C. Nyob rau ntawm Vajtswv Txoj Kev Dawb Huv

569. Vajtswv tau dhau los muaj cev nqaij daim tawv rau hauv thaj chaw uas tsis vam meej thiab qias neeg tshaj plaws ntawm txhua thaj chaw, thiab nws tsuas yog nyob rau hauv txoj kev no xwb uas Vajtswv thiaj li muaj peev xwm qhia kom meej meej tag nrho txog Nws tus yam ntxwv dawb huv thiab ncaj ncees. Thiab los ntawm yam dab tsi uas Nws tus yam ntxwv ncaj ncees tau qhia tshwm? Nws tau qhia tshwm thaum Nws txiav txim rau tib neeg cov kev txhaum, thaum Nws txiav txim rau Ntxwgnyoog, thaum Nws ntxub kev txhaum, thiab thaum Nws ntxub cov yeeb ncuab uas tawm tsam thiab ntxeev siab tawm tsam Nws. Cov lus Kuv hais hnub no yog los txiav txim rau tib neeg cov kev txhaum, los txiav txim rau tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees, los foom tsis zoo rau tib neeg txoj kev tsis mloog lus. Tib neeg txoj kev coj tsis ncaj thiab kev dag ntxias, tib neeg cov lus thiab cov dej num—txhua yam uas tsis haum rau Vajtswv lub siab nyiam yuav tsum raug kev txiav txim, thiab rau txim rau tib neeg txoj kev tsis mloog lus yam li kev txhaum. Nws cov lus daws ib puag ncig ntawm cov kev cob qhia ntawm kev txiav txim; Nws siv txoj kev txiav txim ntawm tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees, kev foom tsis zoo ntawm tib neeg txoj kev ntxeev siab, thiab kev qhia tshwm tib neeg lub ntsej muag phem los ua kom paub meej txog Nws tus kheej tus yam ntxwv ncaj ncees. Kev dawb huv yog ib qho kev sawv cev ntawm Nws tus yam ntxwv caj ncees, thiab qhov tseeb Vajtswv txoj kev dawb huv yog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Nej tus yam ntxwv coj tsis ncaj yog lub ntsiab lus ntawm cov lus hnub no—Kuv siv lawv los hais lus thiab los txiav txim, thiab los ua kev kov yeej. Qhov no xwb thiaj li yog txoj hauj lwm tseeb, thiab qhov no xwb thiaj li ua rau Vajtswv txoj kev dawb huv ci ntsa iab. Yog hais tias tsis muaj ib txoj lw ntawm ib tug yam ntxwv coj tsis ncaj nyob rau hauv koj, ces Vajtswv yuav tsis txiav txim rau koj, thiab Nws yuav tsis qhia koj txog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Vim koj muaj ib tug yam ntxwv coj tsis ncaj lawm, Vajtswv yuav tsis tso koj tseg, thiab nws yog los ntawm qhov no Nws txoj kev dawb huv thiaj tau raug nthuav tawm. Yog Vajtswv pom tias tib neeg tej kev qias vuab tsuab thiab kev ntxeev siab loj dhau heev lawm tiam sis Nws tsis hais li los sis txiav txim rau koj, los yog tsis qhuab ntuas koj rau koj txoj kev tsis ncaj ncees, ces qhov no yuav ua pov thawj qhia tias Nws tsis yog Vajtswv, rau qhov Nws yuav tsis muaj kev ntxub kev txhaum; Nws yuav cia li qias neeg ib yam li tib neeg xwb. Hnub no, nws yog vim koj txoj kev qias neeg Kuv thiaj li txiav txim rau koj, thiab nws yog vim koj txoj kev qias vuab tsuab thiab kev ntxeev siab Kuv thiaj li qhuab ntuas koj. Kuv tsis yog tab tom qhia Kuv lub hwj chim rau nej los sis txhob txwm ua rau nej ntxhov siab; Kuv ua tej no vim nej, cov uas tau yug rau hauv thaj av qias neeg no, tau raug tsuas dub los ntawm kev qias neeg tshaj plaws li lawm. Nej tau plam nej txoj kev ncaj ncees thiab kev txo hwj chim yam yooj yooj yim thiab nej tau dhau los zoo ib yam li cov npua uas yug rau hauv txhua ceg kaum uas qias neeg tshaj plaws ntawm lub ntiaj teb, thiab nws yog vim qhov no nej thiaj raug txiav txim thiab Kuv thiaj tso Kuv txoj kev npau taws los rau saum nej. Nws yog qhov tseeb lawm tias vim txoj kev txiav txim no nej thiaj li muaj peev xwm pom tau tias Vajtswv yog tus Vajtswv ncaj ncees, thiab Vajtswv yog tus Vajtswv dawb huv; nws yog qhov tseeb lawm tias vim Nws txoj kev dawb huv thiab Nws txoj kev ncaj ncees Nws thiaj li txiav txim rau nej thiab tso Nws txoj kev npau taws los rau saum nej. Vim tias Nws muaj peev xwm nthuav tawm Nws txoj kev ncaj ncees thaum Nws pom tib neeg txoj kev ntxeev siab, thiab vim Nws muaj peev xwm nthuav tawm txog Nws txoj kev dawb huv thaum Nws pom tib neeg txoj kev qias vuab tsuab, qhov no txaus los qhia lawm tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej, tus uas dawb huv thiab tsis muaj ib qho phem li, thiab tiam sis Nws ua neej nyob rau hauv thaj av uas qias vuab tsuab. Yog tias ib tug tib neeg cia li mus da pas hawv nrog lwm tus, thiab tsis muaj ib yam dawb huv txog nws li, thiab nws tsis muaj tus yam ntxwv ncaj ncees li, ces nws tsis tsim nyog los txiav txim rau tib neeg tej kev ua txhaum, thiab nws tsis tsim nyog los leg kev txiav txim ntawm tib neeg. Yog tias ib tug neeg yuav tau txiav txim rau lwm tus, nws puas yuav tsis zoo li lawv rov qab npuaj lawv tus kheej lub ntsej muag xwb? Yog ua cas cov tib neeg uas qias neeg ib yam nkaus li lwm tus thiaj li tsim nyog los txiav txim rau cov uas zoo ib yam li lawv? Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej uas dawb huv tib leeg xwb thiaj li muaj peev xwm txiav txim rau txhua tus noob neej uas qias vuab tsuab. Tib neeg yuav tuaj yeem txiav txim rau tib neeg txoj kev txhaum tau li cas? Tib neeg yuav tuaj yeem pom tau tib neeg tej kev txhaum, thiab tib neeg yuav tuaj yeem tsim nyog los txiav txim tej kev txhaum no tau li cas? Yog tias Vajtswv tsis tsim nyog los txiav txim rau tib neeg cov kev txhaum, ces Nws yuav tuaj yeem yog Vajtswv Tus Kheej uas dawb huv tau li cas? Thaum tib neeg cov yam ntxwv coj tsis ncaj raug nthuav tawm lawm, Vajtswv hais lus txhawm rau txiav txim rau tib neeg, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj li pom tias Nws dawb huv. Raws li Nws txiav txim thiab qhuab ntuas tib neeg txog nws cov kev txhaum, txhua lub sij hawm uas qhia tshwm txog tib neeg tej kev txhaum, tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi tuaj yeem khiav dim txoj kev txiav txim no; txhua yam uas qias neeg raug Nws txiav txim, thiab tsuas yog qhov ntawd xwb Nws tus yan ntxwv thiaj li tuaj yeem hais tau tias ncaj ncees. Yog tias nws yog lwm yam, nws yuav tuaj yeem hais tau li cas tias nej yog cov neeg lwj liam hauv lub npe thiab qhov tseeb?

