Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Heev Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub

Hnub no koj hlub Vajtswv ntau npaum li cas? Thiab koj paub txog txhua yam uas Vajtswv tau ua rau hauv koj lawm ntau npaum li cas? Tej no yog tej yam koj tsim nyog kawm paub. Thaum Vajtswv nqes los txog rau hauv ntiaj teb, txhua yam uas Nws tau ua nyob rau hauv tib neeg thiab Nws tso cai rau tib neeg pom yog kom tib neeg thiaj li yuav hlub Nws thiab paub Nws tseeb tiag tiag. Tias kom tib neeg muaj peev xwm txais kev tsim txom this rau Vajtswv thiab tau muaj peev xwm los deb txog theem no yog, nyob rau ib sab, vim ntawm Vajtswv txoj kev hlub, nyob rau lwm sab, vim ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim; ntau tshaj ntawd, nws vim yog kev txiav txim thiab tes hauj lwm ntawm kev rau txim uas Vajtswv tau ua rau tib neeg. Yog tias koj tsis muaj kev txiav txim, kev rau txim, thiab kev sim siab ntawm Vajtswv, thiab yog Vajtswv tsis ua rau nej txom nyem, ces, hais ncaj tias nej yuav tsis hlub Vajtswv tiag tiag. Vajtswv tes hauj lwm hauv tib neeg yim loj npaum li cas, qhov kev txom nyem ntawm tib neeg yim loj npaum li ntawd, yim pom txog tes hauj lwm ntawm Vajtswv muaj nqes tseeb npaum li cas, tib neeg lub siab hlub Vajtswv tiag tiag yim muaj ntau npaum li ntawd. Koj kawm paub txog kev yuav hlub Vajtswv li cas tau li cas? Yog tsis muaj kev tsim txom thiab kev tsim kho kom zoo, kev sim siab uas mob—ntau tshaj ntawd, yog tias txhua yam Vajtswv muab rau tib neeg yog txoj hmoov hlub, kev hlub, thiab kev hlub tshua—koj puas yuav muaj cuab kav mus kom txog ib theem ntawm kev hlub Vajtswv tiag tiag? Nyob rau ib sab, thaum lub sij hawm Vajtswv txoj kev sim siab tib neeg los paub txog nws qhov tsis zoo thiab los pom tias nws tsis muaj nuj nqes dab tsi li, tsis ntxim nyiam thiab nyob qes heev, tias nws yeej tsis muaj dab tsi hlo li thiab tsis yog dab tsi hlo li; nyob rau lwm sab, thaum lub sij hawm ntawm Nws txoj kev sim siab Vajtswv tau tsim thaj chaw ib puag ncig tsis sib thooj rau tib neeg kom ua rau tib neeg muaj cuab kav tau txais kev paub txog txoj kev zoo ntxim hlub ntawm Vajtswv. Txawm txoj kev mob yuav loj npaum li cas, thiab qee zaum yuav dhau mus tsis tau—txog theem muaj kev tu siab heev—kev muaj kev paub txog tej no, tib neeg pom Vajtswv tes hauj lwm rau hauv nws tus kheej tias ntxim hlub npaum li cas, thiab tsuas yog lub hauv paus no xwb thiaj ua rau tib neeg muaj txoj kev hlub Vajtswv tiag tiag. Niaj hnub no tib neeg pom tias los ntawm txoj hmoov hlub, kev hlub thiab kev hlub tshua ntawm Vajtswv nkaus xwb, ces nws tsis muaj cuab kav paub txog nws tus kheej tiag tiag, thiab haj yam tsis muaj cuab kav paub txog tib neeg lub tseem ntsiab. Tsuas yog dhau los ntawm kev tsim kho kom zoo thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv, thaum lub sij hawm ntawm cov txheej txheem kev tsim kho kom zoo, tib neeg tuaj yeem paub txog nws qhov kev tsis zoo, thiab paub tias nws yeej tsis muaj ib yam dab tsi li. Vim yog li ntawd, tib neeg txoj kev hlub ntawm Vajtswv yog tsim los ntawm lub hauv paus kev tsim kho kom zoo thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv. Yog koj tsuas muaj kev lom zem rau Vajtswv txoj