum kev kho, kev yim, thiab kev qhuab ntuas kom thiaj muaj kev hloov nyob hauv lawv me ntsis. Yog tsis muaj tes dej num los sis tus Vajntsujplig, txawm tias, lawv yuav tuav rawv rau lawv tej qub kab ke; nws tsuas yog los ntawm tes dej num ntawm lub hwj huam saum ntuj no xwb uas tej niag kab mob thiab tej teeb meem no thiaj yuav kho tau, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb tib neeg thiaj yuav raug kho tau kom zoo tiav log. Dua li ntawm kev kho thiab kev yim lawm, yam uas cheem tsum yog yam zoo, siv tej lus los kho tag nrho tej teeb meem, siv tej lus los qhia tib neeg txhua tus yam ntxwv, siv tej lus los coj lawv lub neej, lawv txhua lo lus hais, lawv txhua txoj kev ua, los muab lawv tej kev xav tau thiab kev muaj siab nthuav tawm. Qhov no yog tes dej num tiag ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau. Yog li, hauv koj tus cwj pwm rau tus Vajtswv uas muaj qab hau, koj yuav tsum zwm rau ntawm Nws kev ua noob neej ib zaug, paub thiab lees paub Nws, thiab koj yuav tsum txais yuav thiab mloog Nws tes dej num thiab tej lus saum ntuj ntxiv mus. Vajtswv qhov kev tshwm sim hauv cev nqaij daim tawv txhais tias tag nrho ntawm tes dej num thiab tej lus ntawm Vajtswv tus Ntsujplig yog ua tiav los ntawm Nws kev ua noob neej thiab los ntawm Nws yug los ua neeg hauv cev nqaij daim ntawv. Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv tus Ntsujplig muaj ib zaug coj Nws tes dej num tib neeg thiab ua tes dej num ntawm lub hwj huam saum ntuj hauv cev nqaij daim tawv, thiab nyob hauv Vajtswv uas yug los ua neeg koj pom tau Vajtswv tes dej num hauv noob neej thiab tes dej num saum ntuj tag nrho. Qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau kev tshwm sim rau hauv cev nqaij daim tawv. Yog tias koj pom tau qhov no meej, koj yuav muaj peev xwm txuas tau txhua yam uas sib txawv ntawm Vajtswv; koj yuav tso tseg tsis muab yam tsis tseem ceeb lo rau ntawm Nws tes dej num hauv lub hwj huam saum ntuj, thiab koj yuav tso tseg qhov saib Nws tes dej num hauv noob neej nrog txoj kev tsis muaj kev hwm, thiab koj yuav tsis mus kom deb tshaj no, los sis nrhiav kev lug. Txhua yam, lub ntsiab ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau ces yog tes dej num ntawm Nws lub cev noob neej thiab ntawm Nws lub cev hwj huam saum ntuj, li uas coj los ntawm tus Ntsujplig, yog raug qhia tawm los ntawm Nws cev nqaij daim tawv, xwv kom tib neeg thiaj pom tau tias Nws mas pom meej heev thiab zoo li lub neej txoj sia, tiag thiab tseeb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Paub Tias Tus Vajtswv Uas Muaj Tiag Ces Yog Vajtswv Tus Kheej Ntag

198. Vajtswv tus Ntsujplig ces yog lub hwj chim kav tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los. Lub cev nqaij daim tawv uas muaj Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb ntawd kuj muaj hwj chim tib yam nkaus li thiab, tab sis tus Vajtswv uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv ua tau txhua yam hauj lwm uas yoog raws li Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam thiab. Qhov no ib tug neeg twg yeej ua tsis tau thiab tsis to taub li. Vajtswv Tus Kheej kiag yog lub hwj chim tab sis Nws lub cev nqaij daim tawv yeej nyoo zwm tau rau Nws lub hwj chim. Qhov no yog qhov uas hais txog thaum hais tias “Khetos mloog lus raws Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam.” Vajtswv yog ib tug Ntsujplig thiab muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm ntawm kev cawm dim, ib yam nkaus li Vajtswv muaj peev xwm rais los ua tau neeg thiab. Nyob rau qib twg los xij, Vajtswv Tus Kheej ua Nws tus kheej tes hauj lwm; Nws tsis cuam tshuam los sis khuam, Nws haj yam tsis ua tej hauj lwm uas rov qab sib rhuav, vim lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes hauj lwm ces yog tus Ntsujplig ua thiab lub cev nqaij daim tawv ua tib yam nkaus li. Txawm yuav yog tus Ntsujplig los sis yog lub cev nqaij daim tawv, ob leeg puav leej ua hauj lwm kom raws li tib lub siab nyiam thiab tswj tuav tib txog hauj lwm xwb. Txawm hais tias tus Ntsujplig thiab lub cev nqaij daim tawv nyias yuav zoo nyias sib txawv, los nkawv lub ntsiab tseem ceeb yog tib lub; ob leeg puav leej muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab lub npe ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Vajtswv Tus Kheej tsis muaj ib yam kev tsis mloog lus li; Nws lub ntsiab tseem ceeb yeej zoo. Nws yog qhov thuav tawm kom pom txog qhov zoo nkauj thiab txoj kev zoo, ib yam nkaus li kev hlub thiab. Txawm yog nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, los Vajtswv yeej tsis ua ib yam dab tsi uas yuav tsis mloog lus rau Leej Txiv Vajtswv li. Txawm hais tias yuav muab Nws txoj sia coj mus theej txhoj kiag, los Nws yeej txaus siab hlo ua, thiab Nws yeej yuav tsis ua lwm yam li. Vajtswv tsis muaj kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj los sis kev qhuas tias yus tus kheej tseem ceeb, los sis tsis muaj kev muaj plhus thiab kev khav theeb; Nws tsis muaj kev coj phem coj nkhaus li. Txhua yam uas tsis mloog Vajtswv lus yog los ntawm Ntxwgnyoog los; Ntxwgnyoog yog lub hauv paus keeb cag ntawm tag nrho tej kev phem dab tuag thiab kev phem lim hiam. Qhov laj thawj uas tib neeg ho muaj tej yam zoo uas mej ntsis zoo li Ntxwgnyoog mas yog vim tib neeg raug Ntxwgnyoog muab ua kom qias vuab tsuab thiab raug muab lim lawm. Khetos tseem tsis tau raug Ntxwgnyoog muab ua kom qias vuab tsuab, yog li ntawd Nws thiaj li muaj tus yam ntxwv zoo li Vajtswv, thiab tsis muaj ib qho yam ntxwv zoo li Ntxwgnyoog li. Tsis hais tes hauj lwm txawm yuav nyuaj npaum li cas, los sis lub cev nqaij daim tawv txawm yuav sab npaum li cas li, Vajtswv, thaum uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, yeej tsis ua ib yam dab tsi uas yuav cuam tshuam tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag li, haj yam tsis tso qhov Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam pov tseg rau hauv tej kev tsis mloog lus li. Nws xum tiv kev mob kev ntsaj ntawm lub cev nqaij daim tawv dua li qhov uas yuav ntxeev siab rau Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam; nws yog ib yam nkaus li qhov uas Yexus hais nyob rau hauv cov lus thov Vajtswv, “Txiv, yog hais tias ua tau, thov cia lub khob no dhau ntawm Kuv mus: txawm li cas los cia txhob ua li Kuv siab nyiam, tab sis cia ua li Koj siab nyiam.” Neeg xaiv raws lawv siab nyiam, tab sis Khetos tsis ua li ntawd. Txawm hais tias Nws yog kiag Vajtswv Tus Kheej, los Nws yeej tseem nrhiav qhov uas Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam. Nws yuav ua raws li qhov uas Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam, thiab ua yam uas Leej Txiv Vajtswv txib Nws ua ntawd kom tiav hlo, los ntawm qhov kev xav ntawm lub cev nqaij daim tawv. Qhov no yog ib qho uas tib neeg ua tsis tau. Tej uas los ntawm Ntxwgnyoog los ces tsis muaj cuab kav yuav muaj tau lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv; nws tsuas muaj tau qhov uas tsis mloog lus thiab tawm tsam Vajtswv xwb. Nws tsis muaj peev xwm yuav mloog Vajtswv lus, haj yam tsis muaj peev xwm yuav ua raws li Vajtswv lub siab nyiam li. Tag nrho cov tib neeg uas tsis yog Khetos ces yeej yuav tawm tsam Vajtswv, thiab tsis muaj ib tug ib neeg twg uas yuav ua tes hauj lwm Vajtswv txib ntawd ncaj qha tau li; tsis muaj ib tug uas yuav xam tau hais tias Vajtswv txoj kev cawm tib neeg ntawd yog nws tes dej num rau nws ua. Khetos lub ntsiab teem ceeb yog kev zwm rau Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam; kev tsis mloog Vajtswv lus yog Ntxwgnyoog tus yam ntxwv. Ob qho yam ntxwv no mas tsis sib haum, thiab tus uas muaj Ntxwgnyoog tus yam ntxwv ces hu tsis tau ua Khetos. Qhov laj thawj uas tib neeg ua tsis tau Vajtswv tes hauj lwm sawv cev Nws ces yog tib neeg tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv. Tib neeg ua hauj lwm rau Vajtswv kom tau tej yam uas nws tus kheej ntshaw thiab tej nws xav tau yav tom ntej, tab sis Khetos ua hauj lwm raws li Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Lub Ntsiab Tseeb Ces Yog Kev Mloog Lus Raws Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej Txoj Kev Xav

199. Txawm tias qhov kev tshwm sim rau sab nraum Vajtswv uas yug los ua neeg yeej zoo raws nraim ib yam li tib neeg los xij, thiab txawm tias Nws kawm tib neeg txoj kev paub thiab hais tib neeg hom lus los xij, thiab qee zaus tseem nthuav tawm Nws tej tswv yim los ntawm tib neeg ntiaj teb tus kheej tej kev xav los sis cov tswv yim ntawm kev hais lus, txawm li no los xij, qhov uas Nws pom tib neeg thiab pom lub ntsiab tseem ceeb ntawm tej yam yeej tsis zoo ib yam li cov neeg lwj liam pom rau tib neeg ntiaj teb thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm tej yam ntawd. Nws txoj kev xav thiab txoj kev txhawb tsa rau ntawm qhov chaw Nws sawv yog qee yam uas ib tug neeg lwj liam tsis muaj peev xwm muab tau. Qhov no vim hais tias Vajtswv yog qhov tseeb, vim hais tias cev nqaij daim tawv uas Nws looj ntawd kuj muaj Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, thiab Nws tej kev xav thiab yam uas raug nthuav tawm los ntawm Nws qhov kev ua neeg kuj yog qhov tseeb. Rau cov neeg lwj liam, yam uas Nws nthuav tawm hauv cev nqaij daim tawv yog tej kev nthuav qhia ntawm qhov tseeb, thiab ntawm qhov muaj peev xwm loj hlob tau. Tej kev nthuav qhia no tsis yog siv rau ib tug neeg nkaus xwb, tab sis siv rau tag nrho tib neeg ntiaj teb. Hauv ib tug neeg lwj liam lub siab, nws tsuas muaj ob peb tug neeg no uas yog cov ntsig txog rau lawv xwb. Lawv tsuas saib xyuas thiab txhawj txog cov neeg no nkaus xwb. Thaum muaj kev puas tsuaj nyob tim qab ntug, lawv xub xav txog lawv tus kheej cov me nyuam, tus txij nkawm, los sis cov niam cov txiv. Feem ntau, tus neeg uas muaj kev hlub tshua ntau dua yuav xav rau qee cov kwv tij neej tsa los sis tus phooj ywg zoo, tab sis tej kev xav ntawm tus neeg muaj kev hlub tshua zoo li no puas nthuav dav dua qhov ntawd tau? Tsis tau, yeej ua tsis tau li! Vim hais tias tib neeg yeej yog tib neeg, thiab lawv tsuas ntsia txhua yam siab txij li qhov tib neeg txoj kev xav xwb. Txawm li cas los xij, Vajtswv uas yug los ua neeg yeej txawv tag nrho ntawm ib tug neeg lwj liam. Txawm tias yuav dog dig li cas, zoo li qhov ib txwm muaj li cas, Vajtswv uas yug los ua neeg hauv cev nqaij daim tawv yuav qis npaum li cas, los sis yam uas tib neeg thuam Nws dab tsi los xij, Nws tej kev xav thiab Nws tus cwj pwm coj rau tib neeg ntiaj teb yeej tseem yog yam uas tsis muaj leej twg tuaj yeem muaj tau, uas tsis muaj leej twg tuaj yeem xyaum ua raws tus qauv tau. Nws yeej ib txwm ua raws tib neeg ntiaj teb los ntawm txoj kev xav ntawm lub hwj huaj, los ntawm txoj kev txhawb tsa ntawm Nws lub chaw li uas yog tus Tswv Tsim. Nws yeej pom tib neeg ntiaj teb los ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb thiab lub siab. Nws tsis muaj peev xwm ntsia pom tib neeg ntiaj teb los ntawm tus neeg dog dig uas nyob rau qeb qis xav txhawb tsa kom yus siab, los sis los ntawm txoj kev xav ntawm tus neeg lwj liam. Thaum cov neeg ntsia tib neeg ntiaj teb, lawv ntsia los ntawm tib neeg lub qhov muag pom, thiab lawv siv tej yam uas tib neeg paub thiab tib neeg tej kev cai tswj kav thiab tej hauv paus kev xav ua lawv qhov kev ntsuas. Qhov no nyob rau hauv tag nrho yam uas tib neeg tuaj yeem ntsia pom hauv lawv ob lub qhov muag thiab tag nrho yam uas cov neeg lwj liam tuaj yeem ua tau. Thaum Vajtswv ntsia tib neeg ntiaj teb, Nws ntsia nrog lub zeem muag uas muaj hwj chim qaum ntuj, thiab Nws siv Nws lub tshiab tseem ceeb thiab yam uas Nws muaj thiab yog los ua ib qho kev ntsuas. Tag nrho qhov no muaj txog tej yam uas tib neeg tsis muaj peev xwm ntsia pom tau, thiab qhov no yog yam Vajtswv uas yug los ua neeg thiab cov tib neeg lwj liam sib txawv tag nrho. Qhov sib txawv no yog raug txiav txim los ntawm tib neeg thiab Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb sib txawv—nws yog cov ntsiab tseem ceeb sib txawv uas yog lawv lub cev yeeb yam thiab theem qeb ntawm txoj kev xav thiab txoj kev txhawb tsa los ntawm yam lawv pom.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III

200. Qhov uas seb koj puas muaj tej kev ntsib kev pom txog lub zej zog thiab qhov uas koj nyob rau hauv koj tsev neeg thiab tau ntsib tau pom nyob rau hauv ces yeej pom tau nyob rau tej koj nthuav tawm, hos koj tsis muaj cuab kav pom nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg hais tias seb Nws puas muaj tej kev ntsib kev pom sab kev sib raug zoo nrog lwm tus. Nws yeej paub zoo txog tib neeg lub tseem ntsiab thiab muaj peev xwm nthuav tawm txog tag nrho txhua yam kev xyaum ua ntawm tag nrho txhua hom neeg. Nws mas haj yam txawj nthuav tawm txog tus moj yam qias vuab tsuab thiab tus cwj pwm ntxeev siab ntawm tib neeg thiab. Nws tsis nrog neeg ntiaj teb nyob ua ke, tab sis Nws yeej paub txog tus yeeb yam ntawm cov neeg txawj tuag thiab tag nrho tej kev qias vuab tsuab ntawm cov neeg ntiaj teb. Qhov no yog Nws kiag. Txawm hais tias Nws tsis saib xyuas lub ntiaj teb, los Nws yeej paub tej kev cai saib xyuas lub ntiaj teb, vim Nws to taub tib neeg tus yeeb yam tag nrho. Nws paub txog tus Ntsujplig tes hauj lwm uas tib neeg ob lub qhov muag ntsia tsis pom thiab tib neeg ob lub pob ntseg mloog tsis hnov, tag nrho niaj hnub no thiab yav tag los tib si. Qhov no mas suav tag nrho lub tswv yim uas tsis yog txoj kev xav rau kev ua neej thiab tej txuj cij phim hwj uas tsis yooj yim rau neeg xav txog. Qhov no yog Nws kiag, qhib rau tib neeg thiab kuj zais ntawm tib neeg tib si thiab. Qhov Nws nthuav tawm tsis yog tus ntawm ib tug neeg tsis dog dig, tab sis yog tej yam ntxwv xeeb txawm thiab tus ntawm tus Ntsujplig kiag. Nws tsis tsham mus thoob ntiaj teb tab sis paub txhua yam hauv ntiaj teb. Nws ntsib cov “tsiaj zoo li neeg” uas tsis muaj kev paub los sis kev to taub tob dab tsi li, tab sis Nws nthuav tawm tej lus uas siab tshaj qhov kev paub thiab siab tshaj tej tib neeg txawj ntse. Nws nyob rau hauv ib pab neeg ruam qauj thiab tsis meej pem uas tsis muaj kev ua neeg thiab cov uas tsis to taub tej kev cai thiab lub neej ntawm txoj kev ua neeg, tab sis Nws muaj cuab kav hais kom noob neej ua lub neej raws li kev ua neej, tib lub sij hawm ntawd kuj nthuav tawm kiag txog lub hauv paus thiab qhov poob qis ntawm txoj kev ua neeg ntawm noob neej. Tag nrho qhov no ces yog Nws kiag, siab tshaj txhua tus neeg uas muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha. Rau Nws, ces tsis tas yuav tsum tau ntsib tau pom ib lub neej nrog lwm tus uas muaj kev cov nyom, kev nyuaj thiab kev poob qis los ua tes hauj lwm uas Nws yuav tsum tau ua thiab nthuav tawm thoob plaws txog lub tseem ntsiab ntawm cov noob neej uas qias vuab tsuab. Ib lub neej nrog lwm tus uas poob qis ces yeej tsis txhawb Nws lub cev nqaij daim tawv. Nws tes hauj lwm thiab cov lus tsuas nthauv tawm txog tib neeg txoj kev tsis mloog lus thiab tsis muab kev ntsib kev pom thiab kev kawm txog kev ua neej nrog lub ntiaj teb li cas rau tib neeg xwb. Nws tsis tag yuav soj ntsuam xyuas txog lub zej zog los sis tib neeg tsev neeg thaum Nws muab txoj sia rau tib neeg. Kev qhia tshwm txog thiab txiav txim rau tib neeg tsis yog ib qho kev nthuav tawm txog qhov kev ntsib kev pom ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv; qhov ntawd yog Nws qhov kev nthuav tawm txog tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees tom qab uas tau paub txog tib neeg txoj kev tsis mloog lus los tau ntev heev lawm thiab ntxub noob neej txoj kev qias vuab tsuab. Tes hauj lwm uas Nws ua ces yog npaj los nthuav tawm txog Nws tus moj yam rau tib neeg thiab nthuav tawm txog Nws kiag. Tsuas yog Nws nkaus xwb mas thiaj ua tau tes hauj lwm no; nws tsis yog ib yam uas ib tug neeg muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha yuav muaj peev xwm ua tau.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm

201. Tes hauj lwm thiab qhov kev hais qhia kom pom txog Khetos qhia txog Nws lub ntsiab tseem ceeb. Nws muaj cuab kav siv lub siab tiag tiag uas Vajtswv muab rau Nws coj los ua kom tiav hlo. Nws yeej muaj cuab kav siv lub siab tiag tiag los pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej, thiab siv ib lub siab tiag tiag yuav ua kom haum li Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam. Tag nrho tej no mas yog los ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb los xwb. Thiab yog li qhov kev nthuav tawm tiag txog Nws ntawd los yeej puav leej yog los ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb los thiab; qhov laj thawj Kuv hu qhov no ua Nws qhov “kev nthuav tawm tiag” mas yog vim Nws qho kev nthuav tawm no tsis yog ib qho xyaum tom tej los, los sis tsis yog kawm tawm ntawm tib neeg los, los sis tsis yog siv sij hawm ntau xyoo cog tau li tib neeg cog qoob loos. Nws tsis tau kawm tej ntawd los sis muab Nws Tus Kheej hnav tej ntawd; tab sis, yeej muaj nyob rau hauv Nws lawm. Tej zaum tib neeg yuav tsis lees Nws tes hauj lwm, Nws qhov kev hais qhia kom pom rau tib neeg, Nws kev ua neeg, thiab tag nrho Nws lub neej txoj sia ntawm Nws kev ua neej, tab sis tsis muaj leej twg yuav tsis lees tau hais tias Nws muaj lub siab pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej tiag; tsis muaj leej twg yuav tsis lees tau hais tias Nws los ua kom muaj tiav raws li Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam, thiab tsis muaj leej twg yuav tsis lees tau tias Nws muaj lub siab dawb paug rau qhov Nws nrhiav Leej Txiv Vajtswv. Txawm hais tias Nws tus duab yuav tsis zoo ntshia, Nws tej lus zoo li tsis muaj kuab luaj twg, thiab Nws tes hauj lwm tsis yog qhov uas ua kom ntiaj teb thiab lub ntuj co qig txoog li qhov tib neeg xav, los Nws yeej yog Khetos tiag, tus uas muaj lub siab tiag los ua kom muaj tiav haum Leej Txiv saum ceeb tsheej lub siab nyiam, zwm hlo rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej, thiab mloog lus txog qhov tuag kiag. Qhov no mas vim yog Nws lub ntsiab tseem ceeb yeej yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Khetos. Qhov tseeb no mas yog ib qho nyuab heev rau tib neeg ntseeg, tab sis nws yog ib qho muaj tseeb. Thaum uas Khetos tes hauj lwm qhuab qhia raug ua muaj tiav hlo lawm, tib neeg yuav muaj cuab kav pom los ntawm Nws tes hauj lwm hais tias Nws tus moj yam thiab Nws tus kheej ces yeej sawv cev kiag rau Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej tus moj yam thiab Nws tus kheej ntag. Thaum ntawd, ces sau tag nrho Nws tej hauj lwm ua ke ces yeej qhia meej tau hais tias Nws ces yeej yog lub cev nqaij daim tawv uas tshwm sim los ntawm Txoj Lus tiag, thiab tsis zoo ib yam nkaus li tej tib neeg uas muaj nqaij muaj ntshav.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Lub Ntsiab Tseeb Ces Yog Kev Mloog Lus Raws Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej Txoj Kev Xav

202. Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv ces hu ua Khetos, thiab tus Khetos uas muaj peev xwm muab tau qhov tseeb rau neeg ces hu ua Vajtswv. Yeej tsis muaj dab tsi tshaj qhov no li, vim Nws muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, thiab muaj Vajtswv tus moj yam, thiab qhov kev txawj ntse nyob rau hauv Nws tej hauj lwm, uas tib neeg yeej tsis muaj li. Cov uas hu lawv tus kheej ua Khetos, tab sis ua tsis tau Vajtswv txoj hauj lwm, yog cov dag noj dag haus xwb. Khetos mas tsis lam yog tus uas Vajtswv tshwm sim los ua kiag nyob rau hauv ntiaj teb no nkaus xwb, tab sis tseem yog cev nqaij daim tawv uas Vajtswv siv thaum uas nws ua Nws tes hauj lwm kom tiav hlo nyob nrog tib neeg. Lub cev no mas tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav los hloov tau li, tab sis yog ib lub cev uas yeej ris tau Vajtswv tes hauj lwm hauv ntiaj teb, thiab qhia tau txog Vajtswv tus moj yam, thiab sawv cev Vajtswv tau zoo heev, thiab muab txoj sia rau tib neeg. Tsis yog tam sim no los yeej yog lwm hnub, cov uas ua txuj dag hais tias yog Khetos yeej yuav poob tsag, vim txawm hais tias lawv dag hais tias lawv yog Khetos, los lawv yeej tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Khetos ib qho li. Thiab yog li ntawd Kuv thiaj hais tias qhov tseeb txog Khetos ntawd yeej tsis muaj ib tug neeg twg yuav muab tshab txhais tau li, tab sis tsuas yog raug teb thiab txiav txim siab los ntawm Vajtswv Tus Kheej xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg

203. Cev nqaij daim tawv qhwv Vajtswv tus Ntsujplig ntawd yog Vajtswv tus kheej cev nqaij daim tawv ntag. Vajtswv tus Ntsujplig mas nyob siab tshaj plaws; tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus, dawb huv, thiab ncaj ncees. Ib yam nkaus li, Nws cev nqaij daim tawv los kuj nyob siab tshaj plaws, muaj hwj chim loj kawg nkaus, dawb huv, thiab ncaj ncees. Tsuas yog cev nqaij daim tawv zoo li no xwb thiaj li ua tau li ntawd uas yog ncaj ncees thiab muaj txiaj ntsig rau tib neeg, uas yog dawb huv, muaj meej mom, thiab lub hwj chim loj kawg nkaus; Nws tsis muaj peev xwm ua tej yam uas yuav txhaum rau qhov tseeb, uas yuav txhaum rau tus qauv coj zoo thiab kev ncaj ncees, thiab Nws yeej tsis muaj peev xwm yuav ua tej yam uas ntxeev siab rau Vajtswv tus Ntsujplig. Vajtswv tus Ntsujplig yog dawb huv, thiab yog li ntawd Nws cev nqaij daim tawv thiaj tsis raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog; Nws cev nqaij daim tawv muaj lub ntsiab tseem ceeb txawv ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv. Vim nws yog tib neeg, tsis yog Vajtswv, uas raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog lawm; Ntxwgnyoog yeej tsis muaj peev xwm ua qias vuab tsuab tau rau Vajtswv cev nqaij daim tawv li. Yog li ntawd, txawm tias tib neeg thiab Khetos nyob rau hauv tib qho chaw xwb los, nws tsuas yog tib neeg nkaus xwb thiaj li raug tswj, raug siv, thiab raug tuav tseg los ntawm Ntxwgnyoog. Qhov txawv, Khetos yeej tsis pub Ntxwgnyoog txoj kev lwj liam los rhuav tshem tau nws hlo li, vim tias Ntxwgnyoog ib txwm yeej tsis muaj peev xwm nce mus tau qhov chaw siab tshaj plaws tau li, thiab yeej tsis muaj peev xwm nkag los ze Vajtswv tau li. Niaj hnub tam sim no, nej txhua tus yuav tsum to taub tias nws tsuas yog tib neeg nkaus xwb, thiaj li raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog, uas ntxeev siab rau Kuv. Kev ntxeev siab yeej yuav tsis yog teeb meem uas cuam tshuam txog Khetos hlo li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (2)

204. Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv vim yog daim phiaj ntawm Nws tes hauj lwm tsis yog Ntxwgnyoog tus ntsuj plig, los sis ib tug uas tsis muaj lub cev, tab sis tib neeg, tus uas muaj cev nqaij daim tawv thiab tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm. Nws yog vim tib neeg cev nqaij daim tawv raug ua qias vuab tsuab tag lawm ces Vajtswv thiaj li muab cov tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv ua daim phiaj rau Nws tes hauj lwm; ntxiv ntawd, vim tib neeg yog daim phiaj ntawm kev qias vuab tsuab, Vajtswv thiaj li muab tib neeg ua ib daim phiaj nkaus xwb rau Nws tes hauj lwm thoob plaws txhua txhua theem ntawm Nws qhov kev cawm tib neeg. Tib neeg yog ib tug neeg txawj tuag, muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav, thiab Vajtswv yog tib Tug uas thiaj muaj cuab kav cawm tau tib neeg xwb. Nyob rau qhov no, Vajtswv yuav tsum rais los muaj cev nqaij daim tawv uas muaj tej yam ntxwv zoo li tib neeg mas thiaj yuav ua tau Nws tes hauj lwm, kom Nws tes hauj lwm thiaj li yuav ua tau tej yam tshwm sim uas zoo dua. Vajtswv yuav tsum rais los muaj cev nqaij daim tawv los ua Nws tes hauj lwm vim tib neeg muaj cev nqaij daim tawv, thiab tsis muaj peev xwm yuav kov yeej kev txhaum los sis tshem lawv tus kheej tawm ntawm cev nqaij daim tawv. Txawm hais tias lub ntsiab tseem ceeb thiab lub koob npe ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav txawv deb ntawm lub ntsiab tseem ceeb thiab lub koob npe ntawm tib neeg, los Nws qhov kev tshwm sim yeej zoo ib yam nkaus li tib neeg qhov; Nws muaj qhov kev tshwm sim ntawm ib tug neeg zoo li sawv daws xwb, thiab ua lub neej li ib tug neeg zoo li sawv daws xwb, thiab cov uas pom Nws yeej tsis pom muaj ib qho txawv tshaj li ib tus neeg zoo li sawv daws. Qhov kev tshwm sim zoo li sawv daws no thiab kev ua neej ces yeej txaus rau Nws los ua Nws tes hauj lwm uas muaj hwj chim qaum ntuj nyob rau hauv txoj kev ua neej. Nws cev nqaij daim tawv cia Nws ua Nws tes hauj lwm nyob rau hauv txoj kev ua neej, thiab pab Nws ua Nws tes hauj lwm nyob nrog tib neeg, thiab tshaj qhov ntawd, Nws qhov kev ua neej pab Nws ua qhov kev cawm tib neeg nyob nrog tib neeg. Txawm hais tias Nws qhov kev ua neej tau tsim kev cov nyom ntxhov quav niab ntau nrog rau tib neeg, los tej kev cov nyom ntxhov quav niab ntawd kuj tsis cuam tshuam rau tej yam tshwm sim li ib txwm muaj ntawm Nws tes hauj lwm. Muab hais luv luv, ces tes hauj lwm ntawm Nws cev nqaij daim tawv zoo li sawv daws ntawd mas muaj txiaj ntsim loj kawg nkaus rau tib neeg. Txawm hais tias neeg feem coob tsis kam lees txais Nws qhov kev ua neej, los Nws tes hauj lwm yeej tseem ua tau qhov tshwm sim uas tsim nyog tau, thiab tej qhov tshwm sim uas tsim nyog tau no mas yog tau los ntawm Nws txoj kev ua neej. Qhov no mas yeej tsis muaj dab tsi uas yuav ntseeg tsis tau li. Los ntawm Nws tes hauj lwm nyob rau cev nqaij daim tawv, tib neeg tau kaum npaug los sis tshaj kaum ob tawm npaug ntawm tej khoom tshaj qhov kev xav phem uas muaj nyob rau ntawm tib neeg txog Nws qhov kev ua neej, thiab tej kev xav phem ntawd ces thaum kawg yuav raug Nws tes hauj lwm muab nqos tas mus. Thiab tej yam tshwm sim uas tau los ntawm Nws tes hauj lwm, uas hais tau hais tias, qhov kev paub uas tib neeg muaj rau Nws, mas hnyav tshaj li tib neeg qhov kev xav phem txog Nws lawm. Yeej tsis muaj kev yuav xav los sis ntsuas tes hauj lwm Nws ua nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, vim Nws cev nqaij daim tawv tsis zoo li lwm tus tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv ntawd li; txawm hais tias daim plhaub sab nraud mas zoo ib yam nkaus, los lub ntsiab tseem ceeb tsis zoo ib yam. Nws cev nqaij daim tawv ua rau muaj ntau qhov kev xav phem ntawm tib neeg txog Vajtswv, tab sis Nws cev nqaij daim tawv kuj ho cia tib neeg los mus muaj kev paub ntau heev, thiab tseem muaj peev xwm txeeb tau ib tug neeg twg uas muaj lub plhaub sab nraud uas mej ntsis yuav zoo ib yam. Vim Nws tsis lam yog tib neeg xwb, tab sis yog Vajtswv uas muaj tib neeg lub plhaub sab nraud xwb, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm xav txog tag nrho los sis to taub Nws li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg

205. Tib neeg raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm thiab yog cov uas nyob siab tshaj plaws ntawm tag nrho tej uas Vajtswv tsim tawm los, yog li ntawd tib neeg thiaj li xav tau Vajtswv qhov kev cawm dim. Daim phiaj ntawm Vajtswv qhov kev cawm dim ces yog tib neeg, tsis yog Ntxwgnyoog, thiab qhov uas yuav raug cawm yog tib neeg lub cev nqaij daim tawv, thiab tib neeg tus ntsuj plig, thiab tsis yog tus dab phem. Ntxwgnyoog yog daim phiaj rau Vajtswv qhov kev rhuav tshem kom puas tsuaj, tib neeg yog daim phiaj ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim, thiab tib neeg lub cev nqaij daim tawv raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, yog li ntawd thawj tug uas yuav raug cawm ces yuav tsum yog tib neeg lub cev nqaij daim tawv. Tib neeg cev nqaij daim tawv tau raug ua qias vuab tsuab yam tob kawg nkaus, thiab nws tau rais mus ua ib yam uas tawm tsam Vajtswv, ua li ntawd ntau dhau heev lawm ces nws cia li tab meeg tawm tsam thiab tsis lees hais tias muaj Vajtswv lawm. Lub cev nqaij daim tawv qias vuab tsuab no mas tawv ncauj dhau heev lawm, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav hais nyuab los sis hloov nyuab npaum li tus moj yam qias vuab tsuab ntawm cev nqaij daim tawv. Ntxwgnyoog los nkag rau hauv tib neeg cev nqaij daim tawv los do kev thab plaub, thiab nws siv tib neeg cev nqaij daim tawv mus cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm thiab tab kaum Vajtswv qhov phiaj xwm, thiab yog li ntawd tib neeg thiaj li rais mus ua Ntxwgnyoog, thiab rais mus ua Vajtswv tus yeeb ncuab lawm. Yog yuav kom tib neeg raug cawm, mas lawv yuav tsum xub raug txeeb kom tau tso. Nws yog vim qhov no es Vajtswv thiaj li sawv los txheem thiab los rau hauv tib neeg cev nqaij daim tawv los ua tes hauj lwm uas Nws npaj siab yuav ua, thiab los sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog. Nws lub hom phiaj ces yog kev cawm dim rau tib neeg, cov uas raug ua qias vuab tsuab tag lawm, thiab qhov kev tua yeej thiab kev rhuav tshem Ntxwgnyoog, tus uas ntxeev siab tawm tsam Nws. Nws tua yeej Ntxwgnyoog los ntawm Nws tes hauj lwm txeeb kom tau tib neeg, hos nyob rau tib lub sij hawm ntawd Nws cawm cov noob neej qias vuab tsuab. Yog li ntawd, nws yog ib teg hauj lwm uas thooj txhij ua tau ob lub hom phiaj. Nws ua hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab hais lus nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab ua tag nrho tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv es thiaj li sib tham nrog tib neeg tau zoo dua, thiab txeeb tau tib neeg zoo dua. Zaum kawg uas Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws tes hauj lwm thaum tiam kawg yuav raug muab xaus rau hauv cev nqaij daim tawv. Nws yuav muab tag nrho cov tib neeg cais raws li lawv hom, xaus tag nrho Nws qhov kev cawm tib neeg, thiab kuj xaus tag nrho Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv thiab. Tom qab tag nrho Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb los txog qhov xaus lawm, Nws yuav yeej tag nrho. Ua hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, Vajtswv yuav txeeb tau noob neej tag nrho, thiab muab tau noob neej tag nrho. Qhov no tsis yog txhais tau hais tias tag nrho Nws qhov kev cawm tib neeg yuav los txog qhov xaus lawm los? Thaum Vajtswv xaus Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv, thaum uas Nws tau tua Ntxwgnyoog swb tag nrho lawm thiab tau yeej lawm, Ntxwgnyoog yuav tsis muaj lwm lub cib fim los muab tib neeg ua qias vuab tsuab ntxiv lawm. Tes hauj lwm ntawm kev yug los ua neeg thawj zaug ntawm Vajtswv mas yog kev txhiv dim thiab kev zam txim rau tib neeg tej kev txhaum. Tam sim no ces yog tes hauj lwm txeeb kom tau thiab muab kom tau tag nrho noob neej, es kom Ntxwgnyoog tsis txhob muaj ib txog kev twg los ua nws tes hauj lwm ntxiv lawm, thiab yuav swb tag nrho, thiab Vajtswv yuav tau yeej tag nrho. Qhov no yog tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv, thiab yog tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej ua kiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg

206. Tib neeg lub cev nqaij daim tawv tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, thiab nws tau dig muag tob heev li lawm, thiab raug kev phom sij tob heev li lawm. Qhov laj thawj tob tshaj uas vim li cas Vajtswv tus kheej ho yuav tsum ua hauj lwm kiag nyob rau hauv cev nqaij daim tawv ces yog vim daim phiaj ntawm Nws kev cawm dim uas yog tib neeg, tus uas muaj cev nqaij daim tawv, thiab vim Ntxwgnyoog kuj tau siv tib neeg cev nqaij daim tawv los cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm. Qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog tiag tiag ces yog qhov hauj lwm txeeb kom tau tib neeg, thiab nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tib neeg kuj yog daim phiaj rau Vajtswv qhov kev cawm dim thiab. Nyob rau qhov no, tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tseem ceeb heev. Ntxwgnyoog ua rau tib neeg lub cev nqaij daim tawv qias vuab tsuab, thiab tib neeg rais los ua lub cev uas Ntxwgnyoog nkag rau, thiab rais los ua daim phiaj rau Vajtswv tua kom yeej. Nyob rau qhov no, tes hauj lwm sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog thiab cawm noob neej tshwm sim hauv ntiaj teb, thiab Vajtswv yuav tsum rais los ua tib neeg mas thiaj li sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog tau. Qhov no mas yog qhov hauj lwm uas muaj qab hau tshaj plaws. Thaum Vajtswv ua hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, ces qhov tiag yog Nws tab tom sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog nyob rau hauv cev nqaij daim tawv. Thaum Nws ua hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, Nws tab tom ua Nws tej hauj lwm sab ntsuj plig thiab Nws ua kom tag nrho Nws tes hauj lwm hauv sab ntsuj plig tshwm sim tiag nyob rau hauv ntiaj teb. Tus uas raug txeeb tau yog tib neeg, tib neeg tus uas tsis mloog Nws hais, thiab tus uas raug tua swb ces yog lub cev uas Ntxwgnyoog los nyob rau (muaj tseeb, qhov no ces yeej yog tib neeg thiab), tus uas tawm tsam Nws, thiab tus uas thaum kawg raug cawm los kuj yog tib neeg thiab. Nyob rau qhov no, nws haj yam yog ib qho uas Vajtswv yuav tsum rais los ua tib neeg tus uas muaj lub plhaub sab nraud zoo li ib tug uas raug tsim tawm los, es Nws thiaj li muaj cuab kav sib ntaus sib tua tiag tiag nrog Ntxwgnyoog, los txeeb kom tau tib neeg, tus uas tsis mloog Nws hais thiab muaj lub plhaub sab nraud ib yam li Nws, thiab los cawm tib neeg, cov uas muaj lub plhaub sab nraud li Nws thiab tau raug Ntxwgnyoog tsim kev phom sij rau. Nws tus yeeb ncuab yog tib neeg, daim phiaj ntawm Nws qhov kev txeeb tau yog tib neeg, thiab daim phiaj ntawm Nws txoj kev cawm dim yog tib neeg, cov uas Nws tsim tawm. Yog li ntawd Nws yuav tsum ua tib neeg, thiab nyob rau qhov no, Nws tes hauj lwm thiaj li yooj yim zog. Nws muaj cuab kav tua yeej Ntxwgnyoog thiab txeeb tau noob neej, thiab, tshaj qhov ntawd, muaj cuab kav cawm tau noob neej.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg

207. Vajtswv txoj kev cawm tib neeg mas tsis yog yuav siv txoj kev ua hauj lwm ntawm tus Ntsujplig thiab lub koob meej ntawm tus Ntsujplig ua tau ncaj qha, vim Nws tus Ntsujplig mas tib neeg kov tsis tau thiab ntsia tsis pom, tib neeg yeej txav tsis tau ti li thiab. Yog Nws yuav cawm tib neeg ncaj qha uas yog siv qhov kev xav ntawm tus Ntsujplig, ces tib neeg yuav tsis muaj cuab kav tau txais Nws txoj kev cawm dim. Yog Vajtswv tsis muab lub cev sab nraud ntawm ib tug tib neeg uas raug tsim tawm ntawd coj los hnav, ces yuav tsis muaj kev rau tib neeg los txais txoj kev cawm dim no li. Vim tib neeg tsis muaj kev yuav txav ti rau Nws tau li, ib yam nkaus li qhov ua tsis muaj neeg muaj cuab kav mus ze tauv huab ntawm Yehauvas. Tsuas yog kev rais los ua ib tug tib neeg uas raug tsim tawm nkaus xwb, qhov ntawd ces yog, tsuas yog muab Nws txoj lus tso rau hauv lub cev nqaij daim tawv uas Nws tab tom yuav rais los ua ntawd xwb, mas Nws thiaj li yuav ua tau tes hauj lwm uas muab txoj lus tso kiag rau cov uas raws Nws qab xwb. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li yuav pom thiab hnov Nws txoj lus, thiab tshaj qhov ntawd ces to taub txog qhov muaj Nws txoj lus, thiab ua li no ces thiaj li raug cawm tau tag nrho. Yog Vajtswv tsis rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, ces tsis muaj ib tug uas muaj lub cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha twg yuav muaj peev xwm tau txais qhov kev cawm dim loj ntawd li, los sis yuav tsis muaj ib tug neeg twg uas raug cawm li. Yog Vajtswv tus Ntsujplig ua hauj lwm ncaj qha nrog noob neej, ces tag nrho tib neeg yuav raug ntaus vau hlo, los tsis li ntawd, ces tsis muaj ib txoj kev twg uas yuav los chwv tau Vajtswv li, lawv yuav raug Ntxwgnyoog coj tag nrho mus kaw.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)

