Lub Ntsiab Tseem Ceeb ntawm Vajtswv Txoj Kev Saj Kev Txom Nyem Hauv Lub Ntiaj Teb

Tus Vajtswv uas yug los ua neeg txom nyem sawv cev rau tib neeg kom tib neeg thiaj li tau qhov chaw zoo nkauj nyob rau yav pem suab. Kauj ruam ntawm tes hauj lwm uas Yexus ua yog los kom raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ua ib tug yam ntxwv ntawm ib lub cev uas muaj kev txhaum, los ua ib qho kev theej txhoj, los txhiv txhua tus tib neeg ntiaj teb, los pua lub hauv paus rau tib neeg nkag mus rau qhov chaw zoo nkauj. Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab ris tib neeg txoj kev txhaum, thiab txhiv tib neeg ntiaj teb dim ntawm txoj kev txhaum. Muab ua lwm lo lus hais ces, Nws ua ib qho pov thawj qhia txog tias tib neeg tej kev txhaum twb raug zam thiab muaj peev xwm los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag lawm, vim Nws yog ib qho kev sib khom nyob rau hauv ntsug rog nrog rau Ntxwgnyoog. Tam sim no uas tiam kawg twb los txog lawm, ces Vajtswv thiaj li xav coj Nws tes hauj lwm los rau qhov xaus, los muab tiam no xaus, thiab los coj cov uas tseem muaj nyob ntawd mus rau ib qho chaw zoo nkauj. Vajtswv tau los ua cev nqaij daim tawv ib zaug dua ntxiv lawm, thiab nyob rau tib lub sij hawm thaum txeeb, txiav txim, thiab ntxuav kom tib neeg dawb huv ntawd, Nws txom nyem sawv cev rau tib neeg, thiab muab qhov no ua ib qho pov thawj, thiab ib qho muaj tseeb, kom tib neeg dim ntawm txhua qhov kev mob siab; qhov ntawd yog, Vajtswv ua tim khawv rau Nws tus kheej, thiab Nws siv qhov pov thawj no, qhov tim khawv no, los ua kom kov yeej Ntxwgnyoog, coj kev txaj muag los rau cov dab phem, thiab los ua ib qho kev pauv kom tib neeg tau qhov chaw zoo nkauj ntawd.

Ib txhia tib neeg hais tias, “Qhov lub cev uas yug los ua neeg ua hauj lwm ntawd tseem yog Vajtswv ua hauj lwm thiab. Qhov ntawd tsis yog lub cev ntawm sab cev nqaij daim tawv ua hauj lwm; Vajtswv tus Ntsujplig tswj Nws sab hauv tuaj.” Qhov no puas yog? Tsis yog. Yav dhau los mas yeej hais tias Vajtswv qhov kev yug los ua neeg ntawd ua ib nkauj ruam ntawm txoj kev kov yeej uas ua nyob rau hauv txoj kev ua neej; yam koj pom ntawd ces yog kev ua neej, tab sis qhov no yeej yog Vajtswv Tus Kheej ua hauj lwm kiag ntag; thaum lub cev ntawm sab cev nqaij daim tawv no ua hauj lwm, ces qhov ntawd yeej yog Vajtswv Tus Kheej ua hauj lwm kiag ntag. Thaum piav thiab qhia txog qhov no mas, tib neeg nquag ntseeg tias lub cev ntawm sab cev nqaij daim tawv ntawd tsuas yog ib qho cuab yeej, uas yog lub plhuab sab nrauv xwb, tias nws tsuas ua thaum Vajtswv tus Ntsujplig hais thiab tswj Nws sab hauv tuaj xwb, thiab tias Nws tsis ua yog tsis muaj qhov kev tswj no; lub cev ntawm sab cev nqaij daim tawv hais yam uas tus Ntsujplig kom Nws hais, thiab thaum tsis kom hais lawm, ces Nws tsis hais dab tsi li lawm. Puas muaj li no mas? Tsis muaj. Thaum tus Ntsujplig nyob rau hauv cev nqaij daim tawv lawm, ces tus Ntsujplig thiab cev nqaij daim tawv ntawd rais los ua tib tug lawm xwb. Cev nqaij daim tawv ua ces yog tus Ntsujplig ua ntag, tus Ntsujplig ua ces yog cev nqaij daim tawv ua ntag—tsuas yog qhov no xwb thiaj li hu tau tias yog qhov kev yug los ua neeg. Niaj hnub no, ib qho ntawm tej kev piav uas zoo tshaj ces yog li no: Thaum Vajtswv los ua cev nqaij daim tawv nyob rau tiam kawg ntawd, ib qho ces yog Nws los txeeb thiab los coj tiam no mus rau qhov xaus. Lwm qhov ces yog lub cev ntawm sab cev nqaij daim tawv los raug tib neeg qhov kev mob los kuj yog Vajtswv Tus Kheej los raug tib neeg qhov kev mob thiab; Vajtswv lub cev nqaij daim tawv thiab Vajtswv Tus Kheej yog tib tug xwb. Lub cev ntawm sab cev nqaij daim tawv tsis yog qhov cuab yeej uas tib neeg ntseeg tias Nws yog, thiab tsis yog ib lub plhaub xwb—thiab, li tib neeg ntseeg, tsis yog qee hom ntawm lub cev uas tswj tau. Lub cev nqaij daim tawv no yog qhov sawv cev rau Vajtswv Tus Kheej ntag. Tib neeg txoj kev to taub yav dhau los ntawd mas ntiav dhau lawm. Yog tias tej kev qhia mus raws li tib neeg tej kev xav phem xwb, ces tib neeg yuav muab cev nqaij daim tawv thiab tus Ntsujplig cais, uas yog muab cev nqaij daim tawv cais ua cev nqaij daim tawv, thiab tus Ntsujplig ua tus Ntsujplig. Qhov no yog ib qho txais yuav tsis tau. Yog li ntawd, nws yuav yooj yim rau tib neeg muaj kev xav phem thiab.

