Kev Tsim Peev Xwm Ntxiv Muaj Txiaj Ntsig Rau Kev Txais Vajtswv Txoj Kev Cawm Dim

Kev tsim kom tib neeg muaj peev xwm ntxiv txhais tau tias nej yuav tsum kho nej lub hwj chim kev nkag siab kom zoo ntxiv, yog li nej thiaj muaj peev xwm to taub Vajtswv cov lus, thiab paub tias yuav ua li cas rau tej ntawd. Qhov no yog lub hauv paus uas txhua yam yuav tsum muaj. Yog koj ua raws li Kuv yam tsis to taub txog qhov Kuv hais, puas yog koj txoj kev ntseeg feeb tsis meej lawm? Txawm Kuv yuav hais cov lus ntau npaum li cas los xij, yog tej lus ntawd tshaj qhov nej nkag siab lawm, txawm Kuv yuav hais dab tsi los xij yog nej tsis to taub zoo txog tej ntawd, ces qhov no txhais tau tias nej tsis muaj peev xwm txaus. Yog tsis muaj lub hwj chim nkag siab, nej yuav tsis to taub dab tsi txog qhov Kuv hais, kev yuav ua kom tiav raws li qhov xav tau ces yuav nyuaj heev; muaj ntau yam uas Kuv yuav hais tsis tau ncaj qha rau nej, thiab yuav ua tsis tiav raws li siab xav, yog li ntawd yuav tsum tau ua tes dej num ntxiv. Vim nej lub hwj chim nkag siab, nej rab peev xwm pom tau tej yam, thiab tus qauv zoo uas nej ua neej nyob tseem tsis tau muaj txaus, nej yuav tsum tau ua tes dej num “kev tsim peev xwm ntxiv.” Yuav zam tsis dhau qhov no, thiab yuav tsis muaj lwm txoj hau kev xaiv. Tsuas ua li ntawd xwb thiaj li ua tiav tau qee yam; tsis li ces, txhua lo lus Kuv hais yuav tsis muaj txiaj ntsig dab tsi. Thiab tsis yog nej sawv daws yuav raug nco qab nyob rau hauv keeb kwm hais tias yog neeg ua txhaum los? Nej puas dhau los ua hom neeg phem tshaj plaws? Nej tsis paub tias tes dej num raug ua nyob rau hauv nej ntawd yog dab tsi, thiab nej yuav tsum tau ua yog dab tsi los? Nej tsim nyog paub nej tus kheej rab peev xwm: Nws ua tsis tau raws li qhov Kuv xav tau hlo li. Thiab qhov no tsis ua rau qeeb Kuv tes dej num los? Raws li nej rab peev xwm tam sis no thiab nej tus cwj pwm tam sim no, nej yeej tsis muaj ib tug phim los ua tim khawv rau Kuv, los sis nej yeej tsis muaj leej twg yuav los ris tes dej num hnyav ntawm Kuv tes dej num rau yav tom ntej. Nej tseem tsis txaj muag thiab los? Yog nej ua li qhov no mus ntxiv, nej puas muaj peev xwm ua tau zoo raws Kuv txoj kev xav? Koj yuav tsum ua koj lub neej kom puv npo. Txhob cia lub sij hawm dhau mus yam tsis muaj txiaj ntsig—kev ua li no yuav tsis muaj nuj nqi dab tsi. Koj yuav tsum paub qhov koj tsim nyog npaj nrog koj. Txhob xav tias koj tus kheej yog ib tug muaj peev xwm ua txhua txoj lag luam tau—koj tseem muaj txoj kev taug mus deb! Puas muaj dab tsi yuav hais ntxiv lawm yog koj tsis muaj ib qho kev txawj xav ntawm txoj kev ua neeg li? Tsis yog txhua yam tsis muaj txiaj ntsig li los? Thiab hais txog txoj kev ua neeg thiab rab peev xwm uas Kuv xav tau, yeej tsis muaj ib tug ntawm nej yuav muaj qhov zoo puv npo. Yeej nrhiav ib tug neeg