208. Tib qho laj thawj uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg tau los rau hauv cev nqaij daim tawv mas yog cov tib neeg qias vuab tsuab qhov kev xav tau nkaus xwb. Nws yog vim tib neeg qhov kev xav tau, tsis yog Vajtswv qhov, thiab tag nrho tej uas Nws tau muab pauv thiab raug kev tsim txom ces yog ua rau noob neej, thiab tsis yog ua rau Vajtswv Tus Kheej qhov txiaj ntsig. Tsis muaj qhov zoo thiab qhov phem los sis phaj tshab rau Vajtswv li; Nws yuav tsis tau sau tej qoob loos yav pem suab, tab sis tsuas yog qhov uas twb yeej tshuav nqi rau Nws thaum xub thawj lawm xwb. Tag nrho tej uas Nws ua thiab muab pauv rau noob neej tsis yog ua li kom Nws tau phaj tshab ntau, tab sis tsuas yog ua rau noob neej nkaus xwb. Txawm hais tias Vajtswv tes hauj lwm uas nyob rau hauv cev nqaij daim tawv muaj ntau yam nyuab cov nyom uas yeej xav tsis txog li, los qhov tshwm sim uas thaum kawg yuav ua tau ces yeej ntau tshaj tej uas tau los ntawm tes hauj lwm uas tus Ntsujplig ua ncaj qha. Tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv mas muaj kev txom nyem ntau, thiab cev nqaij daim tawv tsis muaj cuab kav muaj tau tib lub koob npe li tus Ntsujplig, Nws tsis muaj cuab kav yuav ua tau tej yam tshaj ntuj tsim zoo li tus Ntujplig, Nws haj yam tsis muaj tib qho hwj chim li tus Ntsujplig muaj. Tab sis qhov tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm ua los ntawm cev nqaij daim tawv uas tsis zoo tshaj sawv daws no mas zoo tshaj tes hauj lwm uas tus Ntsujplig ua ncaj qha, thiab lub cev nqaij daim ntawv no Nws Tus Kheej yog lo lus teb rau qhov uas tag nrho noob neej xav tau. Rau cov uas yuav raug cawm, qhov txiaj ntsim ntawm Vajntsujplig mas swb qhov ntawm lub cev daim daim tawv lawm deb heev li: Tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig mas muaj cuab kav pov puag tau tag nrho lub qab ntuj khwb, hla tag nrho tej roob, tej dej ntws, tej pas dej, thiab tej hiav txwv, tab sis tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv mas ua tau zoo dua rau cov neeg uas Nws tau ntsib tau pom kiag. Tshaj qhov ntawd, Vajtswv cev nqaij daim tawv mas yog ib qho uas pom tau kov tau uas tib neeg to taub yooj yim thiab ntseeg tau zoo dua, thiab muaj cuab kav ua kom tib neeg qhov kev paub txog Vajtswv muaj tob tshaj, thiab muab cuab kav tseg tau ib qho kev xav tob dua rau tib neeg txog Vajtswv tej kev ua uas muaj tiag. Tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig mas muab qhwv zais rau hauv tej lus zais tob; nws yog ib qho nyuab rau tej neeg uas txawj tuag yuav los xav txog, thiab haj yam nyuab rau lawv pom, thiab yog li ces lawv thiaj tsuas vam khom rau tej kev xav hauv nruab siab uas khoob lug ntawd xwb. Tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv, txawm li cas los xij, yeej zoo li sawv daws li, thiab muaj tseeb, thiab muaj tswv yim zoo, thiab yog ib qho tseeb uas tib neeg qhov muag pom kiag; tib neeg tus kheej muaj cuab kav tau ntsib tau pom kiag lub tswv yim ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab tsis tas yuav siv lawv txoj kev xav hauv siab uas muaj ntau heev ntawd li. Qhov no yog qhov yog thiab qhov muaj nuj nqis tseeb ntawm tus Vajtswv uas muaj cev nqaij daim tawv tes hauj lwm. Tus Ntsujplig tsuas ua tau tej yam uas tib neeg ntsia tsis pom thiab tsis yooj yim rau tib neeg xav hauv siab xwb, piv txwv li tus Ntsujplig qhov kev qhuab qhia, tus Ntsujplig qhov kev ua kom txawj xav, thiab tus Ntsujplig txoj kev coj qhia, tab sis rau cov tib neeg uas muaj ib lub siab, tej no muab tsis tau ib lo lus tshab txhais kom meej. Lawv tsuas muab tau ib qho lus tshab txhais uas nyob tsis tus, los sis dav dav xwb, thiab tsis muaj cuab kav muab tau ib qho lus qhia uas yog siv lus hais. Tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv, txawm li cas los xij, mas txawv loj heev: Nws muaj tej lus coj qhia uas yog thiab siv lus hais kiag, nws muaj txoj kev xav uas pom tau meej, thiab muaj tej hom phiaj uas pom tau meej meej. Thiab ces tib neeg thiaj tsis tau zuaj mus los, los sis siv lawv txoj kev xav haus nruab siab, thiab tsis tas yuav khwv yees li. Qhov no yog qhov uas pom tau meej meej ntawm tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv, thiab nws qhov txawv loj ntawm tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig. Tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig mas tsuas zoo siv rau ib qho uas muaj ciam kawg xwb thiab yuav hloov tsis tau tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv. Tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv mas muab tau tej hom phiaj uas paub meej thiab tsim nyog yuav tsum muaj thiab tej kev paub uas muaj tseeb dua thiab muaj nuj nqis dua tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig. Tes hauj lwm uas muaj nuj nqis tshaj plaws rau cov tib neeg qias vuab tsuab ces yog qhov uas muab tau tej lus kom meej, tej hom phiaj kom pom meej rau lawv caum ua, thiab qhov uas ntsia pom thiab kov tau. Tsuas yog tes hauj lwm uas muaj tiag thiab tej lus coj qhia uas ncav sij hawm xwb thiaj li haum rau qhov tib neeg nyiam, thiab tsuas yog tes hauj lwm tseeb xwb thiaj cawm tau tib neeg los ntawm tus moj yam qias vuab tsuab thiab phem lim hiam. Qhov no mas tsuas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb thiaj li ua tau; tsuas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb thiaj li cawm tau tib neeg tawm los ntawm lawv tus moj yam uas tau raug ua qias vuab tsuab thiab phem lim hiam tag lawm. Txawm hais tias tus Ntsujplig yog lub tseem ntsiab xeeb txawm ntawm Vajtswv, los tes hauj lwm zoo li no mas tsuas yog Nws cev nqaij daim tawv nkaus xwb thiaj li ua tau. Yog tus Ntsujplig ua hauj lwm ib leeg kheej xwb, ces nws yuav tsis muaj hnub rau Nws tes hauj lwm kom ua tau tej yam tshwm sim zoo li—qhov no yog qhov tseeb uas yooj yim tshaj. Txawm hais tias neeg feem coob tau rais los ua yeeb ncuab rau Vajtswv vim yog cev nqaij daim tawv no, los thaum uas Nws muab Nws tes hauj lwm xaus, cov uas tawm tsam Nws ces tsis yog yuav tsum tsis ua Nws tej yeeb ncuab lawm xwb, tab sis nyob rau fab ntxeev ntawd mas tseem yuav rais los ua Nws cov tim khawv thiab. Lawv yuav rais los ua cov tim khawv uas tau raug Nws txeeb tau los, cov tim khawv uas muaj kev sib raug zoo nrog rau Nws thiab cais tsis tau tawm ntawm Nws mus li. Nws yuav ua kom tib neeg paub qhov tseem ceeb ntawm Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv rau tib neeg, thiab tib neeg yuav paub txog qhov tseem ceeb ntawm cev nqaij daim tawv no rau lub ntsiab ntawm tib neeg qhov kev tshwm sim los, yuav paub txog qhov muaj nuj nqis tiag tiag ntawm Nws rau tib neeg lub neej txoj sia, thiab, tshaj qhov ntawd, yuav paub hais tias cev nqaij daim tawv no rais los ua ib lub qhov dej txhawv pub txoj sia uas yeej muaj sia tiag uas tib neeg yuav tsis muaj cuab kav nrug tau hlo li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg

209. Txawm hais tias tus Vajtswv uas yug los muaj cev nqaij daim tawv txawm yuav nrug deb ntawm qhov kev sib txig sib luag nrog rau Vajtswv lub koob npe thiab tes dej num, thiab qhov tib neeg pom ces zoo li tsis haum nrog rau Nws lub meej mom tiag tiag, los cev nqaij daim tawv no, tus uas tsis muaj daim duab tseeb tseeb zoo li Vajtswv, los yeej muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm uas Vajtswv tus Ntsujplig tsis muaj cuab kav ua tau ncaj qha. Qhov ntawd yog qhov tseem ceeb tiag tiag thiab qhov muaj nuj nqis ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg, thiab nws yog qhov tseem ceeb thiab qhov muaj nuj nqis no uas tib neeg tsis muaj cuab kav txaus siab rau thiab lees paub tau. Txawm hais tias tag nrho noob neej saib taus Vajtswv tus Ntsujplig thiab saib tsis taus Vajtswv cev nqaij daim tawv, tsis hais lawv yuav saib los sis xav li cas li, qhov tseem ceeb tiag tiag thiab qhov muaj nuj nqis ntawm cev nqaij daim tawv mas tseem ntau tshaj qhov ntawm tus Ntsujplig lawm thiab. Muaj tseeb, qhov no mas tsuas yog hais txog cov noob neej uas qias vuab tsuab xwb. Hais txog txhua tus uas nrhiav qhov tseeb thiab ntshaw pom Vajtswv qhov kev tshwm sim, ces tus Ntsujplig tes hauj lwm ces tsuas muaj cuab kav muab tau kev txhawb thiab kev tshoov siab, thiab ib qho kev txawj xav phim hwj uas nws yog piav tsis tau thiab xav tsis tau li, thiab ib qhov kev txawj xav uas zoo heev thiab loj heev, thiab txaus qhuas heev, tab sis mas kuj ua tsis tau thiab muab tsis tau rau tag nrho sawv daws. Tib neeg thiab Vajtswv tus Ntsujplig ces tsuas nyob deb deb sib ntsia tau xwb, cuag li muaj ib ntu kev deb deb nyob kem lawv, thiab lawv mas yeej tsis muaj hnub uas yuav zoo ib yam, cuag li tib neeg thiab Vajtswv mas muaj ib daig txiag uas ntsia tsis pom muab sib cais lawm. Qhov tseeb, qhov no yog ib qho duab cuav uas tus Ntsujplig muab rau tib neeg, uas vim yog tus Ntsujplig thiab tib neeg mas tsis yog tib hom thiab yuav nyob ua ke tsis tau rau tib lub ntiaj teb, thiab vim tus Ntsujplig tsis muaj ib yam uas tib neeg muaj li. Ces tib neeg tsis muaj qhov yuav xav tau tus Ntsujplig, vim tus Ntsujplig ua tsis tau tes hauj lwm uas tib neeg feem coob xav tau ntawd ncaj qha li. Tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv muab ib co hom phiaj tiag tiag rau tib neeg kom nrhiav ua, cov lus meej meej, thiab ib qho kev txawj xav hais tias Nws yeej muaj tseeb thiab zoo li lwm tus, thiab Nws yeej txo hwj chim thiab yog neeg dog dig thiab xwb. Txawm hais tias tib neeg yuav hwm Nws, los rau neeg feem coob ces Nws yeej ua siab ntev tau yooj yim rau: Tib neeg yeej pom tau Nws lub ntsej muag, thiab hnov Nws lub suab, thiab lawv tsis tas yuav tuaj deb deb ntsia Nws xwb. Cev nqaij daim tawv no zoo li tib neeg kuj mus cuag tau yooj yim, tsis txav deb, los sis to taub nyuab, tab sis ntsia pom thiab kov tau, vim cev nqaij daim tawv no nyob rau hauv tib lub ntiaj teb uas tib neeg nyob.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg

210. Tam sim no tib neeg pom hais tias tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas yeej loj tshaj plaws li, thiab muaj ntau yam nyob rau hauv nws uas tib neeg ua tsis tau, thiab tej ntawd ces yog tej lus zais tob thiab txuj ci phim hwj. Yog li ntawd, coob tus thiaj tau nyoo zwm rau. Muaj ib txhia yeej tsis tau nyoo zwm rau ib tug tib neeg twg txij hnub uas lawv yug kiag los li, tab sis thaum lawv pom Vajtswv tej lus hnub no, lawv nyoo zwm tag nrho yam tsis nco qab txog hais tias lawv tau ua li ntawd lawm, thiab lawv tsis yeej tsis tau luag mus tshuaj xyuas los sis hais dab tsi ntxiv li lawm. Tib neeg tau poob los rau hauv txoj lus thiab pw nyo hau nuv hauv txoj kev txiav txim ntawm txoj lus. Yog Vajtswv tus Ntsujplig hais lus ncaj qha rau tib neeg, noob neej yuav nyoo zwm tag nrho rau lub suab lus, txhos caug ntua yam tsis muaj ib lo lus qhia tshwm li, zoo nkaus li qhov uas Povlauj txhos caug ntua rau hauv av nyob rau ntawm tus duab ci rau txoj kev mus rau Damaxaka. Yog Vajtswv ua hauj lwm ntxiv mus li no, tib neeg yuav tsis muaj hnub yuav paub lawv tus kheej qhov kev qias vuab tsuab los ntawm txoj kev txiav txim ntawm txoj lus thiab yog li ntawd thiaj tau txoj kev cawm dim. Tsuas yog rais los muaj lub cev nqaij daim tawv xwb mas Vajtswv tus kheej kiag thiaj li hais tawm tau Nws tej lus mus nkag rau txhua leej txhua tus tib neeg lub pob ntseg, es kom tag nrho cov uas muaj pob ntseg thiaj hnov Nws tej lus thiab lees txais Nws tes hauj lwm ntawm kev txiav txim los ntawm txoj lus. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog qhov tshwm sim uas tau los ntawm Nws txoj lus, zoo dua tus Ntujplig tshwm sim kiag los hem kom tib neeg ntshai ces mam zwm rau xwb. Nws tsuas yog los dhau hauv tes hauj lwm uas muaj qab hau thiab tab sis ho tshwj xeeb tshaj plaws no mas tib neeg tus moj yam qub, uas raug zais tob sab hauv los tau ntau xyoo, thiaj li yuav raug nthuav tawm, es kom tib neeg thiaj pom nws thiab muab nws hloov. Tej yam no ces tag nrho yeej yog tes hauj lwm uas muaj qab hau ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, uas nyob rau hauv, kev hais lus thiab kev txiav txim yam muaj qab hau, ces Nws thiaj li ua tau tej yam uas tshwm sim los ntawm kev txiav txim rau tib neeg los ntawm txoj lus. Qhov no yog lub hwj chim ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev yug los ua neeg. Nws yog ua los kom paub txog lub hwj chim ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, los ua kom paub txog qhov tshwm sim uas tau los ntawm tes hauj lwm ntawm txoj lus, thiab ua kom paub hais tias tus Ntsujplig tau los rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm thiab ua kom pom txog Nws lub hwj chim los ntawm kev txiav txim rau tib neeg los ntawm txoj lus. Txawm hais tias lub cev nqaij daim tawv yog lub cev sab nraud ntawm ib tug tib neeg dog dig li sawv daws xwb, los nws yog qhov tshwm sim los uas Nws tej lus ua tau los uas qhia kom tib neeg pom hais tias Nws muaj lub hwj chim puv npo, hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab hais tias Nws tej lus yog tej kev qhia tawm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Los ntawm txoj kev no ces tag nrho tib neeg thiaj pom tau hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag, hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag uas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, hais tias tsis txhob lam muaj leej twg ua rau Nws chim, thiab hais tias tsis muaj leej twg yuav hla dhau Nws txoj kev txiav txim los ntawm txoj lus, thiab tsis muaj ib lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj uas yuav kov yeej Nws lub hwj chim li. Tib neeg nyoo zwm rau Nws tag nrho vim Nws yog txoj Lus tshwm sim rau hauv lub cev nqaij daim tawv, vim yog Nws lub hwj chim, thiab vim yog Nws txoj kev txiav txim los ntawm txoj lus. Tes hauj lwm uas Nws lub cev nqaij daim tawv coj los ces yog lub hwj chim uas Nws muaj. Qhov laj thawj uas Nws rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ces yog qhov hais tias lub cev nqaij daim tawv yeej muaj hwj chim ib yam nkaus, thiab Nws muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm yam muaj qab hau nrog rau noob neej, nyob rau qhov uas ntsia pom thiab kov tau rau tib neeg. Tes hauj lwm no mas zoo li muaj tseeb dua tes hauj lwm uas Vajtswv tus Ntsujplig ua ncaj qha, tus uas muaj hwj chim tag nrho, thiab nws qhov tshwm sim tau los mas pom tseeb dua. Qhov no ces vim yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd muaj peev xwm hais lus thiab ua hauj lwm tau yam muaj qab hau. Lub cev sab nraud ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv mas tsis muaj hwj chim dab tsi li, thiab tib neeg yeej los ntsib tau, hos Nws lub ntsiab tseem ceeb mas muaj hwj chim, tab sis Nws lub hwj chim mas tsis muaj neeg ntsia pom li. Thaum Nws hais lus thiab ua hauj lwm, tib neeg yuav tsis muaj peev xwm pom tau hais tias Nws muaj lub hwj chim; qhov no ua rau yooj yim rau Nws ua tau hauj lwm rau tus yeeb yam muaj qab hau. Tag nrho tes hauj lwm uas muaj qab hau no muaj peev xwm ua tau tej yam tshwm sim uas xav tau ntawd. Txawm hais tias tsis muaj tib neeg yuav paub hais tias Nws muaj hwj chim, los sis pom hais tias yuav tsum tsis txhob ua Nws chim, los sis pom Nws qhov kev npau taws, Nws ua tau qhov tshwm sim los ntawm Nws tej lus los ntawm Nws lub hwj chim uas muab npog cia, Nws qhov kev npau taws uas muab zais cia, thiab tej lus uas Nws tab meeg hais. Muab ua lwm yam hais, ces los ntawm Nws lub suab lus, qhov ruaj khov ntawm Nws tej lus hais, thiab tag nrho lub tswv yim ntawm Nws tej lus, ces tib neeg yeej ntseeg heev lawm. Nyob rau qhov no, tib neeg nyoo zwm rau txoj lus ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tus uas zoo li tsis muaj hwj chim dab tsi, yog li ntawd thiaj ua tau Vajtswv lub hom phiaj cawm tib neeg tiav hlo. Qhov no yog ib kis ntawm qhov tseem ceeb ntawm Nws qhov kev yug los ua neeg: los hais lus kom zoo li muaj tiag me ntsis thiab cia qhov muaj tiag ntawm Nws tej lus kom mooj tau tib neeg, es kom tib neeg thiaj li pom lub hwj chim ntawm txoj lus ntawm Vajtswv. Yog li ntawd, yog hais tias tes hauj lwm no tsis yog ua los ntawm qhov kev yug los ua neeg, ces nws yuav ua tsis tau ib qho tshwm sim me me li thiab yuav tsis muaj peev xwm cawm tau cov tib neeg txhaum tag nrho li. Yog Vajtswv tsis rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, ces Nws yuav ua tus Ntsujplig uas tib neeg ntsia tsis pom thiab kov tsis tau li. Tib neeg yog ib tug tsim tawm los uas muaj cev nqaij daim tawv, lawv thiab Vajtswv mas nyias nyob nyias ob lub ntiaj teb sib txawv thiab nyias muaj nyias tus yeeb yam sib txawv. Vajtswv tus Ntsujplig mas tsis haum nrog tib neeg, tus uas muaj lub cev nqaij daim tawv, thiab nws yeej tsis muaj txoj kev tsim kom muaj txoj kev sib txheeb ntawm lawv, tsis tas hais txog qhov hais tias tib neeg tsis muaj peev xwm hloov mus ua tus ntsuj plig li. Qhov no zoo li no, ces Vajtswv tus Ntsujplig thiaj li yuav tsum rais los ua ib tug uas raug tsim tawm los kom thiaj ua tau Nws tes hauj lwm thaum xub thawj. Vajtswv muaj peev xwm yuav nce mus rau qhov chaw siab tshaj plaws los sis txo Nws Tus Kheej lub hwj chim los ua ib tug tib neeg, ua tes hauj lwm nrog noob neej thiab ua neej nyob nrog lawv, tab sis tib neeg tsis muaj peev xwm yuav nce mus rau qhov chaw siab tshaj plaws thiab rais mus ua ib tug ntsuj plig, thiab lawv haj yam nqis tsis tau mus rau qhov chaw qis tshaj. Yog vim li no Vajtswv thiaj li rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los ua Nws tes hauj lwm. Zoo ib yam nkaus li ntawd thiab, nyob rau thaum thawj qhov kev yug los ua neeg, tsuas yog lub cev nqaij daim tawm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg nkaus xwb mas thiaj li muaj peev xwm txhiv tau tib neeg los ntawm Nws qhov kev raug ntsia rau saum tus ntoo khauj lig, hos nws yuav tsis muaj kev rau Vajtswv tus Ntsujplig los raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ua ib qho kev theej txhoj kev txhaum rau tib neeg. Vajtswv muaj cuab kav rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ncaj qha los ua ib qho khoom theej txhoj kev txhaum rau tib neeg, tab sis tib neeg tsis muaj peev xwm yuav nce ncaj qha mus rau saum ntuj ceeb tsheej mus nqa qhov khoom theej txhoj kev txhaum uas Vajtswv npaj rau lawv. Qhov no yog li no, tag nrho tej uas ua tau ces yog kom Vajtswv khiav mus khiav los ob peb zaug ntawm ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb, tsis yog kom tib neeg nce mus saum ntuj ceeb tsheej mus nqa lawv qhov kev cawm dim los, vim tib neeg tau poob qis lawm thiab, tshaj qhov ntawd, tib neeg ces tsis muaj peev xwm nce tau mus rau saum ntuj ceeb tsheej, haj yam tsis muaj peev xwm muab tau qhov khoom theej txhoj kev txhaum. Yog li ntawd, Yexus thiaj li yuav tsum tau los rau hauv noob neej thiab los ua kiag tes hauj lwm uas tib neeg tsis muaj peev xwm ua tau. Txhua zaus Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, mas nws yeej yog qhov uas yuav tsum tau ua li ntawd nkaus xwb. Yog ib theem twg uas Vajtswv tus Ntsujplig yeej ua tau ncaj qha, ces Nws yeej yuav tsis kam poob ntsej poob muag rau qhov uas yug los ua neeg ntawd li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)

