Kev Xyaum Ua Raws (8)

Nej tseem tsis to taub ntau kis txog qhov tseeb, thiab tseem muaj ob peb qho kev ua yuam kev thiab txawv nyob rau hauv nej txoj kev xyaum ua raws; nyob rau ntau qhov, nej ua lub neej raws li nej tej kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab xwb, yeej tsis muaj peev xwm to taub tej hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev xyaum ua raws li. Yog li ntawd, nws yeej tseem tseem ceeb heev los mus coj tib neeg kev kom nkag mus rau txoj kev uas yog; muab ua lwm lo lus hais ces, kom lawv thiaj li muaj peev xwm tswj tau lawv lub neej ntawm noob neej sab thiab ntawm sab ntsujplig, muab ob kis no coj los xyaum ua raws, thiab kom lawv thiaj li yuav tsis cheem tsum txoj kev txhawb thiab kev coj tas li lawm. Tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj li yuav muaj tus yeeb yam tseeb. Thiab tab txawm yog hais tias tsis muaj leej twg los coj koj mus rau yav pem suab los xij, koj yeej tseem yuav muaj peev xwm ntsib thiab pom los ntawm koj tus kheej. Niaj hnub no, yog tias koj to taub kis twg ntawm qhov tseeb uas yog yam tseem ceeb thiab yam twg tsis tseem ceeb, ces nyob rau yav pem suab, koj yuav muaj peev xwm to taub qhov tseeb ntawm qhov muaj tiag. Niaj hnub no, nej tab tom raug coj mus rau txoj kev yog, ua rau nej to taub txog ntau qhov tseeb, thiab nyob rau yav pem suab nej thiaj li yuav muaj peev xwm tob tshaj no. Nws tuaj yeem hais tau tias qhov tib neeg raug tsim kho kom to taub tam sim no yog txoj kev uas dawb huv tshaj plaws. Niaj hnub no, koj tab tom raug coj mus rau txoj kev yog lawm—thiab thaum, muaj ib hnub, tsis muaj leej twg coj koj kev li lawm, ces koj yuav xyaum ua raws thiab paub tob dua raws li txhua txoj kev uas dawb huv tshaj plaws no. Niaj hnub no, tib neeg tab tom raug tsim kho kom to taub tias hom twg ntawm txoj kev xyaum ua raws yog hom yog thiab hom twg tsis yog lawm. Tom qab qhov to taub tej no tag lawm, nyob rau yav pem suab, lawv tej kev ntsib kev pom yuav mus tob tshaj no. Niaj hnub no, tej kev xav phem, tej kev xav hauv nruab siab thiab kev xav txawv nyob hauv nej txoj kev xyaum ua raws ntawd mas tab tom raug hloov, thiab txoj kev ntawm txoj kev xyaum ua raws thiab kev to taub qhov tseeb ntawd tab tom raug muab nthuav tawm rau nej, tom qab uas theem ntawm tes hauj no no yuav xaus, thiab nej yuav pib mus taug txoj kev uas nej cov noob neej tsim nyog taug. Tom qab ntawd, ces Kuv tes hauj lwm yuav raug muab ua tiav tag lawm, thiab txij qhov ntawd mus rau tom ntej ces nej yuav tsis ntsib Kuv ntxiv lawm. Niaj hnub no, nej lub siab tseem me heev. Muaj ntau yam kev nyuaj siab uas tawm ntawm tib neeg tus yeeb yam lub ntsiab tseeb los, thiab yog li, kuj ib yam nkaus thiab, tseem muaj ntau yam nrhau cag mus tob lawm uas yuav tau muab khawb tawm. Nej tsis to taub tej ntsiab zoo zog ntawm tib neeg tus yeeb yam lub ntsiab tseeb, thiab tseem cheem tsum Kuv los mus qhia tej ntawd, yog tsis li ntawd ces nej yuav tsis muaj peev xwm paub txog tej ntawd li. Nyob rau ib theem twg uas thaum ntau yam nyob rau hauv nej tej pob txha thiab roj ntsha raug qhia tshwm, qhov no yog yam uas hu ua kev rau txim thiab kev txiav txim. Tsuas yog thaum Kuv tes hauj lwm raug ua tiav zoo thiab tiav hlo lawm xwb mas Kuv thiaj li yuav muab xaus mus. Nej lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab yim raug qhia tshwm tob, ces nej yim muaj kev paub xwb, thiab qhov no yuav yog qhov tseem ceeb uas zoo rau nej cov lus tim khawv thiab kev zoo tiav log nyob rau yav pem suab. Tsuas yog thaum tes dej num ntawm kev rau txim thiab kev txiav txim raug ua tiav zoo lawm xwb mas Kuv tes hauj lwm thiaj li yuav tiav hlo, thiab nej thiaj li yuav paub Kuv los ntawm Kuv txoj kev rau txim thiab kev txiav txim. Tsis yog nej tsuas yuav paub Kuv tus moj yam thiab txoj kev ncaj ncees xwb, tab sis, tseem ceeb tshaj ntawd, nej yuav paub Kuv txoj kev rau txim thiab kev txiav txim thiab. Coob leej ntawm nej cov ko muaj kev xav phem loj txog qhov tshiab thiab lub ntsiab ntawm Kuv tes hauj lwm. Txawm li cas los xij, nej yuav tsum pom tias Kuv tes hauj lwm mas tshiab thiab ntxaws heev, thiab tias Kuv yuav qhia nej los mus xyaum ua raws tim ntsej tim muag kiag, tuav kiag nej sab tes. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog txiaj ntsim rau nej txoj kev xyaum ua raws thiab rau nej lub peev xwm kom sawv khov kho nyob rau yav pem suab; tsis li ntawd ces, nej yuav zoo yam li cov nplooj thaum lub caij nplooj ntoos zeeg, zaus, daj thiab qhuav mus, yam tsis raug zom li. Nej yuav tsum paub tias Kuv paub txhua yam nyob hauv nej lub siab thiab tus ntsujplig; thiab nej yuav tsum paub tias tes hauj lwm uas Kuv ua thiab cov lus uas Kuv hais mas yog qhov zoo. Raws li nej tus moj yam thiab lub peev xwm mas, qhov no yog qhov uas nej yuav tsum raug tswj li cas. Tsuas yog ua li no xwb nej txoj kev paub txog Kuv txoj kev rau txim thiab kev txiav txim thiaj li yuav pom meej dua, thiab txawm yog tias hnub no nej tsis paub los xij, tag kis nej yeej yuav paub. Txhua tus uas raug tsim tawm los yuav poob rau hauv Kuv cov lus rau ntawm txoj kev rau txim thiab kev txiav txim, vim Kuv tsis zam ib tug tib neeg twg txoj kev tawm tsam Kuv li.

Nej sawv daws yuav tsum muaj peev xwm tswj nej tus kheej lub neej kom muaj qab hau. Nej yuav npaj txhua hnub raws li nej xav li cas los tau; nej ua dab tsi los xij ywj raws li nej siab nyiam; nej nyeem tau Vajtswv cov lus, mloog cov nkauj qhuas Vajtswv los sis tej kev qhuab qhia, los sis sau tej ntawv kawm txhua hnub; thiab yog tias nej txaus siab, nej sau tau tej nkauj qhuas Vajtswv thiab. Tag nrho ntawm qhov no tsis yog ib lub neej uas tsim nyog lod? Tej no tag nrho yog tej uas yuav tsum ua tau ib lub neej rau noob neej. Tib neeg yuav tsum ua neej li ib txwm muaj los; tsuas yog thaum lawv tau sau tej txiv rau hauv lawv txoj kev ua neej thiab rau hauv lawv lub neej ntawm sab ntsujplig xwb lawv thiaj li raug suav tias tau to taub qhov tseeb txog lub neej li ib txwm muaj lawm. Niaj hnub no, nws tsis yog tsuas hais txog noob neej uas koj tsis muaj kev thoob tsib to nrog thiab laj thawj txog xwb. Kuj muaj ntau lub zeem muag uas tsim nyog paub tias tib neeg yuav tsum npaj kom txhij thiab, thiab txawm koj ntsib qhov kev kawm dab tsi los xij li, qhov ntawd yog qhov kev kawm uas koj yuav tsum kawm kom paub; koj yuav tsum muaj peev xwm yoog kom tau raws li qhov cheeb tsam ib puag ncig ntawd. Txoj kev tsim kho koj qib ntawm txoj kev kawm ntawd yuav tsum ua kom tiav rau ncua sij hawm ntev kom nws thiaj li tawg paj txi txiv. Muaj qee yam uas koj tus kheej yuav tsum npaj rau lub neej li ib txwm muaj, lub neej ntawm noob neej, thiab koj kuj yuav tsum to taub txog koj txoj kev to taub lub neej txoj sia thiab. Niaj hnub no, koj to taub txog Vajtswv cov lus ntau heev lawm—tam sim no cia li nyeem cov lus ntawd dua—uas koj tsis to taub nyob rau lub sij hawm ntawd, thiab koj lub siab tau loj hlob ruaj khov lawm. Tej no kuj yog tej uas koj ua tau los thiab. Nyob rau hnub dab tsi los xij uas koj noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab muaj ib qho kev to taub me me nyob rau hauv koj lawm, ces koj tuaj yeem sib txuas lus tau nrog koj cov kwv tij thiab cov muam yam ywj siab hlo. Qhov no tsis yog lub neej uas koj tsim nyog muaj lod? Tej zaum, muaj qee cov lus nug, los sis koj xav txog ib lub ncauj lus, thiab nws ua rau koj paub zoo dua, ua rau koj muaj kev thoob tsib to nrog thiab muaj tswv yim ntau, ua rau koj paub qee qhov tseeb—thiab qhov no tsis yog yam uas muaj nyob rau hauv lub neej ntawm sab ntsujplig uas