Qhov uas tib neeg kuj yuav tsum tau to taub rau hnub no ces yog li no thiab: Vajtswv tau los ua cev nqaij daim tawv los raug tib neeg qhov kev mob, tab sis qhov kev mob ntawd thiab tej kev mob nkeeg uas qhov kev yug los ua neeg ntawd raug mas tsis yog tej uas Nws yuav tsum raug. Ib txhia tib neeg ntseeg tias vim yog Nws muaj cev nqaij daim tawv zoo li sawv daws thiab li ib txwm muaj, thiab tsis yog qee yam uas tshaj ntuj tsim, tab sis yog ib tug tib neeg uas zoo li sawv daws, ces yeej zam tsis dhau qhov kev mob no li. Lawv xav tias Nws yuav tsum muaj tib neeg txoj kev mob taub hau thiab tib neeg tej kev nyuaj siab, tias Nws yuav tsum hnov kub thaum tib neeg hnov kub, thiab tias Nws yuav tsum hnov no no nrog rau lwm tus thaum huab cua tsis muaj qhov sov lawm. Yog tias qhov no yog qhov koj xav, no ces koj pom lub cev ntawm sab cev nqaij daim tawv uas zoo li sawv caws thiab li ib txwm muaj no kiag li ib tug tib neeg pom xwb, tsis muaj qhov txawv li. Tab tsis qhov muaj tseeb ces yog li no, qhov lub cev no raug kev nyuaj siab ntawd yeej muaj ntsiab. Tib neeg tej kev mob nkeeg los sis lwm yam kev nyuaj siab uas ib txwm muaj ntawd yog tej uas tib neeg yuav tsum raug, tej no yog tej kev nyuaj siab uas cov tib neeg ntiaj teb qias vuab tsuab yuav tsum raug—qhov no yeej yog ib txoj kev cai uas ib txwm muaj. Tab sis Vajtswv lub cev ntawm sab cev nqaij daim tawv raug tej kev nyuaj siab no ua tus dab tsi? Qhov Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig puas yog qee yam uas yuav tsum muaj tshwm sim rau Nws? Yexus yog qhov kev yug los ua neeg, Nws tsis muaj kev txhaum, thiab raws li tej kev cai ntawm lub sij hawm ntawd, thiab yam Nws ua nyob rau lub sij hawm ntawd mas, Nws tsis tsim nyog raug muab ntsia rau saum tus ntoo khaub lig li—yog li ntawd vim li cas es Nws ho raug muab ntsia rau saum tus ntoo khaub lig? Qhov ntawd yog los txhiv txhua tus tib neeg ntiaj teb. Txhua qhov kev nyuaj siab uas qhov kev yug los ua neeg tam sim no raug, txhua qhov kev tsim txom uas raug rau Nws ntawd—puas yog tag nrho tej no nyob nyob es cia li tshwm sim xwb? Los sis tej no yog Vajtswv txhob txwm npaj lawm? Tej no tsis yog txhob txwm npaj, thiab tsis yog nyob nyob es tej no cia li tshwm sim; tab sis, tej no yeej muaj mus raws li tej kev cai uas ib txwm muaj lawm. Vim li cas kuv thiaj li hais li no? Vim Vajtswv tau muab Nws Tus Kheej tso nrog tib nyeeg nyob ua ke, kom Nws Tus Kheej ua tau li no ywj siab, thiab nyob rau lub sij hawm ntawm tes hauj lwm no, Nws tau raug tib qho kev mob ib yam li tib neeg. Yog Vajtswv yeej txhob txwm npaj qhov kev mob ntawd, ces Nws tsuas yuav raug qhov kev mob ntawd ob peb hnub xwb; feem ntau mas, txhua yam yuav tsis raug kev txom nyem li. Yog li ntawd, txoj kev txom nyem uas Vajtswv raug nrog tib neeg thaum Nws ua hauj lwm ntawd tsis yog txhob txwm npaj, thiab tsis yog Nws txhob txwm ua kom raug ib qho kev nyuaj siab me me xwb; tab sis, Nws tau los kom raug txoj kev txom nyem uas muaj nyob rau ntawm tib neeg, Nws tau muab Nws Tus Kheej tso nrog tib neeg nyob ua ke, raug kev txom nyem ib yam li tib neeg raug, thiab raug luag saib tsis taus tib yam nkaus yam tsis muaj kev zam li. Ib yam li nej raug tsim txom, es Khetos tsis raug tsim txom thiab lod? Nej raug caum tua; Khetos tsis raug caum tua thiab lod? Tib neeg raug kev mob nkeeg tsim txom; Khetos raugt tsawg tshaj ntawd lod? Yeej tsis zam Nws li thiab. Qhov no tsis yooj yim to taub lod? Kuj muaj cov uas ntseeg tias Vajtswv yuav tsum txom nyem tom qab los ua hauj lwm nyob rau hauv tus zaj loj liab ploog lub teb chaws lawm—es qhov tsis txhaum thiab lod? Rau Vajtswv mas, nws tsis yog ib qho uas Nws yuav tsum txom nyem los sis tsis txom. Vajtswv tus kheej twb nrog tib neeg raug kev txom nyem lawm es kom tib neeg thiaj li tsis txom nyem ntxiv lawm, ces tom qab ntawd Nws mam li coj tib neeg mus rau qhov chaw zoo nkauj, ua kom Ntxwgnyoog thiaj li ntseeg tiag tiag. Rau Vajtswv mas, nws yog qhov cheem tsum los kom raug tej kev mob no. Yog Nws tsis xav los kom raug qhov kev mob no nyob rau kauj ruam ntawm tes hauj lwm no, tab sis tsuas los kom nkag siab tib neeg qhov kev mob es tsis muaj dab tsi ntxiv lawm, thiab siv ob peb tug tub txib los sis cov tib neeg uas Vajntsujplig siv los sawv Nws chaw xwb, es tom qab ntawd qhia rau Vajtswv txog tej kev mob uas lawv tau raug lawm ntawd xwb—los sis, yog Nws siv ob peb tug neeg tshwj xeeb los ua tim khawv, thiab ua kom lawv raug tej yam uas mob tshaj plaws ntawm tib neeg xwb—ces, yog lawv muaj peev xwm raug qhov kev mob no thiab ua qhov tim khawv no, ces Ntxwgnyoog tus kheej los yeej yuav ntseeg tiag tiag thiab, thiab pauj rov qab rau yam uas lawv ua