D. Cov Lus nyob rau ntawm Kev Qhia Tshwm Txog Seb Qhov Tseeb Yog Dab Tsi

152. Khetos ntawm tiam kawg ntawd nqa txoj sia los, thiab nqa txoj kev ntawm qhov tseeb uas ruaj khov thiab kav mus ib txhis ntawd los. Qhov tseeb no yog txoj kev uas tib neeg tau txoj sia, thiab nws yog tib txoj kev uas tib neeg yuav paub Vajtswv thiab tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv. Yog koj tsis nrhiav txoj kev muaj sia nyob uas Khetos muab thaum tiam kawg ntawd, ces koj yeej yuav tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Yexus ib zaug li, thiab yeej yuav tsis muaj hnub tsim nyog tau nkag rau hauv lub rooj vag ntawm vaj loog ceeb tsheej, vim koj yog ib tug moj zeej thiab neeg raug txim ntawm keeb kwm xwb. Cov uas raug khoo los ntawm kev cai, tus npe ntawv, thiab raug keeb kwm xauv ko taw cia ces yuav tsis tau txoj sia los sis tsis tau txoj kev muaj sia nyob uas tsis paub kawg. Qhov no mas vim yog tag nrho qhov lawv muaj ces tsuas yog tej nyuag dej nro uas lawv tuav rawv tseg los tau ntau txhiab xyoo uas tsis yog cov dej cawm siav uas txhawv ntawm lub zwm txwv los. Cov uas tsis tau txais cov dej cawm siav ces tsuas yog lub niag cev tuag, yog Ntxwgnyoog tej nyuag khoom ua si, thiab yog tub ki ntawm dab teb mus ib txhis xwb. Yog li ntawd, yuav ua cas es lawv thiaj yuav pom Vajtswv? Yog koj pheej xav tuav rawv yav tag los, tsuas sawv nres twj ywm tuav txhua yam cia kom zoo li qub, thiab tsis kam hloov qhov uas muaj tam sim no thiab muab keeb kwm tso pov tseg, ces tsis yog koj pheej yuav tawm tsam Vajtswv tas zog li los? Cov txheej txheem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas dav thiab loj heev li, zoo ib yam li nthwv dej nphau npog thiab nthwv xob nroo nrov deeg daws—tab sis koj tseem zaum twj ywm nyob tos kev puas tsuaj, khawm rawv koj txoj kev ruam thiab tsis ua ib qho dab tsi li. Nyob rau qhov no, yuav ua cas es thiaj yuav xam tau hais tias koj yog ib tug uas taug tus Me Nyuam Yaj tus hneev taw mas? Yuav ua cas es koj thiaj yuav ua pov thawj hais tias tus Vajtswv uas koj cia siab rau ntawd yog ib tug Vajtswv uas tshiab tas li xwb es yeej tsis txawj qub li? Thiab yuav ua cas es cov lus hauv koj phau ntawv daj ntawd thiaj li yuav coj tau koj hla mus rau tiam tshiab? Yuav ua cas es thiaj yuav coj tau koj mus nrhiav tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm? Thiab yuav ua cas es thiaj coj tau koj mus rau saum ceeb tsheej? Qhov koj tuav ntawm koj txhais tes tsuas yog tus ntawv uas muab tau kev kaj siab ib nyuag pliag rau koj xwb, tsis yog tej qhov tseeb uas yuav muaj cuab kav muab tau txoj sia rau koj. Tej nqe Vajluskub koj nyeem tsuas pab tsim kho tau koj tus nplaig xwb, thiab tsis yog cov lus ntawm lub tswv yim uas pab tau kom koj paub tib neeg lub neej txoj sia, haj yam tsis yog txoj kev uas yuav coj tau koj mus rau qhov kev zoo tag nrho. Qhov uas zoo tsis sib xws no tseem tsis ua kom koj tig rov los xav txog koj tus kheej thiab los? Qhov ntawd tsis ua rau koj ras txog tej lus to taub nyuaj nyob rau hauv thiab los? Koj puas muaj peev xwm coj tau koj tus kheej mus saum ceeb tsheej mus ntsib Vajtswv? Yog hais tias Vajtswv tsis los, koj puas yuav coj tau koj tus kheej mus rau saum ceeb tsheej mus ntsib txoj kev zoo siab li tsev neeg nrog rau Vajtswv? Koj puas tseem npau suav toog tam sim no mas? Yog li ntawd, Kuv xav hais kom koj tsis txhob npau suav toog lawm thiab tig los saib tus uas tab tom ua hauj lwm tam sim no—saib kom pom hais tias leej twg tab tom ua tes hauj lwm cawm tib neeg nyob rau tiam kawg. Yog koj tsis ua li, koj yuav tsis muaj hnub tau txais qhov tseeb, thiab yuav tsis tau txoj sia.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg

153. Kuv cov lus yog lus tseeb ib txhis tsis pauv. Kuv yog tus muab txoj sia rau noob neej thiab tsuas yog tus coj ntawm noob neej xwb. Kev muaj nuj nqis thiab lub ntsiab lus ntawm Kuv cov lus tsis yog kev txiav txim los ntawm qhov nws tau txais kev lees paub los sis kev lees txais los ntawm noob neej, tiam sis yog los ntawm nws cov ntsiab lus tseem ceeb xwb. Txawm tias yuav tsis muaj ib tug neeg hauv ntiaj teb no tuaj yeem lees txais Kuv cov lus, tus nuj nqis ntawm Kuv cov lus thiab nws txoj kev pab rau noob neej yeej yuav tsis muaj ib tug tib neeg ntaus qhis tau. Yog li ntawd, thaum ntsib coob leej uas ntxeev siab tawm tsam, thuam, los sis saib tsis taus Kuv cov lus, yam Kuv ua tsuas yog qhov no: Cia sij hawm thiab qhov tseeb ua tim khawv rau Kuv thiab qhia tias Kuv cov lus yog qhov tseeb, yog txoj kev, thiab yog txoj sia. Cia lawv qhia tias txhua yam Kuv tau hais yog qhov raug, tias nws yog yam uas noob neej tsim nyog tau txais kev txhim kho thiab, tshaj ntawd, yog yam uas noob neej tsim nyog lees txais. Kuv yuav cia txhua tus uas raws Kuv paub qhov tseeb no tias: Cov neeg uas tsis tuaj yeem txaus siab hlo lees txais Kuv cov lus, cov neeg uas tsis tuaj yeem xyaum Kuv cov lus, cov neeg uas tsis tuaj yeem nrhiav lub hom phiaj hauv Kuv cov lus, thiab cov neeg uas tsis tuaj yeem txais kev cawm seej vim yog Kuv cov lus, yog cov tib neeg uas tau raug kev rau txim los ntawm Kuv cov lus thiab, tshaj ntawd, tau plam Kuv txoj kev cawm seej, thiab Kuv tus pas nrig yuav tsis khiav ntawm lawv mus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nej Tsim Nyog Xav Txog Nej Tej Kev Ua

154. Vajtswv Tus Kheej yog txoj sia, thiab qhov tseeb, thiab Nws txoj sia thiab qhov tseeb tshwm sim nyob ua ke. Cov uas tsis muaj peev xwm tau txais qhov tseeb ces yuav tsis muaj hnub tau txais txoj sia. Yog tsis muaj qhov kev qhia kev coj, kev txhawb nqa, thiab kev pab cuam ntawm qhov tseeb, koj ces tsuas tau tej tus ntawv, cov lus qhuab qhia, thiab, tshaj tag nrho ntawd, kev tuag nkaus xwb. Vajtswv txoj sia yeej muaj nyob tas mus li, thiab Nws qhov tseeb thiab txoj sia tshwm sim nyob ua ke. Yog koj nrhiav tsis tau lub hauv paus ntawm qhov tseeb, ces koj yuav tsis tau txais tej zaub mov yug txoj sia; yog koj tsis tau txais kev pab cuam ntawm txoj sia, ces koj yuav tsis muaj qhov tseeb tiag tiag li, thiab yog dhau ntawm kev khwv yees xav thiab kev xav phem lawm, ces tag nrho koj lub cev ces tsis muaj dab tsi li tsuas yog nqaij tawv nkaus xwb—koj cev nyuag nqaij tsw phem nkaus xwb. Yuav tsum paub hais tias tej lus hauv phau ntawv mas tsis raug suav hais tias yog txoj sia, tej lus teev tseg hauv keeb kwm yuav muab coj los pe hawm li qhov tseeb tsis tau, thiab tej kev cai yav tag los yuav muab coj los siv ua cov lus uas hnov Vajtswv hais tam sim no tsis tau. Tsuas yog cov uas Vajtswv hais kiag thaum Nws los rau ntiaj teb no thiab nyob nrog tib neeg kiag mas thiaj yog qhov tseeb, txoj sia, Vajtswv lub siab nyiam, thiab Nws qhov kev ua hauj lwm tam sim no.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg

155. Qhov tseeb yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm cov zaj lus tshaj tawm zoo hauv lub neej, thiab qhov siab tshaj plaws ntawm cov zaj lus tshaj tawm zoo ntawd nyob rau hauv tib neeg. Vim hais tias nws yog qhov cheem tsum uas Vajtswv ua rau tib neeg, thiab yog txoj hauj lwm uas Vajtswv tus kheej ua tiav, yog li ntawd nws thiaj hu ua “zaj lus tshaj tawm zoo hauv lub neej.” Nws tsis yog zaj lus tshaj tawm zoo uas muab sau zog los hais ua ke los ntawm ib yam dab tsi, los sis nws tsis yog cov lus qiv los ntawm ib tug neeg zoo twg. Tab sis, nws yog cov lus tawm rau noob neej los ntawm tus Tswv ntawm lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam; nws tsis yog ib co lus uas tib neeg muab sau zog los hais ua ke, tab sis yog txoj sia xeeb txawm ntawm Vajtswv. Thiab yog li ntawd nws thiaj hu ua “cov zaj lus tshaj tawm zoo tshaj plaws hauv lub neej.”

