Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Cawm Mau-a Cov Xeeb Leej Xeeb Ntxwv Dim

Tes dej num ua rau hauv ob txog peb lub xyoos no, dab tsi yog yam yuav tsum raug ua kom tiav rau hauv tes dej num ntawm kev txiav txim uas nej ib txwm yuav tsum tau ua kom tiav. Cov neeg feem coob tau tso qee yam ntawm lawv tej kev cia siab thiab txoj hmoo rau yav tom ntej tseg lawm. Txawm li cas los xij, thaum nws hais txog tias nej yog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv, nej coob leej ntawm ko tsis muaj peev xwm tiv taus nws—nej lub cev tsis ncaj, nej lub qhov ncauj zij, thiab nej ob lub qhov muag tig tsis tau. Nej yeej ntseeg tsis tau tias nej yog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv. Mau-a raug ntiab tawm mus ntawm daim av no tom qab raug foom phem lawm. Nws tej xeeb leej xeeb ntxwv yeej yog nws caj ces los txog rau niaj hnub tam sim no, thiab nej txhua tus yog nws cov xeeb leej xeeb ntxwv. Tsis muaj yam dab tsi uas Kuv ua tau—leej twg yog tus qhia koj kom los yug rau hauv Mau-a tsev neeg? Kuv hlub tshua koj thiab tsis xav kom tshwm sim yam zoo li no rau koj, tab sis yeej tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov tau qhov muaj tseeb no. Koj yog ib tug ntawm Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv, thiab Kuv tsis muaj peev xwm hais tau tias koj yog Davi ib tug xeeb leej xeeb ntxwv. Txawm tias koj yuav yog leej twg tus xeeb leej xeeb ntxwv los xij, koj tseem yog ib tug neeg uas raug tsim los, txawm koj yuav yog ib tug neeg nyob rau theem qis, raug yug los rau tsev neeg txom nyem los xij. Txhua yam raug tsim los yuav tsum tau ntsib tau pom tag nrho Vajtswv tes dej num; lawv yog txhua yam khoom ntawm Nws txoj kev txeeb tau los, thiab txhua yam no yuav tsum pom Nws tus moj yam ncaj ncees thiab tau ntsib tau pom Nws txoj kev ntse thiab lub hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg. Hnub no, koj yog Mau-a ib tug xeeb leej xeeb ntxwv, thiab koj yuav tsum lees txais qhov kev txiav txim thiab qhov kev qhuab ntuas no; koj tsis yog Mau-a ib tug xeeb leej xeeb ntxwv, koj kuj tseem tsis kam lees txais qhov kev txiav txim thiab qhov kev qhuab ntuas no thiab los? Cia li lees paub qhov no! Qhov tseeb tiag, kev ua tes dej num hnub no ntsig txog rau ntawm Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv yog yam muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws. Vim ua tes dej num tiav rau ntawm nej, nws muaj qhov tseem ceeb loj tshaj plaws. Yog tes dej num ua tiav rau ntawm Has cov xeeb leej xeeb ntxwv ces, nws yuav tsis tseem ceeb, vim tias, tsis zoo Mau-a, lawv tsis yog yug los rau tsev neeg txom nyem. Cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Nau-a tus tub ob Has tsuas yog cov uas raug foom phem nkaus xwb—lawv tsis yog los ntawm qhov yog me nyuam tsaub. Lawv nyob rau theem qis tshaj plaws tiag tiag, vim tias Nau-a tau foom phem kom lawv yog cov tub qhe ntawm cov tub qhe. Lawv nyob rau theem qis tshaj plaws, tab sis lawv qhov chiv keeb yeej tsis yog nyob rau theem qis li. Thaum tham txog Mau-a, cov neeg paub tias nws qhov chiv keeb yeej nyob rau theem qis vim nws yug los ntawm qhov yog me nyuam tsaub los. Txawm tias Lauj yeej nyob rau theem siab heev los xij, Mau-a yug los ntawm Lauj thiab nws tus ntxhais los. Lauj raug hu ua neeg ncaj ncees, tab sis Mau-a tseem raug foom phem. Mau-a muaj nqis qis thiab nyob rau theem qis, thiab txawm nws tsis raug foom phem los xij, nws tseem yog neeg qias vuab tsuab, thiab yog li nws thiaj txawv ntawm Has. Nws tsis lees paub Yehauvas, tab sis dua ntawd nws tau tiv thiab tau ntxeev siab rau Yehauvas—thiab yog li ntawd nws thiaj tau poob mus rau thaj chaw tsaus ntuj tshaj plaws lawm. Tam sim no tes dej num ntawm Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv yog yuav tsum cawm cov neeg uas tau poob mus rau txoj kev tsaus ntuj nti tshaj plaws lawm. Txawm tias lawv raug foom phem los xij, Vajtswv yeej txaus siab muab kom tau lub yeeb koob los ntawm lawv, vim thaum xub thawj cov neeg tag nrho hauv lawv lub siab yeej tsis muaj Vajtswv; kev ua kom cov neeg uas tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab mloog lus thiab hlub Nws yog kev txeeb tau tiag tiag, thiab tes dej num tawg paj txi txiv zoo li no yog yam muaj nuj nqis tshaj plaws thiab yog yam ntseeg siab tshaj plaws. Tsuas yog qhov no nkaus xwb thiaj li muab tau yeeb koob—qhov no yog lub yeeb koob uas Vajtswv xav muab kom tau rau hauv tiam kawg. Txawm tias cov neeg no yog cov nyob rau theem qis los xij, qhov uas tam sim no lawv muaj peev xwm muab tau txoj kev cawm dim loj tshaj plaws zoo li no ces xam tau tias yog ib txoj kev tsa Vajtswv tiag tiag. Tes dej num no mas muaj nuj nqis heev li, thiab nws los ntawm txoj kev txiav txim uas Nws muab tau cov neeg no. Nws tsis yog Nws txoj kev xav rau txim rau cov neeg no, tab sis yog cawm kom lawv dim. Yog, thaum lub sij hawm tiam kawg, Nws tseem ua kev kov yeej rau hauv teb chaw Yixayee, ces yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi li; txawm yog nws tawg paj txi txiv los xij, nws yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi los sis tsis tseem ceeb hlo li, thiab Nws yuav tsis muaj peev xwm muab tau tag nrho lub yeeb koob. Nws tab tom ua tes dej num rau ntawm nej, cov neeg uas tau poob mus rau ntawm thaj chaw tsaus ntuj tshaj plaws, cov neeg no feem ntau yog cov neeg xav rov qab. Cov neeg no tsis lees paub tias muaj ib tug Vajtswv thiab yeej tsis paub dua tias muaj ib tug Vajtswv li. Cov neeg raug tsim los no raug Ntxwgnyoog ua lwj liam ntau heev uas ua rau lawv hnov qab txog Vajtswv lawm. Ntxwgnyoog ua rau lawv dig muag thiab thiaj tsis paub tias muaj Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej li lawm. Hauv nej lub siab, nej txhua tus pe hawm tej mlom thiab pe hawm Ntxwgnyoog—nej tseem tsis yog cov neeg nyob rau theem qis tshaj plaws, cov neeg feem ntau uas xav rov qab thiab los? Nej yog cov neeg nyob rau theem qis tshaj plaws ntawm cev nqaij daim tawv, tus kheej tsis muaj ib txoj kev ywj pheej li, thiab nej tseem ntsib kev txom nyem ib yam nkaus thiab. Nej kuj yog cov neeg nyob rau theem qis tshaj plaws ntawm lub zej zos no, uas tsis muaj kev ntseeg tau ywj pheej. Nov yog qhov tseem ceeb ntawm kev ua tes dej num rau ntawm nej. Kev ua tes dej num rau ntawm nej hnub no, Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv, yuav tsis lam ua rau nej txhaj muag, tab sis yuav nthuav tawm txog qhov tseem ceeb ntawm tes dej num. Rau nej ces, nws yog ib txoj kev txhawb tsa zoo. Yog ib tug neeg muaj qab hau thiab nkag siab tob, lawv yuav hais tias: “Kuv yog Mau-a ib tug xeeb leej xeeb ntxwv, tsis tsim nyog tiag tiag uas tau txais kev tsa zoo rau hnub no los ntawm Vajtswv, los sis tej koob hmoov zoo li no. Hauv