hmoov hlub xwb, muaj cuab yim neej thaj yeeb nyab xeeb los sis plua nuj, ces koj yeej tsis tau txais Vajtswv, thiab koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis raug suav tias muaj kev huam vam. Vajtswv twb tau ua ib theem ntawm tes hauj lwm ntawm txoj hmoov hlub rau sab cev nqaij daim tawv lawm, thiab twb tau foom hmoov kev muaj txiag nplua nuj rau tib neeg lawm, tab sis tib neeg tsis tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws nrog rau txoj hmoov hlub, kev hlub, thiab kev hlub tshua nkaus xwb. Nyob rau ntawm tib neeg li kev paub yav dhau los, nws tau ntsib Vajtswv txoj kev hlub qee yam thiab pom kev hlub thiab kev hlub tshua ntawm Vajtswv, tiam sis kev paub yav dhau los nyob rau ib lub sij hawm ntawd, nws pom tias Vajtswv txoj hmoov hlub thiab Nws kev hlub thiab kev hlub tshua tsis muaj cuab kav ua kom tib neeg zoo tshaj plaws tau, tsis muaj cuab kav ntawm qhov nthuav tawm qhov uas qias vaub tsuab nyob hauv tib neeg tau, thiab tsis muaj cuab kav ntawm qhov tshem tib neeg tawm ntawm nws tus yam ntxwv qias vaub tsuab tau, los sis ua rau nws txoj kev hlub thiab kev ntseeg kom zoo tshaj plaws tau. Vajtswv tes hauj lwm ntawm txoj hmoov hlub yog tes hauj lwm ntawm ib lub sij hawm, tib neeg tsis tuaj yeem cia siab rau kev txaus siab ntawm Vajtswv txoj hmoov hlub kom thiaj paub txog Vajtswv xwb.

Vajtswv ua tib neeg kom zoo tshaj plaws tiav tau los ntawm txoj hau kev twg? Nws ua kom tiav tau los ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Vajtswv tus yam ntxwv tseem ceeb yog muaj kev ncaj ncees, kev chim siab, muaj meej mom tshaj, kev txiav txim, thiab lus foom phem, thiab Nws ua tib neeg kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws kev txiav txim. Muaj qee tus tib neeg tsis nkag siab, thiab noog tias vim li cas Vajtswv thiaj tsuas muaj peev xwm ua tib neeg kom zoo tshaj plaws dhau los ntawm kev txiav txim thiab lus foom phem xwb. Lawv hais tias “Yog tais Vajtswv tau foom phem rau tib neeg, tib neeg yuav tsis tuag los? Yog tias Vajtswv tau txiav txim rau tib neeg, tib neeg yuav tsis raug kev rau txim los? Yog li tib neeg tseem yuav raug ua kom zoo tshaj plaws tau li cas?” Cov lus no yog cov lus ntawm tus tib neeg uas tsis paub txog Vajtswv tes hauj lwm li. Yam uas Vajtswv foom phem ntawd yog kev tsis mloog lus ntawm tib neeg, thiab yam Nws txiav txim ntawd yog kev txhaum ntawm tib neeg. Txaws tias Nws hais lus hnyav thiab tsis zoo, Nws nthuav tawm txhua yam uas nyob hauv tib neeg, kev nthuav tawm ntawm cov lus hnyav no uas yog qhov tseem ceeb tshaj nyob rau hauv tib neeg, tab sis dhau los ntawm tej kev txiav txim ntawd, Nws muab ib qho kev paub tob txog lub tseem ntsiab ntawm cev nqaij daim tawv, thiab vim li no thiaj ua rau tib neeg zwm rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Tib neeg cev nqaij daim tawv yog txoj kev txhaum thiab yog Ntxwgnyoog, nws yog kev tsis mloog lus, thiab nws yog yam khoom rau ntawm Vajtswv txoj kev qhuab ntuas. Yog li ntawd, kom tib neeg nkag siab txog lawv tus kheej, cov lus txiav txim ntawd Vajtswv yuav tsum tshwm sim rau tib neeg thiab yuav tsum muaj kev tsim kho kom zoo txhua hom; tsuas yog thaum ntawd xwb Vajtswv tes hauj lwm thiaj yuav pom tshwm sim.