kom tsim nyog siv tau nyuaj heev. Nej ntseeg tias nej tus kheej muaj peev xwm ua tes dej num tau zoo rau Kuv, thiab tso siab rau tej dej num tseem ceeb los ntawm Kuv; qhov tseeb tiag, nej tseem tsis paub tias yuav to taub txog tej lus qhia ntawm nej xub ntiag uas nej qhov muag pom kiag—yog li nej puas muaj peev xwm to taub qhov tseeb kom tob dua ntxiv? Nej qhov kev to taub qhov tseeb yuav tsum siv txoj hau kev uas muaj ib txheej zuj zus thiab ib theem zuj zus. Nws yuav tsum tsis txhob yog ntxhov quav niab—qhov ntawd tsis zoo li. Pib ntawm qhov kev paub yooj yim tshaj plaws: Nyeem tej lus no ib kab rau ib kab kom mus txog thaum nej muaj kev to taub thiab paub meej lawm. Thaum nej nyeem Vajtswv cov lus, txhob lam saib kom dhau xwb ib yam li thaum tseem caij nees khiav es tig saib tej paj ntoos, thiab txhob lam saib nkaus xwb. Koj yuav tau nquag nyeem qee phau ntawv ua pov thawj (xws li kev cai sau ntawv thiab txuj ci hais lus kom neeg mloog nyob rau ntawm cov phau ntawv no) los pab tsim kho koj txoj kev txawj ntse. Txhob nyeem tej phau ntawv hais txog cov dab neeg kev sib hlub, keeb kwm ntawm tej tib neeg tseem ceeb, los sis tej neeg ntsig txog fab kev kawm tshawb nrhiav; tej no tsis muaj txiaj ntsig dab tsi, thiab tsuas ua rau lawv muaj mob xwb. Koj yuav tsum paub zoo txhua yam uas koj yuav tsum tau paub kom meej thiab yuav tsum to taub. Lub hom phiaj ntawm kev tsim tib neeg rab peev xwm ntxiv yog ua kom lawv paub txog lawv tus kheej lub ntsiab tseem ceeb, lub koob lub npe, tus yam ntxwv thiab qhov muaj nuj nqi. Koj yuav to taub tias vim li cas tib neeg thiaj yuav tsum caum qhov tseeb rau hauv kev ntseeg Vajtswv, thiab nws yuav kam lees los sis tsis kam lees rau cov tib neeg uas tsis tsim lawv rab peev xwm. Nej yuav tsum tuav nej tus kheej txoj kev txawj ntse; nej yuav tsum tsis txhob muab qhov no pov tseg! Nej yuav tsum to taub tias yog vim li cas thiaj li yuav tsum tsim tib neeg rab peev xwm ntxiv, yuav tsim nws li cas, thiab hom yeeb yam uas yuav tau paub meej yog dab tsi. Nej yuav tsum to taub txog feem tseem ceeb ntawm kev ua neej raws li txoj kev ua neeg uas ib txwm muaj, vim li cas thiaj yuav tau ua tes dej num no kom tiav, thiab feem uas tib neeg yuav tsum tau koom ua. Piv txwv, yuav muaj kev txawj ntse, nej yuav tsum to taub tias yuav tau kawm hom twg, thiab yuav tsum paub qhov tseeb txog tej ntawd li cas. Nej yuav tsum paub tag nrho cov hom phiaj ntawm kev txawj ntse yog dab tsi. Nws tsis yog kev to taub Vajtswv cov lus thiab to taub qhov tseeb xwb los? Dab tsi yog qhov zoo dua los ntawm pawg ntseeg rau niaj hnub tam sim no? Kev ua kom tib neeg muaj kev txawj ntse los ntawm lawv tus kheej yuav ua rau lawv hnov qab txog kev txaus siab rau Vajtswv cov lus, thiab lawv txhob ua dab tsi li rau siab kawm kom txawj ntse. Yog koj xav tau tej ntawd los