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv thiab Nws Tes Hauj Lwm Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tau Rau Vajtswv Txaus Siab

156. Qhov tseeb ces yog los ntawm tib neeg lub ntiaj teb los, tab sis qhov tseeb ntawm tib neeg ces yog Khetos muab tso tseg los. Nws pib los ntawm Khetos, qhov ntawd ces yog, los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab qhov no tsis yog tej yam uas tib neeg yuav muaj peev xwm ua tau. Tab sis Khetos tsuas muab qhov tseeb nkaus xwb; Nws tsis tau los txiav txim siab hais tias ua tib neeg puas yuav muaj yeej rau lawv txoj kev nrhiav qhov tseeb. Yog li ntawd nws thiaj caum qab hais tias qhov yeej thiab qhov swb nyob rau hauv qhov tseeb ces nyob ntawm tib neeg qhov kev nrhiav xwb. Tib neeg qhov yeej los sis qhov swb nyob rau hauv qhov tseeb ces yeej tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau Khetos li, tab sis tsuas yog txiav txim los ntawm lawv qhov kev nrhiav xwb. Tib neeg txoj hau kev kawg thiab lawv qhov kev yeej thiab kev swb ces muab sau zog coj los tso plhuav rau ntawm Vajtswv lub tob hau tsis tau, es kom yuam Vajtswv Tus Kheej los ris nws, vim qhov no tsis yog ib qho xwm txheej rau Vajtswv Tus Kheej, tab sis tsuas muaj kev cuam tshuam ncaj qha rau tes dej num uas cov raug Vajtswv tsim tawm los yuav tsum tau ua xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb

157. Qhov tseeb no yeej tsis yog muaj raws kab ke, los sis tsis yog txoj cai li. Nws tsis yog kev tuag—nws yog qhov muaj peev xwm loj hlob ntawm nws tus kheej tau, nws yog ib yam muaj sia, thiab nws yog txoj cai uas ib yam muaj sia raug tsim los yuav tsum ua raws thaum tseem muaj txoj sia nyob thiab txoj cai uas tib neeg yuav tsum muaj thaum tseem muaj txoj sia nyob. Qhov no yog qee yam uas koj yuav tsum, muaj kom ntau li ntau tau, to taub los ntawm qhov kev pom kev ntsib. Txawm tias koj yuav los txog rau theem dab tsi hauv koj txoj kev pom kev ntsib los xij, koj tsis muaj peev xwm muab cais tau tawm ntawm Vajtswv txoj lus los sis qhov tseeb mus, thiab yam uas koj to taub ntawm Vajtswv tus moj yam thiab yam koj paub ntawm yam uas Vajtswv muaj thiab yog tag nrho raug muab nthuav tawm rau hauv Vajtswv cov lus lawm; lawv raug sib khi ruaj khov heev nrog qhov tseeb lawm. Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog, hauv lawv tus kheej, yog qhov tseeb; qhov tseeb yog ib yam nthuav qhia qhov muaj tiag ntawm Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog. Nws tsim ua raws li qhov zoo ntawm yam uas Nws muaj thiab yog, thiab nws ua kom pom meej txog yam uas Nws muaj thiab yog; nws qhia ncaj nraim rau koj txog yam uas Vajtswv nyiam, yam uas Nws tsis nyiam, yam uas Nws xav kom koj ua thiab yam uas Nws tsis tso cai rau koj ua, hom neeg twg uas Nws ntxub thiab hom neeg twg uas Nws zoo siab rau. Kev tshawb qhov tseeb uas Vajtswv nthuav tawm, cov neeg tuaj yeem pom Nws qhov kev txaus siab, kev npaw taws, kev tu siab, thiab kev zoo siab, nrog rau Nws lub ntsiab tseem ceeb—qhov no yog kev qhia tshwm ntawm Nws tus moj yam.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III

158. Txawm tej lus uas Vajtswv tau hais tawm yooj yim los sis nyuaj to taub hauv qhov tshwm sim los, los lawv puas leej yog qhov tseeb uas tseem ceeb rau tib neeg thaum nws nkag mus rau txoj sia; lawv yog lub hauv paus cag ntawm cov dej cawm siav uas pab tib neeg kom ciaj sia nyob hauv tus ntsujplig thiab cev nqaij tawv. Lawv muab yam tib neeg cheem tsum kom muaj sia nyob; tej hauv paus ntsiab lus thiab lub tswv yim rau txoj kev coj nws lub neej txhua hnub; txoj kev uas nws yuav tsum taug mus rau txoj kev cawm dim, nrog rau nws lub hom phiam thiab txoj xub ke tib si; txhua qhov tseeb uas nws yuav tsum muaj li ib tug uas raug tsim los rau ntawm Vajtswv xub ntiag; thiab txhua qhov tseeb uas ntsig txog seb tib neeg yuav mloog lus thiab pe hawm Vajtswv li cas. Lawv yog qhov kev cog lus ruaj uas ua kom tib neeg ciaj sia nyob, lawv yog tib neeg lub ncuav ci txhua hnub, thiab lawv kuj yog txoj kev txhawb nqa uas pab tib neeg kom muaj zog thiab sawv taus. Lawv nplua nuj rau hauv qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb uas cov noob neeb uas raug tsim tawm los ua neej raws li txoj kev ua neej tiag, nplua nuj rau hauv qhov tseeb los ntawm qhov tib neeg nti dim ntawm txoj kev coj tsis ncaj thiab khiav dim Ntxwgnyoog rooj ntxiab, muaj ntau heev rau hauv hauv txoj kev qhuab qhia yam tsis nkees li, txoj kev qhuab ntuas, kev txhawb siab, thiab kev nplig siab uas tus Tswv Tsim muab rau noob neej. Lawv yog qhov ci uas coj thiab qhia tib neeg kom to taub txhua yam uas zoo, lo lus cog tseg ruaj uas ua rau tib neeg kom ua lub neej raws thiab los muaj txhua yam uas ncaj ncees thiab zoo, qhov yam ntxwv uas siv coj los ntsuas txhua tus tib neeg, xwm txheej, thiab tej khoom, thiab kuj yog ib tug cim uas coj tib neeg mus rau txoj kev cawm dim thiab txoj kev ntawm qhov kaj.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

