Qhov Tiv Kev Txom Nyem kom Tau Txais Qhov Tseeb Ntawd Mas Yog Qhov Tseem Ceeb Tshaj Plaws

Lub ntsiab ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv ntawd yog kom tau txais kev cawm dim xwb, tiam sis qhov yuav tau txais txoj kev cawm dim ntawd puas yog ib qho yooj yim? Qhov uas nyuaj tshaj plaws txog qhov tau txais txoj kev cawm dim ntawd yog dab tsi? Muaj ntau tus tib neeg uas tsis tuaj yeem pom qhov no kom tseeb tseeb, tiam sis tseeb tiag qhov tau txais qhov tseeb ntawd yog qhov nyuaj tshaj plaws ntawm qhov tau txais txoj kev cawm dim. Yog li ntawd, qhov raug kev nyuaj siab ntau yam thiab tiv kev txom nyem kom tau txais qhov tseeb ntawd mas thiaj li tsim nyog tas li, txawm koj yuav tau txais ntau npaum li cas los xij. Yog li ntawd, koj yuav tsum raug kev txom nyem dab tsi es thiaj li yuav tau txais qhov tseeb? Koj yuav tsum raug kev txiav txim thiab kev rau txim, kev sim siab thiab kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab raug qhuab qhia thiab raug qhuab ntuas, koj yuav tsum raug kev tsim txom thiab kev txom nyem los ntawm qhov raws Vajtswv qab, koj yuav tsum raug lub ntiaj teb ntawm sab kev lig kev cai ntseeg muab kaw, thiab hais lus phem rau thiab muab teem txim. Koj yuav tsum nyiaj tag nrho tej kev txom nyem no. Yog koj nyiaj taus tag nrho tej ntawd, ces koj yuav tau txais qhov tseeb. Kiag tam sim no, tib neeg feem coob txaus siab hlo los caum qhov tseeb lawm. Lawv mob siab rau txoj kev ua lawv tej dej num kom zoo, thiab lawv xav xyaum ua raws li qhov tseeb thaum ua lawv tej dej num kom tau txais qhov tseeb. Txoj kev ntseeg Vajtswv thiab kev ua yus tes dej num ntawd yog txoj kev yog nyob rau hauv lub neej lawm. Qhov xaiv txoj kev no yeej yog lawm, thiab yog txoj uas Vajtswv foom koob hmoov rau ntau tshaj plaws. Tib neeg tuaj yeem muab lawv tus kheej fij rau Nws, thiab ua tes dej num ntawm cov neeg uas raug tsim tawm los ntawd tiav tiag tiag—qhov no yog Vajtswv txoj hmoov hlub thiab txoj koob hmoov uas loj tshaj plaws. Muaj ib txhia uas tsis pom qhov tseem ceeb ntawm txoj kev ua ib teg dej num ntawd kom tseeb tseeb, cov uas pheej ua txhua yam los nrog Vajtswv sib khom—txawm yuav muaj dab tsi los raug rau lawv los xij, lawv pheej raug txwv thiab raug cuam tshuam tas li, lawv pheej raug haub ntxias thiab raug dag, uas ua rau lawv tsis muaj peev xwm ua lawv tej dej num li ib txwm ua, txog rau qhov uas lawv haj tseem muab lawv tej dej num tso tseg thiab khiav tawm mus lawm thiab. Cas qhov ntawd yuav yog ib qho uas txaus tu siab ua luaj! Tej zaum lawv yuav tsis tu siab, tiam sis thaum tej kev puas tsuaj loj tuaj, thiab Vajtswv tes hauj lwm xaus, thiab Nws pib muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg phem lawm, lawv mam li paub lub txim ntawm qhov kev ua no. Vim li ntawd nej yuav tsum thov Vajtswv ua ke tas li, ua siab txias txias nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, nyeem Nws cov lus kom ntau ntxiv, thiab kawm txog qhov tseeb kom ntau ntxiv. Cia li muab cov teeb meem uas tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau txoj kev caum qhov tseeb, uas tsis tsim nyog xav txog tam sim no ntawd tso pov tseg kiag tam sim no. Kev sib yuav, hauj lwm, yus lub neej yav tom ntej, thiab kev nyob ruaj ntseg, thiab kev nrhiav yus qhov chaw nyob rau hauv zej zos thiab kom muaj txaus noj txaus haus ntawd tsis yog tej uas tseem ceeb nyob rau hauv lub neej nkaus xwb. Tej no tsis muaj ib qho yog qhov tseem ceeb tshaj plaws nyob rau hauv lub neej kiag li. Qhov tseem ceeb tshaj plaws nyob rau hauv lub neej yog dab tsi? Qhov ntawd yog los ua tes dej num thiab txoj hauj lwm uas tus neeg uas raug tsim tawm los ntawd tsim nyog ua kom tiav thiab los ua Vajtswv txoj num thiab yam uas Nws tau muab cob rau nej ua lawm ntawd kom tiav. Qhov ntawd yog qhov muaj nuj nqis tshaj plaws. Qhov ntawd yog qhov kev txiav txim siab uas tib neeg yuav tsum muaj.