Los ntawm cov lus Vajtswv hais nws tuaj yeem pom tau tias Nws tau rau txim rau tib neeg lub cev nqaij daim tawv lawm. Yog li ntawd, cov lus no tsis yog lus foom phem los? Cov lus hais tawm los ntawm Vajtswv ntawd nthuav tawm txog qhov tseeb ntawm tib neeg, thiab dhau los ntawm kev nthuav tawm tib neeg raug txiav txim, thiab thaum nws pom tias nws tsis muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv siab nyiam, nws tu siab thiab tu siab heev li nyob rau hauv nws lub siab, nws hnov tau tias tshuav Vajtswv nuj nqes ntau heev, thiab tsis tuaj yeem ua raws li Vajtswv siab nyiam kom tiav tau. Muaj ntau lub sij hawm tus Vajntsujplig Dawb Huv qhuab qhia koj sab hauv nruab siab tuaj, thiab qhov kev qhuab qhia no yog los ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim los; muaj ntau lub sij hawm Vajtswv ntuas koj thiab zais Nws lub ntsej muag ntawm koj, thaum Nws tsis teb koj thiab tsis ua hauj lwm hauv koj, yog tseem tab tom qhuab ntuas koj yam ntsiag to kom tsim kho koj kom zoo. Vajtswv tes hauj lwm tseem ceeb hauv tib neeg yog ua kom Nws tus yam ntxwv ncaj ncees tshwm sim tseeb. Thaum kawg tib neeg ua tim khawv dab tsi rau Vajtswv? Tib neeg ua tim khawv tias Vajtswv yog tus Vajtswv ua ncaj ncees, tias Nws tus yam ntxwv yog kev ncaj ncees, kev npau taws, kev qhuab ntuas, thiab kev txiav txim; tib neeg ua tim khawv txog tus yam ntxwv ncaj ncees ntawm Vajtswv. Vajtswv siv Nws kev txaiv txim coj los ua kom tib neeg zoo tshaj plaws, Nws tau hlub tib neeg lawm, thiab cawm tib neeg lawm—tab sis muaj nyob hauv Nws txoj kev hlub ntau npaum li cas? Muaj kev txiav txim, meej mom loj tshaj, kev npau taws, thiab lus foom phem. Txawm tias Vajtswv tau foom phem rau tib neeg nyob rau yav dhau los, Nws tsis tau ntiab tib neeg kom poob mus rau hauv lub qhov ntuj tsis muaj chaw tws, tab sis Nws siv txoj hau kev ntawd coj los tsim kho tib neeg txoj kev ntseeg kom zoo; Nws tsis tau ua rau kom tib neeg tuag, tab sis tsuas ua rau kom tib neeg zoo tshaj plaws xwb. Lub tseem ntsiab ntawm cev nqaij daim tawv yog Ntxwgnyoog li—Vajtswv yeej hais yog tiag lawm—tab sis qhov tseeb uas ua los ntawm Vajtswv tsis tiav zoo raws li Nws cov lus. Nws foom phem rau koj kom koj thiaj yuav hlub Nws, thiab kom koj thiaj paub lub tseem ntsiab ntawm cev nqaij daim tawv; Nws rau txim rau koj kom koj thiaj ras, tso cai kom koj thiaj paub txog koj tej kev tsis zoo, thiab paub tej kev tsis tsim txiaj ntawm tib neeg. Vim yog li ntawd, Vajtswv cov lus foom phem, Nws cov kev txiav txim, thiab Nws lub meem moj loj kawg nkaus thiab kev npau taws—txhua yam no yog ua rau kom tib neeg zoo tshaj plaws xwb. Txhua yam Vajtswv ua nyob rau hnub no, thiab tus yam ntxwv ncaj ncees uas ua kom pom nyob rau hauv nej—txhua yam no yog ua rau kom tib neeg zoo tshaj plaws xwb. Ntawd yog kev hlub ntawm Vajtswv.

