Ua Dej Num Yam Li Cov Neeg Yixayee Tau Ua Lawm

Niaj hnub no, coob leej ntau tus tib neeg tsis mob siab rau txog tias cov kev qhia twg uas yuav tsum tau kawm thaum uas sib koom tes nrog lwm tus. Kuv tau nrhiav paub lawm tias nej coob tus tsis muaj peev xwm kawm cov kev qhia kiag li thaum uas sib koom tes nrog lwm tus; nej feem coob tuav rawv nej tus kheej cov kev xav. Thaum uas ua hauj lwm rau hauv pawg ntseeg, koj hais txog koj sab thiab lwm tus hais txog lawv sab, ces ib tus neeg uas tsis muaj kev sib raug zoo nrog rau lwm tus; koj yeej tsis tshua koom tes kiag li. Nej txhua tus tsuas yog tas zog sib tham txog nej tus kheej cov kev paub tob los sis hauv kev txo “cov nra hnyav” uas nej ris nyob rau hauv nej xwb, yam tsis nrhiav txoj sia ib qho me me hlo li. Zoo nkaus li koj tsuas yog lam ua txoj hauj lwm xwb, ib txwm ntseeg tias koj yuav tsum taug koj txoj hauv kev tsis hais leej twg yuav hais thiab ua dab tsi los xij; koj xav tias koj yuav tsum sib qhia yam li Vajntsujplig Dawb Huv coj koj, txawm tej xwm txheej ntawm lwm tus yuav zoo li cas los xij. Koj tsis muaj peev xwm nrhiav tau lwm tus lub zog, thiab koj tsis muaj peev xwm los tshuaj xyuas koj tus kheej. Nej txoj kev lees txais tej yam mas txawv heev thiab yuam kev loj heev. Nws muaj peev xwm hais tau tias tab txawm tias tam sim no nej tseem nthuav tawm ntau heev txog kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, yam li tias nej tau rov qab mus mob tus qub mob ntawd. Nej ib leeg tsis sib txuas lus rau ib leeg es kom muaj kev qhib siab hlo sib tham, piv txwv tias, hais txog qhov uas nej ua tau dab tsi tiav hlo los ntawm kev ua hauj lwm hauv qee pawg ntseeg, los sis hais txog tej xwm txheej tsis ntev los no ntawm koj cov yam ntxwv, thiab lwm yam; nej yeej tsis tham txog tej yam zoo li no li. Nej yeej tsis muaj kev koom rau hauv kev xyaum ua tiag tiag xws li kev tso nej tus kheej cov kev xav phem los sis tso nej tus kheej tseg. Cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm tsuas xav txog tias yuav ua li cas kom lawv cov kwv tij thiab cov muam tawm ntawm kev xav rau sab tsis zoo thiab yuav ua li cas kom ua rau lawv muaj peev xwm ua raws tau yam zoo heev. Txawm li cas los xij, nej txhua tus xav tias kev ua raws tau yam zoo heev los ntawm nws tus kheej yog qhov txaus lawm, thiab lub hauv paus tiag tiag, nej yeej tsis muaj kev nkag siab txog tias kev paub nej tus kheej txhais li cas tiag tiag thiab tso nej tus kheej tseg, nej haj yam tsis nkag siab tias ua dej num hauv kev sib koom tes nrog rau lwm tus txhais li cas. Nej tsuas yog xav muaj qhov nej tus kheej muaj txoj kev txiav txim siab khov kho yuav them Vajtswv txoj kev hlub rov qab rau Nws xwb, nej tus kheej muaj lub siab khov kho yuav ua kom tau lub neej zoo li Petus xwb. Dhau ntawm txhua yam no lawm, nej yeej tsis xav dab tsi ntxiv li lawm. Koj tseem hais tias, txawm hais tias lwm tus tib neeg yuav ua dab tsi los xij, koj yuav tsis