159. Vajtswv txoj lus mas muab coj los ua tsis tau tib neeg txoj lus, thiab tib neeg txoj lus mas haj yam tsis muaj leej twg muab ua tau Vajtswv txoj lus. Ib tug tib neeg uas Vajtswv siv mas tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tsis yog ib tug tib neeg uas Vajtswv siv. Nyob rau qhov no, nws muaj ib qho sib txawv uas tseem ceeb heev. Tej zaum, tom qab uas nyeem tej lus no tag lawm, koj tsis lees hais tias tej no yog Vajtswv tej lus, tab sis tsuas yog ib qho kev tig ras to taub uas tib neeg tau xwb. Yog zoo li ntawd, koj qhov muag dig los ntawm kev tsis paub dab tsi lawm. Vajtswv tej lus yuav ua cas zoo ib yam nkaus li tej kev tig ras to taub uas tib neeg tau? Tus Vajtswv uas yug los ua neeg tej lus qhib ib tiam tshiab, coj tag nrho noob neej, nthuav qhia txog tej lus zais tob, thiab qhia tib neeg txoj xub ke uas lawv yuav taug nyob rau tiam tshiab. Qhov kev tig ras to taub uas tib neeg tau mas tsuas yog ib co lus qhia yooj yooj yim rau kev xyaum ua los sis kev paub xwb. Nws coj tsis tau tag nrho noob neej mus rau ib tiam tshiab los sis qhia tej lus zais tob txog Vajtswv Tus Kheej. Thaum txhua yam raug hais tag thiab ua tiav lawm, Vajtswv yog Vajtswv, thiab tib neeg yog tib neeg. Vajtswv muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, thiab tib neeg muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg. Yog tib neeg saib tej lus uas Vajtswv hais zoo li ib co lus qhuab qhia kom tig ras to taub los ntawm tus Vajntsujplig, thiab muab cov lus ntawm cov thwj tim thiab cov xib fwb cev Vajtswv lus ua cov lus uas Vajtswv tus kheej hais kiag, ces qhov ntawd yuav yog tib neeg ib qho kev ua yuam kev.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