Nyob ntawm tib neeg cov kev xav phem qub, nws ntseeg tias Vajtswv txoj kev hlub yog Nws txoj hmoov hlub, kev hlub tshua, thiab kev khuv leej rau qhov tsis muaj zog ntawm tib neeg. Txawm tias tej no kuj yog kev hlub ntawm Vajtswv, nws tsuas yog mus rau ib sab xwb uas ntau dhau heev lawm, thiab tsis yog txoj hau kev tseem ceeb uas Vajtswv siv coj los ua kom tib neeg zoo tshaj plaws. Qee leej tib neeg ntseeg Vajtswv vim yog txoj kev mob nkeeg. Qhov kev mob nkeeg no yog Vajtswv txoj hmoov hlub rau koj; yog tsis muaj nws, koj yuav tsis ntseeg Vajtswv li, thiab yog koj tsis ntseeg Vajtswv ces koj yuav tsis los txog rau theem deb npaum li no—thiab yog li ntawd txawm tias txoj hmoov hlub no los yog txoj kev hlub ntawm Vajtswv thiab. Nyob rau lub sij hawm ntawm txoj kev ntseeg Yexus, tib neeg ua ntau yam uas tsis tau txais kev hlub los ntawm Vajtswv vim yog lawv tsis nkag siab txog qhov tseeb, tiam sis Vajtswv muaj kev hlub thiab kev hlub tshua, thiab Nws tau coj tib neeg los txog theem deb npaum li no, thiab txawm tias tib neeg tsis nkag siab dab tsi los, Vajtswv tseem tso cai rau tib neeg raws Nws, thiab ntau tshaj ntawd, Nws tau coj tib neeg nkag mus rau hnub no. Qhov no tsis yog Vajtswv kev hlub los? Yam uas tshwm sim nyob hauv Vajtswv tus yam ntxwv yog txoj kev hlub ntawm Vajtswv—qhov no yog yam uas yog lawm! Thaum kev tsim kho pawg ntseeg mus txog rau theem siab tshaj plaws lawm, Vajtswv tau ua theem kev ua hauj lwm ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num thiab muab tib neeg pov mus rau hauv lub qhov ntuj tsis muaj chaw tws. Cov lus nyob rau lub sij hawm ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num yog kev foom phem: cov lus foom phem ntawm koj sab cev nqaij daim tawv, cov lus foom phem ntawm koj tus moj yam phem qias vuab tsuab, thiab cov lus foom phem ntawm txhua yam ntawm koj uas tsis ua txaus raws li Vajtswv siab nyiam. Tes hauj lwm ua tiav dhau los ntawm Vajtswv nyob rau theem ntawd yog qhia txog lub muaj meej mom loj tshaj, tsis ntev tom qab uas Vajtswv tau ua theem hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas, thiab kev sim siab ntawm txoj kev tuag kuj tau los txog lawm. Ntawm tes hauj lwm ntawd, tib neeg tau pom kev npau taws, lub meej moom loj tshaj plaws, kev txiav txim, thiab kev rau txim ntawm Vajtswv, tsis tas li ntawd tib neeg kuj tau pom Vajtswv txoj hmoov hlub, Nws kev hlub thiab Nws kev hlub tshua. Txhua yam uas Vajtswv ua, thiab txhua yam uas qhia txog Nws tus yam ntxwv, yog Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg, thiab txhua yam uas Vajtswv tau ua muaj cuab kav ua kom tiav puv npo raws li qhov cheem tsum ntawm tib neeg. Nws ua txhawm rau qhov kev ua kom tib neeg zoo tshaj plaws, thiab Nws tau npaj rau tib neeg raws nraim li tib neeg lub siab. Yog tias Vajtswv tsis ua qhov no, tib neeg yuav tsis muaj cuab kav nkag los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab yuav tsis muaj hau kev paub txog Vajtswv lub ntsej muag