ua neej raws li kev ua neeg uas ib txwm muaj, lawv tsuas mus rau ntawm lawv lub tsev huv si, npaj ua zaub mov noj, los sis yuav tej khoom siv rau hauv tsev mov. Tej no yog yam lawv yuav tau npaj rau; lawv yuav tsis paub tias yuav coj li cas rau ib tug neeg ntseeg lub neej txoj sia. Yog lub sij hawm tam sim no koj nrhiav pom koj tus kheej tias, koj tau ua yuam kev lawm. Vim li cas koj ho tseem thov kom paub qhov tseeb txog kev ua neej rau sab ntsujplig? Kev cia li lam kawm tej no xwb yuav ua rau koj tsis muaj peev xwm ua tiav qhov tau thov kom koj ua. Kev paub qhov tseeb txog kev ua neej tseem yog qhov tseem ceeb tshaj plaws; kev muaj qab hau ua tes dej num ntawd, yuav tsum daws tau tej yam nyuaj uas tib neeg ntsib rau hau lawv txoj kev paub. Kev tsim koj rab peev xwm ntxiv ua rau koj muaj kev txawj ntse txog tib neeg tus yeeb yam thiab qhov tseem ceeb ntawm tib neeg, lub hom phiaj tseem ceeb yog tib neeg lub neej sab ntsujplig muaj kev loj hlob thiab lawv tus moj yam muaj peev xwm hloov pauv tau. Koj yeej paub tias yuav hnav ris tsho li cas thiaj ua rau koj tus kheej zoo saib, koj yuav tsum nkag siab zoo thiab tshaj lij, thiab thaum kawg, thaum hnub ntawd los txog koj yuav tau ua tes dej num, koj tsis muaj peev xwm ua tau. Yog li koj yuav tsum paub txog qhov yuav tsum tau ua kom tiav thaum tsim koj rab peev xwm ntxiv. Lub hom phiaj yog yuav tsum hloov pauv koj; tsim koj rab peev xwm kom muaj ntxiv. Nws yuav ua tsis tau yog koj rab peev xwm tsis raug tsim kho kom zoo, thiab yog hloov pauv tsis tau koj tus moj yam, qhov ntawd haj yam yuav ua rau tsis muaj peev xwm. Los sis yuav ua rau muab tso tseg. Muaj txoj kev ua neeg li ib txwm muaj tsis txhais tau tias koj yuav tsum tau ua tim khawv kom nrov muaj ceem—qhov koj xav tau tsis yog yooj yim.

Tsuas yog thaum tib neeg rab peev xwm muaj ntxiv mus txog qhov uas lawv txawj xav thiab kev ua neej ib yam li tib neeg ntiaj teb lawm, thiab paub qhov tseeb txog kev ua neej lawm—ces lawv thiaj li yuav hloov tau thiab hais ua tim khawv tau. Thaum hnub ntawd los txog ua tim khawv rau koj lawm, koj yuav tsum hais txog qhov hloov pauv ntawd rau hauv koj lub neej txoj sia, thiab lees paub Vajtswv nyob hauv koj. Tsuas yog muab ob qho yeeb yam no tso ua ke xwb thiaj yog koj qhov ua tim khawv tseeb thiab koj qhov ua tau tshwm sim los. Nws yeej tsis txaus rau koj txoj kev ua neeg yuav hloov pauv rau sab, tab sis koj tsis to taub txog sab hauv, los sis nws yuav hloov pauv yog koj muaj kev to taub thiab muaj qhov tseeb rau sab hauv tab sis koj tsis quav ntsej txog kev ua neej raws li koj qhov kev ua neeg li ib txwm muaj. Tes dej num koj ua tiav rau hnub no tsis yog nthuav qhia tawm, tab sis yog hloov pauv koj. Txhua yam koj xav ua yog npaj rau kev hloov pauv ntawm koj tus kheej. Kev sau ntawv thiab kev mloog txhua hnub, tsis ua