… Nws yog los ntawm cov tib neeg uas tuaj ntawm thaj av qias neeg tuaj Vajtswv txoj kev dawb huv thiaj li raug nthuav tawm; hnub no, Nws siv txoj kev qias vuab tsuab uas nthuav tawm hauv cov tib neeg ntawm thaj av qias vuab tsuab no, thiab Nws txiav txim, thiab qhov ntawd yog yam uas Nws tau nthuav tawm rau hauv kev txiav txim. Vim li cas Nws thiaj li txiav txim? Nws muaj peev xwm hais cov lus ntawm kev txiav txim vim nws ntxub kev txhaum; yog ua cas Nws thiaj li yuav npau taws ua luaj yog tias Nws tsis ntxub txoj kev ntxeev siab ntawm tib neeg? Yog tias Nws tsis muaj qhov qias neeg, tsis muaj kev ntxub, yog tias Nws tsis kub siab rau tib neeg txoj kev ntxeev siab, ces qhov ntawd yuav ua tau pov thawj qhia tias Nws los kuj qias vuab tsuab ib yam li tib neeg thiab. Nws tuaj yeem txiav txim thiab qhuab ntuas tib neeg yog vim tias Nws ntxub kev qias vuab tsuab, thiab yam uas Nws ntxub tsis muaj nyob hauv Nws. Yog tias tseem muaj kev tawm tsam thiab kev ntxeev siab nyob rau hauv Nws, Nws yuav tsis ntxub cov uas tawm tsam thiab ntxeev siab. Yog tias txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg tau raug coj los ua nyob rau hauv teb chaws Yixayee lawm, ces nws yuav tsis muaj lub ntsiab lus nyob rau hauv. Vim li cas txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg thiaj yuav tsum raug ua tiav nyob rau hauv teb chaws Suav, thaj chaw uas tsaus ntuj tshaj plaws thiab tsis vam meej kiag li ntawm txhua thaj? Nws yog txhawm rau los qhia Nws txoj kev dawb huv thiab kev ncaj ncees. Muab hais luv luv tias, thaj chaw yim huab tsaus ntuj, ces Vajtswv txoj kev dawb huv yim huab pom tseeb. Qhov tseeb, txhua yam no yog vim Vajtswv txoj hauj lwm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Kev Cuam Tshuam ntawm Kauj Ruam Ob ntawm Kev Kov Yeej Tau Ua Tiav Li Cas

570. Kuv tau pom meej txog ntau yam kev ua ntawm cov ntsuj plig phem ntev los lawm. Thiab cov tib neeg uas raug siv los ntawm cov ntsuj plig phem (cov neeg uas muaj tej kev xav yuam kev, cov neeg uas ntshaw kev ua plees ua yi ntawm lub cev nqaij daim tawv los sis kev nplua nuj, cov neeg uas txhawb nqa lawv tus kheej, cov neeg uas cuam tshuam pawg ntseeg, thiab lwm yam.) Kuv kuj tau pom txhua nrho. Tsis txhob xav tias txhua yam ua tiav thaum cov ntsuj plig phem tau raug ntiab tawm lawm. Cia Kuv qhia rau koj! Txij no mus, Kuv yuav tsum muab cov neeg no pov tseg ib tug zuj zus, tsis muaj hnub siv lawv lawm! Uas yog hais tau tias, txhua tus neeg uas raug ua tsis ncaj los ntawm cov ntsuj plig phem lawm yuav tsis raug siv los ntawm Kuv lawm, thiab yuav raug ncaws tawm! Tsis txhob xav tias Kuv tsis muaj kev xav dab tsi li! Paub qhov no! Kuv yog tus Vajtswv dawb huv, thiab Kuv yuav tsis nyob hauv ib lub tsev teev ntuj vuab tsuab li ntawd! Kuv tsuas yog siv cov neeg siab ncaj thiab ntse uas muab siab npuab Kuv tag nrho thiab txawj xav txog Kuv lub nra. Qhov no yog vim hais tias cov neeg xws li no tau raug npaj tseg ua ntej los ntawm Kuv lawm, thiab yeej tsis muaj ntsuj plig phem ua hauj lwm nyob rau hauv lawv kiag li. Cia Kuv piav ib qho kom meej: Txij no mus, txhua tus uas tsis muaj txoj hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig yog muaj txoj hauj lwm ntawm cov ntsuj plig phem. Cia Kuv rov hais dua: Kuv tsis xav tau ib tug tib neeg uas muaj cov ntsuj plig phem tseem ua hauj lwm rau. Lawv txhua tus yuav raug pov rau hauv Dab Teb nrog lawv cev nqaij daim tawv!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 76