tseeb. Suav txij lub sij hawm thaum tib neeg chiv tawj ntseeg Vajtswv los txog niaj hnub nim no, Vajtswv tau maj mam npaj rau tib neeg raws nraim li tib neeg lub siab nyiam, kom tib neeg thiaj yuav maj mam los kawm paub txog Nws nyob hauv lawv lub siab. Tsuas yog los txog rau hnub no tib neeg thiaj paub tias Vajtswv qhov kev txiav txim zoo npaum li cas. Theem hauj lwm ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num yog qhov xwm txheej xub thawj ntawm cov lus foom phem uas muaj nyob txij ntua thaum ntuj tsim teb raug los txog rau niaj hnub nim no. Tib neeg raug foom phem poob ploj ntais mus rau hauv lub qhov ntuj tsis muaj chaw tws. Yog Vajtswv tsis tau ua li ntawd, niaj hnub no tib neeg yuav tsis muaj kev paub tseeb txog ntawm Vajtswv; nws tsuas yog dhau los ntawm cov lus foom phem ntawm Vajtswv xwb tib neeg thiaj li tau pom Nws tus yam ntxwv. Tib neeg raug muab nthuav tawm los ntawm kev sim siab ntawm cov neeg ua dej num. Nws pom tias nws txoj kev ncaj ncees yog yam lees txais tsis tau, tias nws lub siab me heev, tias nws tsis muaj cuab kav ua tau kom zoo txaus raws li Vajtswv siab nyiam, thiab qhov nws hais tias Vajtswv txaus siab txhua lub sij hawm ntawd tsis muaj yeej tsis muaj dab tsi ntau tshaj li cov lus hais xwb. Txawm tias Vajtswv tau foom phem rau tib neeg nyob rau ntawm theem tes hauj lwm ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num, yog muab saib rov qab, theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm ntawd mas zoo kawg nkaus li: Nws tau coj ib qho kev hloov pauv los rau tib neeg, thiab ua rau muaj kev hloov pauv nyob hauv nws tus yam ntxwv ntawm lub neej txoj sia. Ua ntej lub sij hawm ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num, tib neeg tsis tau nkag siab dab tsi txog kev tshawb nrhiav txoj sia, kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi, los sis lub tswv yim ntawm Vajtswv tes hauj lwm yog dab tsi, thiab nws tsis nkag siab tias Vajtswv tes hauj lwm tuaj yeem sim tib neeg siab tau. Txij ntua lub sij hawm ntawm tus neeg ua Vajtswv tes dej num los txog niaj hnub no, tib neeg tau pom Vajtswv tes hauj lwm tias zoo kawg nkaus—nws yog ib yam nyuaj uas tib neeg yuav nkag siab tau. Tib neeg tsis muaj peev xwm xav tau tias Vajtswv ua hauj lwm li cas los ntawm qhov siv nws lub hlwb, thiab nws kuj pom tias nws lub siab me npaum li cas thiab pom txog nws txoj kev tsis mloog lus. Thaum Vajtswv tau foom phem rau tib neeg, nws vim yog txhawm rau kev ua kom tiav, Nws tsis tau muab tib neeg pov mus rau qhov tuag. Txawm tias Nws tau foom phem rau tib neeg, Nws tau ua li ntawd los ntawm cov lus, thiab Nws cov lus foom phem tsis tau poob rau tib neeg tiag tiag, qhov Vajtswv tau foom phem ntawd yog kev tsis mloog lus ntawm tib neeg xwb, thiab Nws cov lus foom phem kuj tsuas hais ua kom ua tau tib neeg zoo tshaj plaws xwb. Tsis hais Vajtswv txiav txim rau tib neeg los sis foom phem rau tib neeg, ob qho no ua rau kom tib neeg zoo tshaj plaws: Ob qho