211. Tsis muaj leej twg haum tshaj, thiab tsim nyog tshaj, li tus Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv rau qhov kev txiav txim rau tej kev qias vuab tsuab ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv lawm. Yog Vajtswv tus Ntsujplig ua tes hauj lwm txiav txim no ncaj qha, ces nws yuav tsis raug nrhab tes hlo lees txais li. Tshaj qhov ntawd, qhov hauj lwm zoo li ntawd yuav yog ib qho tsis yooj yim rau tib neeg txais yuav, vim tus Ntsujplig tsis muaj cuab kav yuav los ntsib tib neeg tim ntsej tim muag, thiab vim yog qhov no, tej yam tshwm sim uas yuav tsis tshwm sim tam sid, tib neeg yuav haj yam tsis muaj cuab kav pom Vajtswv tus moj yam uas hloov tsis tau ntawd kom tseeb zog. Ntxwgnyoog mas tsuas yuav swb tag nrho tau yog hais tias tus Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv txiav txim rau qhov kev qias vuab tsuab ntawm noob neej nkaus xwb. Zoo ib yam nkaus li tib neeg ces thiaj muaj qhov kev ua neej, tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv muaj peev xwm txiav txim tau rau tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees; qhov no yog qhov cim ntawm Nws qhov kev dawb huv xeeb txawm, thiab ntawm Nws qhov kev tsis dog dig. Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li tsim nyog, thiab nyob rau tes dej num los mus, txiav txim rau tib neeg, vim Nws muaj qhov tseeb, thiab txoj kev ncaj ncees, thiab yog li ntawd Nws thiaj muaj cuab kav txiav txim rau tib neeg. Cov uas tsis muaj qhov tseeb thiab txoj kev ncaj ncees mas tsis tsim nyog yuav txiav txim rau lwm tus li. Yog Vajtswv tus Ntsujplig ua tes hauj lwm no, ces nws yuav tsis yog qhov kev yeej Ntxwgnyoog. Tus Ntsujplig mas yeej xeeb txawm nyob siab dua tej neeg txawj tuag, thiab Vajtswv tus Ntsujplig mas yeej xeeb txawm dawb huv, thiab yeej lub cev nqaij daim tawv. Yog tus Ntsujplig ua tes hauj lwm no ncaj qha, Nws yuav tsis muaj cuab kav txiav txim rau tib neeg qhov kev tsis mloog lus thiab tsis muaj cuab kav nthuav tawm tag nrho tib neeg tej kev tsis ncaj ncees. Vim tes dej num ntawm kev txiav txim kuj raug ua los ntawm tib neeg qhov kev xav phem txog Vajtswv, thiab tib neeg yeej tsis tau muaj kev xav phem txog tus Ntsujplig li, thiab yog li ntawd ces tus Ntsujplig thiaj li tsis muaj cuab kav yuav nthuav tawm txog tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees ntawd zoo dua, haj yam nthuav qhia tag nrho tej kev tsis ncaj ncees li ntawd tsis tau. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog yeeb ncuab rau tag nrho cov uas tsis paub Nws. Los ntawm qhov kev txiav txim rau tib neeg txoj kev xav phem thiab kev tawm tsam Nws, ces Nws nthuav tawm tag nrho noob neej tej kev tsis mloog lus. Tej yam tshwm sim ntawm Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv mas haj yam pom tseeb dua tej uas tau los ntawm tus Ntsujplig tes hauj lwm. Thiab yog li ntawd, qhov kev txiav txim rau tag nrho noob neej thiaj li tsis yog los ntawm tes hauj lwm uas tus Ntsujplig ua ncaj qha tab sis yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Tus Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv mas tib neeg ntsia pom thiab kov tau, thiab tus Vajtswv nyob rau hauv cev nqaij daim tawv mas muaj cuab kav muab tau tib neeg tag nrho. Nyob rau hauv lawv qhov kev sib raug zoo nrog rau tus Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv, tib neeg mus ntawm qhov kev tawm tsam mus rau qhov kev mloog lus, mus ntawm kev tsim txom mus rau kev lees txais, mus ntawm kev xav phem mus rau kev paub, thiab mus ntawm kev tsis lees txais mus rau kev hlub—tej no yog tej yam tshwm sim ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv ua yug los ua neeg. Tib neeg tsuas raug cawm dim los ntawm kev lees txais Nws qhov kev txiav txim nkaus xwb, tib neeg tsuas maj mam los paub Nws los ntawm tej lus ntawm Nws lub qhov ncauj xwb, tib neeg raug Nws txeeb tau nyob rau thaum lawv muaj kev tawm tsam Nws, thiab lawv tau txais kev pab txoj sia los ntawm Nws rau thaum txais yuav Nws qhov kev qhuab ntuas. Tag nrho tes hauj lwm no ces yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv, thiab tsis yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv Nws lub koob npe li tus Ntsujplig.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg

212. Thaum Vajtswv tsis tau dhau los ua cev nqaij daim tawv, tib neeg tsis to taub ntau txog yam uas Nws tau hais, vim hais tias Nws cov lus tshwm sim los ntawm lub hwj chim qaum ntuj los yam tiav hlo. Tus yam ntxwv thiab lub ntsiab ntawm yam uas Nws tau hais tib neeg ntiaj teb yeej ntsia tsis pom thiab tuav tsis tau; nws raug nthuav tawm los ntawm sab ntsuj plig uas tib neeg tsis muaj peev xwm ntsia pom tau. Vim tib neeg cov uas tau nyob hauv cev nqaij daim tawv, lawv tsis muaj peev xwm hla dhau sab ntsuj plig. Tab sis tom qab Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv lawm, Nws tau hais lus rau tib neeg ntiaj teb los ntawm tus yam ntxwv ntawm kev ua neeg, thiab Nws tau tshwm sim los thiab ua tshaj tes dej num ntawm sab ntsuj plig. Nws tuaj yeem nthuav tawm Nws tus moj yam uas muaj hwj chim qaum ntuj, txoj kev xav, thiab tus cwj pwm los ntawm txhua yam uas tib neeg tuaj yeem xav hauv lub hlwb tau, tej yam uas lawv tau pom thiab tau ntsib hauv lawv lub neej, thiab kev siv cov tswv yim uas tib neeg tuaj yeem lees txais yuav, ua ib hom lus uas lawv tuaj yeem nkag siab, ua rau tib neeg ntiaj teb to taub thiab paub Vajtswv, ua rau nkag siab zoo rau Nws txoj kev xav thiab Nws tus qauv uas xav tau rau hauv tes dej num ntawm lawv rab peev xwm thiab theem uas lawv muaj peev xwm ua tau. Qhov no yog lub tswv yim thiab lub hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv tes dej num rau hauv kev ua neeg. Txawm tias Vajtswv cov hau kev thiab Nws cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev ua tes dej num hauv cev nqaij daim tawv feem ntau yeej raug ua tiav los ntawm cov tswv yim ntawm los sis los ntawm kev ua neeg, nws tau ua tiav tiag uas tsis tuaj yeem ua tiav tau los ntawm kev ua tes dej num raws lub hwj chim qaum ntuj ncaj qha. Vajtswv tes dej num hauv kev ua neeg yog ruaj khov dua, raug zoo, thiab muaj pawg hom phiaj, tej tswv yim raug tso dav heev, thiab ua tes dej num tau zoo dua thaum lub sij hawm Tiam Muaj Kev Cai.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III

213. Vajtswv qhov los rau hauv cev nqaij daim tawv yog txhais tiag tiag tias los qhib kom tib neeg pom tej num tseeb ntawm Vajtswv, los muab lub cev nqaij rau tus Ntsujplig uas tsis muaj lub cev nqaij, thiab los tso cai rau tib neeg pom kiag thiab kov kiag Nws. Nyob rau txoj kev no, cov uas raug ua tiav log los ntawm Nws yuav ua lub neej raws Nws, yuav raug muab tau los ntawm Nws, thiab yuav nyob rawv hauv Nws lub siab. Yog tias Vajtswv tsuas hais lus nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb thiab tsis tau los rau hauv ntiaj teb, ces tib neeg yeej yuav tsis muaj peev xwm paub Vajtswv; lawv tsuas yuav muaj peev xwm qhia Vajtswv tej num uas yog siv tej tswv yim qhuav qhuav xwb thiab yeej yuav tsis muaj Vajtswv tej lus li qhov tseeb. Vajtswv tau los rau hauv lub ntiaj teb uas tseem ceeb yog los ua li ib tug qauv uas ntxim hwm thiab ib tug qauv zoo rau cov uas Nws yuav muab tau; tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj tuaj yeem paub tau Vajtswv, kov tau Vajtswv, thia pom tau Nws, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj raug muab tau los ntawm Vajtswv tiag tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Paub Tias Tus Vajtswv Uas Muaj Tiag Ces Yog Vajtswv Tus Kheej Ntag

214. Tsuas yog thaum Vajtswv txo Nws tus kheej lub hwj chim los rau ib theem twg, uas yog hais tau tias, tsuas yog thaum Vajtswv los ua neeg, tib neeg thiaj ua tau Nws tus sib raug zoo thiab tus ntseeg siab. Vajtswv yog ntawm tus Ntsujplig: Tib neeg yuav tsim nyog los ua cov sib raug zoo ntawm tus Ntsujplig, tus uas nyob chaw siab thiab tsis paub txog zoo li no tau li cas? Tsuas yog thaum Vajtswv tus Ntsujplig nqis los yug rau cev nqaij daim tawv, thiab rais los ua ib tug muaj txoj sia ib yam li tib neeg, tib neeg thiaj yuav tuaj yeem to taub tau Nws lub siab nyiam thiab tau txais los ntawm Nws. Nws hais lus thiab ua hauj lwm nrog cev nqaij daim tawv, koom nrog tej kev xyiv fab, kev tu siab thiab kev txom nyem ntawm tib neeg, nyob hauv tib lub ntiaj teb li tib neeg, tiv thaiv tib neeg, thiab coj lawv, thiab los ntawm qhov no Nws ntxuav neeg thiab cia lawv tau txais Nws txoj kev cawm dim thiab Nws txoj kev foom koob hmoov. Kev tau txais tej no, tib neeg to taub tseeb tiag txog Vajtswv lub siab nyiam, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj ua tau Vajtswv cov sib raug zoo. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li xyaum ua tau. Yog tias Vajtswv yog tus saib tsis pom thiab kov tsis tau rau tib neeg, yog li ces yuav ua li cas es tib neeg thiaj li yuav ua tau Nws cov sib raug zoo mas? Qhov no tsis yog qhov kev qhuab qhia qhuav xwb lod?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv thiab Nws Tes Hauj Lwm Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tau Rau Vajtswv Txaus Siab

215. Rau tag nrho cov uas muaj cev nqaij daim tawv, yuav hloov tus moj yam mas yuav tsum muaj hom phiaj rau lawv caum nrhiav, thiab kev paub Vajtswv mas yuav tsum tau pom kiag qhov kev ua tiag tiag thiab Vajtswv lub ntsej muag tiag tiag. Ob qho no mas tsuas ua tau los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd cev nqaij daim tawv xwb, thiab ob qho ntawd mas tsuas yog ua tau los ntawm cev nqaij daim tawv tiag tiag li ib txwm muaj. Qhov yog qhov uas vim li cas qhov kev yug los ua neeg ntawd thiaj yuav tsum muaj, thiab vim li cas nws thiaj li yuav tsum tau muaj qhov ntawd rau tag nrho cov noob neej qias vuab tsuab. Vim tib neeg yuav tsum tau paub Vajtswv, daim duab ntawm cov Vajtswv uas pom tsis meej thiab tshaj ntuj tsim ntawd yuav tsum tau raug muab tshem tawm hauv lawv lub siab mus, thiab vim lawv yuav tsum tau muab lawv tus moj yam qias vuab tsuab cuam pov tseg, mas lawv yuav tsum xub paub lawv tus moj yam qias vuab tsuab ua ntej tso. Yog hais tias tib neeg lam ua tes hauj lwm muab tej duab ntawm tej Vajtswv uas pom tsis meej ntawd tshem tawm hauv neeg lub siab mus xwb, ces lawv yeej yuav ua tsis tau tej yam tshwm sim uas yog li. Tej duab ntawm tej Vajtswv uas pom tsis meej ntawd uas nyob rau hauv neeg lub siab mas yuav siv lus los muab qhia tshwm, cuam pov tseg, los sis muab ntiab tawm tag nrho tsis tau. Nyob rau hauv qhov ua li ntawd, thaum kawg los yeej yuav tshem tsis tau tej yam uas nrhau cag tob tob li no tawm ntawm neeg mus li. Tsuas yog muab tus Vajtswv uas muaj qab hau thiab daim duab tiag tiag ntawm Vajtswv coj los hloov tej yam uas pom tsis meej thiab tshaj ntuj tsim ntawd xwb, thiab ua kom neeg maj mam paub tej no, mas thiaj yuav tau qhov tshwm sim uas tsim nyog tau ntawd. Neeg paub hais tias tus Vajtswv uas lawv nrhiav yav dhau los mas yeej pom tsis meej thiab tshaj ntuj tsim. Qhov uas muab peev xwm ua tau qhov tshwm sim no mas tsis yog qhov kev coj ncaj qha ntawm tus Ntsujplig, haj yam tsis yog tej kev qhia ntawm ib tug neeg twg, tab sis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Tib neeg qhov kev xav phem mas raug nthuav tawm hlo thaum uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua Nws tej hauj lwm yam muaj qib muaj duas, vim qhov uas ib txwm muaj li sawv daws thiab qhov muaj tiag ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog qhov fab ntxeev ntawm tus Vajtswv uas pom tsis meej thiab tshaj ntuj tsim uas nyob rau hauv tib neeg txoj kev xav. Tib neeg tej kev xav phem thaum xub thawj mas tsuas muab nthuav tawm tau thaum uas muab coj los sib piv qhov txawv nrog rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb. Yog tsis muaj qhov kev sib piv nrog rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg, ces tej kev xav phem ntawm tib neeg yeej yuav muab nthuav tawm tsis tau li; muab ua lwm yam lus hais, yog tsis muaj qhov tseeb los ua tus qauv sib piv, ces tej yam uas pom tsis meej ntawd yeej muab nthuav tawm tsis tau li. Tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav siv lus los ua qhov hauj lwm no tau li, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav siv lus los piav tau kom meej txog qhov hauj lwm no li. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb mas thiaj li muaj cuab kav ua tau Nws tus kheej tes hauj lwm, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav ua tes hauj lwm no sawv cev rau Nws tau li. Tsis hais tib neeg cov lus txawm yuav muaj ntau npaum li cas, los lawv yeej tsis muaj cuab kav yuav piav tau kom meej txog qhov muaj tiag thiab qhov uas ib txwm muaj ntawm Vajtswv li. Tib neeg ces tsuas muaj cuab kav paub Vajtswv yam muaj qab hau zog, thiab tsuas muaj cuab kav pom Nws tseeb zog xwb, yog hais tias Vajtswv tus kheej ua hauj lwm nrog tib neeg kiag thiab muab Nws tus duab thiab Nws tus kheej tso tag nrho rau tib neeg pom. Qhov tshwm sim no mas tsis muaj ib tug tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv yuav ua tau li. Muaj tseeb, Vajtswv tus Ntsujplig los kuj tsis muaj cuab kav yuav ua tau qhov tshwm sim no li thiab. Vajtswv muaj cuab kav cawm tau cov tib neeg qias vuab tsuab tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, tab sis tes hauj lwm no mas Vajtswv tus Ntsujplig yuav ua ncaj qha tsis tau; tab sis, nws tsuas yog ua tau los ntawm cev nqaij daim tawv uas Vajtswv tus Ntsujplig hnav xwb, los ntawm Vajtswv cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg xwb. Cev nqaij daim tawv no yog tib neeg thiab ho yog Vajtswv thiab, yog ib tug tib neeg uas muaj kev ua neej thiab kuj yog Vajtswv uas muaj hwj huaj qaum ntuj puv npo thiab. Thiab yog li ntawd, txawm hais tias cev nqaij daim tawv no tsis yog Vajtswv tus Ntsujplig, thiab txawv deb ntawm tus Ntsujplig, los nws yeej tseem yog Vajtswv Tus Kheej yug los ua neeg uas cawm tib neeg, tus uas yog tus Ntsujplig thiab kuj yog cev nqaij daim tawv thiab. Tsis hais Nws yuav raug hu li cas li, thaum kawg yeej tseem yog Vajtswv Tus Kheej uas cawm noob neej. Vim Vajtswv tus Ntsujplig mas cais tsis tau tawm ntawm cev nqaij daim tawv, thiab tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv kuj yog tes hauj lwm ntawm Vajtswv tus Ntsujplig; ces nws thiaj yog qhov hais tias tes hauj lwm no tsis yog siv lub koob npe ntawm tus Ntsujplig ua tiav, tab sis mas yog siv lub koob npe ntawm cev nqaij daim tawv ua tiav. Tes hauj lwm uas yuav tsum yog tus Ntsujplig ua ncaj qha ces tsis tas yuav muaj kev yug los ua neeg li, thiab tes hauj lwm uas cev nqaij daim tawv yuav tsum tau ua mas tus Ntsujplig ua tsis tau ncaj qha, thiab yuav tsum yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb mas thiaj ua tau. Qhov no yog qhov uas tes hauj lwm no yuav tsum tau muaj li no, thiab nws yog qhov uas cov tib neeg qias vuab tsuab yuav tsum tau muaj. Nyob rau hauv peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm, tsuas muaj ib theem xwb thiaj li yog tus Ntsujplig ua ncaj qha, thiab ob theem seem ntawd ces yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ua, thiab tsis yog tus Ntsujplig ua ncaj qha. Tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai uas yog tus Ntsujplig ua ntawd mas tsis muaj kev hloov tus moj yam qias vuab tsuab ntawm tib neeg, thiab nws yeej tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog qhov uas yuav tsum kom tib neeg muaj kev paub txog Vajtswv. Tes hauj lwm ntawm Vajtswv cev nqaij daim tawv nyob rau Tiam Hmoov Hlub thiab Tiam Lub Nceeg Vaj, txawm li cas los xij, cuam tshuam txog tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab thiab lawv qhov kev paub txog Vajtswv, thiab yog ib qho tseem ceeb thiab yuav tsum tau muaj nyob rau ntawm qhov kev cawm tib neeg. Yog li ntawd, cov noob neej qias vuab tsuab thiaj xav tau kev cawm dim ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntau dua thiab xav tau tes hauj lwm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ua ncaj qha ntau dua. Noob neej xav tau tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd los saib xyuas lawv, txhawb nqa lawv, ywg dej rau lawv, pub zaub mov rau lawv noj, txiav txim thiab qhuab ntuas lawv, thiab lawv xav tau txoj hmoov hlub ntau dua thiab kev txhiv dim ntau dua los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Tsuas yog tus Vajtswv uas muaj cev nqaij daim tawv nkaus xwb thiaj li ua tau tus sib ntseeg siab rau tib neeg, tus neeg yug yaj rau tib neeg, ib qho kev pab uas muaj txhua lub sij hawm rau tib neeg, thiab tag nrho tej no ces yog qhov uas yuav tsum muaj ntawm kev yug los ua neeg niaj hnub no thiab nyob rau yav dhau los lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg

216. Vajtswv tau los rau hauv ntiaj teb los ua Nws tes hauj lwm nrog rau tib neeg, los nthuav tawm Nws tus kheej kiag rau tib neeg thiab cia tib neeg pom Nws; qhov no yog ib qho xwm txheej me me xwb los? Nws yeej tsis yooj yim tiag tiag li! Nws tsis zoo li qhov tib neeg xav: hais tias Vajtswv tau los es kom tib neeg pom Nws, es kom tib neeg thiaj li to taub hais tias Vajtswv yeej muaj tiag thiab tsis yog tej yam pom tsis tseeb los sis ntiav ntiav, thiab hais tias Vajtswv mas muaj meej mom siab kawg nkaus tab sis mas kuj ho txo hwj chim kawg thiab. Ua nws puas yooj yim li ntawd mas? Nws yog kiag qhov uas vim Ntxwgnyoog tau muab tib neeg lub cev nqaij daim tawv ua qias vuab tsuab tag lawm, thiab tib neeg yog cov uas Vajtswv npaj siab yuav cawm, ces Vajtswv yuav tsum tau muaj lub cev nqaij daim tawv los sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog thiab saib xyuas tib neeg kiag. Tsuas yog qhov no xwb thiaj muaj txiaj ntsim rau Nws tes hauj lwm. Qhov uas Vajtswv tau yug los rau ob lub cev nqaij daim tawv mas yeej muaj li ntawd es thiaj li yuav tua yeej Ntxwgnyoog, thiab kuj yog ua kom cawm tau tib neeg zoo me ntsis. Qhov ntawd ces vim yog tus uas sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog ces yuav tsum yog Vajtswv nkaus xwb, tsis hais yuav yog Vajtswv tus Ntsujplig los sis tus Vajtswv uas yug los muaj cev nqaij daim tawv. Muab hais luv luv, ces tsis yog cov tub txib saum ntuj uas sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, haj yam tsis yog tib neeg, cov uas twb raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm. Cov tub txib saum ntuj tsis muaj lub hwj chim yuav los sib ntaus sib tua tau nyob rau hauv qhov kev sib ntaus sib tua no, thiab tib neeg mas haj yam tsis muaj zog li. Zoo li ntawd, ces yog Vajtswv xav kho tib neeg lub neej, yog Nws tus kheej xav los kiag rau ntiaj teb los cawm tib neeg, ces Nws yuav tsum tau muaj cev nqaij daim tawv—qhov ntawd ces yog, Nws tus kheej yuav tsum tau muaj kiag cev nqaij daim tawv, thiab nrog rau Nws tus yam ntxwv xeeb txawm thiab tes hauj lwm uas Nws yuav tsum tau ua, los nrog tib neeg ua ke kiag thiab los cawm tib neeg kiag. Tsis li ntawd, yog hais tias yog Vajtswv tus Ntsujplig los sis tib neeg uas ua tes hauj lwm no, ces tsis tau dab tsi los ntawm qhov kev sib ntaus sib tua no li, thiab yuav tsis muaj hnub xaus li. Tsuas yog thaum uas Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv thiab Nws tus kheej kiag mus sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog nyob xyaw tib neeg kiag mas tib neeg thiaj yuav muaj ib lub cib fim rau txoj kev cawm dim xwb. Tshaj qhov ntawd, tsuas yog thaum ntawd xwb mas Ntxwgnyoog thiaj li txaj muag thiab khiav mus yam tsis muaj cib fim rau nws los khaws xyeem siv tau los sis tsis muaj phiaj xwm rau nws los ua ntxiv lawm. Tes hauj lwm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ua mas Vajtswv tus Ntsujplig yuav ua tsis tau, thiab nws haj yam yuav yog ib qhov uas ib tug tib neeg muaj cev nqaij daim tawv twg yuav muaj hnub ua tau sawv cev rau Vajtswv li, vim tes hauj lwm Nws ua mas yog ua rau tib neeg lub neej txoj sia, thiab ua kom hloov tau tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab. Yog tib neeg koom rau qhov kev sib ntaus sib tua no, ces lawv tsuas muaj yuav khiav vig voog rau ub rau no xwb, thiab yuav tsis muaj cuab kav hloov tau tus moj yam qias vuab tsuab ntawm tib neeg li. Lawv yuav tsis muaj cuab kav cawm tau tib neeg ntawm los ntawm tus ntoo khaub lig, los sis kov yeej tag nrho cov tib neeg uas ntxeev siab, tab sis tsuas yuav muaj cuab kav ua hauj lwm me me raws li qhov tseem ntsiab no xwb, los sis lwm yam hauj lwm uas tsis cuam tshuam txog kev tua kom yeej Ntxwgnyoog. Yog li ntawd es tseem pheej yuav mus txob ua dab tsi? Qhov tseem ceeb ntawm tes hauj lwm uas tsis muaj cuab kav muab tau noob neej, haj yam tsis muaj cuab kav tua yeej Ntxwgnyoog ntawd yog dab tsi? Thiab yog li ntawd, qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas tsuas yog Vajtswv Tus Kheej thiaj ua tau nkaus xwb, thiab nws yuav yog ib qho uas tib neeg tsis muaj hnub yuav ua tau li. Tib neeg tes dej num ces yog mloog lus thiab ua raws xwb, vim tib neeg tsis muaj cuab kav yuav ua tes hauj lwm zoo li yuav tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb, los sis, tshaj qhov ntawd, yuav muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog. Tib neeg tsuas ua tau kom haum tus Tswv Tsim lub siab nyob hauv qab txoj kev coj ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag xwb, los ntawm qhov uas Ntxwgnyoog swb kiag; qhov no yog tib qho uas tib neeg muaj cuab kav ua tau nkaus xwb. Thiab yog li ntawd, txhua zaum uas ib qho kev sib ntaus sib tua twg pib, uas hais tau hais tias, txhua zaum uas tes hauj lwm ntawm tiam tshiab pib, tes hauj lwm no mas yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag, los ntawm qhov uas Nws coj tag nrho tiam ntawd thiab qhib ib txoj kev taug tshiab rau tag nrho noob neej sawv daws. Qhov pib ntawm ib tiam tshiab twg ces yog ib qho pib tshiab ntawm txoj kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, los ntawm qhov uas tib neeg nkag mus rau ib lub teb chaws tshiab dua thiab zoo nkauj dua, thiab ib tiam tshiab uas yog Vajtswv Tus Kheej coj kiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus

217. Vim li cas Kuv hais tias lub ntsiab ntawm kev yug los ua neeg ua tsis tiav rau hauv Yexus tes dej num? Vim tias Txoj Lus tsis rais los ua lub cev nqaij daim tawv tag nrho. Yam Yexus ua tsuas yog ib feem ntawm Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv xwb; Nws tsuas ua tes dej num ntawm kev cawm dim xwb, thiab tsis ua tes dej num ntawm qhov muab tau tib neeg tag nrho. Rau qhov kev muaj qab hau no, Vajtswv tau rais los ua lub cev nqaij daim tawv ib zaug dua rau tiam kawg. Theem no ntawm tes dej num kuj yog ua tiav rau hauv lub cev nqaij daim tawv dog dig thiab; nws raug ua los ntawm ib tug tib neeg tiag, ib tug uas nws txoj kev ua neeg tsis siab me ntsis kiag li. Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv tau rais los ua ib tug tib neeg tag nrho; Nws yog ib tug tib neeg uas nws qhov seb yog leej twg tiag tiag ntawd yog ntawm Vajtswv, ib tug tib neeg tag nrho, ib lub cev nqaij daim tawv tag nrho, tus uas ua tes dej num. Tib neeg ob lub qhov muag pom lub cev uas yog nqaij tawv uas tsis siab kiag li, ib tug tib neeg dog dig heev li uas muaj cuab kav hais tau hom lus saum ntuj ceeb tsheej, tus uas tsis qhia tej cim tseem ceeb li, tsis ua tej txuj ci tseem ceeb li, haj yam nthuav tawm sab hauv qhov tseeb txog txoj kev ntseeg hauv tej tuam tsev sib txoos loj tsawg tshaj. Rau cov tib neeg, tes dej num ntawm lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg zaum ob zoo li tsis zoo thooj li lub xub thawj lawm, ntau heev xwv kom ob lub no thiaj tsis muaj ib yam dab tsi zoo sib xws li, thiab tsis muaj ib yam dab tsi ntawm tes dej num thawj zaug uas pom tau nyob rau zaum no. Txawm tias tes dej num ntawm lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg zaum ob txawv los ntawm lub thawj zaug los xij, qhov ntawd tsis qhia tau tias Nkawv lub hauv paus tsis yog tib lub thiab tib yam. Txawm tias Nkawv lub hauv paus yog tib yam los tsis yog ntawd nyob ntawm tus yeeb yam ntawm tes dej num uas ua tiav los ntawm ob lub cev nqaij daim tawv no, thiab tsis yog nyob tawm Nkawv ob lub plhaub sab nraud. Nyob rau peb theem ntawm Nws tes dej num no, Vajtswv tau yug los ua neeg ob zaug, thiab ob zaug no tes dej num ntawm Vajtswv yug los ua neeg tsa ib tiam tshiab, coj mus rau ib tes dej num tshiab; ob qho kev yug los ua neeg no ib qho ua rau ib qho muaj tiav log. Nws ua tsis tau rau tib neeg ob lub qhov muag los qhia tias ob lub cev nqaij daim tawv no los ntawm tib lub hauv paus los. Nws mus yam tsis muaj qhov hais tias qhov no yog dhau lub peev xwm ntawm tib neeg lub qhov muag los sis tib neeg lub siab mus lawm. Tab sis nyob hauv Nkawv lub ntsiab tseem ceeb, Nkawv yog tim yam xwb, rau qhov Nkawv tes dej num pib los ntawm tib tug Ntsujplig los xwb. Txawm tias ob lub cev nqaij daim tawv no sawv los ntawm tib lub hauv paus los los yeej muaj cuab kav tsis raug txiav txim tau los ntawm tiam thiab qhov chaw uas Nkawv yug, los sis lwm txoj kev tseeb, tab sis los ntawm tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj uas raug nthuav tawm los ntawm Nkawv. Lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg zaum ob no tsis ua ib yam dab tsi ntawm tes dej num uas Yexus ua li, rau qhov Vajtswv tes dej num tsis yog los pom zoo raws, tab sis qhib ib txoj hau kev tshiab txhua zaus. Lub cev nqaij tawv yug los ua neeg zaum ob tsis yog tsom los ua kom tob los sis ua kom txoj kev xav ntawm lub cev nqaij daim tawv thawj zaug ruaj khov rau hauv tib neeg lub siab, tab sis los ua kom muaj tiav thiab ua kom nws zoo tiav log, los txhawb tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv kom tob, los rhuav tshem tag nrho tej kev cai uas muaj nyob hauv tib neeg lub siab, thiab los so tej duab cuav ntawm Vajtswv tawm hauv lawv lub siab mus. Nws hais tau tias tsis muaj ib theem twg ntawm Vajtswv tus kheej tes dej num muaj cuab kav muab tau ib txoj kev paub tag nrho txog Nws rau tib neeg; ib theem twg tsuas muaj ib feem xwb, tsis yog tag nrho. Txawm tias Vajtswv tau nthuav tawm Nws tus moj yam tag nrho los, vim ntawm tib neeg txoj kev to taub tsis txaus, nws txoj kev paub txog Vajtswv yeej tseem muaj tsis tag. Nws ua tsis tau, siv tib neeg hom lus, los qhia tag nrho ntawm Vajtswv tus moj yam; ntxiv ntawd, ib theem ntawm Nws tes dej num yuav nthuav tawm tau Vajtswv tag nrho li cas? Nws ua hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv hauv qab qhov npog ntawm Nws txoj kev ua neej, thiab ib tug tsuas paub tau Nws los ntawm qhov nthuav tawm ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj xwb, tsis yog los ntawm Nws lub plhaub uas yog lub cev. Vajtswv los rau hauv lub cev nqaij daim tawv los tso cai rau tib neeg los paub Nws los ntawm lub ntsiab ntawm Nws tes dej num sib txawv, thiab tsis muaj ob theem twg ntawm Nws tes dej num uas zoo ib yam. Tsuas yog hauv txoj hau kev no xwb tib neeg thiaj muaj cuab kav muaj ib txoj kev paub tiav log txog Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis yog muab zuaj los ua ib tug yeeb yam me me xwb. Txawm tias tes dej num ntawm ob lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg ntawd sib txawv los xij, lub ntsiab tseem ceeb ntawm ob lub cev nqaij daim tawv, thiab lub hauv paus ntawm Nkawv tes dej num, yeej yog zoo sib xws; nws tsuas yog tias muaj Nkawv los ua ob theem sib txawv ntawm tes dej num xwb, thiab sawv los rau hauv ob tiam sib txawv xwb. Txawm dab tsi los xij, Vajtswv ob lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg yeej koom tib lub ntsiab tseem ceeb thiab tib lub hauv paus—qhov no yog ib qho tseeb uas tsis muaj leej twg tsis lees tau.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Ntsiab Tseeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Uas Vajtswv Muaj

218. Vajtswv hauv Nws kev yug los ua neej thawj zaug ua tsis tiav tes dej num ntawm kev yug los ua neeg; Nws tsuas ua tiav thawj kauj ruam ntawm tes dej num uas nws yuav tsum tau ua rau Vajtswv ua hauv lub cev nqaij daim tawv xwb. Yog li, yuav kom ua tas tes dej num ntawm kev yug los ua neeg, Vajtswv tau rov qab tig mus rau lub cev nqaij daim tawv ib zaug dua ntxiv, ua neej tawm tag nrho qhov uas ib txwm muaj thiab qhov tseeb ntawm lub cev nqaij daim tawv, ntawd yog, ua rau Vajtswv Txoj Lus tawm tshwm rau hauv ib lub cev nqaij daim tawv li ib txwm thiab dog dig tag nrho, yog li thiaj xaus tes dej num uas Nws tso tseg ua tsis tiav hauv lub cev nqaij daim tawv. Hauv lub ntsiab tseem ceeb, lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg zaum ob yog zoo ib yam li thawj lub thiab, tab tsis nws tseem tseeb tshaj, li ib txwm tshaj thawj zaug lawm thiab. Yog li, txoj kev txom nyem uas lub cev nqaij daim tawv zaum ob tiv mas loj dua thawj zaug, tab sis txoj kev txom nyem no yog ib qho tau los ntawm Nws tes hauj lwm tshaj tawm hauv lub cev nqaij daim tawv, uas yog qhov tsis zoo li txoj kev txom nyem ntawm tus tib neeg lwj liam. Nws kuj pib los ntawm qhov ib txwm muaj thiab qhov tseeb ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv. Vim tias Nws ua Nws tes hauj lwm tshaj tawm hauv lub cev nqaij daim tawv li ib txwm thiab tseeb, lub cev nqaij daim tawv yuav tsum tau tiv ib txoj kev nyuaj ua loj heev. Lub cev nqaij daim tawv yim yog li ib txwm thiab tseeb npaum li cas, Nws yim yuav txom nyem hauv txoj kev ua ntawm Nws tes hauj lwm tshaj tawm npaum li ntawd. Vajtswv tes dej num raug nthuav tawm rau hauv txhua lub cev nqaij daim tawv, ib lub uas tsis yog qhov zoo li tshaj ntuj tsim kiag li. Vim tias Nws lub cev nqaij daim tawv yog li ib txwm thiab kuj yuav tsum kwv tes dej num ntawm txoj kev cawm tib neeg thiab, Nws raug txom nyem loj dua li ib lub cev nqaij tawv uas tshaj ntuj tsim yuav raug—thiab tag nrho txoj kev txom nyem no pib los ntawm qhov tseeb thiab qhov ib txwm muaj ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv. Los ntawm txoj kev txom nyem uas ob lub cev nqaij daim tawv tau raug rau thaum ua Nkawv tes hauj lwm tshaj tawm, ib tug yeej pom tau lub ntsiab tseem ceeb ntawm lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg. Lub cev nqaij daim tawv yim zoo li ib txwm npaum li cas, txoj kev nyuaj yim loj dua uas Nws yuav tsum tau tiv thaum ua tes dej num npaum li ntawd; lub cev nqaij daim tawv uas ua tes dej num yim tseeb npaum li cas, tib neeg tej kev xav phem yim hnyav dua npaum li ntawd, thiab yim muaj kev phom sij ntau uas yuav poob rau saum Nws. Thiab ntxiv ntawd, lub cev nqaij daim tawv yim tseeb, thiab lub cev nqaij daim tawv yim muaj tej kev cheem tsum thiab kev xav tiav log ntawm ib tug tib neeg, Nws yim muaj peev xwm ntawm qhov ua Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv. Nws yog Yexus lub cev nqaij daim tawv uas raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, Nws lub cev nqaij daim tawv uas Nws tso tseg li ib qho kev theej txhoj; nws yog los ntawm lub ntsiab ntawm ib lub cev nqaij daim tawv nrog kev ua neej uas Nws kov yeej Ntxwgnyoog thiab cawm tau tib neeg tiav log los ntawm tus ntoo khaub lig. Thiab nws yog li ib lub cev nqaij daim tawv tag nrho uas Vajtswv hauv Nws kev yug los ua neeg zaum ob ua txoj kev txeeb tau thiab kov yeej Ntxwgnyoog. Tsuas yog ib lub cev nqaij daim tawv tag nrho uas yog li ib txwm thiab tseeb xwb thiaj muaj cuab kav ua tau txoj kev txeeb tau tag nrho rau hauv nws thiab ua tau tim khawv yam muaj hwj chim hlo. Ntawd hais tau tias, kev kov yeej ntawm tib neeg tau muaj txiaj ntsim los ntawm qhov tseeb thiab qhov ib txwm muaj ntawm Vajtswv hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis yog los ntawm tej txuj ci uas tshaj ntuj tsim thiab tej kev qhia tshwm. Tes hauj lwm tshaj tawm ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg no yog los hais lus, thiab yog li los txeeb, thiab ua kom tib neeg zoo tiav log; muab ua lwm lo lus hais, tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig yog ua tiav nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, cev nqaij daim tawv tes dej num, yog hais lus thiab qhov ntawd ces yog txeeb kom tau, nthuav tawm, ua kom zoo tiav log thiab tshem tib neeg tawm kom tag nrho. Thiab yog li, nws yog kev kov yeej uas Vajtswv tes dej num hauv lub cev nqaij daim tawv yuav ua kom tiav log. Tes dej num thaum pib ntawm kev cawm dim tsuas yog qhov pib ntawm tes dej num ntawm kev yug los ua neeg xwb; lub cev nqaij daim tawv uas ua kev txeeb tau yuav ua kom tiav tag nrho tes dej num ntawm kev yug los ua neeg. Hauv uas qhov seb yog txiv neej los poj niam, ib qho yog txiv neej thiab lwm qhov yog poj niam, yog li qhov ua kom tiav qhov tseem ceeb ntawm Vajswv kev yug los ua neeg, thiab qhov ntiab tib neeg tej kev xav phem txog Vajtswv tawm: Vajtswv muaj cuab kav rais los ua txiv neej thiab poj niam tau tib si, thiab hauv lub ntsiab tseem ceeb, tus Vajtswv yug los ua neeg tsis yog txiv neej los sis poj niam li. Nws tsim txiv neej thiab poj niam, thiab rau Nws, tsis muaj qhov sib faib ntawm txiv neej thiab poj niam. Nyob rau theem no ntawm tes dej num, Vajtswv tsis ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, xwv kom tes dej num thiaj yuav ua tiav nws qhov txiaj ntsim los ntawm lub ntsiab ntawm cov lus. Qhov kev muaj qab hau rau qhov no, ntxiv ntawd, yog vim tias tes dej num ntawm Vajtswv yug los ua neeg zaum no tsis yog los kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm lawm, tab sis los txeeb tib neeg los ntawm qhov hais lus, uas yog hais tau tias lub peev xwm tseem ceeb yeej muaj los ntawm lub cev nqaij daim tawv yug los ua neeg ntawm Vajtswv yog los hais cov lus thiab los txeeb tib neeg, tsis yog los kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm. Nws tes dej num hauv txoj kev ua neej tsis yog los ua tej txuj ci tseem ceeb, tsis yog los kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm, tab sis los hais lus, thiab yog li lub cev nqaij daim tawv zaum ob uas yug los ua neeg no zoo li zoo dua lub xub thawj lawm. Tib neeg pom tias Vajtswv kev yug los ua neeg tsis yog dag; tab sis tus Vajtswv yug los ua neeg no txawv ntawm tus Yexus yug los ua neeg, thiab txawm tias Nkawv ob leeg puav leej yog Vajtswv yug los ua neeg los, Nkawv tsis yog zoo ib yam tag nrho. Yexus muaj kev ua neej, kev ua neeg dog dig, tab sis Nws muaj ntau yam cim thiab tej txuj ci phim hwj. Hauv tus Vajtswv yug los ua neeg no, tib neeg ob lub qhov muag yuav tsis pom muaj tej cim thiab tej txuj ci phim hwj dab tsi li, los sis tsis muaj kev kho cov muaj mob zoo los sis ntiab dab tawm, los sis mus kev saum dej hiav txwv, los sis yoo mov tau plaug caug hnub…. Nws tsis ua tes dej num zoo ib yam li Yexus ua lawm, tsis yog vim tias, hauv lub ntsiab tseem ceeb, Nws lub cev nqaij daim tawv txawv los ntawm Yexus lub, tab sis vim tias nws tsis yog Nws tes hauj lwm tshaj tawm los kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm lawm. Nws tsis rhuav Nws tus kheej tes dej num, tsis cuam tshuam Nws tus kheej tes dej num. Vim Nws txeeb tib neeg los ntawm Nws cov lus tseeb, tsis tas yuav los ua kom kov yeej nws nrog tej txuj ci tseem ceeb, thiab yog li theem no yog los ua kom tiav tes dej num ntawm kev yug los ua neeg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Ntsiab Tseeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Uas Vajtswv Muaj