zwm rau yam qi muag nti, thiab tias txawm hais tias lwm tus tib neeg yuav zoo li cas los xij, koj koj tus kheej yuav nrhiav kev kom raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, thiab qhov ntawd thiaj li yuav txaus. Qhov tseeb yog, txawm li cas los xij, koj lub siab ruaj khoj tseem nrhiav tsis tauib txoj hau kev los muab hais nthuav tawm kho kho nyob rau hauv qhov tseeb. Tag nrho tej no tsis yog tus cwj pwm uas nej nthuav tawm niaj hnub no thiab lod? Nej txhua tus tseem pheej ntseeg nej tus kheej txoj kev paub tob, thiab nej txhua tus xav kom raug tsim kho kom zoo tiav log. Kuv pom tias nej tau ua hauj lwm los ntev lawm uas tsis muaj kev nce qib li; thaj hwm yog, hauv zaj lus qhia txog kev ua hauj lwm ua ke hauv kev sib raug zoo no, nej ua tsis tau tiav ib yam dab tsi kiag li! Thaum nqis mus rau hauv cov pawg ntseeg lawm koj tham raws li koj txoj kev, thiab lwm tus tham raws li lawv txoj kev. Tsis tshua muaj kev koom tes yam sib rau zoo tshwm sim, thiab qhov no haj yam muaj tseeb rau cov thwj tim uas nyob hauv qab koj. Qhov ntawd hais tau tias, tsis tshua muaj nej leej twg nkag siab tias kev ua dej num rau Vajtswv yog dab tsi tiag, los sis ib tug neeg yuav tsum ua dej num rau Vajtswv li cas. Nej tsis meej pem lawm thiab saib cov kev qhia ntawm no yam li tsis muaj nqis. Tseem muaj ntau tus tib neeg uas tsis yog tsis xyaum ua raws li qhov tseeb no xwb, tiam sis kuj yog cov uas yeej txhob txwm ua yuam kev thiab. Tab txawm tias cov uas twb tau ua dej num los tau ntau lub xyoo lawm los tseem sib tawm tsam thiab sib dag ntxias thiab sib khib thiab sib tw; nws yog txhua txhua tus tib neeg rau nws tus kheej, thiab lawv tsis koom tes kiag li. Tsis yog txhua yam no sawv cev rau nej tus yeeb yam tiag lod? Nej cov tib neeg uas ua hauj lwm ua ke rau txhua txhua hnub nej zoo li cov neeg Yixayee, uas ua hauj lwm ncaj qha rau Vajtswv Tus Kheej txhua txhua hnub hauv lub tuam tsev. Ua li cas nej cov tib neeg ko, cov uas ua dej num rau Vajtswv, tsis muaj tswv yim xyov yuav ua li cas sib koom tes los sis xyov yuav ua dej num li cas li?

Yav thaum ub, cov neeg Yixayee tau ua dej num ncaj qha rau Yehauvas hauv lub tuam tsev, thiab lawv muaj lub koob meej ntawm cov pov thawj. (Qhov tseeb, tsis yog txhua tus puav leej yog pov thawj; tsuas yog qee tus uas ua dej num rau Yehauvas hauv lub tuam tsev xwb thiaj li muaj lub koob meej ntawd.) Lawv tau ntoo cov kaus mom pov thawj uas Yehauvas tau muab rau lawv (txhais tau tias lawv tsim cov kaus mom pov thawj no raws nraim li Yehauvas cov kev cheem tsum kom ua; tsis yog tias Yehauvas cia li muab cov kaus mom pov thawj no ncaj qha rau lawv). Lawv kuj tau hnav cov khaub ncaws pov thawj uas Yehauvas tau muab rau lawv thiab ua hauj lwm ncaj qha rau Nws hauv lub tuam tsev, tsis rau khau, thaum sawv ntxov mus txog thaum tsaus ntuj. Lawv txoj kev teev tiam Yehauvas tsis yog lam cia li tshwm sim xwb, thiab nws tsis cuam tshuam kev maj