160. Qhov tseeb yog txoj sia ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag; nws sawv cev Nws tus moj yam, Nws lub ntsiab tseeb, thiab txhua yam nyob hauv Nws. Yog koj hais tias muaj ib qho kev ntsib kev pom me me xwb ces txhais tau hais tias muaj qhov tseeb lawm, ces koj puas muaj peev xwm sawv cev Vajtswv tus moj yam mas? Tej zaum koj yuav muaj me ntsis kev ntsib kev pom los sis kev pom meej me ntsis txog ib qho twg los sis ib sab twg ntawm ib qho tseeb, tab sis koj tsis muaj peev xwm muab nws rau lawm tus mus tag ib txhis, yog li ntawd qhov kev pom meej uas koj tau los ntawd tsis yog qhov tseeb; nws tsuas yog ib theem twg uas tib neeg muaj peev xwm mus txog xwb. Nws tsuas yog qhov kev ntsib kev pom uas yog thiab qhov kev to taub uas yog uas ib tug neeg yuav tsum muaj: tej qho kev ntsib kev pom tiag tiag thiab kev paub txog qhov tseeb. Qhov kev pom meej, kev tig ras to taub, thiab kev to taub los ntawm kev ntsib kev pom no mas yuav muab coj los pauv tsis tau qhov tseeb; txawm hais tiag tag nrho tib neeg tau muaj kev ntsis kev pom qhov tseeb no tag nrho, thiab muab tag nrho lawv tej kev to taub los ntawm kev ntsib kev pom coj los sib sau ua ke, los nws yeej tseem tsis muaj peev xwm yuav sawv cev tau ib qho tseeb li. Raws li qhov uas tau hais yav tag los, “Kuv muab qhov no sib sau nrog rau ib qho tseeb rau tib neeg lub ntiaj teb: Nyob nrog rau tib neeg, yeej tsis muaj ib tug uas hlub Kuv li.” Qhov no yog ib kab lus ntawm qhov tseeb; nws yog lub ntsiab tseeb ntawm txoj sia. Qhov no yog qhov tob tshaj plaws ntawm txhua yam; qhov no yog ib qho lus hais tawm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Koj txawm yuav muaj kev ntsib kev pom tas zog ntxiv los yeej tau, thiab thiab yog kom tau ntsib tau pom nws tau peb xyoos ces koj yuav muaj ib qho kev to taub ntiav ntiav txog nws; yog koj tau ntsib tau pom nws txog xya los sis yim xyoo ces koj yuav muaj kev to taub ntau tshaj txog nws—tab sis txhawm yuav yog qhov kev to taub twg uas koj tau los los yeej pauv tsis tau ib kab lus ntawm qhov tseeg li. Lwm tus neeg, tom qab uas tau ntsib tau pom nws tau ob peb xyoos, tej zaum yuav muaj kev to taub me me, thiab tom qab ntawd ces muaj ib qho kev to taub tob zog tom qab uas tau ntsib tau pom nws tau kaum xyoo, thiab ces muaj tej qhov kev to taub tshaj zog ntxiv tom qab uas tau ntsib tau pom nws tau ib tiam neeg—tab sis yog nej muab tag nrho qhov kev to taub uas nej tau los ua ke, txawm yog thaum ntawd kiag los—tsis hais yuav muaj kev to taub ntau npaum li cas li, kev ntsib kev pom ntau npaum li cas, kev to taub tob ntau npaum li cas, kev pom meej ntau npaum li cas, los sis pes tsawg qhov kev piv txwv uas nej muaj—tag nrho tej no yeej tseem pauv tsis tau ib kab lus ntawm qhov tseeb li. Muab hais ua lwm lo lus, tib neeg txoj sia ces yeej yuav yog tib txoj sia tas mus li xwb, thiab tsis hais koj qhov kev to taub yuav haum nrog qhov tseeb npaum li cas li, Vajtswv tej kev npaj siab, thiab Nws tej kev cheem tsum, nws yuav tsis muaj hnub uas yuav muaj peev xwm yuav hloov tau rau qhov tseeb li. Yuav hais tias tib neeg muab tau qhov tseeb lawm ces txhais hais tias lawv muaj tej qhov muaj tiag, hais tias lawv tau muaj me to taub me ntsis txog qhov tseeb, hais tias lawv tau muaj qee qhov kev to taub tseeb txog Vajtswv tej lus, hais tias lawv tau muaj tej qho kev ntsib kev pom tiag nrog lawv, thiab hais tias lawv ces yeej nyob rau txoj kev yog hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv lawm. Ib kab lus los ntawm Vajtswv xwb ces yeej txaus rau ib tug neeg tau ntsib tau pom tag nrho ib tiam neeg lawm; txawm hais tias tib neeg yuav tau ntsib tau pom tau ntau tiam neeg heev los sis tseem yog kiag ntau txhiab xyoo, los lawv yeej tseem tsis muaj peev xwm yuav tau ntsib tau pom ib qho tseeb kom tag nrho thiab ntxaws ntxaws li. Yog hais tias tib neeg lam to taub ob peb los nyuag lus ntiav ntiav xwb, tab sis lawv hais tias twb tau qhov tseeb lawm, qhov ntawd tseem tsis yog ib qho uas tsis muaj qab hau tag nrho tiag tiag li lod?