Kiag tam sim no, nej cov uas ntseeg Vajtswv tuaj yeem noj thiab haus Nws cov lus txhua hnub, thiab cov uas caum qhov tseeb ntxiv kuj ua tau tej dej num tiav lawm thiab. Qhov no yog qhov zoo pib rau nej txoj kev ua neej lawm, yog li ntawd nej yuav tsum taug txoj kev no mus ntxiv li cas? (Peb yuav tsum muaj ib lub hauv paus kev ntseeg txog txoj kev uas mus tau txoj sia.) Yog lawm, yog nej xav kom tau txais qhov tseeb thiab txoj sia, mas nej yuav tsum muaj ib lub hauv paus kev ntseeg txog Vajtswv cov lus. Yog lawm, yog nej xav kom tau txais qhov tseeb thiab txoj sia, mas nej yuav tsum muaj ib lub hauv paus kev ntseeg txog Vajtswv cov lus. Qhov no yuav ua rau nej pib taug txoj kev caum qhov tseeb, uas txoj kev no xwb thiaj li yog lub hom phiaj thiab yog txoj kev ua neej. Qhov no yuav ua rau nej pib taug txoj kev caum qhov tseeb, uas txoj kev no xwb thiaj li yog lub hom phiaj thiab txoj kev ua neej. Yog koj cia Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb ua ib lub hauv paus kev ntseeg nyob rau hauv koj lub siab mas koj thiaj li yog ib tug ntawm cov neeg uas Nws xaiv thiab npaj tseg ua ntej lawm xwb. Kiag tam sim no, nej lub hauv paus kev ntseeg tseem tsis ruaj khov. Tab txawm ib qho kev sim siab me me los ntawm Ntxwgnyoog los sim nej xwb los, nej twb ua zog thiab ntog lawm, mas tsis tas hais txog qhov kev puas tsuaj los sis kev sim siab loj li. Qhov no yog qhov uas tsis muaj lub hauv paus kev ntseeg, uas yog qhov phom sij heev! Muaj ntau tus tib neeg ntog thiab ntxeev siab rau Vajtswv thaum kev tsim txom los sis kev txom nyem los raug rau lawv. Ib txhia tib neeg cia li pib ua dog ua dig tom qab lawv tau txais qee lub meej mom lawm, yog li tom qab ntawd lawv thiaj li raug muab nthuav tawm thiab muab ntiab tawm mus lawm. Nej txhua tus yeej pom tej no tseeb heev. Yog li ntawd, tam sim no nej yuav tsum xub txiav txim siab txog txoj hauv kev thiab lub hom phiaj uas nej yuav tau caum nyob rau hauv lub neej, nrog rau txoj kev uas nej yuav tau taug ua ntej tso, ces tom qab ntawd ua siab txias txias thiab siv zog ua hauj lwm, siv nej tus kheej, siv zog, thiab tiv kev txom nyem rau lub hom phiaj ntawd. Tam sim no cia li muab lwm yam tso tseg—yog koj pheej xav txog tej ntawd txuas ntxiv, tej ntawd yuav cuam tshuam rau txoj kev ua koj tes dej num, thiab tej ntawd yuav cuam tshuam rau qhov tseem ceeb ntawm koj txoj kev caum qhov tseeb thiab koj txoj kev cawm dim. Yog koj yuav tsum tau xav txog qhov nrhiav hauj lwm, qhov khwv kom tau nyiaj ntau ntau, thiab qhov kom nplua nuj, thiab xav txog qhov tsa kom tau ib qho chaw tiag taw ruaj khov nyob rau hauv zej zog, thiab xav txog qhov nrhiav koj qhov chaw, yog koj yuav tsum tau xav txog kev sib yuav thiab kev nrhiav txij nrhiav nkawm, thiab xav txog kev leg lub luag hauj lwm uas txhawb tsev neeg thiab ua kom lawv tau ib lub neej zoo, thiab yog koj kuj xav kawm qee yam kev txawj tshiab, kom ua tau zoo tshaj thiab zoo dua lwm tus tib neeg thiab—qhov xav txog txhua yam no yuav tsis sab heev lod? Pes tsawg yam thiaj li yuav haum koj lub siab? Ib tug tib neeg twg lawv lub sim neej muaj zog ntau npaum li cas? Lawv muaj pes tsawg xyoo zoo? Nyob rau tiam no, tib neeg muaj zog tshaj plaws yog thaum hnub nyoog nees nkaum peb caug xyoo xwb. Nyob rau ntu no, mas nej yuav tsum paub qhov tseeb uas cov ntseeg Vajtswv yuav tsum to taub, thiab tom qab ntawd to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, nrog rau Nws txoj kev lim tib neeg kom dawb huv thiab tej kev sim siab, thiab mus kom txog qhov uas nej tsis muaj qhov tsis lees paub Vajtswv li lawm, txawm yuav zoo li cas los xij. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Tshaj ntawd ntxiv, txawm leej twg yuav siv kev hlub thiab kev sib yuav los sim thiab los ntxias koj, los sis txawm leej twg yuav muab kev muaj koob muaj npe, kev muaj txiag nplua nuj, lub meej mom, los sis txiaj ntsim ntau npaum li cas rau koj los xij, koj yuav tsum tsis txhob tso koj tes dej num, los sis yam uas tus neeg raug tsim tawm los yuav tsum tau ua ntawd tseg. Tab txawm yog tom qab ntawd Vajtswv tsis xav tau koj los xij, koj tseem yuav tsum caum qhov tseeb, koj tseem yuav tsum nrhiav kev los taug txoj kev uas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Koj yuav tsum mus kom siab npaum li no. Ua li ntawd, mas lub sij hawm uas koj siv los muab koj tus kheej fij rau Vajtswv ntawd thiaj li yuav muaj nuj nqis. Yog koj siv koj lub sij hawm uas zoo tshaj plaws los xav txog qhov nrhiav ib txoj hauj lwm zoo los sis nrhiav txij nrhiav nkawm, cia siab tias yuav muaj kev xyiv fab rau lub neej ntawm sab cev nqaij daim tawv thaum ntseeg Vajtswv, los tib txhij ua ob qho, ces tom qab ob peb xyoo ntawd, tej zaum koj yuav nrhiav tau txij tau nkawm, sib yuav, muaj me tub me nyuam, thiab ua tau vaj tau tsev thiab muaj ib txoj hauj lwm khwv noj khwv haus, tiam sis koj yuav tsis tau txais dab tsi los ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv nyob rau lub sij hawm ntawd, koj yuav tsis tau txais qhov tseeb ib qho li, koj lub siab yuav tsis muaj dab tsi, thiab koj lub sij hawm uas zoo tshaj plaws ntawd yuav dhau mus. Thaum koj muaj hnub nyoog plaub caug xyoo lawm mam li tig saib, mas koj yuav muaj cuab muaj yig, koj yuav muaj me nyuam, thiab koj yuav tsis nyob ib leeg, tiam sis koj yuav tau txhawb koj lub cuab lub yig. Qhov ntawd yog