rawm mus los yam dig muag nti; tiam sis, nws raug ua tiav log raws li txoj cai uas tsis muaj leej twg uas ua hauj lwm ncaj qha rau Nws cia li muaj cuab kav ua txhaum. Lawv txhua tus yuav tsum tau ua raws li cov kev cai no; yog tsis li ntawd, lawv yuav raug txwv tsis pub nkag mus rau hauv lub tuam tsev. Yog tias lawv ib leeg tus twg tau ua txhaum txoj cai ntawm lub tuam tsev—uas yog, yog tias ib leeg tus twg tsis mloog Yehauvas cov lus txib—ces tus neeg ntawd yuav tsum raug ua raws li cov kev cai uas Nws tau muab los, thiab tsis muaj ib tus neeg twg muaj cai los tawm tsam qhov no los sis tiv thaiv tus neeg ua txhaum. Txawm hais tias lawv tau ua dej num rau Vajtswv ntau xyoo lawm los xij, txhua tus yuav tsum ua raws li txoj cai. Vim qhov laj thawj no, ntau tus pov thawj tau hnav cov khaub ncaws pov thawj thiab tau ua hauj lwm rau Yehauvas raws txoj kev no txuas ntxiv, thoob plaws ib xyoos puag ncig, txawm hais tias Nws tsis tau saib xyuas lawv yam tshwj xeeb. Lawv yeej tseem yuav siv tag nrho lawv lub neej los rau ntawm hauv ntej ntawm lub thaj thiab hauv lub tuam tsev. Qhov no yog ib qho kev qhia meej txog lawv lub siab ncaj ncees thiab kev zwm rau. Tos Yehauvas ho tau foom koob hmoov rau lawv; los vim yog lawv muaj lub siab ncaj ncees lawv thiaj tau txais kev pab cuam thiab tau pom tag nrho Yehauvas cov hauj lwm. Yav thaum ub, thaum Yehauvas tau ua hauj lwm nyob hauv Teb Chaws Yixayee cov neeg uas Nws tau xaiv tseg, Nws tau coj me ntsis nruj rau lawv. Lawv txhua tus tau mloog lus heev thiab tau raug txwv los ntawm cov kev cai; cov kev cai no tau siv los tiv thaiv lawv txoj kev muaj peev xwm los hwm Yehauvas. Tag nrho txhua yam no puav leej yog Yehauvas cov kev cai tswj fwm. Yog tias cov pov thawj ntawd tus twg tsis ceev hnub Xanpataus los sis ua txhaum Yehauvas cov kev cai, es yog tias lwm tus tib neeg sab nrauv pom lawv, ces tus neeg ntawd yuav tsum raug coj los rau ntawm hauv ntej ntawm lub thaj thiab muab pob zeb ntau kom tuag. Nws tsis tau tso cai rau cov cev tuag los hloov chaw hauv los sis nyob ib puag ncig lub tuam tsev, Yehauvas tsis tau tso cai li ntawd. Txhua tus neeg uas tau ua li ntawd yuav raug saib xyuas yam li ib tus neeg uas muab “tej khoom fij qias vuab tsuab” los fij, thiab muab pov rau hauv ib lub qhov loj loj thiab muab ntau kom tuag. Yog lawm, txhua tus tib neeg zoo li no ces lawv txoj sia yuav ploj mus; yuav tsis tseg leej twg txoj sia kiag li. Kuj tseem muaj cov tib neeg uas tau muab “hluav tawm qias vuab tsuab”; hauv lwm lo lus, cov tib neeg uas tsis fij khoom rau hnub uas Yehauvas tau teev tseg yuav raug Nws cov hluav taws hlawv nrog rau lawv cov khoom fij, uas tsis pub kom muaj nyob rau ntawm lub thaj. Cov kev cheem tsum ntawm cov pov thawj muaj raws li nram qab no: Tsis pub lawv nkag mus rau hauv lub tuam tsev, los sis tab txawm tias nws lub tshav puam sab nraud xwb, yam tsis tau ntxuav lawv ko taw ua ntej; lawv tsis muaj cuab kav