24. Cov Phaj Tshab ntawm Kev Ua Tiav Yus Tes Dej Num

Sau los ntawm Yav Mivtseeb, Teb Chaws Kas Nas Das

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Qhov zwm rau Vajtswv txoj dej num yuav tsum yog tiag thiab tseeb, thiab nws yuav tsum ua lub neej cawm raws. Qhov lam zwm sab nrauv xwb yeej tsis tau Vajtswv lo lus qhuas li, thiab qhov lam mloog lus sab nrauv rau txhua fab ntawm Vajtswv txoj lus, yam tsis muaj kev nrhiav hloov ib tug tus moj yam li, tsis yog qhov haum raws Vajtswv lub siab. Qhov mloog Vajtswv lus thiab qhov zwm rau Vajtswv txoj dej num ntawd yog tib qho thiab tib yam xwb. Cov uas tsuas zwm rau Vajtswv xwb tab sis tsis zwm rau Nws txoj dej num ces tsis tuaj yeem suav tau tias yog mloog hais, haj yam tsawg tshaj rau cov uas tsis zwm tiag tab sis ua lub siab zij das rau sab nraud. Cov uas zwm tiag rau Vajtswv yog txhua tus uas muaj peev xwm muab tau txoj dej num thiab to taub tau ntawm Vajtswv tus moj yam thiab txoj dej num. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li zwm rau Vajtswv tiag. Cov tib neeg zoo li no muaj peev xwm tau txoj kev paub tshiab, thiab mus rau txoj kev hloov tshiab, los ntawm txoj dej num tshiab. Tsuas yog cov tib neeg no xwb Vajtswv thiaj li qhuas, tsuas yog cov tib neeg no xwb thiaj li zoo tiav log, thiab tsuas yog cov no xwb uas lawv tus moj yam thiaj li tau hloov lawm. Cov uas raug Vajtswv qhuas yog cov uas zoo siab hlo zwm rau Vajtswv, thiab rau Nws txoj lus thiab txoj dej num. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li nyob rau qhov yog, tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li txaus siab hlo xav tau Vajtswv tiag, thiab txaus siab hlo nrhiav Vajtswv tiag(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Uas Mloog Vajtswv Lus Nrog ib Lub Siab Tseeb Ces Vajtswv Yuav Tsum Muab Tau Xwb Xwb Li). Thaum nyeem Vajtswv cov lus ua rau kuv nco txog kuv txoj kev ntsib kev pom ntawm kev zwm rau Vajtswv.

Txhua yam nws tau pib thaum Lub Peb Hlis Ntuj xyoo 2016. Kuv tau khiav tawm hauv Teb Chaws Suav kom dim txoj kev ntes kaw thiab kev tsim txom los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav xyaum ua raws kuv txoj kev ntseeg. Qee lub sij hawm tom qab ntawd, tus Viv Ncaus Zag uas yog tus thawj coj ntawm pawg ntseeg tau nug kuv tias, “Koj puas xav los tuav tejdej num ywg dej?” Zoo siab heev li, ces kuv thiaj tau teb tias, “Yam ntawd yuav tsum zoo heev li! Kuv yuav pab lwm tus kom lawv nkag siab qhov tseeb thiab tus cag, lawv tus kheej rau hauv txoj hau tseeb. Qhov ntawd yog ib qho kev ua zoo!” Kuv xav rau kuv tus kheej tias: Yog lwm tus uas tau paub kuv, pom tias kuv tab tom ua tej luag hauj lwm ywg dej, lawv tau tig ntsia kuv thiab qhuas kuv. Nws yuav ua rau kuv yog ib tug neeg zoo tshaj. Tsuas yog thaum kuv tau muaj kuv tej kev cia siab, tus viv ncaus tau tham nrog kuv dua. Nws tau hais tias, vim tej kev kub ntxhov uas muaj cov viv ncaus tau tsiv mus nyob ib qho chaw tshiab lawm, tab sis lawv yeej tsis paub tias yuav mus rau qhov twg. Nws tau hais tias kuv lub tsev yuav yog ib qho chaw zoo, thiab tau nug tias kuv puas tuaj yeem ua tus tswv cuab los leg tej luag hauj lwm tau. Thaum ntawd kuv hnov ntxhov siab sab hauv los. Kuv tau xav tias, kuv twb tau ua tej dej num ywg dej los lawm. Tam sim no ces kuv tsuas yog ua tes dej num ntawm tus tswv cuab lawm xwb. Puas yog tias txij thaum ntawd mus kuv yuav tau siv tag nrho kuv lub sij hawm los nyob hauv tsev mov lawm xwb pob? Nws yuav tsis yog yam nyuaj tab sis nws ntxim txaj muag. Kev nkag los rau lub ntiaj teb, kuv yog ib tus poj niam ua lag luam, thiab muaj lub tsev tsim khoom uas yog kuv li. Lwm tus tau hu kuv ua Tus Poj Niam Zoo Tshwj Xeeb. Nyob hauv tsev kuv muaj ib tug neeg ua noj thiab tu tsev, thiab tseem muaj tus ntxua khaub ncaws tib si. Tam sim no nws yog kuv, tab tom ua tej no rau lwm tus. Kuv yeej tsis xav ua nws tiag tiag li. Tab sis kuv tau xav txog qhov uas tej viv ncaus tsis muaj lwm qhov chaw mus, mus ua lawv tes dej numkom thaj yeeb, thiab kuv lub tsev yog ib qho zoo chaw, yog li kuv thiaj tau pom zoo yam tsis tshua txaus siab heev.