txhua yam uas kuv ua thiab hais, thiab raws li kuv lub meej mom thiab qhov muaj nqis, yeej tsis tsim nyog kiag li uas Vajtswv muab koob hmoov zoo li no rau kuv. Cov neeg Yixayee muaj kev hlub loj tshaj plaws rau Vajtswv, thiab txoj hmoov hlub uas lawv zoo siab yog Vajtswv tau muab rau lawv, tab sis lawv lub meej mom yeej siab dua peb txhua tus lawm ntau. Anplahas fij ncaj ncees tiag tiag rau Yehauvas, hos Petus fij ncaj ncees tiag tiag rau Yexus—lawv txoj kev fij yog ib puas npaug ntawm peb txoj kev fij. Saib raws li peb tej kev ua, mas peb yeej tsis tsim nyog kiag li uas yuav tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub.” Kev ua dej num ntawm cov neeg no nyob rau Suav Teb tsis muaj peev xwm coj los rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau. Nws yog ib qho poob ntsej muag; uas tam sim no nej zoo siab heev rau Vajtswv txoj hmoov hlub yog kev dawb huv ntawm Vajtswv txoj kev tsa! Nej pom Vajtswv tes dej num thaum twg? Nej tau fij nej lub neej txoj sia rau Vajtswv rau thaum twg? Thaum nej npaj txhij tso nej tsev neeg, nej niam thiab txiv, thiab nej cov me nyuam rau thaum twg? Yeej tsis muaj nej leej twg tau them tus nqi loj li! Yog tus Vajntsujplig tsis coj koj tawm los, yuav muaj nej pes tsawg leej thiaj muaj peev xwm fij txhua yam tau? Nej tau caum raws los txog niaj hnub tam sim no tsuas yog kev yuam thiab kev hawv nkaus xwb. Nej txoj kev fij nyob rau ntawm qhov twg? Nej txoj kev mloog lus nyob rau ntawm qhov twg? Saib raws li nej tej kev ua, nej tsim nyog raug rhuav tshem los lawm ntev—txhua txhua tus yuav raug cheb kom huv si. Dab tsi yog qhov tsim nyog uas nej yuav tau txais cov koob hmoov zoo tshaj plaws li no? Nej yeej tsis muaj nuj nqis hlo li! Nej leej twg ntawm ko tau tsim nej tus kheej txoj kev taug? Leej twg ntawm ko tau pom txoj kev tseeb rau ntawm lawv tus kheej? Nej txhua tus yeej tub nkeeg, noj tsau npo, nrhiav ua tej yam phem xwb! Nej puas xav tias nej yog neeg zoo? Yam nej hais lus khav theeb txog yog dab tsi? Txawm yuav tsis quav ntsej txog tias nej yog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv los xij, nej tus yeeb yam los sis nej thaj chaw yug puas yog nyob rau theem siab tshaj plaws? Txawm yuav tsis quav ntsej tias nej yog nws cov xeeb leej xeeb ntxwv los xij, tab sis nej txhua tus tseem tsis yog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv thiab los? Qhov tseeb ntawm qhov tseeb tiag puas tuaj yeem raug hloov tau? Kev qhia tshwm nej tus yeeb yam tam sim no puas muaj qhov tsis raug raws li qhov tseeb ntawm qhov tseeb tiag? Saib ntawm nej txoj kev ua dej num, nej txoj kev ua neej, thiab nej tej cwj pwm—nej tseem tsis paub tias nej yog cov nyob rau theem qis tshaj plaws ntawm tib neeg ntiaj teb thiab los? Yam nej hais lus khav theeb txog yog dab tsi? Saib ntawm nej qib rau hauv lub zej zos. Nej tseem tsis yog nyob rau theem qis tshaj plaws thiab los? Nej puas xav tias Kuv hais yuam kev? Anplahas tau fij rau Yihaj—nej tau fij dab tsi lawm? Yauj tau fij txhua tsav txhua yam lawm—nej tau fij dab tsi lawm? Muaj neeg coob leej tau muab lawv txoj sia, tau muab lawv lub taub hau los pua, muab lawv tej ntshav los pua txhawm rau nrhiav txoj kev tseeb. Nej puas tau them tus nqi ntawd? Yog muaj sib piv, nej tseem tsis tsim nyog kiag li yuav los txais txoj hmoov hlub zoo li no. Puas yuam kev rau qhov uas nej hais rau hnub no tias nej yog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv? Txhob xam tias nej tus kheej siab heev. Koj tsis muaj dab los hais khav theeb txog. Tej kev cawm dim zoo li no, tej hmoov hlub zoo li no uas tau muab rau nej yog muab ywj siab ywj ntsws. Nej twb tsis tau fij dab tsi hlo li, tiam sis nej zoo siab rau txoj hmoov hlub tau ywj siab ywj ntsws. Nej tseem tsis hnov txaj muag thiab los? Nov puas yog txoj kev tseeb uas nej tus kheej tshawb nrhiav thiab pom? Nws tsis yog Vajntsujplig tau yuam kom nej lees txais nws los? Nej yeej tsis muaj lub sij hawm nrhiav, muaj lub siab nrhiav qhov tseeb tsawg heev. Nej tsuas zaum sab tom qab thiab lom zem rau nws nkaus xwb; nej muab tau qhov tseeb no los yam tsis nqis tes ua dab tsi li. Nej tseem muaj cai los yws dab tsi thiab? Koj puas xav tias koj yog tus muaj nuj nqis tshaj plaws? Thaum muab piv rau cov neeg uas tau muab lawv txoj sia fij thiab tau muab lawv tej ntshav pua, nej ho tseem yws txog dab tsi thiab? Kev tab tom rhuav tshem nej tam sim no yeej yog lawm thiab nws mus raws li kev cai uas ib txwm muaj! Nej yeej tsis muaj kev xaiv yog tsis los mloog thiab caum raws. Nej yeej tsis tsim nyog tiag tiag! Cov neeg feem coob ntawm nej raug hu kom tawm mus, tab sis tsis raug yuam rau ntawm nej thaj chaw los sis tsis tau hu kom nej tawm mus, nej tag nrho yuav tsis txaus siab tawm los. Leej twg thiaj txaus siab tso tseg tej zoo li no? Leej twg thiaj txaus siab tso kev zoo siab ntawm lub cev nqaij daim tawv? Nej txhua tus yog cov neeg uas nyiam ncig noj ncig haus lom zem thiab nrhiav lub neej nplua nuj! Nej tau txais tej koob hmoov zoo li no—puas tshuav dab tsi uas nej yuav tsum tau hais lawm? Nej puas muaj tej kev tsis txaus siab dab tsi? Nej raug tso cai ua kev zoo siab rau tej koob hmoov zoo tshaj plaws thiab txoj hmoov hlub zoo tshaj plaws nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, thiab tes dej num uas yeej tsis tau ua tiav ua ntej rau hauv lub ntiaj teb uas tau nthuav tawm rau nej niaj hnub tam sim no. Nov tseem tsis yog koob hmoov thiab los? Hnub no koj raug qhuab ntuas vim tias koj tau tiv Vajtswv thiab tau ntxeev siab rau Nws. Vim ntawm qhov kev qhuab tuas no, nej thiaj tau pom Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab txoj kev hlub, thiab nej tseem pom ntau yam txog Nws txoj kev ncaj ncees thiab kev dawb huv. Vim ntawm txoj kev qhuab ntuas no thiab vim ntawm tib neeg txoj kev qias vuab tsuab, nej tau pom Vajtswv lub hwj chim loj, thiab nej tau pom Nws txoj kev dawb huv thiab kev zoo. Qhov no tseem tsis yog qhov tseeb uas nrhiav nyuaj tshaj plaws thiab los? Qhov no tseem tsis yog ib lub neej txoj sia muaj ntsiab thiab los? Tes hauj lwm uas Vajtswv ua mas yeej muaj ntsiab puv npo! Yog li ntawd, koj theem qib yim qis npaum li cas, koj yim ua pov thawj txhawb tsa Vajtswv ntau npaum li ntawd, thiab yim ua pov thawj muaj nqis ntau npaum li ntawd rau Nws tes dej num ua rau ntawm nej rau hnub no. Nws yog ib tes dej num muaj nuj nqis tshaj plaws, uas tsis muaj peev xwm nrhiav tau ntawm qhov twg tau li lawm? Ntau lub xyoo dhau los yeej tsis muaj leej twg yuav tau txais txoj kev cawm dim zoo li no. Qhov tseeb tiag ces nej theem qib yeej nyob qis qhov ntawd nthuav tawm tau tias Vajtswv txoj kev cawm dim loj npaum li cas, thiab nthuav tawm tau tias Vajtswv txoj kev ncaj ncees rau tib neeg zoo li cas—Nws cawm xwb, Nws tsis rhuav tshem.