nkag mus tau rau hauv lub tuam tsev yog tias lawv tsis hnav lawv cev khaub ncaws pov thawj; lawv tsis muaj cuab kav nkag mus tau rau hauv lub tuam tsev yog tias lawv tsis ntoo lawv lub kaus mom pov thawj; lawv tsis muaj cuab kav nkag mus tau rau hauv lub tuam tsev yog tias lawv chwv ib lub cev tuag lawm; lawv tsis muaj cuab kav nkag mus tau rau hauv lub tuam tsev tom qab uas kov ib tus neeg tsis ncaj ncees txhais tes, tsuas yog tias lawv xub ntxuav lawv tus kheej txhais tes lawm xwb; thiab lawv tsis muaj cuab kav nkag mus tau rau hauv lub tuam tsev tom qab lawv tus kheej tau nrog poj niam pw (rau peb lub hlis, tsis yog mus ib txhis), thiab tsis pub lawv mus pom Yehauvas lub ntsej muag. Thaum sij hawm tag lawm—tshais tau tias tsuas yog tom qab peb lub hlis lawm lawv thiaj li muaj cai los hnav cov tsoos tsho pov thawj uas huv—ces lawv yuav tsum tau ua hauj lwm sab nraum lub tshav puam sab nraud xya hnub ua ntej lawv nkag mus hauv lub tuam tsev mus pom Yehauvas lub ntsej muag. Tsuas tso cai rau lawv hnav cov tsoos tsho pov thawj no rau hauv lub tuam tsev xwb, tsis pub hnav sab nraud, kom tsis txhob ua rau Yehauvas lub tuam tsev tsis huv. Txhua tus uas yog cov pov thawj yuav tsum tau coj cov tib neeg tua neeg uas tau ua txhaum Yehauvas cov kev cai los rau ntawm Nws lub thaj, qhov chaw uas lawv yuav raug cov pej xeem sab nraud ntau kom tuag; yog tsis li ntawd, hluav taws yuav tshwm tuaj hlawv tus pov thawj uas tau pom qhov kev txhaum no. Yog li, lawv thiaj ua tau siab ncaj ncees tas li rau Yehauvas, vim Nws cov kev cai nruj heev rau lawv, thiab lawv thiaj tsis tau luag lam tau lam los ua txhaum Nws cov kev cai tswj fwm kiag li. Cov neeg Yixayee muaj lub siab ncaj ncees rau Yehauvas vim lawv tau pom Nws tus nplaim taws, thiab tau pom txhais tes uas Nws tau rau txim rau tib neeg, thiab vim lawv tau xub muaj kev hwm Nws lawm. Yog li ntawd, yam uas lawv tau txais tsis yog tias tsis yog Yehauvas tus nplaim taws xwb, tiam sis Nws txoj kev saib xyuas, Nws txoj kev tiv thaiv, thiab Nws cov koob hmoov. Lawv lub siab ncaj ncees yog qhov lawv ua raws li Yehauvas cov lus hauv lawv txhua tes dej num, thiab tsis muaj ib tus neeg twg yuav tsis mloog lus. Yog tias ib leeg tus twg tsis mloog lus lawm, lwm tus tseem yuav ua raws li Yehauvas cov lus, muab txhua tus uas tawm tsam Yehauvas tua pov tseg, thiab tsis txhob zais tus neeg ntawd rau Nws ib zaug li. Cov neeg uas ua txhaum Hnub Xanpataus, cov neeg uas ua txhaum kev plees kev yig, thiab cov neeg uas nyiag cov khoom fij ntawm Yehauvas yuav raug rau txim loj heev. Cov neeg uas ua txhaum rau Hnub Xanpatau yuav tsum raug lawv muab tob zeb ntaus kom tuag (cov neeg pej xeem), los sis muab lawv nplawm kom tuag, yam tsis muaj kev zam tau li. Cov neeg uas ua kev nkauj kev nraug—tab txawm cov uas xav deev tej poj niam zoo nkauj los sis cov uas muaj kev xav pom tej poj niam liab qab, los sis cov uas muaj txoj kev xav deev thaum pom cov