ib txoj saw hlau khi uas koj yuav tsis dim li. Yog koj xav ua koj tes dej num, koj yuav tsum ua thaum raug koj tsev neeg khi. Txawm koj lub siab yuav loj npaum li cas los, koj yeej ua tsis tau ob qho—koj yuav tsis muaj peev xwm raws Vajtswv qab thiab ua koj tes dej num kom zoo yam tag nrho siab. Muaj ntau tus tib neeg uas tso tsev neeg thiab txhua yam ntawm lub ntiaj teb tseg, tiam sis tom qab ntseeg Vajtswv tau ob peb xyoos lawm lawv tseem tsuas caum kev nrov koob nrov npe, txiaj ntsim, thiab lub meej mom xwb. Lawv tseem tsis tau tau txais qhov tseeb, thiab lawv twb tsis muaj ib zaj lus tim khawv uas hais txog kev paub tiag tiag li. Qhov no zoo ib yam nkaus li lawv nkim lawv lub sij hawm xwb. Tam sim no thaum lawv ua lawv tej dej num, mas lawv twb tsis to taub qhov tseeb ib qho me me li, thiab thaum muaj ib yam dab tsi tshwm sim rau lawv, lawv tsis paub ua li cas rau qhov ntawd li—yog li ntawd lawv thiaj li pib quaj, thiab lawv tu siab heev. Thaum lawv rov tig xav mus rau thaum pib, thaum txhua tus tub hluas ntxhais hluas ua lub neej ntawm pawg ntseeg ua ke, ua lawv tej dej num, hu nkauj qhuas Vajtswv thiab qhuas Vajtswv ua ke, lawv xav txog qhov lub sij hawm ntawd mas zoo npaum li cas, thiab lawv xav tig rov qab mus rau lub sij hawm ntawd npaum li cas! Txawm li ntawd los xij, nyob rau hauv lub ntiaj teb no tsis muaj dab tsi kho tau qhov kev khuv xim ntawd li. Tsis muaj leej twg tig tau sij hawm rov qab, tab txawm yog lawv xav tig los yeej tsis tau. Tsis muaj hnub uas rov qab mus tau rau thaum pib es rov qab pib dua lub neej li lawm. Vim li ntawd, thaum ib lub cib fim dhau mus lawm, lub cib fim ntawd yuav tsis rov qab los dua lawm. Ib tug tib neeg twg lub neej tsuas ntev li ob peb caum xyoo xwb, yog koj plam lub sij hawm uas zoo tshaj plaws los caum qhov tseeb no lawm, ces qhov koj khuv xim ntawd yuav tsis nuj nqis dab tsi li. Ib txhia tib neeg twb ntseeg Vajtswv los txog rau niaj hnub no lawm, tiam sis lawv yeej tseem tsis meej pem. Lawv yeej tsis paub tias Vajtswv tes hauj lwm twb mus txog rau qib dab tsi lawm tiag tiag li. Tej kev puas tsuaj loj twb los lawm, es cov tib neeg no tseem nyob rau hauv txoj kev npau suav, xav hais tias: “Tseem tshuav sij hawm ntau ua ntej Vajtswv ua Nws tes hauj lwm tag! Tam sim no tib neeg tseem noj, haus, thiab sib yuav li qub. Kuv yuav tsum maj nroos xyiv fab rau lub neej, kuv plam tsis tau!” Lawv tseem ntshaw txoj kev tau zoo ntawm sab cev nqaij daim tawv, yam tsis muaj qhov ntshaw qhov tseeb ib qho me me nyob rau hauv lawv lub siab li. Qhov ua li no, lawv plam lawv lub cib fim uas tau txais txoj kev cawm dim uas ib sim neej muaj ib zaug ntawd lawm. Tseeb tiag, Vajtswv ua hauj lwm los cawm tib neeg ntiaj teb xwb, thiab thaum Nws txoj kev cawm tib neeg tiav lawm, tab txawm yog tsuas muaj ib tug tib neeg dim xwb los xij, Vajtswv yuav tsis xav hais tias qhov no tsawg dhau lawm. Vajtswv yuav coj tus tib neeg ntawd mus, thiab tseg tag nrho lwm tus rau tom qab. Vajtswv yuav coj tus tib neeg ntawd mus, thiab tseg txhua tus rau tom qab. Thaum Vajtswv yuav tso dej los nyab lub ntiaj teb ntawd, Nws qhia kom Nau-a txua ib lub nkoj los cawm cov uas ntseeg Nws. Thaum txua lub nkoj tiav lawm, tsuas yog yim leej ntawm Nau-a tsev neeg xwb thiaj li nkag mus rau hauv lub nkoj thiab tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim. Muaj dab tsi tshwm sim rau lwm tus? Lawv sawv daws poob rau hauv dej thiab tuag rau hauv txoj kev puas tsuaj lawm. Niaj hnub no, muaj ntau tus tib neeg uas pom Vajtswv nthuav tag nrho txhua qhov tseeb no tawm, cov uas paub zoo hais tias Vajtswv tab tom ua txoj kev cawm tib neeg, tiam sis lawv tseem ua xyem xyav, muaj lawv tus kheej tej kev xav phem, thiab tsis kam lees txais txoj kev cawm tib neeg ntawd li thiab. Hom tib neeg zoo li no mas txaus siab rau lawv tus kheej heev, tiam sis thaum tej kev puas tsuaj loj los lawm, lawv yuav raug rhuav tshem, yog li ntawd lawv yuav hais tias qhov no yog tim leej twg? Raws li Vajtswv pom mas, cov uas tsis lees txais Nws txoj kev cawm dim ces yog kab xwb, lawv yog cov dab uas ua neej nyob, lawv tsawg zog cov tsiaj nyaum xwb! Nyob rau lub sij hawm ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim mas, Nws tus moj yam hlub tshua, hlub, thiab zam txim, tiam sis thaum Vajtswv txoj kev cawm tib neeg xaus lawm, Nws yuav tsis muaj kev zam txim rau tib neeg ntxiv lawm. Vajtswv yuav muab txoj kev zam txim ntawd thau rov qab, ces tib neeg tsuas yuav ntsib Nws txoj kev npau taws thiab lub hwj chim lawm xwb. Kiag tam sim no, nej tsuas yog nyob ncaj rau lub sij hawm zoo no xwb—Vajtswv tab tom ua tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg lawm. Qhov no tsuas yog tib lub cib fim rau tib neeg kom tau txais kev cawm dim thiab raug Vajtswv ua kom zoo tiav log lawm xwb. Nej txhua tus tab tom ua tej dej num uas nyob rau lub sij hawm tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev nthuav lub nceeg vaj txoj moo zoo mus kom dav ntawd kom tiav. Qhov no yog Vajtswv txoj kev txhawb nej uas zoo kawg nkaus. Txawm koj yuav kawm dab tsi, los sis koj yuav muaj txoj kev paub dab tsi, los sis koj yuav muaj peev xwm los sis kev txawj dab tsi los xij, txawm li cas los xij, Vajtswv qhia txoj hmoov hlub rau koj los ntawm qhov cia koj siv txoj kev txawj no los ua ib teg dej num nyob rau hauv Nws lub tsev kom tiav. Qhov