Ob peb hnub tom qab xwb, kuv tau ua kuv tes dej num tswv cuab rau sawv daws pom, tab sis sab hauv kuv lub siab ntxhov nyho xwb, thiab kuv tau pib xav tsis thoob li. Tej kwv tij thiab tej nkauj muam puas xav tias kuv tsis phim tej dej num ywg dej? Vim li cas lawv thiaj kom kuv ua tus tswv cuab? Yog hais tias tej kwv tij thiab tej nkauj muam uas tau paub kuv tau nrhiav pom, lawv puas yuav hais tias, kuv tsis muaj qhov muaj tseeb ntawm qhov tseeb, thiab tsis muaj peev xwm ua lwm tes dej num, tab sis tsuas yog ua ib tug tswv cuab xwb? Xav txog qhov no tsuas yog ua rau kuv nyuaj siab heev xwb. Thiab tom qab ntawd kuv xav txog txoj kev daws teeb meem uas kuv tau ua rau ntawm Vajtswv xub ntiag, uas tsis xav txog tias kuv tes dej num yog dab tsi, tsuav nws tau pab tes dej num hauv pawg ntseeg xwb, kuv yuav sim ua qhov ntawd kom zoo tshaj plaws los ntawm kuv tus kheej, Thiab tab txawm hais tias kuv tsis nyiam nws, los kuv yeej zwm rau Vajtswv lawm. Yog li ntawd vim li cas kuv ho tsis tuaj yeem los zwm rau tam sim no uas kuv raug thov kom los tuav tej dej num ua tus tswv cuab? Yog li tom qab ntawd kuv tau hais ib lo lus thov ntsiag to rau Vajtswv. Kuv tau hais tias “Vajtswv Koj tau teeb tsa kuv los leg tej dej num ua tswv cuab lawm, tab sis kuv hnov zoo li kuv xav los tawm tsam, thiab yeej tsis tuaj yeem zws rau. Thov qhia kuv thiab coj kuv kev, yog li kuv thiaj yuav nkag siab Koj txoj kev xav.”

Tsis ntev tom qab ntawd, kuv tau nyeem ob zaj lus ntawm Vajtswv cov lus: “Hauv qhov kev ntsuas seb tib neeg puas tuaj yeem mloog Vajtswv lus los sis tsis mloog, yam tseem ceeb uas yuav tau saib yog xyuas seb puas yog yam lawv ntshaw luam thuam los ntawm Vajtswv los, thiab seb lawv puas muaj tej kev txhawb siab zais npog los sis tsis muaj. Yog tib neeg pheej thov ntau yam xav tau tas li los ntawm Vajtswv, nws ua pov thawj qhia tau tias lawv tsis mloog Nws lus. Txawm tias yuav tshwm sim dab tsi rau koj los xij, yog koj tsis tuaj yeem txais nws tau los ntawm Vajtswv los, tsis tuaj yeem nrhiav qhov tseeb, tsuas hais tas li los ntawm koj tus kheej txoj kev muaj qab hau thiab xav tas li tias koj mas yeej yog tas li lawm, thiab tseem muaj peev xwm ua xyem xyav rau Vajtswv, ces koj yuav ntsib teeb meem. Cov neeg zoo li no yog cov khav theeb thiab ntxeev siab tshaj plaws rau Vajtswv. Cov tib neeg uas xav thov ntau yam xav tau tas li ntawm Vajtswv yeej tsis mloog Nws lus kiag li. Yog koj xav thov ntau yam xav tau ntawm Vajtswv, qhov no ua pov thawj qhia tau tias koj tab tom tsim ib qho kev rhuav tshem Vajtswv, tias koj tab tom xaiv koj tus kheej tej kev xav, thiab ua mus raws li koj tus kheej tej kev xav. Hauv qhov no, koj ntxeev siab rau Vajtswv, thiab tsis muaj kev mloog lus(“Tib Neeg Thov Ntau Yam Xav Tau ntawm Vajtswv Heev Lawm” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Kev zwm rau uas muaj tseeb yog dab tsi? Thaum Vajtswv ua qee yam uas mus raws li koj txoj hau kev, thiab koj hnov tau tias txhua yam tau txaus siab thiab zoo lawm, thiab ua rau koj raug saib siab, koj hnov qhov no zoo li muaj yeeb koob kawg, thiab koj hais tias ‘ua tsaug os