ntawd, tib neeg yuav tsis txom nyem nyob rau yav pem suab lawm. Vajtswv puas ua tau li no? Nws ua tau kawg, tab sis tsuas yog Vajtswv Tus Kheej xwb thiaj li ua Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm. Txawm tib neeg tej lus tim khawv yuav muaj kuab npaum li cas los, qhov ntawd yeej nrov tsis txog Ntxwgnyoog, tus uas yuav hais tias, “Vim Koj twb los ua cev nqaij daim tawv lawm, vim li cas ho tsis raug tib neeg qhov kev mob kiag?” Uas hais tau tias, yog Vajtswv tsis ua hauj lwm los txog tav no, ces tej lus tim khawv ntawd yuav tsis muaj zog kiag li. Vajtswv tus kheej tes hauj lwm mas yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej ua xwb, vim tsuas yog thaum ntawd xwb mas tes hauj lwm ntawd thiaj li muaj tseeb thiab muaj qab hau. Thiab txij ntawm kauj ruam ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv ua no mus, thiaj li kuj pom tau tias yeej muaj ntsiab rau txhua yam uas Vajtswv ua, tias yeej muaj ntsiab rau txhua qho kev mob uas qhov kev yug los ua neeg ntawd raug, tias Nws tsis lam tau lam ua dab tsi li, thiab Nws tsis ua tes hauj lwm uas tsis muaj qab hau. Qhov uas qhov kev yug los ua neeg los ua hauj lwm thiab los raug tib neeg qhov kev mob ntawd tsis yog qhov uas tsis los los tau, tab sis yog qhov uas cheem tsum kom los tshaj plaws li: Qhov ntawd yog qhov uas cheem tsum tshaj plaws rau tib neeg ntiaj teb thiab tib neeg ntiaj teb qhov chaw zoo nkauj nyob rau yav pem suab, ua qhov ntawd thiab nthuav qhov ntawd kom dav los cawm tib neeg, los muab tib neeg, thiab coj tib neeg mus rau qhov chaw zoo nkauj.

Qhov tseeb uas cuam tshuam rau qhov kev yug los ua neeg ntawd mas yuav tsum muab coj los sib tham los ntawm ntau ceg kaum:

1. Qhov cheem tsum ntawm cev nqaij daim tawv uas zoo li sawv daws thiab li ib txwm muaj.

2. Kis tseem ceeb ntawm cev nqaij daim tawv uas zoo li sawv daws thiab li ib txwm muaj no tes hauj lwm.

3. Lub ntsiab—uas kuj hais tau tias, qhov cheem tsum—ntawm qhov Vajtswv los nrog tib neeg nyob ua ke los raug tib neeg qhov kev mob.

Vim li cas Vajtswv thiaj li yuav tsum raug tib neeg qhov kev mob kiag? Nws tsis ua li no tsis tau lod? Kuj muaj lwm kis ntawm lub ntsiab no thiab. Tes hauj lwm ntawm cev nqaij daim tawv uas zoo li sawv daws thiab li ib txwm muaj ntawd mas yeej txeeb tau tib neeg thiab ua kom tib neeg zoo tiav log, tab sis tib neeg lub ntsiab tseeb thiab tej kev cai ntawm qhov uas muaj tib neeg ntawd txhais tias lawv tseem yuav nyob khoob lug, muaj kev mob, kev nyuaj siab, thiab kev xyu, thiab tias lawv tseem yuav tsis muaj peev xwm khiav kom dim lawv tej kev mob nkeeg. Piv txwv tias, koj txoj kev hlub Vajtswv twb mus txog ib theem lawm, koj muaj qee qhov kev paub txog txoj kev to taub Vajtswv lawm, twb kho tau koj tus moj yam qias vuab tsuab lawm, thiab Vajtswv hais tias koj twb raug muab ua zoo tiav log lawm, thiab tias koj yog ib tug uas hlub Vajtswv. Yog Vajtswv cawm tib neeg los txog qhov no es txawm ncaim mus lawm—yog tes hauj lwm ntawm qhov kev yug los ua neeg ntawd cia li xaus lawm—ces tib neeg tej kev mob nkeeg, kev khoob lug, thiab kev tu siab thiab teeb meem ntawm cev nqaij daim tawv tseem yuav muaj nyob, uas txhais tias Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg ntawd yuav tsis tau tag. Tej zaum ib tug tib neeg twb raug ua zoo tiav log lawm, thiab tej zaum yuav paub, hlub, thiab pe hawm Vajtswv, tab sis lawv puas muaj peev xwm daws lawv tej kev mob nkeeg thiab tej teeb meem? Qhov muaj qhov tseeb ntawd yeej daws tsis tau qhov no li. Yeej tsis tau muaj leej twg hais tias tam sim no uas lawv muaj qhov tseeb lawm, ces tej kev mob nkeeg ntawm cev nqaij daim tawv tsis ua kom lawv mob los sis tsis ua rau lawv txom nyem ntxiv lawm—tsis muaj leej twg kho tau hom kev mob ntawd li. Koj tsuas hais tau tias, “Kev ua neej nyob mas tam sim no muaj qab hau heev rau kuv, tab sis tseem mob kuv thaum kuv muaj mob.” Puas yog li no mas? Thiab qhov xav li no puas muaj tseeb? Yog li ntawd, yog qhov kev yug los ua neeg tsuas ua tes hauj lwm kom txeeb tau tib neeg thiab ua kom tib neeg zoo tiav log xwb, es tsis kho qhov kev mob uas lawv cev nqaij daim tawv raug li, ces txhua qhov kev mob uas tib neeg raug hauv lub ntiaj teb, tib neeg tej kev mob kev nkeeg, tib neeg tej kev xyiv fab thiab kev tu siab, thiab tib neeg tej kev txhawj xeeb ntawm ntiag tug—tej no yuav daws tsis tau kiag li, thiab tab txawm koj cia tib neeg ua neej nyob ib txhiab xyoo, kaum txhiab xyoo hauv lub ntiaj teb los, tej teeb meem thiab tej xwm txheej ntawm qhov yug los, laus zus, kev mob nkeeg thiab kev tuag no yeej yuav daws tsis tau li. Vajtswv tau los raug tib neeg qhov kev mob no; tau paub txog qhov kev mob no, Nws