ntawd yog ib lub cib fim uas yeej nrhiav tsis tshua tau li. Thaum Vajtswv ua lawm, Nws tsis ua tsis ncaj ncees rau txhua tus tib neeg, Nws ua ncaj ncees rau txhua tus. Vajtswv ua rau txhua tus uas lees txais qhov tseeb thiab xyaum ua raws li qhov tseeb los ntawm txoj hmoov hlub, hos Nws ntxub thiab tsis kam txais yuav tus uas tsis nyiam qhov tseeb, tus uas dhuav qhov tseeb thiab tsis kam txais yuav qhov tseeb ntawd. Vajtswv yeej ncaj ncees rau txhua tus tib neeg. Tsuav koj tuaj yeem lees txais qhov tseeb thiab zwm rau Vajtswv xwb, ces Vajtswv yuav ua rau koj los ntawm txoj hmoov hlub, thiab Nws yuav tsis suav txim rau koj tej kev txhaum yav dhau los. Txawm Vajtswv yuav qhib hom kev dab tsi rau koj, txawm Nws yuav ua rau koj los ntawm txoj hmoov hlub ntau npaum li cas los xij, thaum kawg Nws tsuas muaj tib qho kev ntshaw xwb, uas yog ua kom koj to taub Nws lub siab nyiam, kawm tej uas qhia koj, thiab to taub qhov tseeb nyob rau hauv tej xwm txheej uas haum rau koj txoj kev nce qib ntawm lub neej. Thaum Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb ua hauj lwm nyob rau hauv koj thiab dhau los ua koj lub neej, thiab koj saib Vajtswv yam li leej niam leej txiv uas rov yug koj dua tshiab, thiab koj muaj peev xwm zwm rau Vajtswv thiab ntshai Vajtswv lawm, ces koj yuav ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam lawm. Txawm tias nej feem coob tseem hluas heev los xij, yog nej txhua tus txiav txim siab, nej loj hlob nyob rau hauv lub neej, nej muaj kev ntshai Vajtswv nyob rau hauv nej lub siab los ntawm kev nyeem Vajtswv cov lus thiab kev to taub qhov tseeb, thiab nej muaj peev xwm sawv khov kho thaum tej kev sim siab thiab kev txom nyem los raug rau nej, ces nej yuav muaj kev loj hlob, thiab Vajtswv yuav txaus siab heev. Vajtswv yuav hais tias Nws tsis tau tiv ib qho kev txom nyem uas tsis muaj nuj nqis thaum Nws ua rau koj los ntawm txoj hmoov hlub ntawd. Nws yuav tau sau nqi zog, Nws yuav pom txiaj ntsim ntawm Nws tes hauj lwm hauv koj, thiab Nws yuav saib qhov no yam zoo siab thiab xyiv fab heev. Qhov txiaj ntsim no yog Vajtswv tes hauj lwm ua tiav nkaus xwb; tsis yog ib qho uas tib neeg yuav khav tau li.

Vajtswv tsis yog tsuas tiv kev txom nyem rau txhua tus tib neeg txij thaum lawv yug los txog rau tam sim no xwb. Raws li Vajtswv pom mas, koj twb los rau hauv lub ntiaj teb no ntau zaus yam suav tsis txheeb li lawm, thiab tau rov qab los yug dua ntau zaus yam suav tsis txheeb li lawm. Leej twg yog tus saib xyuas qhov no? Vajtswv yog tus saib xyuas qhov no. Koj tsis muaj hnub paub tej no li. Txhua zaus uas koj los rau hauv lub ntiaj teb no, mas yog Vajtswv tus kheej teem rau koj xwb xws li: Nws teem tias koj yuav nyob pes tsawg xyoo, tsev neeg twg uas koj yuav los yug rau, thaum twg koj mam li ua tau vaj tau tsev thiab muaj ib txoj hauj lwm khwv noj khwv haus, nrog rau qhov koj yuav ua dab tsi nyob rau hauv lub ntiaj teb no thiab koj yuav khwv noj khwv haus li cas. Vajtswv npaj ib txoj kev rau koj kom khwv tau noj tau haus, kom koj thiaj li yuav ua tau koj txoj num nyob rau tiam no kom tiav yam tsis muaj dab tsi cuam tshuam. Thiab npaj yam uas koj tsim nyog ua nyob rau zaum uas koj yuav los yug rau tom ntej ntawd, Vajtswv npaj thiab muab txoj sia ntawd rau koj raws li qhov uas koj tsim nyog tau thiab qhov uas tsim nyog muab rau koj…. Vajtswv twb tau npaj tej no rau koj ntau zaus lawm, thiab yam tsawg kawg, koj yug los rau tiam kawg, yug los rau koj tsev neeg tam sim no lawm. Vajtswv npaj ib qho xwm txheej rau koj kom koj tuaj yeem ntseeg tau Nws, Nws cia koj hnov Nws lub suab thiab rov qab los rau ntawm Nws lub xub ntiag, kom koj thiaj li raws tau Nws qab thiab ua tau ib teg dej num nyob rau hauv Nws lub tsev. Tsuas yog vim Vajtswv txoj kev coj kev zoo li no xwb es koj thiaj li muaj sia nyob los txog rau niaj hnub no. Koj tsis paub hais tias koj twb yug los rau hauv tib neeg pes tsawg zaus, thiab koj lub ntsej muag twb hloov pes tsawg zaus, thiab koj twb muaj pes tsawg tsev neeg, thiab koj twb ua neej nyob tau pes tsawg tiam thiab pes tsawg caj ceg lawm—tiam sis Vajtswv txhais tes tau txhawb koj txhua lub sij hawm li, thiab Nws saib ntsoov koj tas li li. Vajtswv siv zog ua hauj lwm txhawm rau tib neeg npaum li cas! Ib txhia tib neeg hais tias, “Kuv muaj rau caum xyoo. Rau caum xyoo no, Vajtswv tau saib xyuas kuv, tiv thaiv kuv, thiab coj kuv kev. Thaum kuv laus lawm, yog kuv ua tsis tau ib teg dej num thiab kuv ua tsis tau ib yam dab tsi lawm no—Vajtswv puas tseem yuav quav ntsej txog kuv?” Qhov hais li no tsis yog ib qho ruam lod? Vajtswv muaj hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo, thiab saib xyuas lawv thiab tiv thaiv lawv mus tag sim neej ntawd li. Yog hais tias tsuas yog sim neej ntawd xwb, ces ib sim neej yuav qhia tsis tau hais tias Vajtswv muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab muaj hwj chim kav tag nrho ib puas tsav yam li. Tes hauj lwm uas Vajtswv ua thiab txoj kev txom nyem uas Nws tiv rau tib neeg ntawd tsis yog tsuas los npaj yam uas lawv ua nyob rau hauv lub sij hawm ua neej no xwb, tiam sis yog los npaj rau lawv ntau lub sij hawm ua neej uas suav tsis txheeb thiab. Vajtswv ua tib zoo saib xyuas txhua tus ntsujplig uas yug los ua neej. Nws ua tib zoo ua hauj lwm, muab Nws txoj sia los tiv kev txom nyem, coj txhua tus tib neeg kev