no yog ua rau kom muaj kev zoo tshaj plaws uas daws tej kev tsis huv hauv tib neeg xwb. Dhau los ntawm cov hau kev no ua kom tib neeg tau txais kev tsim kho kom zoo, thiab txhab yam tsis muaj nyob rau hauv tib neeg kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws cov lus thiab tes hauj lwm. Txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm—tsis hais cov lus hnyav, los sis kev txiav txim, los sis kev rau txim—tsuas ua rau kom tib neeg zoo tshaj plaws xwb, thiab yog qhov zoo tsim nyog lawm. Vajtswv tsis txeev ua hauj lwm li no nyob rau ntau tiam dhau los li qhov no; hnub no, Nws ua hauj lwm rau hauv nej kom nej thiaj yuav txaus siab rau Nws lub tswv yim. Txawm tias nej tau ntsib kev mob nyob hauv nej lub siab los, nej lub siab nyob ruaj khov thiab muaj kev thaj yeeb; nws yog nej txoj koob hmoov uas muaj cuab kav txaus siab nyob rau Vajtswv tes hauj lwm ntawm theem no. Tsis hais nej yuav muaj cuab kav tau txais dab tsi nyob rau yav tom ntej, yam uas nej pom ntawm Vajtswv tes hauj lwm hnub no yog txoj kev hlub. Yog tib neeg tsis muaj kev paub txog Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev tsim kho kom zoo, nws tej kev ua thiab tus cwj pwm yeej yuav ib txwm nyob tau tsis tob, thiab nws tus yam ntxwv yuav ib txwm tsis hloov pauv li. Qhov no puas suav tau tias raug Vajtswv muab tau lawm? Hnub no, txawm tias nws tseem muaj ntau yam xws li kev khav theeb thiab kev siab hlob nyob rau hauv tib neeg los, tib neeg tus yam ntxwv muaj kev ruaj khov ntau dhua yav dhau los lawm. Vajtswv txoj kev qhuab ntuas koj yog ua los txhawm rau kev cawm koj, thiab txawm tej zaum koj yuav hnov mob nyob rau lub sij hawm ntawd, hnub ntawm kev hloov pauv ntawm koj tus yam ntxwv yuav los txog. Thaum txog lub sij hawm ntawd, koj saib rov qab koj yuav pom txog tias Vajtswv tes hauj lwm ntse npaum li cas, thiab thaum txog lub sij hawm ntawd koj yuav muaj cuab kav nkag siab tseeb txog Vajtswv lub siab nyiam. Hnub no, muaj qee leej tib neeg hais tias lawv nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam, tab sis qhov ntawd kuj tsis muaj tseeb tag npaum li ntawd. Tseeb tiag, lawv tab tom hais cov lus cuav xwb, vim tias tam sim no lawv twb tsis nkag siab tias qhov Vajtswv siab nyiam yog kev cawm tib neeg los yog kev foom phem rau tib neeg. Tej zaum koj tsis tuaj yeem pom nws tseeb nyob rau lub sij hawm no, tab sis hnub ntawd yuav los txog thaum koj pom tias hnub Vajtswv tau txais lub yeeb koob ntawd tau los txog lawm, koj yuav pom tias koj txoj kev hlub Vajtswv muaj nuj nqes ntau npaum li cas, kom koj thiaj yuav paub txog tib neeg lub neej thiab koj cev nqaij daim tawv yuav ua neej nyob hauv lub ntiaj teb no rau ntawm kev hlub Vajtswv, kom koj tus ntsujplig thiaj tau kev ywj pheej, koj lub neej yuav muaj kev xyiv fab puv npo, thiab koj yuav ib txwm nyob ze ntawm Vajtswv thiab ntsia mus rau Nws. Thaum txog lus sij hawm ntawd, koj yuav paub tias Vajtswv tes hauj lwm hnub no muaj nuj nqes npaum li cas.