219. Ib theem twg ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv ua mas muaj nws qho tseem ceeb yam muaj qab hau kawg. Thaum ntawd, thaum Yexus los, Nws ua txiv neej lub cev los, thiab thaum Vajtswv los zaum no, Nws lub ceev ho yog poj niam lawm. Los ntawm qhov no, koj pom tau hais tias Vajtswv qhov kev tsim muaj txiv neej thiab poj niam ntawd pab tau rau hauv Nws tes hauj lwm, thiab nrog rau Nws ces tsis muaj qhov cais kom sib txawv ntawm poj niam thiab txiv neej. Thaum Nws tus Ntsujplig los, Nws muaj peev xwm siv lub cev nqaij daim tawv twg los tau raws li Nws siab nyiam, thiab lub cev nqaij daim tawv ntawd muaj peev xwm sawv cev rau Nws; tsis hais txiv neej los poj niam, nws yeej muaj cuab kav sawv cev tau rau Vajtswv tsuav nws tseem yog Nws lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg xwb. Yog Yexus tshwm los li ib tug poj niam thaum Nws los ntawd, muab ua lwm yam lus hais, yog ib tug me nyuam ntxhais, thiab tsis yog ib tug me nyuam tub, tau xeeb muaj los ntawm Vajntsujplig, los theem ntawd ntawm tes hauj lwm yeej yuav ua kom tiav tag nro tib yam nkaus li ntawd thiab. Yog zoo li ntawd tiag, ces theem tam sim no ntawm tes hauj lwm yuav raug ua kom tiav los ntawm ib tug txiv neej, tab sis tes hauj lwm ces yeej yuav muab ua kom tiav tib yam nkaus li thiab. Tes hauj lwm uas ua rau hauv ib theem twg ntawd nyias yeej muaj nyias qhov tseem ceeb; tsis muaj ib theem ntawm tes hauj lwm twg uas yuav rov muab ua dua ib zaug ntxiv li, los sis nws yuav muaj kev tsis sib haum nrog rau lwm theem li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus, nyob rau hauv qhov kev ua Nws tes hauj lwm, raug hu ua tib tug Tub xwb, thiab “Tub” ces hais txog tus txiv neej. Vim li cas ho tsis hais txog tib tug Tub nyob rau theem tam sim no? Vim hais tias tej nqe lus tswj tes hauj lwm ntawd yuav tsum kom muaj kev hloov nyob rau hauv qhov uas yog tus poj niam los tus txiv neej ntawd los ntawm Yexus. Nrog rau Vajtswv ces tsis muaj qhov sib cais kom txawv ntawm poj niam los sis txiv neej li. Nws ua Nws tes hauj lwm raws li Nws siab nyiam, thiab nyob rau qhov kev ua Nws tes hauj lwm ntawd mas Nws tsis raug yuam rau tej kev txwv txiav dab tsi li, tab sis yeej ua ywj siab hlo xwb. Tab sis txhua txhua theem ntawm tes hauj lwm ntawd mas nws yeej muaj nws qhov tseem ceeb yam muaj qab hau kawg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ob Qho Kev Yug Los Ua Neeg Ua Rau Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg Tiav Hlo

220. Theem dej num no Yexus tau ua puv npo rau hauv lub ntsiab tseem ceeb ntawm “Txoj Lus yog nyob nrog Vajtswv”: Qhov tseeb ntawm Vajtswv yog nyob nrog Vajtswv, thiab Vajtswv tus Ntsujplig yog nyob nrog cev nqaij daim tawv thiab tsis tuaj yeem faib cais mus ntawm cev nqaij daim tawv tau. Qhov ntawd yog, cev nqaij daim tawv ntawm Vajtswv uas yug los ua neeg uas yog nyob nrog Vajtswv tus Ntsujplig, uas yog yam ua pov thawj qhia tau zoo tshaj tias Yexus uas yug los ua neeg yog thawj qhov kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv. Theem dej num no yog raws nraim kiag sab hauv lub ntsiab ntawm “Txoj Lus dhau los ua cev nqaij daim tawv,” kom muaj lub ntsiab tob dua qub rau “Txoj Lus yog nyob nrog Vajtswv, thiab Txoj Lus yog Vajtswv,” thiab cia rau koj ntseeg khov kho cov lus “Nyob rau thaum chiv keeb yog Txoj Lus.” Uas hais tau tias, thaum lub sij hawm ntawm txoj kev tsim Vajtswv yeej muaj cov lus lawm, Nws cov lus yog tau nyob nrog Nws thiab faib cais tawm tsis tau mus ntawm Nws, thiab thaum kawg ntawm tiam ntawd, Nws haj yam ua rau pom meej dua txog lub hwj chim thiab qhov muaj cai ntawm Nws cov lus, thiab cia rau tib neeg los pom tag nrho Nws tej hau kev—los hnov tag nrho ntawm Nws cov lus. Qhov no yog txoj dej num thaum kawg ntawm tiam ntawd. Koj yuav tsum to taub tej no kom tshab thoob plaws du lug. Nws tsis yog ib nqe lus ntawm kev paub cev nqaij daim tawv xwb, tab sis yog qhov koj yuav to taub li cas rau cev nqaij daim tawv thiab Txoj Lus. Qhov no yog lus tim khawv tias koj yuav tsum tau ris, tias sawv daws yuav tsum tau paub. Vim hais tias qhov no yog txoj dej num ntawm qhov kev yug los ua neeg zaum ob—thiab zaum kawg uas Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv—nws ua tau tiav hlo ntawm qhov kev tseem ceeb ntawm kev yug los ua neeg, ua txhij txhua thoob plaws thiab nthuav qhia tag nrho Vajtswv txoj dej num rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab ua rau los xaus tiam kawg ntawm Vajtswv qhov nyob rau hauv cev nqaij daim tawv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Xyaum Ua Raws (4)

221. Vajtswv tau nqis los rau hauv lub ntiaj teb xub thawj yog ua kom tiav qhov tseeb ntawm “Txoj Lus rais los ua cev nqaij daim tawv,” uas yog hais tau tias, Nws tau nqis los kom Nws cov lus thiaj yog tawm hauv cev nqaij daim tawv los (tsis zoo li lub sij hawm ntawm Mauxes hauv Phau Vajluskub Qub, uas Vajtswv lub suab tawm ncaj qha los saum ntuj los). Tom qab ntawd, tag nrho Nws cov lus yuav raug ua tiav thaum Tiam Yexus Los Kav Ib Txhiab Xyoo, lawv yuav dhau los ua cov lus pom tseeb ntawm tib neeg lub qhov muag, thiab tib neeg yuav pom lawv los ntawm lawv ob lub qhov muag yam tsis muaj qhov tshwj xeeb dab tsi. Nov yog lub ntsiab lus tseem ceeb tshaj plaws ntawm Vajtswv txoj kev yug los ua neeg. Uas yog hais tau tias, txoj hauj lwm ntawm tus Ntsujplig tau ua tiav los ntawm cev nqaij daim tawv, thiab los ntawm cov lus. Nov yog lub ntsiab lus tseeb ntawm “Txoj Lus rais los ua cev nqaij daim tawv” thiab “Txoj Lus tshwm hauv cev nqaij daim tawv.” Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li muaj peev xwm hais txog tus Ntsujplig txoj kev xav, thiab tsuas yog tus Vajtswv uas muaj cev nqaij daim tawv thiaj li hais lus sawv cev tau rau tus Ntsujplig xwb; Vajtswv cov lus tau qhia meej nyob rau hauv Vajtswv txoj kev los yug ua neeg, thiab txhua tus neeg raug coj los ntawm lawv. Tsis muaj ib tug neeg twg raug zam, lawv txhua tus muaj nyob hauv tus cwj ciam no. Tsuas yog los ntawm cov lus qhia no xwb thiaj ua rau tib neeg paub txog; cov uas tsis tau txais nyob hauv txoj kev no yog ua npau suav nruab hnub xwb yog tias lawv xav tias lawv muaj peev xwm tau txais cov lus qhia los saum ntuj ceeb tsheej. Nov yog lub hwj chim uas pom hauv Vajtswv txoj kev yug los ua neeg, ua rau txhua tus ntseeg nws nrog kev lees paub tag nrho. Tab txawm yog cov kws tshaj lij uas txaus ntseeg tshaj plaws thiab cov xib fwb fab kev ntseeg zoo tshaj plaws los yeej tsis tuaj yeem hais tau cov lus no. Lawv txhua tus yuav tsum zwm rau hauv qab cov lus no, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm pib dua tau. Vajtswv yuav siv cov lus los txeeb lub qab ntuj khwb no. Nws yuav ua qhov no tsis yog los ntawm Nws txoj kev yug los ua neeg, tab sis los ntawm kev siv cov lus qhia tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los ua cev nqaij daim tawv los txeeb txhua tus neeg hauv ntiaj teb no; tsuas yog qhov no Txoj Lus tau rais los ua neeg, thiab tsuas yog qhov no yog qhov Txoj Lus tshwm sim hauv cev nqaij daim tawv. Tej zaum, rau tib neeg, nws zoo li Vajtswv tsis tau ua ntau yam hauj lwm—tab sis Vajtswv tsuas yog hais Nws cov lus, thiab lawv yuav ntseeg siab thiab ntshai mus thoob plaws. Yog tias tsis muaj qhov tseeb, tib neeg yuav qw thiab tsa suab qw; nrog Vajtswv cov lus, lawv nyob ntsiag to. Vajtswv yeej yuav ua tiav qhov tseeb no, vim qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj ncua ntev: kev ua kom tiav qhov tseeb ntawm cov lus tau los txog hauv lub ntiaj teb lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo Tau Los Txog Lawm

222. Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv ces tsuas tshwm sim Nws Tus Kheej rau ib pab neeg uas raws Nws qab pom rau lub sij hawm thaum Nws tus kheej los ua kiag Nws tes dej num, thiab tsis tshwm sim rau tag nrho cov uas raug tsim tawm los pom. Nws tsuas rais los muaj cev nqaij daim tawv los ua kom tiav ib theem ntawm Nws tes hauj lwm xwb, thiab tsis yog yuav los ua kom tib neeg pom Nws tus duab. Txawm li cas los xij, Nws tes hauj lwm mas yuav tsum tau ua los ntawm Nws Tus Kheej kiag xwb, yog li ntawd nws yog ib qho tseem ceeb heev rau Nws los ua nyob rau hauv cev nqaij daim tawv kiag. Thaum tes hauj lwm no xaus lawm, Nws yuav ncaim tib neeg lub ntiaj teb mus; Nws yuav nrog noob neej nyob tsis tau ntev vim ntshai tsam ho khuam kev rau tes hauj lwm uas yuav los ntxiv. Qhov uas Nws tshwm sim rau cov neeg coob coob pom ces tsuas yog Nws tus moj yam ncaj ncees thiab tag nrho Nws tej kev ua xwb, thiab tsis yog tus duab ntawm thaum uas Nws rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ob zaug ntawd, vim Vajtswv daim duab ces tsuas muab ua tau kom pom nyob rau hauv Nws tus moj yam xwb, thiab yuav tsis muaj cuab kav muab hloov tau rau daim duab ntawm Nws cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg rau ntawd. Daim duab ntawm Nws cev nqaij daim tawv ces tsuas pub tau rau ib co neeg tsawg tsawg pom xwb, tsuas yog rau cov uas raws Nws qab thaum Nws ua tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv xwb. Yog vim li no es tes hauj lwm uas tab tom ua tam sim no thiaj li ua zais ntsiag to xwb. Nyob rau tib txog kev ntawd, Yexus tsuas qhia Nws tus kheej rau cov neeg Yudais pom thaum Nws ua Nws tes hauj lwm xwb, thiab tsis tau muab Nws Tus Kheej qhia rau lwm haiv neeg pom hlo li. Yog li ntawd, thaum uas Nws ua Nws tes hauj lwm tiav lawm, Nws thiaj cia li maj nrawm nroos ncaim mus kiag ntawm tib neeg lub ntiaj teb thiab tsis nyob ntxiv li lawm; tom qab ntawd, tsis yog Nws, daim duab ntawm tus tib neeg, tus uas qhia Nws Tus Kheej rau tib neeg pom, tab sis yog Vajntsujplig tus uas ua tes hauj lwm ncaj qha. Thaum uas tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ntawd raug ua tiav tag lawm, Nws yuav ncaim ntawm lub ntiaj teb uas txawj tuag mus, thiab yuav tsis muaj dua ib zaug ntxiv li lawm uas Nws yuav ua ib teg hauj lwm uas mej ntsis zoo yuav sib thooj li qhov uas Nws ua thaum Nws nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm. Tom qab qhov no, ces tes hauj lwm tag nrho ces yog Vajntsujplig ua lawm xwb. Nyob rau lub sij hawm no, tib neeg yuav tsis tshua muaj cuab kav pom daim duab ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv lawm; Nws yuav tsis qhia Nws Tus Kheej rau tib neeg pom hlo li lawm, tab sis yuav nkaum mus ib txhiab ib txhis. Lub sij hawm rau tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv mas muaj chaw xaus. Nws yog ua nyob rau ib tiam twg kiag, ib lub caij nyoog twg kiag, ib lub teb chaws twg kiag, thiab nrog ib co neeg twg kiag xwb. Tes hauj lwm no tsuas sawv cev rau tes hauj lwm thaum lub sij hawm ntawm Vajtswv txoj kev yug los ua neeg xwb; nws sawv cev rau ib tiam twg xwb; nws sawv cev rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv tus Ntsujplig nyob rau ib tiam twg kiag xwb, thiab tsis yog tag nrho Nws tes hauj lwm. Yog li ntawd, daim duab ntawm tus Vajtswv uas rais los muaj cev nqaij daim tawv yuav tsis muab coj los qhia kom tag nrho tig neeg pom. Qhov uas muab coj los qhia rau cov tib neeg coob coob pom ces yog txoj kev ncaj ncees ntawm Vajtswv thiab Nws tus moj yam tag nrho xwb, tsis yog Nws daim duab thaum Nws rais los muaj cev nqaij daim tawv ob zaug ntawd. Nws tsis yog ib daim duab uas muab rau tib neeg saib, los sis tsis yog ob daim duab ua ke. Yog li ntawd, nws yog ib qho tseem ceeb heev uas Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg ntawd yuav tsum ncaim lub ntiaj teb mus thaum uas ua tiav hlo tes hauj lwm uas Nws yuav tsum tau ua lawm, vim Nws tsuas los ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua xwb, thiab tsis yog yuav los muab Nws daim duab qhia rau tib neeg pom. Txawm hais tias qhov tseem ceeb ntawm txoj kev yug los ua neeg twb ua tiav nyob rau ntawm qhov uas Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv ob zaug lawm, los Nws yeej tseem yuav tsis tshwm sim Nws Tus Kheej rau ib haiv neeg twg uas tsis tau pom dua Nws li. Yexus yuav tsis muaj hnub rov qhia Nws Tus Kheej rau cov neeg Yudais pom ua lub Hnub ntawm txoj kev ncaj ncees ib zaug ntxiv li lawm, los sis Nws yuav tsis sawv rau saum ncov Roob Txiv Aulib thiab tshwm sim rau tag nrho txhua tus neeg pom; tag nrho qhov uas cov neeg Yudais tau pom ces yog daim duab ntawm Yexus rau thaum Nws lub sij hawm nyob rau hauv Yudias xwb. Qhov no vim yog tes hauj lwm ntawm Yexus nyob rau hauv Nws qhov kev yug los ua neeg ntawd twb xaus tau ob txhiab xyoo dhau los lawm; Nws yuav tsis rov qab los rau Yudias nyob rau hauv daim duab ntawm ib tug neeg Yudais ntxiv lawm, haj yam yuav tsis qhia kom pom Nws Tus Kheej nyob rau hauv daim duab ntawm ib tug neeg Yudais rau ib tug ntawm Lwm Haiv Neeg li lawm, vim daim duab ntawm Yexus uas rais los muaj cev nqaij daim tawv ntawd tsuas yog daim duab ntawm ib tug neeg Yudais xwb, thiab tsis yog daim duab ntawm Neeg Leej Tub uas Yauhas pom. Txawm hais tias Yexus tau cog lus rau Nws cov ntseeg hais tias Nws yuav rov qab los dua, los Nws yuav tsis cia li tshwm sim Nws Tus Kheej nyob rau hauv daim duab ntawm ib tug neeg Yudais los rau Lwm Haiv Neeg pom. Nej tsim nyog paub hais tias tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas rais los muaj cev nqaij daim tawv ces yog los qhib ib tiam. Tes hauj lwm no tsuas yog muaj rau ob peb xyoos xwb, thiab Nws yuav tsis muaj cuab kav ua tau tag nrho tes dej num ntawm Vajtswv tus Ntsujplig, ib yam li daim duab ntawm Yexus uas yog ib tug neeg Yudais tsuas sawv cev tau rau daim duab ntawm Vajtswv thaum Nws ua hauj lwm nyob rau hauv Yudias xwb, thiab Nws tsuas ua tau tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig nkaus xwb. Nyob rau lub sij hawm thaum uas Yexus nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, Nws tsis muaj cuab kav ua tes hauj lwm coj ib tiam los rau qhov xaus los sis rhuav tshem noob neej. Yog li ntawd, tom qab uas Nws tau raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm thiab tau xaus Nws tes hauj lwm lawm, Nws thiaj li nces mus rau qhov siab tshaj plaws ntawm qhov siab lawm thiab muab Nws Tus Kheej zais tawm ntawm tib neeg lawm. Txij thaum ntawd los, ces cov ntseeg uas muaj lub siab ncaj ntawm Lwm Haiv Neeg thiaj li tsis pom qhov kev tshwm sim ntawm tus Tswv Yexus li lawm, tab sis tsuas yog daim duab ntawm Nws uas lawv tau muab lo rau tim phab ntsa lawm xwb. Daim duab no tsuas yog ib daig uas tib neeg kos xwb, thiab tsis yog daim duab ntawm Vajtswv uas Nws qhia Nws Tus Kheej kiag rau tib neeg pom. Vajtswv yuav tsis muab Nws Tus Kheej qhib lug rau cov neeg coob coob pom nyob rau hauv daim duab uas thaum Nws tau rais los muaj cev nqaij daim tawv ob zaug ntawd lawm. Tes hauj lwm Nws ua nyob rau hauv noob neej ces yog cia kom lawv to taub Nws tus moj yam. Tag nrho qhov no ces muab qhia rau tib neeg pom los ntawm tes hauj lwm ntawm tej tiam uas sib txawv ntawd; nws yog ua tau tiav hlo los ntawm tus moj yam uas Nws tau muab qhia kom tib neeg paub thiab tes hauj lwm uas Nws tau ua, tsis yog los ntawm kev tshwm sim ntawm Yexus. Qhov ntawd ces hais tias, Vajtswv daim duab ces tsis yog muab ua kom tib neeg paub los ntawm daim duab ntawm tus uas yug los ua neeg, tab sis yog los ntawm tes hauj lwm uas ua los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg uas muaj tag nrho daim duab thiab lub cev; thiab los ntawm Nws tes hauj lwm, Nws daim duab ces muab qhia kom pom thiab Nws tus moj yam ces muab qhia kom paub. Qhov no yog qhov tseem ceeb ntawm tes hauj lwm uas Nws xav ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (2)