thiab npaj lawv txhua tus txoj sia. Vajtswv siv zog ua hauj lwm thiab tiv kev txom nyem li no txhawm rau tib neeg, thiab Nws muab tag nrho qhov tseeb no thiab txoj sia no rau tib neeg. Yog tib neeg tsis ua cov neeg uas raug tsim tawm los tes dej num nyob rau lub sij hawm kawg no, thiab lawv tsis tig los rau ntawm tus Tswv Tsim lub xub ntiag—ces thaum kawg, txawm lawv twb muaj pes tsawg txoj sia thiab nyob dhau pes tsawg tiam lawm los xij, yog lawv tsis ua lawv tej dej num kom zoo thiab lawv ua tsis tau raws li tej kev Vajtswv tim tsum—ces qhov lawv tshuav Vajtswv nuj nqis ntawd yuav tsis ntau dhau lawm lod? Lawv puas yuav tsis tsim nyog tag nrho tej kev txom nyem uas Vajtswv tau tiv ntawd? Lawv yuav tsis muaj lub siab uas txawj xav kiag li, lawv yuav tsis tsim nyog hu ua tib neeg lawm, vim qhov lawv tshuav Vajtswv nuj nqis ntawd ntau dhau lawm. Yog li ntawd, nyob rau tiam neej no—Kuv tsis yog hais txog koj tiam neej yav tas los, tiam sis yog nyob rau tiam neej no—yog koj tsis muaj peev xwm muab tej uas koj nyiam los sis tej yam sab nraud—xws li tej khoom uas ua rau koj zoo siab thiab txoj kev hlub thiab kev xyiv fab ntawm tsev neeg tso pov tseg txhawm rau los ua koj txoj num—yog koj tsis muab tej uas ua rau koj zoo siab ntawm lub cev nqaij daim tawv tso pov tseg txhawm rau tej kev txom nyem uas Vajtswv tiv rau koj ntawd los sis los pauj Vajtswv txoj kev hlub, ces koj yeej phem tiag tiag! Tseeb tiag, txhua qhov kev txom nyem uas koj tiv rau Vajtswv ntawd yeej tsim nyog lawm. Yog muab piv rau txoj kev txom nyem uas Vajtswv tiv rau koj ntawd mas, koj fij los sis siv ntau npaum li cas? Qhov uas koj raug txom nyem me ntsis ntawd yog txhawm rau dab tsi? Koj puas paub hais tias Vajtswv raug txom nyem ntau npaum li cas? Qhov uas koj raug txom nyem me ntsis ntawd twb tsis tsim nyog hais txog li thaum muab piv rau qhov Vajtswv raug txom nyem ntawd. Tsis tas li ntawd xwb, qhov ua koj tes dej num tam sim no ntawd, yog koj tab tom tau txais qhov tseeb thiab txoj sia, thiab thaum kawg, koj yuav dim thiab tau nkag mus rau hauv Vajtswv lub nceeg vaj ntag. Qhov ntawd yog ib qho koob hmoov loj heev! Thaum koj raws Vajtswv qab, txawm koj yuav raug txom nyem los sis tiv kev txom nyem los xij, qhov ntawd yog koj tab tom nrog Vajtswv ua hauj lwm ntag. Txawm Vajtswv yuav hais kom peb ua dab tsi los xij, peb mloog Vajtswv cov lus, thiab xyaum ua raws li cov lus ntawd. Tsis txhob tsis mloog Vajtswv lus los sis ua ib yam dab tsi uas ua rau Nws nyuaj siab. Yuav kom ua tau hauj lwm nrog Vajtswv mas, koj yuav tsum raug txom nyem me ntsis, thiab koj yuav tsum tso tseg qee yam thiab muab qee yam tso pov tseg. Koj yuav tsum muab kev muaj koob nrov npe thiab txiaj ntsim, meej mom, nyiaj txiag, thiab tej kev zoo siab ntawm sab ntiaj teb tso tseg—koj haj tseem yuav tsum tau muab tej yam xws li kev sib yuav, hauj lwm, thiab koj tej kev cia siab hauv lub ntiaj teb no tso tseg thiab. Vajtswv puas paub hais tias koj puas tau muab tej no tso tseg? Vajtswv puas pom tag nrho tej no? (Pom.) Vajtswv yuav ua li cas thaum Nws pom hais tias koj muab tej no tso tseg lawm? (Yuav nplig tau Vajtswv lub siab, thiab Nws yuav zoo siab.) Vajtswv yuav tsis yog tsuas zoo siab thiab hais tias, “Tej kev txom nyem uas Kuv tiv ntawd tau txiaj ntsim lawm. Tib neeg txaus siab hlo los nrog Kuv ua hauj lwm ua ke, lawv muaj qhov kev txiav txim siab no, thiab kuv muab tau lawv lawm” xwb. Txawm Vajtswv txaus siab los sis zoo siab, xyiv fab los sis kaj siab los xij, Vajtswv tsis yog tsuas muaj tus cwj pwm ntawd xwb. Nws kuj ua, thiab Nws xav pom tej txiaj ntsim uas Nws tes hauj lwm ua tau ntawd thiab, yog tsis li ntawd qhov uas Nws tim tsum ntawm tib neeg ntawd yuav tsis muaj qab hau dab tsi li. Txoj hmoov hlub, kev hlub, thiab kev khuv leej uas Vajtswv muaj rau tib neeg ntawd mas tsis yog ib hom cwj pwm xwb—tej ntawd yog ib qho uas muaj tseeb thiab. Qhov muaj tseeb ntawd yog dab tsi? Qhov muaj tseeb ntawd yog qhov hais tias Vajtswv muab Nws cov lus tso rau hauv koj, qhia koj, kom koj thiaj li yuav pom yam uas ntxim hlub txog Nws, thiab lub ntiaj teb no yog dab tsi, kom koj lub siab thiaj li yuav kaj, cia koj to taub Nws cov lus thiab qhov tseeb. Qhov ua li no, tos paub xwb, koj twb tau txais qhov tseeb lawm. Vajtswv ua hauj lwm ntau heev rau koj tiag tiag, pab koj kom tau txais qhov tseeb. Thaum koj tau txais qhov tseeb, thaum koj tau txais qhov uas muaj nqis tshaj plaws uas yog txoj sia nyob mus ib txhis lawm, Vajtswv yuav txaus siab heev. Thaum Vajtswv pom hais tias tib neeg caum qhov tseeb thiab txaus siab hlo los koom tes nrog Nws lawm, mas Nws zoo siab thiab txaus siab heev. Thaum Nws muaj tus cwj pwm uas zoo siab thiab txaus siab ntawd lawm, Nws mus ua hauj lwm, thiab qhuas tib neeg thiab foom koob hmoov rau tib neeg. Nws hais tias, “Kuv yuav muab tej koob hmoov uas koj tsim nyog tau txais los ua nqi zog rau koj.” Ces tom qab ntawd koj yuav tau txais qhov tseeb thiab txoj sia. Thaum koj muaj kev paub txog tus Tswv Tsim thiab Nws qhuas koj lawm, koj puas tseem yuav mloog zoo li tsis muaj dab tsi nyob rau hauv koj lub siab thiab? Koj yuav tsis mloog zoo li ntawd lawm. Koj yuav txaus siab hlo thiab xyiv fab heev. Qhov no tsis yog qhov txhais hais tias ua kom yus lub neej muaj nuj nqis lod? Qhov no yog lub neej uas muaj nuj nqis thiab muaj txiaj ntsim tshaj plaws.