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Ntu Peb

161. Thaum tib neeg to taub qhov tseeb, thiab nyob nrog nws ua lawv txoj sia, qhov no yog hais txog txoj sia dab tsi? Nws yog hais txog lawv rab peev xwm los teeb qhov uas lawv ua neej nyob rau Vajtswv cov lus li cas; nws txhais hais tias lawv muaj kev paub tiag tiag txog Vajtswv cov lus thiab ib qho kev to taub tiag tiag txog qhov tseeb. Thaum tib neeg muaj txoj sia tshiab no nyob rau hauv lawv lawm, lawv txoj kev ua neej ces yog tsim nyob rau ntawm lub hauv paus ntawm Vajtswv txoj lus qhov tseeb, thiab lawv ua neej nyob rau hauv ntiaj teb ntawm qhov tseeb. Tib neeg lub neej ces yog kev los paub thiab tau ntsib tau pom qhov tseeb, thiab muaj qhov no ua lub hauv paus, tsis dhau tus ciaj ciam ntawd; nov yog lub neej uas hais txog thaum hais txog kev muab tau qhov tseeb txoj sia. Yog koj yuav ua neej nyob nrog qhov tseeb uas koj txoj sia, mas nws tsis yog qhov uas txoj sia ntawm qhov tseeb nyob rau hauv koj, los sis tsis yog qhov uas yog koj muaj qhov tseeb ua koj txoj sia, ces koj rais mus ua qhov tseeb, thiab koj txoj sia nruab nrog rais mus ua txoj sia ntawm qhov tseeb; haj yam hais tsis tau hais tias koj yog qhov tseeb txoj sia. Txog thaum kawg, koj txoj sia yeej tseem yog txoj sia ntawm ib tug tib neeg xwb. Tsuas yog hais tias ib tug tib neeg muaj peev xwm ua neej raws li Vajtswv cov lus, muaj kev paub txog qhov tseeb, thiab to taub nws kom txog ib qho tob tob; qhov kev to taub no mas tsis muaj peev xwm yuav muab tshem tawm ntawm koj mus tau li. Koj tau ntsib tau pom thiab to taub tej yam no tag nrho, hnov zoo li lawv mas zoo thiab muaj nuj nqis heev, thiab koj los lees txais lawv ua lub hauv paus rau koj txoj sia; tshaj qhov ntawd, koj ua neej nyob hauv txoj kev vam khom rau tej yam no, thiab tsis muaj leej twg yuav hloov tau qhov ntawd: Qhov no, ces, yog koj txoj sia. Qhov ntawd ces yog, koj txoj sia tsuas muaj tej no xwb—kev to taub, kev ntsib kev pom, thiab kev to taub tob txog qhov tseeb—thiab tsis hais koj yuav ua dab tsi li, koj yuav muab koj txoj kev ua neej tso saum lawv, thiab koj yuav tsis mus deb tshaj tus ciaj ciam no los sis dhau tej ciam teb no; qho no ces yog kiag yam neej uas koj yuav ua. Lub hom phiaj thaum kawg ntawm Vajtswv tes hauj lwm rau tib neeg ces yog kom muaj hom neej zoo li no. Tsis hais tib neeg yuav to taub qhov tseeb zoo npaum li cas li, lawv lub ntsiab tseeb yeej tseem yog qhov ntawm noob neej, thiab yeej muab piv tsis tau rau lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv li. Vim lawv qhov kev ntsib kev pom qhov tseeb yeej muaj tas mus li, lawv yuav tsis muaj hnub uas ua lub neej tau mus tag nrho li qhov tseeb; lawv tsuas ua neej tau raws li qhov tseeb uas me tshaj plaws uas tib neeg muaj tau. Yuav ua li cas, ces, lawv thiaj li yuav tig tau mus ua Vajtswv mas? … Yog hais tias koj muaj ib qho kev ntsib kev pom me me nrog rau Vajtswv cov lus, thiab ua neej nyob raws nraim li koj qhov kev to taub txog qhov tseeb, ces Vajtswv cov lus rais los ua koj txoj sia. Txawm li cas los xij, koj yeej tseem tsis muaj peev xwm hais tau hais tias qhov tseeb yog koj txoj sia los sis hais tias qhov uas koj tab tom hais tawm yog qhov tseeb; yog qhov ntawd yog koj txoj kev xav, ces koj yuam kev lawm. Yog koj muaj me ntsis kev ntsib kev pom nrog ib qho ntawm qhov tseeb, ces qho no nkaus xwb puas yuav sawv cev tau qhov tseeb mas? Nws yeej tsis tau kiag li. Koj puas muaj peev xwm piav txog qhov tseeb kom ntxaws ntxaws mas? Koj puas muaj peev xwm tshawb nrhiav tau Vajtswv tus moj yam, thiab Nws lub ntsiab tseeb, los ntawm qhov tseeb mas? Koj tsis muaj peev xwm li. Txhua leej txhua tus yeej tau ntsib tau pom nrog rau tib qho thiab tib tug ciaj ciam ntawm qhov tseeb nkaus xwb; qhov uas tau ntsib tau pom nws kiag nyob rau hauv koj tus ciaj ciam uas muaj chaw kawg, koj tsis muaj peev xwm kov tau tag nrho qhov tseeb ntau tiag tiag. Tib neeg puas muaj peev xwm ua neej mus raws li lub ntsiab qub thaum chiv keeb ntawm qhov tseeb? Koj qhov kev paub kev pom me me ntawd yuav muaj npaum li cas? Ib lub xuab zeb nyob rau ntawm ntug hiav txwv; ib teev dej me me nyob rau hauv hiav txwv. Yog li ntawd, tsis hais qhov kev paub ntawd thiab tej kev xav uas koj tau los ntawm tej kev ntsib kev pom ntawd yuav muaj nuj nqis npaum li cas li, lawv yeej tseem tsis muaj cuab kav muab suav tau ua qhov tseeb li.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Ntu Peb