Vajtswv’ thiab tuaj yeem zwm rau Nws txoj kev coj kev qhia thiab tej kev npaj. Txawm li cas los xij, thaum uas koj raug hais kom mus ua dej num rau ntawm ib qho chaw uas tsis paub ces koj yeej tsis muaj peev xwm raug saib siab, thiab hauv qho chaw uas tsis muaj leej twg lees paub koj, ces koj tso tseg tsis hnov kev zoo siab thiab pom tias nws nyuaj los zwm rau. … Kev zwm rau thaum tsis muaj xwm txheej dab tsi yeej ib txwm yooj yim. Yog koj kuj tuaj yeem zwm rau hauv tej xwm txheej tsis zoo thiab—cov nyob hauv tej yam uas tsis mus raws koj txoj hau kev thiab koj hnov mob, qhov ntawd ua rau koj qaug zog, qhov ntawd ua rau koj lub cev txom nyem thiab rhuav tshem koj lub suab npe, qhov ntawd tsis tuaj yeem ua tau raws li koj kev tsab ntse thiab kev khav theeb, thiab qhov ntawd ua rau koj txom nyem siab ntsws—ces koj muaj lub siab tiag tiag. Qhov no tseem tsis yog lub hom phiaj uas nej yuav tsum caum raws los? Yog nej muaj txoj kev tsav zoo li no, lub hom phiaj zoo li no, ces yeej muaj ib txoj kev cia siab xwb(Vajtswv Kev Sib Qhia Los). Vajtswv cov lus no ua rau kuv tau pom tias txoj kev zwm rau tiag tsis yog ib qho teeb meem ntawm tus kheej txoj kev xaiv. Txawm hais tias kuv yuav nyiam nws, los yog nws yuav muaj txiaj ntsim rau kuv los xij, tsuav yog los ntawm Vajtswv los, thiab pab tes dej num hauv pawg ntseeg lawm, kuv yuav tsum zwm rau tag nrho. Tab sis kuv ho tau ua dab tsi hloov pauv? Thaum raug thov ua tus tswv cuab, kuv tsis tau xav txog tias yog txoj kev siab zoo ntawm Vajtswv txoj kev xav, los yog kev txhawb nqa tes dej num hauv pawg ntseeg. Kuv tsuas xav txog tias seb kuv puas muaj peev xwm khav theeb, los sis ua kom lwm tus tig los ntsia kuv, thiab seb kuv txoj kev phem puas yuav txaus siab. Yam ntawd ho yuav zwm rau Vajtswv tau li cas? Kuv tau rov xav txog thaum uas kuv yog ib tug txawj coj hauv ib pab pawg. Tus thawj coj hauv pawg ntseeg yeej tau sib koom nrog kuv tas li. Kuv ib txwm xav tias tus thawj coj muab kuv saib siab, thiab tej kwv tij thiab tej nkauj muam tau saib kuv zoo ib yam nkaus thiab. Tsis muaj kev rau siab dab tsi loj tshaj hauv kuv tes dej num lawm. Txawm yuav sab npaum li cas los xij kuv yeej npaj txhij yuav ua nws lawm. Tab sis thaum kuv raug hais kom los tuav tej dej num ua tswv cuab, kuv yog tus phem, xav tias hom dej num no tau ua kuv poob qis dua. Ntxiv rau qhov no txawm kuv tau siv zog ua npaum li cas los xij, lwm tus yeej tsis pom kuv tej kev rau siab kiag li. Vim yog li ntawd kuv thiaj hnov tias, tsis nyiam tes dej num no kiag li. Li ntawd xwb kuv tau pom lawm kuv tau leg dej num nyhav heev rau ntawm kuv tes dej num vim yog kuv xav khav theeb thiab lwm tus hwm kuv. Txawm li cas los xij, tej dej num ua tswv cuab yuav tsis muaj txoj hauv kev ua tau li kuv tus kheej tej kev muab hlob, yog li kuv tsis tuaj yeem zwm rau tau. Kuv tau ras txog tias kuv yuav tsum muaj kuv tus kheej tej kev nyiam, thiab tej kev xaiv thaum nws tau los yog kuv tes dej num lawm, thiab txhua yam uas kuv tau xav txog ntawd yog kuv lub suab npe thiab tej txiaj ntsim. Kuv tsis tau caum raws qhov tseeb los sis zwm rau Vajtswv.