Saib Yauj ma: Nws puas txeev thov Vajtswv kom muab tsiaj txhu puv roob puv hav thiab kev muaj txiag nplua nuj rau nws li? (Tsis txeev.) Nws nrhiav dab tsi xwb? (Nws nrhiav kev hwm Vajtswv thiab zam kev phem.) Vajtswv saib qhov “kev hwm Vajtswv thiab kev zam kev phem” ntawd li cas? Vajtswv hais tias: “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo.” Thaum tib neeg nrhiav kev hwm Vajtswv thiab zam kev phem lawm, mas qhov ntawd ua rau Vajtswv xyiv fab tshaj plaws li, thiab qhov ntawd yog ib qho uas Nws foom koob hmoov rau. Puas yog Vajtswv tsuas hais cov lus no xwb es tsis ua dab tsi txiv li? Vajtswv ua dab tsi ntxiv rau Yauj? (Nws sim Yauj.) Vajtswv xa Ntxwgnyoog los sim Yauj siab, los muab nws tej tsiaj txhu uas puv roob puv hav, nws txoj kev muaj txiag nplua nuj, nws cov me nyuam, thiab nws cov tub qhe tshem mus tag—Vajtswv sim nws siab. Vajtswv xav tau dab tsi los ntawm qhov kev sim nws siab ntawd? Vajtswv xav tau Yauj zaj lus tim khawv. Vajtswv muab dab tsi rau Yauj nyob rau lub sij hawm ntawd? Tib neeg xav hais tias: “Vajtswv muab dab tsi rau Yauj? Nws tej tsiaj txhu thiab kev muaj txiag nplua nuj twb raug muab tshem mus lawm, yog li ntawd nws tshuav dab tsi xwb? Vajtswv tsis muab ib yam dab tsi rau nws li!” Nyob rau saum daim tawv mas, cuag nkaus li yam uas Vajtswv muab rau Yauj ntawd, Nws muab tshem mus lawm, thiab cuag nkaus li Yauj tsis tshuav dab tsi li lawm, tiam sis qhov Vajtswv muab tshem mus ntawd ntag yog ib qho nqi zog uas loj dua. Tsis muaj leej twg pom yam uas Vajtswv muab ua nqi zog rau Yauj ntawd kom tseeb tseeb li. Vajtswv xav tau Yauj zaj lus tim khawv, yog li ntawd Nws thiaj li muab ib lub cib fim rau Yauj. Hom cib fim ntawd yog cib fim dab tsi? Hom cib fim ntawd yog lub cib fim rau Yauj los ua tim khawv rau Vajtswv nyob rau ntawm Ntxwgnyoog thiab txhua tus tib neeg lub xub ntiag, los ua tim khawv rau qhov muaj tiag ntawm nws txoj kev hwm Vajtswv thiab kev zam kev phem, los ua tim khawv hais tias nws yog ib tug tib neeg uas zoo tiav log thiab ncaj ncees. Qhov no tsis yog Vajtswv muab rau nws lod? Yog Vajtswv tsis tau muab lub cib fim no rau Yauj no, Ntxwgnyoog puas yuav muaj cuab kav los tawm tsam Yauj? (Tsis muaj.) Ntxwgnyoog yeej yuav tsis muaj cuab kav hlo li, qhov ntawd yeej muaj tseeb. Yog Ntxwgnyoog tsis muaj cuab kav los sim Yauj siab no, Yauj puas yuav muaj lub cib fim no? Ntshe nws yuav tsis muaj lub cib fim no. Vim li ntawd Vajtswv thiaj li muab ib lub cib fim zoo li no rau Yauj, los ua pov thawj qhia rau txhua tus hais tias txoj kev uas nws taug—uas yog kev hwm Vajtswv thiab kev zam kev phem ntawd—yog lawm, tias Vajtswv pom tau hias tias txoj kev ntawd siv nyog, thiab tias Yauj yog ib tug tib neeg uas ncaj ncees thiab zoo tiav log. Txhua tus puav leej pom tej no, Vajtswv pom tej no thiab, thiab Yauj tsis tau ua rau Vajtswv tag kev cia siab thaum tau lub cib fim no. Nws ua tim khawv rau Vajtswv, nws kov yeej Ntxwgnyoog lawm, thiab Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo. Thaum kawg Vajtswv puas muab nqi zog rau Yauj? (Nws muab.) Qhov nqi zog zaum ob uas Vajtswv muab rau Yauj ntawd yog dab tsi? Vajtswv hais tias Yauj txoj kev hwm Vajtswv thiab zam kev phem ntawd mas Nws lees txais tau. Yauj ua tim khawv rau Vajtswv nyob rau ntawm Ntxwgnyoog lub xub ntiag, thiab Vajtswv pom hais tias tag nrho tej no puav leej zoo. Nws txaus siab thiab zoo siab heev, yog li ntawd Nws thiaj li muaj ib tug cwj pwm zoo li no. Tom qab Vajtswv muaj tus cwj pwm no lawm, Nws puas ua dab tsi ntxiv lawm? Vajtswv ua dab tsi? Zoo li nej tsis tshua paub Phau Ntawv Yauj. Qhov uas Yauj hais tias: “Kuv tau hnov Koj los ntawm lub pob ntseg hnov xwb: tab sis tam sim no kuv lub qhov muag pom Koj lawm” yog vim dab tsi? Nws hais cov lus no tom qab nws hnov cov lus uas Vajtswv tau hais rau nws lawm. Yauj puas tau pom Vajtswv ua ntej no? (Tsis tau.) Nyob li ntawm Yauj mas, qhov hnov Vajtswv lub suab ntawd zoo ib yam nkaus li pom Nws lub ntsej muag ntag, yog li ntawd qhov ntawd tsis yog qhov koob hmoov uas ib tug neeg uas raug tsim tawm los xav tau tshaj plaws lod? (Yog.) Yauj tau txais qhov no. Nej puas khib nws? (Khib.) Qhov koob hmoov no tsis yooj yim tau txais. Yog li ntawd, nej yuav ua li cas es thiaj li tau lub cib fim no thiab tau txais hom hmoov hlub thiab nqi zog no? Koj yuav tsum ua tim khawv rau Vajtswv, uas hais tau hais tias, koj yuav tsum ua tim khawv rau Vajtswv thaum raug Ntxwgnyoog tej kev sim siab. Koj yuav tsum taug txoj kev uas hwm Vajtswv thiab