thiaj li kho tawm hauv tus cag tuaj kiag, thiab tom qab ntawd, tib neeg thiaj li tsis mag teeb meem los ntawm tej xwm txheej uas yug los, laus zus, kev mob nkeeg, los sis kev tuag lawm. Yexus twb raug txoj kev tuag lawm. Qhov kev yug los ua neeg no tsuas yog raug qhov kev mob ntawm lub neej thiab kev mob nkeeg xwb (tsis tas raug qhov laus zus, thiab nyob rau yav pem suab tib neeg yuav tsis laus lawm). Thaum Nws raug txhua qhov kev mob no lawm, ces thaum kawg tib neeg qhov kev mob yuav raug muab tshem tawm mus. Tom qab Vajtswv raug txhua qhov kev mob sawv cev rau tib neeg lawm, ces Nws yuav muaj qhov pov thawj zoo uas thaum kawg pauv tau tib neeg ntiaj teb qhov chaw zoo nkauj, muab tib neeg qhov yug los, qhov laus zus, kev mob nkeeg, thiab kev tuag ntawd tshem tawm mus. Tsis muaj ntsiab rau qhov no lod? Yog li ntawd, cia lub neej, kev mob nkeeg, kev nyuaj, los sis kev nyuaj siab, qhov kev yug los ua neeg uas raug tib neeg qhov kev mob, thiab txawm kis ntawm qhov kev mob ntawd yog dab tsi los xij, ua ib qho cim thiab ua ib lub cim qhia txog yav tom ntej. Nws tau raug txhua qhov kev mob no, Nws tus kheej kiag ris qhov kev mob ntawd, kom tib neeg ntiaj teb thiaj li tsis tas yuav raug qhov kev mob ntawd mus ntxiv lawm. Lub ntsiab tseem ceeb ces yog qhov no ntag. Thaum tib neeg raug ua zoo tiav log lawm, ces lawv yuav muaj peev xwm pe hawm Vajtswv, thiab hlub Vajtswv, thiab lawv yuav muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, ua raws li Vajtswv txoj lus, thiab ua raws li Vajtswv tej kev cheem tsum, tom qab uas daws tau lawv tej teeb meem thiab qhov kev mob lawm. Qhov no yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm qhov Vajtswv txom nyem sawv cev rau tib neeg, thiab qhov no tsis yog cia tib neeg pe hawm Vajtswv nyob hauv lub ntiaj teb xwb, tab sis kuj yog kom dim ntawm txoj kev tsim txom thiab lub nra ntawm tej kev mob nkeeg no, kom dim ntawm tej teeb meem uas yug los, laus zus, kev mob kev nkeeg, thiab kev tuag, kom dim ntawm lub voj voog ntawm lub neej uas kiv mus los. Qhov raug thiab paub txog qhov kev mob no nyob rau qhov kev yug los ua neeg tam sim no ntawd, Vajtswv puav leej ris tej no sawv cev rau tib neeg, thiab thaum Nws ris tej no lawm, cov uas tseem nyob thiaj li yuav tsis raug qhov kev mob no lawm—uas yog lub cim qhia txog yav tom ntej. Ib txhia tib neeg ruam nug tias, “Yog li ntawd Vajtswv Tus Kheej ua qhov no sawv cev rau tib neeg lod?” Yeej tsim nyog uas Vajtswv los ua cev nqaij daim tawv es txom nyem sawv cev rau tib neeg lawm—leej twg thiaj li cheem tsum los thiab? Qhov no mas vim yog Vajtswv Tus Kheej ua tau txhua yam thiab yeej sawv tau cev rau txhua yam, Nws yeej sawv cev tau rau txhua yam, thiab Nws ua tau lub cim sawv cev rau txhua yam, txhua yam uas zoo nkauj, zoo, thiab tsis phem. Ntxiv ntawd, tam sim no Nws tau raug tib neeg qhov kev mob lawm tiag tiag thiab tseeb tseeb lawm, ces Nws haj yam tsim nyog siv tej lus tim khawv thiab qhov pov thawj uas zoo ntawd los muab tag nrho tib neeg qhov kev mob yav pom suab ntawd tshem tawm mus.

Yog li ntawd qhov ua ob kauj ruam ntawm qhov kev yug los ua neeg ntawd twb tiav thiab pom tseeb lawm tias: Txij ntawm thawj kauj ruam ntawm qhov kev yug los ua neeg los rau kauj ruam ntawm qhov kev yug los ua neeg no, tes hauj lwm ntawm ob kauj ruam no twb daws tau txhua qhov kev mob ntawm qhov tib neeg muaj thiab tib neeg tus kheej txoj kev txom nyem lawm. Vim li cas Vajtswv thiaj li yuav tsum ua cev nqaij daim tawv los ua qhov no kiag? Ua ntej tshaj, tib neeg yuav tsum to taub seb qhov kev mob ntawm qhov yug los, laus zus, kev mob nkeeg thiab kev tuag uas muaj thoob plaws hauv lub neej ntawd los qhov twg los thiab vim li cas tib neeg thiaj li raug tej no. Puas muaj tej no thaum xub tsim tib neeg? Tej kev mob no los qhov twg los? Muaj tej kev mob no los tom qab tib neeg raug Ntxwgnyoog sim siab thiab tom qab tib neeg mus ua raws li Ntxwgnyoog txoj kev qias vuab tsuab lawm. Qhov kev mob ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv, tej teeb meem, thiab qhov khoob lug, thiab txhua yam uas lim hiam nyob hauv tib neeg lub ntiaj teb—tej no puav leej tshwm los tom qab Ntxwgnyoog ua rau tib neeg qias vuab tsuab lawm. Tom qab tib neeg raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab lawm, ces Ntxwgnyoog txawm pib tsim txom tib neeg, yog li ntawd tib neeg thiaj li ntog mus deb heev lawm, lawv txoj kev mob kev nkeeg haj yam ntau tuaj, lawv qhov kev mob haj yam loj tuaj, thiab lawv paub zoo tuaj tias lub ntiaj teb mas khoob lug thiab nyuaj siab heev, tias yuav tsis muaj hnub dim tau nyob rau hauv lub ntiaj teb no, thiab tias qhov ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb no haj yam tsis muaj kev cia siab tuaj lawm. Yog li ntawd qhov kev mob no puav leej yog Ntxwgnyoog coj los rau tib neeg thiab qhov ntawd yog vim los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev qias vuab tsuab los rau tib neeg. Yuav kom muab tau tib neeg rov qab ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes los thiab muab tau ib qho chaw zoo nkauj rau lawv mas cheem tsum kom Vajtswv los raug qhov kev mob no. Tab txawm yog tib neeg tsis muaj kev txhaum los xij, yeej tseem muaj tej uas mob lawv heev li, Ntxwgnyoog tseem tswj lawv, tseem ntxias tau lawv, thiab ua rau lawv raug kev mob thiab kev tsim txom kawg li. Yog li ntawd, qhov kev yug los ua neeg kiag tau raug tej kev mob no, thiab rov qab muab tib neeg ntawm Ntxwgnyoog txhais xib teg los, thiab ua kom lawv txhob raug kev mob mus ntxiv lawm—qhov no tsis muaj ntsiab tob thiab lod? Thaum Yexus los ua tes dej num ntawm kev txhiv dim ntawd, raws li pom ces qhov ntawd zoo li Nws tsis ua raws li txoj kev cai, tab sis qhov tseeb tiag ces qhov no twb ua tiav raws li txoj kev cai lawm, qhov no coj Tiam Muaj Kev Cai mus rau qhov xaus es coj Tiam Muaj Hmoov Hlub los, coj kev hlub tshua thiab kev khuv leej los rau tib neeg, thiab tom qab ntawd, thaum Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm, qhov no daws txhua qhov ntawm tib neeg txoj kev txhaum lawm. Yexus siv Nws tus kheej cov ntshav uas muaj nqis los ua kom tib neeg muaj cai rov qab los rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Yeej hais tau tias Nws siv qhov pov thawj thiab qhov muaj tseeb ntawm qhov raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig los txhiv tib neeg dim. Txawm Vajtswv twb zam tib neeg tej kev txhaum lawm los, tib neeg tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab phem dhau lawm, ces lawv thiaj li tseem muaj tus yeeb yam txhaum, thiab lawv ua txhaum thiab tawm tsam Vajtswv txuas ntxiv. Qhov no yog ib qho muaj tseeb uas tsis lees tsis tau, yog li ntawd Vajtswv thiaj li los ua cev nqaij daim tawv zaum ob los ua tes hauj lwm yaug kom tib neeg tus yeeb yam txhaum ntawd dawb huv, qhov ntawd yog, Nws txiav txim rau tib neeg thiab rau txim rau tib neeg kom thiaj li ntxuav tau lawv tus moj yam qias vuab tsuab dawb huv. Thawj zaug uas Vajtswv los ua cev nqaij daim tawv ntawd, Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig txhawm rau tib neeg tej kev txhaum, Nws txhiv tib neeg dim, es tib neeg thiaj li tau rov qab los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag lawm. Txawm muaj coob tus tau lees txais Vajtswv tes hauj lwm, thiab nquag noj thiab haus Vajtswv cov lus lawm los xij, lawv yeej tseem tsis paub dab tsi txog Vajtswv li, lawv tsis paub tias Nws nyob qhov twg, lawv yuav tsis paub Nws tab txawm yog Nws nyob kiag ntawm lawv ob lub qhov muag los xij, thiab lawv kuj nyiam muaj tej kev xav phem thiab kev to taub yuam kev txog Vajtswv, thiab qee zaum mas, tej uas lawv pom ntawd yog kev ua yeeb ncuab rau Vajtswv xwb. Vim li cas thiaj li muaj li no? Vim lawv tsis to taub qhov tseeb, thiab tsis muaj kev paub txog Vajtswv tseeb. Thaum tib neeg muaj kev paub txog Vajtswv lawm, ces lawv yeej zoo siab txom nyem thiab ua neej rau Vajtswv, tab sis Ntxwgnyoog yeej tseem tswj tej kev qaug zog uas nyob rau hauv lawv, Ntxwgnyoog yeej tseem muaj peev xwm ua kom lawv txom nyem, tej ntsujplig phem yeej tseem muaj peev xwm ua hauj lwm thiab tsim kom muaj kev tab kaum rau hauv lawv, nkag rau hauv lawv, ua kom lawv vwm thiab muaj mob yam ywj siab, thiab kom raug cuam tshuam tiag tiag li. Muaj ntau yam nyob rau hauv tib neeg tej kev xav thiab lub siab uas Ntxwgnyoog nyiam tswj thiab ntxias. Yog li ntawd, tej zaum koj muaj mob los sis raug teeb meem, muaj ntau lub sij hawm thaum koj mloog zoo li lub ntiaj teb nyob khoob lug, los sis tias kev ua neej nyob tsis muaj qab hau lawm, thiab haj tseem muaj ntau lub sij hawm thaum uas tej zaum koj xav tuag thiab xav tua koj tus kheej lawm xwb. Qhov ntawd hais tau tias, tej kev mob no yog Ntxwgnyoog tswj xwb, thiab tej kev mob no yog tib neeg txoj kev qaug zog vim txawj tuag. Tej yam uas twb raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab thiab raug tsuj lawm los Ntxwgnyoog yeej tseem siv; qhov no yog tus ntsia thawv uas Ntxwgnyoog ntswj ntag. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li tau los ua cev nqaij daim tawv ib zaug dua ntxiv nyob rau tiam kawg los ua tes dej num txiav txim, thiab nyob rau tib lub sij hawm thaum ua tes dej num kom txeeb tau ntawd, Nws txom nyem rau tib neeg, raug txoj kev txom nyem rau hauv lub cev nqaij daim tawv, raug qhov no kom thiaj li hais tau thiab daws tau qhov kev mob thiab kev qaug zog vim txawj tuag uas nyob rau hauv tib neeg ntawd. Thaum Nws tau tib neeg rov qab los ntawm qhov raug kev txom nyem rau tib neeg lawm, ces Ntxwgnyoog yuav tsis muaj peev xwm tswj tau tib neeg ntxiv lawm, thiab tib neeg yuav rov qab los cuag Vajtswv tag nrho, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas lawv thiaj li yog Vajtswv tug tag nrho! Vim li cas es koj thiaj li muaj peev xwm ua neej rau Vajtswv, thiab pe hawm Vajtswv, tab sis koj ho tsis yog Vajtswv tug tiag tiag? Tej ntsujplig phem yeej tseem siv tau koj tej kev qaug zog, lawv yeej tseem muab koj ua si tau, tseem siv tau koj, vim tib neeg mas ruam dhau lawm. Ib txhia tib neeg mas yeej qhia tsis tau qhov txawv ntawm qhov raug Vajntsujplig txhawb thiab qhov raug ib tug ntsujplig phem cuam tshuam li. Lawv haj tseem qhia tsis tau qhov txawv ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm thiab tej ntsujplig phem tes hauj lwm. Qhov no tsis yog txoj kev qaug zog vim txawj tuag lod? Thaum tej ntsujplig phem ua hauj lwm, ces tsis muaj ib yam dab tsi uas lawv yuav tsis siv li. Tej zaum lawv yuav hais lus nyob rau hauv koj los sis rau hauv koj lub pob ntseg, los sis tej zaum lawv yuav cuam tshuam koj lub siab thiab cuam tshuam koj tej kev xav, ua kom Vajntsujplig txhob txhawb koj, ua kom koj txhob hnov txog Vajntsujplig, ces tom qab ntawd tej ntsujplig phem ntawd mam li pib cuam tshuam koj, ua kom koj tej kev xav ntxhov quav niab thiab ua kom koj tsis txhob paub, haj tseem ua kom koj tus ntsuj tawm ntawm koj lub cev mus thiab. Qhov no yog tes hauj lwm uas tej ntsujplig phem ua nyob rau hauv tib neeg, thiab tib neeg nyob rau qhov kev phom sij loj yog tias lawv qhia tsis tau tias qhov ntawd yog dab tsi tiag tiag. Niaj hnub no, Vajtswv tau ris qhov kev mob no rau tib neeg lawm, thiab thaum tib neeg muaj ib qho chaw zoo nkauj lawm, ces lawv yuav tsis yog ua neej rau Vajtswv lawm xwb, tab sis lawv yuav tsis yog Ntxwgnyoog tug mus ntxiv lawm, thiab tsis muaj ib yam dab tsi ua ntsia thawv rau Ntxwgnyoog ntswj tau lawm; tib neeg tej kev xav, tus ntsujplig, tus ntsuj thiab lub cev puav leej yog Vajtswv tug lawm xwb. Niaj hnub no, tej zaum koj lub siab yuav tig mus rau Vajtswv, tab sis muaj ntau zaus mas koj tseem raug Ntxwgnyoog siv, yog li ntawd, thaum tib neeg muaj qhov tseeb lawm, ces lawv muaj peev xwm mloog Vajtswv lus thiab pe hawm Vajtswv tag nrho lawm, tab sis yuav tsis muaj hnub uas lawv yuav dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev cuam tshuam tag nrho li, thiab haj yam yuav tsis muaj hnub uas lawv yuav tsis muaj kev mob nkeeg, vim tib neeg lub cev thiab tus ntsuj twb raug Ntxwgnyoog tsuj lawm. Tib neeg tus ntsuj mas yog ib qho chaw uas qias neeg, nws yog qhov chaw uas Ntxwgnyoog tau nyob lawm, thiab qhov chaw uas Ntxwgnyoog siv. Ntxwgnyoog yeej tseem muaj peev xwm cuam tshuam thiab tswj, ua kom koj lub siab txhob paub tseeb, txwv kom koj txhob muaj peev xwm paub qhov tseeb. Yog li ntawd, qhov Vajtswv los ua cev nqaij daim tawv los raug tib neeg qhov kev mob thiab txom nyem sawv tib neeg cev ntawd tsis yog qhov tsis los los tau, tab sis yog qhov uas ceem tsum tshaj plaws li.

Nej yuav tsum to taub tias Vajtswv twb los ua cev nqaij daim tawv ob zaug lawm kom thiaj li ua tau tes dej num cawm tib neeg ntiaj teb ntawd tiav. Yog tsis muaj qhov kev yug los ua neeg thawj zaug, ces yeej tsis muaj hnub cawm tau tib neeg ntiaj teb tag nrho li, vim qhov kev yug los ua neeg thawj zaug ntawd ua tes dej num txhiv dim thiab qhov tseem ceeb yog tshwm los daws qhov teeb meem ntawm txoj kev zam tib neeg tej kev txhaum thiab ua kom tib neeg tsim nyog los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag xwb. Qhov kev yug los ua neeg zaum ob yog ua tes dej num txiav txim kom thiaj li yaug tau tib neeg txoj kev qias vuab tsuab kom dawb huv thiab kho tau tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab, tab sis yeej tseem tsis muaj hnub yuav daws tau qhov teeb meem ua kom tib neeg yog Vajtswv tug tag nrho li. Ntxiv ntawd, kuj yuav tsum muaj qhov uas qhov kev yug los ua neeg zaum ob raug tib neeg qhov kev mob es thiaj li kho tau feem ntawm qhov tib neeg raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab lawm ntawd—daws tau tag nrho, tawm hauv tus cag los, qhov teeb meem ntawm tib neeg txoj kev txom nyem thiab kev tsim txom. Tej kauj ruam zoo li no yog tes hauj lwm ntawm ob qho kev yug los ua neeg ntawd. Muab ib qho ntawm ob qho no cais tsis tau tawm li. Yog li ntawd, koj yuav tsum tsis txhob muab qhov kev mob uas qhov kev yug los ua neeg ntawd raug saib tsis tseem ceeb. Qee zaum mas Nws quaj, qee zaum mas Nws mob thiab chim siab, thiab qee zaum mas zoo