Tom qab ntawd, kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no: “Cov uas muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws tuaj yeem lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas thaum tab tom ua tej yam. Thaum koj lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas lawm, ces koj lub siab yuav paub qhov tseeb. Yog koj tsuas lam ua kom lwm tus pom xwb, thiab tsis lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas, ces Vajtswv puas tseem nyob hauv koj lub siab mas? Cov tib neeg zoo li no tsis muaj kev hwm rau Vajtswv. Txhob ua tej yam rau koj tus kheej qhov txiaj ntsim tas li xwb thiab txhob xav xwm yeem txog koj tus kheej tej kev ntshaw xwb; txhob xav rau koj tus kheej lub meej mom, lub koob npe, los sis kev muaj suab npe. Kuj tsis txhob xav txog tib neeg tej kev ntshaw thiab. Koj yuav tsum xub muab kev xav rau tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev, thiab muab tej ntawd ua yam uas yuav tau xub ua ua ntej tso. Koj yuav tsum xav txog Vajtswv txoj kev xav thiab pib xav los ntawm qhov ua twb zoo xav seb koj dawb huv los tsis dawb huv hauv qhov ua kom muaj tiav rau ntawm koj tes dej num li cas, txawm tias koj twb coj ncaj ncees tshaj plaws, ua tau koj qhov zoo tshaj plaws kom muaj tiav hlo rau koj tej luag hauj lwm lawm, thiab tau muab koj tej tag nrho, thiab txawm tias koj yuav muab tag nrho los sis tsis muab tag nrho txoj kev xav rau koj tes dej num thiab txoj tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev los xij. Koj yuav tsum muab kev txiav txim rau tej yam no. Keev xav txog tej ntawd, thiab thiaj li yuav yooj yim rau koj ua koj tes dej num kom tau zoo(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Hauv Vajtswv cov lus, kuv tau nrhiav pom txoj kev xyaum ua raws. Kuv tau lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej txog kuv tes dej num uas muaj lub siab ntshai Vajtswv, tso txoj kev muab tau rau tus kheej tseg, thiab xaiv ua yam uas muaj txiaj ntsim rau tes dej num hauv pawg ntseeg xwb. Tom qab nkag siab Vajtswv txoj kev xav lawm, kuv tau hais cov lus thov no: “Au Vajtswv kuv yuav lees txais Koj txoj kev tshawb xyuas kom meej. Kuv yuav tsis tsi ntsees tias lwm tus yuav xav li cas. Kuv tsuas yog xav zwm rau Koj tej kev npaj, thiab ua kuv tes dej num ua tswv cuab kom zoo.” Ob peb hnub tom qab, kuv tej viv ncaus hauv pawg ntseeg, tau paub tias kuv nyuam qhuav tuaj txog rau txawv teb chaws no, thiab tej kev yuav koom tsis yooj yim, yog li lawv thiaj nrog kuv mus yuav tej khoom yuav siv tseem ceeb. Txawm tias lawv yuav khuam lawv tej dej num los xij, lawv tau pab tej dej num hauv tsev li lawv pab tau. Thaum kuv muaj ib yam teeb meem dab tsi, lawv yuav sib koom nrog kuv, siv lawv tus kheej tej kev ntsib kev pom los txhawb kuv. Lawv tsis muaj leej twg yuav saib kuv qis los yog saib tsis taus kuv, vim tias kuv tsuas yog ib tug tswv cuab xwb. Kuv tau los qhuas uas tsis muaj qhov siab los yog qhov qis thaum ua tej dej num nrog tej kwv tij thiab cov nkauj muam. Peb tsuas yog ua peb tej dej num, thiab tej dej num rau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb. Tom qab txoj kev ntsib kev pom no, kuv xav tias kuv tuaj yeem zwm rau kuv tes dej num, tab sis vim kuv tsis muaj kev nkag siab tiag txog kuv tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb, kuv tseem tsis tau tso tseg txoj kev caum raws lub suab npe thiab lub mej mom. Thaum uas muaj tej yam kuv tsis nyiam tau tshwm sim tuaj, kuv tau qhia tshwm li qub dua.