571. Cev nqaij daim tawv qhwv Vajtswv tus Ntsujplig ntawd yog Vajtswv tus kheej cev nqaij daim tawv ntag. Vajtswv tus Ntsujplig mas nyob siab tshaj plaws; tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus, dawb huv, thiab ncaj ncees. Ib yam nkaus li, Nws cev nqaij daim tawv los kuj nyob siab tshaj plaws, muaj hwj chim loj kawg nkaus, dawb huv, thiab ncaj ncees. Tsuas yog cev nqaij daim tawv zoo li no xwb thiaj li ua tau li ntawd uas yog ncaj ncees thiab muaj txiaj ntsig rau tib neeg, uas yog dawb huv, muaj meej mom, thiab lub hwj chim loj kawg nkaus; Nws tsis muaj peev xwm ua tej yam uas yuav txhaum rau qhov tseeb, uas yuav txhaum rau tus qauv coj zoo thiab kev ncaj ncees, thiab Nws yeej tsis muaj peev xwm yuav ua tej yam uas ntxeev siab rau Vajtswv tus Ntsujplig. Vajtswv tus Ntsujplig yog dawb huv, thiab yog li ntawd Nws cev nqaij daim tawv thiaj tsis raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog; Nws cev nqaij daim tawv muaj lub ntsiab tseem ceeb txawv ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv. Vim nws yog tib neeg, tsis yog Vajtswv, uas raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog lawm; Ntxwgnyoog yeej tsis muaj peev xwm ua qias vuab tsuab tau rau Vajtswv cev nqaij daim tawv li. Yog li ntawd, txawm tias tib neeg thiab Khetos nyob rau hauv tib qho chaw xwb los, nws tsuas yog tib neeg nkaus xwb thiaj li raug tswj, raug siv, thiab raug tuav tseg los ntawm Ntxwgnyoog. Qhov txawv, Khetos yeej tsis pub Ntxwgnyoog txoj kev lwj liam los rhuav tshem tau nws hlo li, vim tias Ntxwgnyoog ib txwm yeej tsis muaj peev xwm nce mus tau qhov chaw siab tshaj plaws tau li, thiab yeej tsis muaj peev xwm nkag los ze Vajtswv tau li. Niaj hnub tam sim no, nej txhua tus yuav tsum to taub tias nws tsuas yog tib neeg nkaus xwb, thiaj li raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog, uas ntxeev siab rau Kuv. Kev ntxeev siab yeej yuav tsis yog teeb meem uas cuam tshuam txog Khetos hlo li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (2)

572. Vajtswv Tus Kheej tsis muaj ib yam kev tsis mloog lus li; Nws lub ntsiab tseem ceeb yeej zoo. Nws yog qhov thuav tawm kom pom txog qhov zoo nkauj thiab txoj kev zoo, ib yam nkaus li kev hlub thiab. Txawm yog nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, los Vajtswv yeej tsis ua ib yam dab tsi uas yuav tsis mloog lus rau Leej Txiv Vajtswv li. Txawm hais tias yuav muab Nws txoj sia coj mus theej txhoj kiag, los Nws yeej txaus siab hlo ua, thiab Nws yeej yuav tsis ua lwm yam li. Vajtswv tsis muaj kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj los sis kev qhuas tias yus tus kheej tseem ceeb, los sis tsis muaj kev muaj plhus thiab kev khav theeb; Nws tsis muaj kev coj phem coj nkhaus li. Txhua yam uas tsis mloog Vajtswv lus yog los ntawm Ntxwgnyoog los; Ntxwgnyoog yog lub hauv paus keeb cag ntawm tag nrho tej kev phem dab tuag thiab kev phem lim hiam. Qhov laj thawj uas tib neeg ho muaj tej yam zoo uas mej ntsis zoo li Ntxwgnyoog mas yog vim tib neeg raug Ntxwgnyoog muab ua kom qias vuab tsuab thiab raug muab lim lawm. Khetos tseem tsis tau raug Ntxwgnyoog muab ua kom qias vuab tsuab, yog li ntawd Nws thiaj li muaj tus yam ntxwv zoo li Vajtswv, thiab tsis muaj ib qho yam ntxwv zoo li Ntxwgnyoog li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Lub Ntsiab Tseeb Ces Yog Kev Mloog Lus Raws Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej Txoj Kev Xav

573. “Qhov kev dawb huv ntawm Vajtswv” txhais tau hais tias Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb yog zoo tiav log, tias Vajtswv txoj kev hlub tsis qia dub, txhua yam uas Vajtswv muab rau tib neeg yog tsis qia dub; thiab Vajtswv txoj kev dawb huv yeej tsis raug thuam thiab tsis muaj qhov ntxim thuam tau li. Tej yeeb yam ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb no tsis yog cov lus uas Nws siv los khav theeb txoj Nws lub meej mom xwb, tab sis Vajtswv siv Nws lub ntsiab tseem ceeb los coj rau txhua leej thiab txhua tus nrog lub siab dawb siab zoo. Hauv lwm lo lus, lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv tsis yog qhuav qhawv, thiab tsis yog qhov kev xav los yog kev qhia, thiab qhov tseeb yeej tsis yog ib hom ntawm kev paub. Nws tsis yog ib hom ntawm txoj kev kawm rau tib neeg; nws yog kev nthuav tawm ntawm Vajtswv tus kheej cov kev ua tseeb thiab lub ntsiab tseem ceeb uas raug muab nthuav tawm txog qhov uas Vajtswv muaj thiab yog.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI

574. Qhov kev dawb huv ntawm Vajtswv uas Kuv hais txog yog dab tsi? Xav txog nws li ib pliag. Qhov kev dawb huv ntawm Vajtswv puas yog Nws txoj kev tseeb ma? Qhov kev dawb huv ntawm Vajtswv puas yog txoj kev ncaj ncees ma? Qhov kev dawb huv ntawm Vajtswv puas yog txoj kev tsis qia dub ma? Nws puas yog Nws txoj kev txo hwj chim ma? Nws txoj kev hlub rau tib neeg? Vajtswv muab qhov tseeb thiab lub neej txoj sia rau tib neeg yam dawb paug—qhov no puas yog Nws txoj kev dawb huv? (Yog lawm.) Txhua yam no uas Vajtswv nthuav tawm tsis xws li leej twg thiab tsis muaj nyob hauv kev ua neeg uas coj tsis ncaj li, thiab tsis tuaj yeem pom hauv kev ua neeg li. Tsis tuaj yeem pom ib qho me me ntawm nws hauv lub sij hawm Ntxwgnyoog cov txheej txheem kev coj tsis ncaj rau tib neeg, thiab tus moj yam coj tsis ncaj ntawm Ntxwgnyoog los sis lub ntsiab tseem ceeb los sis tus yeeb yam ntawm Ntxwgnyoog. Txhua yam uas Vajtswv muaj thiab yog, yog tsis xws li leej twg; tsuas yog Vajtswv Tus Kheej xwb thiaj muaj thiab muaj hom ntawm lub ntsiab tseem ceeb no xwb. … Lub ntsiab tseem ceeb ntawm kev dawb huv yog kev hlub tiag, tab sis ntau tshaj qhov no, nws yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm qhov tseeb, kev ncaj ncees thiab kev kaj. Lo lus “dawb huv” tsuas yog tsim nyog thaum siv rau Vajtswv xwb; tsis muaj ib yam dab tsi hauv kev tsim yuav tsim nyog raug hu ua “dawb huv.” Tib neeg yuav tsum to taub qhov no.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI

575. Thaum Vajtswv los rau hauv lub ntiaj teb lawm, Nws tseem tsis tau yog lub ntiaj teb, thiab Nws tsis tau yog tshwm sim raws cev nqaij daim tawv txhawm rau kev zoo siab lom zem rau lub ntiaj teb. Lub chaw uas ua tes dej num nthuav tawv Nws tus moj yam thiaj yog lub chaw muaj nuj nqis tshaj plaws uas Nws tau yug rau hauv. Txawm tias nws yuav yog ib daim av dawb huv los sis qias vuab tsuab los xij, thiab txawm tias Nws yuav ua tes dej num dab tsi los xij, Nws yeej dawb huv. Nws tau tsim txhua yam nyob hauv lub ntiaj teb, txawm tias tag nrho lawv raug Ntxwgnyoog ua lwj liam lawm los xij. Txawm li cas los xij, tag nrho txhua tsav txhua yam tseem yog Nws li; lawv tag nrho nyob hauv Nws ob txhais tes. Nws los rau ntawm ib daim av qias vuab tsuab thiab ua tes dej num rau tim txhawm rau nthuav tawm Nws txoj kev dawb huv; Nws tsuas ua qhov no rau tus txiaj ntsig ntawm Nws tes dej num nkaus xwb, uas txhais tau tias Nws thev taus txoj kev poob ntsej muag loj zoo li no rau tes dej num no txhawm rau cawm cov neeg ntawm daim av qias vuab tsuab no. Nov raug ua tiav los ua tim khawv rau ntawm txhua tus tib neeg ntiaj teb. Yam dej num uas nthuav qhia rau cov neeg zoo li no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees, thiab nws ua rau pom txog Vajtswv qhov muaj cai siab tshaj plaws tau zoo dua. Nws txoj kev zoo thiab txoj kev ncaj ncees raug nthuav tawm rau hauv txoj kev cawm dim ntawm ib pawg neeg nyob rau theem qis uas lwm cov neeg tsis kam lees txais lawm. Kev yug los rau hauv daim av qias vuab tsuab tsis ua pov thawj tau tias yuav ua rau Nws nyob rau theem qis tag nrho; nws yeej tso cai rau txhua tsav txhua yam uas raug tsim los pom Nws txoj kev zoo thiab Nws txoj kev hlub tiag rau tib neeg ntiaj teb. Nws yim ua ntau npaum li cas, yim nthuav tawm Nws txoj kev hlub dawb huv, Nws txoj kev hlub uas tsis muaj qhov thuam tau rau tib neeg ntau npaum li ntawd. Vajtswv yeej dawb huv thiab ncaj ncees. Txawm tias Nws raug yug los rau hauv ib daim av qias vuab tsuab los xij, thiab txawm tias Nws ua neej nyob nrog cov neeg uas puv npo txoj kev ua lwj liam qias vuab tsuab los xij, yeej zoo ib yam nkaus li Yexus tau nyob nrog cov neeg ua txhaum hauv Tiam Hmoov Hlub, Nws txhua txhua tes dej num yeej ua tsis tiav rau tag nrho cov tib neeg ntiaj teb txoj kev dim ntawm qhov tuag thiab los? Tseem tsis yog tag nrho cov neeg ntiaj tej ntawd muaj peev xwm muab tau txoj kev cawm dim loj no thiab los? Ob txhiab xyoo dhau los, Nws tau nyob nrog cov neeg ua txhaum los tau ntau lub xyoos lawm. Ntawd yog rau qhov txiaj ntsig ntawm txoj kev cawm dim. Niaj hnub tam sim no, Nws nyob nrog ib pawg neeg uas qias vuab tsuab, nyob rau theem qis. Qhov no yog qhov txiaj ntsig ntawm kev cawm dim. Tag nrho Nws tes dej num tseem tsis yog rau qhov txiaj ntsig ntawm nej cov tib neeg ntawm ko thiab los? Yog tsis muaj kev cawm dim tib neeg ntiaj teb, vim li cas Nws thiaj li rov qab los tshwm sim ua cev nqaij daim tawv rau zaum ob, yug los rau hauv daim av uas muaj neeg phem nyob, thiab nyob nrog cov neeg uas raug Ntxwgnyoog ua lwj liam tob heev li no lawm? Vajtswv tseem tsis yog neeg ncaj ncees thiab los? Nws tes dej num tseem tshuav dab tsi uas tsis tau ua rau tib neeg? Tseem tshuav dab tsi uas tsis tau ua rau nej txoj hmoo? Vajtswv yeej dawb huv—qhov no yog yam hloov tsis tau hlo li! Nws tsis raug qias vuab tsuab, txawm tias Nws yuav los rau ntawm daim av uas qias vuab tsuab los xij; tag nrho tej no txhais tau tias Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg ntiaj teb ntawd yeej tsis yog ua rau tus kheej kiag li thiab kev ntsib kev txom nyem thiab kev poob ntsej muag uas Nws thev taus ntawd yog loj tshaj plaws!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Cawm Mau-a Cov Xeeb Leej Xeeb Ntxwv Dim