Cov neeg Suav yeej tsis ntseeg Vajtswv; lawv yeej tsis tau tiam Yehauvas, thiab yeej tsis tau tiam Yexus li. Lawv tsuas hawm raws li kab lis kev cai li xwb, hlawv xyab, hlawv ntawv, thiab pe hawm Thawj Hau Sam xwb. Lawv tsuas pe hawm cov mlom xwb—lawv tag nrho txhua leej ntxeev siab tshaj plaws. Yog li, cov neeg yim nyob rau theem qis npaum li cas, yim nthuav tawm ntau npaum li ntawd tias yam Vajtswv muab tau los ntawm nej yog lub yeeb koob ntau npaum li ntawd. Ib txhia yuav hais raws li qhov lawv xam pom tias: “Vajtswv, tes dej num uas Koj ua yog dab tsi? Ib tug Vajtswv uas nyob siab zoo li no, ib tug Vajtswv uas dawb huv zoo li Koj no ho los rau hauv daim av qias vuab tsuab? Koj puas xav me ntsis rau Koj Tus Kheej? Peb yog neeg qias vuab tsuab heev, tab sis Koj tseem txaus siab nyob nrog peb thiab? Koj tseem txaus siab ua lub neej nyob nrog peb thiab? Peb yog cov neeg nyob theem qis zoo li no, tab sis Koj tseem txaus siab ua kom peb muaj tiav hlo thiab? Thiab Koj yuav siv peb ua cov qauv xyaum raws thiab cov qauv piv txwv puas yog?” Kuv hais tias: Koj tsis to taub Kuv txoj kev xav. Koj tsis to taub tes dej num uas Kuv xav ua los sis koj tsis to taub Kuv tus moj yam. Qhov tseem ceeb ntawm tes dej num uas Kuv tab tom ua yog tshaj koj rab peev xwm caum cuag lawm. Kuv tes dej num puas yoog raws li cov tib neeg zoo li koj tej kev xav phem? Raws li cov tib neeg tej kev xav phem, Kuv yuav tsum mus yug rau ib lub teb chaw zoo txhawm rau nthuav qhia tias Kuv muaj meej mom siab, nthuav qhia tias Kuv yog tus tsim txiaj, nthuav qhia txog Kuv lub suab npe, kev dawb huv, thiab kev zoo siab. Yog Kuv yug los rau hauv ib lub chaw uas lees paub Kuv, hauv ib tsev neeg uas raug xaiv lawm, thiab yog Kuv lam nyob rau theem siab thiab muaj meej mom, ces Kuv yuav yuav tsum raug saib taus kom zoo heev. Qhov ntawd yeej tsis muaj txiaj ntsig dab tsi rau Kuv tes dej num, thiab tom qab ntawd tseem puas muaj kev cawm dim zoo raug nthuav tawm lawm thiab? Tag nrho cov neeg uas pom Kuv yeej mloog Kuv hais, thiab lawv yuav tsis yuav ua qias vuab tsuab lwj liam. Kuv yuav tsum yug los rau hauv hom chaw zoo li no. Ntawd yog yam uas nej ntseeg. Tab sis xav txog nws tias: Vajtswv los rau hauv lub ntiaj teb vim kev zoo siab lom zem, los sis vim tes dej num? Yog Kuv tau ua tes dej num rau hauv hom neeg yooj yim li ntawd, lub chaw yooj yim, Kuv puas muab tau puv npo Kuv lub yeeb koob? Kuv puas muaj peev xwm txeeb tau tag nrho Kuv txoj kev tsim? Thaum Vajtswv los rau hauv lub ntiaj teb lawm, Nws tseem tsis tau yog lub ntiaj teb, thiab Nws tsis tau yog tshwm sim raws cev nqaij daim tawv txhawm rau kev zoo siab lom zem rau lub ntiaj teb. Lub chaw uas ua tes dej num nthuav tawv Nws tus moj yam thiaj yog lub chaw muaj nuj nqis tshaj plaws uas Nws tau yug rau hauv. Txawm tias nws yuav yog ib daim av dawb huv los sis qias vuab tsuab los xij, thiab txawm tias Nws yuav ua tes dej num dab tsi los xij, Nws yeej dawb huv. Nws tau tsim txhua yam nyob hauv lub ntiaj teb, txawm tias tag nrho lawv raug Ntxwgnyoog ua lwj liam lawm los xij. Txawm li cas los xij, tag nrho txhua tsav txhua yam tseem yog Nws li; lawv tag nrho nyob hauv Nws ob txhais tes. Nws los rau ntawm ib daim av qias vuab tsuab thiab ua tes dej num rau tim txhawm rau nthuav tawm Nws txoj kev dawb huv; Nws tsuas ua qhov no rau tus txiaj ntsig ntawm Nws tes dej num nkaus xwb, uas txhais tau tias Nws thev taus txoj kev poob ntsej muag loj zoo li no rau tes dej num no txhawm rau cawm cov neeg ntawm daim av qias vuab tsuab no. Nov raug ua tiav los ua tim khawv rau ntawm txhua tus tib neeg ntiaj teb. Yam dej num uas nthuav qhia rau cov neeg zoo li no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees, thiab nws ua rau pom txog Vajtswv qhov muaj cai siab tshaj plaws tau zoo dua. Nws txoj kev zoo thiab txoj kev ncaj ncees raug nthuav tawm rau hauv txoj kev cawm dim ntawm ib pawg neeg nyob rau theem qis uas lwm cov neeg tsis kam lees txais lawm. Kev yug los rau hauv daim av qias vuab tsuab tsis ua pov thawj tau tias yuav ua rau Nws nyob rau theem qis tag nrho; nws yeej tso cai rau txhua tsav txhua yam uas raug tsim los pom Nws txoj kev zoo thiab Nws txoj kev hlub tiag rau tib neeg ntiaj teb. Nws yim ua ntau npaum li cas, yim nthuav tawm Nws txoj kev hlub dawb huv, Nws txoj kev hlub uas tsis muaj qhov thuam tau rau tib neeg ntau npaum li ntawd. Vajtswv yeej dawb huv thiab ncaj ncees. Txawm tias Nws raug yug los rau hauv ib daim av qias vuab tsuab los xij, thiab txawm tias Nws ua neej nyob nrog cov neeg uas puv npo txoj kev ua lwj liam qias vuab tsuab los xij, yeej zoo ib yam nkaus li Yexus tau nyob nrog cov neeg ua txhaum hauv Tiam Hmoov Hlub, Nws txhua txhua tes dej num yeej ua tsis tiav rau tag nrho cov tib neeg ntiaj teb txoj kev dim ntawm qhov tuag thiab los? Tseem tsis yog tag nrho cov neeg ntiaj tej ntawd muaj peev xwm muab tau txoj kev cawm dim loj no thiab los? Ob txhiab xyoo dhau los, Nws tau nyob nrog cov neeg ua txhaum los tau ntau lub xyoos lawm. Ntawd yog rau qhov txiaj ntsig ntawm txoj kev cawm dim. Niaj hnub tam sim no, Nws nyob nrog ib pawg neeg uas qias vuab tsuab, nyob rau theem qis. Qhov no yog qhov txiaj ntsig ntawm kev cawm dim. Tag nrho Nws tes dej num tseem tsis yog rau qhov txiaj ntsig ntawm nej cov tib neeg ntawm ko thiab los? Yog tsis yog los cawm tib neeg ntiaj teb kom dim, vim li cas Nws thiaj li nyob thiab raug kev txom nyem nrog tib neeg los tau ntau lub xyoo tom qab tau yog los nyob rau hauv ib lub dab zaub? Thiab yog tsis yog los cawm tib neeg ntiaj teb kom dim, vim li cas Nws thiaj li rov qab los tshwm sim ua cev nqaij daim tawv rau zaum ob, yug los rau hauv daim av uas muaj neeg phem nyob, thiab nyob nrog cov neeg uas raug Ntxwgnyoog ua lwj liam tob heev li no lawm? Vajtswv tseem tsis yog neeg ncaj ncees thiab los? Nws tes dej num tseem tshuav dab tsi uas tsis tau ua rau tib neeg? Tseem tshuav dab tsi uas tsis tau ua rau nej txoj hmoo? Vajtswv yeej dawb huv—qhov no yog yam hloov tsis tau hlo li! Nws tsis raug qias vuab tsuab, txawm tias Nws yuav los rau ntawm daim av uas qias vuab tsuab los xij; tag nrho tej no txhais tau tias Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg ntiaj teb ntawd yeej tsis yog ua rau tus kheej kiag li thiab kev ntsib kev txom nyem thiab kev poob ntsej muag uas Nws thev taus ntawd yog loj tshaj plaws! Nej tseem tsis paub qhov poob ntsej muag loj uas Nws ntsib kev txom nyem vim ua rau nej txhua tus thiab rau nej txoj hmoo thiab los? Dua li qhov cawm cov neeg tseem ceeb los sis cov tsev neeg nplua nuj thiab muaj hwj chim tej tub, Nws ua tes dej num cawm cov neeg uas nyob rau theem qis thiab raug thuam. Tag nrho tej no tseem tsis yog Nws txoj kev dawb huv thiab los? Tag