li Nws qaug zog thiab nyuaj siab heev. Koj yuav tsum tsis txhob muab qhov no saib tsis tseem ceeb, koj yuav tsum haj yam tsis txhob xav phem txog qhov no li thiab. Yog koj xav phem txog qhov no, ces koj ruam thiab ntxeev siab tshaj plaws. Thiab, tshaj qhov ntawd, koj yuav tsum tsis txhob ntseeg tias qhov no yog qhov lub cev nqaij daim uas ib txwm muaj ntawd yuav tsum tau raug; qhov ntawd mas haj yam tsis yog lawm, thiab yog koj hais li no, ces yog koj hais lus tuam mom Vajtswv ntag. Tib neeg yuav tsum to taub tias qhov ob qho kev yug los ua neeg ntawd raug qhov kev mob ntawd mas yeej cheem tsum. Tsis yog qhov cheem tsum tshaj plaws rau Vajtswv, tab sis yog rau tib neeg ntiaj teb. Tib neeg ntiaj teb txoj kev qias vuab tsuab mas loj dhau lawm ces tsis ua qhov no tsis tau, yuav tsum tau ua kom cov tib neeg ntiaj teb qias vuab tsuab ntawd thiaj li dim tag nrho. Qhov Vajtswv ua hauj lwm ntawd yog kom tib neeg pom kiag ntawm lawv tus kheej ob lub qhov muag. Txhua yam Nws ua mas yeej qhib lug, yeej tsis zais ib tug twg li. Nws Tus Kheej tsis tiv twj ywm xwb, es ntshai tsam tib neeg pom ces xav phem. Nws tsis muab Nws Tus Kheej zais ntawm ib tug twg li, tsis hais txog lub sij hawm seb lawv tau los ntseeg Vajtswv ntev los sis luv li, seb lawv laus los sis hluas li, los sis seb lawv puas muaj peev xwm nkag siab qhov tseeb los sis tsis nkag li. Vim qhov no yog qhov pov thawj, thiab txhua tus yeej ua pov thawj tau tias Vajtswv qhov kev yug los ua neeg yeej raug qhov kev mob ntawd heev li, tias Nws yeej tau ris tib neeg ntiaj teb qhov kev mob lawm tiag tiag. Nws tsis yog tsuas raug qhov kev mob ntawd ob peb hnub rau hauv ib qho chaw uas tsis muaj ib tug twg paub txog li, Nws tsis siv Nws lub sij hawm feem ntau rau txoj kev txaus siab xwb—tsis yog li ntawd. Yeej tsis muab Khetos tes hauj lwm txoj kev txom nyem zais ntawm ib tug twg li; Nws tsis ntshai tsam koj yuav qaug zog, los sis tsam koj yuav xav phem, los sis tsam koj yuav tsis ntseeg lawm. Thiab qhov uas qhia tias tsis muab qhov no zais ntawm ib tug twg li yog dab tsi? Qhov ntawd yog qhov muaj lub ntsiab zoo tshaj plaws! Qhov kev yug los ua neeg ntawd mas yeej tsis tub nkeeg li. Koj pom tias muaj ntau lub sij hawm thaum Nws tsis hais lus los sis tsis ua suab sab li, tab sis Nws yeej tseem ua hauj lwm, Nws yeej tseem txom nyem hauv Nws lub siab! Tib neeg puas ras txog qhov no? Tab txawm thaum tib neeg pom qhov no los, lawv tsis to taub qhov no li. Ib txhia tib neeg paub tias niaj hnub no, Vajtswv muaj lub cev nqaij daim tawv uas zoo li sawv daws thiab li ib txwm muaj, tab sis koj puas paub tias niaj hnub no lub cev nqaij daim tawv uas zoo li sawv daws thiab li ib txwm muaj ntawd ua tes hauj lwm dab tsi? Koj tsis paub. Koj ob lub qhov muag tsuas pom sab nrauv xwb, koj tsis pom lub ntsiab tseem ceeb uas nyob sab hauv. Yog li ntawd, txawm qhov kev yug los ua neeg tshwm los ua hauj lwm raws kev raws cai tau pes tsawg xyoo lawm los xij, Vajtswv yeej tsis muaj ib lub sij hawm so kiag li; txawm muaj ntau lub sij hawm es Nws sis hais lus los sis tsis ua suab sab, thiab tsis ua hauj lwm ntau los xij li, Nws tes hauj lwm yeej tsis nres li, thiab Nws yeej tseem txom nyem sawv tib neeg cev. Ib txhia tib neeg mas, thaum sim ntsuas seb Vajtswv puas tau los ua cev nqaij daim tawv, thiab seb Nws puas yog Khetos los sis tsis yog, yeej saib ntsoov seb Vajtswv puas hais lus: Yog Nws tsis hais lus los tau ob los sis peb xyoo lawm, ces Nws tsis yog Vajtswv, yog li ntawd lawv txawm maj nroos tso tseg thiab tsis ntseeg Vajtswv lawm. Cov tib neeg zoo li no mas muaj ib tug cwj pwm uas “tos ntsoov thiab saib ntsoov” rau lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab tsis muaj kev paub txog Vajtswv li. Niaj hnub no tej zaum muaj cov tib neeg uas “tab tom tos ntsoov thiab saib ntsoo,” thiab cov uas, thaum pom tias Vajtswv tsis tau hais lus los tau ib ntus lawm, xav hauv lawv lub siab tias, “Vajtswv tus Ntsujplig puas tau mus rau saum ntuj ceeb tsheej?” Qhov xav li ntawd puas txhaum? Tsis txhob txiav txim yam zoo siab hlo. Yog koj xav phem los sis tsis tshua ntseeg, ces thov Vajtswv, nrhiav qhov tseeb, nyeem Vajtswv txoj lus kom ntau ntxiv, ces yuav daws tau tag nrho cov teeb meem no lawm. Tsis txhob qi muag nti piav txog tej xwm txheej los ntawm qhov hais tias “tej zaum yog li no, los sis qee zaum yog li tod”—koj cov lus uas hais tias “tej zaum” thiab “qee zaum” no mas yog tej kev ntseeg uas yuam kev lawm, thiab tej kev ntseeg ntawd yog tus dab Ntxwgnyoog tej kev xav! Vajtswv tes hauj lwm yeej tsis nres ib pliag li. Nws yeej tsis so li, Nws yeej ua hauj lwm tas li, thiab yeej ua dej num rau tib neeg ntiaj teb tas li xwb.