Tau ib ntus tom qab, tus thawj coj hauv pawg ntseeg tau hu xov tooj tuaj rau kuv hais tias Tus Viv Ncaus Zuag khwv heev los qhia txoj moo zoo, thiab tau nug tias, kuv puas tuaj yeem muab tau lub sij hawm li ob peb teev hauv txhua txhua hnub Zwj Cag mus zov nws tus ntxhais. Kuv tawm tsam kiag tam siv rau lub tswv yim uas kom los ua ib tug neeg zov me nyuam yaus. Yav tag los, kuv muaj dej num ntau heev tsis xyeej kiag li, kuv twb tsis tau saib xyuas kuv tus kheej cov me nyuam li. Kev saib xyuas lwm tus neeg cov me nyuam yuav ua rau kuv zoo li ib tug niam tais zov me nyuam. Tej kwv tij thiab tej nkauj muam uas paub kuv yuav xav li cas yog lawv paub qhov no? Kuv yuav ua cas muab kuv lub ntsej muag mus ntsib lawv? Tab sis kuv tau xav txog tej kev nyuaj uas muaj tiag ntawm Tus Viv Ncaus Zuag, thiab yog tias kuv tsis pab nws, ces yuav ua kuv ib qho kev khuam siab. Kuv tau xav txog nws thiab tom qab ntawd thiaj tau hais tias tau kawg. Hnub Rau yav tav su, kuv tau mus tim Tus Viv Ncaus Zuag lub tsev. Kuv yuav luag tsis tau ua yam ntawd tag hnub li, thiab yav yuav tsaus ntuj, tus me nyuam tau pib quaj hu “niam niam,” thiab kuv tsis muaj peev xwm ntxias tau nws li. Kuv tau ncig nrhiav tej hauv kev ua kom tus me nyuam no zoo siab, kuv tau hais ntau zaj dab neeg rau nws, hnav cov tsoos tsho me nyuam roj hmab, thiab tom qab ib pliag, thaum kawg nws thiaj tau ntsiag tsis quaj lawm. Hmo ntawd, thaum kuv taug kev rov los tsev, kuv thiaj tau xav txog kuv tus kheej: “Kev zov cov me nyuam mas yog ib yam nyuaj tiag tiag li. Nws sab heev, thiab tsis muaj leej twg quav ntsej txog li.” Kuv yim xav ntau ces kuv yim hnov qaug zog xwb. Thaum kuv rov qab los txog tsev, kuv tau pom tej viv ncaus nyob ntawd sib tham luag ntxhi txog yam uas lawv tau kawm paub los ntawm lawv tej dej num. Kuv hnov tau tias tsis muaj kev tawm tiag tiag li lawm thiab khib yus heev li. Kuv tau xav tias “Thaum twg es kuv mam li tuaj yeem ua tej dej num ywg dej zoo li kuv cov viv ncaus lawv tab tom ua no? Nrog rau tes dej num uas kuv muaj tam sim no, thiab kuv tseem tau saib xyuas lwm tus cov me nyuam los yog ntxuav tais. Kuv yuav tau txais qhov tseeb dab tsi tiag? Luag lwm tus puas yuav hais tias, kuv tsis muaj qhov tseeb ntawm qhov tseeb, yog li ntawd kuv tsuas muaj peev xwm ua tau tej hauj lwm zoo li no xwb los?” Txoj kev xav li no tsuas yog ua rau kuv haj yam nyuaj siab ntxiv xwb. Hmo ntawd kuv pw tsis tsaug zog ib pliag li, tsuas yog tig mus los xwb, yog li kuv tau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab thov. Kuv tau hais tias, “Au Vajtswv, kuv hnov nyuaj siab heev li tam sim no. Kuv xav ua tej dej num uas ua kom kuv saib muaj nqis thiab zoo tshaj. Vajtswv, kuv paub tias yam no nws txhaum rau Koj txoj kev xav, tab sis kuv pom tau tias nws nyuaj heev uas yuav zwm rau. Vajtswv, thov pab coj kuv kev thiab coj qhia kuv, pab qhia kom kuv paub txog kuv tus kheej, es kuv thiaj yuav tuaj yeem tso tau tus yam ntxwv phem no pov tseg tau.”