dab tsi ntxiv rau hauv koj lub neej txoj sia li, nws yuav hloov tsis tau; koj yuav tsum to taub qhov tseeb hauv txhua yam. Koj yuav tsum muaj lub neej txoj sia ib yam li ib tug neeg dawb huv. Cov muam coob leej hnav ris tsho zoo li cov ntxhais hluas thiab cov kwv tij coob leej coj zoo li neeg tsim txiaj los sis coj zoo li cov neeg tseem ceeb, tej ntawd ua rau puas tag nrho tus cwj pwm coj zoo ntawm cov neeg dawb huv. Nws yog ib yam tsim ib tug neeg rab peev xwm ntxhiv—qhov no tsis yog lam nyob nyob es cia li ua tiav tau. Nws yog ib yam uas yuav tau noj thiab haus Vajtswv cov lus—qhov no yog qhov tseem ceeb. Yog koj muaj rab peev xwm ntxiv tab sis muab tso tseg tsis siv nws vim koj tsis tau noj thiab haus Vajtswv cov lus, koj puas tau nkim koj lub dag zog rau txoj kev kawm? Yuav tsum muab ob qho yeeb yam no tso ua ke. Vim li cas thiaj hais txog kev txawj ntse ntawm Vajtswv thaum sib tham txog qhov koj yuav tsum muaj? Nws tsis muaj txiaj ntsig rau qhov ua tau los ntawm tes dej num tom ntej no los? Tom qab koj tau kov yeej lawm, koj yuav tsum muaj peev xwm ua tim khawv rau koj tus kheej txoj kev paub. Nws yuav ua tsis tau yog sab nraud es kom tsuas lam zoo li ib tug tib neeg xwb, tab sis thaum kawg koj tsis muaj peev xwm siv koj txoj kev paub muab hais ua cov lus tau. Kev muaj lub neej txoj sia sab ntsujplig li ib txwm muaj, koj kuj tsim nyog muaj kev ua neeg li ib txwm muaj, muaj ntau qhov mas tos nco xwb ces cia li kawm tau lawm. Koj puas xav tias yuav tsum muaj ib qho kev paub tshwj xeeb thiaj li yuav paub cheb tsev? Qhov phem dua ntawd yog koj siv sij hawm ntev txog ib teev los xyaum tuav cov rawg thaum tab tom noj mov? Kev ua neeg li ib txwm muaj ntawd ho muaj cov yeeb yam dab tsi nyob rau hauv? Kev nkag siab, kev txawj xav, kev paub xav txog yam tsis yog, thiab tus yeeb yam. Yog koj muaj peev xwm ua tau raws li txhua cov yeeb yam no lawm, koj ua tau zoo heev. Koj yuav tsum muaj tib yam li tib neeg muaj, koj yuav tsum muaj kev ntseeg rau Vajtswv. Koj tsis tas yuav tau ua kom tiav ntau yam, los sis tsis tas yuav tau tham lus cog phooj ywg; koj tsuas coj ib yam li ib tug tib neeg coj xwb, muaj kev txawj xav ib yam li ib tug neeg xav xwb, muaj peev xwm pom tshab tej yam, thiab qhov tsawg kawg ces ua tau ib yam li ib tug tib neeg ua xwb. Ua tau li no xwb ces yeej txaus lawm. Txhua yam uas xav tau hnub no muaj nyob hauv rab peev xwm; qhov no tsis yog qhov tav ib tug os mus tsaws saum ib tug ceg ntoo. Koj txhob lam hais tej lus uas tsis muaj qab hau los sis txhob ua tes dej num uas tsis muaj qab hau. Yuav tsum txo txhua yam tshwm sim phem los sis pom qhia tshwm qhov tsis zoo hauv koj lub neej txoj sia mus kom tag. Nej tsis tau raug Ntxwgnyoog muab ntxias ua kom qias vuab tsuab thiab tsis tau muab Ntxwgnyoog tej toj taug ntsaws kom puv nkaus rau nej. Txhua