Yuav tsum to taub Khetos lub ntsiab tseeb rau txhua kis. Yuav ua li cas koj thiaj li paub Khetos lub ntsiab tseeb? Qhov tseem ceeb ces yog qhov tias koj yuav tsum paub txhua qhov ntawm tes hauj lwm uas lub cev ntawm sab cev nqaij daim tawv ua. Yog koj tsuas ntseeg tias tus Ntsujplig ua xwb, thiab tias cev nqaij daim tawv tsis ua, tias cev nqaij daim tawv tsuas yog tus Ntsujplig tswj xwb, no ces qhov no tsis yog lawm! Vim li cas thiaj li hais tias kev txom nyem, kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, kev txeeb txhua tus tib neeg ntiaj teb, thiab kev raug kev txom nyem rau tib neeg ntawd yog tes hauj uas Khetos ua? Vim Vajtswv los ua tib neeg thiab nrog tib neeg ua hauj lwm ua ke. Tus Ntsujplig thiab cev nqaij daim tawv ua hauj lwm tsis tseg li; tsis yog li qhov tib neeg xav hauv nruab siab, es cev nqaij daim tawv tsis hais lus ces tus Ntsujplig yuam kom Nws hais lus—tsis yog li ntawd. Tab sis, muaj kev ywj pheej zoo dua ntawd: Tus Ntsujplig thiab cev nqaij daim tawv ua tib yam xwb; thaum cev nqaij daim tawv pom ib qho uas ua yuav luag tiav, ces tus Ntsujplig los kuj pom qhov ntawd tib yam thiab. Cev nqaij daim tawv thiab tus Ntsujplig ua hauj lwm rau tib lub sij hawm. Yog li ntawd, qhov hais tias lub cev ntawm sab cev nqaij daim tawv muaj hwj chim dua ntawd kuj tsis yog lawm thiab. Qhov “lub cev ntawm sab cev nqaij daim tawv muaj hwj chim dua” ntawd yog txhais li cas? Muaj ib lub ntsiab rau qhov no: Thaum Vajtswv los ua tib neeg, txhua yam uas tib neeg pom ces yog qhov lub cev ua ntag, thiab tias lub cev muaj hwj chim dua nyob rau lub sij hawm ntawm qhov kev yug los ua neeg. Txawm li cas los xij, tus Ntsujplig thiab cev nqaij daim tawv yeej ua hauj lwm tsis tseeg li. Yeej tsis muaj hnub uas tus Ntsujplig yuam kom cev nqaij daim tawv hais lus, tab sis cev nqaij daim tawv tsis kam hais, los sis cev nqaij daim tawv xav hais lus tab sis tus Ntsujplig tsis tso cai kom hais cov lus ntawd li. Qhov ntawd yeej tsis muaj tshwm sim li. Yog tib neeg ntseeg qhov no, ces lawv yuam kev lawm—thiab txaus luag heev li. Tus Ntsujplig thiab cev nqaij daim tawv yog tib tug xwb. Tus Ntsujplig nyob hauv cev nqaij daim tawv, yog li ntawd yuav ua li cas tshwm sim tau tias tus Ntsujplig xav hais lus tab sis cev nqaij daim tawv tsis hais lus? Los sis cev nqaij daim tawv xav hais lus tab sis tus Ntsujplig tsis tso cai kom hais cov lus ntawd? Yeej muaj tsis tau yam zoo li no li. Vajtswv qhov kev yug los ua neeg yog sawv cev rau tus Ntsujplig hauv cev nqaij daim tawv ntag. Thaum cev nqaij daim tawv ua hauj lwm, ces Nws yeej hais tau lus txhua lub sij hawm los sis txhua qhov chaw, uas yog txawv hlo li qhov thaum Vajntsujplig ua hauj lwm rau hauv ib tug tib neeg lawm. Tsuas yog Vajntsujplig uas nyob hauv cev nqaij daim tawv xwb thiaj li yog qhov kev yug los ua neeg, thiab thiaj li tsis muaj lus nug txog qhov uas Vajntsujplig tawm mus. Thaum Vajntsujplig ua hauj lwm rau hauv tib neeg, ces yeej muaj kev xaiv thiab muaj lub ntsiab cuam tshuam rau. Yog tib neeg tsis caum qhov tseeb, yog lawv mus raws lawv tus kheej txoj kev lawm, ces Vajntsujplig ncaim ntawm lawv mus lawm, thiab lawv yeej paub li ntawd. Yeej muaj txoj kev ntseeg uas yuam kev nyob hauv tib neeg txoj kev to taub. Lawv xav tias vim Vajtswv tes hauj lwm twb mus txog theem no lawm, ces Nws tsis muaj lus ntxiv lawm, thiab tias Nws hais tsis tau lus tab txawm yog Nws xav hais los xij li. Puas muaj li no? Vajtswv yeej hais tau lus txhua lub sij hawm li, yeej tsis muaj qhov cais ntawm tus Ntsujplig thiab lub cev li. Txawm yuav nthuav tes hauj lwm twg los sis kis twg ntawm qhov tseeb los xij, txawm koj yuav saib sab twg tuaj los xij li, qhov no yeej yog qhov sawv cev ntawm tus Ntsujplig nyob hauv cev nqaij daim tawv, Vajtswv tau los ua tib neeg lawm, uas hais tau tias txhua qhov kev mob uas cev nqaij daim tawv raug ntawd los tus Ntsujplig kuj raug tib neeg qhov kev mob kiag thiab. Yuav tsum txhob muab lub cev thiab tus Ntsujplig ntawd nyias tham nyias. Qhov tseeb ntawm qhov kev yug los ua neeg mas yog qhov tob tshaj txhua yam huv si, thiab cheem tsum kom tib neeg muaj kev paub txog li kaum los sis nees nkaum xyoo, los sis haj tseem yog ib sim neej thiab, ua ntej lawv yuav paub qhov ntawd tiag tiag.

Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav, Xyoo 1997

Qhov Dhau Los: Yam Ob ntawm Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg

Ntxiv Mus: Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No