Tom qab ntawd kuv tau nyeem qee nqe ntawm Vajtswv cov lus: “Tib neeg tus moj yam lwj liam zais npog rau hauv lawv txhua txoj kev xav thiab lub tswv yim, rau hauv tej kev txhawb siab ntsws rau lawv txhua txoj kev nqis tes ua; nws zais npog rau hauv txhua txoj kev xam pom uas tib neeg muaj rau txhua yam thiab nyob hauv txhua txoj kev xav, kev to taub, kev xam pom thiab kev ntshaw uas lawv muaj nyob hauv lawv lub tswv yim rau txhua yam uas Vajtswv ua. Nws raug npog cia rau hauv tej yam no lawm(“Tsuas Yog Yus Yog Tus Uas Mloog Lus Tiag Tiag Xwb Mas Thiaj Li Muaj Kev Ntseeg Tiag” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Ib tug moj yam phem uas lwj liam raug muab cog tob heev rau hauv tib neeg lawm; nws dhau los ua lawv txoj sia lawm. Yam uas tib neeg nrhiav thiab xav kom tau txais yog dab tsi tiag tiag? Hauv txoj kev txhawb lub zog ntawm ib tug moj yam phem uas lwj liam, yam uas yog tib neeg tej qauv zoo tshaj plaws, tej kev cia siab, tej kev ntshaw, thiab tej hom phiaj ntawm txoj sia thiab tej kev qhia yog dab tsi? Tej ntawd tsis sib txawv rau tej yam zoo los? Ua ntej tshaj plaws, tib neeg ib txwm xav kom muaj suab npe los sis yog neeg nrov koob nrov npe; lawv xav tau txais lub koob npe zoo thiab lub meej mom zoo tshaj, thiab coj kev hwm los rau lawv tej poj koob yawm txwv. Tej no puas yog tej yam zoo? Tej no tsis muaj ib qho haum raws tej yam zoo kiag li; tshaj qhov ntawd, lawv tawm tsam rau txoj cai lij choj ntawm Vajtswv txoj kev muaj kev tswj fwm kav tib neeg ntiaj teb txoj hmoo. Vim li cas Kuv thiaj li hais li ntawd? Hom neeg uas Vajtswv xav tau yog hom twg? Nws puas xav tau ib tug neeg muaj meej mom tshaj, ib tug nrov koob nrov npe, ib tug neeg zoo, los sis ib tug neeg tseem ceeb tshaj hauv lub ntiaj teb? (Tsis xav tau.) Yog li ntawd ces, hom neeg uas Vajtswv xav tau yog hom neeg dab tsi? Nws xav tau ib tug neeg uas sawv tau khov kho rau hauv av uas nrhiav los ua Vajtswv ib tug raug tsim tawm los uas tsim nyog, tus uas tuaj yeem ua kom tes dej num ntawm ib tug raug tsim tawm los muaj tiav, thiab tus uas tuaj yeem saib xyuas ib tug tib neeg lub chaw tau. … Ces tus moj yam phem uas lwj liam coj dab tsi los rau tib neeg? (Kev tawm sam rau Vajtswv.) Yam uas tshwm sim rau cov tib neeg tawm tsam Vajtswv yog dab tsi? (Kev mob.) Kev mob? Nws yog kev puas ntsoog! Kev mob tsis yog ib nrab ntawm nws. Yam uas koj pom kiag ntawm koj ob lub qhov muag yog kev mob, kev tsis zoo, thiab kev qaug zog, thiab nws yog kev tawm tsam thiab tej kev tsis txaus siab—yam tshwm sim los ntawm tej no yog dab tsi? Kev rhuav pov tseg! Qhov no tsis yog teeb meem me thiab nws tsis yog kev ua si(“Tej Moj Yam Lwj Liam Tsuas Tuaj Yeem Raug Daws Tau los ntawm Kev Nrhiav Qhov Tseeb thiab Vam Khom rau ntawm Vajtswv Nkaus Xwb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Thaum kuv nyeem Vajtswv cov lus txog txoj kev rau txim, kuv tau