ntxhais hluas hluas—txhua tus yuav tsum raug muab tua pov tseg. Yog tias ib tus poj niam twg uas tsis hnav ib daim ntaub thaiv los sis ib daim ntaub thaiv ntsej muag los ntxias ib tus txiv neej ua txhaum kev cai, ces tus poj niam ntawd yuav tsum raug muab tua pov tseg. Yog tias tus txiv neej ntawd yog ib tus pov thawj (ib tus uas ua dej num rau hauv lub tuam tsev) tau ua txhaum cov kev cai zoo li no, nws yuav tsum raug ntsia rau saum ntoo khaub lig los sis raug dai caj dab. Tsis muaj ib tus neeg zoo li no yuav raug cia ua neej nyob, thiab yeej tsis muaj ib tus uas Yehauvas xav pab cuam kiag li. Cov neeg txheeb ze ntawm hom tib neeg no yuav tsum tsis pub tuaj fij khoom rau Yehauvas ntawm lub thaj hauv ntej li peb lub xyoo tom qab nws tuag tag lawm, thiab tsis pub lawv muaj feem tau cov khoom fij uas Yehauvas tau muab coj los faib rau cov tib neeg pej xeem. Tsuas yog thaum lub sij hawm ntawd tag lawm xwb, lawv thiaj muaj peev xwm tso tau tus tsiaj zoo-zoo los sis tus yaj rau saum Yehauvas lub thaj. Yog tias tau ua txhaum rau lwm yam kev txhaum, lawv yuav tsum yoo mov peb hnub tim ntsej tim muag rau Yehauvas, thov txog Nws txoj hmoov hlub. Lawv tau pe hawm Yehauvas tsis yog vim Nws cov kev cai nruj thiab nruj heev; lawv tau ua li ntawd vim yog Nws txoj hmoov hlub thiab lawv txoj kev muaj siab ncaj rau Nws. Raws li qhov no, los txog niaj hnub no, lawv me ntsis zoo li tseem muaj lub siab ncaj ncees rau hauv lawv tes hauj lwm, thiab lawv yeej tsis tau thim lawv cov kev thov rau ntawm Yehauvas xub ntiag. Niaj hnub no, cov neeg Yixayee tseem tau txais Nws txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv, thiab Nws tseem yog txoj hmoov hlub rau lawv, nyob nrog lawv mus li. Lawv txhua tus paub tias lawv yuav tsum hwm Yehauvas li cas, thiab lawv yuav tsum ua hauj lwm rau Nws li cas, thiab lawv txhua tus paub tias lawv yuav tsum ua li cas kom thiaj li yuav tau txais Nws txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv; qhov no vim yog tias lawv sawv daws hwm Nws hauv lawv lub siab. Qhov lus zais ntawm lawv qhov uas lawv ua tau cov dej num tiav hlo ntawd mas tsis muaj dab tsi tshaj li kev hwm. Yog li, nej txhua tus zoo li cas niaj hnub no? Koj puas zoo li cov neeg Yixayee thiab? Puas yog koj xav tias kev ua hauj lwm niaj hnub no zoo ib yam li ua raws li txoj kev coj ntawm ib tug neeg tseem ceeb rau ntsujplig xwb? Nej yeej tsis muaj ib lub siab ncaj ncees thiab kev hwm kiag li. Nej tau txais txoj hmoov hlub ntau heev, thiab sib npaug zos ib yam li cov neeg Yixayee cov pov thawj uas nej txhua tus puav leej ua hauj lwm ncaj qha rau Vajtswv ib yam nkaus. Txawm hais tias nej tsis nkag mus rau hauv lub tuam tsev los, yam uas nej tau txais thiab yam uas nej pom muaj ntau dua li cov pov thawj uas tau ua hauj lwm rau hauv lub tuam tsev tau txais. Txawm li cas los xij, nej ntxeev siab thiab tawm tsam ntau zaus dua li lawv tau ua. Nej txoj kev hwm yog tsawg heev, thiab