576. Koj cov tswv yim, koj cov kev xav, koj tus cwj pwm, koj cov lus thiab cov dej num—puas yog txhua yam ntawm cov kev nthuav tawm no tsis koom rau ib tug neeg lwj liam rau Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab kev dawb huv? Puas yog nej cov kev nthuav tawm tsis tau qhia meej txog tus yam ntxwv uas coj tsis ncaj uas raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv cov lus? Koj cov kev xav thiab cov tswv yim, koj cov kev txhawb siab, thiab kev coj tsis ncaj uas raug nthuav tawm nyob rau hauv koj qhia txog Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees, thiab Nws txoj kev dawb huv. Vajtswv, los kuj, tau yug nyob rau hauv thaj av qias neeg thiab, tiam sis Nws yeej tseem dawb huv nyob rau hauv qhov qias neeg. Nws nyob hauv lub ntiaj teb uas qias neeg ib yam li koj thiab, tiam sis Nws muaj laj thawj thiab kev nkag siab, thiab Nws ntxub kev qias neeg. Tej zaum koj yeej tsis muaj peev xwm nrhiav tau ib yam qias neeg uas nyob hauv koj cov lus thiab dej num li, tiam sis Nws muaj peev xwm, thiab Nws taw qhia lawv rau koj. Txhua yam qub qub ntawm koj—koj txoj kev tu ncua kev cog qoob loo, kev paub tob, thiab kev txawj xav, thiab koj txoj kev ua neej uas tsis vam meej tam sim no tau raug coj los rau hauv qhov kev kaj los ntawm kev qhia tshwm hnub no; tsuas yog los ntawm Vajtswv txoj kev los rau hauv lub ntiaj teb los ua hauj lwm xwb tib neeg thiaj li yuav pom Nws txoj kev dawb huv thiab tus yam ntxwv ncaj ncees. Nws txiav txim thiab qhuab ntuas koj, ua rau koj muaj kev to taub; qee zaum, koj tus yeeb yam phem raug nthuav tshwm los, thiab Nws taw nws tawm rau koj. Nws paub tib neeg lub ntsiab tseeb zoo ib yam li Nws txhais qaum tes. Nws nyob nrog nej, Nws noj zaub mov zoo ib yam li koj, thiab Nws nyob zoo li qub—tiam sis txawm li ntawd los, Nws paub ntau dua; Nws tuaj yeem qhia koj tshwm thiab pom tshab lub ntsiab tseeb uas coj tsis ncaj ntawm tib neeg. Tsis muaj ib yam dab tsi uas Nws ntxub npaum li tib neeg tej laj lim tswv yim rau kev ua neej thiab kev coj tsis ncaj thiab kev dag ntxias. Nws ntxub tshwj xeeb yog tib neeg cev nqaij daim tawv cov kev cuam tshuam. Tej zaum Nws yuav tsis paub txog tib neeg tej laj lim tswv yim rau kev ua neej, tiam sis Nws tuaj yeem pom meej meej thiab qhia tshwm txog cov yam ntxwv uas coj tsis ncaj uas tib neeg qhia tshwm. Nws ua hauj lwm los hais lus thiab qhia tib neeg los ntawm txhua yam no, Nws siv txhua yam no los txiav txim rau tib neeg, thiab nthuav tawm Nws tus kheej tus yam ntxwv ncaj ncees thiab dawb huv. Yog li tib neeg dhau los ua cov neeg lwj liam rau Nws txoj hauj lwm. Tsuas yog Vajtswv uas yug los ua neeg xwb thiaj li tuaj yeem paub meej txog cov yam ntxwv coj tsis ncaj ntawm tib neeg thiab txhua lub ntsej muag phem ntawm Ntxwgnyoog. Txawm hais tias Nws tsis rau txim rau koj, thiab tsuas yog siv koj tam li ib tug neeg lwj liam rau Nws txoj kev ncaj ncees thiab kev dawb huv xwb los, koj txaj muag thiab nrhiav tsis muaj ib qho chaw nkaum koj tus kheej li, rau qhov koj qias neeg heev. Nws hais lus siv txhua yam ntawd uas tau qhia tshwm rau hauv tib neeg, thiab tsuas yog thaum txhua yam no raug coj los rau neeg pom xwb tib neeg thiaj li yuav paub tias Vajtswv yog tus dawb huv npaum li cas. Nws yeej tsis plam tab txawm ib qho kev tsis dawb huv uas me tshaj plaws hauv tib neeg, tab txawm cov kev xav qias neeg hauv lawv lub siab los yeej tsis plam kiag li; yog tias tib neeg cov lus thiab cov dej num mus tsis raws li Nws lub siab nyiam, ces Nws yuav tsis zam txim rau lawv. Hauv Nws cov lus, tsis muaj chaw rau kev qias neeg ntawm noob neej los sis lwm yam ntxiv—txhua yam yuav tsum raug coj los rau qhov kev kaj.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Kev Cuam Tshuam ntawm Kauj Ruam Ob ntawm Kev Kov Yeej Tau Ua Tiav Li Cas

577. Koj yeej yuav tsis pom tias Vajtswv muaj lub zeem muag zoo ib yam li tib neeg lub, thiab ntxiv rau qhov no koj yuav tsis pom tias Nws siv tib neeg ntiaj teb txoj kev xav, kev txawj ntse, kev tshawb fawb, lub tswv yim los sis kev xav los tswj tej teeb meem. Dua ntawd, txhua yam uas Vajtswv ua thiab txhua yam uas Nws nthuav tawm yog txuas rau qhov tseeb. Ntawd yog, txhua lo lus Nws tau hais thiab txhua qhov ua uas Nws tau ua yeej khi rau qhov tseeb. Qhov tseeb no tsis yog yam tsim tau los ntawm qee txoj kev xav siab phem; qhov tseeb no thiab tej lus no raug hais los ntawm Vajtswv hauv qhov zoo ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab Nws lub neej txoj sia. Vim hais tias tej lus no thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm txhua yam uas Vajtswv tau ua tiav yog qhov tseeb, peb muaj peev xwm hais tau tias Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb yog dawb huv. Muab hais ua lwm lo lus, txhua yam uas Vajtswv hais thiab ua coj tau qhov tseem ceeb tshaj plaws thiab txoj kev kaj los rau tib neeg, pab tib neeg kom pom tej yam zoo thiab qhov muaj tiag ntawm tej yam zoo no, thiab qhia txoj kev rau tib neeg ntiaj teb kom lawv thiaj taug raws txoj kev yog. Txhua yam no raug txiav txim los ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb thiab los ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Nws txoj kev dawb huv.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb V