hnov tias txaj muag heev li. Kuv tau rov xav txog kuv tus kheej tias: “Vim li cas kuv ho tsis tuaj yeem zwm rau tej xwm txheej uas Vajtswv npaj cia? Vim li cas kuv ho tsis xav ua tej dej num uas tsis tseem ceeb no? Kuv hnov zoo li lwm tus saib kuv qis vim ua tej dej num no xwb, zoo yam li kuv tsis muaj nqis kiag li. Txwm kuv hnov tias kuv tsis muaj nuj nqis. Zoo yam li kuv tsis muaj dab tsi li. Kuv hnov zoo li tsuas yog tej luag hauj lwm nkaus xwb, ntawd yog yam tsim nyog ua lawm, yog qhov uas kuv tuaj yeem yeej tau txoj kev qhuas los ntawm lwm cov tib neeg.” Vim kuv tau rov xav txog tej kev xav no, kuv tau ras txog tias kuv txoj kev xav rau lub meej mom tab tom tswj kuv. Zoo yam li kuv tau ua neej nrog ntxwgnyoog tej kuab lom, “Tib neeg phoom nce toj; hos dej ntws nqis hav,” los yog lub tswv yim ntawm, “Yam li tsob ntoo muaj txoj sia pub rau nws daim tawv, ib tug tib neeg ua lub neej txhawm rau nws lub ntsej muag.” Tej tswv yim no tau raug cog cag tob rau hauv kuv lawm, thiab tau dhau los ua kuv tus yeeb yam lawm. Kuv khav theeb thiab tsab ntse. Kuv tau nyiam txoj kev xav uas raug qhuas. Kuv tau nyiam muaj suab npe thiab meej mom, thiab kuv muab tej no saib ua cov hom phiaj ntawm lub neej uas kuv yuav tsum tau caum raws. Tab sis kuv tau ras txog tias tej no yog tib yam hom phiaj uas tib neeg hauv ntiaj teb tau caum raws. Ua ntej kuv tau pib ntseeg Vajtswv, kuv mas nyiam txoj kev sib tw nrog lwm tus heev li. Kuv tau leg dej num thaum hnub tsis tau tawm txog ntua hnub poob, ua kom kuv lub tsev ua khoom mus tau zoo, thiab huaj vam. Thaum kuv tau rov mus saib tsev, kuv tej phooj ywg thiab tej txheeb ze tau tos txais kuv yam sov siab hlo thiab hu kuv ua tus poj niam zoo tshaj. Qhov no mas phim rau kuv txoj kev siab hlob tiag tiag. Kuv txaus siab them qhov nuj nqis no rau nws. Muaj ib zaug kuv tau mus koom pawg ntseeg, kuv tseem ua neej nrog tej zeeg muag no. Kuv tau ua kuv tes dej num rau lub suab npe thiab kuv tus kheej qib dej num. Nrog lub meej mom, raug qhuas, ua rau kuv zoo siab. Yog tsis muaj meej mom, tsis ua tau zoo tshaj, kuv yog tus phem, thiab tu siab, tawm tsam Vajtswv, thiab tawm tsam lub zwj ceeb uas Vajtswv tau npaj tseg. Kuv yim xav txog nws ntau npaum li cas, kuv yim ras txog tag nrho ntxwgnyoog tej kuab lom no, ua rau kuv mob xwb. Lawv tau ua rau kuv tig tawm tsam Vajtswv thiab tsis mloog Nws. Yog hais tias kuv tsis tso tej kev caum raws no tseg, kuv yuav ua rau Vajtswv tsis nyiam kiag li, thiab raug tshem tawm mus. Kuv yim xav txog nws ntau npaum li cas, ces kuv yim hnov ntshai txog txoj kev uas kuv tab tom caum raws. Kuv maj nroos los thov thiab thim siab lees txhaum rau Vajtswv. Kuv tsis xav tau lub suab npe los sis lub meej mom los sis lwm tus tej kev qhuas ntxiv lawm, txhua yam kuv xav tau tsuas yog xav ua ib tug neeg zoo ntawm Vajtswv xwb. Tom qab kuv tau thov lawm, kuv lub siab txias tuaj.