162. Vajtswv Tus Kheej muaj qhov tseeb, thiab Nws yog lub hauv paus ntawm qhov tseeb. Txhua yam zoo thiab txhua qhov tseeb yog los ntawm Vajtswv los. Nws tuaj yeem txiav txim rau qhov yog thiab qhov txhaum ntawm txhua yam thiab txhua qhov xwm txheej; Nws tuaj yeem txiav txim rau tej yam uas tau tshwm sim lawm, tej yam uas tab tom tshwm sim tam sim no, thiab tej yam tom ntej uas tib neeg tsis paub. Nws tsuas yog ib tug tug txiav txim nkaus xwb uas tuaj yeem ntxiav txim tau rau qhov yog thiab qhov txhaum ntawm txhua yam, thiab qhov no txhais tias qhov yog thiab qhov txhaum ntawm txhua yam tsuas tuaj yeem raug txiav txim los ntawm Nws xwb. Nws paub txoj kev cai rau txhua yam. Qhov no yog lub cev ntawm qhov tseeb, uas txhais tau tias Nws Tus Kheej muaj lub ntsiab tseeb ntawm qhov tseeb. Yog tias tib neeg to taub qhov tseeb thiab ua tiav qhov zoo tiav log lawm, ces nws puas muaj dab tsi cuam tshuam nrog lub cev ntawm qhov tseeb lawm thiab? Thaum tib neeg raug ua kom zoo tiav log lawm, nws muaj ib qho kev txiav txim uas yog ntawm txhua yam uas Vajtswv ua tam sim no thiab txhua yam Nws cheem tsum, thiab Nws muaj ib txoj hau kev yog los xyaum ua raws; tib neeg kuj to taub Vajtswv txoj kev xav thiab paub qhov yog los ntawm qhov txhaum. Tiam sis muaj qee yam tib neeg tsis tuaj yeem ncav cuag, tej yam nws tsuas tuaj yeem paub tau tom qab Vajtswv qhia tej ntawd rau nws lawm xwb—tib neeg tsus tuaj yeem paub txog tej yam uas tseem tsis tau paub, tej yam uas Vajtswv tsis tau qhia rau nws li, thiab tib neeg tsis tuaj yeem khwv yees tau. Ntau tshaj ntawd, txawm tias tib neeg tau txais qhov tseeb los ntawm Vajtswv los, thiab muaj qhov tseeb tiag, thiab paub lub ntsiab tseeb ntawm ntau qhov tseeb, thiab muaj rab peev xwm qhia qhov yog los ntawm qhov txhaum, nws puas muaj rab peev xwm tswj hwm thiab kav tau txhua yam. Qhov no yog qhov sib txawv. Cov uas tsim tawm los tsuas tuaj yeem txais tau qhov tseeb los ntawm lub hauv paus ntawm qhov tseeb los xwb. Lawv puas tuaj yeem txais qhov tseeb los ntawm tib neeg los? Tib neeg puas muaj qhov tseeb? Tib neeg puas tuaj yeem npaj tau rau qhov tseeb? Nws tsis tuaj yeem, thiab qhov ntawd yog qhov sib txawv. Koj tsuas tuaj yeem txais qhov tseeb xwb, tsis yog npaj—koj puas tuaj yeem raug hu tau tias lub cev ntawm qhov tseeb? Lub ntsiab tseeb ntawm lub cev ntawm qhov tseeb yog dab tsi tiag tiag? Nws yog lub hauv paus uas npaj qhov tseeb, lub hauv paus ntawm txoj kev kav thiab lub hwj chim kav txhua yam, thiab nws kuj yog cov qauv thiab cov kev cai uas txiav txim rau txhua yam thiab txhua qhov xwm txheej. Qhov no yog lub cev ntawm qhov tseeb.

—Txoj Lus, Phau 4. Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos. Yam Yim: Lawv Yuav Ua Kom Lwm Tus Mloog Lawv Lus Nkaus Xwb, Tsis Yog Qhov Tseeb los sis Vajtswv li (Ntu Peb)

163. Qhov tseeb yog qhov muaj tiag ntawm tag nrho txhua yam uas zoo. Nws kuj yog tib neeg lub neej thiab txoj xub ke uas lawv ntoj ncig; nws kuj muaj cuab kav ua rau ib tug tib neeg twg muab lawv tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg tau, los hwm Vajtswv thiab zam txoj kev phem, los ua ib tug uas mloog Vajtswv lus thiab ib tug raug tsim tawm los uas zoo tsim nyog, ib tug uas Vajtswv hlub thiab ib tug uas tau Nws qhov kev nyiam. Muab xam nws qhov kev muaj nuj nqis, ib tug neeg twg tsim nyog muaj tus yam ntxwv thiab txoj kev xav zoo li cas rau Vajtswv tej lus thiab qhov tseeb? Nws yeej pom tau meej meej: Rau cov uas ntseeg Vajtswv tiag thiab muaj lub siab hwm Nws, ces Nws tej lus yog lawv tej roj ntsha yug siav. Tib neeg yuav tsum saib Vajtswv tej lus muaj nuj nqis, thiab noj thiab haus tej lus ntawd, thiab xyiv fab hlo rau tej lus ntawd, thiab lees txais tej lus ntawd ua lawv txoj sia, ua txoj xub ke uas lawv taug lawv txoj hau kev, ua lawv tej kev pab thiab kev txhawb; tib neeg yuav tsum ua neej rau, xyaum ua raws, thiab muaj kev ntsib kev pom raws nraim li tej zaj lus thiab tej kev cheem tsum ntawm qhov tseeb, thiab nyoo zwm rau nws tej kev txib, rau txhua zaj lus thiab txhua qhov kev cheem tsum uas qhov tseeb muab rau lawv, dua qhov uas muab nws coj los kawm, tshuaj xyuas, lam khwv yees hais li ub li no, thiab tsis ntseeg. Vim qhov tseeb yog tib neeg qhov kev pab uas muaj nyob ntawd, nws qhov kev pab cuam uas muaj nyob ntawd, thiab kuj yog lawv txoj sia thiab, tib neeg yuav tsum saib qhov tseeb ua qhov muaj nuj nqis tshaj plaws, vim lawv yuav tsum vam khom qhov tseeb los ua neej nyob, los ua kom haum Vajtswv tej kev txib, los hwm Vajtswv thiab zam kev phem, thiab los nrhiav hauv lawv lub neej txhua hnub kom tau txoj kev los xyaum ua raws thiab ua kom tau qhov kev nyoo zwm rau Vajtswv. Tib neeg yuav tsum vam khom qhov tseeb los muab lawv tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg, los ua ib tug uas raug cawm tau thiab ib tug tsim tawm los uas zoo tsim nyog.