578. Thaum koj los nkag siab txog Vajtswv qhov kev dawb huv lawm, ces koj thiaj li ntseeg Vajtswv tiag; thaum koj los nkag siab txog qhov kev dawb huv ntawm Vajtswv lawm, ces koj thiaj li muaj peev xwm paub lub ntsiab lus tiag ntawm lo lus “Vajtswv Tus Kheej, Tsis Xws Li Leej Twg.” Koj yuav tsis ua npau suav ntxiv lawm, xav tias muaj lwm txoj hau kev ntxiv dua li txoj kev no uas koj tuaj yeem xaiv taug tau, thiab koj yuav tsis kam ntxeev siab rau txhua yam uas Vajtswv tau npaj tseg rau koj lawm. Vim tias lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv yog dawb huv, txhais tau tias tsuas yog los ntawm Vajtswv los xwb koj thiaj tuaj yeem taug tau txoj kev hauv lub neej mus rau txoj kev ncaj ncees ntawm txoj kev kaj; tsuas yog los ntawm Vajtswv los xwb koj thiaj li paub lub ntsiab ntawm lub neej; tsuas yog los ntawm Vajtswv los xwb koj thiaj nyob tau muaj kev ua neeg thiab muaj thiab paub qhov tseeb ob yam tib si. Tsuas yog los ntawm Vajtswv los xwb koj thiaj li tau lub neej los ntawm qhov tseeb. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej xwb thiaj tuaj yeem pab koj zam kev phem thiab cawm koj tawm ntawm kev raug tsim txom thiab kev tswj hwm ntawm Ntxwgnyoog. Dhau ntawm Vajtswv lawm, tsis muaj ib tug twg thiab tsis muaj ib yam twg yuav cawm tau koj dim ntawm kev txom nyem loj thiab dav kom koj thiaj li tsis txom nyem mus ntxiv lawm. Qhov no yog raug txiav txim siab los ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej thiaj cawm tau koj tug kheej xwb; Vajtswv ib leeg thiaj ua lub luag hauj lwm rau koj lub neej yav pem suab, rau koj txoj hmoo thiab koj lub neej, thiab Nws npaj txhua yam rau koj. Qhov no yog qee yam uas tej kev tsim los yog tsis yog kev tsim yuav tuaj yeem ua tiav. Vim tias tsis muaj ib yam kev tsim los sis tsis yog kev tsim muaj qhov zoo ib yam li Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam twg muaj peev xwm cawm tau koj los sis coj koj kev. Nov yog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb rau tib neeg.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI

579. Kuv tau tuav tus qauv nruj rau tib neeg tas li los mus. Yog tias koj txoj kev muab siab npuab yog los ntawm qhov kev mob siab rau thiab muaj cwj ciam, yog li ntawd ces Kuv xum xaiv qhov tsis muaj koj li kev muab siab npuab zoo li no, vim Kuv ntxub cov neeg uas dag Kuv los ntawm lawv cov kev mob siab thiab yuam Kuv los ntawm cov xwm txheej. Kuv tsuas xav kom tib neeg muab lub siab npuab rau Kuv tiag xwb, thiab kom ua txhua yam rau lub hom phiaj ntawm—thiab kom ua pov thawj rau—tib lo lus: txoj kev ntseeg. Kuv tsis nyiam qhov nej siv cov lus ntxias los sim ua kom Kuv zoo siab, vim Kuv ib txwm saib nej nrog lub siab dawb paug, thiab tsuas xav kom nej coj tau raws nrog txoj kev ntseeg tseeb rau Kuv xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Puas Yog ib Tug Ntseeg Vajtswv Tiag?

580. Koj yuav tsum paub hais tias hom neeg twg yog hom Kuv ntshaw; cov uas tsis dawb huv ces yuav tsis pub nkag mus rau lub nceeg vaj, cov uas tsis dawb huv ces yuav tsis pub ua kom dub tsuas daim av dawb huv. Txawm hais tias tej zaum koj yeej tau ua hauj lwm ntau lawm tiag, thiab ua hauj lwm tau ntau xyoo lawm, nyob rau thaum kawg yog koj tseem qias neeg yam txaus khuv xim ntxiag, ces txoj cai saum Ntuj Ceeb Tsheej yuav zam tsis tau cia koj nkag mus rau Kuv lub nceeg vaj! Txij puag thaum tsim muaj lub ntiaj teb los txog ntua niaj hnub niam no, Kuv yeej tsis tau muab kev nkag yooj yooj yim mus rau Kuv lub nceeg vaj pub rau cov uas hais lus zoo los ntxias Kuv li. Qhov no yog ib txoj cai saum ntuj ceeb tsheej, thiab tsis muaj leej twg yuav rhuav tau li! Koj yuav tsum nrhiav lub neej txoj sia. Niaj hnub no, cov uas yuav raug ua kom zoo tiav log yog tib hom li Petus: Lawv yog cov uas nrhiav kev hloov nyob rau hauv lawv tus kheej tus moj yam, thiab cov uas txaus siab yuav hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab ua lawv tes dej num li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb mas thiaj li yuav raug ua kom zoo tiav log. Yog koj tsuas xav tau phaj tshab xwb, thiab tsis nrhiav kev hloov koj tus kheej tus moj yam ntawm lub neej txoj sia li, ces tag nrho koj tej dag zog ces yuav nkim pov tseg xwb—qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau li!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb

581. Vajtswv yog yam uas Nws yog thiab Nws muaj yam uas Nws muaj. Txhua yam uas Nws hais tawm thiab qhia tshwm yog tej uas sawv cev rau Nws lub ntsiab tseem ceeb and qhov seb Nws yog leej twg tiag. Yam Nws yog thiab yam Nws muaj, li uas Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab qhov seb yog leej twg tiag, yog tej yam uas tib neeg muab pauv tsis tau. Nws tus moj yam muab Nws txoj kev hlub rau tib neeg, nplig tib neeg, ntxub tib neeg, thiab tshaj ntawd, ib txoj kev to taub zoo txog tib neeg. Txawm li cas los xij, tib neeg tus yam ntxwv, tej zaum yuav ruaj siab hlo, muaj zog zis, los sis tsis muaj kev xav. Vajtswv tus moj yam yog ib yam uas koom nrog tus Kav txhua yam thiab txhua tus uas muaj sia, rau tus Tswv ntawm txhua yam uas tsim los. Nws tus moj yam sawv cev rau kev fwm, lub fwj chim, meej mom, kev zoo, thiab tsheem ceeb tshaj txhua yam, lub meej mom siab. Nws tus moj yam yog lub cim ntawm lub fwj chim kav, lub cim ntawm txhua yam uas ncaj ncees, lub cim ntawm txhua yam uas zoo nkauj thiab zoo. Tseem ceeb tshaj ntawd, nws yog lub cim ntawm Nws uas yog tus tsis muaj leej twg muaj peev xwm kov[a] yeej tau los sis kov yeej los ntawm qhov tsaus thiab txhua tus yeeb ncuab lub zog, thiab kuj yog ib lub cim ntawm Nws uas yog tus tsis muaj leej twg ua kom chim tau (los sis Nws tsis zam txim rau qhov uas raug ua kom chim)[b] los ntawm txhua tus muaj sia uas tsim los. Nws tus moj yam lub cim ntawm lub fwj chim uas siab tshaj plaws. Tsis muaj ib tug tib neeg los sis coob tus tib neeg ua tau los sis tej zaum thab tau Nws tes hauj lwm los sis Nws tus moj yam. Tab sis tib neeg tus yam ntxwv tsis zoo tshaj li lub nyuag cim ntawm txoj kev zoo me me ntawm tib neeg rau tej tsiaj. Hauv tib neeg thiab ntawm nws tus kheej tsis muaj hwj chim kav, tsis muaj cai kav, thiab tsis muaj peev xwm ua kom siab tshaj tus kheej, tab sis nyob hauv lub ntsiab tseem ceeb yog ib tug uas khoov tos txoj kev hlub ntawm tib neeg tus cwj pwm, xwm txheej, thiab tej khoom. Muaj Vajtswv txoj kev zoo siab xyiv fab vim txoj kev ncaj ncees thiab muaj qhov kaj, vim yog txoj kev puas tshuaj ntawm qhov tsaus thiab kev phem. Nws zoo siab rau hauv qhov coj qhov kaj thiab ib lub neej zoo los rau tib neeg; Nws txoj kev zoo siab xyiv fab yog kev zoo siab xyiv fab uas ncaj ncees, ib lub cim ntawm qhov muaj txhua yam zoo thiab, tshaj ntawd, ib lub cim ntawm txoj kev vam zoo rau tom ntej. Vajtswv txoj kev npau taws yog muaj rau txoj kev ua kom raug mob los ntawm qhov muaj thiab cuam tshuam los ntawm txoj kev tsis ncaj ncees uas los raug rau Nws cov tib neeg, vim tias muaj kev phem thiab qhov tsaus, vim tias muaj tej uas muab qhov tseeb ntiab tawm, thiab phem tshaj ntawd, vim tias muaj tej uas tawm tsam yam zoo thiab zoo nkauj. Nws txoj kev npau taws yog ib lub cim uas tag nrho txhua yam phem tsis muaj nyob lawm, thiab tseem ceeb tshaj ntawd, nws yog ib lub cim ntawm Nws txoj kev dawb huv. Nws txoj kev tu siab yog muaj rau tib neeg, rau tus uas Nws muaj kev cia siab rau tab sis tau poob rau hauv qhov tsaus lawm, vim hais tias tes hauj uas Nws ua rau tib neeg tsis los raws li Nws tej kev xav tau, thiab vim hais tias tsis yog txhua tus tib neeg uas Nws hlub yuav nyob tau rau hauv qhov kaj. Nws tu siab rau tus tib neeg uas dawb huv, rau tus tib neeg ncaj ncees tab sis mas khav theeb, thiab rau tus tib neeg zoo tab sis tsis muaj nws tus kheej tej kev xam pom. Nws txoj kev tu siab yog ib lub cim ntawm Nws txoj kev zoo thiab ntawm Nws txoj kev hlub, ib lub cim ntawm qhov zoo nkauj thiab ntawm txoj kev siab zoo. Nws txoj kev zoo siab, yog mas, yog los ntawm txoj kev kov yeej Nws tej yeeb ncuab thiab tau txoj kev ntseeg zoo ntawm tib neeg. Ntau tshaj qhov no, nws sawv los ntawm txoj kev ntiab tawm thiab kev puas tsuaj ntawm tus yeeb ncuab tej hwj chim, thiab vim hais tias tib neeg tau txais ib lub neej zoo thiab thaj yeeb lug. Vajtswv txoj kev zoo siab tsis thooj li tib neeg txoj kev zoo siab xyiv fab; qhov txawv, nws yog txoj kev xav ntawm qhov sau tej txiv hmab txiv ntoo uas zoo los ua ke, ib txoj kev xav uas zoo tshaj li txoj kev zoo siab xyiv fab. Nws txoj kev zoo siab yog ib lub cim ntawm qhov tib neeg tsoo dim plaws txoj kev txom nyem txij lub sij hawm no mus rau tom ntej, thiab ib lub cim ntawm qhov tib neeg nkag mus rau ib lub ntiaj teb uas muaj qhov kaj. Tib neeg tej kev xav, qhov txawv, muaj sawv los rau nws tus kheej tej kev txaus siab xwb, tsis yog rau txoj kev ncaj ncees, qhov kaj, los sis yam uas zoo nkauj, thiab qhov tsawg tshaj txhua yam yog rau txoj kev hlub uas Ntuj Ceej Tsheej muab. Tib neeg tej kev xav yog kev twm xeeb thiab yog lub ntiaj teb ntawm qhov tsuas li. Lawv tsis muaj nyob rau hauv Vajtswv lub siab nyiam, haj yam tshawg tshaj ntawd rau Vajtswv lub hom phiaj, thiab yog li ces tib neeg thiab Vajtswv yeej yuav hais tsis tau rau hauv ib los pa. Vajtswv yeej siab tshaj mus ib txhis thiab yeej ib txwm ntxim fwm, hos tib neeg yeej tsis ncaj ncees mus ib txhis, tsis tsim nqis mus ib txhis. Qhov no yog vim hais tias Vajtswv yeej muab Nws tus kheej fij thiab mob siab rau tib neeg mus ib txhis lawm; txawm li cas los xij, tib neeg ntsuas muab thiab siv zog rau nws tus kheej mus ib txhis xwb. Vajtswv yeej tiv kev mob rau tib neeg txoj kev muaj sia nyob mus ib txhis, tab sis tib neeg yeej tsis muab ib yam dab tsi rau ntawm qhov kaj los sis rau txoj kev ncaj ncees li. Txawm yog tias tib neeg tawm ib lub dag zog rau ib lub sij hawm los, nws yeej tsis muaj zog li uas yuav muaj peev xwm sawv tau khov kho kom cua tshawj txhob vau, rau qhov tib neeg lub zog yeej ib txwm yog rau nws tus kheej xwb thiab tsis yog rau lwm tus. Tib neeg yeej ib txwm twm xeeb, hos Vajtswv yeej tsis twm xeeb mus ib txhis. Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txhua yam uas ncaj ncees, zoo, thiab zoo nkauj, hos tib neeg yog tus uas ua tiav rau thiab ua tshwm txhua yam uas dab tuag thiab phem. Vajtswv yeej yuav tsis hloov Nws lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev ncaj ncees thiab zoo nkauj, tab sis tib neeg yeej muaj peev xwm tiav log, nyob rau txhua lub sij hawm thiab rau txhua qhov xwm txheej, ntxeev siab rau txoj kev ncaj ncees thiab txav deb ntawm Vajtswv mus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nws Yog Tseem Ceeb Heev los To Taub Vajtswv Tus Moj Yam