nrho tej no tseem tsis yog Nws txoj kev ncaj ncees thiab los? Vim rau cov txiaj ntsig tag nrho rau cov tib neeg ntiaj teb txoj kev dim los ntawm qhov tuag, Nws yuav tsum yug los rau hauv daim av uas qias vuab tsuab thiab ntsib txhua txhua txoj kev ua rau poob ntsej muag. Vajtswv yog tus muaj tseeb tiag tiag—Nws tsis ua tes dej num cuav. Tsis yog txhua theem ntawm tes dej num yuav ua tiav rau hauv txoj kev ua tiag zoo li no? Txawm tias cov neeg yuav ua phem rau Nws thiab hais Nws kom zaum rau ntawm lub rooj nrog cov neeg ua txhaum, txawm cov neeg saib tsis taus Nws thiab hais rau Nws kom nyob nrog cov neeg qias vuab tsuab tej tub, kom Nws nyob nrog cov neeg uas nyob rau theem qis tshaj plaws los xij, Nws yeej tseem tsis ua rau Nws Tus Kheej hlo li, thiab yog li ntawd Nws tseem tsis raug tib neeg ntiaj teb lees txais. Tseem tsis yog kev ntsib kev txom nyem uas Nws thev taus tshaj nej thiab los? Tes dej num uas Nws ua tseem tsis tshaj tus nqi uas nej tau them thiab los? Nej tau yug los rau hauv ib daim av ntawm kev qias vuab tsuab, tiam sis nej muab tau Vajtswv txoj kev dawb huv. Nej tau yug los rau hauv ib daim av uas muaj neeg phem nyob, tiam sis nej tau txais kev tiv thaiv zoo. Nej muaj txoj kev xaiv dab tsi? Nej muaj tej kev tsis txaus siab dab tsi? Tseem tsis yog qhov ntsib kev txom nyem uas Nws thev taus tshaj qhov uas nej thev taus thiab los? Nws tau los rau hauv lub ntiaj teb thiab yeej ib txwm tsis tau zoo siab lom zem nrog tib neeg ntiaj teb li. Nws ntxub tej yam zoo li no. Vajtswv tsis yog los rau hauv lub ntiaj teb uas yuav tsum kom tib neeg saib Nws zoo li tej khoom siv, los sis Nws yeej tsis zoo siab lom zem nrog tib neeg tej khoom noj, tej ris tsho hnav, thiab tej khoom siv rau ntawm lub cev. Nws tsis quav ntsej txog tej no. Nws tau los rau hauv lub ntiaj teb yog los tiv kev txom nyem rau tib neeg, tsis yog los zoo siab lom zem rau txoj hmoov ntawm lub ntiaj teb. Nws tau los tiv kev txom nyem, los ua tes dej num, thiab los ua kom tiav Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Nws tsis tau xaiv ib thaj chaw zoo, los nyob rau hauv tsoom fwv ib lub chaw los sis ib lub tsev tos qhua zoo, los sis Nws tsis muaj ib pab tub qhe los tos tiam Nws. Raws li yam nej tau pom, nej tseem tsis paub thiab los tias yog Nws los ua tes dej num los sis los ua kev lom zem xwb? Nej tseem tsis pom thiab los? Nws tau muab rau nej ntau npaum li cas? Yog Nws tau yug los rau hauv ib qho chaw kaj siab lug, Nws puas muaj peev xwm muab tau lub yeeb koob? Nws puas muaj peev xwm ua dej num tau? Qhov Nws ua puas muaj ib yam tseem ceeb? Nws puas muaj peev xwm kov yeej tib neeg ntiaj teb tiav hlo? Nws puas muaj peev xwm pab cawm cov neeg los ntawm daim av qias vuab tsuab no? Cov neeg thov, raws li lawv tej kev xam phem tias: “Vim Vajtswv yeej dawb huv, vim li cas Nws thiaj tau yug los rau hauv qhov chaw qias vuab tsuab rau ntawm peb qhov chaw? Koj ntxub thiab tsis nyiam peb cov neeg qias vuab tsuab; Koj ntxub peb txoj kev tawm tsam thiab peb txoj kev ntxeev siab, yog li ntawd vim li cas Koj ho nyob nrog peb thiab? Koj yog ib tug Vajtswv siab kawg nkaus. Koj tuaj yeem yug los rau qhov chaw twg los tau, yog li ntawd vim li cas Koj thiaj ho yug los rau daim av qias vuab tsuab li no? Koj qhuab ntuas thiab txiav txim peb txhua hnub, thiab Koj paub meej tias peb yog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv, yog li vim li cas Koj tseem nyob nrog peb thiab? Vim li cas Koj thiaj yug los rau hauv Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv ib tsev neeg? Vim li cas Koj thiaj ua li ntawd?” Nej tej kev xav zoo li no yeej tsis muaj qab hau tag nrho li! Tsuas yog tes dej num zoo li no nkaus xwb thiaj li ua rau cov neeg pom Nws txoj kev zoo, Nws qhov kev txo hwj chim thiab kev zais. Nws txaus siab los fij txhua yam rau Nws tes dej num, thiab Nws thev taus tag nrho txoj kev txom nyem ntawm Nws tes dej num. Nws ua rau tib neej ntiaj teb, thiab tshaj qhov ntawd ces yog kov yeej Ntxwgnyoog, kom tag nrho txhua yam muaj sia ntawd yuav tau zwm rau hauv Nws txoj kev tswj fwm. Tsuas yog qhov no nkaus xwb thiaj li yog tes dej num muaj txiaj ntsig, muaj nuj nqis. Yog Yakhauj cov xeeb leej xeeb leej xeeb ntxwv tau yug rau hauv Suav Teb, rau ntawm daim av no, thiab lawv tag nrho yog nej, ces qhov tseem ceeb ntawm tes dej num ua tiav hauv nej yog dab tsi? Ntxwgnyoog yuav hais dab tsi? Ntxwgnyoog yuav hais tias: “Lawv ntshai Koj ua ntej lawm, lawv tau mloog Koj lus txij thaum pib los lawm, thiab lawv tsis muaj keeb kwm ntawm qhov ntxeev siab rau Koj li. Lawv tsis yog txoj kev tsaus ntuj tshaj plaws, tsis yog nyob rau theem qis tshaj plaws, los sis tsis yog cov tib neeg txheej thaum ub.” Yog tes dej num raug ua tiav rau hauv txoj kev no, leej twg yuav yog tus ntseeg nws? Hauv tag nrho lub qab ntuj khwb no, cov Neeg Suav yog cov neeg feem coob uas xav rov qab li cov neeg txheej thaum ub. Lawv yug los rau theem qis, muaj kev ncaj ncees tsawg; lawv ruam thiab feeb tsis meej, thiab lawv hais lus phem thiab lus dag ntxias. Lawv raug tsau los ntawm tus moj yam phem, qias vuab tsuab thiab yuam deev luag poj luag txiv. Nej muaj tag nrho tus moj yam phem zoo li no. Kiag thaum ua tes dej num no tiav, cov neeg yuav muab tus moj yam lwj liam no tshem tawm thiab muaj peev xwm los mloog lus thiab ua tau tiav hlo txhij txhua. Tsuas yog tes hauj lwm tawg paj txi txiv zoo li no xwb thiaj li yog kev ua tim khawv rau kev tsim! Koj puas to taub tias kev ua tim khawv yog dab tsi? Kev ua tim khawv yuav tsum ua li cas tiag? Hom ntawm tes dej num no tau ua rau nej poob mus ua cov qauv piv txwv thiab zoo li tej khoom uas raug siv los ua dej num; tshaj qhov ntawd, nws ua rau nej dhau los ua tej khoom ntawm kev cawm dim lawm. Niaj hnub no, nej yog Vajtswv cov neeg; tom qab ntawd nej yuav yog cov qauv xyaum raws thiab cov ua piv txwv. Hauv tes dej num no, nej yuav tuav ntau hom dej num, thiab, nyob rau thaum kawg, nej yuav yog tej khoom ntawm kev cawm dim. Muaj ntau cov neeg yog neeg xav phem vim yog los ntawm qhov no; lawv tseem tsis yog cov neeg dig muag tag nrho thiab los? Koj tsis pom dab tsi tseeb li! Koj puas raug hu ua tus neeg uas tswj koj tus kheej? Koj puas to taub tias Vajtswv tus moj yam ncaj ncees yog dab tsi? Koj puas to taub tias Vajtswv txoj kev cawm dim yog dab tsi? Koj puas to taub tias Vajtswv txoj kev hlub yog dab tsi? Koj tsis muaj kev ncaj ncees li! Thaum hais txog qhov zoo, koj zoo siab. Thaum hais txog qhov phem, koj tsis txaus siab thiab khiav tawm. Koj yog dab tsi? Koj tsis caum txoj kev tseeb! Cia li tso tseg kiag txoj kev nrhiav tam sim no—nws txhaj muag tiag tiag li! Nws tseem tsis yog ib yam kev txhaj muag, uas tsis muaj txiaj ntsig dab tsi hlo rau koj thiab los?