Niaj hnub no, tib neeg feem ntau tsis muaj qhov kev paub ntawd. Lawv ntseeg tias kev txom nyem yog ib yam tsis muaj nuj nqis dab tsi, lawv raug ntiaj teb muab tso tseg, lawv lub neej hauv cuab yim neej muaj teeb meem, lawv tsis tau txais kev hlub los ntawm Vajtswv, thiab lawv lub neej yav tom ntej mas tsaus ntuj nti xwb. Kev txom nyem ntawm qee leej mas mus txog rau theem kawg, thiab lawv txoj kev xav tig mus rau kev tuag. Qhov no tsis yog kev hlub tiag rau Vajtswv; cov neeg zoo li no yog neeg tais caus, lawv tsis muaj kev mob siab rau li, lawv yog neeg qaug zog thiab tsis muaj hwj chim dab tsis li! Vajtswv xav kom tib neeg hlub Nws, tab sis tib neeg yim hlub Nws ntau npaum li cas, tib neeg yim huab ntsib kev txom nyem ntau npaum li ntawd, thiab tib neeg yim hlub Nws ntau npaum li cas, tib neeg yuav ntsib kev sim siab ntau npaum li ntawd. Yog koj hlub Nws, ces txhua yam kev txom nyem yuav muaj los rau koj—thiab yog koj tsis hlub, ces tej zaum txhua yam yuav mus tau zoo rau koj thiab txhua yam yuav muaj kev thaj yeeb nyob puag ncig koj. Thaum koj hlub Vajtswv, koj yuav hnov tias muaj ntau yam ib ncig koj dhau mus tsis tau, thiab vim koj lub siab me heev koj yuav raug tsim kho kom zoo; ntau tshaj ntawd, koj yuav tsis muaj cuab kav ua rau Vajtswv txaus siab tau, thiab koj yuav ib txwm hnov tias Vajtswv lub siab nyiam mas nyob siab dhau heev lawm, tias nws yog nyob siab tshaj qhov tib neeg yuav ncav mus txog lawm. Vim tej no tag nrho koj yuav raug tsim kho kom zoo—vim yog muaj kev tsis zoo ntau heev nyob rau hauv koj, thiab ntau yam uas tsis muaj cuab kav ua tau zoo txaus raws li Vajtswv siab nyiam tau, koj yuav raug tsim kho kom zoo sab hauv tuaj. Tiam sis nej yuav tsum pom kom tseeb meej tias kev ua kom dawb huv tsuas yog ua tau tiav los ntawm kev lim tsim kho kom zoo xwb. Vim yog li ntawd, nyob rau lub sij hawm kawg nej yuav tsum ua tim khawv rau Vajtswv. Tsis hais nej txoj kev txom nyem yuav loj npaum li cas, koj tsim nyog taug kev mus kom txog thaum kawg, thiab kom kawg koj tus pa, koj yuav tsum ncaj ncees rau Vajtswv thiab ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua; tsuas yog qhov no xwb thiaj yog kev hlub Vajtswv tiag tiag, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj yog qhov kev ua tim khawv muaj zog thiab zoo kawg nkaus. Thaum koj raug sim siab los ntawm Ntxwgnyoog, koj yuav tsum hais tias: “Kuv lub siab yog Vajtswv li, thiab Vajtswv twb muab tau kuv lawm. Kuv tsis tuaj yeem ua rau koj txaus siab tau—kuv yuav tsum fij txhua yam ua rau kom Vajtswv txaus siab.” Koj yim ua rau Vajtswv txaus siab ntau npaum li cas, ces Vajtswv yim foom hmoov ntau rau koj thiab yuav muaj kev hlub ruaj khov rau Vajtswv ntau npau li ntawd; kuj zoo ib yam li ntawd, koj yuav muaj kev ntseeg thiab kev ruaj siab, thiab yuav hnov tias tsis muaj dab tsi muaj nqis tshaj los sis tseem ceeb tshaj ib txoj sia ua neej nyob hlub Vajtswv. Nws tuaj yeem hais tau tias tib neeg muaj kev hlub rau Vajtswv tab sis tsis tu siab. Txawm tias muaj ntau zaus thaum koj cev nqaij daim tawv tau qaug zog thiab koj raug kev txom nyem los ntawm ntau yam teeb meem tiag, nyob rau cov sij hawm no koj yuav vam khom rau Vajtswv tiag tiag, thiab nyob hauv koj tus ntsujplig koj yuav tau txais kev nplij siab, thiab koj yuav paub txog qhov tseeb, thiab koj muaj ib yam dab tsi vam khom txog. Ntawm txoj hau kev no, koj yuav muaj cuab kav kov yeej ntau yam ib puag ncig ntawm koj, yog li ntawd koj yuav tsis yws txog Vajtswv