582. Vajtswv kev tsis zam tej kev txhaum yog Nws lub ntsiab tseeb uas zoo tsis thooj leej twg; Vajtswv txoj kev npau taws yog Nws tus moj yam uas zoo tsis thooj leej twg; Vajtswv lub hwj chim loj tshaj yog Nws lub ntsiab tseeb uas zoo tsis thooj leej twg. Lub hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv txoj kev chim siab yog ib qho qhia txog Nws tus kheej thiab lub meej mom, uas tsuas yog Nws tib leeg thiaj muaj xwb. Nws yeej hais tau tias lub hauv paus ntsiab lus no kuj yog ib lub cim ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv Tus Kheej tus uas tsis thooj leej twg. Vajtswv tus yam ntxwv yog Nws tus kheej lub ntsiab tseem ceeb uas nws ib txwm muaj, uas yuav tsis hloov pauv ib zaug li txawm lub caij nyoog dhau mus los xij, thiab yuav tsis raug hloov pauv los ntawm kev pauv thaj chaw nyob twg. Nws tus yam ntxwv uas nws ib txwm muaj ntawd yog lub ntsiab tseem ceeb nyob rau hauv Nws tus kheej. Tsis hais txawm Nws ua hauj lwm rau hauv leej twg, Nws lub ntsiab tseem ceeb tsis hloov pauv li, thiab Nws tus yam ntxwv ncaj ncees los kuj tsis hloov pauv ib yam nkaus. Thaum ib tug neeg ua rau Vajtswv chim siab, yam uas Vajtswv tso tawm yog Nws tus yam ntxwv uas nws ib txwm muaj; nyob rau lub sij hawm no lub hauv paus ntsiab lus ntawm Nws txoj kev chim siab tsis hloov pauv, Nws qhov zoo tsis thooj leej twg thiab lub meej mom los kuj ib yam nkaus thiab. Nws yuav tsis chim siab vim yog ib qho kev hloov pauv hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb los sis vim yog qhov sib txawv uas muaj los ntawm Nws tus yam ntxwv xwb, tiam sis vim tib neeg txoj kev tawm tsam ua txhaum rau Nws tus yam ntxwv. Qhov tib neeg thab Vajtswv yam tab meeg lug yog kev twv qhawv tias Vajtswv yog leej twg thiab lub meej mom yog dab tsi. Raws li Vajtswv pom, thaum tib neeg twv qhawv Nws, yog tib neeg tseem tab tom twv Nws thiab sim Nws txoj kev chim siab. Thaum tib neeg tawm tsam Vajtswv, thaum tib neeg twv Vajtswv, thaum tib neeg tseem twv Vajtswv txoj kev chim siab ntxiv mus—yog nyob rau lub sij hawm ntawd uas kev txhaum tab tom nyaum heev—Vajtswv txoj kev npau taws yuav cia li nthuav tawm thiab tshwm tuaj. Yog li ntawd, Vajtswv txoj kev nthuav tawm ntawm Nws txoj kev npau taws yog ib lub cim tias txhua lub zog ntawm kev phem yuav tsis muaj nyob ntxiv mus lawm, thiab yog ib lub cim tias txhua lub zog ntawm kev siab phem yuav raug rhuav tshem pov tseg. Qhov no yog qhov tsis thooj leej twg ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees, thiab ntawm Vajtswv txoj kev npau taws. Thaum Vajtswv lub meej mom thiab kev dawb huv raug twv qhawv, thaum lub zog ntawm kev ncaj ncees raug tav kev thiab tsis pom los ntawm tib neeg, ces Vajtswv yuav tso Nws txoj kev npau taws los. Vim yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, txhua lub zog hauv ntiaj teb uas twv qhawv Vajtswv, tawm tsam Nws thiab sib cav sib ceg nrog Nws, yog kev phem, kev qias vuab tsuab thiab kev tsis ncaj ncees; tej no tag nrho yog los ntawm Ntxwgnyoog los thiab yog nws li ntiaj tug. Vim yog Vajtswv ncaj ncees thiab yog kev kaj thiab dawb huv yam tsis muaj qhov phem, vim li ntawd txhua yam uas phem, qias vuab tsuab thiab yog Ntxwgnyoog li ntiag tug yuav puas tsuaj mus thaum Vajtswv tso txoj kev npauj taws los.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II

Lus taw qhia:

a. Qhov ntawv thaum chiv thawj sau hais tias “nws yog ib lub cim ntawm qhov tsis muaj peev xwm ua tau rau.”

b. Qhov ntawv thaum chiv thawj sau hais tias “thiab kuj yog ib lub cim ntawm qhov tsis muaj peev xwm ua tau rau kom chim (thiab tsis zam qhov ua kom chim).”

Qhov Dhau Los: B. Nyob rau ntawm Vajtswv Tus Moj Yam Ncaj Ncees

Ntxiv Mus: D. Nyob rau ntawm Vajtswv uas yog Lub Hauv Paus ntawm Txoj Sia rau Txhua Yam

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No