—Txoj Lus, Phau 4. Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos. Yam Kaum: Lawv Ntxub Qhov Tseeb, Tab Meeg Hais Lus Saib Tsis Taus Cov Hauv Paus Ntsiab Lus, thiab Tsis Quav Ntsej Txog tej Kev Npaj ntawm Vajtswv Lub Tsev li (Ntu Xya)

164. Hauv Nws kev nthuav tawm qhov tseeb, Vajtswv nthuav tawm Nws tus yam ntxwv thiab lub ntsiab tseeb; Nws kev nthuav qhov tseeb tsis yog los ntawm noob neej tej lus xaus txog ntau yam zoo thiab cov lus uas noob neej paub. Vajtswv cov lus yeej yog Vajtswv cov lus; Vajtswv cov lus yog qhov tseeb. Cov lus ntawd yog lub hauv paus thiab kev cai uas noob neej tsim yog muaj nyob, thiab hu tau tias tej ntawd yog cov kev ntseeg uas thaum chiv tawj nyob nrog noob neej yuav raug rau txim los ntawm Vajtswv. Tej ntawd tsis tau txais Nws li kev pom zoo, thiab tsawg tshaj tej ntawd tseem yog lub hauv pauv keeb cag los sis lub hauv paus ntawm Nws cov lus hais tawm. Vajtswv nthuav tawm Nws tus yam ntxwv thiab Nws lub ntsiab tseeb los ntawm Nws cov lus. Txhua lo lus uas tawm los ntawm Vajtswv qhov kev nthuav tawm yog qhov tseeb, vim Nws muaj lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv, thiab Nws yog qhov tseeb tiag ntawm txhua yam zoo. Qhov tseeb tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb yuav tsis muaj hnub hloov pauv li, tsis hais txawm cov noob neej qias vuab tsuab yuav muab chaw rau tej ntawd los sis txhais tej ntawd li cas, los sis tsis hais nws saib tej ntawd los sis to taub tej ntawd li cas li. Tsis hais txawm Vajtswv cov lus tau hais ntau npaum li cas, thiab txawm cov noob neej qias vuab tsuab, txhaum no thuam tej ntawd npaum li cas thiab tsis kam lees txais yuam lawv, tseem tsuav ib qho tseeb uas tsis tuaj yeem hloov pauv tau li: Txawm tias tej xwm txheej no, yam uas hu tias kev coj noj coj ua thiab cov kab lis kev cai uas tib neeg saib rau nqi, los tsis tuaj yeem rais ua qhov zoo tau li, thiab tsis tuaj yeem rais ua qhov tseeb tau li. Qhov no hloov pauv tsis tau. Noob neej kab ke coj noj coj ua qub thiab txoj kev muaj nyob yuav tsis rais ua qhov tseeb vim yog kev hloov pauv los sis yog qhov dhau mus ntawm lub sij hawm, thiab Vajtswv cov lus yuav tsis rais uatib neeg cov lus los ntawm noob neej qhov kev thuam los sis kev tsis nco qab. Lub ntsiab tseeb no yuav tsis hloov pauv li; qhov tseeb ib txwm yog qhov tseeb. Muaj qhov tseeb dab tsi nyob rau ntawm no? Txhua qhov lus xaus uas hais los ntawm noob neej pib tawm los ntawm Ntxwgnyoog los—tej ntawd yog tib neeg tej kev xav hauv siab thiab tej kev xav phem, txawm yog sawv tawm los ntawm tus tib neeg siab kub, thiab yeej tsis muaj dab tsi cuam tshuam nrog rau yam zoo kiag li. Cov lus ntawm Vajtswv, muab ua lwm yam hais, yog cov kev nthuav tawm ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab lub meej mom. Nws thiaj nthuav tawm cov lus no vim yog qhov laj thawj twg? Vim li cas Kuv thiaj hais tias tej ntawd yog qhov tseeb? Qhov laj thawj yog tias Vajtswv kav tag nrho txhua txoj kev cai, cov hauv paus ntsiab lus, cov cag, cov ntsiab tseeb, qhov tseeb, thiab txhua yam uas to taub nyuaj, tej ntawd puav leej nyob hauv Nws txhais tes, thiab Vajtswv tib leej xwb thiaj li paub lawv lub hauv paus keeb cag thiab cov cag ntawm tej ntawd yog dab tsi. Yog li ntawd, cov lus txhais ntawm txhua yam uas hais nyob hauv Vajtswv coj lus mas muaj tseeb tshaj xwb, thiab tej kev cheem tsum rau noob neej uas nyob rau hauv Vajtswv cov lus tsuas yog tib tug qauv rau noob neej nkaus xwb—tib tug qauv uas noob neej yuav tsum muaj.

—Txoj Lus, Phau 4. Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos. Yam Cuaj (Ntu Ib)

Qhov Dhau Los: C. Cov Lus nyob rau ntawm Kev Qhia Tswm Txog Cov Noob Neej Qias Vuab Tsuab Tej Kev Xav Phem Rau Sab Kev Ntseeg, Kev Tsis Ntseeg, thiab Kev To Taub Yuam Kev

Ntxiv Mus: III. Cov Lus nyob rau ntawm Kev Ua Tim Khawv rau Vajtswv Tus Duab thiab Tes Hauj Lwm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No