zam kev phem. Koj yuav tsum ua kom Vajtswv hais tias, “Vajtswv pom hais tias qhov ntawd zoo.” Thaum Vajtswv txaus siab thiab zoo siab, thiab Nws pom hais tias koj zaj lus tim khawv thiab txhua yam uas koj tau ua ntawd zoo lawm, thaum Vajtswv hais tias koj yog ib tug neeg uas zoo tiav log, thiab yog ib tug neeg uas caum qhov tseeb lawm, ces koj yuav tau txais Nws tej koob hmoov. Tom qab Yauj hnov Vajtswv lub suab lawm, Vajtswv ua dab tsi ntxiv? Nws muab txhua yam rau Yauj ntau dua li Nws txeev muab yav dhau los. Yauj haj yam muaj txiag nplua nuj dua li yav dhau los—yog hais tias nws yog ib tug neeg uas muaj nyiaj caum caum pua txhiab yav dhau los, mas ntshe tej zaum tom qab ntawd nws yuav yog ib tug neeg uas muaj nyiaj pua pua txhiab lawm xwb. Koj pom hais tias, yog ib tug tib neeg twg hwm Vajtswv thiab zam kev phem, mas qhov uas lawv dhau los ua ib tug neeg uas muaj nyiaj pua pua txhiab ntawd yog ib qho yooj yooj yim xwb; qhov hais ib lo lus rau Vajtswv ntawd mas tseem ceeb heev. Qhov ntawd yog Vajtswv txoj hmoov hlub. Yauj hwm Vajtswv thiab zam kev phem, yog li ntawd nws thiaj li tau txais Vajtswv tej koob hmoov.

Yam uas Vajtswv muab rau tib neeg mas tshaj qhov lawv thov los sis xav hauv nruab siab lawm, tiam sis yog koj xav kom tau txais nqi zog ntau tshaj li qhov koj thov los sis xav hauv nruab siab ntawd, koj yuav tsum ua raws li Vajtswv txoj kev. Qhov ua raws li Vajtswv txoj kev ntawd mas tsis yooj yim. Tib neeg yuav tsum tau tiv kev txom nyem, tiam sis qhov kev txom nyem ntawd tsis yog tiv yam tsis muaj txiaj ntsim dab tsi, qhov tiv kev txom nyem ntawd yuav tau nqi zog. Tib neeg xav hais tias Vajtswv tsuas muaj ib hom cwj pwm zoo li ntawd rau lawv xwb, tias Nws tsis ua ib yam dab tsi li, tias Nws pheej saib ntsoov lawv, kom pom tias lawv coj li cas xwb. Puas yog li ntawd tiag tiag? Tsis yog. Tseeb tiag Vajtswv zoo li niam thiab txiv. Yog koj mloog koj niam koj txiv hais, yog koj paub qab hau, yog koj npaj siab ua koj tej dej num kom zoo, thiab qhov los taug txoj kev yog ntawd tsis yog raug txom nyem me me no, koj niam koj txiv yuav xav li cas? Koj niam koj txiv yuav hlub thiab nyuaj siab txog koj. Nkawv yeej yuav kub siab lug muab nkawv lub neej tso tseg txhawm rau nkawv cov me nyuam, thiab txo nkawv cov me nyuam txoj kev raug txom nyem, kom cov me nyuam thiaj li tau noj qab hnav zoo, thiab muaj lub neej xyiv fab xwb—ces nkawv txaus siab lawm. Nkawv tsis xav kom koj raug txom nyem kiag li. Qhov ntawd yog niam thiab txiv lub siab. Yog muab piv rau niam thiab txiv lub siab mas, Vajtswv lub siab haj tseem zoo tshaj, zoo nkauj tshaj, thiab siab zoo tshaj lawm—Nws lub siab yeej tsis muaj ib qho zoo tsis npaum tej no li. Nej txhua tus yeej to taub me ntsis txog nej niam nej txiv lub siab lawm. Nej txhua tus yeej paub zoo heev lawm hais tias nej niam nej txiv ua zoo rau nej npaum li cas, thiab nej txhua tus yeej xav hwm nej niam nej txiv. Yog li ntawd, koj yuav tsum xub siv qhov kev hlub niam hlub txiv ntawd los xav txog Vajtswv lub siab. Cov uas ua li ntawd mas muaj lub siab loj tshaj plaws. Cov uas ua li ntawd mas muaj kev paub ntau tshaj plaws. Me nyuam yeej paub txoj kev hlub uas lawv niam lawv txiv hlub lawv, yog li ntawd tib neeg haj yam yuav tsum paub txoj kev hlub uas Vajtswv hlub lawv, vim txhua yam uas lawv muaj ntawd yog Vajtswv npaj thiab coj qhia xwb. Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li txiav txim siab tau txhua yam rau tib neeg. Niam thiab txiv txiav txim siab tsis tau txhua yam rau me nyuam, txawm nkawv txoj kev hlub yuav loj npaum li cas los xij. Vim niam thiab txiv tsis muaj qhov tseeb. Nkawv txoj kev hlub yog txoj kev hlub ntawm lub cev nqaij daim tawv thiab kev xav xwb; txoj kev hlub ntawd yeej pab tsis tau kom tib neeg dim ntawm txoj kev qias vuab tsuab, thiab yeej pab tsis tau lawv kom loj hlob nyob rau hauv lub neej li. Tsuas yog Vajtswv txoj kev hlub xwb thiaj li cawm tau tib neeg kom dim. Vajtswv txoj lus thiaj li coj tau tib neeg thiab pab tau lawv kom lawv taug tau txoj kev yog nyob rau hauv lub neej. Koj pom tau hais tias Vajtswv txoj kev hlub mas loj dua niam thiab txiv txoj—Vajtswv txhua txoj kev xav yog xav txog tib neeg xwb. Koj niam koj txiv yug koj, yog li ntawd nkawv thiaj li pom hais tias, koj yog nkawv roj nkawv ntshav. Nkawv saib xyuas koj, hlub koj, thiab tiv thaiv koj heev—yog li ntawd koj xav hais tias Vajtswv saib tib neeg zoo li cas, leej twg uas Nws tsim los ntawm Nws tus kheej ob txhais tes? Vajtswv hlub tib neeg cuag