raws li qhov tshwm sim los, nej thiaj tau txais txoj hmoov hlub tsawg heev. Txawm hais tias nej mob siab ua tsawg heev los, nej tau txais ntau dua li cov neeg Yixayee tau txais dhau los. Hauv txhua yam no, puas yog nej tsis raug saib xyuas yam zoo zoo? Thaum txoj hauj lwm hauv Teb Chaws Yixayee tab tom raug ua tiav, tib neeg tsis tau luag txiav txim rau Yehauvas raws li siab nyiam. Yog li nej ne? Yog hais tias tsis yog vim txoj hauj lwm uas Kuv tab tom ua los kom kov yeej nej, Kuv yuav ua li cas zam rau nej rau qhov uas nej tag meeg coj kev txaj muag los rau Kuv lub npe? Yog tias tiam uas nej ua neej nyob yog Tiam Muaj Kev Cai, ces kev muab nej cov lus thiab cov dej num, yeej tsis muaj nej leej twg uas yuav tseem muaj txoj sia nyob. Nej txoj kev hwm tsawg heev! Nej yeej ib txwm liam Kuv rau qhov uas tsis tau muab kev pab cuam ntau rau nej, thiab nej tseem hais tias Kuv tsis tau muab cov lus foom koob hmoov rau nej ntau txaus, thiab hais tias Kuv tsuas yog foom phem rau nej nkaus xwb. Puas yog nej tsis paub tias muaj kev hwm Kuv tsawg zoo li no nws tsis muaj peev xwm ua rau nej tau txais Kuv cov koob hmoov? Puas yog nej tsis paub tias Kuv pheej tseem foom phem thiab muab kev txiav txim pov rau nej vim yog tus yam ntxwv txaus tu siab ntawm nej txoj kev ua dej num? Puas yog nej txhua tus xav tias nej tau yuam kev lawm? Kuv yuav ua li cas muab Kuv cov koob hmoov rau ib pawg neeg uas ntxeev siab thiab tsis nyoo? Yog ua cas Kuv thiaj li yuav muab Kuv txoj hmoov hlub rau cov tib neeg uas coj kev puas koob puas npe los rau Kuv lub npe? Nej twb tau raug saib xyuas yam uas zoo kaug nkaus li lawm. Yog tias cov neeg Yixayee tau ntxeev siab ib yam li nej hnub no, ces Kuv twb muab lawv rhuav tshem ntev los lawm. Txawm li cas los xij, Kuv twb yog zam nej kawg nkaus lawm. Qhov no tsis yog kev siab dawb siab zoo lod? Puas yog nej xav kom tau txais koob hmoov ntau tshaj qhov no? Yehauvas tsuas foom koob hmoov rau cov uas hwm Nws xwb. Nws rau txim rau cov tib neeg uas ntxeev siab tawm tsam Nws, yeej tsis zam txim rau lawv ib tus kiag li. Puas yog nej cov tib neeg ntawm hnub no, cov uas tsis paub yuav ua dej num li cas, tsis xav tau kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ntxiv, kom tej zaum nej lub siab thiaj yuav hloov tag nrho? Puas yog kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim no tsis yog cov koob hmoov zoo tshaj plaws uas tau muab los rau nej? Lawv tsis yog nej txoj kev tiv thaiv uas zoo tshaj plaws thiab lod? Yog tsis muaj lawv, puas yuav muaj nej leej twg muaj peev xwm thev taus hluav taws kub ntawm Yehauvas? Yog tias nej muaj cuab kav muaj lub siab ncaj ncees ua dej num tiag tiag ib yam li cov neeg Yixayee, ces nej tseem tsis muaj txoj hmoov hlub ib yam li nej tus phooj ywg tsis tu ncua thiab lod? Puas yog nej kuj tsis muaj kev xyiv fab thiab kev pab cuam txaus tas li thiab? Nej txhua tus puas paub tias nej yuav tsum ua dej num li cas?