Koj yuav tsum tau kawm kom paub koj tus kheej kom ntau zog me ntsis ntxiv. Txhob xam tias koj tus kheej nyob rau theem siab heev lawm, thiab txhob npau suav mus saum ntuj ceeb tsheej—kev nrhiav kom kov yeej rau hauv lub ntiaj teb no xwb twb nyuaj lawm. Txhob xav txog tej kev npau suav uas tsis muaj tiag zoo li no! Yog muaj ib tug neeg hais zoo li yam nram qab no, tej no yog cov lus ntawm tus neeg uas muaj kev daws thiab tus pob txha nqaj qaum tseem ceeb tias: “Txawm tias kuv yog Mau-a ib tug xeeb leej xeeb ntxwv los xij, kuv txaus siab hlo los ua rau Vajtswv. Kuv yuav tig kuv lub nrab qaum rau kuv tus yawg koob! Nws tau yug kuv thiab tau caij tsuj kuv, thiab kuv tau ua neej nyob hauv txoj kev tsaus ntuj los txog rau niaj hnub tam sim no lawm. Hnub no, Vajtswv tau tso kuv tawm, thiab thaum kawg kuv thiaj pom lub hnub. Los ntawm qhov Vajtswv muab qhia tshwm, thaum kawg kuv thiaj pom tias kuv yog Mau-a ib tug xeeb leej xeeb ntxwv. Ua ntej dhau los, kuv dig muag thiab kuv tsis paub tias Vajtswv muaj tes dej num ntau ua luaj li, vim kuv dig muag los ntawm tus qub Ntxwgnyoog. Kuv yuav tig kuv lub nrab qaum rau nws thiab ua kom nws txhaj muag!” Yog li ntawd, nej puas muaj txoj kev daws zoo li no? Qhov tseeb tiag txawm tias nej txhua tus yuav zoo li tib neeg los xij, nej yuav puas ntsoog sai dua txhua tus, thiab nej yog cov yuav raug qhov teeb meem no tau zoo tshaj plaws. Kiag thaum tau hais tias nej yog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv, ces nej tej qhov ncauj cia li zij tag li lawm. Qhov no tseem tsis yog ib tug npua tus moj yam thiab los? Nej tsis muaj nuj nqis dab tsi hlo li. Nej fij nej txoj sia rau txoj kev muaj suab npe thiab txoj hmoov! Koj tsis xav yog Mau-a ib tug xeeb leej xeeb ntxwv, tab sis qhov ntawd tsis yog qhov koj yog los? Kuv tab tom hais rau hnub no tias koj yog leej twg, thiab koj yuav tsum lees paub nws. Kuv tsis xav tham txog sab tsis muaj tseeb. Ib txhia tib neeg xav phem vim yog qhov no, tab sis qhov ua rau lawv xav phem yog dab tsi? Koj tseem tsis yog ib tug me nyuam ntawm tus zaj loj liab ploog thiab los? Nws puas ncaj ncees hais tau tias koj yog Mau-a ib tug xeeb leej xeeb ntxwv? Saib txog qhov koj ua neej, sab hauv mus rau sab nraud. Txij ntawm koj lub taub hau mus rau koj ob txhais ko taw, yeej tsis muaj ib yam dab tsi zoo ntxim qhuas hlo li. Txoj kev yuam deev luag poj luag txiv, txoj kev qias vuab tsuab, txoj kev dig muag, txoj kev tiv taus, txoj kev ntxeev siab—tag nrho tej no tseem tsis yog koj tus moj yam thiab los? Koj yeej ib txwm nyob hauv daim av ntawm txoj kev yuam deev luag poj luag txiv, thiab koj tseem tso tsis tau tag txoj kev ua phem tseg. Koj xav tias koj yog tus dawb huv tshaj plaws. Saib yam uas koj ua tiav, thiab koj tseem txaus siab heev rau koj tus kheej. Yam koj tau ua tiav uas muaj nuj nqis tsim nyog qhuas yog dab tsi? Koj zoo li tej tsiaj. Koj tsis muaj qhov zoo li kev ua neeg li! Koj ntaus phooj ywg nrog tej tsiaj thiab nyob nrog txoj kev ua phem, tej tswv yim yuam deev luag poj luag txiv. Cov neeg zoo li nej ko tsis muaj qhov zoo txaus ntau npaum li cas? Nej pom zoo tias nej yog cov me nyuam ntawm tus zaj loj liab ploog, thiab nej txaus siab los tiam, tab sis tom qab ntawd, thaum hais tias koj yog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv, koj cia li dhau los ua neeg xav phem lawm. Qhov no tseem tsis yog tseeb thiab los? Nws tsuas zoo ib yam li qhov koj yug los ntawm koj niam thiab koj txiv xwb—txawm tias lawv yuav phem npaum li cas los xij, koj tseem yug los ntawm lawv. Txawm tias koj yuav nrhiav ib tug niam qhuav thiab tawm hauv koj lub tsev mus lawm los xij, koj tseem tsis yog ib tug me nyuam yug ntawm koj niam thiab koj txiv thiab los? Qhov tseeb ntawd puas muaj peev xwm hloov pauv tau? Kuv puas tau lo ib daim ntawv rau koj tias yog Mau-a ib tug xeeb leej xeeb ntxwv yam tsis muaj qab hau dab tsi li? Ib txhia tib neeg hais tias: “Koj tsis muaj peev xwm hu kuv ua lwm yam tau?” Kuv hais tias: “Yog Kuv hu koj ua ib tug qauv piv txwv ne?” Lawv los yeej ib yam nkaus, yuav tsis txaus siab ua cov qauv piv txwv li thiab. Yog li, koj yuav txaus siab yog yam dab tsi? Cov qauv piv txwv, cov neeg ua Vajtswv tes dej num—qhov no tseem tsis yog yam koj yog thiab los? Koj tseem yuav xaiv dab tsi ntxiv thiab? Koj tseem tsis yog ib tug neeg yug los rau hauv lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog no thiab los? Txawm koj yuav hais tias koj yog Davi ib tug me nyuam los xij, nws tsis muaj tseeb. Qhov no puas yog qee yam koj xav rau koj tus kheej? Koj puas muaj peev xwm xaiv ib lub npe zoo uas koj nyiam rau koj tus kheej? Cov me nyuam ntawm tus zaj loj liab ploog uas hais txog ntawd tseem tsis yog cov tib neeg qias vuab tsuab thiab los? Vim yog cov neeg ua Vajtswv tes dej num—lawv kuj tseem tsis yog nej cov neeg qias vuab tsuab thiab los? Cov qauv piv txwv thiab cov qauv xyaum raws ntawm qhov tau kov yeej uas tau hais txog ntawd—lawv kuj tseem tsis yog nej cov neeg thiab los? Txoj kev uas ua tau zoo tiav log no tseem tsis hais txog nej thiab los? Cov neeg uas raug qhuab ntuas thiab raug txiav txim yog nej cov neeg; cov neeg uas raug ua kom zoo tiav log tom qab ntawd tseem tsis yog ib txhia ntawm nej thiab los? Theem qib no puas tseem ceeb? Nej tsis txawj xav hlo li; tseem yog ib yam me me tsis muaj nuj nqis dab tsi los nej tseem tsis muaj peev xwm pom meej thiab? Koj tsis paub tias leej twg yog tej xeeb leej xeeb ntxwv los ntawm leej twg, tab sis Kuv paub meej lawm, thiab Kuv tab tom qhia rau nej. Kev muaj peev xwm nco tau nws hnub no ces zoo lawm. Yeej ib txwm tsis xav tias yog tus qis dua. Koj yim yog neeg xav phem thiab khiav tawm ntau npaum li cas, yim ua pov thawj ntau npaum li ntawd tias koj yog Ntxwgnyoog cov xeeb leej xeeb ntxwv. Tseem muaj ib txhia tib neeg uas hais tias, thaum koj hais kom lawv mloog tej nkauj hu qhuas: “Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv puas muaj peev xwm mloog tej nkauj hu qhuas? Kuv hu tsis tau; kuv tsis tsim nyog hu tau!” Yog koj hais kom lawv hu nkauj, lawv hais tias: “Yog tias Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv hu, Vajtswv puas mloog mas? Vajtswv ntxub kuv. Kuv txaj muag dhau heev lawm uas yuav los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab kuv tsis muaj peev xwm ua tau tim khawv rau Nws. Kuv tsis hu nkauj, tsam Vajtswv xeeb txob thaum Nws hnov zaj nkauj.” Qhov no tseem tsis yog ib txoj kev xav phem uas rhuav tshem nws thiab los? Yog ib yam muaj sia uas raug tsim los, koj yug los rau hauv ib daim av ntawm kev yuam deev luag poj luag txiv, thiab koj yog ib tug me nyuam ntawm tus zaj loj liab ploog, Mau-a ib tug xeeb leej xeeb ntxwv; koj yuav tsum tig koj lub nrab qaum rau koj tus yawg koob qub thiab tig koj lub nrab qaum rau tus Ntxwgnyoog qub. Tsuas yog tus neeg uas ua li no xwb thiaj li yog tus neeg xav tau Vajtswv tiag.