223. Vajtswv yog tus loj tshaj plaws thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab nyob saum ntuj tib si, ua li Nws puas yuav piav tau Nws Tus Kheej tag nrho uas yog siv daim duab ntawm lub cev nqaij daim tawv? Vajtswv muab Nws Tus Kheej hnav lub cev nqaij daim tawv es kom los ua tau ib theem ntawm Nws tes hauj lwm. Daim duab ntawm lub cev nqaij daim tawv no tsis muaj ib qho dab tsi tseem ceeb uas txawv lwm qhov, nws tsis muaj kev cuam tshuam dab tsi txog qhov tej tiam ntawd dhau mus, los sis nws tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog Vajtswv tus moj yam. Vim li cas Yexus thiaj li tsis pub Nws tus duab nyob? Vim li cas Nws thiaj tsis pub tib neeg kos Nws daim duab es thiaj li tau muab tso tseg rau cov neeg txheej tom qab? Vim li cas Nws thiaj tsis pub tib neeg lees paub hais tias Nws tus duab yog tus duab ntawm Vajtswv? Txawm hais tias tib neeg daim duab yog tsim tawm los ntawm Vajtswv daim duab, los puas yuav muaj hnub uas tib neeg lub ntsej muag yuav sawv cev tau rau Vajtswv daim duab uas nyob siab tshaj plaws ntawd? Thaum Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, Nws tsuas nqis saum ntuj ceeb tsheej los rau ib lub cev nqaij daim tawv uas zoo tsis thooj lwm lub xwb. Nws yog Nws tus Ntsujplig uas nqis los rau hauv lub cev nqaij daim tawv, uas Nws siv los ua tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig. Nws yog tus Ntsujplig uas tshwm sim rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab nws yog tus Ntsujplig uas ua tes hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Tes hauj lwm ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv ces yeej sawv cev tag nrho rau tus Ntsujplig, thiab lub cev nqaij daim tawv rau tes hauj lwm, tab sis qhov ntawd tsis tau txhais hais tias tus duab ntawm lub cev nqaij daim tawv yog ib qho hloov tau rau tus duab tiag tiag ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag; qhov no tsis yog lub hom phiaj los sis qhov tseem ceeb ntawm qhov Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv. Nws rais los muaj lub cev nqaij daim tawv mas tsuas yog ua kom tus Ntsujplig nrhiav tau ib qho chaw nyob uas haum rau Nws qhov kev ua hauj lwm xwb, es kom tib neeg pom Nws tej kev ua, to taub Nws tus moj yam, hnov Nws cov lus, thiab paub tej yam phim hwj ntawm Nws tes hauj lwm. Nws lub npe sawv cev rau Nws tus moj yam, Nws tes hauj lwm sawv cev rau Nws lub koob meej, tab sis Nws yeej tsis tau hais ib zaug li hais tias Nws qhov kev tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv sawv cev rau Nws tus duab; qhov ntawd tsuas yog tib neeg txoj kev xav phem xwb. Thiab yog li ntawd, qhov tseem ceeb tshaj ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg yog Nws lub npe, Nws tes hauj lwm, Nws tus moj yam, thiab qhov uas seb Nws yog poj niam los txiv neej. Tej no yog siv coj los sawv cev rau Nws txoj kev cawm tib neeg nyob rau tiam no. Nws qhov kev tshwm sim hauv lub cev nqaij daim tawv tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog Nws txoj kev cawm tib neeg, tsuas yog rau Nws tes hauj lwm rau lub sij hawm ntawd xwb. Tab sis nws yuav tsis muaj hnub yuav ua tau kom tus Vajtswv uas yug los ua neeg tsis txhob muaj ib tsos zoo li ib tug neeg twg kiag, thiab yog li ntawd Nws thiaj li xaiv ib tse neeg uas zoo tsim nyog los txiav txim siab seb Nws qhov kev tshwm sim ntawd yuav zoo li cas. Yog qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv yuav tsum muaj ib qho kev sawv cev tseem ceeb, ces tag nrho cov uas muaj lub ntsej muag me ntsis zoo li Nws lub ces yeej sawv cev rau Vajtswv tag nrho. Qhov ntawd tsis yog ib qho kev yuam kev loj heev li thiab lod? Yexus daim duab ces yog tib neeg kos kom tib neeg tau pe hawm Nws xwb. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Vajntsujplig tsis tau muab lus qhia tshwj xeeb dab tsi li, ces tib neeg thiaj li muab daim duab uas lawv xav ntawd tso tseg rau ib tug zus los txog niaj hnub no. Qhov tseeb, raws li Vajtswv qhov kev npaj siab thaum xub thawj, tib neeg tsis tsim nyog ua li no. Nws tsuas yog tib neeg qhov kev muaj siab xwb es thiaj li ua rau Yexus daim duab nyob txog niaj hnub no. Vajtswv yog tus Ntsujplig, thiab tib neeg yuav tsis muaj hnub uas yuav muaj peev xwm piav tau tag nrho hais tias Nws tus duab zoo li cas tiag nyob rau hauv qhov kev tshuaj xyuas zaum kawg. Nws tus duab ces tsuas sawv cev tau los ntawm Nws tus moj yam nkaus xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)

224. Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv mas tsis yog npaj siab los cia kom tib neeg los paub Nws lub cev nqaij daim tawv, los sis cia tib neeg los saib qhov sib txawv ntawm lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab tib neeg lub; los sis tsis yog kom tus Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los cob qhia tib neeg lub zog ntawm txoj kev paub tseeb, thiab Nws haj yam tsis yog ua li kom tib neeg los pe hawm tus Vajtswv uas yug los muaj lub cev nqaij daim tawv, es kom thiaj li tau txais lub yeeb koob loj heev. Tsis muaj ib yam ntawm tej no li uas yog qhov kev npaj siab thaum xub thawj ntawm tus Vajtswv uas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv li. Los sis tsis yog Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los teem txim rau tib neeg, los sis tsis yog txhob txwm los muab tib neeg nthuav tawm, los sis tsis yog los ua kom txhua yam nyuab rau lawv. Tsis muaj ib yam ntawm tej no uas yog Vajtswv qhov kev npaj siab li. Txhua zaus uas Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv, nws yog ib yam hauj lwm uas zam tsis dhau li. Nws yog ua rau Nws tes hauj lwm loj dua thiab Nws qhov kev cawm tib neeg loj dua uas Nws coj li Nws ua, thiab tsis yog ua rau tej laj thawj uas tib neeg xav ntawd. Vajtswv los rau ntiaj teb ces tsuas yog los li qhov uas kom ua tau Nws tes hauj lwm xwb thiab tsuas yog ib qho uas yuav tsum tau ua nkaus xwb. Nws tsis yog los rau ntiaj teb nrog qhov kev npaj siab los ncig saib ub saib no xwb, tab sis yog los ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua. Tseem yuav yog vim dab tsi thiab es Nws thiaj yuav ris ib lub nra hnyav li no thiab pheej hmoo tiv kev phom sij loj npaum li no los ua tes hauj lwm no? Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv thaum Nws yuav tsum tau ua li nkaus xwb, thiab ib txwm yog muaj tej yam tseem ceeb uas txawv tshaj lwm yam. Yog hais tias tsuas los cia kom tib neeg los saib Nws ib muag xwb thiab los ua kom lawv pom deb thiab dav me ntsis xwb, ces Nws yuav, yam tseeb tshaj plaws li, tsis muaj hnub lam los nrog tib neeg yooj yim. Nws los rau ntiaj teb rau Nws qhov kev cawm tib neeg thiab Nws tes hauj lwm loj dua xwb, thiab ua kom Nws thiaj li muab tau noob neej coob zog xwb. Nws los sawv ces rau tiam tam sim no, Nws los tua kom yeej Ntxwgnyoog, thiab Nws hnav Nws Tus Kheej rau hauv lub cev nqaij daim tawv kom tua yeej Ntxwgnyoog. Tshaj qhov ntawd, Nws los kom coj qhia tau tag nrho noob neej nyob rau hauv lawv txoj kev ua neej. Tag nrho tej no ces cuam tshuam txog Nws txoj kev cawm tib neeg, thiab nws cuam tshuam txog tes hauj lwm ntawm tag nrho lub qab ntuj khwb. Yog Vajtswv tsuas rais los muaj lub cev nqaij daim tawv los cia kom tib neeg los paub Nws lub cev nqaij daim tawv xwb thiab kom qhib tib neeg ob lub qhov muag xwb, ces vim li cas Nws thiaj li tsis ncig mus kom thoob txhua txhua haiv neeg? Qhov no tsis yog ib qho xwm txheej yooj yim tshaj plaws li lod? Tab sis Nws tsis ua li ntawd, xum xaiv ib qho chaw zoo kom nyob tus thiab pib tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua. Lub cev nqaij daim tawv no nkaus xwb ces yeej tseem ceeb kawg li lawm. Nws sawv cev rau tag nrho ib tiam, thiab kuj ua tes hauj lwm ntawm tag nrho ib tiam; Nws kuj coj tiam qub los rau ib qho chaw xaus thiab coj ib tiam tshiab los. Tag nrho qhov no yog ib qho xwm txheej tseem ceeb uas cuam tshuam txog Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, thiab tag nrho qhov no ces yog qhov tseem ceeb ntawm ib theem ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv los rau ntiaj teb los ua.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (3)

225. Txawm hais tias Khetos nyob hauv ntiaj teb txawm yuav muaj peev xwm ua hauj lwm sawv cev Vajtswv Tus Kheej kiag, los Nws tsis tau npaj siab yuav los muab Nws tus duab tso rau tib neeg kom pom tag nrho nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Nws tsis tau los kom tag nrho tib neeg pom Nws; Nws los siv Nws ob txhais tes los coj tib neeg, thiab kom tib neeg nkag tau mus rau tiam tshiab. Tes dej num ntawm Khetos lub cev nqaij daim tawv ces yog yuav ua Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm kiag, qhov ntawd yog, ua Vajtswv tes hauj lwm nyob hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab tsis yog yuav ua kom tib neeg to taub lub ntsiab tseem ceeb ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv. Tsis hais Nws yuav ua hauj lwm li cas li, tsis muaj ib yam Nws ua uas yuav mus tau tshaj qhov uas lub cev nqaij daim tawv muaj peev xwm ua tau li. Tsis hais Nws ua hauj lwm li cas li, Nws ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv uas muaj kev ua neej ib yam li txhua tus xwb, thiab tsis muab Vajtswv lub ntsej muag tiag coj los nthuav tawm tag nrho rau tib neeg pom. Ntxiv qhov ntawd, Nws tes hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv mas yeej tsis muaj hwj huaj loj los sis muaj nqis tshaj qhov uas tib neeg xav hauv siab li. Txawm hais tias Khetos sawv cev rau Vajtswv Tus Kheej nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab nqis tes kiag ua tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej tsim nyog yuav tau ua, los Nws yeej tsis tau yuav tsis lees paub hais tias muaj Vajtswv nyob saum ceeb tsheej li, los sis Nws yeej tsis tau yuav phov ciaj phov tuag los tshaj tawm tej uas Nws tus kheej ua li. Tab sis, Nws nyob zais nkoos, txo hwj chim, nyob twj ywm rau hauv lub cev nqaij daim tawv xwb. Dhau ntawm Khetos lawm, cov uas dag hais tias yog Khetos mas yeej tsis muaj tej yam ntxwv zoo uas Nws muaj li. Thaum muab tso sib piv ze ze kiag nrog tus yam ntxwv khav theeb thiab qhuas yus tus kheej ntawm cov Khetos cuav, ces nws yeej pom kiag meej meej hais tias lub cev nqaij daim ntawv zoo li cas thiaj li yog Khetos tiag. Yog lawv yim yog cov cuav, ces cov niag Khetos cuav ntawd haj yam qhuas lawv tus kheej, thiab lawv haj yam muaj peev xwm siv txuj ci thiab hwj huaj txawv txawv los dag tib neeg. Cov Khetos cuav tsis muaj Vajtswv tus yam ntxwv zoo; Khetos mas tsis dub tsuas tej yam tseem ntsiab uas yog cov Khetos cuav tug li. Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv kom thiaj li ua tau tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv, tsis yog lam cia tib neeg pom Nws. Tab sis, Nws cia Nws tes hauj lwm qhia hais tias Nws yog leej twg tiag xwb, thiab cia tej uas Nws thuav tawm qhia ntawd ua pov thawj rau Nws lub ntsiab tseem ceeb xwb. Nws lub ntsiab tseem ceeb tsis yog lam hais xwb; qhov uas Nws yog leej twg tiag ntawd mas tsis yog Nws ob txhais tes mus txeeb los; qhov ntawd yog los ntawm Nws tes hauj lwm thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Lub Ntsiab Tseeb Ces Yog Kev Mloog Lus Raws Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej Txoj Kev Xav

226. Qhov zoo tshaj plaws ntawm Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv ces yog qhov uas Nws muaj cuab kav tseg tej lus meej meej thiab kev zoo siab, thiab Nws txoj kev xav uas tshwj tseg rau noob neej ntawd rau cov uas caum Nws, es kom tom qab ntawd cov neeg caum Nws thiaj tshaj tau mus lawm tom ntej kom meej meej thiab ruaj khov tag nrho Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv ntawd, thiab Nws txoj kev xav rau tag nrho noob neej, mus rau cov uas lees txais txoj kev no. Tsuas yog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv nrog rau tib neeg xwb mas thiaj li ua tau qhov tseeb txog Vajtswv qhov kev nrog thiab nyob ua ke nrog tib neeg. Tsuas yog qhov hauj lwm no xwb mas thiaj li ua tau kom tib neeg qhov kev ntshaw pom Vajtswv lub ntsej muag, ua tim khawv rau Vajtswv tes hauj lwm, thiab hnov kiag Vajtswv cov lus ntawd tshwm sim. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg coj tau qhov xaus los rau ib tiam thaum uas tsuas yog Yehauvas lub nrab qaum thiaj li tshwm sim rau tib neeg pom xwb, thiab Nws kuj muab tiam uas tib neeg ntseeg tus Vajtswv uas pom tsis meej ntawd xaus tseg tib si. Nyob rau ib qho ces, tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg zaum kawg ntawd tes hauj lwm coj tau tag nrho noob neej mus rau ib tiam uas muaj tseeb dua, muaj qab hau dua, thiab zoo nkauj dua. Nws tsis yog muab tiam muaj kev cai thiab tej kev qhuab qhia xaus tseg xwb tab sis, qhov tseem ceeb tshaj, Nws nthuav tawm rau noob neej txog ib tug Vajtswv uas muaj tseeb thiab zoo li sawv daws, tus uas ncaj ncees thiab dawb huv, tus uas qhib txoj kev npaj cawm tib neeg thiab tus uas qhia tau kom pom txog tej lus zais tob thiab txoj hau kev kawg ntawm noob neej, tus uas tsim noob neej thiab coj ib qho chaw xaus los rau tes hauj lwm cawm tib neeg, thiab tus uas tau nkaum twj ywm los tau ntau txhiab xyoo lawm. Nws muab tiam ntawm tej uas pom tsis meej coj los xaus tseg kiag, Nws xaus tiam uas tag nrho noob neej xav pom Vajtswv lub ntsej muag tab sis tsis muaj cuab kav pom, Nws xaus tiam uas tag nrho noob neej teev tiam Ntxwgnyoog, thiab Nws coj tag nrho noob neej dhau plaws mus rau ib tiam tshiab tag nrho. Tag nrho tej no ces yog qhov tshwm sim los ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv uas hloov chaw rau Vajtswv tus Ntsujplig. Thaum Vajtswv ua hauj lwm nyob rau hauv Nws cev nqaij daim tawv, cov uas caum Nws ces tsis nrhiav thiab cev tes xuas nrhiav tej yam uas zoo li muaj thiab ho tsis muaj thiab, thiab lawv tseg kiag tej kev khwv yees txog tus Vajtswv uas pom tsis meej tej kev xav lawm. Thaum Vajtswv nthuav tawm Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, cov uas caum Nws yuav muab tes hauj lwm uas Nws tau ua nyob rau hauv cev nqaij daim tawv ntawd tshaj tawm mus rau txhua txoj kev ntseeg thiab txhua pab ntseeg, thiab lawv yuav hais qhia tag nrho Nws tej lus mus kom thoob plaws rau noob neej cov pob ntseg. Tag nrho tej uas cov neeg tau txais Nws txoj moo zoo ntawd tau hnov ces yuav yog qhov tseeb txog Nws tes hauj lwm, yuav yog tej uas tib neeg pom kiag thiab hnov kiag, thiab yuav yog qhov tseeb thiab tsis yog lus xaiv lus ncua. Tej qhov tseeb no yog qhov pov thawj uas Nws nthuav tawm tes hauj lwm, thiab tej no kuj yog tej cuab yeej uas Nws siv los nthuav tawm tes hauj lwm. Yog tsis muaj pov thawj txog qhov tseeb, Nws txoj moo zoo yuav tsis raug nthuav tawm kom thoob txhua lub teb chaws thiab mus rau txhua txhia qhov chaw; yog tsis muaj qhov tseeb es tsuas yog tib neeg qhov kev xav hauv siab xwb, ces Nws yuav tsis muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm txeeb kom tau tag nrho lub qab ntuj khwb. Tus Ntsujplig mas tib neeg chwv tsis tau, thiab tib neeg ntsia tsis pom, thiab tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig mas tsis muaj cuab kav yuav tseg rau tej pov thawj los sis qhov tseeb txog Vajtswv tes hauj lwm rau tib neeg. Tib neeg yuav tsis pom Vajtswv lub ntsej muag tiag tiag, lawv yuav ntseeg ib tug Vajtswv uas pom tsis meej uas tsis muaj tiag ntawd tas mus li xwb. Tib neeg yuav tsis muaj hnub pom Vajtswv lub ntsej muag, los sis tib neeg yuav tsis muaj hnub hnov tej lus uas Vajtswv tus kheej hais kiag. Tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab ces, txawm li cas los xij, yeej khoob lug tsis muaj dab tsi li, thiab yuav hloov tsis tau Vajtswv lub ntsej muag tseeb; tus moj yam xeeb txawm ntawm Vajtswv, thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, mas tib neeg yuav ua txuj qog ua tsis tau. Tsuas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg los ua kiag Nws tes hauj lwm nrog tib neeg xwb mas thiaj li coj tau tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej uas ntsia tsis pom thiab Nws tes hauj lwm los rau hauv ntiaj teb no. Qhov no yog txoj kev uas zoo tshaj plaws rau Vajtswv los tshwm sim rau tib neeg, qhov uas tib neeg pom Vajtswv thiab los paub Vajtswv lub ntsej muag tseeb, thiab nws yuav ua tsis tau los ntawm ib tug Vajtswv uas tsis tau yug los ua neeg. Tau los ua Nws tes hauj lwm los rau theem no, Vajtswv tes hauj lwm ces twb yeej tau qhov tshwm sim zoo tshaj plaws lawm, thiab tau yog ib qho uas ua tau tiav log lawm. Tes hauj lwm ntawm Vajtswv tus kheej nyob rau hauv cev nqaij daim tawv ces twb ua tiav li cuaj caum feem pua ntawm tag nrho tes hauj lwm ntawm Nws qhov kev cawm tib neeg lawm. Lub cev nqaij daim tawv no muab tau ib qho chaw pib zoo dua rau tag nrho Nws tes hauj lwm, thiab ib qho ntsiab lus rau tag nrho Nws tes hauj lwm, thiab tau tshaj tawm tag nrho Nws tes hauj lwm, thiab tau muab ib qho kev txhawb nqa ntxaws ntxaws rau tag nrho tes hauj lwm no. Yog li ntawd txij no mus, nws yuav tsis muaj ib tug Vajtswv yug los ua neeg los ua theem plaub ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm, thiab yuav tsis muaj ib qho dej num phim hwj rau ib tug Vajtswv uas yug los ua neeg zaum peb lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg

227. Txawm hais tias lub cev nqaij daim tawv no yeej zoo li sawv daws thiab muaj tiag, los Nws tsis yog ib lub cev nqaij daim tawv li sawv daws muaj: Nws tsis yog cev nqaij daim tawv uas tsuas yog tib neeg xwb, tab sis cev nqaij daim tawv uas yog tib neeg thiab muaj hwj hauj qaum ntuj. Qhov no yog qhov txawv ntawm Nws thiab tib neeg, thiab nws yog qhov cim ntawm Vajtswv lub koob npe. Tsuas yog lub cev nqaij daim tawv zoo li no mas thiaj muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm uas Nws npaj siab ua, thiab ua tau Vajtswv tes hauj lwm qhuab qhia hauv cev nqaij daim tawv kom tiav hlo, thiab ua Nws tes hauj lwm nrog tib neeg kom tiav hlo. Yog nws tsis yog li no, ces Nws tes hauj lwm nrog tib neeg ces tsuas muaj yuav khoob lug tsis muaj dab tsi li thiab muaj qhov tsis zoo xwb. Txawm hais tias Vajtswv yeej muaj cuab kav sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog tus ntsuj plig thiab yeej kiag, los tib neeg tus yeeb yam qub uas qias vuab tsuab ntawd yeej yuav muab daws tsis tau li, thiab cov uas tsis mloog Vajtswv lus thiab tawm tsam Nws ces yuav tsis muaj hnub ua tau ib tug pej xeem rau Nws lub teb chaws, ces hais tau hais tias, Nws yuav tsis muaj hnub txeeb tau tib neeg li, thiab tsis muaj hnub muab tau tag nrho noob neej li. Yog hais tias Nws tes hauj lwm hauv lub ntiaj teb no muab daws tsis tau, ces Nws qhov kev cawm tib neeg yuav tsis muaj hnub muab coj los xaus tau li, thiab tag nrho noob neej yuav tsis muaj hnub tau mus so li. Yog hais tias Vajtswv tsis tau mus so nrog tag nrho tej uas Nws tsim tawm los, ces yuav tsis muaj ib qho kev tshwm sim rau tes hauj lwm cawm tib neeg ntawd, thiab Vajtswv lub yeeb koob yuav ploj mus tom qab ntawd. Txawm hais tias Nws lub cev nqaij daim tawv tsis muaj hwj chim, los tes hauj lwm Nws ua yeej yuav ua tau nws qhov tshwm sim los zoo. Qhov no yog txoj xub ke uas zam tsis dhau ntawm Nws tes hauj lwm. Tsis hais seb Nws cev nqaij daim tawv yuav muaj hwj chim los tsis muaj, yog Nws tseem muaj cuab kav ua tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, ces Nws yeej yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Tsis hais lub cev nqaij daim tawv no yuav zoo li sawv daws li thiab zoo li dog dig xwb, los Nws muaj cuab kav ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua, vim lub cev nqaij daim tawv no yog Vajtswv thiab tsis yog tib neeg xwb. Qhov laj thawj uas lub cev nqaij daim tawv no muaj peev xwm ua tes hauj lwm uas tib neeg ua tsis tau ces vim yog Nws lub ntsiab tseem ceeb sab hauv tsis zoo li ib tug tib neeg twg li, thiab qhov laj thawj uas Nws muaj peev xwm cawm tib neeg ces yog vim Nws lub koob npe mas txawv ntawm ib tug tib neeg twg lub. Lub cev nqaij daim tawv no mas tseem ceebheev rau tib neeg vim yog Nws yog tib neeg thiab, tseem tshaj qhov ntawd lawm, mas Nws yog Vajtswv, vim Nws muaj peev xwm ua tes hauj lwm uas tsis muaj ib tug neeg dog dig twg uas muaj cev nqaij daim tawv yuav muaj peev xwm ua tau, thiab vim yog Nws muaj peev xwm cawm cov tib neeg qias vuab tsuab, cov uas nrog Nws nyob ua ke hauv ntiaj teb. Txawm hais tias Nws zoo ib yam li tib neeg, tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tseem ceeb rau noob neej tshaj ib tug neeg twg uas muaj nuj nqis, vim Nws muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm uas Vajtswv tus Ntsujplig ua tsis tau, muaj peev xwm dua Vajtswv tus Ntsujplig los hais lus tim khawv rau Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab muaj cuab kav dua Vajtswv tus Ntsujplig los mus muab kom tau noob neej tag nrho. Ces qhov tau los, txawm hais tias lub cev nqaij daim tawv no yeej zoo li sawv daws thiab dog dig xwb, los Nws qhov kev pab rau noob neej thiab Nws qhov tseem ceeb rau qhov uas muaj noob neej nyob ntawd ua rau Nws muaj nuj nqis heev, thiab qhov kev muaj nuj nqis tiag tiag thiab qhov tseem ceeb ntawm lub cev nqaij daim tawv no mas suav tsis txheeb ntsuas tsis tau rau ib tug tib neeg li. Txawm hais tias lub cev nqaij daim tawv no yuav tsis muaj cuab kav rhuav tshem Ntxwgnyoog ncaj qha, los Nws yeej muaj cuab kav siv Nws tes hauj lwm los mus txeeb kom tau noob neej thiab tua kom yeej Ntxwgnyoog, thiab ua kom Ntxwgnyoog nyoo zwm kiag rau Nws lub teb chaws. Nws yog vim Vajtswv tau yug los ua neeg es Nws thiaj li tua yeej Ntxwgnyoog thiab muab cuab kav cawm tau noob neej. Nws tsis rhuav tshem Ntxwgnyoog ncaj qha, tab sis cia li rais los muaj cev nqaij daim tawv los txeeb kom tau noob neej, cov uas tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm. Nyob rau qhov no, Nws muaj cuab kav yuav hais lus tim khawv rau Nws Tus Kheej zoo dua nrog cov uas Nws tsim tawm los, thiab Nws muaj cuab kav cawm cov tib neeg qias vuab tsuab tau zoo dua. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg qhov kev tua yeej Ntxwgnyoog mas ua tau lus tim khawv loj dua, thiab hais tau txaus ntseeg dua, li qhov uas Vajtswv tus Ntsujplig rhuav tshem Ntxwgnyoog ncaj qha. Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv muaj cuab kav pab tau tib neeg kom paub txog tus Tswv Tsim zoo dua thiab muaj cuab kav hais lus tim khawv rau Nws Tus Kheej zoo dua nrog rau cov uas Nws tsim tawm los.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg

228. Lub sij hawm no ncig los, Vajtswv tsis yog los ua hauj lwm nyob rau hauv lub cev sab ntsuj plig, tab sis nyob rau hauv ib tug neeg dog dig li sawv daws. Tshaj ntawd ntxiv, nws kuj tsis yog Vajtswv lub cev uas yug dua tshiab zaum ob xwb, nws kuj tseem yog qhov uas Vajtswv rov los kiag rau hauv cev nqaij daim tawv. Nws yog ib cev nqaij daim tawv li tej tib neeg sawv daws muaj xwb. Koj tsis muaj cuab kav yuav pom tau ib yam dab tsi uas ua rau nws zoo txawv lwm tus, tab sis koj yuav tau txais tej qho tseeb uas tsis tau hnov dua los ntawm Nws. Lub cev uas zoo li tsis tseem ceeb no yog yam tshwm sim tag nrho tej lus muaj tseeb los ntawm Vajtswv, ua Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg, thiab qhia tawm tag nrho Vajtswv tus moj yam rau tib neeg kom to taub. Koj tseem tsis xav pom tus Vajtswv saum ceeb tsheej heev li los? Koj tseem tsis xav to taub tus Vajtswv saum ceeb tsheej heev li los? Koj tseem tsis xav pom tib neeg txoj hau kev kawg heev li los? Nws yuav qhia tag nrho tej lus zais no—tej lus zais uas tsis tau muaj ib tug tib neeg yuav muaj peev xwm qhia tau koj li, thiab Nws kuj tseem yuav qhia koj txog qhov tseeb ua koj tsis to taub. Nws yog koj lub rooj vag nkag mus rau hauv lub nceeg vaj, thiab koj tus neeg coj kev nkag mus rau tiam tshiab. Lub cev nqaij daim tawv zoo li sawv daws li ntawd mas muaj ntau yam to taub nyuab uas yeej tsis muaj leej twg to taub txog li. Tej yam nws ua mas yuav txawv heev rau koj li, tab sis tag nrho lub hom phiaj ntawm tes hauj lwm Nws ua ces yeej txaus cia koj pom hais tias Nws tsis yog ib lub cev dog dig li qhov ua neeg ntseeg. Vim nws sawv cev Vajtswv txoj kev xav thiab txoj kev saib xyuas uas Vajtswv muaj rau tib neeg rau tiam kawg. Txawm hais tias koj tsis hnov Nws cov lus uas zoo li ua rau lub ntuj thiab lub ntiaj teb co qig txoog, txawm hais tias koj pom tsis tau Nws ob lub qhov muag cuag nplaim taws cig, thiab txawm hais tias koj tsis tuaj yeem txais txoj kev qhuab qhia ntawm tus pas hlau, txawm li ntawd los xij, koj yeej hnov los ntawm Nws cov lus hais tias Vajtswv yeej npau taws heev thiab paub hais tias Vajtswv yeej muab kev hlub tshua rau tib neeg ntiaj teb; koj muaj cuab kav pom Vajtswv tus moj yam ncaj ncees thiab Nws txoj kev ntse, thiab, tshaj ntawd, pom meej Vajtswv txoj kev txhawj xeeb rau tag nrho neeg ntiaj teb. Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg ces yog yuav cia kom tib neeg pom tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej nyob nrog tib neeg hauv ntiaj teb, thiab ua kom tib neeg paub, mloog lus, hwm, thiab hlub Vajtswv. Qhov no yog qhov uas Nws tau rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv zaum thib ob. Txawm hais tias qhov tib neeg pom hnub no yeej yog ib tug Vajtswv uas zoo ib yam nkaus li tib neeg, ib tug Vajtswv uas muaj qhov ntswg thiab qhov muag, thiab ib tug Vajtswv uas zoo ntsej zoo muag kawg kiag li, nyob rau thaum kawg, Vajtswv yuav ua kom koj pom hais tias yog tsis muaj tus neeg no, ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb yuav hloov pauv ntau heev li; yog tsis muaj tus neeg no, lub ntuj yuav tsaus, lub ntiaj teb yuav poob mus rau kev kub ntxhov, thiab tag nrho neeg ntiaj teb yuav ua neej nyob nrog kev tuag tshaib tuag nqhis thiab kev mob kev nkeeg sib kis loj kawg nkaus. Nws yuav ua kom nej pom hais tias yog Vajtswv tus yug dua tshiab tsis los cawm nej rau thaum tiam kawg, ces Vajtswv yeej muab tag nrho tej neeg ntiaj teb rhuav tshem mus rau hauv dab teb ntev los lawm; yog tsis muaj lub cev nqaij daim tawv no, ces nej yeej yuav tau ua tus neeg txhaum-loj mus ib txhis, thiab nej yuav yog lub niag cev tuag mus ib txhis xwb. Nej yuav tsum paub hais tias yog tsis muaj lub cev nqaij daim tawv no, tag nrho neeg ntiaj teb yuav zam tsis dhau kev puas ntsoog li thiab yuav pom tau hais tias yuav khiav tsis dim qhov kev rau txim hnyav tshaj uas Vajtswv rau txim rau neeg ntiaj teb nyob rau tiam kawg. Yog lub cev nqaij daim tawv zoo li neeg dog dig no tsis yug los, ces nej tag nrho yuav tau nyob rau qhov uas nej thov kev ciaj los ciaj tsis taus thiab thov kev tuag los tuag tsis taus; yog tsis muaj lub cev no, ces nej yuav tsis muaj peev xwm tau qhov tseeb thiab los rau ntawm Vajtswv xub ntiag lub xwm txwv hnub no, tab sis txawv qhov ntawd, ces nej yuav raug Vajtswv rau txim rau vim nej tej kev txhaum loj. Nej puas paub hais tias yog Vajtswv tsis rov qab los rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis muaj leej twg yuav muaj lub cib fim raug cawm dim hlo li; thiab yog tsis rov los rau lub cev nqaij daim tawv, ces Vajtswv yeej xub muab tiam qub thaum i tso tseg ntev los lawm? Qhov nov zoo li no, nej puas tseem muaj cuab kav tsis txais yuav tus Vajtswv los yug dua tshiab zaum ob thiab? Vim nej twb tau txais txiaj ntsim ntau heev los ntawm tus neeg dog dig no, vim li cas nej ho tsis lees txais Nws?

Vajtswv tes hauj lwm yog ib yam uas koj tsis muaj cuab kav yuav nkag siab tau. Yog koj tuav tsis tau kom khov hais tias koj qhov kev xaiv yog qhov yog, los sis koj tsis paub hais tias ua Vajtswv tes hauj lwm puas yuav ua tau kom tiav hlo, ces vim li cas ho tsis sim koj txoj hmoo thiab saib seb tus neeg dog dig no puas yuav pab tau koj ntau, thiab seb Vajtswv puas yuav ua tau tes hauj lwm zoo tshaj plaws tiag? Txawm li cas los xij, Kuv yuav tsum qhia koj hais tias lub sij hawm thaum Nau-a nyob ntawd, tib neeg tau noj thiab haus, sib yuav thiab ua tshoob ua kos txog qhov uas Vajtswv ntsia tsis taus lawm, yog li ntawd Nws thiaj li tso dej nyab loj los rhuav tshem neeg ntiaj teb, tseg kiag Nau-a tsev neeg muaj yim leej ntawd thiab tej nas noog thiab tsiaj qus xwb. Nyob rau tiam kawg, txawm li cas los xij, cov uas Vajtswv tseg ces tsuas yog cov uas yeej ua lub siab ncaj rau Nws los txog thaum kawg kiag xwb. Txawm hais tias ob tiam ntawd puav leej muaj kev coj tsis ncaj uas Vajtswv yeej ntsia tsis taus li, thiab tib neeg ntawm ob tiam ntawd mas qias vuab tsuab heev thiab tsis kam lees tias Vajtswv yog lawv tus Tswv, Vajtswv tsuas rhuav tshem cov neeg nyob rau Nau-a lub sij hawm nkaus xwb. Neeg ntiaj teb nyob rau ob tiam ntawd tsim kev nyuaj siab loj kawg nkaus rau Vajtswv, tab sis Vajtswv tseem ua siab ntev rau cov tib neeg thaum tiam kawg los txog tam sim no. Vim li cas ho zoo li no? Nej puas tau xav hais tias yog vim li cas? Yog nej yeej tsis paub tiag tiag, ces cia Kuv qhia rau nej. Qhov laj thawj uas Vajtswv muaj peev xwm muab hmoov hlub rau neeg nyob rau thaum tiam kawg ntawd mas tsis yog lawv ua qias vuab tsuab tsawg dua li cov neeg thaum Nau-a tiam, los sis lawv tau muaj kev hloov siab lees txim rau Vajtswv, haj yam tsis yog qhov uas tej cuab yeej ci tshiab nyob rau tiam kawg ntawd zoo dhau heev lawm es Vajtswv thiaj li coj tsis tau Nws Tus Kheej los rhuav tshem lawv. Tab sis, nws yog qhov hais tias Vajtswv tshuav hauj lwm ua nyob rau hauv ib pawg neeg nyob rau tiam kawg, thiab Vajtswv xav cia Nws Tus Kheej ua tes hauj lwm no rau nws lub cev los yug dua tshiab ntawd. Dhau ntawd mus, Vajtswv yuav xaiv ib co ntawm pab neeg no los ua cov neeg rau Nws qhov kev cawm dim thiab qhov tawg paj txi txiv ntawm Nws txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb, thiab coj cov neeg no mus rau tiam tom ntej. Yog li ntawd, tsis hais yuav muaj dab tsi li, tus nqi uas Vajtswv them no ces tag nrho yog npaj rau tes hauj lwm uas Nws lub cev yug dua tshiab ntawd yuav ua rau tiam kawg. Qhov uas nej tau los txog rau hnub no ces ua tsaug rau lub cev nqaij daim tawv no. Nws yog vim Vajtswv nyob rau hauv lub cev es nej thiaj muaj lub cib fim yuav dim. Tag nrho tej hmoov zoo no tau los ntawm tus neeg dog dig no. Tsis yog qhov no nkaus xwb, tab sis thaum kawg, txhua lub teb chaws yuav teev hawm tus neeg dog dig no, nrog rau ua tsaug rau thiab mloog lus tus neeg tsis tseem ceeb no hais, vim nws yog qhov tseeb, txoj sia, thiab txoj kev nws coj los ntawd cawm tau tag nrho neeg ntiaj teb, daws kev tsis sib haum xeeb ntawm tib neeg thiab Vajtswv, ua kom ncua kev deb ntawm nkawd luv zog, thiab qhib kev sib txuas ntawm Vajtswv thiab tib neeg txoj kev xav. Nws kuj yog tus uas tsim tau lub meej mom loj tshaj rau Vajtswv. Ib tug neeg dog dig zoo li no tseem tsis muaj nqi txaus rau koj txoj kev ntseeg siab thiab kev qhuas thiab los? Ib lub cev dog dig li no puas tsim nyog yuav hu tau ua Khetos? Ib tug neeg dog digzoo li ntawd tsis tsim nyog ntawm Vajtswv kev nthuav tawm rau tib neeg pom thiab los? Tus neeg zoo li ntawd, tus uas zam neeg ntiaj teb ntawm txoj kev puas tsuaj, tsis tsim nyog tau txais nej txoj kev hlub thiab kev ntshaw tuav Nws tseg los? Yog nej tsis kam txais lo lus tseeb hais tawm hauv Nws lub qhov ncauj los thiab ntxub qhov uas muaj Nws nyob nrog nej, ces nej ho yuav zoo li cas rau thaum kawg mas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Puas Paub? Vajtswv Tau Ua ib Yam Loj Tshaj Plaws Nrog Rau Tib Neeg

229. Tag nrho Vajtswv tes hauj lwm thaum tiam kawg yog ua tau tiav hlo los ntawm tus neeg dog dig no. Nws yuav muab txhua yam rau koj, thiab ntau yam ntxiv, Nws yuav muaj cuab kav txiav txim rau txhua yam txog ntawm koj. Ib tug neeg zoo li ntawd puas yuav zoo li qhov nej ntseeg hais tias Nws yog: ib tug neeg dog dig kawg es tsis muaj nuj nqis txaus yuav hais txog? Puas yog Nws qhov tseeb ntawd tseem muaj tsis txaus yuav ua kom nej ntseeg los? Yam ua tim khawv ntawm Nws tej kev ua los tseem tsis txaus ua kom nej ntseeg thiab los? Los sis puas yog txoj kev uas Nws coj los ntawd tsis muaj nqis txaus rau nej taug mus mas? Thaum txhua yam tau muab hais tag thiab ua tiav lawm, dab tsi yog qhov uas ua rau nej ntxub Nws thiab muab nws ntiab tawm mus thiab zam tsis ntsib Nws? Nws yog tus neeg uas qhia kom pom qhov tseeb, nws yog tus neeg uas muab qhov tseeb los, thiab nws yog tus neeg uas muab txoj kev rau nej taug. Tsis yog nej tseem nrhiav tsis tau cov kev taug ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv qhov tseeb no li los? Yog tsis muaj Yexus tes hauj lwm, neeg ntiaj teb yuav nqis tsis tau saum tus ntoo khaub lig los, tab sis yog tsis muaj tus los yug tshiab hnub no, cov uas tau nqis saum tus ntoo khaub lig los yuav tsis tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo los sis nkag mus rau hauv tiam tshiab. Yog tsis muaj tus neeg dog dig no los, nej yuav tsis muaj hnub yuav muaj lub cib fim los pom Vajtswv lub ntsej muag, los sis nej yeej tsis tsim nyog pom, vim nej tag nrho zoo li tej khoom uas twb tsim nyog muab rhuav pov tseg ntev los lawm. Vim yog qhov kev yug dua tshiab zaum ob ntawm Vajtswv, Vajtswv thiaj tau zam txim rau nej thiab muaj kev hlub tshua rau nej. Tsis hais dab tsi li, cov lus uas Kuv yuav tsum muab tso tseg rau nej rau thaum kawg ces yeej tseem yog cov no: Tus neeg dog dig no, tus uas yog Vajtswv los yug dua tshiab, mas tseem ceeb heev rau nej. Qhov no yog yam loj kawg nkaus ua Vajtswv tau tsim tib neeg tiav lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Puas Paub? Vajtswv Tau Ua ib Yam Loj Tshaj Plaws Nrog Rau Tib Neeg

230. Cov uas xav tau txoj sia yam tsis vam khom qhov tseeb uas Khetos hais ces yog cov neeg ua txaus luag tshaj plaws hauv lub ntiaj teb no, thiab cov uas tsis lees txais txoj kev muaj sia nyob uas Khetos muab rau ces yog cov poob zoo rau hauv kev xav lawm xwb. Thiab yog li ces Kuv thiaj hais tias cov uas tsis txais yuav Khetos ntawm tiam kawg ces yuav raug Vajtswv tsis nyiam kiag lis mus ib txhis. Khetos yog tib neeg lub rooj vag nkag mus rau hauv lub nceeg vaj thaum tiam kawg, thiab tsis muaj ib tug twg uas yuav lug kev hla Nws tau li. Tsis muaj leej twg yuav raug Vajtswv muab kho kom zoo tag nrho tau li tshwj tsis yog los ntawm Khetos. Koj ntseeg Vajtswv, ces yog li koj yuav tsum txais yuav Nws cov lus thiab yoog raws Nws txoj kev. Koj yuav tsis muaj cuab kav xav txog qhov kom tau txais koob hmoov nkaus xwb rau lub sij hawm uas twb tsis muaj cuab kav lees yuav qhov tseeb thiab qhov kev muab txoj sia. Khetos los thaum tiam kawg es cov uas ntseeg nws tiag tiag thiaj li tau txais txoj sia. Nws tes hauj lwm yog yuav muab tiam qub xaus thiab nkag mus rau tiam tshiab, thiab nws tes hauj lwm yog txoj kev uas cov yuav nkag mus rau tiam tshiab yuav tsum tau taug. Yog koj tsis muaj peev xwm yuav lees paub Nws thiab tseem ho cem, saib tsis taus, los sis tsim txom Nws, ces koj yuav raug hlawv mus ib txhis thiab yuav tsis tau nkag rau Vajtswv lub nceeg vaj. Vim tus Khetos no mas Nws Tus Kheej ces yog kiag qhov kev qhia tawm txog tus Vajntsujplig, qhov kev qhia tawm txog Vajtswv, Tus uas Vajtswv tso siab rau los ua Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb. Thiab yog li Kuv thiaj hais tias yog koj tsis muaj peev xwm txais yuav tag nrho tej uas Khetos ua thaum tiam kawg ntawd, ces yog koj saib tsis taus tus Vajntsujplig. Qhov kev rau txim rau cov uas saib tsis taus tus Vajntsujplig ces sawv daws yeej pom tseeb kawg. Kuv kuj qhia koj hais tias yog koj tawm tsam Khetos thaum tiam kawg ntawd, yog koj tsis lees Khetos thaum tiam kawg yam saib tsis tau Nws li, yuav tsis muaj leej twg los ris koj lub txim li. Dhau ntawd mus, txij hnub no mus lawm tom ntej ces koj yuav tsis muaj ib lub cib fim ntxiv kom tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo lawm; txawm hais tias koj yuav sib zog npaum li cas los theej txhoj rau koj tus kheej, los koj yeej yuav tsis muaj hnub pom Vajtswv lub ntsej muag li. Vim qhov koj tawm tsam ntawd tsis yog ib tug tib neeg, qhov koj cem ntiab tawm ntawd tsis yog ib yam muaj sia me me, tab sis yog Khetos. Koj puas paub hais tias lub txim ntawm qhov no yuav yog dab tsi? Koj yuav tsis yog ua yuam kev ib qho me me xwb, tab sis ua txhaum ib lub txim loj kawg nkaus. Kuv hais qhia sawv daws kom tsis txhob lam zim kaus hniav rau qhov tseeb, los sis lam tau lam cem, vim tsuas yog qhov tseeb xwb mas thiaj muab tau txoj sia rau koj, thiab yeej tsis muaj dab tsi hlo li tsuas yog qhov tseeb nkaus xwb thiaj li yuav pub koj rov yug dua tshiab thiab pom Vajtswv lub ntsej muag dua ib zaug ntxiv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg

Qhov Dhau Los: III. Cov Lus nyob rau ntawm Kev Ua Tim Khawv rau Vajtswv Tus Duab thiab Tes Hauj Lwm

Ntxiv Mus: V. Cov Lus nyob rau ntawm Txoj Kev Sib Txuas Ntawm Tej Theem ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Vajtswv Lub Npe

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No