vim cov kev mob kev txom nyem uas koj tau ntsib dhau los lawm. Tab sis, koj yuav xav hu nkauj, seev cev, thiab thov Vajtswv, koom ua ke thiab sib tham, muab lo lus xav rau Vajtswv, thiab koj yuav hnov tias txhua tus tib neeg, xwm txheej, tej nyob ib ncig koj yog Vajtswv ua tus npaj tseg thiab zoo rau koj heev. Yog koj tsis hlub Vajtswv, yam uas koj ntsia pom yuav yog ib yam ntxim ntxub rau koj thiab yuav tsis muaj yam twg ua rau koj txaus siab hlo li; hauv koj tus ntsuj nplig yuav tsis muaj kev ywj pheej tab sis tsuas muaj kev poob nqes, koj lub siab tsuas muaj kev yws txog Vajtswv tas li, thiab koj yuav ib txwm hnov tias koj raug kev tsim txom ntau heev, thiab ntawd mas tsis ncaj ncees kiag li. Yog koj tsis tshawb nrhiav txhawm rau kev zoo siab, tsuas ua txhawm rau Vajtswv txoj kev txaus siab thiab tsis raug kev iab liam los ntawm Ntxwgnyoog, ces txoj kev tshawb nrhiav ntawd yuav ua rau koj muaj txoj kev hlub Vajtswv ruaj khov. Tib neeg muaj cuab kav ua txhua yam uas hais los ntawm Vajtswv, thiab txhua yam uas nws ua muaj cuab kav ua kom Vajtswv txaus siab—qhov no yog qhov txhais tau txog kev muaj txoj kev tseeb. Kev tshawb nrhiav kev txaus siab ntawm Vajtswv yog kev siv koj txoj kev hlub rau Vajtswv, muab Nws cov lus coj los xyaum ua raws; tsis hais nyob rau lub sij hawm twg—txawm tias lwm tus tsis muaj zog—nyob sab hauv koj tseem tsuav ib lub siab uas hlub Vajtswv, uas xav paub thiab nco ntsoov Vajtswv heev. Qhov no yog lub siab tseeb tiag. Koj lub siab zoo npaum li cas yog nyob rau ntawm seb koj muaj txoj kev hlub Vajtswv ntau npaum li cas, nyob rau ntawm seb koj puas muaj cuab kav sawv tau ruaj khov thaum raug sim, txawm koj qaug zog thaum ntsib ib yam xwm txheej ib puag ncig, thiab seb koj puas tuaj yeem sawv ruaj nreeg thaum koj cov kwv tij thiab cov muam tsis lees txais koj; qhov tseeb yuav tshwm sim tuaj zoo li cas, yog qhia tau los ntawm seb koj hlub Vajtswv zoo li cas. Nws tuaj yeem pom tau los ntawm Vajtswv tes hauj lwm tias Vajtswv yeej hlub tib neeg tiag, txawm tib neeg tus ntsujplig ob lub qhov muag tseem tsis tau qheb thiab tsis muaj cuab kav pom tseeb meej txog tes hauj lwm ntawm Vajtswv thiab Nws lub siab nyiam, los sis ntau yam uas ntxim hlub txog Vajtswv; tib neeg tsuas muaj txoj kev hlub tiag rau Vajtswv me me xwb. Koj tau ntseeg Vajtswv nyob rau txhua lub sij hawm dhau los, thiab hnub no Vajtswv tshem txhua txoj hau kev khiav lawm. Hais rau qhov tseeb tiag, koj tsis muaj txoj kev xaiv, tsuas yog lees siv txoj hau kev uas yog xwb, txoj hau kev yog uas tau coj koj ua ntu zus los ntawm kev txiav txim hnyav heev thiab kev dim ua loj kawg nkaus ntawm Vajtswv. Tsuas yog tom qab ntsib kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo xwb tib neeg thiaj paub tseeb tias Vajtswv ntxim hlub. Kev muaj kev paub los txoj niaj hnub nim no, nws tuaj yeem hais tau tias tib neeg tau los paub ib feem ntawm kev zoo ntxim hlub ntawm Vajtswv, tab sis qhov no los tseem tsis tau txaus thiab, vim yog tib neeg muaj kev tsis zoo ntau heev li. Tib neeg yuav tsum tau txais kev paub kom ntau tshaj no los ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas xav tsis thoob, thiab kev tsim kho kom zoo ntau tshaj no los ntawm kev txom nyem uas yog Vajtswv tau npaj tseg. Tsuas yog li no xwb thiaj tuaj yeem hloov pauv tib neeg tus yam ntxwv ntawm txoj sia tau.

Qhov Dhau Los: Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo

Ntxiv Mus: Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No