Qhov kev cheem tsum ntawm nej hnub no yog—los ua hauj lwm ua ke kom sib raug zoo—zoo ib yam li tes dej num uas Yehauvas tau cheem tsum kom cov neeg Yixayee ua: Yog tsis li ntawd, ces cia li tsum tsis txhob ua dej num lawm. Vim tias nej yog cov tib neeg uas ua hauj lwm ncaj qha rau Vajtswv, yam tsawg kawg nej yuav tsum muaj peev xwm muaj lub siab ncaj ncees thiab muaj kev nyoo zwm rau hauv nej tes dej num, thiab kuj yuav tsum muaj peev xwm kawm cov kev qhia hauv ib txoj kev tseeb thiab. Rau qhov thaj hwm yog nej cov uas ua hauj lwm rau hauv pawg ntseeg kiag, puas yuav muaj cov kwv tij thiab cov muam uas nyob hauv qab nej muaj cuab kav rhuav tshem nej? Puas muaj leej twg muaj cuab kam qhia nej txog nej cov kev ua tsis yog rau nej lub ntsej muag? Nej sawv siab tshaj txhua leej txhua tus; nej kav yam li cov vaj ntxwv! Nej twb tsis kawm los sis to taub txog cov kev qhia yam muaj qab hau li no, txawm li ntawd los nej tseem tham txog kev ua dej num rau Vajtswv! Tam sim no, koj tau raug thov kom coj ib pab ntawm cov pawg ntseeg, tiam sis tsis yog tias koj tso tseg koj tus kheej xwb, tiam sis koj tseem tuav rawv rau koj tus kheej cov kev xav phem thiab cov kev xav, hais tej yam zoo li no tias “Kuv xav tias qhov no tsim nyog ua tiav raws txoj kev no, raws li Vajtswv tau hais tias peb yuav tsum tsis txhob raug lwm tus txwv thiab niaj hnub nim no peb yuav tsum tsis txhob nyoo zwm rau yam dig muag nti.” Yog li ntawd, nej txhua tus nyias tuav nyias tus kheej tej kev xav, thiab ib leeg yeej tsis mloog ib leeg lus li. Txawm hais tias nej paub meej tias nej tej dej num yog ib txoj kev tws, nej tseem hais tias, “Raws li kuv pom mas, kuv txoj kev tsis yuam kev deb li. Txawm qhov twg los xij, peb txhua tus nyias muaj nyias ib txog kev xav: Koj tham txog koj li, thiab kuv tham txog kuv li; koj sib qhia txog koj cov zeem muag, thiab kuv yuav hais txog kuv txoj kev to taub qhov tseeb.” Koj yeej tsis mob siab ua lub luag hauj lwm rau ntau yam uas tsim nyog yuav tsum tau saib xyuas, los sis koj cia li ua yooj yooj yim xwb, nej txhua tus nrhiav kev tawm rau nej tus kheej cov kev xav thiab ua tib zoo tiv thaiv nej tus kheej lub meej mom, lub koob lub npe, thiab lub ntsej muag. Nej yeej tsis muaj leej twg zoo siab hlo los txo koj tus kheej lub hwj chim, thiab yeej tsis muaj leej twg yuav los pib muab koj tus kheej tso tseg thiab ib leeg pab ib leeg txog tej kev tu ncua kom lub neej thiaj li yuav vam meej sai zuj zus ntxiv. Thaum nej tab tom koom tes ua ke, nej yuav tsum kawm nrhiav qhov tseeb. Tej zaum nej yuav hais tias, “Kuv tsis muaj kev nkag siab meej txog tej yam ntawm qhov tseeb no. Koj muaj kev ntsib kev pom dab tsi txog nws?” Los sis, tej zaum koj yuav hais tias, “Koj muaj kev paub ntau dua kuv hais txog tej yam no; koj puas muaj cuab kav qhia rau kuv txog qee yam kev qhia?” Puas yog qhov ntawd tsis yog ib txoj kev zoo uas hais txog nws? Nej tau mloog ntau zej lus qhuab qhia, thiab muaj qee yam kev paub txog kev ua dej num. Yog tias nej ib leeg tsis kawm los ntawm ib leeg, ib leeg pab ib leeg, thiab sib pab ib leeg rau ib leeg txog tej kev ua tsis tau zoo thaum ua hauj lwm rau hauv cov pawg ntseeg, ces nej yuav ua li cas kawm tau txhua txoj kev qhia? Thaum uas nej ntsib ib yam dab tsi, nej yuav tsum ib leeg qhia rau ib leeg kom nej lub neej thiaj tau txiaj ntsig. Tshaj ntawd ntxiv, nej yuav tsum ua tib zoo sib qhia txog tej yam ua ntej txiav txim siab. Tsuas yog los ntawm kev ua li no xwb thiaj yog nej mob siab rau lub luag hauj lwm rau pawg ntseeg zoo dua li uas cia li