tau hais txog niaj hnub no lod? Nws lees txais tsis tau yog tsuas muab ib qho ntawm lub neej ntawm sab ntsujplig coj los xyaum ua raws xwb; kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus, kev thov Vajtswv, thiab kev hu nkauj qhuas Vajtswv puav leej yog ib feem ntawm lub neej sab ntsujplig, thiab thaum koj muaj ib lub neej ntawm sab ntsujplig lawm, ces koj kuj yuav tsum muaj ib lub neej ntawm kev ua neej thiab. Niaj hnub no, ntau qhov ntawm yam uas tau hais los no lawm yog ua los mus muab laj thawj thiab kev thoob tsib to nrog rau tib neeg, los tso cai rau lawv los mus muaj ib lub neej ntawm kev ua neej. Muaj kev thoob tsib to nrog yog txhais li cas; muaj kev sib raug zoo ntawm sab kev cev ncauj cev lus li ib txwm muaj yog txhais li cas; koj tsim nyog coj nrog tib neeg li cas—koj yuav tsum npaj koj tus kheej kom muaj tej no los ntawm kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus, thiab yam uas cheem tsum ntawm koj yog muab tau los ntawm kev ua neej. Npaj koj tus kheej nrog tej uas koj yuav tsum npaj, thiab tsis txhob ua kom dhau yam uas tsim nyog; ib txhia tib neeg siv txhua yam ntawm cov lus thiab kev tshab txhais, thiab nyob rau hauv qhov no ces lawv txawm khav txog lawv lub hwj chim. Thiab tseem muaj lwm cov uas nyeem txhua hom ntawv, uas cia li ua rau lawv txaus siab rau tej kev ntshaw ntawm lub cev nqaij daim tawv lawm. Lawv haj tseem kawm txog thiab xyaum lub neej thiab tej lus ntawm cov uas hu ua cov neeg muaj koob nrov npe ntawm lub ntiaj teb, thiab nyeem tej ntawv txog kev sib daj sib deev—qhov no mas haj yam txaus luag! Cov tib neeg zoo li no mas tsis paub txoj kev mus rau txoj kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia li, lawv haj yam paub tsawg txog Vajtswv tes hauj lwm niaj hnub no. Lawv haj tseem tsis paub tias yuav siv txhua hnub li cas. Yam zoo li ntawd yog lawv lub neej twm zeej uas tsis muaj qab hau! Lawv yeej tsis paub dab tsi txog yam uas lawv tsim nyog nkag mus rau kiag li. Yam lawv ua ces yog tham thiab txuas lus nrog lwm tus xwb, cuag li uas txoj kev tham ntawd yuav hloov tau lawv tus kheej txoj kev paub qhov tseeb. Lawv tsis txaj muag li lod? Nov yog cov tib neeg uas tsis paub tias yuav ua neej li cas, thiab cov uas tsis to taub noob neej lub neej, lawv siv tag hnub los noj tsau haus qaug xwb, thiab ua ntau yam tsis muaj qab hau li—qhov ua lub neej li no muaj qab hau dab tsi mas? Kuv tau pom lawm tias rau coob tus tib neeg ces, dhau ntawm kev ua hauj lwm, kev noj, thiab kev hnav tsoos tsho lawm, lawv lub sij hawm muaj nuj nqis ces yog muab siv rau yam tsis muaj qab hau xwb, tsis hais kev ua si dag ntsuav thiab kev ua niag ruam ntsuav, kev taug xaiv, los sis kev pw tag hnub li. Qhov no yog lub neej ntawm ib tug neeg dawb huv lod? Qhov no yog lub neej ntawm ib tug neeg zoo li lwm leej lwm tus lod? Ib lub neej zoo li ntawd puas yuav ua tau rau koj zoo tiav log thaum nws poob qis, thim rov qab, thiab tsis txhawj xeeb txog dab tsi li? Puas yog koj tus kheej yeej txaus siab hlo swb rau Ntxwgnyoog rau yam tsis muaj qab hau li? Thaum tib neeg lub neej yooj yim, thiab tsis muaj kev txom nyem nyob rau ntawm lawv ib cheeb tsam puag ncig li, ces lawv tsis muaj peev xwm paub li. Nyob rau tej cheeb tsam ib puag ncig uas zoo, mas yooj yim rau tib neeg mus ua phem—tab sis tej cheeb tsam ib puag ncig uas phem mas ua rau koj thov Vajtswv yam kub siab lug, thiab ua rau koj tsis xav ncaim Vajtswv mus li. Thaum tib neeg lub neej yooj yim zog thiab dhuav zog lawm, ces lawv yim xav tias tsis muaj qab hau dab tsi rau txoj kev ua neej nyob lawm, thiab lawv haj tseem xav tias lawv xum tuag zoo dua. Qhov no yog qhov tib neeg cev nqaij daiv tawv qias vuab tsuab npaum li cas; lawv tau txiaj ntsim yog tias lawv raug muab cob rau kev sim siab xwb.