Thaum chiv keeb, Kuv tau muab qib dej num ntawm Vajtswv cov neeg rau nej, nej dhia pig poog zoo siab tshaj lwm tus. Tiam sis kiag thaum uas Kuv tau hais tias nej yog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv, nej ho zoo li cas? Nej txhua tus hnov puas ntsoog tag! Nej tus yeeb yam mus rau qhov twg lawm? Nej txoj kev xav ruaj khov dhau heev lawm! Cov neeg feem coob tsis muaj peev xwm txhawb tsa lawv tus kheej tau. Ib txhia mus ua lag luam, thiab ib txhia mus ua dej num. Kiag thaum Kuv hais tias nej yog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv, nej txhua tus xav khiav tawm mus kiag tam sid. Qhov no puas yog qhov nej ua tim khawv rau Vajtswv, uas nej pheej hu qw tas hnub? Ntxwgnyoog puas ntseeg txoj kev no? Qhov no tseem tsis yog kev txaj muag thiab los? Yuav tsum siv yam dab tsi rau nej? Nej txhua tus yog khoom vuab tsuab! Hom kev txom nyem nej tau thev taus ntawd uas nej hnov tias tau ua txhaum ntau heev yog dab tsi? Nej xav tias kiag thaum Vajtswv tau tsim txom nej txog ib theem twg lawm ces, Nws yuav zoo siab, vim yog Nws tau nqis los rau txim rau nej, thiab tom qab kev rau txim thiab kev rhuav tshem nej lawm, thiaj ua tiav Nws tes dej num. Nws puas yog li qhov Kuv tau hais? Vim tias nej dig muag lawm nej thiaj xav tsis txog puas yog? Puas yog nej tus kheej yeej tsis mob siab ua kom zoo, los sis vim Kuv tawm qauv rau txim nej li ntawd? Kuv yeej ib txwm tsis tau ua li ntawd li—qhov ntawd yog yam nej tus kheej xav xwb. Qhov ntawd yeej tsis yog yam uas Kuv ib txwm ua, los sis tsis yog yam uas Kuv muaj siab xav ua. Yog Kuv xav rhuav tshem nej tiag tiag, Kuv puas tsim nyog ua kom nyuaj zoo li no mas? Yog Kuv xav rhuav tshem nej tiag tiag, Kuv yuav tsum tham nrog nej ncaj qha xwb pob? Kuv txoj kev xav yog li qhov no: Thaum Kuv tau cawm nej lawm, ntawd yog thaum lub sij hawm Kuv tau so. Yim yog tus neeg qis npaum li cas, lawv yim yog yam khoom ntawm Kuv txoj kev cawm dim ntau npaum li ntawd. Nej yim muaj peev xwm to taub qhov tseeb ntau npaum li cas, Kuv yim muaj kev zoo siab ntau npaum li ntawd. Nej yim raug puas ntsoog ntau npaum li cas, Kuv yim tu siab ntau npaum li ntawd. Nej yeej ib txwm xav nce siab thiab xav tuav lub zwm txwv—Kuv qhia rau nej tias ntawd tsis yog txoj kev cawm nej los ntawm kev qias vuab tsuab. Kev xav txog qhov mus zaum ntawm lub zwm txwv tsis muaj peev xwm ua kom nej zoo tiav log tau; ntawd tsis yog qhov tseeb. Kuv hais tias koj yog Mau-a ib tug xeeb leej xeeb ntxwv, thiab koj tsis zoo siab. Koj hais tias: “Yog Koj cia kuv nkag mus rau hauv lub qhov ntuj tob tob, kuv yuav tsis ua tim khawv rau Koj los sis yuav tsis tiv kev txom nyem rau Koj.” Kev ua li koj ua ntawd tseem tsis yog tawm tsam Kuv thiab los? Nws puas muaj txiaj ntsig rau koj ua li no? Kuv twb muab txoj hmoov hlub rau koj ntau heev lawm—koj puas nco qab lawm? Nej tau ntxub ntxaug thiab thuam Vajtswv lub siab, uas zoo ib yam li leej niam txoj kev hlub; qhov yuav tshwm sim tom qab ntawd rau koj yog dab tsi? Kuv yuav tsis yuam koj yog koj tsis ua tim khawv rau Kuv—tab sis koj yuav tsum paub tias koj yog ib tug ntawm cov neeg uas yuav raug rhuav tshem rau thaum kawg. Yog Kuv tsis muaj peev xwm muab tau kev ua tim khawv los ntawm koj, Kuv yeej muab tau los ntawm lwm cov neeg. Qhov ntawd yeej tsis muaj teeb meem dab tsi rau Kuv li, tab sis thaum kawg, koj yuav tu siab, thiab thaum lub sij hawm ntawd, koj yuav poob mus rau hauv txoj kev tsaus ntuj. Ces leej twg yuav muaj peev xwm cawm tau koj? Txhob xav tias yog tsis muaj koj es yuav tsis muaj peev xwm ua tes dej num tiav tau—qhov muaj koj los yuav tsis muaj ntau luaj twg, thiab qhov tsis muaj koj los yuav tsis muaj qhov tsis txaus ntau npaum li cas. Txhob hwm koj tus kheej tias yog tus muaj suab npe dhau heev. Yog koj tsis txaus siab caum raws Kuv, pom tau tias koj yog tus ntxeev siab, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas koj xav tau lawm. Yog koj yog ib tug neeg tham lus tau zoo li no, nws tsis yog vim koj tau npaj cov lus hais uas Kuv tau npaj los ntawm Kuv tes dej num los? Muaj dab tsi nyob hauv koj uas tsim nyog raug qhuas? Txhob cia koj txoj kev xav hauv lub hlwb khiav tawm ntawm koj mus! Yog Kuv tsis muaj peev xwm muab tau lub yeeb koob los ntawm nej cov ko uas yog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv, Kuv yuav xaiv Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv uas yog phaum ob thiab phaum peb los ua Kuv tes dej num kom mus txog thaum Kuv muab tau lub yeeb koob. Yog koj tsis txaus siab ua tim khawv rau Kuv, ces tawm mus xwb mas! Kuv yuav tsis yuam koj! Txhob xav tias Kuv yuav tsis muaj peev xwm ua tau mus tom ntej yog tsis muaj nej lawm. Kev nrhiav cov neeg tsim nyog los ua Kuv tes dej num rau hauv daim av ntawm Suav Teb mas yooj yim heev. Yeej tsis tuaj yeem nrhiav pom dab tsi nyob rau hauv daim av no—muaj cov neeg qias vuab tsuab, cov qauv piv txwv nyob rau qhov txhia chaw, thiab tuaj yeem ua Kuv tes dej num tiav rau txhua qhov txhia chaw tau. Txhob rawm zoo siab heev! Txawm tias koj yuav zoo siab li cas los xij, koj tseem tsis yog ib tug me nyuam tsaub thiab los? Saib koj qhov muaj nuj nqis—koj puas muaj lwm txoj kev xaiv? Qhov tso cai cia koj mus nyob yeej yog ib qho txhawb tsa loj kawg nkaus lawm, yog li ntawd, qhov uas koj tseem yog neeg khav theeb yog dab tsi? Kuv tes dej num yeej tsis paub kawg, tsis yog koj twb poob mus rau hauv txoj kev puas tsuaj uas ib txwm muaj thiab tej kev puas tsuaj uas tib neeg tsim los lawm ntev lawm los? Koj puas tseem muaj peev xwm nyob tau yooj yim? Koj tseem cav xwm yeem txog qhov no tas li. Txij thaum Kuv tau hais tias koj yog Mau-a ib tug xeeb leej xeeb ntxwv, koj txawm siv chim tas li. Nej tsis qhuab qhia nej tus kheej li, nej tsis nyeem Vajtswv cov lus li, thiab nej tsis muaj peev xwm tiv taus ntsia tus neeg no los sis tus neeg ntawd. Thaum koj pom lwm cov neeg kawm ntawv siab tiav lawm, koj cuam tshuam thiab hais tej yam tsis txhawb nqa rau lawv. Ua rau koj npau taws me ntsis! Koj hais tias: “Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv kawm ntawv tag qib dab tsi? Kuv yuav tsis cuam tshuam.” Qhov no tseem tsis yog ib tug tsiaj hais thiab los? Koj puas raug suav tias yog ib tug tib neeg mas? Kuv tau hais ntau heev lawm, tab sis koj yeej ua tsis tiav hlo li. Tag nrho tes dej num uas Kuv ua no tseem tsis muaj txiaj ntsig li los? Tag nrho cov lus uas Kuv hais no tseem tsis muaj txiaj ntsig li los? Txawm tias ib tug dev yuav yoj nws tus ko tw los xij; tus neeg zoo li no yeej tsis zoo npaum li tus dev no! Koj puas tsim nyog raug hu tias yog tib neeg lawm mas? Thaum Kuv hais txog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv, ib txhia tib neeg txhob txwm rhuav tshem lawv tus kheej. Lawv hnav ris tsho txawv dua yav ua ntej dhau los thiab qias neeg ua rau lawv tsis zoo li yog tib neeg li lawm, thiab lawv yws duj duam tias: “Kuv yog Mau-a ib tug xeeb leej xeeb ntxwv. Kuv tsis yog neeg zoo. Nws yog txoj kev npau suav uas xav kom muab tau tej koob hmoov. Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv puas raug ua kom zoo tiav log?” Kiag thaum Kuv tau hais txog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv, cov neeg feem coob twb tsis muaj kev cia siab mus ntxiv lawm; lawv hais li no: “Vajtswv hais tias peb yog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv—qhov ntawd nws tseem ceeb li cas? Saib lub suab lus uas Nws tau coj los siv ntawd mas—nws yeej muab thim tsis tau rov qab li lawm hos? Tsis muaj txoj kev hlub nyob rau hauv Nws cov lus. Peb tseem tsis yog cov yuav raug rhuav tshem thiab los?” Koj hnov qab txog yam tau hais ua ntej dhau los lawm los? Lub ntsiab lus “Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv” puas tseem yog tib yam uas tam sim no koj tseem nco qab txog? Hauv qhov tseeb tiag, ntau cov lus muaj ntsiab yeej muaj feem ua tau tiav zoo, tab sis tej lus no kuj nthuav tawm txog qhov tseeb ntawm tej yam muaj tiag. Cov neeg feem coob tsis ntseeg nws. Koj tsis txaus siab raug kev txom nyem rau Kuv. Koj ntshai txoj kev tuag thiab xav khiav kom dim tas li. Yog koj xav tawm mus, Kuv yuav tsis cheem koj nyob, tab sis Kuv yuav tsum qhia qhov no rau koj kom paub meej tias: Txhob ua neej nyob tsis muaj nqis kom mus tag ib sim neej, thiab txhob hnov qab txhua yam uas Kuv tau qhia rau koj dhau los lawm. Vim yog ib yam muaj sia uas raug tsim los, koj yua tsum ua tes dej num ntawm yam muaj sia uas raug tsim los ntawd. Txhob tawm tsam koj txoj kev xav lees txim; yam koj yuav tsum ua yog fij koj tus kheej rau tus Tswv ntawm txoj kev tsim. Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv kuj yog cov uas raug tsim los ib yam nkaus thiab, tsuas yog lawv yog cov qauv piv txwv, thiab lawv raug foom phem xwb. Txawm li cas los xij, koj tseem yog ib yam muaj sia uas raug tsim los. Koj tsis nyob deb lawm yog koj hais qhov no tias: “Txawm kuv yog Mau-a ib tug xeeb leej xeeb ntxwv los xij, kuv yeej zoo siab heev txog Vajtswv txoj hmoov hlub uas ua rau kuv yuav tsum muaj txoj kev xav lees txim. Kuv yeej lees paub nws tab sis tsis tau nyob nrog nws. Txawm tias kuv yuav ntsib kev txom nyem rau hauv qhov kev yoog raws no los xij, kuv yuav ntsib kev txom nyem kom mus txog thaum kawg, thiab yog kuv yog Mau-a ib tug xeeb leej xeeb ntxwv ces yuav tsum yog nws. Kuv tseem yuav raws kom mus txog thaum kawg!” Koj yuav tsum raws kom mus txog thaum kawg. Yog koj khiav tawm, ces koj yuav tsis muaj tej kev tawm tiag tiag li lawm—koj yuav tsum rhais ruam mus rau ntawm txoj kev ntawm kev rhuav pov tseg.

Nws yog qhov zoo uas nej to taub txog nej qhov chiv keeb, thiab nej to taub cov txiaj ntsig muaj tseeb tiag ntawm tes dej num. Yog tsis to taub, yuav ua tsis tiav raws li txoj kev ntshaw uas xav tau. Qhov no yog ib feem ntawm kev kov yeej, thiab nws yog ib kauj ruam tseem ceeb nyob hauv tes dej num. Qhov ntawd yeej muaj tiag. Tes dej num no yog tsa cov neeg tus ntsujplig kom sawv los, tsa lawv txoj kev txawj xav ntawm txoj kev xav lees txim thiab tso cai rau lawv muab kom tau txoj kev cawm dim loj no. Yog ib tug tib neeg muaj txoj kev xav lees txim, lawv yuav tsum ua Vajtswv tsaug txhua yam kom ntau dua thaum lawv pom tias lawv yog cov nyob rau theem qis. Lawv yuav tsum tuav Nws cov lus rau hauv lawv ob sab tes, tuav kom ruaj txoj hmoov hlub uas Nws tau muab rau lawv lawm, thiab quaj nyiav thiab hais tias: “Peb yog cov nyob rau theem qis thiab muab tsis tau dab tsi rau hauv lub ntiaj tib no li. Tsis muaj leej twg yuav ntsia peb cov neeg qis zoo li no li. Peb raug tsim txom rau hauv peb lub tsev nyob, peb tej txiv tsis kam lees txais yuav peb, peb tej poj niam cem phem rau peb, peb cov me nyuam saib tsis taus peb, thiab thaum peb laus lawm, peb cov nyab kuj tsim txom peb ib yam nkaus thiab. Peb tau ntsib kev txom nyem tiag tiag tsis yog tsawg, thiab tam sim no peb muaj kev zoo siab rau Vajtswv txoj kev hlub loj uas yog txoj hmoov zoo kawg nkaus lawm! Yog Vajtswv tsis tau cawm peb, peb puas pom tseeb tias tib neeg ntsib kev txom nyem zoo li cas? Peb tseem tsis raug ua puas rau hauv qhov kev txhaum no thiab los? Qhov no tseem tsis yog Vajtswv txoj kev txhawb tsa ntawm peb thiab los? Kuv yog ib tug ntawm cov uas nyob rau theem qis tshaj plaws, thiab Vajtswv tau tsa kuv kom siab. Txawm tias kuv raug rhuav tshem los xij, kuv yuav tsum pauj Nws txoj kev hlub rov qab. Vajtswv xav txog peb heev thiab Nws tham tim ntsej tim muag nrog peb cov neeg uas nyob rau theem qis zoo li no. Nws tuav kuv txhais tes txhawm rau qhia kuv. Nrog Nws tej lus, Nws yug mov rau kuv. Nws nyob nrog kuv thiab ntsib kev txom nyem nrog kuv. Txawm tias Nws yuav qhuab ntuas kuv los xij—kuv muaj peev xwm hais tau dab tsi? Kev raug qhuab ntuas kuj tsis yog ua kom Vajtswv raug txhawb tsa siab los? Kuv raug rau txim tab sis kuv tuaj yeem pom Nws txoj kev ncaj ncees. Kuv yuav tsis muaj peev xwm yog tsis muaj txoj kev xav lees txim—kuv yuav tsum pauj Vajtswv txoj kev hlub rov qab. Kuv tsis muaj peev xwm ntxeev siab tau rau Vajtswv ntxiv lawm.” Vajtswv tes hauj lwm thiab Nws