lam ua dej num dog dig xwb. Tom qab uas nej mus ncig saib txhua pawg ntseeg lawm, nej yuav tsum sib sau ua ke thiab sib qhia txog txhua yam teeb meem uas nej pom thiab tej teeb meem uas tau ntsib hauv nej txoj hauj lwm, thiab ces nej yuav tsum sib tham txog kev tig ras to taub thiab kev pom meej uas nej tau txais—qhov no yog ib txoj kev xyaum ua ntawm tes dej num uas tu ncua tsis tau. Nej yuav tsum ua kom tau txais kev koom tes sib raug zoo rau lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj hauj lwm, kom pawg ntseeg tau txiaj ntsig, thiab kom txhawb tau nej cov kwv tij thiab cov muam mus lawm yav tom ntej. Koj yuav tsum ib leeg koom tes rau ib leeg, ib leeg kho ib leeg kom ua tau ib txoj hauj lwm zoo dua qub, uas ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Qhov no yog qhov kev koom tes uas tseeb, thiab tsuas yog cov tib neeg uas koom nrog nws xwb thiaj li yuav tau txais kev to taub qhov tseeb. Thaum sib koom tes, qee lo lus uas koj hais tej zaum yuav tsis tsim nyog, tiam sis qhov ntawd tsis tseem ceeb. Mam li sib qhia txog nws tom qab, kom tau txais kev nkag siab meej ntawm nws; tsis txhob tsis quav ntsej nws. Tom qab qhov kev sib qhia no lawm, koj muaj cuab kav pab tau koj cov kwv tij thiab cov muam cov kev tu ncua. Tsuas yog los ntawm kev ua mus kom tob hauv koj txoj hauj lwm zoo li no xwb koj thiaj muaj cuab kav ua tiav cov txiaj ntsig uas zoo dua. Nej txhua tus, uas yog cov tib neeg uas ua dej num rau Vajtswv, yuav tsum muaj peev xwm tiv thaiv pawg ntseeg cov txiaj ntsig hauv txhua yam uas nej ua, tsis txhob xav txog nej tus kheej cov txiaj ntsig. Nws yog yam uas lees txais tsis tau uas ua dej num ib leeg, yog ua li ntawd ces tas zog sib rhuav tshem xwb. Cov tib neeg uas coj zoo li ntawd tsis phim los ua dej num rau Vajtswv. Cov tib neeg zoo li no muaj ib tus yam ntxwv phem heev; tsis muaj ib qhov kev ua neeg me me tseem nyob rau hauv lawv li. Lawv yog Ntxwgnyoog ib puas feem pua! Lawv yog cov tsiaj nyaum! Tab txawm tam sim no los, tej yam zoo li no tseem tshwm sim nyob rau hauv nej; nej yeej tseem sib tawm tsam mus deb heev thaum lub sij hawm sib qhia, txhob txwm nrhiav laj thawj thiab txhua tus ua ntsej muag liab ploog thaum lub sij hawm sib cav txog qee yam uas tsis tseem ceeb, thiab yeej tsis muaj ib tus neeg twg kam tso nws tus kheej tseg li, txhua tus neeg nyias zais nyias cov kev xav rau hauv siab, txhob txwm saib lwm pab thiab zov tas zog li xwb. Tus yam ntxwv zoo li no puas phim ua dej num rau Vajtswv? Txoj hauj lwm zoo li no puas yuav muaj cuab kav pab tau rau koj cov kwv tij thiab cov muam ib yam dab tsi li? Tsis yog tias koj tsis muaj peev xwm coj tib neeg mus rau ib lub neej uas zoo xwb, tiam sis koj tseem coj koj tus kheej cov yam ntxwv qias vuab tsuab mus rau koj cov kwv tij thiab cov muam thiab. Tsis yog koj tab tom ua kom mob lwm tus lov? Koj lub siab phem heev, thiab nws tau lwj ti nkaus txha! Koj tsis to taub qhov tseeb, thiab koj tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Ib qho ntxiv, koj yeej tsis txaj muag qhia koj tus yeeb yam dab phem rau lwm tus li. Koj tsuas paub tsis txaj muag xwb! Cov kwv tij thiab cov muam no tau tso siab rau koj heev, txawm li ntawd los koj tab tom coj lawm mus rau dab teb. Puas yog koj tsis yog qee tus neeg uas nws lub siab twb tau lwj tag lawm? Koj yeej tsis muaj kev txaj muag kiag li!

Qhov Dhau Los: Kev Xyaum Ua Raws (8)

Ntxiv Mus: Kev Tsim Peev Xwm Ntxiv Muaj Txiaj Ntsig Rau Kev Txais Vajtswv Txoj Kev Cawm Dim

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No