yam uas hais ntawm koj ces yog kom muab tus moj yam phem qias vuab tsuab pov tseg mus kom tag. Tsis thov kom koj ua tau neeg muaj meej mom, los sis muaj koob nrov npe los sis ua ib tug neeg tseem ceeb. Qhov ntawd tsis muaj qab hau dab tsi li. Tes dej num uas ua tiav nyob rau hauv nej mas yeej xam tag nrho tej uas yeej muaj xeeb txawm nyob rau hauv nej. Qhov Kuv hais ntawm cov tib neeg ntawd mas txhais nyob rau hauv qhov chaw xaus kawg. Yog tias koj xyaum ua raws hauv txoj kev thiab lub suab uas cov neeg ntse hais lus ntawd, ces qhov no yuav tsis ua hauj lwm; koj yuav tsis muaj peev xwm ua tau nws li. Raws li nej rab peev xwm, qhov tsawg kawg nej yuav tsum muaj tswv yim hais lus thiab txawj hais thiab piav qhia tej yam kom meej thiab nkag siab tau. Tej no xwb ces yeej yog li tej uas kom nej ua lawm. Yog hais tias, yam tsis muaj kiag, nej muaj kev nkag siab thiab txawj xav, ces yeej tau lawm. Qhov tseem ceeb tshaj plaws tam sis no yog ntiab nej tus moj yam phem qias vuab tsuab tawm mus. Koj yuav tsum ntiab qhov phem uas tshwm sim rau hauv koj tawm mus kom tag. Yog koj tsis ntiab tej no tawm mus kom tag, koj yuav muaj peev xwm tham txog kev txawj xav zoo thiab kev nkag siab tob tau li cas? Coob leej ntau tus pom tias thaum lub hnub nyoog hloov pauv lawm, yog tsis muaj kev txo hwj chim los sis kev ua siab ntev, thiab ces tsis tas yuav muaj kev hlub los sis tus cwj pwm zoo, ib yam nkaus li thiab. Cov neeg zoo li no mas ruam kawg! Lawv puas muaj txog ib ooj ntawm qhov kev ua neeg li mas? Lawv puas muaj ib lo lus hais txog ua tim khawv? Nws yog cov lus hais uas tsis muaj kev nkag siab los sis tsis muaj kev txawj xav. Muaj tseeb, qee yam ntawm tib neeg txoj kev xyaum ua uas tau nrug mus deb thiab ua yuam kev ntawd mas yuav tsum tau kho; lawv lub neej txoj sia sab ntsujplig qub hloov pauv nyuaj thiab lub cev uas loog thiab ruam, piv txwv—tag nrho tej no yuav tsum tau hloov pauv. Kev hloov pauv tsis yog txhais tau tias yuav cia koj dhau los ua tej yam tsis zoo los sis ua raws yus tus kheej qhov xav tau raws hauv cev nqaij daim tawv, hais qhov uas koj xav tau. Koj yuav tsum txhob tham tej lus dog dig. Yuav hais lus thiab coj tus cwj pwm kom tau li yog ib tib neeg ib txwm hais yuav tsum hais lus kom muaj paus muaj ntsis, hais “yog” thaum koj txhais tias “yog,” thiab hais “tsis yog” thaum koj txhais tias “tsis yog.” Hais raws li qhov muaj tseeb kom tsim nyog. Txhob coj tsis ncaj, txhob hais dag. Theem peev xwm uas ib tug tib neeg ib txwm to taub kev hloov pauv ntawm tus moj yam. Tsis li ntawd, ces koj yuav tsis muaj peev xwm to taub txog qhov tseeb.

Qhov Dhau Los: Ua Dej Num Yam Li Cov Neeg Yixayee Tau Ua Lawm

Ntxiv Mus: Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Cawm Mau-a Cov Xeeb Leej Xeeb Ntxwv Dim

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No