lub meej mom tsis zoo tib yam li tib neeg li—Nws kev ntsib txoj kev txom nyem zoo tib yam, thiab Nws tej khoom noj thiab tej khaub ncaws los yeej zoo tib yam, tab sis txhua tus neeg hwm Nws, thiab qhov no tsuas yog qhov sib txawv nkaus xwb. Tseem tshuav tag nrho yam uas Nws zoo siab tsis thooj tib yam li tib neeg li yog dab tsi? Yog li ntawd, yam uas tso cai rau nej thov Vajtswv kom muab ib txoj kev coj rau koj yog dab tsi? Vajtswv thev taus kev txom nyem hnyav zoo li no thiab ua tiav tes dej num zoo li no, thiab nej—tseem qis dua tej ntsaum lawm, qis dua tej kab lawm—ho raug txhawb tsa siab rau hnub no. Yog koj tsis muaj peev xwm pauj tau Vajtswv txoj kev hlub rov qab, koj txoj kev xav lees txim yog nyob rau qhov twg? Ib txhia tib neeg hais rau hauv lawv lub siab tias: “Txhua txhua zaus thaum kuv xav txog qhov kev tawm ntawm Vajtswv mus, kuv kua muag ntws nto thiab kuv txoj kev xav lees txim zoo npaum nkaus li raug hmuv nkaug. Kuv tshuav Vajtswv nqi. Kuv tsis muaj peev xwm ua li no tau. Kuv tsis muaj peev xwm coj li no rau Nws. Yog kuv yuav tsum tau tuag thiab tuag vim muab lub yeeb koob rau Nws tes dej num, kuv yeej txaus siab. Tsis li ntawd ces, txawm kuv tseem muaj txoj sia nyob los, kuv yuav hnov tsis muaj kev kaj siab li.” Mloog cov lus no—lawv piav qhia txog tes dej num uas ib tug tib neeg raug tsim los yuav tau ua kom tau puv npo. Yog ib tug neeg yeej muaj lub zeem muag no rau hauv lawv, lawv yuav pom meej thiab kaj siab lug rau sab hauv; lawv yuav ntseeg siab rau txhua yam no. Koj yuav hais tias: “Vajtswv tsis ua phem rau kuv, thiab Nws yeej tsis txhob txwm luag thuam kuv los sis ua kom kuv txhaj muag. Txawm qee zaus Nws yuav hais lus nchav thiab tsoo rau kiag mus rau lub siab los xij, nws tsuas yog ua rau kuv tus kheej xwb. Txawm Nws hais lus nchav los xij, Nws tseem cawm kuv, thiab Nws tseem xav txog kuv tej kev qaug zog. Nws tsis siv tej yam tseeb los rau txim kuv. Kuv ntseeg tias Vajtswv yog txoj kev cawm dim.” Yog koj muaj lub zeem muag tiag zoo li no, koj yuav tsis khiav mus qhov twg li. Koj txoj kev xav lees txim yuav tsis ua rau koj khiav tawm mus tau, thiab nws txoj kev rau txim yuav qhia rau koj tias koj yuav tsum txhob coj li ntawd rau Vajtswv. Koj xav txog txhua txoj hmoov hlub uas koj muab tau los. Koj tau hnov Kuv cov lus ntau heev lawm—qhov koj tau mloog cov lus ntawd yeej tsis muaj txiaj ntsig li puas yog? Txawm tias leej twg yuav khiav tawm mus lawm los xij, koj tsis muaj peev xwm khiav tau. Lwm cov neeg tsis ntseeg, tab sis koj yuav tsum ntseeg. Lwm cov neeg tso Vajtswv tseg, tab sis koj yuav tsum txhawb nqa Vajtswv thiab ua tim khawv rau Nws. Lwm cov neeg hais lus phem rau Vajtswv, tab sis koj yuav tsis hais. Txawm tias Vajtswv yuav tsis ua siab zoo rau koj los xij, koj yuav tsum ua qhov yog rau Nws. Koj yuav tsum pauj Nws txoj kev hlub rov qab, thiab koj yuav tsum muaj txoj kev xav lees txim, vim tias Vajtswv yog tus dawb huv. Nws twb ntsib kev txom nyem rau txoj kev poob ntsej muag loj los ntawm qhov los saum ntuj ceeb tsheej los rau hauv lub ntiaj teb txhawm rau ua tes dej num rau ntawm tib neeg ntiaj teb. Nws yeej dawb huv tsis muaj ib qho kev qias vuab tsuab me me hlo li. Kev los rau ntawm ib daim av muaj kev qias vuab tsuab, Nws tau thev txoj kev poob ntsej muag los ntau npaum li cas lawm? Nws ua tes dej num rau nej txhawm rau nej tus kheej tus txiaj ntsig. Yog koj saib Nws yam tsis muaj txoj kev xav lees txim li, nws yuav zoo dua uas tuag mus thaum ntxov!

Niaj hnub tam sim no, cov neeg feem coob tsis muaj lub zeem muag rau feem no; lawv yeej tsis muaj peev xwm xav tau tes dej num no li thiab tsis paub txog yam uas Vajtswv xav kom ua tau rau thaum kawg. Tshwj xeeb mas cov neeg ruam—nws zoo ib yam li lawv nkag mus rau ntawm txoj kev nkhaus mus nkhaus los thiab tom qab lem mus los ob peb zaug xwb lawv cia li yuam kev lawm. Yog koj piav qhia lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau lawv kom ntxaws ntxaws, lawv yuav tsis dhau mus ua neeg ruam. Muaj neeg coob leej tsis muaj peev xwm xav tau nws, thiab ntseeg tias Vajtswv tes dej num yog tsim txom tib neeg. Lawv tsis to taub txoj kev ntse thiab tej txuj ci phim hwj ntawm Nws tes dej num, thiab lawv tsis to taub tias Nws tes dej num yog los nthuav tawm txog Nws lub hwj chim loj, thiab, tshaj qhov ntawd lawm, yog los cawm tib neeg ntiaj teb. Lawv tsis pom tag nrho tej ntawd li; lawv xav pom seb lawv puas muaj los sis tsis muaj kev cia siab, seb lawv puas muaj peev xwm los sis tsis muaj peev xwm mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Lawv hais tias: “Vajtswv tes dej num yeej ib txwm tsis pom ncaj qha; nws yuav ua los cia rau peb pom Koj txoj kev ntse ncaj nraim. Koj yuav tsum tsis txhob tsim txom peb li no. Peb yeej tsis muaj peev xwm hlo li, thiab peb tsis to taub Koj txoj kev xav. Nws yog yog qhov zoo yog Koj tham thiab ua ncaj qha. Koj xav kom peb twv, tab sis peb twv tsis tau. Nws yuav yog qhov zoo yog Koj maj nroos thiab tso cai rau peb pom Koj lub yeeb koob. Yuav tsum siv dab tsi los ua tej yam uas tsis pom ncaj qha zoo li no?” Tam sim no yam nej tsis muaj txaus yog txoj kev xav lees txim. Muaj txoj kev xav lees txim kom ntau ntxiv. Rua koj ob lub qhov muag kom dav, saib seb leej twg tiag thiaj yog tus ua cov kauj ruam ntawm tes dej num no. Txhob dhia hla cov lus xaus. Tam sim no, koj to taub zoo tshaj plaws rau qee yam raws sab nraum daim tawv ntawm txoj kev ua neej uas koj yuav tsum tau pom tau ntsib lawm. Tseem tshuav qhov tseeb ntau yam uas koj yuav tau pom tau ntsib, thiab thaum hnub ntawd los txog koj thiaj muaj peev xwm to taub nws puv npo, koj yuav tsis hais li no, los sis yuav tsis yws mus ntxiv lawm. Koj yuav tsis tau npaj txhua yam kom sai sai. Koj yuav hais tias: “Vajtswv mas ntse tshaj, Vajtswv mas yeej dawb huv tshaj, Vajtswv mas yeej muaj hwj chim tshaj!”

Qhov Dhau Los: Kev Tsim Peev Xwm Ntxiv Muaj Txiaj Ntsig Rau Kev Txais Vajtswv Txoj Kev Cawm Dim

Ntxiv Mus: Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No