Nyob rau hauv kuv tej kev fij rau hnub ntxiv mus, kuv tau nyeem Vaj tswv cov lus no. “Koj ntseeg Vajtswv thiab raws Vajtswv qab, thiab yog li ntawd hauv koj lub siab koj yuav tsum hlub Vajtswv. Koj yuav tsum muab koj tus yam ntxwv qias vuab tsiab tshem pov tseg, koj yuav tsum nrhiav kev ua kom tiav li Vajtswv txoj kev ntshaw, thiab koj yuav tsum ua tes dej num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los. Vim koj ntseeg thiab raws Vajtswv qab, koj yuav tsum muab txhua yam cob fij rau Nws, thiab yuav tsum tsis txhob txiav txim siab los sis ua kom tau raws li koj tus kheej txoj kev xav nkaus xwb, thiab koj yuav tsum ua kom tiav hlo raws li Vajtswv txoj kev ntshaw. Vim koj raug tsim tawm los, koj yuav tsum mloog tus Tswv uas tsim koj tawm los ntawd lus, vim koj yeej xeeb txawm tsis muaj kev tswj fwm rau koj tus kheej, thiab tsis muaj rab peev xwm los tswj koj tus kheej txoj hmoo. Vim koj yog ib tug neeg uas ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum nrhiav txoj kev dawb huv thiab kev hloov. Vim koj yog ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, koj yuav tsum ua raws li koj tes dej num, thiab tuav koj qhov chaw cia, thiab koj yuav tsum tsis txhob ua tshaj koj tes dej num. Qhov no tsis yog yuav muab koj khi cia, los sis siv kev qhuab qhia los caij tsuj koj, tab sis tsuas yog txoj kev uas koj yuav ua tau koj tes dej num, thiab nws yuav ua tau kom tiav hlo tau—thiab yuav tsum ua kom tau tiav hlo—los ntawm cov uas ua kev ncaj ncees(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb). Kev nyeem Vajtswv cov lus tau pab ua rau kuv nkag siab tias yog ib tug neeg raug tsim los, kuv yuav tsum zwm rau Vajtswv txoj kev cai tswj kav thiab tej kev npaj. Kuv yuav tsum caum raws qhov tseeb, thiab hloov tus moj yam. Qhov no yog kuv tes dej num, thiab nws yog yam uas kuv yuav tsum tau ua. Kuv tsis nyiam lub zwj ceeb uas Vajtswv tau npaj tseg, tab sis Vajtswv xwb thiaj muaj tej kev xav zoo. Nws tau ua tib zoo npaj tseg los ntxuav kom kuv dawb huv, thiab hloov pauv kuv. Kuv tsis tuaj yeem raug xaiv kuv lub luag hauj lwm, los sis caum raws kev muaj lub suab npe thiab qib dej num. Kuv yuav tsum tsi ntsees rau ntawm txoj kev caum raws qhov tseeb, lees txais txoj kev txiav ntxim ntawm Vajtswv cov lus, thiab kho kuv tus moj yam qias vuab tsuab. Kuv yuav tsum siv tag nrho kuv lub zog los rau kuv tes dej num kom zoo.

Ntau hnub dhau mus, kuv tau tso tseg tsis quav ntsej txog qhov uas lwm tus yuav xav li cas rau kuv, thiab tsuas ua kuv tes dej num nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Thaum uas lwm tus tsis khoom nrog lawv tej dej num, thiab tsis tuaj yeem los zov lawv cov me nyuam, kuv thiaj thov nqis tes mus pab lawv. Thaum kuv tau pom lawv qhia txoj moo zoo thiab coj tib neeg coob ntxiv tuaj rau Vajtswv, kuv hnov zoo siab twj ywm rau hauv kuv lub siab. Txawm hais tias kuv tsis zoo tshaj rau hauv kuv tes dej num los xij, kuv tuaj yeem pab tau kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawv lub siab tau so, thiab ua kuv li ntiag tug, txhawb pab ntsiag to txoj kev loj hlob ntawm lub teb chaws txoj moo zoo. Ntawd yog muaj txiaj ntsim. Hauv kuv tes dej num, cov npoj yaig hauv pawg ntseeg, thiab pab saib xyuas me nyuam yaus, txawm thaum tag nrho kuv txoj kev siab hlob thiab suab npe tau tag mus lawm los xij, kuv hnov tau tias nws yeej tau txiaj ntsim ntau kawg. Kuv paub tau tias kev caum raws lub suab npe yog ib yam phem. Kev zwm rau Vajtswv tej kev npaj tseg, thiab ua kuv lub luag hauj lwm kom zoo tshaj plaws, thiaj yog yam uas kuv yuav tsum tau caum raws. Kuv tau los ua qhuas tiag tiag tias nyob hauv Vajtswv lub tsev, tsis muaj tes dej num twg uas raug saib siab dua los yog qis dua. Txawm kuv tes dej num yuav yog dab tsi los xij, yeej muaj tej ua kev kawm rau yus tau kawm paub, thiab qhov tseeb uas kuv yuav tsum tau xyaum ua raws. Tsuav yog kuv zwm rau thiab nrhiav qhov tseeb xwb ces kuv yeej yuav tau txais txiaj ntsig los ntawm qhov ntawd. Qhov no tau qhia tawm rau kuv tias Vajtswv ncaj ncees npaum li cas, tsis yog nyiam leej twg. Thaum muaj kev nkag siab thiab hloov pauv me me txog qhov no, yog ib yam txhawb nqa uas Vajtswv tau muab rau kuv lawm. Ua Vajtswv tsaug!

Qhov Dhau Los: 23. Muab Kuv Lub Siab rau Vajtswv

Ntxiv Mus: 25. Yus Tsim Nyog Yuav Saib Yus Tes Dej Num Zoo Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

15. Tom Qab tej Kev Dag

Sau los ntawm Tsheev Siv, Teb Chaws SuavVajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No