nkaus li lawv yog Nws cov me nyuam; tib neeg yog Nws roj Nws ntshav. Tsis zoo li tib neeg txoj kev xav tias niam thiab txiv yug me nyuam, ces lawv koom roj ntsha—Vajtswv tsim tib neeg los ntawm Nws tus kheej ob txhais tes, tiam sis Nws tshuab Nws txoj pa rau hauv lawv, yog li ntawd Nws thiaj li muaj kev cia siab rau lawv. Vajtswv cia siab rau tib neeg; Nws muaj kev tim tsum ntawm lawv, thiab Nws tau muab ntau yam tso rau lawv ua lawm. Vajtswv tsis lam cia li tsim tib neeg, tshuab pa rau hauv lawv, ua rau lawv ciaj sia tuaj, ces Nws tes hauj lwm txawm siv tiav lawm. Tsis zoo li yog tib neeg ntiaj teb phem, ces Vajtswv cia li rov tsim dua xwb, vim Vajtswv muaj hwj chim thiab muaj hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg. Tom qab Vajtswv tsim tib neeg lawm, Nws txhawj txog lawv. Tib neeg yog Nws roj Nws ntshav, lawv yog Nws cov phooj ywg, thiab tib lub sij hawm nawd, lawv yog cov uas tso siab tau rau thiab cov uas Nws cia siab tau rau tag nrho nyob rau hauv Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Thaum kawg, Nws xav pom kev cia siab nyob rau hauv cov tib neeg no, kom tau txais txiaj ntsim. Yog nej tuaj yeem muaj qee qhov kev to taub txog Vajtswv txoj kev npaj siab thiab lub siab nyiam raws li qhov no no, qhov ntawd yuav tsis ua rau nej to taub tob me ntsis ntxiv lod? (Ua, qhov ntawd ua kawg.) Tsuas zoo ib yam li cov niam thiab txiv uas xav kom lawv cov me nyuam kawm ntawv thiab tau lub neej zoo xwb, uas nyob ntawm lawv cov me nyuam ib sab thaum cov me nyuam kawm ntawv, ntxuaj cua rau cov me nyuam, hliv tshuaj yej rau cov me nyuam haus tom qab ntawd, ua zaub ua mov qab qab rau cov me nyuam noj thaum txog sij hawm noj mov—cov niam thiab txiv ntawd tsis paub ua ib yam dab tsi zoo tshaj li lawm, lawv lub siab tsuas nyob rau ntawm lawv cov me nyuam lawm xwb. Koj niam koj txiv tsis ua li no rau koj vim nkawv muaj kev cia siab rau koj, vim nkawv tso nkawv tej kev cia siab rau koj xwb lod? Yog koj tsis mloog nkawv hais, thiab pheej tsis mloog nkawv lus, qhov ntawd yuav tsis ua rau nkawv mob siab lod? Nkawv yuav tsis tu siab lod? (Nkawv yuav tu siab.) Yog li xav txog Vajtswv lub siab nyiam raws li lub tswv yim no. Thaum Vajtswv saib tib neeg, txawm lawv yuav laus npaum li cas los xij, Nws pom hais tias lawv yog ib tug me nyuam yaus xwb. Yog koj hais tias, “Kuv muaj yim caum xyoo,” Vajtswv yuav hais tias koj yog ib tug me nyuam yaus xwb. Yog koj hais tias, “Kuv muaj nees nkaum xyoo,” ces koj haj yam me tshaj ib tug me nyuam yaus lawm. Txawm koj yuav muaj yim caum xyoo, yim pua xyoo, los sis yim txhiab xyoo los xij, Vajtswv pom hais tias tib neeg puav leej yog me nyuam yaus xwb. Raws li Vajtswv pom mas, hnub nyoog yeej ua tsis tau dab tsi txawv li. Raws li Vajtswv pom mas, tib neeg puav leej yog me nyuam mos ab thiab yog me nyuam yaus xwb; Vajtswv pom tib neeg zoo li ntawd. Vim li ntawd, raws li Vajtswv pom mas, koj yog Nws roj Nws ntshav, thiab yog ib tug ntawm Nws cov phooj ywg xwb. Yog li koj yuav ua li cas es thiaj li tsim nyog los ua Nws roj Nws ntshav, Nws tus phooj ywg, tus uas haum Nws siab, los ua kom Nws txaus siab? Qhov no tsis yog ib lo lus nug uas tsim nyog tib neeg ntiaj teb xav thiab ua tib zoo xav lod? (Yog.) Vajtswv ua rau tib neeg ntiaj teb li yog Nws roj Nws ntshav, Nws cov phooj ywg, cov ris tej kev txom nyem thiab cov ntshav uas Nws tau tiv lawm. Hom kev hlub uas Vajtswv muaj rau tib neeg ntawd yog hom kev hlub dab tsi? Nws muaj hom kev xav zoo li cas? Nws ua li cas rau cov tib neeg uas nrog Nws muaj qib kev sib raug zoo no? Tib neeg puas tuaj yeem to taub hom kev hlub uas Vajtswv muaj rau cov tib neeg no ib qho me me li? Ib txhia tib neeg hais tias: “Kuv yeej tsis tau pom Vajtswv li, thiab kuv tsis paub tej uas Nws tau ua rau kuv nyob rau hauv kuv lub neej tiam tag los lawm.” Tam sim no koj muaj sia nyob, yog li koj tsis paub Vajtswv txoj kev coj kev thiab tej kev txom nyem uas Nws tau tiv rau koj lod? Koj puas nkag siab tej ntawd? (Nkag siab.) Yog koj nkag siab tej ntawd, ces qhov ntawd zoo lawm—qhov ntawd ua pov thawj qhia hais tias koj muaj ib lub siab thiab ib tug ntsujplig. Yog koj nkag siab ntau npaum li no, ces txaus lawm. Qhov koj muab txhua yam tso pov tseg es los raws Vajtswv qab ntawd tsim nyog lawm.

Lub Tsib Hlis 29, 2017

Qhov Dhau Los: Tsuas Yog Hwm Vajtswv Xwb Mas Tib Neeg Thiaj Li Yuav Taug Tau Txoj Kev Mus Tau Kev Cawm Dim

Ntxiv Mus: Txoj Kev Sib Koom Tes Uas Haum Xeeb

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No