Theem ntawd ntawm Yexus tes hauj lwm yog ua tiav nyob rau hau Yudias thiab Kalilais, thiab Lwm Haiv Neeg tsis paub txog qhov no. Tes hauj lwm Nws ua mas yog ua ntsiag to xwb, thiab tsis muaj lwm lub teb chaws dhau ntawm Yixayee mus lawm yuav paub txog qhov no li. Tsuas yog thaum Yexus ua Nws tes hauj lwm tiav hlo thiab ua rau muaj ib lub suab nrov nyooj laws mas tib neeg thiaj paub txog xwb, thiab thaum lub sij hawm ntawd ces Nws twb ncaim mus lawm. Yexus los ua ib theem ntawm tes hauj lwm, muab tau ib txhia tib neeg, thiab ua tiav hlo ib theem ntawm tes hauj lwm lawm. Txawm nyob rau theem twg los xij ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv ua, yeej muaj coob tus uas caum Nws qab. Yog tias nws tsuas ua los ntawm Vajtswv Tus Kheej xwb, ces nws yuav tsis muaj qab hau li; yuav tsum muaj tib neeg caum Vajtswv qab kom txog rau thaum Nws ua theem ntawd ntawm tes hauj lwm mus kom txog rau qhov kawg kiag. Tsuas yog thaum Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm tau ua tiav hlo lawm xwb mas tib neeg thiaj li pib ua tes hauj lwm uas Vajtswv txib kom ua, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb mas Vajtswv tes hauj lwm thiaj li nthuav dav. Vajtswv tsuas ua tes hauj lwm ntawm qhov pib ib tiam tshiab xwb; tib neeg tes hauj lwm ces yog ua tes hauj lwm ntawd txuas ntxiv mus. Yog li ntawd, tes hauj lwm niaj hnub no yuav kav tsis ntev; Kuv lub neej nrog tib neeg yuav tsis muaj nyob mus ntev luaj twg lawm. Kuv tsuas ua kom Kuv tes hauj lwm tiav hlo xwb, thiab cia nej ua tes dej num uas nej yuav tsum tau ua, kom tes hauj lwm no thiab txoj moo zoo no thiaj li tuaj yeem nthuav tau mus dav kom sai li sai tau mus rau Lwm Haiv Neeg thiab lwm lub teb chaws—tsuas yog li ntawd xwb nej thiaj li ua tau nej tes dej num li noob neej kom tiav hlo. Lub sij hawm ntawm niaj hnub no yog qhov muaj nqis tshaj txhua yam. Yog tias koj tsis quav ntsej txog lub sij hawm no, ces koj yog ib niag neeg ruam; yog tias, nyob rau cheeb tsam ib puag ncig no, koj noj thiab haus cov lus no thiab paub tes hauj lwm no lawm, tab sis koj tseem tsis muaj kev txiav txim siab los mus caum qhov tseeb, thiab tsis paub txog lub nra ib qho me me li—ces koj lub neej yav pem suab yuav zoo li cas? Ib tug neeg zoo li koj tseem tsis tau npaj txhij rau txoj kev raug ntiab tawm thiab lod?

Qhov Dhau Los: Kev Xyaum Ua Raws (7)

Ntxiv Mus: Ua Dej Num Yam Li Cov Neeg Yixayee Tau Ua Lawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No